Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

26 84 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:45

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH QUỐC TRIỀU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS PHAN VĂN TÂM Phản biện 1: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: TS TRẦN HỮU LÂN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu toàn cầu hoá, Công nghệ thông tin lĩnh vực quan trọng ứng dụng tất lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Phát triển công nghệ thông tin chiến lược ưu tiên chiến lược phát triển khoa học công nghệ nước ta thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá Để phát triển công nghệ thông tin phải có nguồn nhân lực có trình độ cao, có khả tiếp nhận sử dụng thành thạo tiến khoa học công nghệ Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao công nghệ thông tin nhu cầu cần thiết Chính từ yêu cầu thiết mà Chỉ thị 58-CT/TW nhấn mạnh: “Phát triển NNL CNTT trở thành khâu then chốt có ý nghĩa định việc sử dụng phát triển CNTT” Muốn phát triển NNL phải nghiên cứu cách toàn diện, từ việc phát hiện, tạo nguồn, đào tạo nhân lực đến tuyển dụng, đãi ngộ, quản lý NNL, bồi dưỡng đào tạo lại… hệ thống giải pháp đồng phù hợp Sau 10 năm thực Chỉ thị 58-CT/TW tỉnh Bình Định có kết bước đầu Tuy nhiên, nguồn nhân lực công nghệ thông tin vấn đề đáng quan tâm Xuất phát từ thực tế đó, em xin chọn đề tài : “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định” nhằm phân tích đánh giá đề giải pháp để phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho tỉnh thời gian đến Mục tiêu nguyên cứu đề tài - Hệ thống hoá vấn đề liên quan đến phát triển nguồn Footer Page of 145 Header Page of 145 nhân lực ngành công nghệ thông tin - Nguyên cứu tình hình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thời gian qua - Đề xuất số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình định thời gian tới Đối tượng phạm vi nguyên cứu đề tài a Đối tượng nghiên cứu Trên phương diện phát triển kinh tế, luận văn nghiên cứu NNL phát triển NNL ngành CNTT phục vụ trình phát triển kinh tế xã hội b Phạm vi nghiên cứu - NNL ngành CNTT - Về không gian: địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Về thời gian: Thực trạng giai đoạn 2007-2012 giải pháp từ 2011-2020 Phương pháp nghiên cứu Luận văn dùng phương pháp nghiên cứu như: thực nghiệm, chuẩn tắc, đối chiếu, so sánh, phân tích tổng hợp, thống kê, phương pháp tiếp cận từ sở thực tiễn, tiếp cận kế thừa Trong đó, phương pháp thực nghiệm chuẩn tắc hai phương pháp chủ yếu Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn kết cấu theo chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Chương 3: Định hướng số giải pháp nhằm phát triển NNL ngành CNTT địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2020 Tổng quan tài liệu nguyên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT 1.1 QUAN NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.1.1 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực a Nguồn nhân lực NNL tổng thể tiềm người, gồm: thể lực, trí lực, nhân cách người đáp ứng cấu kinh tế - xã hội đòi hỏi Với quan niệm trên, NNL bao gồm ba yếu tố bản: số lượng, cấu, chất lượng b Nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin Khái niệm CNTT: Luật CNTT số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 định nghĩa CNTT sau: CNTT tập hợp phương pháp khoa học, công nghệ công cụ kỹ thuật sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ trao đổi thông tin số Khái niệm NNL CNTT: “NNL CNTT bao gồm nhân lực làm việc doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghiệp CNTT: Nhân lực cho ứng dụng CNTT; nhân lực cho đào tạo CNTT, điện tử, viễn thông người dân sử dụng cho ứng dụng CNTT [5] Footer Page of 145 Header Page of 145 c Đặc trưng nguồn nhân lực ngành CNTT Đặc điểm ngành CNTT - Ngành công nghệ có tốc độ phát triển cao - Vòng đời sản phẩm ngắn - Chi phí nghiên cứu phát triển ngành cao - Tính tích hợp cao - Sự phát triển khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Đặc điểm NNL CNTT - Nhân lực trình độ cao chiếm tỷ lệ lớn tổng nhân lực sử dụng ngành CNTT - Nhân lực trình độ cao lĩnh vực phần mềm có phát triển nhanh - Nhân lực trình độ cao ngành CNTT có khả tạo thu nhập lớn cho kinh tế quốc dân - Nhân lực CNTT nước ta tiến nhanh ngang tầm với trình độ nhân lực CNTT giới - Nhân lực trình độ cao ngành CNTT có nhiều hội để tự phát minh, sáng tạo giao lưu quốc tế d Yêu cầu nguồn nhân lực ngành CNTT - Nâng cao lực, tài năng, khả làm việc nhóm - Trình độ ngoại ngữ 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT a Phát triển nguồn nhân lực Phát triển NNL, thực chất, nâng cao giá trị NNL người chủ yếu phương diện thể lực, trí tuệ, đạo đức, lực, kỹ năng, thẩm mỹ, lành nghề… phát huy hiệu tối đa phương tiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước Footer Page of 145 Header Page of 145 b Phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT Phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT tổng thể hoạt động nhằm xây dựng lực lượng lao động CNTT đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói riêng đất nước nói chung thông qua chủ trương, sách Đảng Nhà nước 1.1.3 Mục đích phát triển nguồn nhân lực Mục đích chung phát triển nguồn nhân lực sử dụng tối đa nguồn lực có nâng cao tính hiệu tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiểu rõ công việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ cách tốt [9, 194 ] 1.1.4 Nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực - Con người hoàn toàn có lực để phát triển - Mỗi người có khả riêng, cá thể khác với người khác có khả đóng góp sáng kiến - Lợi ích người lao động mục tiêu tổ chức kết hợp với - Phát triển nguồn nhân lực nguồn đầu tư sinh lợi, phát triển nguồn nhân lực phương tiện để đạt phát triển tổ chức 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT Sự phát triển NNL ngành CNTT thực nội dung sau đây: 1.2.1 Phát triển số lượng nhân lực CNTT Thông qua hoạt động giáo dục, đào tạo trường cao đẳng, đại học, viện, trung tâm nghiên cứu, hoạt động bồi dưỡng doanh nghiệp, sở sản xuất … Footer Page of 145 Header Page of 145 Thông thường số lượng NNL chịu ảnh hưởng quy mô dân số Để tăng cường số lượng nhân lực CNTT cần triển khai nhiều giải pháp tổng thể, từ việc tuyên truyền viễn cảnh nghề nghiệp giúp thay đổi nhận thức thí sinh, tạo NNL đầu vào đông đảo cho ngành, dỡ bỏ rào cản tạo điều kiện thuận lợi cho việc học, dạy sử dụng nhân lực CNTT…[29] 1.2.2 Nâng cao chất lượng NNL CNTT Bao gồm nhiều nội dung từ việc tăng cường lực, phát triển thể chất người lao động, nâng cao phẩm chất trị, đạo đức đến nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ nhân lực CNTT Nâng cao chất lượng NNL trình tạo lập phát triển lực toàn diện người tiến kinh tế, xã hội hoàn thiện thân người; kết tổng hợp 03 phận cấu thành gồm: Giáo dục, Đào tạo Phát triển [27] 1.2.3 Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động - Nâng cao động lực thúc đẩy yếu tố vật chất - Nâng cao động lực thúc đẩy yếu tố tinh thần - Nâng cao động lực thúc đẩy cải thiện điều kiện làm việc - Nâng cao động lực thúc đẩy thăng tiến 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá nhân lực công nghệ thông tin a Tiêu chí tổng hợp đánh giá nhân lực CNTT b Tiêu chí bổ trợ đánh giá nhân lực công nghệ thông tin 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT 1.3.1 Sự phát triển kinh tế - xã hội - Tình hình kinh tế - trị - Dân số, lực lượng lao động - Văn hoá, xã hội Footer Page of 145 Header Page of 145 - Khoa học kỹ thuật – công nghệ 1.3.2 Sự phát triển ngành CNTT Trong giai đoạn vừa qua, phát triển bùng nổ dịch vụ, công nghệ xu hướng lĩnh vực truyền thông Sự phát triển sở cho phát triển ngành CNTT 1.3.3 Chế độ đãi ngộ môi trường làm việc Chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức tiền lương, phụ cấp chế độ bảo hiểm cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước Các sách phải tương xứng với công việc họ đảm nhiệm với phát triển kinh tế thị trường Năng lực người làm việc quan quản lý hành nhà nước chịu tác động lớn hội thăng tiến 1.3.4 Chính sách phát triển nguồn nhân lực quyền địa phương Những sách vĩ mô phát triển nguồn nhân lực bao gồm: Chính sách giáo dục-đào tạo; sách bảo vệ - chăm sóc sức khoẻ nguồn nhân lực sách phát triển thể dục thể thao cộng đồng CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CNTT ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NNL CNTT CỦA TP QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Điều kiện tự nhiên * Vị trí địa lý * Địa hình * Khí hậu Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 * Tài nguyên 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Trong năm qua, kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định không ngừng phát triển Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội nâng cao, công trình hạ tầng kỹ thuật phúc lợi xã hội đầu tư phát triển 120 115 Năm 2007 110 2008 105 2009 2010 100 2011 2012 95 90 - Công nghiệp - xây dựng - Nông, lâm, ngư nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Biểu đồ 2.1 Tốc độ tăng GDP (theo giá SS năm 1994) (%) STT 10 Bảng 2.3 Một số tiêu kinh tế đáng lưu ý tỉnh Chỉ tiêu Đơn vị tính 2002 2007 2012 Cân đối ngân sách (đầu tư phát Tỷ đồng 984,3 4100 1099,8 triển) Số lượng khu công nghiệp Khu 01 02 04 Số lượng khu kinh tế Khu 01 01 Số dự án đầu tư nước Dự án 03 14 40 Giá trị kim ngạch xuất Triệu USD 90,14 214,9 429,9 Giá trị kim ngạch nhập Triệu USD 61,07 112,1 135 Sân bay Sân 01 01 01 Cảng biển Nghìn 2115 2862 5013 Số trường đại học, cao đẳng Trường 02 02 04 Số trường dạy nghề Trường 02 02 04 (Nguồn: Sở TT-TT Bình Định 2012) Là năm tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 với hạ tầng CNTT đồng nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Quy Nhơn trở thành thành phố phát triển kinh tế - sinh thái bền vững - Có 300 doanh nghiệp quan, viện, trường hoạt động lĩnh vực CNTT thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Tốc độ tăng trưởng: Điện tử: 15%; Phần mềm: 12% - 17%/năm - Ngành công nghiệp CNTT trở thành động lực để tăng trưởng kinh tế, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP kim ngạch xuất Bình Định nhờ sản phẩm dịch vụ CNTT – TT có hàm lượng sáng tạo tri thức cao 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NNL NGÀNH CNTT TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH * Điểm mạnh NNL CNTT thành phố Quy Nhơn + Trình độ chuyên môn mức + 100% qua đào tạo trường chuyên nghiệp + Tỷ lệ đào tạo bậc học cân đối + Lực lượng lao động trẻ (51% từ 30 tuổi trở xuống) + Cần cù, chịu khó, thích ổn định, tỷ lệ nhảy việc thấp + Các kế hoạch phát triển NNL CNTT có phối hợp Cơ sở đào tạo – Doanh nghiệp – Địa phương + Chính quyền địa phương có nhiều sách thu hút NNL * Điểm yếu NNL CNTT thành phố Quy Nhơn: + Tính chuyên nghiệp chưa cao + Ngoại ngữ yếu, kỹ mềm, khả làm việc nhóm hạn chế + Thiếu chuyên gia đầu đàn cho dự án lớn + Nhân lực chất lượng cao chưa nhiều + Nhân lực Marketting chuyên ngành mỏng + Các doanh nghiệp thiếu kế hoạch dài hạn, chiến lược để thu hút NNL CNTT [26] Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 2.2.1 Hiện trạng phát triển NNL CNTT a Nguồn nhân lực CNTT quan Nhà nước Công tác bồi dưỡng, đào tạo cho cán theo Dự án thành phần hai Đề án 47 Đề án 112 triển khai: b Nguồn nhân lực CNTT lĩnh vực giáo dục - đào tạo Tỉ lệ cán giáo viên toàn ngành biết sử dụng công cụ tin học công cụ hỗ trợ công việc quản lý, công việc giảng dạy thấp Việc khai thác thông tin mạng phục vụ cho giáo dục – đào tạo không đáng kể (một phần khả ngoại ngữ) c Nguồn nhân lực công nghệ thông tin lĩnh vực y tế Theo số liệu khảo sát số Bệnh viện có người biết sử dụng máy tính cấp độ khác nhau, ngành có khoảng 1.507 nhân viên làm công tác quản lý điều trị Trong đó, số có trình độ A, B đến Trung cấp công nghệ thông tin 325 người (chiếm 21,57%), chưa có cán có trình độ từ Cao đẳng đến Đại học công nghệ thông tin Phần lớn cán công chức nhân dân nhận thức vai trò tầm quan trọng công nghệ thông tin hạn chế d Nguồn nhân lực CNTT lĩnh vực an ninh – quốc phòng e Nguồn nhân lực công nghệ thông tin doanh nghiệp 2.2.2 Thực trạng phát triển số lượng NNL CNTT Công tác chuẩn bị NNL phục vụ cho ứng dụng phát triển CNTT triển khai tích cực Từ năm 2002 đến nay, thành phố hợp tác với nhiều tổ chức Hoa Kỳ, Nhật Bản… mở nhiều lớp đào tạo chuyên sâu nâng cao dành cho cán CNTT Bình Định tỉnh miền Trung Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Tuy nhiên, đội ngũ chuyên viên CNTT, thiết kế sản phẩm điện tử có trình độ cao mỏng: thiếu cán lãnh đạo CNTT (CIO) cán quản lý lĩnh vực công nghiệp CNTT… Số lượng NNL CNTT thành phố tăng theo năm Cụ thể sau: Kể từ năm 2007 – 2012, hàng năm số lượng nhân lực CNTT thành tỉnh Bình Định tăng từ 15-20%/năm [24] Số lượng nhân lực ngành CNTT (người) 3500 3120 3000 2500 2216 2000 2400 Số lượng nhân lực ngành CNTT (người) 1542 1500 1200 1000 500 Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Biểu đồ 2.3 Số lượng NNL CNTT qua năm Như vậy, qua biểu đồ thấy số lượng nhân lực làm việc ngành CNTT từ năm 2007 – 2012 có thay đổi lớn, bình quân năm số lượng nhân lực CNTT thành phố tăng 15,6% 2.2.3 Thực trạng phát triển chất lượng NNL CNTT Chất lượng NNL tăng lên đáng kể, nhờ nhân lực giảng dạy CNTT có trình độ sau đại học tăng nhanh số lượng đào tạo có chất lượng cao, đội ngũ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng NNL CNTT thành phố, đồng thời với sách thu hút NNL nói chung nhân lực CNTT nói riêng, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kịp thời, bên cạnh chế, sách hợp lý thành phố phát triển NNL CNTT làm cho chất lượng nhân lực tăng lên Ngày thu hút công ty, tập đoàn CNTT lớn đến đầu tư, mở chi nhánh thành phố Quy Nhơn Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Ngoài chương trình đào tạo nguồn lực như: Đào tạo nước theo đề án 112 Hợp tác quốc tế để đào tạo 20 chuyên gia cho Trung tâm liệu, 50 chuyên gia mạng LAN, 100 CIO, đào tạo nhân lực cho phát triển phần mềm nguồn mở, hỗ trợ đào tạo nhân lực từ tập đoàn CNTT: Cisco, Intel, IBM, Oracle, Microsoft…, quan nhà nước thành phố Quy Nhơn Bình Định tiếp tục đào tạo, thu hút nhiều NNL CNTT có trình độ cao phục vụ cho: Quản trị mạng; Tham gia phát triển triển khai dịch vụ công đến người dân; Bảo trì hệ thống, an toàn, an ninh thông tin; Đề xuất, tiếp nhận ứng dụng CNTT phục vụ cho đơn vị…để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT hoạt động quan nhà nước chuẩn bị cho việc xây dựng quyền điện tử năm [25] Bảng 2.10 Thống kê NNL CNTT có Bình Định năm 2012 ĐVT: Người Các bên liên quan Số lượng Các kỹ sư phần mềm làm việc công ty CNTT 783 Các kỹ sư không làm phần mềm làm việc công 624 ty CNTT Đội ngũ chuyên trách CNTT quan nhà nước 148 Các sở giáo dục 786 Các doanh nghiệp vừa nhỏ 5.520 Tổng số 7.860 (Nguồn: Sở TT-TT Bình Định 2012) 2.2.4 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy NNL CNTT a Về chế độ, chỉnh sách tiền lương Hiện nay, mức lương trung bình lập trình viên làm việc Bình Định gần 300 USD Cách 05 năm vào khoảng chưa đến 100 USD[20] Điều tạo động lực lớn để thu hút Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 NNL chất lượng cao hoạt động lĩnh vực CNTT, giảm tối thiểu tình trạng chảy máu chất xám Đối với khu vực Nhà nước khối Đảng, theo quy định nay, người nhận vào làm việc có sách ưu đãi sau đây: Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT xếp loại giỏi nhận vào làm việc hưởng 100% lương hệ số 2,34 năm thử việc, nhận lần 10 triệu đồng hàng tháng nhận thêm 01 triệu phụ cấp lương vòng 05 năm Nếu tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành CNTT đồng thời tốt nghiệp đại học loại trở lên nhận vào làm việc hưởng 100% lương hệ số 2,67 năm thử việc, nhận lần 15 triệu đồng hàng tháng nhận thêm 01 triệu phụ cấp lương vòng 05 năm Ngoài ra, cán có đại học chuyên ngành CNTT cử đào tạo sau đại học có khoản trợ cấp học cao so với ngành khác b Về sách khen thưởng Ngoài việc đề nghị cấp khen thưởng, quyền sở hàng năm xét tặng giấy khen cho khoản 10% cán cấp có thành tích xuất sắc công tác Chế độ sách tiền lương, khen thưởng, xuất phát từ nguồn ngân sách cấp thực theo quy định Công tác thi đua khen thưởng mang tính hình thức, không đủ làm tăng động lực cho cán bộ, công chức Công tác bầu chọn hình thức Mặt khác nguồn ngân sách cho khen thưởng hạn chế, thiếu sách rành mạch nên theo nếp cũ “khoán khen thưởng” Đây điểm yếu công tác khen thưởng địa phương Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 c Về cải thiện điều kiện làm việc Đến thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có trụ sở làm việc xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh Điều kiện làm việc dần cải thiện, địa phương sử dụng nhiều nguồn khác để trang bị cho nơi làm việc ngày tốt kích thích cán hăng say công việc Tuy nhiên chưa đáp ứng nhu cầu theo quy định cho cán công chức cụ thể: phòng làm việc chật chội chưa đủ diện tích, thiếu ánh sáng, chí có số quan, phường ngành ngồi chung phòng làm việc khó để tác nghiệp thực thi công vụ, thiếu thốn không trang bị đủ máy vi tính kết nối mạng để làm việc d Về công tác đề bạt bổ nhiệm Qua thực tế cho thấy, có quy trình cụ thể công tác đề bạt bổ nhiệm thực có nơi xem nhẹ, chưa thực cách nghiêm tức, việc quy hoạch, lựa chọn cản lãnh đạo, quản lý sở nhiều mang tính chủ quan, hình thức, thiếu cứ, chưa gắn với kết hiệu hoạt động, nhiều cán không đủ tiêu chuẩn quy hoạch đề bạt bổ nhiệm giữ vị trí cao hơn, tình trạng chủ yếu dựa vào thâm niên công tác để đề bạt Việc xem xét kỹ năng, hiệu cán cân nhắc cán sau đào tạo hoàn thành tốt công việc giao chưa quan tâm việc bổ nhiệm cương vị quản lý 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Thành tựu Là trung tâm kinh tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên; trung tâm CNTT miền Trung; có Đại học Quy Nhơn Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 ba trung tâm đại học lớn nước; Nhìn chung, thời gian qua nguồn nhân lực ngành CNTT tỉnh Bình Định có phát triển lớn số lượng lẫn chất lượng Chất lượng nguồn nhân lực tăng lên đáng kể, nhờ nhân lực giảng dạy CNTT có trình độ sau đại học tăng nhanh số lượng đào tạo có chất lượng cao, đội ngũ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT tỉnh 2.3.2 Tồn nguyên nhân + Nhận thức ứng dụng phát triển CNTT hạn chế + Cơ chế sách bất cập, chưa có nhiều sách cụ thể, trực tiếp hướng vào việc tạo nguồn lực, thu hút, sử dụng đãi ngộ NNL CNTT + Chương trình đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp ứng dụng phát triển CNTT + Công nghiệp CNTT phát triển chưa mạnh, thu hút đầu tư ngành CNTT chưa thực mạnh + Đầu tư cho CNTT chưa thỏa đáng CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH CNTT TP QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NNL CNTT ĐẾN NĂM 2020 CỦA TRUNG ƯƠNG 3.1.1 Các quan điểm đạo phát triển nguồn nhân lực CNTT a Xu hướng phát triển ứng dụng CNTT Việt Nam thời gian tới b Các tiêu phát triển ứng dụng CNTT Việt Nam Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 3.1.2 Dự báo ứng dụng CNTT TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định a Dự báo tác động công nghệ thông tin đến việc hoàn thành tiêu kinh tế xã hội tỉnh Công tác dự báo công nghệ thông tin tiến hành phương án: Phương án (PA1): Là phương án dự báo giả định phát triển CNTT xung lực tác động nào, tình hình phát triển kinh tế - xã hội nước nói chung tỉnh Bình Định nói riêng không thay đổi nhiều; Tỉnh chưa có chế độ, sách đột phá phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, thúc đẩy ứng dụng quan nhà nước chưa ban hành chế ưu đãi, tạo môi trường cho công nghiệp CNTT Phương án (PA2): Là phương án tăng tốc, có tính đến đột biến, yếu tố tác động khách quan: Kinh tế xã hội chung nước phát triển đặn, phủ ban hành quy định mới, tạo nhiều thuận lợi cho triển khai dự án đầu tư ứng dụng CNTT thực thương mại điện tử Phương án thể phấn đấu tích cực, phát huy lợi so sánh Bình Định tháo bỏ khó khăn, rào cản sản xuất công, nông nghiệp mà tỉnh có lợi thế, tỉnh ban hành nhiều chế khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để từ sau năm 2015, có đột phá tiếp tục thu hút nhiều dự án đầu tư nước nước vào khu, cụm công nghiệp, tác động mạnh mẽ đến việc thúc đẩy công nghiệp dịch vụ phát triển nhanh có công nghiệp công nghệ thông tin; Ban hành sách, chế độ thu hút, ưu đãi nhân lực CNTT, Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 tâm đầu tư vào CNTT để tắt đón đầu, đạt vượt tiêu trung bình nước Phương án (PA3): Là phương án tổng hợp hai phương án Đây phương án khuyến nghị lựa chọn b Dự báo Ứng dụng công nghệ thông tin quan Đảng Nhà nước c Dự báo nhu cầu ứng dụng CNTT doanh nghiệp PA1: 45-50%; PA2: 10-15%; PA3: 30-40% doanh nghiệp có kết nối Internet sử dụng hộp thư điện tử PA1: 30-40%; PA2: 5-10%; PA3: 10-20% doanh nghiệp có website riêng Đến năm 2020: PA1: 70-80%; PA2: 20-35%; PA3: 50-60% doanh nghiệp có kết nối Internet sử dụng hộp thư điện tử PA1: 40-50%; PA2: 10-15%; PA3: 25-35% doanh nghiệp có website riêng d Dự báo phát triển Thương mại điện tử Thương mại điện tử lĩnh vực phát triển nhanh giới công cụ mạnh doanh nghiệp công ty lớn sử dụng để nâng cao hiệu kinh doanh e Dự báo nhu cầu ứng dụng CNTT đời sống xã hội Dự báo ứng dụng CNTT giáo dục đào tạo đến năm 2015: Đến năm 2015, hầu hết công việc sử dụng phần mềm hỗ trợ, ngành Giáo dục có sở liệu để thu thập thông tin hỗ trợ quản lý 3.1.3 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2020 a Mục tiêu chung: Phát triển mạnh nguồn nhân lực công Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 nghệ thông tin, đảm bảo có đủ nhân lực phục vụ nhu cầu ứng dụng phát triển công nghệ thông tin, xây dựng kinh tế tri thức xã hội thông tin, đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc b Mục tiêu cụ thể Đến năm 2015, bậc đại học, cao đẳng đảm bảo tỷ lệ 15 sinh viên có giảng viên công nghệ thông tin; 70% giảng viên đại học 50% giảng viên cao đẳng có trình độ thạc sĩ trở lên, 50% giảng viên đại học 10% giảng viên cao đẳng có trình độ tiến sĩ Đến năm 2020, 90% giảng viên đại học 70% giảng viên cao đẳng có trình độ thạc sĩ trở lên, 75% giảng viên đại học 20% giảng viên cao đẳng có trình độ tiến sĩ 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH CNTT THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển số lượng NNL CNTT a Chính sách thu hút lao động hợp lý - Thành phố tiếp tục khuyến khích đầu tư vào CNTT, hình thành trung tâm CNTT, thu hút tập đoàn CNTT giới đến thành phố - Thành phố thân doanh nghiệp cần có sách tiền lương hấp dẫn lao động CNTT b Thực liên kết nhà nước, nhà doanh nghiệp nhà trường Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sở đào tạo CNTT liên kết, hợp tác, thành phố mà đại diện Sở TT-TT, quan Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 quản lý nhà nước lĩnh vực CNTT, phải cầu nối Ngoài ra, thành phố nên có số sách khuyến khích liên kết đào tạo CNTT doanh nghiệp nhà trường 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển chất lượng NNL CNTT a Cần đổi phương pháp nội dung đào tạo - Cần trọng nâng cao kỹ thực hành - thường xuyên cải tiến nội dung, chương trình giảng dạy - Ngoài cần: Đào tạo lại lao động tại; Hỗ trợ chương trình đào tạo ngắn hạn b Tăng cường thu hút đầu tư trong, nước hợp tác quốc tế đào tạo: Thành phố cần phải thực vai trò đầu mối, mở rộng quan hệ hợp tác sở đào tạo nước đối tác nước việc đào tạo NNL CNTT; Có sách thu hút, khuyến khích đầu tư từ tập đoàn, doanh nhân Việt kiều từ nước cho công đào tạo NNL CNTT c Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống sở đào tạo, đa dạng hóa loại hình cấp độ đào tạo, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo nhu cầu xã hội; đầu tư sở hạ tầng phục vụ cho nghiên cứu ứng dụng CNTT - Rà soát, đánh giá, phân loại sở đào tạo CNTT theo tiêu chí sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng đào tạo để từ xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch, phát triển hệ thống sở giáo dục – đào tạo CNTT địa bàn thành phố đến năm 2020 - Gắn đào tạo CNTT với nghiên cứu, ứng dụng CNTT sản xuất, kinh doanh Khuyến khích đào tạo đào tạo lại - Đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên CNTT đội ngũ cán quản lý giáo dục thông qua dự án thành phố, dự án hỗ trợ quốc tế; Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Đề xuất chế, sách thu hút, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên CNTT có trình độ cao d Mở rộng quy mô đào tạo phát triển thị trường CNTTTT - Thông qua chương trình kích cầu, cho vay vốn hỗ trợ, thành phố hỗ trợ đơn vị đào tạo trang bị lại sở hạ tầng, đầu tư, cải tiến phương pháp đào tạo, nội dung chương trình - Phát huy mạnh thành phần kinh tế, nhanh chóng làm chủ thị trường nước, bước mở rộng thị trường khu vực giới, đồng thời tăng cường xây dựng thương hiệu CNTT Việt Nam, thành phố 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy NNL CNTT a Chính sách thu hút sử dụng nhân tài CNTT - Sử dụng đãi ngộ thỏa đáng - Về sách nhà ở, trường hợp thu hút tiến sĩ cần thay đổi - Cần cải thiện mức lương trung bình b Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho NNL CNTT Để có môi trường làm việc ứng dụng CNTT, đòi hỏi phải có đầu tư sở hạ tầng CNTT đồng bộ, máy móc thiết bị đại, có quy chế sử dụng trang thiết bị CNTT hợp lý 3.2.4 Nhóm giải pháp khác a Thực tốt công tác thống kê, dự báo thông tin tuyên truyền - Sở TT-TT thành phố kết hợp với Cục thống kê Sở Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh thực công tác dự báo - Lãnh đạo cấp cần thực nhận thức Công nghệ thông tin Truyền thông lĩnh vực quan trọng ưu tiên quốc gia Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Thường xuyên định kỳ tổ chức hoạt động biểu dương, khen thưởng, bình xét danh hiệu trao giải thưởng đóng góp cho phát triển thành phố b Các chương trình đào tạo phát triển NNL CNTT - Phát triển NNL CNTT quản lý nhà nước - Phát triển NNL CNTT phục vụ phát triển ứng dụng CNTT - Phát triển đội ngũ kỹ sư CNTT trình độ cao phục vụ phát triển công nghiệp CNTT 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với phủ - Chính phủ cần quan tâm xem xét, trọng nhiều đến phát triển NNL chất lượng cao ngành CNTT - Xây dựng triển khai sách động viên tinh thần, đãi ngộ vật chất cán CNTT có nhiều sáng kiến đóng góp - Khảo sát làm sở xây dựng triển khai sách khai thác nguồn trí thức CNTT nước cách có hiệu quả, nhiều hình thức 3.3.2 Đối với Bộ TT-TT - Bộ TT –TT cần đề xuất với Chính phủ đẩy mạnh việc phát triển NNL CNTT ngành CNTT - Xây dựng thực chiến lược, quy hoạch ngành nhằm sử dụng hiệu tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, nguồn tài nguyên nguồn lực quốc gia khác bảo đảm thực thằng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước - Nghiên cứu xây dựng chế, sách thu hút nhân lực, sử dụng, đãi ngộ phát huy tối đa khả lao động sáng tạo, tay nghề, suất, hiệu người lao động 3.3.3 Đối với thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quản lý Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 nhà nước Sở; tham gia ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội việc phát triển nhân lực CNTT - Các cấp ủy Đảng, quyền cần nhận thức rõ xác định phát triển nhân lực CNTT vừa nhiệm vụ chiến lược lâu dài vừa biện pháp trước mắt đảm bảo nguồn cán CNTT cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Lãnh đạo, đạo đẩy mạnh thực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội theo chủ trương, định hướng Nghị Trung ương Thành phố - Nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước doanh nghiệp sử dụng lao động, bảo vệ lao động nói chung lao động CNTT nói riêng - Xây dựng kế hoạch phát triển NNL CNTT đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực CNTT ngành, quan, doanh nghiệp chung cho toàn thành phố - Xây dựng triển khai đồng chế, sách đào tạo, sử dụng, đãi ngộ, thu hút nhân lực CNTT phục vụ cho phát triển thành phố - Xây dựng sách khuyến khích doanh nghiệp tổ chức đào tạo chỗ gửi đào tạo nước - Xây dựng chế liên kết trường đại học, trường đào tạo nghề,… KẾT LUẬN Như vậy, qua phần nghiên cứu trên, thấy ngành CNTT có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Và ngành công nghệ khác, người yếu tố quan trọng cho phát triển ngành Nhìn chung, nhân lực CNTT thành phố tồn Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 nhiều yếu kém, yếu đặc điểm chung nhân lực CNTT nước, lẽ, CNTT Việt Nam phát triển năm gần Tuy nhiên, NNL CNTT thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có nhiều lợi thế, cần có sách hợp lý để phát huy lợi Những yếu chất lượng NNL CNTT thành phố phần bắt nguồn từ hệ thống đào tạo CNTT nhiều lạc hậu Trong thời gian qua, ngành CNTT thành phố quan tâm, đầu tư mức, thêm vào chế độ sử dụng lao động thu hút nhân tài lãnh đạo thành phố quan tâm Tuy nhiên bên cạnh nhiều điểm chưa hợp lý, việc phát triển NNL CNTT thành phố gặp phải thách thức cần phải vượt qua cạnh tranh thị trường lao động nước quốc tế, chi phí đào tạo cao nguồn vốn thấp, chương trình lạc hậu điều kiện ngành CNTT giới lại phát triển nhanh Do cần có sách phát triển thích hợp Một sách quan trọng tạo liên kết nhà nước, nhà trường doanh nghiệp để đào tạo phát triển nhân lực theo yêu cầu xã hội Đồng thời, thành phố cần có sách hỗ trợ cải tiến phát triển hệ thống giáo dục đào tạo CNTT Với quan tâm quyền thành phố, đóng góp ý kiến chuyên gia CNTT cải cách đào tạo CNTT, tương lai, thành phố trở thành Trung tâm đào tạo NNL CNTT khu vực Footer Page 26 of 145 ... đến phát triển nguồn Footer Page of 145 Header Page of 145 nhân lực ngành công nghệ thông tin - Nguyên cứu tình hình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin thành phố Quy Nhơn, tỉnh. .. chung phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành CNTT thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Chương 3: Định. .. QUAN NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1.1.1 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực a Nguồn nhân lực NNL tổng thể tiềm người, gồm: thể lực, trí lực, nhân cách người
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay