Phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:45

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI MAI THÙY DƯƠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ BẢO Phản biện 1: PGS TS Đào Hữu Hòa Phản biện 2: TS Lâm Minh Châu Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực nguồn lực có vai trò chủ chốt định thành công thất bại hệ thống hay tổ chức Đối với quan hành Nhà nước nguồn nhân lực có vai trò vô quan trọng Vì vậy, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nội dung quan trọng công cải cách hành Quận Ngũ Hành Sơn quận thuộc Thành phố Đà Nẵng đứng trước yêu cầu công đổi mới, thời kỳ hội nhập kinh tế giới việc cần phải có đội ngũ CBCC hành có trình độ cao, có lực trách nhiệm với công việc vô cấp thiết Xuất phát từ yêu cầu xin chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực hành Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hoá vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành quận Ngũ Hành Sơn thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực hành quận Ngũ Hành Sơn thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Là vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực tổ chức, đơn vị b Phạm vi nghiên cứu * Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung phát triển nguồn nhân lực hành cấp quận (gồm: CBCC nằm biên chế máy quản lý hành UBND Footer Page of 145 Header Page of 145 quận Ngũ Hành Sơn;) * Về không gian: Đề tài nghiên cứu nội dung quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng * Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng từ năm 2008 - 2012 Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu đề tài sử dụng phương pháp sau đây: Phương pháp phân tích thực chứng; Phương pháp phân tích chuẩn tắc; Phương pháp phân tích thống kê; Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp phân tích so sánh số phương pháp khác… Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, mục lục, phụ lục, luận văn gồm ba chương sau: Chương 1: Cơ sở lí luận chung phát triển nguồn nhân lực hành Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực hành quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tài liệu thu thập từ UBND quận Ngũ Hành Sơn, sách, báo số tác giả giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ chuyên nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Trên sở phương pháp thống kê, điều tra, khảo sát, so sánh để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành quận Ngũ Hành Sơn thời gian qua đề xuất giải pháp đào tạo đội ngũ CBCC hành quận thời gian tới Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực hành Nhân lực: Nhân lực hiểu nguồn lực người bao gồm thể lực, trí lực nhân cách Nó phản ánh khả lao động người điều kiện tiên trình lao động sản xuất xã hội Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người (trước hết tiềm lao động), bao gồm: thể lực, trí lực nhân cách người nhằm đáp ứng mục tiêu tổ chức, doanh nghiệp Nguồn nhân lực hành chính: Nguồn nhân lực hành Nhà nước hệ thống cán công chức hành chính, tổng thể tiềm người, bao gồm: thể lực, trí lực nhân cách người làm việc máy hành nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, cấu quan hành Nhà nước đòi hỏi Phát triển nguồn nhân lực hành chính: Phát triển NNL hành tổng thể hình thức, phương pháp, sách biện pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn phát triển, bối cảnh dân số, lao động kinh tế nước ta 1.1.2 Ý nghĩa việc phát triển nguồn nhân lực hành Đối với tổ chức, đơn vị hành chính: Nâng cao hiệu Footer Page of 145 Header Page of 145 công việc; Tạo sở cho gia tăng suất lao động chung, tăng suất lao động nhóm; Tạo điều kiện áp dụng tiến kỹ thuật vào hoạt động công vụ; Tạo lực lượng lành nghề, thích nghi với thay đổi hoạt động tổ chức; Giảm thiểu công tác giám sát, kiểm tra Đối với người lao động: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp, thăng tiến tương lai; Tạo gắn bó với tổ chức; Tạo thích ứng người lao động với công việc tương lai; Tạo tính chuyên nghiệp, có cách nhìn tư công việc; Tạo động lực làm việc cho người lao động nhằm giúp họ có thái độ tích cực có động lực để làm việc, có hội thăng tiến nghiệp 1.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực hành quan hành Nhà nước - Là chủ thể công vụ, người thực thi công vụ - Là đội ngũ chuyên nghiệp, có tính chuyên môn nghiệp vụ cao với hoạt động diễn thường xuyên, liên tục phạm vi rộng mang tính phức tạp - Là nguồn nhân lực tương đối ổn định, mang tính kế thừa không ngừng nâng cao chất lượng - Được Nhà nước tuyển dụng đảm bảo lợi ích thực thi công cụ 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 1.2.1 Nội dung phát triển nguồn nhân lực hành a Phát triển quy mô nguồn nhân lực hành hợp lý Đối với nguồn nhân lực hành quy mô tốc độ tăng dân số cao quy mô cà tốc độ tăng nguồn nhân lực lớn Footer Page of 145 Header Page of 145 ngược lại Số lượng nguồn nhân lực đóng vai trò định, số lượng không tương xứng với phát triển kinh tế xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển b Xác định cấu nguồn nhân lực phù hợp Cơ cấu nguồn nhân lực cần phải có tính phù hợp, đem lại hiệu mối quan hệ tương tác thành phần nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực, tránh lãng phí phải đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề c Nâng cao lực nguồn nhân lực hành - Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trình độ người lao động hiểu biết chung kiến thức xã hội hiểu biết riêng chuyên sâu lĩnh vực cụ thể Nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực tìm cách trang bị cho người lao động chuyên môn đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẵn có cho người lao động - Nâng cao kỹ nghề nghiệp cho người lao động: Kỹ năng lực cần thiết hay khả chuyên biệt cá nhân để thực công việc, kết đào tạo kinh nghiệm cá nhân Kỹ nghề nghiệp dạng lực nghề nghiệp đặc biệt, phản ánh hiểu biết trình độ nghề nghiệp; Kỹ nghề nghiệp có nhờ trình giáo dục, đào tạo rèn luyện công việc - Nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi người lao động: Nhận thức phản ánh thực khách quan vào óc người Trình độ nhận thức người lao động phản ánh mức độ hiểu biết trị, văn hoá, xã hội, hành vi, thái độ công việc, mối quan hệ cộng đồng giao tiếp xã hội Nâng cao trình độ nhận thức người lao động nhiệm vụ quan Footer Page of 145 Header Page of 145 trọng mà công tác phát triển nguồn nhân lực cần phải quan tâm, đặc biệt nâng cao nhận thức trình độ lý luận trị, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu công việc tổ chức d Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực hành - Về sách tiền lương: Chính sách tiền lương hợp lý động lực quan trọng kích thích người lao động làm việc, thúc đẩy phát triển quan, đơn vị - Về môi trường, điều kiện làm việc: Môi trường, điều kiện làm việc yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ tiêu hao sức lực người lao động trình làm việc Cải thiện điều kiện làm việc thực tốt sách cho người lao động quan, tổ chức cần phải đầu tư máy móc, thiết bị chuyên dùng, dụng cụ làm việc để tăng suất lao động - Về chế độ đài ngộ sách khen thưởng: Ngoài sách tiền lương hợp lý chế độ đãi ngộ tốt động lực thúc đẩy người lao động làm việc cách hiệu Chế độ đãi ngộ trình chăm lo đời sống vật chất tinh thần người lao động để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Chế độ đãi ngộ thể qua lợi ích mà người lao động nhận trình làm việc, tiền mặt, quà tặng, buổi liên hoan hay du lịch nghỉ mát cho người lao động - Về hội thăng tiến đào tạo cho nguồn nhân lực: Thăng tiến công việc có nghĩa đạt vị trí cao tập thể Sự thăng tiến tạo hội cho phát triển cá nhân, tăng uy tín quyền lực mỉnh nhằm thoả mãn nhu cầu tôn trọng người lao động Ngoài quan, tổ chức cần tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ cách đào tạo người lao động Công tác đào tạo thực chất nâng cao trình độ người lao động Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.2 Tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực hành - Các tiêu chí đánh giá quy mô nguồn nhân lực bao gồm: Tổng số lao động tổ chức; Tổng dân số địa phương; Tốc độ tăng lao động = (số lượng lao động năm sau - số lượng lao động năm trước)/Số lượng lao động năm trước - Các tiêu chí đánh giá cấu nguồn nhân lực bao gồm: Cơ cấu trình độ nguồn nhân lực theo trình độ chuyên môn; Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ Chính trị, trình độ Quản lý Nhà nước, Tin học …; Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi, giới tính - Các tiêu chí đánh giá lực nguồn nhân lực bao gồm: Số lượng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ người lao động đạt được; Khả vận dụng kiến thức vào công việc; Khả xử lý tình huống, ứng xử giao tiếp; Ý thức tổ chức kỷ luật; Trách nhiệm, lòng say mê công việc; Mức độ hài lòng người cung cấp dịch vụ - Các tiêu chí đánh giá động lực thúc đẩy nguồn nhân lực gồm: Thực công bằng, minh bạch công tác chi trả tiền lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi xã hội cho người lao động; Thực dân chủ, hợp lý sách đề bạt, bố trí cán bộ, phân cấp, phân quyền cho cấp dưới, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp; Tình hình cải thiện môi trường, điều kiện làm việc… 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CỦA QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 1.3.1 Các yếu tố thuộc điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên địa phương điều kiện cần địa phương phát triển kinh tế - xã hội Đó yếu tố tự Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 nhiên vị trí địa lý, quy mô diện tích đất đai, trữ lượng tài nguyên khoáng sản vùng kinh tế hay quốc gia thuận lợi tạo điều kiện phát triển kinh tế, từ dẫn đến phát triển nguồn nhân lực cách dễ dàng, ngược lại gặp nhiều khó khăn 1.3.2 Các yếu tố kinh tế - xã hội - Các yếu tố kinh tế: Kinh tế phát triển nhanh đòi hỏi nguồn nhân lực phải đủ mạnh để theo kịp Kinh tế phát triển, tạo điều kiện cho người có thể lực tốt Sức khoẻ sở để phát triển trí tuệ Từ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Các yếu tố xã hội: Các yếu tố xã hội quy mô dân số, tốc độ tăng dân số, môi trường giáo dục, y tế, giải trí có ảnh hưởng lớn tới trình tăng trưởng phát triển kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển nguồn nhân lực 1.3.3 Các yếu tố sách Hệ thống sách nhân tố liên quan trực tiếp đến phát triển nguồn nhân lực Chính sách phải nhằm vào mục tiêu người, phát huy tiềm sáng tạo nguồn nhân lực trình phát triển kinh tế - xã hội 1.4 KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực hành Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nguồn nhân lực hành cách trọng việc đào tạo nguồn nhân lực hành cho địa phương Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 ứng nhu cầu phát triển Quận 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Kinh tế Quận tiếp tục tăng trưởng đều, cấu kinh tế chuyển dịch định hướng, nhiên chưa khai thác hết tiềm Quận, cần phải có nguồn nhân lực tương xứng để phát triển Tình hình xã hội ổn định, công tác xã hội hoá giáo dục đẩy mạnh; Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ thực tốt, lao động việc làm thực hiệu quả; Văn hoá, thể thao, thông tin – truyền thông phát triển… điều kiện để thu hút nguồn nhân lực 2.1.3 Chính sách phát triển nguồn nhân lực hành Quận Quận uỷ thường xuyên quan tâm tới sách nâng lương, khen thưởng, chuyển ngạch, nghỉ phép…cho cán Ngoài ra, Quận có sách riêng để hỗ trợ, khuyến khích đồng chí cán quận, phường nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo đội ngũ cán trẻ, động trước tình hình 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng phát triển quy mô nguồn nhân lực hành Quận Ngũ Hành Sơn thời gian qua Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức hành Uỷ ban nhân dân quận 130 người (trong đó: tổng số cán bộ, công chức nghiên cứu 89 người), với 12 phòng tổng số trưởng, phó phòng 36 người, quy mô nguồn nhân lực quản lý hành quận thiếu 12 người Nhìn chung, nguồn nhân lực hành quận vừa thiếu quy mô, đồng thời thiếu nhân lực giỏi, nhân lực đào tạo có trình độ cao Vì vậy, Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 thời gian tới quận Ngũ Hành Sơn cần tổ chức nhiều khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức hành quận 2.2.2 Thực trạng cấu nguồn nhân lực hành quận a Về cấu trình độ chuyên môn Quận Ngũ Hành Sơn quận có dân số trung bình thấp Thành phố Đà Nẵng, số lượng nhân lực hành mức tương đối thấp Tuy cấu nhân lực hành quận đồng hợp lý, thể bảng sau: Bảng 2.5: Số lượng cấu đội ngũ cán bộ, công chức hành quận Ngũ Hành Sơn theo trình độ chuyên môn giai đoạn 2008 - 2012 Năm Trình độ chuyên 2008 2009 2010 2011 2012 môn SL Tổng cộng 75 100 80 100 83 100 83 100 89 100 Sơ cấp 3,75 3,61 3,61 2,25 Trung cấp 9,33 10 9,65 8,43 7,87 Cao đẳng 10,67 11,25 10,84 9,64 10,11 Đại học 55 73,33 58 72,5 60 72,29 61 73,49 65 73,03 Sau đại học 2,67 2,5 6,74 TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) 3,61 4,83 Nguồn: Báo cáo UBND quận Ngũ Hành Sơn qua năm b Về cấu trình độ chuyên môn thuộc phòng UBND Quận Ngũ Hành Sơn Hiện nay, UBND quận có 12 quan chuyên môn trực thuộc, bao gồm: Văn phòng, Phòng Nội vụ, Phòng Tài - Kế hoạch, Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 Phòng Kinh tế, Phòng Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Y tế, Phòng Văn hoá Thông tin, Phòng Quản lý đô thị Theo báo cáo đến cuối năm 2012 Uỷ ban nhân dân quận, có tổng số 130 cán công chức hành chính, biên chế 89 người, bao gồm: Cấp lãnh đạo quận có người với trình độ chuyên môn gồm thạc sĩ, người có trình độ đại học cấu đội ngũ cán công chức phòng c Cơ cấu giới tính, độ tuổi - Về giới tính: Nhìn chung, xét mặt giới tính đội ngũ cán công chức làm việc lĩnh vực hành quận Ngũ Hành Sơn cán công chức nữ chiếm tỷ lệ nhỏ so với nam Điều thể bảng số liệu sau: Bảng 2.8: Số lượng cấu đội ngũ cán bộ, công chức hành quận Ngũ Hành Sơn theo giới tính Giới tính Tổng cộng Nam Nữ giai đoạn 2008 - 2012 Năm 2008 2009 2010 2011 2012 SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) SL TL (%) 75 100 80 100 83 100 83 100 89 100 47 28 62,67 37,33 50 30 62,5 37,5 51 32 61,45 38,55 51 32 61,45 38,55 57 32 64,04 35,96 Nguồn: Báo cáo UBND quận Ngũ Hành Sơn qua năm - Về độ tuổi: Thực trạng cấu CBCC Quận qua độ tuổi thể qua bảng sau: Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Bảng 2.9: Số lượng cấu đội ngũ cán bộ, công chức hành quận Ngũ Hành Sơn theo độ tuổi giai đoạn 2008 - 2012 Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Độ tuổi TL TL TL SL SL SL TL (%) SL TL (%) SL (%) (%) (%) 100 89 100 Tổng cộng 75 100 80 100 83 100 83 12 16 16 20 23 27,71 24 28,92 31 34,83 Dưới 30 Từ 3048 64 49 61,25 47 56,63 47 56,62 46 51,69 50 Từ 50-60 15 20 15 18,75 13 15,66 12 14,46 12 13,48 Nguồn: Báo cáo UBND quận Ngũ Hành Sơn qua năm 2.2.3 Thực trạng nâng cao lực nguồn nhân lực hành Quận a Thực trạng nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực Xuất phát từ quan điểm chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng, lực đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cán kế cận dự nguồn, nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, vào quy hoạch cán nhu cầu đào tạo hàng năm, quận xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán cấp, đơn vị Dưới kết đạt được: Bảng 2.11: Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cán công chức hành quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2008 - 2012 Năm Tổng 2008 2009 2010 2011 2012 số 15 19 87 91 221 Tổng số + Cử học cao học 0 + Cử học đại học 1 + Cử học khoá ngắn hạn 11 18 85 90 212 Nguồn: Báo cáo UBND quận Ngũ Hành Sơn qua năm Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 b Thực trạng nâng cao kỹ nghề nghiệp cho nguồn nhân lực Nâng cao kỹ nghề nghiệp cho đội ngũ CBCC thể qua thực trạng số CBCC đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước, Tin học Ngoại ngữ Bởi vì, trình độ chuyên môn đào tạo tích luỹ trình công tác, CBCC phải thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ nghề nghiệp, đặc biệt hoạt động quản lý hành Nhà nước việc trang bị kiến thức QLNN quan trọng Dưới kết đạt được: Bảng 2.13: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ nghề nghiệp cho CBCC hành quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2008 - 2012 Năm Công tác đào tạo, bồi dưỡng 2008 2009 2010 2011 Bồi dưỡng kiến thức QLNN 11 15 17 Tin học 11 10 15 12 Ngoại ngữ 13 17 16 22 Tổng 2012 số 21 72 16 64 21 89 Nguồn: Báo cáo UBND quận Ngũ Hành Sơn qua năm c.Thực trạng nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi nguồn nhân lực Trong thời gian qua, trình độ trị cấp lãnh đạo trưởng, phó phòng ngày nâng cao, số cán lãnh đạo có trình độ cử nhân trị tăng lên tới 24,57%, cao cấp trị lại giảm xuống tới 19,73% Tương tự số trưởng phòng có trình độ cử nhân trị tăng lên 24,57%, cao cấp trị giảm xuống 2,09% Đối với phó phòng trình độ trị cao cấp tăng lên 14,87%, trình độ trung cấp trị giảm xuống 7,79% Trình độ trị công chức chuyên Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 môn chủ yếu trung cấp chưa qua đào tạo, chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ lớn tăng tới 6,85% trình độ trung cấp tăng 23,36%, cần phải có kế hoạch bồi dưỡng thêm để nâng cao trình độ trị công chức quận 2.2.4 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực hành a Về chế độ đãi ngộ, sách tiền lương Chế độ tiền lương thấp, lại chưa thực dựa kết công việc cán bộ, công chức chưa chuyên tâm với công việc gắn với vị trí công việc mà họ đảm nhận quan Việc lên lương phụ thuộc vào yếu tố thời gian mà chưa ý đến yếu tố hiệu hay thực chất công việc mà họ đảm nhận Chế độ sách đãi ngộ cán bộ, công chức chưa thực đòn bẩy khuyến khích họ tận tâm, tận lực với nhiệm vụ Mức lương vừa thấp lại chế độ ưu đãi thoả đáng đối nên khó có khả thu hút giữ chân người tài quan b Về cải thiện môi trường điều kiện làm việc Cải thiện điều kiện làm việc việc thực tốt sách an toàn lao động, đầu tư thiết bị chuyên dùng, phương tiện làm việc để thu kết tốt từ đội ngũ CBCC Tính đến toàn quận có trụ sở làm việc mới, điều kiện làm việc cán công chức đảm bảo như: trưởng phó phòng có phòng làm việc riêng, người máy tính; máy in, máy photo đảm bảo cho công việc Tuy nhiên, nhìn chung điều kiện làm việc trang thiết bị thiếu, chưa đáp ứng hết nhu cầu điều kiện làm việc đội ngũ công chức quận c Về sách khen thưởng Công tác thi đua khen thưởng thời gian qua quận Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 thực đầy đủ, tuyên dương cán có thành tích, nỗ lực công tác Tuy nhiên tồn vấn đề như: sách trọng dụng, tôn vinh, khen thưởng chưa mạnh mẽ, đồng bộ, mang nặng tính hình thức, theo ý kiến chủ quan người lãnh đạo, thường xếp theo thứ tự từ xuống, lãnh đạo trước, chuyên viên, công chức chuyên môn sau Đây bất cập công tác thi đua khen thưởng Một thực tế khác thưởng công chức khoản thường coi khoản thu nhập thêm thưởng làm việc tốt, số trường hợp, thưởng chia biểu chủ nghĩa bình quân d Về công tác đề bạt, bổ nhiệm Trong thời gian qua, việc thực công tác tuyển chọn, bổ nhiệm điều động, luân chuyển cán thực tốt, quy trình, đảm bảo ổn định máy phát huy trình độ, lực cán Từ năm 2008 - 2012 có 67 lượt cán hành bổ nhiệm, điều động luân chuyển vào chức danh lãnh đạo chủ chốt quận phường Trong có 29 đồng chí bổ nhiệm, 38 lượt cán điều động Riêng năm 2012 có 14 lượt cán điều động, bổ nhiệm, luân chuyển; bổ nhiệm cán (có thạc sĩ), điều động luân chuyển 11 đồng chí Việc bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ thực mang nặng tính chủ quan 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Kết đạt Trong năm qua việc phát triển nguồn nhân lực quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng đạt kết đáng kể: Số Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 lượng cán bộ, công chức có trình độ cao ngày tăng; Đẩy mạnh đào tạo góp phần vào việc nâng cao kiến thức, lực cho đội ngũ cán bộ, công chức 2.3.2 Những mặt hạn chế Bên cạnh ưu điểm kể việc phát triển nguồn nhân lực quản lý hành quận tồn vấn đề bất cập, tập trung số vấn đề lớn sau: - Quy mô nguồn nhân lực chưa tương xứng, trình độ chưa đồng - Cơ cấu nhân lực phòng ban chưa thực hợp lý - Đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế, số lượng cán có trình độ Đại học - Chính sách đãi ngộ chưa đủ mạnh để làm động lực cho người lao động phấn đấu Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển chung 2.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế - Về quy mô: Nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu thực tế chưa thu hút nhân lực mức lương hạn chế, khoản phụ cấp thấp điều kiện làm việc không đảm bảo - Về cấu nguồn nhân lực: Do thiếu nhân lực có chuyên môn phù hợp nên bố trí người có chuyên môn khác đảm nhận nên làm việc không đạt hiệu cao Ngoài số cán trình độ thấp đa số lớn tuổi, hỗ trợ vận động nghỉ hưu sớm nhiều lí cá nhân nên số cán tiếp tục công tác - Về chế độ sách tiền lương, khen thưởng môi trường làm việc: Ngân sách cho tiền lương, khen thưởng, môi trường làm việc khiêm tốn; Đề án khoán chi hành không phù hợp với thực tế; Thi đua khen thưởng mang tính hình thức; Chưa xây Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 dựng sách cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, bị động công tác đào tạo dẫn đến việc đào tạo không hiệu - Về đề bạt, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ: Cán quản lý, cán làm công tác nhân chưa nhận thức đắn công tác tổ chức nguồn nhân lực Bố trí, sử dụng, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức mang nặng tính chủ quan, chưa sát với tình hình thực tế CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Quận Ngũ Hành Sơn thời gian tới Mục tiêu tổng quát tiếp tục xây dựng quận Ngũ Hành Sơn trở thành quận thuộc nhóm đô thị du lịch, khu trung tâm du lịch thành phố Đà Nẵng, với ngành dịch vụ có chất lượng cao; đầu mối giao thông quan trọng vận tải phía Đông Nam Thành phố; quận với hạ tầng sở phát triển mạnh lĩnh vực bưu viễn thông, y tế, giáo dục đào tạo; địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng quốc phòng, an ninh Thành phố Đà Nẵng a Về kinh tế - Tăng trưởng kinh tế bình quân 11 - 11,5% giai đoạn 20112015; 11,5 - 12% giai đoạn 2016 - 2020 - Cơ cấu kinh tế Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp đến năm 2015 là: 58,19% - 40,19% - 1,62%; đến năm 2020 là: 69% 30% - 1% - Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hành) đến năm Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 2015 đạt 2.350 - 2.400 USD; đến năm 2020 đạt 3.750 - 3.800 USD b Về xã hội - Hàng năm giải việc làm từ 1.600 - 1.800 lao động/năm; - Duy trì nhịp độ tăng dân số tự nhiên mức 1% - Đến cuối năm 2015 giảm hết hộ nghèo (theo tiêu chí thành phố) - Giảm hết trẻ em suy dinh dưỡng tuổi vào năm 2020 - Phấn đến năm 2020 có 100% số hộ dùng nước máy 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực hành Quận thời gian tới Căn vào yêu cầu nhiệm vụ trị thời kỳ; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy quan, đơn vị, địa phương; tiêu chuẩn chức danh, ngạch bậc CBCC; số lượng biên chế thực trạng nguồn nhân lực hành có để xác định nhu cầu số lượng chất lượng nguồn nhân lực hành Từ dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực năm Căn định hướng công tác cán theo Nghị Đại hội đại biểu Đảng quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) với nội dung: Thật đổi mạnh mẽ công tác cán tất mặt: đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí sách cán Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức từ quận đến sở có lĩnh trị vững vàng, có đạo đức phẩm chất tốt trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác giao Nâng cao chất lượng cán gắn với việc nâng cao chất lượng đảng viên chất lượng tổ chức sở đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; nâng cao trình độ đội ngũ cán lãnh đạo, tham mưu sách, đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp cán chuyên môn kỹ thuật; có sách phát triển sử dụng nhân tài Vậy phát triển nguồn nhân lực phải dựa nguyên tắc sau: - Nâng cao hiệu hoạt động tổ chức; - Phát triển phải đảm bảo hài hoà lợi ích tổ chức cá nhân; - Đào tạo phát triển phải tạo động lực cao cho người lao động; - Phát triển nguồn nhân lực phải đảm bảo cấu hợp lý phù hợp với điều kiện cụ thể quan đơn vị 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CỦA QUẬN TRONG THỜI GIAN TỚI 3.2.1 Giải pháp tổng thể Thực nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán công chức, đồng thời đề cao trách nhiệm tổ chức hệ thống trị người đứng đầu quan, đơn vị; Tích cực tham mưu, xây dựng sách, pháp luật, kiểm tra, tra việc thực đánh giá CBCC Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC để sát với nhu cầu thực tế; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giáo dục, quản lý thực công tác cán bộ; Tăng cường gắn với vai trò quần chúng nhân dân công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức 3.2.2 Các giải pháp cụ thể a Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán Một là, cần làm tốt công tác thu hút nguồn nhân lực cải Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 thiện mức lương chế độ đãi ngộ Hai là, công tác quy hoạch cán cần phải tiến hành thực dân chủ, công khai đồng thời phải mở rộng phạm vi ngành địa phương, coi nhiệm vụ có tính chiến lược đơn vị Ba là, đảm bảo lãnh đạo, đạo trực tiếp, thường xuyên cấp uỷ đảng xây dựng quy hoạch, coi nhiệm vụ trọng tâm quan đơn vị, người đứng đầu tổ chức phải trực tiếp đạo chịu trách nhiệm cá nhân quy hoạch cán Bốn là, công tác quy hoạch cần ý phát hiện, tạo điều kiện cho cán rèn luyện thử thách thực tiễn để bước đưa vào diện quy hoạch nhằm tạo nguồn cán công chức Tạo bước đột phá quy hoạch cán theo hướng trẻ hóa chức ngũ cán chủ chốt Năm là, đánh giá cán bộ, đồng thời phải phải thực đồng khâu luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, thực chế độ sách cán b Đảm bảo quy mô, cấu ngành nghề phù hợp đổi quy trình, chế độ tuyển dụng nguồn nhân lực hành Một là, việc tuyển dụng CBCC phải vào nhu cầu công việc, vị trí công tác, tiêu chuẩn số lượng chức danh thực tế cần tuyển dụng; phải vào lĩnh vực, ngành nghề thiếu đòi hỏi cao chất lượng Hai là, thi tuyển công chức xét tuyển viên chức phải ưu tiên cho người có trình độ, lực chuyên môn đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức tốt có chiều hướng phát triển Ba là, tổ chức thi tuyển công chức vào chức danh lãnh đạo cách công để chọn người có tài, có tâm có tầm tham gia vào lĩnh vực QLNN Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 c Nâng cao lực cách đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Thứ nhất, cấp uỷ đảng phải thực quan tâm có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng trị chuyên môn nghiệp vụ cho cán diện quy hoạch, cán kế cận, cán tuyển chọn Thứ hai, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng vào vị trí việc làm, chức vụ lãnh đạo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực địa phương gắn với trách nhiệm, quyền lợi CBCC Thứ ba, đổi đào tạo, bồi dưỡng thành thạo kỹ năng, nghiệp vụ kèm với bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức Thứ tư, theo dõi, quản lý chặt chẽ CBCC cử học, cần xử lý nghiêm trường hợp bỏ học, vi phạm quy định d Hoàn thiện việc nâng cao động lực thúc đẩy CBCC - Cải thiện điều kiện làm việc: Xây dựng môi trường làm việc đại gắn liền với việc sử dụng phương tiện kỹ thuật tiên tiến; Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, dân chủ, tạo điều kiện làm việc có hiệu cho CBCC - Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, sách tiền lương khen thưởng: Đối với sách tiền lương phải thực cải cách để tiền lương thật nguồn thu nhập đảm cho cho sống CBCC; Đối với sách đãi ngộ nhân tài cần phải xây dựng sách riêng phù hợp với nhu cầu thực tế nhằm thu hút người tài; Đối với sách khen thưởng cần phải xây dựng quy chế khen thưởng riêng, đảm bảo số tiền thưởng thật trở thành động lực để CBCC phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mặt khác cần phải đổi phương thức khen thưởng riêng biệt cho lãnh đạo cán Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Công tác đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng CBCC: Về công tác bổ nhiệm cần phải hoàn thành quy hoạch nghiêm túc triển khai thực quy hoạch Phát nhân lực có lực để đào tạo đưa vào danh sách đề bạt, bổ nhiệm; Về bố trí, sử dụng CBCC cần phải nêu cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu quan sử dụng CBCC thân CBCC Bố trí sử dụng cán phải xuất phát từ nhu cầu thực tế theo quy hoạch đơn vị c Tăng cường đầu tư ngân sách đổi chế sách cho phát triển nguồn nhân lực hành - Xây dựng kế hoạch vốn ngân sách hàng năm kế hoạch vốn dài hạn cho đầu tư phát triển nguồn nhân lực hành chính, cải tạo, nâng cấp sở vật chất phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực hành - Rà soát, bổ sung chế sách khuyến khích đãi ngộ thu hút cán quản lý, người có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi làm việc quận KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Phát triển nguồn nhân lực hành Quận Ngũ Hành Sơn nói riêng Thành phố Đà Nẵng nói chung nhiệm vụ đột phá, vừa có tính cấp bách lại vừa có tính chiến lược Là yếu tố định thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội Quận cách nhanh chóng bền vững So với đơn vị hành khác Thành phố Quận Ngũ Hành Sơn thua mặt tiềm phát triển lớn, đội ngũ CBCC hành giỏi, động nhiệt huyết nhân tố chủ chốt để khai phá tiềm đưa kinh tế - xã hội Quận lên Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 ngang hàng với quận huyện khác Thành phố Để phát triển nguồn nhân lực quản lý hành quận thời gian đến thành phố Đà Nẵng cách toàn diện thiết thực Qua thực tế nghiên cứu luận văn Tác giả xin đưa số kiến nghị sau: Thứ nhất, điều tra tổng thể thực trạng nguồn nhân lực đội ngũ CBCC để từ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán công chức thật hợp lý, với nhu cầu địa phương, đơn vị Tránh tình trạng đào tạo xong không sử dụng sử dụng không mục đích, không chuyên môn Thứ hai, Uỷ ban nhân dân quận kiến nghị Uỷ ban nhân dân thành phố thời gian tới nên phân quyền giao cho Uỷ ban nhân dân quận quyền lập kế hoạch đào tào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước để Uỷ ban nhân dân quận chủ động công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC thuộc quận, nhằm rút ngắn thời gian, quy trình việc xin đào tạo Thứ ba, có sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp quận cán dự nguồn quận cách hợp lý để động viên họ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng cách tốt Kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích cán có thành tích học tập (giỏi, khá) theo quy định, cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, cán có sáng kiến công tác Thứ tư, có sách hỗ trợ ngân sách cho UBND quận để trang bị phương tiện, điều kiện làm việc nhằm đáp ứng với trình độ tiến khoa học kỹ thuật Thứ năm, điều chỉnh ban hành sách tiền lương hợp lý CBCC để giúp CBCC có động lực làm việc phát huy hết tiềm Footer Page 26 of 145 ... phát triển nguồn nhân lực hành Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực hành quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực hành quận Ngũ Hành Sơn, thành. .. VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Kết đạt Trong năm qua việc phát triển nguồn nhân lực quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng đạt... VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực hành Nhân lực: Nhân lực hiểu nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Phát triển nguồn nhân lực hành chính quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay