Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vi

26 31 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:44

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRỊNH THỊ LÀNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TẠI HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 1: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN TRỌNG HOÀI Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đà Nẵng vào ngày 21 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực (NNL) tài nguyên bản, quý giá tổ chức, đơn vị, địa phương lợi cạnh tranh mang tính định cho thành bại họ tương lai Vì vậy, phát triển NNL chiến lược trọng điểm quốc gia, sách xã hội bản, ưu tiên hàng đầu toàn sách kinh tế - xã hội Đảng Nhà nước Trước yêu cầu công đổi mới, lúc hết, phát triển NNL nói chung, NNL hành cấp xã nói riêng trở nên thiết đặc biệt cấp bách đơn vị, địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn huyện Trà Cú Vì thế, việc nghiên cứu, đánh giá cách khoa học NNL hành cấp xã chất lượng NNL hành cấp xã có ý nghĩa quan trọng sở giúp cho Đảng, Nhà nước hoạch định chiến lược phát triển NNL hành cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước giai đoạn năm Xuất phát từ vấn đề tác giả chọn đề tài “Phát triển NNL hành cấp xã huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận NNL phát triển NNL hành cấp xã - Phân tích thực trạng việc phát triển NNL hành cấp xã huyện Trà Cú thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển NNL hành cấp xã huyện Trà Cú thời gian tới Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng cấu, lực động lực làm việc NNL hành cấp xã huyện Trà Cú, nhân tố tác động đến nội dung đặc điểm tác động b Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung phát triển NNL hành cấp xã, bao gồm hợp lý hóa cấu NNL, nâng cao lực động lực làm việc người lao động thuộc phạm vi khách thể nghiên cứu - Phạm vi khách thể nghiên cứu: Gồm người tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Trà Cú (07 chức danh công chức xã) - Không gian nghiên cứu: Các nội dung tiến hành nghiên cứu huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - Thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa 05 năm tới Phương pháp nghiên cứu: Để thực mục tiêu đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp phân tích thực chứng, so sánh, tổng hợp phương pháp khác Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn chia làm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển NNL hành cấp xã Chương 2: Thực trạng phát triển NNL hành cấp xã huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Chương 3: Giải pháp phát triển NNL hành cấp xã huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NNL HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 1.1 TỔNG QUAN VỀ NNL HÀNH CHÍNH CẤP XÃ VÀ PHÁT TRIỂN NNL HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 1.1.1 Khái niệm NNL hành cấp xã Nhân lực: Là nguồn lực người bao gồm thể lực, trí lực nhân cách NNL hành cấp xã: Là người tuyển dụng, giao giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 1.1.2 Đặc điểm NNL hành cấp xã Là người trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo UBND cấp xã lãnh đạo, điều hành, thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Là cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân, trực tiếp đưa đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước vào sống Là đối tượng có tính ổn định thấp, chuyên môn thấp, kiêm nhiệm nhiều so với NNL Nhà nước cấp thường bị chi phối chịu ảnh hưởng nét văn hóa, phong tục, tập quán địa phương 1.1.3 Vai trò NNL hành cấp xã Là người giữ vai trò định việc thực hóa lãnh đạo, quản lý, điều hành Đảng Nhà nước mặt đời sống kinh tế - xã hội sở 1.1.4 Khái niệm ý nghĩa phát triển NNL hành cấp xã a Khái niệm phát triển NNL hành cấp xã: Là tổng thể hình thức, phương pháp, sách biện pháp nhằm hoàn Footer Page of 145 Header Page of 145 thiện nâng cao chất lượng NNL quyền cấp xã, đáp ứng nhu cầu NNL cho trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn, đồng thời đảm bảo phát triển cá nhân tổ chức b Ý nghĩa phát triển NNL hành cấp xã * Đối với quan quản lý hành Nhà nước: Nâng cao suất lao động, chất lượng hiệu công việc, tạo lợi cạnh tranh, đảm bảo tính ổn định động đơn vị * Đối với người lao động: Tạo gắn bó người lao động với đơn vị; gia tăng động lực làm việc, tạo thích ứng, tính chuyên nghiệp, tư sáng tạo cách nhìn công việc; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp tương lai * Đối với kinh tế - xã hội: Tạo kinh tế phát triển, khẳng định vị cạnh tranh địa phương đơn vị khác 1.1.5 Đặc trưng phát triển NNL hành cấp xã hệ thống hành Nhà nước Phát triển NNL hành cấp xã theo hướng toàn diện đạo đức, trí tuệ; có ý chí, lực tự học tự nghiên cứu; động, sáng tạo, thích ứng tốt với môi trường làm việc; đảm bảo chất lượng, tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NNL HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 1.2.1 Thiết lập cấu NNL theo hướng hợp lý Cơ cấu NNL phải thiết lập cách đồng bộ, phù hợp hiệu mối quan hệ tương tác thành phần, nhằm nâng cao hiệu sử dụng NNL, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề 1.2.2 Nâng cao lực NNL a Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ người lao động hiểu biết chung Footer Page of 145 Header Page of 145 hiểu biết chuyên ngành lĩnh vực cụ thể; yếu tố hình thành nên lực làm việc cá nhân; kết trình đào tạo, phát triển tích lũy kinh nghiệm b Nâng cao kỹ nghề nghiệp cho người lao động: Là nâng cao khả chuyên biệt người nhiều khía cạnh nhằm đáp ứng yêu cầu cao hoạt động nghề nghiệp để trang bị kỹ cho công việc tương lai, kỹ hoàn thiện qua đào tạo thực tiễn công việc c Nâng cao nhận thức người lao động: Nâng cao nhận thức trình từ trình độ nhận thức kinh nghiệm, đến trình độ nhận thức lý luận, từ trình độ nhận thức thông tin đến trình độ nhận thức khoa học thể rõ hành vi, thái độ, cách ứng xử nhìn nhận họ vai trò, trách nhiệm công việc 1.2.3 Nâng cao động lực thúc đẩy NNL Nâng cao động lực thúc đẩy góp phần mang lại lợi ích cho tổ chức người lao động: Làm cho mối quan hệ tổ chức người lao động tốt đẹp hơn, tạo môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh, tạo hăng say công việc, giúp nâng cao suất, hiệu công việc Tổ chức nâng cao động lực thúc đẩy người lao động cách: Thực tốt công tác trả lương, khoản phụ cấp, phúc lợi xã hội, sách khen thưởng, đề bạc, bổ nhiệm, đào tạo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NNL 1.3.1 Nhân tố môi trường vĩ mô Toàn cầu hóa hội nhập xu khách quan tác động đến mặt đời sống kinh tế - xã hội kể công tác phát triển NNL, đòi hỏi NNL phải có hiểu biết mặt, kiến thức Footer Page of 145 Header Page of 145 xã hội, khoa học kỹ thuật công nghệ để bắt kịp với tiến trình phát triển Hệ thống sách, pháp luật tạo hành lang pháp lý cho tổ chức hoạt động nên ảnh hưởng cách sâu sắc toàn diện đến cách thức phát triển NNL sách chương trình Sự thay đổi kinh tế, trị, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng tương lai làm thay đổi cách thức thực nhiệm vụ, nội dung công việc yêu cầu lực thay đổi theo 1.3.2 Nhân tố thuộc thân tổ chức: Mục tiêu, sách trả lương, môi trường làm việc, điều kiện sở vật chất lịch sử văn hóa tổ chức tác động sâu sắc đến công tác phát triển NNL 1.3.3 Nhân tố thuộc thân người lao động:Quyết định gắn bó lâu dài với nghề nghiệp; nhu cầu tự khẳng định, tôn trọng, thừa nhận; nhu cầu hoàn thiện thân lực công tác 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NNL 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển NNL số nước giới: Các nước phát triển Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật quan tâm thực tốt chế độ công chức với đặc trưng điển hình như: Thi cử công khai, chọn dùng người giỏi; sát hạch nghiêm túc, thưởng phạt nghiêm minh; xây dựng hệ thống quản lý đồng bộ; nhấn mạnh tác phong kỷ luật, đạo đức chức nghiệp người công chức 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển NNL hành cấp xã số địa phương nước a Kinh nghiệm tỉnh Hậu Giang: Duy trì thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng NNL hành cấp xã, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, sử dụng quản lý NNL; gắn toán nhân lực với thực tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương Xây dựng thực tốt sách thu hút Footer Page of 145 Header Page of 145 nhân tài công tác sở b Kinh nghiệm huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam:Thực tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; quy hoạch, luân chuyển không dừng lại chức danh cán lãnh đạo, quản lý chủ chốt mà ý đến chức danh khác đội ngũ làm công tác chuyên môn sở Quan tâm lựa chọn, phát cán trẻ có triển vọng để đưa vào quy hoạch, tạo nguồn cán có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tế lâu dài, đảm bảo tính kế thừa phát triển 1.4.3 Một số kinh nghiệm nước vận dụng huyện Trà Cú việc phát triển NNL hành cấp xã Một là, xây dựng chiến lược phát triển NNL hành cấp xã gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương Hai là, thực tốt việc tuyển chọn công chức thông qua thi tuyển công khai, nghiêm túc, công Ba là, quan tâm thực tốt sách thu hút NNL hành công tác địa phương, NNL trẻ tài Bốn là, đội ngũ NNL hành cấp xã phải người đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo, bồi dưỡng liên tục sau tuyển dụng Năm là, quan tâm xây dựng tiêu chuẩn chức danh cụ thể cho loại công việc công chức, xem sở cho việc tuyển chọn, sử dụng, đánh giá kết thực nhiệm vụ công chức chuẩn mực để công chức phấn đấu, rèn luyện Sáu là, thực tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng hợp lý NNL hành cấp xã Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Bảy là, trì chặt chẽ chế độ quản lý, kiểm tra, giám sát, thưởng, phạt nghiêm minh NNL hành sở thực thi công vụ CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NNL HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TẠI HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NNL 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Trà Cú huyện vùng sâu, nằm cặp ven sông Hậu, tiếp giáp biển Đông qua cửa Định An, cách trung tâm tỉnh Trà Vinh 34 km hướng Tây Nam, phía Đông giáp huyện Cầu Ngang, phía Bắc giáp huyện Tiểu Cần huyện Châu Thành, phía Nam giáp huyện Duyên Hải, phía Tây giáp sông Hậu Toàn huyện có 19 xã, thị trấn, diện tích tự nhiên 36.992 km2 Địa hình mang đặc trưng vùng đồng ven biển, có tiềm phát triển nông nghiệp - thủy sản, kinh tế biển du lịch, nên đòi hỏi có NNL đảm bảo số lượng nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu trình công nghiệp hóa, đại hóa 2.1.2 Đặc điểm kinh tế Là huyện nghèo nước, Trà Cú Chính phủ quan tâm triển khai thực sách hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương như: Quyết định 69, 615, Chương trình 134, 135 nên hầu hết ngành kinh tế huyện phát triển toàn diện, tích lũy xã hội, thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm tác động tích cực đến chất lượng NNL hành cấp xã, đòi hỏi đội ngũ phải vững chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 dưỡng trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định chưa đạt yêu cầu (còn công chức chưa qua đào tạo chuyên môn) c Thực trạng điều chỉnh cấu giới tính, độ tuổi tỷ lệ dân tộc Về giới tính: Xét tổng thể chức danh nghiên cứu tỷ lệ nam nữ cấu NNL hành cấp xã chênh lệch cao (công chức nam chiếm 71,9%, công chức nữ chiếm 28,1%) Về độ tuổi: Tỷ lệ công chức từ 46 - 60 tuổi năm 2009 7,1%, năm 2013 14%, có xu hướng ngược lại với chủ trương trẻ hóa cán xu hướng tất yếu không bổ sung NNL trẻ thường xuyên, số lượng công chức bị giới hạn Về tỷ lệ dân tộc: Tỷ lệ công chức hành cấp xã đồng bào dân tộc Khmer tăng dần qua năm đạt mức 28,5% vào năm 2013 Tuy nhiên, tỷ trọng cán dân tộc Khmer tổng cấu NNL hành cấp xã thấp so với địa phương có tỷ lệ dân tộc cao Trà Cú (chiếm 61,8%) 2.2.2 Thực trạng nâng cao lực NNL hành cấp xã a Thực trạng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Trình độ chuyên môn NNL hành cấp xã có chuyển biến tích cực, năm 2009 có 25 công chức hành cấp xã có trình độ đại học đến năm 2013 số tăng lên 69 công chức; tỷ lệ NNL hành cấp xã chưa qua đào tạo kéo giảm đáng kể, đến cuối năm 2013, tỷ lệ NNL chưa qua đào tạo chuyên môn chiếm 2,4% so với tổng NNL hành cấp xã, nói bước tiến quan trọng công tác nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ NNL hành cấp xã Song, phải thừa nhận rằng, trình độ chuyên môn NNL hành Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 cấp xã tương đối yếu so với đơn vị, địa phương khác địa bàn tỉnh Đồng thời, vấn đề học trái ngành bố trí NNL hành cấp xã chưa chuyên môn xảy Bảng 2.11 Trình độ chuyên môn NNL hành cấp xã giai đoạn 2009 - 2013 ĐVT: Người, % Trình độ chuyên môn 2009 2010 2011 20122013 Chưa qua đào tạo 20 Tốc độ phát triển (%) 10/09 11/10 12/1113/14 22 13 5 110 59,09 38,46 100 700 42,86 133,3 75 Sơ cấp Trung cấp 84 117 127 115 113 139,2 108,5 90,55 98,26 Cao đẳng 12 21 18 18 17 175 85,71 100 94,44 Đại học 25 36 47 64 69 144 130,5 136,1 107,8 Sau đại học 0 0 Tổng cộng 142 203 208 206 207 (Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Trà Cú) b Thực trạng nâng cao kỹ nghề nghiệp Quan tâm mở lớp tập huấn chuyên đề nâng cao kỹ giao tiếp, xử lý tình cho NNL hành xã tạo điều kiện cho NNL tham gia hội thi cải cách hành cấp xã, huyện, tỉnh để bước nâng cao kỹ nghề nghiệp thực thi công vụ Tuy nhiên, hạn chế kinh phí nên việc mở lớp tập huấn, hội thi dừng lại 01 - 02 lần/năm với số lượng NNL hành cấp xã tham gia chưa đạt 10% so tổng số có c Thực trạng nâng cao nhận thức NNL hành cấp xã Nâng cao trình độ nhận thức NNL hành cấp xã nhiệm vụ thường xuyên, liên tục toàn Đảng thực thông Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 qua tuyên truyền, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt cờ đầu tuần, tập huấn chuyên đề, hội thảo, hội thi, họp mặt, tọa đàm Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, trình độ nhận thức phát triển NNL hiểu biết xã hội NNL hành cấp xã hạn chế, phong cách làm việc, tinh thần hợp tác, ý thức chấp hành quy chế thái độ phục vụ nhân dân 2.2.3 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy NNL a Bằng yếu tố vật chất Về chế độ, sách tiền lương: Chế độ tiền lương NNL hành cấp xã thực theo quy định Nhà nước Trong năm gần Chính phủ quan tâm điều chỉnh mức lương tối thiểu chung hàng năm với mức tăng lương từ 80.000 220.000 đồng/tháng Tuy nhiên, xét thực tế tiền lương cải thiện số giá tiêu dùng liên tục tăng cao, chí có năm số tăng lương thấp số giá tiêu dùng (năm 2011) Về cải thiện điều kiện làm việc: Quan tâm xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cụm quản lý hành xã, nhiên điều kiện làm việc trang thiết bị làm việc chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn b Bằng yếu tố tinh thần Về sách khen thưởng: Thời gian qua dù công tác thi đua, khen thưởng quan tâm đạo chấn chỉnh thực tế sở công tác thi đua, khen thưởng thực theo kiểu phong trào, hình thức, theo ý kiến chủ quan người lãnh đạo Về công tác đề bạt, bổ nhiệm: Công tác đề bạt, bổ nhiệm phụ thuộc nhiều vào quan hệ cá nhân, mang tính chủ quan có khuynh hướng dựa vào thâm niên công tác để đề bạt Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 c Bằng đào tạo nghề nghiệp: Nâng cao trình độ nghề nghiệp cho NNL hành biện pháp tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác phát triển NNL Tuy nhiên so với yêu cầu, nhiệm vụ tình hình trình độ nhận thức phát triển NNL hiểu biết xã hội công chức hạn chế 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Ưu điểm hạn chế a Ưu điểm: NNL hành cấp xã huyện bước hợp lý hóa cấu nâng lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lẫn lực công tác; có lĩnh trị vững vàng, động, sáng tạo thực thi công vụ; hăng hái thực đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao vai trò tham mưu cho quyền sở lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội địa phương b Hạn chế - Về cấu: Cơ cấu NNL hành cấp xã chưa đảm bảo theo yêu cầu; tỷ lệ NNL bố trí ngành nghề theo chuyên môn chưa phù hợp với lĩnh vực phân công cao Tỷ lệ nhân lực nữ tổng cấu NNL hành cấp xã thấp thiếu đồng Tỷ lệ công chức dân tộc Khmer chưa đạt tiêu nghị - Về lực: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ NNL hành cấp xã không đồng đều, vừa thừa, vừa thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu trước mắt lâu dài Các kỹ nghề nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật phận nhân lực yếu, phong cách làm việc chậm đổi mới; thiếu chủ động, sáng tạo thực thi công vụ - Về nâng cao động lực thúc đẩy: Chính sách đãi ngộ NNL quan tâm thực thấp, chưa đảm bảo đời Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 sống Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Đánh giá, bố trí, sử dụng NNL thiếu khoa học Đề bạt, bổ nhiệm cán lúc chưa quy trình chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định Đào tạo, bồi dưỡng NNL chưa đồng bộ, thiếu khách quan 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân khách quan - Quá trình hội nhập quốc tế diễn nhanh chóng, dẫn tới thay đổi chức năng, nhiệm vụ; thay đổi tiêu chuẩn NNL hành cấp xã… làm cho khoảng cách yêu cầu công việc lực có NNL có xu hướng ngày xa - Sự không đồng thiếu chặt chẽ hệ thống pháp luật công chức nguyên nhân quan trọng làm ảnh hưởng tới chất lượng NNL hành cấp xã việc đáp ứng yêu cầu công việc phát triển tương lai - Nhà nước chậm cải cách đồng sách tiền lương để thu hút, khuyến khích NNL an tâm công tác - Cơ quan quản lý chuyên ngành chưa có hướng dẫn cụ thể tuyển dụng công chức thuộc ngành quản lý b Nguyên nhân chủ quan * Chưa đánh giá tầm quan trọng công tác phát triển NNL hành cấp xã: Một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng công tác phát triển NNL hành cấp xã tiến trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Một phận NNL chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ công tác phát triển NNL hành cấp xã, xem nặng việc nâng cao trình độ chuyên môn, chưa chủ động rèn luyện, nâng cao kỹ nghề nghiệp, đạo đức, lối sống Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 * Công tác quy hoạch chưa rõ ràng: Công tác quy hoạch chưa trọng thực nên bị động NNL cần bố trí không với chuyên môn Chưa làm tốt việc định kỳ đáng giá công chức Việc đánh giá công chức địa phương mang tính nội bộ, khép kín, chủ quan Việc theo dõi kiểm tra, giám sát đào tạo NNL thuộc diện quy hoạch thiếu thường xuyên nên chưa kịp thời xử lý, uốn nắn hạn chế, thiếu sót từ phát sinh * Chưa phân tích công việc cho chức danh cụ thể: Hiện nay, quan hành Nhà nước địa bàn huyện chưa thực việc phân tích công việc, dẫn đến tình trạng không xây dựng mô tả công việc cho chức danh chuyên môn, không xây dựng tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ không xác định nhu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng NNL * Bố trí, sử dụng NNL hành cấp xã chưa hợp lý: Đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý tham gia thực công tác nhân chưa nhận thức công tác tổ chức NNL, yếu quản lý, điều hành, bố trí, sử dụng NNL hành cấp xã nên bố trí, sử dụng chưa đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu gây lãng phí tổn thất nhân lực * Thiếu chiến lược đào tạo, bồi dưỡng NNL hành cấp xã: Công tác đào tạo, bồi dưỡng NNL hành cấp xã phụ thuộc lớn vào quan cấp trên; thiếu kế hoạch đào tạo toàn diện, đào tạo chưa gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng; nội dung, phương pháp đào tạo chậm đổi Kinh phí phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đảm bảo Một phận nhân lực chưa có ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ * Thiếu chế độ, sách tạo động lực làm việc cho NNL: Địa phương thiếu sách tạo động lực cách hữu hiệu để NNL Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 yên tâm công tác Các sách không đơn sách thu nhập, tiền lương mà tạo lập văn hóa tổ chức, văn hóa lãnh đạo, môi trường làm việc để NNL phát huy lực thân CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NNL HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TẠI HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo biến động môi trường vĩ mô Những thách thức trình hội nhập chủ trương, sách Đảng Nhà nước thời gian gần sở quan trọng để địa phương xây dựng chiến lược phát triển NNL hành cấp xã thời gian tới 3.1.2 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Cú thời gian tới Căn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trà Cú đến năm 2020 Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh bền vững giai đoạn 2011 - 2020 để đưa giải pháp phát triển lĩnh vực cụ thể, trọng tâm phát triển NNL, xem nhân tố quan trọng định thành công chiến lược 3.1.3 Nhiệm vụ trị mà quan hành cấp xã phải giải Cấp xã nơi đại phận dân cư sinh sống Cơ quan hành cấp xã có vai trò quan trọng việc tổ chức, vận động nhân dân thực chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước nên trình phát triển NNL hành cấp xã phải đảm bảo Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà quan hành cấp xã phải giải quyết, nhằm thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề 3.1.4 Mục tiêu phát triển NNL hành cấp xã a Mục tiêu tổng quát: Xây dựng NNL hành cấp xã có trình độ chuyên môn cao; hợp lý cấu; có thái độ làm việc tích cực, có khả tiếp cận phương pháp làm việc đại; tư tưởng trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, tư sáng tạo lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình b Mục tiêu cụ thể - Xây dựng NNL hành cấp xã đồng cấu đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ cán nữ, dân tộc đạt từ 40% trở lên; 100% công chức hành cấp xã có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định - Đổi quan điểm, phương pháp, quy trình đánh giá NNL Trên sở quy hoạch NNL xây dựng kế hoạch đào tạo, điều động, thuyên chuyển NNL hành cấp xã 3.1.5 Một số quan điểm có tính định hướng xây dựng giải pháp Phát triển NNL phải quán triệt nguyên tắc như: Đảm bảo quan điểm, đường lối, chiến lược phát triển kinh tế -xã hội Đảng, Nhà nước địa phương; đảm bảo cấu hợp lý, phù hợp với điều kiện tổ chức; đảm bảo hài hòa lợi ích tổ chức cá nhân 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Nâng cao nhận thức cấp ủy Đảng, quyền toàn xã hội vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác phát triển NNL hành cấp xã Tập trung tuyên truyền sâu rộng hệ thống trị nhân dân vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác phát triển Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 NNL hành cấp xã phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quan tham mưu, giúp việc công tác phát triển NNL Xây dựng quy định công tác phát triển NNL hành cấp xã gắn với khuyến khích NNL tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 3.2.2 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch NNL hành cấp xã - Xác định mục tiêu chung quy hoạch; thực tốt việc tạo nguồn để đưa vào quy hoạch dự bị chức danh lãnh đạo - Đổi quy trình phương pháp làm quy hoạch; thực phương châm “động”, “mở” quy hoạch - Đánh giá khả năng, lực NNL, đồng thời phải thực đồng khâu luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm NNL - Phát huy vai trò lãnh đạo, đạo kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đảm bảo công tác cán thật công tác Đảng 3.2.3 Đảm bảo cấu phù hợp đổi quy trình, chế độ tuyển dụng định kỳ luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm NNL hành cấp xã a Đổi quy trình, chế độ tuyển dụng NNL hành cấp xã: Tuyển dụng công chức phải vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu biên chế đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, khách quan Công tác tuyển dụng phải đặt trạng thái “động”, có liên thông định khu vực công khu vực tư gắn với tạo điều kiện cho quan hành ký hợp đồng lao động có thời hạn số chức danh cụ thể Quan tâm xây dựng triển khai thực sách thu hút nhân tài b Luân chuyển NNL hành cấp xã Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Luân chuyển NNL hành cấp xã nhằm tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách NNL, giúp NNL trưởng thành nhanh, toàn diện vững vàng hơn, đáp ứng nhu cầu cán trước mắt lâu dài hệ thống trị sở Đồng thời, qua góp phần điều chỉnh cấu NNL hành cấp xã theo hướng hợp lý, tăng cường NNL hành cho địa phương có nhu cầu cấp bách; hạn chế tình trạng khép kín, cục địa phương, khắc phục tình trạng bị động, chắp vá, hẫng hụt công tác cán bộ, tạo chuyển đổi hệ cán c Chuyển đổi vị trí việc làm NNL hành cấp xã Chuyển đổi vị trí việc làm việc xếp, bố trí NNL phù hợp với chuyên môn đào tạo Có thể nói, chuyển đổi vị trí việc làm giải pháp quan trọng góp phần hoàn thiện cấu NNL hành cấp xã địa phương 3.2.4 Hoàn thiện việc nâng cao lực chất lượng NNL a Phân tích công việc xác định tiêu chuẩn chức danh: Việc phân tích công việc xác định tiêu chuẩn chức danh công chức phải đảm bảo nội dung như: Xác định mục tiêu hoạt động toàn hệ thống; xây dựng hoàn thiện hệ thống công việc nhằm đạt mục tiêu hệ thống; thu thập thông tin, xây dựng “Bản mô tả công việc”, “Bản tiêu chuẩn chức danh công chức” b Hợp lý hóa công tác bố trí, sử dụng NNL hành cấp xã * Đổi công tác đánh giá NNL - Đổi công tác đánh giá việc thay đổi cách tiếp cận quan điểm, tư đánh giá công chức Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, trọng việc đánh giá công chức dựa kết quả, hiệu công việc - Hoàn thiện danh mục hệ thống vị trí việc làm cấu theo ngạch công chức Đưa hoạt động sát hạch, kiểm tra công chức định kỳ vào phận cấu thành quan trọng kết đánh giá công chức - Sử dụng kết hợp phương pháp đánh giá khác cho nhóm vị trí việc làm khác Các kết đánh giá cần phân tích, sử dụng làm sở để lựa chọn, sàng lọc, định hướng phát triển NNL hành cấp xã * Đổi công tác xếp, bố trí, sử dụng NNL - Thực điều động phải vào nhu cầu công tác tổ chức trình độ, lực công chức - Đề bạt, bổ nhiệm công chức diện quy hoạch qua đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định - Xét duyệt kỹ trước cử công chức đào tạo, bồi dưỡng, tránh trường hợp tuổi cao, học Kiên xử lý nghiêm trường hợp vi phạm - Quan tâm thực tốt sách sử dụng, khuyến khích thu hút công chức có trình độ cao địa phương làm việc c Hoàn thiện việc nâng cao trình độ chuyên môn NNL hành cấp xã * Hoàn thiện việc nâng cao trình độ chuyên môn cách đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo NNL hành cấp xã Công tác đào tạo, bồi dưỡng vừa phải đảm bảo đạt mục tiêu chung đội ngũ vừa phải đảm bảo tính đặc thù phận tính đa dạng loại hình đào tạo (đào tạo tiền công vụ, đào tạo tập trung, đào tạo chức, đào tạo ngắn hạn ) Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 * Khuyến khích NNL hành cấp xã tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Bên cạnh việc cử cán thuộc diện quy hoạch tham gia khóa đào tạo, quyền địa phương cần quan tâm xây dựng thực sách khuyến khích NNL hành cấp xã tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm góp phần nâng cao tính tự giác học tập, nâng cao trình độ huy động tự nguyện đóng góp NNL việc nâng cao chất lượng NNL địa phương d Nâng cao tinh thần, đạo đức nghề nghiệp gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực NNL hành cấp xã: Thực thường xuyên, liên tục, hiệu chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị Trung ương (khóa X), Nghị Trung ương (khóa XI) gắn với thực tốt Quy chế dân chủ sở Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước quyền cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 3.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy NNL a Bằng yếu tố vật chất Nâng cao động lực thúc đẩy NNL yếu tố vật chất thể qua việc xây dựng môi trường làm việc hiệu cho NNL Có thể nói môi trường làm việc nhân tố cá nhân quan tâm coi trọng yếu tố giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Chính vậy, địa phương cần: - Tạo điều kiện vật chất kỹ thuật để NNL thực tốt công việc giao - Xây dựng mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp người với người tổ chức, lãnh đạo với nhân viên Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Nâng cao vai trò văn hoá công sở việc phát huy tính tích cực lao động NNL b Bằng yếu tố tinh thần * Về sách khen thưởng Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng tổ chức Công tác khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc “chính xác, công khai, công bằng, kịp thời” Ðề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị việc phát điển hình tiên tiến để khen thưởng gắn với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực sách khen thưởng, nhằm khắc phục triệt để tình trạng chạy theo hình thức, số lượng, nể, dễ dãi bình xét thi đua khen thưởng * Về công tác bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm NNL hành cấp xã - Đảm bảo phân công công việc phù hợp với khả năng, lực sở trường nhân lực hành cấp xã Khi nhân lực giao công việc phù hợp với khả năng, họ phát huy tối đa lực làm việc thân - Công nhận đóng góp cấp dưới: Người làm việc tổ chức thường cảm thấy chán nản nỗ lực làm việc họ không cấp ý đánh giá mức Ngược lại, đánh giá mức trân trọng, nhân lực cống hiến không ngừng Ngoài ra, việc thể niềm tin lãnh đạo góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm NNL hành cấp xã - Tạo hội thăng tiến cho NNL hành cấp xã (hay gọi đề bạt, bổ nhiệm NNL hành cấp xã): Việc tạo hội thăng tiến cho NNL hành cấp xã giúp họ khẳng định thể thân, nhận hội để phát triển nghề nghiệp Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 gắn bó với tổ chức, có ý thức phấn đấu nỗ lực nhiều thực thi công vụ c Bằng đào tạo nghề nghiệp Thường xuyên đánh giá thực trạng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ NNL hành cấp xã để xác định nhu cầu đào tạo phát sinh vấn đề liên quan đến kết công việc Quan tâm đổi phương pháp đào tạo, phải lấy chất lượng phục vụ nhu cầu kinh tế làm tiêu chí thay cho “lấy thành tích đổi ngành” 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kết luận NNL hành cấp xã huyện Trà Cú người có lĩnh trị vững vàng; động sáng tạo thực thi công vụ; hăng hái thực đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Tuy nhiên, đứng trước trình đổi toàn diện huyện nhà, NNL hành cấp xã bộc lộ số hạn chế định Do phát triển NNL hành cấp xã vấn đề tất yếu Để góp phần vào việc phát triển NNL hành cấp xã huyện Trà Cú nói riêng hệ thống trị nói chung, luận văn làm rõ sở khoa học việc phát triển NNL; sâu phân tích, đánh giá chất lượng NNL hành cấp xã Trên sở hệ thống hóa lý luận công chức hành Nhà nước, chất lượng NNL hành cấp xã, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng NNL mối quan hệ so sánh với yêu cầu công việc; xác định rõ nguyên nhân hạn chế đưa cứ, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng NNL hành cấp xã thời gian tới 3.3.2 Kiến nghị Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 a Đối với địa phương Có sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng NNL hành cấp xã hợp lý để động viên họ tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng cách tốt Hỗ trợ ngân sách cho địa phương trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức Chủ động xây dựng mô tả công việc cụ thể cho loại công chức, xem sở cho việc tuyển chọn, sử dụng, đánh giá hiệu công việc chuẩn mực để công chức phấn đấu, rèn luyện; để thực chế độ, sách tiền lương, phụ cấp chức danh Kịp thời thể chế hóa số chế độ đãi ngộ phạm vi, quyền hạn địa phương b Đối với Trung ương Trung ương cần tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương hệ thống bảng lương nhằm đảm bảo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức nói chung công chức hành cấp xã nói riêng an tâm công tác, phấn khởi công việc phát huy tốt lực, sở trường thân Kịp thời ban hành quy định chế độ bồi dưỡng bắt buộc hàng năm cán bộ, công chức cấp xã chế độ, sách khuyến khích, thu hút NNL chất lượng cao vào làm việc cho địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Footer Page 26 of 145 ... sở lý luận phát triển NNL hành cấp xã Chương 2: Thực trạng phát triển NNL hành cấp xã huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Chương 3: Giải pháp phát triển NNL hành cấp xã huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Tổng... PHÁT TRIỂN NNL HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 1.1 TỔNG QUAN VỀ NNL HÀNH CHÍNH CẤP XÃ VÀ PHÁT TRIỂN NNL HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 1.1.1 Khái niệm NNL hành cấp xã Nhân lực: Là nguồn lực người bao gồm thể lực, trí lực. .. phát từ vấn đề tác giả chọn đề tài Phát triển NNL hành cấp xã huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận NNL phát triển NNL hành cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vi, Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vi, Phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã tại huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay