Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:44

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH ĐẶNG BỬU HÒA PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Xuân Tiến Phản biện 1: TS Nguyễn Hiệp Phản biện 2: TS Hồ Đình Bảo Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng ngày 22 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế tư nhân loại hình kinh tế đời tồn dựa sở sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất lao động KTTN có vai trò quan trọng trình tích lũy vốn, tạo nhiều việc làm mới, giảm bớt áp lực thất nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, làm tăng hiệu lực cạnh tranh kinh tế góp phần tăng cường kinh tế đối ngoại tăng kim ngạch xuất Nhận thức tầm quan trọng huyện Trà Cú ý khuyến khích phát triển KTTN xem phận kinh tế chủ yếu trình phát triển kinh tế Những năm qua KTTN có bước phát triển đáng kể góp phần tăng trưởng kinh tế, giải tốt vấn đề xã hội, giải việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo Tuy nhiên, KTTN huyện Trà Cú có thực phát huy hết nguồn lực, tiềm để phát triển đóng góp tương xứng với vai trò, vị trí tăng trưởng kinh tế giải vấn đề xã hội huyện đặc biệt trình hội nhập kinh tế quốc tế phát triển mạnh hay chưa, có hiệu chưa, phát huy hết tiềm chưa nhiều vấn đề cần quan tâm, lý tác giả chọn đề tài “Phát triển kinh tế tư nhân địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh” làm định hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến phát triển KTTN - Phân tích thực trạng phát triển KTTN Trà Cú thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển KTTN huyện Trà Cú năm tới Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển phong phú đa dạng KTTN huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh b Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung phát triển KTTN huyện Trà Cú thông qua loại hình DN KTTN gồm: DNTN, công ty TNHH, công ty cổ phần - Về không gian: Các nội dung thực huyện Trà Cú - Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu đề tài sử dụng: - Phương pháp phân tích thực chứng, phân tích chuẩn tắc, - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, - Các phương pháp so sánh khác… Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia làm chương sau: - Chương 1: Các vấn đề lý luận phát triển kinh tế tư nhân - Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân địa bàn huyện Trà Cú thời gian qua - Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân địa bàn huyện Trà Cú thời gian Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 1.1.1 Phát triển KTTN a Khái niệm KTTN Để phát triển KTTN có nhiều vấn đề đáng giải quyết, vấn đề làm rỏ KTTN loại hình kinh tế, phận kinh tế hay khu vực kinh tế Quan điểm nhiều người chấp nhận nói đến KTTN thực chất nói đến khu vực KTTN, khu vực mà quan hệ sở hữu gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế tư tư nhân, hoạt động SXKD tiến hành dựa tư liệu sản xuất lao động tư nhân b Khái niệm phát triển kinh tế tư nhân Là tổng hợp biện pháp, phương pháp xác nhằm huy động nguồn lực để gia tăng qui mô, hiệu sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội, nhu cầu thị trường gia tăng lợi nhuận sản xuất 1.1.2 Ưu điểm nhược điểm a Ưu điểm b Nhược điểm 1.1.3 Vai trò kinh tế tư nhân - Khu vực kinh tế tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, đời sống góp phần vào việc ổn định kinh tế, xã hội - KTTN huy động nhiều nguồn lực xã hội cho đầu tư vào sản xuất kinh doanh - KTTN giữ vai trò hỗ trợ, bổ sung cho KV KTTN thuộc sở hữu NN, tạo mối liên kết hợp tác, cạnh tranh phát triển - Tạo nhiều sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thúc đẩy chuyển Footer Page of 145 Header Page of 145 dịch cấu kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu NSNN - KTTN góp phần trì phát triển ngành nghề truyền thống, sử dụng phát huy kinh nghiệm SXKD, kinh nghiệm quản lý sản xuất tích lũy qua nhiều hệ 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 1.2.1 Gia tăng số lượng doanh nghiệp - Gia tăng số lượng DN số lượng DN thuộc khu vực KTTN tăng lên theo thời gian hay năm sau nhiều năm trước - Phải gia tăng số lượng DN sở sản xuất, nơi tiến hành hoạt động SXKD, nơi kết hợp yếu tố nguồn lực tạo sản phẩm, hàng hóa cho xã hội định tồn DN - Để gia tăng số lượng DN cần phải cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện mặt SXKD cho DN - Một số tiêu chí để đánh giá: + Số lượng doanh nghiệp tư nhân qua năm; + Gia tăng số lượng doanh nghiệp qua năm; + Tốc độ tăng doanh nghiệp; + Số lượng doanh nghiệp thành lập; + Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập; + Tình hình doanh nghiệp hoạt động so với ĐKKD 1.2.2 Phát triển nguồn lực - Phát triển nguồn lực tăng qui mô yếu tố sản xuất, nguồn lực sản xuất: lao động, vốn, trình độ công nghệ, lực trình độ quản lý - Phải phát triển nguồn lực yếu tố đầu vào tăng làm cho sản lượng đầu tăng theo tăng doanh thu cho DN - Để phát triển nguồn lực phải huy động vốn, nâng cao chất lượng nguồn lao động, NN cần có sách đất đai hợp lý Footer Page of 145 Header Page of 145 a Nguồn vốn b Nguồn lao động c Cơ sở vật chất d Nguồn lực khoa học công nghệ - Tiêu chí đánh giá yếu tố nguồn lực: + Vốn chủ sở hữu bình quân doanh nghiệp; + Phân loại doanh nghiệp theo vốn kinh doanh; + Tình hình sử dụng lao động; + Tốc độ tăng nguồn lực lao động; + Lao động phân theo ngành; + Tình hình sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp; 1.2.3 Lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất - Là cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh DNTN, công ty CP, công ty TNHH - Phải lựa chọn hình thức tổ chức DN chọn hình thức SX phát huy hiệu yếu tố nguồn lực - DN cần khả năng, nhu cầu tiên liệu mức độ phát triển tương lai DN mà chọn mô hình cho thích hợp a Doanh nghiệp tư nhân b Công ty cổ phần c Công ty TNHH d Liên kết kinh tế Tiêu chí đánh giá: + Doanh nghiệp kinh tế tư nhân theo loại hình doanh nghiệp + Cơ cấu loại hình DN theo hình thức tổ chức sản xuất + Doanh nghiệp KTTN theo ngành nghề kinh doanh 1.2.4 Phát triển chủng loại, nâng cao chất lượng sản phẩm - Phát triển chủng loại nâng cao chất lượng sản phẩm tạo Footer Page of 145 Header Page of 145 nhiều loại SP so với trước, đồng thời đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua mức độ hài lòng thỏa mãn, trung thành khách hàng sản phẩm dịch vụ - Phải phát triển chủng loại nâng cao chất lượng DN nâng cao khả cạnh tranh, đáp ứng tốt nhu cầu KH - Để phát triển chủng loại nâng cao chất lượng DN cần phát triển SP, DV mới, đa dạng hóa SP, thay đổi tính SP - Tiêu chí để đánh giá: + Các sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp; + Tốc độ tăng, giảm sản phẩm chủ yếu ngành CN 1.2.5 Mở rộng thị trường tiêu thụ - Mở rộng thị trường tiêu thụ DN tìm cách gia tăng doanh số qua việc đưa sản phẩm vào thị trường - Vì thị trường tiêu thụ mở rộng, số lượng KH tăng, doanh thu lợi nhuận nhiều DN phát triển - Muốn mở rộng thị trường DN cần phải nghiên cứu, phân khúc thị trường, thực sách SP như: cải tiến sản phẩm - Tiêu chí đánh giá thị trường mở rộng: + Kết kinh doanh khu vực KTTN; + Giá trị doanh thu thị trường khu vực KTTN; + Số lượng khách hàng; + Doanh thu bán hàng 1.2.6 Gia tăng kết hiệu sản xuất - Gia tăng kết thước đo đánh giá trình độ khai thác, sử dụng nguồn lực, kết SX năm sau cao năm trước, làm cho DN đạt hiệu kinh tế, XH, môi trường - Phải gia tăng kết hiệu SX DN muốn tồn bền vững kết KD phải nhiều, hiệu cao DN có điều kiện Footer Page of 145 Header Page of 145 tái mở rộng SX, nâng cấp máy móc, đổi công nghệ - DN muốn gia tăng kết hiệu SX phải mở rộng qui mô SX, đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, đổi công nghệ, nâng cao phúc lợi, kích thích người lao động tăng suất - Tiêu chí đánh giá việc gia tăng kết quả, hiệu sản xuất : + Doanh thu bình quân loại hình doanh nghiệp; + Tốc độ tăng doanh thu; + Lợi nhuận bình quân khu vực KTTN; + Tiền lương tháng bình quân lao động; + Giá trị sản phẩm số ngành hàng khu vực KTTN; + Mức đóng góp doanh nghiệp vào NSNN (thuế); + Tốc độ tăng thuế KTTN 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KTTN 1.3.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên a Tài nguyên b Địa hình c Thời tiết, khí hậu 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc xã hội a Dân cư b Lao động thị trường lao động c.Truyền thống, tập quán 1.3.3 Nhóm nhân tố kinh tế a Tốc độ tăng trưởng kinh tế b Cơ cấu kinh tế c Kết cấu hạ tầng d Chính sách kinh tế e Thông tin kinh tế 1.4 KINH NGHIỆM PT KTTN Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN CỦA HUYỆN TRÀ CÚ TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HUYỆN TRÀ CÚ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý b Địa hình c Đất đai d Tài nguyên 2.1.2 Đặc điểm xã hội a Dân cư Quy mô dân số tốc độ tăng dân số: dân số trung bình 182.211 người, mật độ dân cư phân bố không đồng tập trung khu vực thị trấn, trung tâm thị xã ven đường giao thông quốc lộ b Cơ cấu dân số Huyện có 03 dân tộc chủ yếu: khơmer chiếm tỷ lệ cao 64% toàn huyện, lại dân tộc hoa dân tộc kinh chiếm 36% c Lao động - Quy mô nguồn lao động: Trà Cú có nguồn lao động dồi tăng qua năm - Chất lượng nguồn lao động: Lao động Trà Cú chưa có tay nghề, tỷ lệ lao động đào tạo chiếm 5% năm 2013 so với huyện - Cơ cấu lao động CDCC lao động theo ngành kinh tế: Cơ cấu lao động mang đặc trưng kinh tế nông – ngư nghiệp cao 2.1.3 Đặc điểm điều kiện kinh tế a Tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhìn chung, giá trị tổng sản phẩm huyện tăng qua Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 tổng số DN, DNTN năm 2009 chiếm 48,05% đến năm 2013 chiếm 39,79% Số lượng DN công ty cổ phần ta thấy tăng năm 2009 chiếm 2,59 % đến năm 2013 chiếm 8,16% Nhìn chung huyện Trà Cú tỷ lệ DN hoạt động so với ĐKKD thấp làm cho công tác quản lý NN khó khăn So với huyện tỉnh DN Trà Cú không đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường huyện thể bảng 2.2: Bảng 2.2 Tình hình DN hoạt động so với ĐKKD Đvt: DN Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Số DN đăng ký KD 77 82 86 94 98 Số DN hoạt động 68 73 79 86 91 Tỷ lệ DN hoạt động (%) 88,31 89,02 91,86 91,49 92,86 Nguồn: Chi cục thống kê huyện Trà Cú Ta thấy DN ĐKKD nhiều số DN thực vào hoạt động thấp Tỷ lệ DN hoạt động so với ĐKKD năm 2009 88,31% đến năm 2013 đạt 92,86% tổng số DN đăng ký kinh doanh 2.2.2 Thực trạng yếu tố nguồn lực a Nguồn vốn Hiện Trà Cú có số lượng DN tăng tỷ lệ thuận với nguồn vốn dân huy động để sản xuất vật chất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Các DN khu vực KTTN Trà Cú có vốn chủ sở hữu bình quân tăng lên không nhiều, nguồn lực tài DN không lớn Với quy mô đầu tư cho hoạt động SXKD hạn chế, so với huyện khác nguồn vốn DN khu vực KTTN thấp chưa tương xứng với tiềm huyện vấn đề thể bảng 2.3: Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Bảng 2.3 Vốn chủ sở hữu bình quân doanh nghiệp Đvt: Triệu đồng Năm Loại hình DN 2009 2010 2011 2012 2013 Công ty Cổ phần 583 749 623 883 895 Công ty TNHH 682 982 DNTN 526 857 1.867 2.118 913 2.381 937 962 Nguồn: Theo số liệu Chi cục Thuế huyện Trà Cú Qua bảng 2.3 vốn CSH bình quân DN khu vực KTTN xu hướng tăng lên năm vốn CSH bình quân loại hình công ty TNHH lớn nhất, năm 2009 682 triệu đồng, đến 2013 tăng lên 2.381 triệu đồng, tăng gần 3,5 lần so với 2009 b Lao động Tình hình sử dụng lao động khu vực KTTN huyện Trà Cú tăng lên qua năm Tuy nhiên chiếm tỷ lệ thấp so với lao động toàn huyện, chưa tương xứng với tiềm huyện, nhu cầu thị trường đòi hỏi cao Thực tế việc sử dụng lao động khu vực KTTN không phát huy hết tiềm thể bảng 2.4 sau: Bảng 2.4 Tình hình sử dụng lao động Trà Cú Đvt: Người Năm 2009 2010 2011 2012 2013 100.569 100.491 97.968 97.688 125.339 LĐ KTTN 1.356 1.662 1.823 2.181 2.731 % tổng số 1,35 1,65 1,86 2,23 2,18 LĐ toàn huyện Nguồn: Theo số liệu Chi Cục Thuế huyện Trà Cú Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Qua bảng 2.4 số lượng lao động KTTN liên tục tăng góp phần giải việc làm Tuy nhiên tỷ lệ lao động khu vực KTTN so với toàn huyện chiếm tỷ trọng nhỏ năm 2013 có 2,18% c Cơ sở vật chất Mặc dù DN huyện Trà Cú sử dụng TSCĐ tăng qua năm gặp khó khăn mặt SXKD Giá trị tài sản DN đầu tư nhiều vào nhà cửa, máy móc thiết bị Tài sản vô quyền sử dụng đất có thời hạn, phần mềm máy vi tính, sáng chế, quan hệ kinh doanh với khách hàng nhà cung cấp ý đầu tư Chưa tương xứng với tiềm huyện d Khoa học công nghệ Thực tế Trà Cú DN sử dụng công nghệ lạc hậu, tỷ lệ sản phẩm hư hỏng nhiều, máy móc thiết bị cũ nên suất đầu không cao, chất lượng sản phẩm thấp làm cho sức cạnh tranh sản phẩm thấp, công nghệ mang tính thủ công, lao động thủ công chiếm tỷ lệ cao nên sản phẩm huyện khó tìm chổ đứng thị trường mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu cao 2.2.3 Các hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu Các DN thuộc khu vực KTTN huyện Trà Cú đa dạng hình thức tổ chức sản xuất Số lượng doanh nghiệp tăng qua năm Các nhà đầu tư lựa chọn nhiều hình thức khác xu hướng chọn nhiều công ty TNHH DNTN Trong cấu loại hình DN công ty TNHH chiếm tỷ trọng lớn Đồng thời cấu biến động theo chiều hướng giảm tỷ trọng DNTN qua năm phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế huyện Tuy nhiên ta thấy doanh nghiệp có tăng việc lựa chọn loại hình công ty cổ phần để biết rỏ điều ta quan sát bảng số liệu 2.5: Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Bảng 2.5 DN KTTN theo loại hình DN 2009 2010 2011 2012 2013 77 82 86 94 98 2.1.DNTN 37 35 36 38 39 % so với tổng số 48,05 42,68 41,86 40,43 39,80 38 44 45 50 51 49,35 53,66 52,33 53,19 52,04 2,60 3,66 5,81 6,38 8,16 Tổng số DNTN Chia ra: 2.2.Cty TNHH % so với tổng số 2.3 Cty cổ phần % so với tổng số Nguồn: Số liệu Chi cục thống kê huyện Trà Cú Số liệu bảng 2.5 năm 2013 số lượng công ty TNHH chiếm tỷ trọng lớn chiếm 52,04%, DNTN chiếm 39,80%, công ty CP 13,26% Đồng thời cấu biến động theo chiều hướng giảm tỷ trọng DNTN qua năm, từ 48,05% giảm xuống 39,80%; tỷ trọng công ty cổ phần tăng năm 2009 chiếm 2,60% đến năm 2013 tăng lên 8,16% 2.2.4 Chủng loại chất lượng sản phẩm KTTN Hiện sản phẩm công nghiệp huyện chủ yếu thiên thực phẩm, gạo, bánh kẹo, đường cát Nhưng điều cần nhiều nguồn lao động sản phẩm tiêu dùng thông minh, loại thiết bị máy móc có giá trị cao KTTN Trà Cú chưa sản xuất chưa hợp lý Chưa tương xứng với tiềm huyện đáp ứng nhu cầu thị trường So với huyện khác tỉnh Trà Cú có sản phẩm công nghiệp chưa đa dạng chất lượng chưa nâng cao huyện Trà Cú tự nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hút khách hàng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 2.2.5 Thực trạng thị trường tiêu thụ Thị trường tiêu thụ mở rộng ta thấy rỏ qua doanh thu lợi nhuận ngày tăng So với tiềm huyện chưa tương xứng, chổ đứng thị trường chưa nhiều thể qua bảng 2.6: Bảng 2.6 Kết kinh doanh khu vực KTTN Đvt: Triệu đồng Tiêu chí 2009 2010 2011 2012 2013 Doanh thu 130.381 188.328 286.967 383.237 552.806 Chi phí 112.576 163.414 201.615 212.738 364.601 17.805 170.499 188.205 Lợi nhuận 24.914 85.352 Nguồn: Theo số liệu Chi Cục Thuế Trà Cú Qua bảng 2.6 doanh thu bán hàng tăng qua năm cụ thể năm 2009 130.381 triệu đồng, năm 2013 tăng lên lần so với năm 2009, chi phí tăng theo lợi nhuận cuối năm sau tăng so với năm trước Lợi nhuận năm 2009 17.805 triệu đồng năm 2013 tăng lên 188.205 triệu đồng Tuy nhiên vấn đề mở rộng thị trường huyện Trà Cú gặp nhiều khó khăn Cụ thể DN chưa tìm hiểu thị trường trước sản xuất, chưa có phận bán hàng, kỹ bán hàng, thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn nhân viên hạn chế, chưa đào tạo kỹ Hiện việc mở rộng thị trường xuất DN gặp nhiều khó khăn vấn đề thông tin thị trường đối thủ cạnh tranh 2.2.6 Gia tăng kết hiệu SX DN Thực trạng lợi nhuận bình quân khu vực KTTN tạo tăng lên qua năm, đáp ứng nhu cầu thị trường Mục tiêu hoạt động DN lợi nhuận, lợi nhuận bình quân DN tăng gấp lần KTTN Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 huyện hoạt động tương đối hiệu thể qua bảng 2.7: Bảng 2.7 Lợi nhuận bình quân khu vực KTTN Số DN Năm hoạt động Lợi nhuận BQ/DN Tốc độ tăng lợi nhuận Đvt DN Triệu đồng/năm % 2009 77 231 - 2010 82 303 31,16 2011 86 992 227,39 2012 94 1.813 82,76 2013 98 1.920 5,90 Nguồn: Tính toán tác giả từ nguồn Chi Cục Thuế huyện Trà Cú Qua bảng 2.7 ta thấy lợi nhuận BQ/DN năm 2009 đạt 231triệu đồng/năm đến năm 2013 tăng 1.920 triệu đồng/năm Nhìn chung KTTN huyện hoạt động SXKD tương đối hiệu phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế huyện KTTN đóng góp vào NSNN tăng lên hàng năm chứng tỏ KTTN phát triển, thể trách nhiệm nghĩa vụ đóng góp cho xã hội Số thu từ KTTN tăng, qui mô KD mở rộng đóng góp KTTN tăng lên hàng năm thể bảng 2.8: Bảng 2.8: Đóng góp KTTN vào NSNN huyện Trà Cú qua năm Năm Tổng thu NS DN khu vực KTTN Co Cổ phần 2009 43.428 2010 61.453 2011 77.429 2012 95.723 ĐVT: % 2013 125.435 7.423 8.246 10.780 16.438 21.489 1.236 1.423 1.512 1.716 2.428 Co TNHH 3.245 3.589 4.465 7.429 9.276 DNTN 2.685 3.421 4.803 7.293 9.785 Nguồn: Theo số liệu Chi Cục Thuế huyện Trà Cú Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Qua bảng 2.8 đóng góp NS huyện tăng lên năm 2009 KTTN tăng lên 7.423 triệu đồng chiếm 17,09% năm 2013 tăng 21.489 triệu đồng chiếm 17,13% tổng thu NS huyện Công ty CP năm 2009 1.236 triệu đồng đến năm 2013 tăng 2.428 triệu đồng, công ty TNHH năm 2009 tăng cao 3.245 triệu đồng, năm 2013 9.276 triệu đồng tăng gấp 2,8 lần DNTN tăng cao năm 2009 2.685 triệu đồng năm 2013 9.785 triệu đồng tăng gấp 3,6 lần 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KTTN TRÀ CÚ 2.3.1 Đánh giá chung a Thành công - Số lượng DN tăng tạo nhiều sản phẩm cho người tiêu dùng, nâng cao lực cạnh tranh, uy tín, thương hiệu cho DN - Góp phần khai thác, huy động tiềm vốn, lao động, đất đai vào SXKD, vào đầu tư đổi công nghệ kỹ thuật - Hình thức tổ chức sản xuất giúp DN chọn hình thức sản xuất phát huy hiệu yếu tố nguồn lực - Phát triển chũng loại nâng cao chất lượng sản phẩm góp phần làm tăng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu khách hàng, làm đa dạng hóa sản phẩm cho xã hội - Khi thị trường tiêu thụ mở rộng làm cho DN tăng khả chiếm lĩnh thị phần, mở thêm thị phần - Việc gia tăng kết quả, hiệu SXKD giúp DN tồn tại, có điều kiện tái mở rộng sản xuất, đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị SX b Hạn chế - Các DN khu vực KTTN có qui mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế Nên gặp khó khăn mở rộng sản xuất, thuê mướn thêm lao động, mua sắm thiết bị tiên tiến - Nguồn lực sản xuất như: nguồn vốn hạn chế, chất lượng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 khả thu hút nguồn nhân lực thấp, thiếu mặt SXKD, khoa học công nghệ lạc hậu - Hình thức tổ chức sản xuất KTTN chưa đa dạng DN chưa mạnh dạn liên kết, hợp tác lại với nhau, hiệp hội cho DN không phát triển - Chủng loại chưa đa dạng chất lượng sản phẩm, dịch vụ chưa nâng cao, không làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng - Thị trường tiêu thụ nhỏ chủ yếu tiêu thụ nước, mặt hàng xuất nước - Kết quả, hiệu SXKD không DN giữ vững, ổn định, giảm theo thời gian 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế - Các DN có qui mô nhỏ, số lượng DN giảm theo thời gian thiếu lao động, vốn sản xuất khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chủ DN không đủ lực để phát triển quy mô, số lượng - Nguồn lực lao động có trình độ chuyên môn thấp, không quy hoạch, nâng cấp, thiếu mặt SXKD diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao - Hình thức tổ chức sản xuất KTTN chưa đa dạng thiếu vốn, trình độ lao động, khoa học công nghệ - Chủng loại, chất lượng sản phẩm chưa đa dạng DN chưa tích cực nghiên cứu mặt hàng đáp ứng tốt nhu cầu xã hội, chất lượng sản phẩm chưa cao thiếu vốn, trình độ công nghệ - Thị trường tiêu thụ nhỏ sản phẩm chủ yếu DN không xuất nhiều tiêu dùng nội địa quảng bá rộng rãi khâu Marketing giới thiệu sản phẩm chưa DN quan tâm - Kết quả, hiệu SXKD giảm không quan tâm công tác Marketing quảng bá sản phẩm, không nâng cao trình độ quản lý Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN CỦA HUYỆN TRÀ CÚ 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Căn vào thay đổi môi trường kinh doanh Môi trường vĩ mô: Việt Nam tham gia WTO, ảnh hưởng đến trình phát triển KTXH, lộ trình giảm thuế mặt hàng theo cam kết, nước ta tham gia ASEAN, tham gia hội nhập kinh tế có nhiều thời thuận lợi không thách thức Môi trường vi mô: cạnh tranh ngày liệt, cạnh tranh DN mặt hàng DN nước doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước 3.1.2 Căn vào nhiệm vụ kinh tế huyện Trà Cú a Hoàn thiện quy hoạch phát triển KTXH huyện Trà Cú Hoàn thiện, triển khai thực Quy hoạch tổng thể phát triển KT – XH huyện Trà Cú đến năm 2020 đảm bảo phát triển định hướng Đồng thời xác định chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ cần thiết, phù hợp với tiềm mạnh huyện b Phương hướng phát triển KTTN Trà Cú thời gian tới - Các loại hình DN lựa chọn thời gian tới theo xu hướng đầu tư dài hạn, tăng hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, huy động vốn đầu tư qui mô lớn hơn, công ty CP, công ty TNHH - Trong khu vực KTTN hoạt động SXKD ngày phát triển mạnh số lượng lẫn chất lượng, chiều rộng lẫn chiều sâu - Trong khu vực KTTN DN ngày trở mở rộng địa bàn đầu tư quan hệ sản xuất, liên kết, liên doanh nước Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - DN ngày đòi hỏi lực lượng lao động có trình độ - Lĩnh vực kinh doanh KV KTTN ngày đa dạng, xuất nhiều ngành nghề KD Các DN phát triển nhanh ngành đòi hỏi trình độ cao dịch vụ có tính chất cộng đồng 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc phát triển KTTN - Phát triển kinh tế tư nhân cần ý hạn chế tối đa tình trạng phân hóa giàu nghèo, ảnh hưởng đến công xã hội - Khi muốn phát triển KTTN phải xuất phát từ thực tiễn tình hình huyện, đồng thời phù hợp với chủ trương, sách đổi Đảng, pháp luật Nhà nước, nguyên tắc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Phát triển kinh tế tư nhân không phá hoại tác động xấu đến môi trường tự nhiên, kinh tế, trị xã hội 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KTTN TRONG THỜI GIAN TỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ CÚ 3.2.1 Phát triển số lượng doanh nghiệp a Quy hoạch phát triển ngành kinh tế hợp lý - Công bố công khai quy hoạch phát triển tỉnh, huyện ngành nghề, nhóm sản phẩm chủ lực để doanh nghiệp biết tổ chức kinh doanh theo quy hoạch - Quy hoạch chi tiết công khai quy hoạch ngành, quy hoạch khu, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh, huyện sách ưu đãi cụ thể để phát triển ngành b Giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn - Tạo điều kiện hướng dẫn DN xây dựng dự án, hợp thức hóa quyền sử dụng đất đai quyền sở hữu tài sản đất sử dụng - Tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 phải xây dựng môi trường pháp lý rõ ràng, bảo đảm bình đẳng sở SXKD, đơn giản hóa thủ tục hành có sách an toàn vốn để tránh rũi ro, sách ưu tiên thuế - Tạo điều kiện thuận lợi để DN thành lập phát triển; khuyến khích phát triển DN quy mô vừa nhỏ, TTCN c Đào tạo kiến thức cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp - Cần có sách khuyến khích nhiều hình thức đào tạo với tham gia nhiều thành phần kinh tế - Đào tạo bồi dưỡng số kỹ hữu ích như: Kỹ quản trị hiệu môi trường cạnh tranh, kỹ lảnh đạo chủ giám đốc doanh nghiệp, kỹ quản lý thay đổi… d Phát triển kết cấu hạ tầng chỉnh trang đô thị, tạo môi trường hấp dẫn cho phát triển kinh tế tư nhân - Giải pháp môi trường, quan trọng hàng đầu xây dựng hệ thống xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn - Huyện Trà Cú nỗ lực đầu tư sở hạ tầng mặt sản xuất, vận tải, điện, nước phục vụ sản xuất DN KTTN - Cần phải nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng khu công nghiệp cụm tiểu thủ công nghiệp 3.2.2 Tăng cường yếu tố nguồn lực a Nguồn vốn + Tạo điều kiện để doanh nghiệp KTTN dễ tiếp cận nguồn vốn vốn ưu đãi, hỗ trợ có lãi suất thấp để phục vụ SXKD + Các DN không ngừng vốn đầu tư ban đầu tăng tài sản sản từ nguồn vốn tích lũy hay huy động bổ sung tăng vốn điều lệ + Đối với DN sẳn vốn đầu tư thuê tài kênh ứng dụng hữu hiệu giúp DN giải khó khăn + Xây dựng phương án sử dụng vốn có hiệu Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 b Lao động - Các trung tâm xúc tiến việc làm hình thành kết hợp với tuyển chọn đào tạo nghề người lao động đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động DN nước - Phát triển nguồn nhân lực phải gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người lao động, sách lương thưởng bảo đảm an ninh xã hội - Cải thiện tăng cường thông tin nguồn nhân lực theo hướng rộng rãi dân chủ, làm cho người thấy tầm quan trọng vấn đề phát triển nguồn nhân lực - Phát triển nguồn nhân lực cần phải xây dựng hoàn thiện hệ thống giá trị người trách nhiệm công dân, tinh thần học tập, trao dồi tri thức c Phát triển nguồn lực vật chất - DN phải nhận thức tầm qua trọng loại tài sản vô hình - Công bố công khai kịp thời cho doanh nghiệp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu công nghiệp cụm TTCN, làng nghề nông thôn - Tăng cường đầu tư phát triển sở hạ tầng, tạo điều kiện mặt sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp - Xúc tiến thành lập quan quản lý đất với chức quản lý, đăng ký, cho thuê, giao dịch đất giá đất, đấu thầu đất d Đẩy mạnh ứng dụng KHCN công nghệ thông tin - Đẩy mạnh áp dụng thành tựu vào sản xuất trình đẩy lùi triệt tiêu cách thức sản xuất cũ lạc hậu tạo nên phong trào phong cách sản xuất có tư động, sáng tạo - Mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ phù hợp với quy mô, Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 trình độ phát triển khả tài DN - Chú trọng tìm hiểu khai thác thông tin để lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện đặc thù đơn vị 3.2.3 Lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất a Lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động hợp lý - DN cần xác định rỏ loại hình, quy mô DN tương lai để đăng ký loại hình kinh doanh cho phù hợp để phát huy lợi huy động vốn thị trường tài theo hướng khuyến khích phát triển hình thức công ty cổ phần - DN cần xây dựng biện pháp sử dụng vốn có hiệu quả, tăng tích lũy vốn cho đầu tư phát triển - Khuyến khích DN khu vực KTTN liên kết với để có điều kiện tăng cường, tận dụng nguồn vốn tăng lực cạnh tranh thị trường nội địa thị trường quốc tế b Lựa chọn sản phẩm quan hệ với bạn hàng - Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại nhằm tăng cường liên kết, hợp tác doanh nghiệp Việt Nam nước c Tăng cường hỗ trợ phát triển hiệp hội liên kết kinh tế - Các DN nên tăng cường tham gia hiệp hội DN, chung sức xây dựng hiệp hội trở thành trung tâm kết nối, hợp sức doanh nghiệp phát triển - Cần tăng cường liên kết tạo điều kiện để tiết kiệm quy mô, chi phí, làm chủ tốt tính phức tạp thị trường 3.2.4 Phát triển chủng loại nâng cao chất lượng sản phẩm - DN đa dạng chủng loại, tạo sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt để cạnh tranh phát triển - Nâng cao chất lượng hàng hóa doanh nghiệp cần: đầu tư máy Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 móc thiết bị phù hợp với trình độ lao động - Khuyến khích DN tham gia hội chợ triển lãm, thúc đẩy sản xuất mặt hàng chất lượng cao, tăng khả cạnh tranh với quốc tế 3.2.5 Mở rộng thị trường tiêu thụ a Nghiên cứu mở rộng thị trường nước + Nghiên cứu phân khúc thị trường + Tuyển chọn thị trường mục tiêu + Phỏng đoán doanh số công ty đạt vài năm tới b Phát triển sản phẩm, dịch vụ - DN phải định hướng phát triển, xây dựng chiến lược sản phẩm, dịch vụ, số lượng, giá bán đáp ứng nhu cầu thị trường - Tiếp tục phát triển sản phẩm thực có lợi cạnh tranh dệt may, thủy sản cần tập trung đầu tư phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao giàu hàm lượng tri thức c Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ - DN cần cải tiến công nghệ học hỏi nguyên tắc thiết kế hay nhập thiết bị nước phù hợp điều kiện sản xuất chế tạo - Nâng cao trình độ lao động trình độ quản lý để ứng dụng công nghệ đại nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ d Hoàn thiện việc chăm sóc khách hàng - Thường xuyên xây dựng chương trình tặng thưởng cho khách hàng, lấy chữ tín hàng đầu, lắng nghe ý kiến khách hàng - Đẩy mạnh xuất mặt hàng chủ lực huyện, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, xây dựng chiến lược đầu tư theo hướng xuất 3.2.6 Gia tăng kết hiệu sản xuất kinh doanh a Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh - Xây dựng lựa chọn chiến lược thích hợp sở phân tích đánh giá môi trường kinh doanh, xác định điểm mạnh, yếu, Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 hội nguy tác động đến hoạt động DN b Thực tốt công tác Marketing - Doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải nhận thức nắm bắt nhu cầu khách hàng - DN cần xây dựng chiến lược Marketing hợp lý phù hợp giúp cho sản phẩm dịch vụ đến với người tiêu dùng 3.3 KIẾN NGHỊ - Nhà nước cần tôn trọng bảo đảm quyền tự kinh doanh theo pháp luật, bảo hộ quyền sở hữu tài sản hợp pháp công dân - Nhà nước cần xây dựng hệ thống lý lịch tư pháp công dân, hệ thống thông tin DN, hệ thống đăng ký chấp, cầm cố tài sản nối mạng nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh - Cần tăng cường hợp tác, thúc đẩy hợp tác kinh tế doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh doanh - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước - Chủ động tìm kiếm thị trường nước KẾT LUẬN - KTNN huyện Trà Cú cần phải nổ lực mới, hoàn thiện cho phù hợp với phát triển chung xã hội - Vì huyện Trà Cú có trách nhiệm hợp tác, tạo điều kiện cho KTTN phát huy tốt vai trò thúc đẩy thành công hội nhập Cần phải gia tăng số lượng DN, đa dạng hình thức tổ chức, nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nước cần phải gia tăng kết hiệu sản xuất nhăm giúp cho khu vực KTTN huyện Trà Cú ngày phát triển, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội huyện Trà Cú Footer Page 26 of 145 ... luận phát triển kinh tế tư nhân - Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân địa bàn huyện Trà Cú thời gian qua - Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân địa bàn huyện Trà Cú thời gian... TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN CỦA HUYỆN TRÀ CÚ TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HUYỆN TRÀ CÚ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý b Địa. .. tập quán 1.3.3 Nhóm nhân tố kinh tế a Tốc độ tăng trưởng kinh tế b Cơ cấu kinh tế c Kết cấu hạ tầng d Chính sách kinh tế e Thông tin kinh tế 1.4 KINH NGHIỆM PT KTTN Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG Footer Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh, Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh, Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay