Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Nghệ An

26 90 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:44

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TRANG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: TS Lê Bảo Phản biện 2: GS TS Trần Thọ Đạt Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nằm bối cảnh chung nước, kinh tế tư nhân tỉnh Nghệ An năm qua có bước phát triển đáng ghi nhận Tuy nhiên, thành chưa xứng đáng với tiềm chưa đáp ứng kỳ vọng quyền nhân dân Nghệ An Tuy số lượng sở kinh doanh doanh nghiệp tư nhân tăng lên nhanh, song chất lượng hoạt động chưa tương xứng với gia tăng đó, chí nhiều hạn chế, tồn cần khắc phục Phần lớn doanh nghiệp kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, chất lượng nguồn nhân lực thấp Vì vậy, cần phải nghiên cứu thực trạng kinh tế tư nhân, nhằm đánh giá tiềm năng, tìm mặt hạn chế tình hình xu hướng phát triển kinh tế tư nhân, từ đề giải pháp nhằm thúc đầy phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Nghệ An, giúp đẩy nhanh trình công nghiệp hoá, đại hoá góp phần vào công phát triển chung đất nước Nhận thức rõ điều đó, thân định chọn đề tài: “Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Nghệ An” cho luận văn thạc sĩ kinh tế Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa mặt lý luận liên quan đến phát triển KTTN - Phân tích, thực trạng phát triển KTTN tỉnh Nghệ An - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển KTTN tỉnh Nghệ An Đối tượng phạm vi nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 a Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển KTTN phát triển KTTN tỉnh Nghệ An b Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu nội dung phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Nghệ An thông qua loại hình doanh nghiệp KTTN gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần - Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu nội dung Nghệ An - Về thời gian: giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu đề tài sử dụng phương pháp sau đây: - Phương pháp phân tích thực chứng; - Phương pháp phân tích chuẩn tắc; - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp; - Các phương pháp nghiên cứu khác Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo đề tài chia làm chương - Chương 1: Một số vấn đề lý luận phát triển kinh tế tư nhân - Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Nghệ An năm qua - Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Nghệ An thời gian đến Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 1.1.1 Khái niệm KTTN phát triển KTTN Kinh tế tư nhân Nói đến KTTN tức nói đến khu vực KTTN Ở đó, hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành dựa sở hữu tư nhân Mặc dù điều làm cho loại hình tổ chức KTTN có khác biệt có chất chung, có chung đặc tính tư nhân Trong luận văn tập trung nghiên cứu khu vực KTTN hình thức biểu loại hình doanh nghiệp tư nhân gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Phát triển kinh tế tư nhân Phát triển KTTN tổng hợp biện pháp, phương pháp, sách nhằm huy động nguồn lực để gia tăng qui mô, hiệu sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội, nhu cầu thị trường gia tăng lợi nhuận sản xuất 1.1.2 Đặc trưng kinh tế tư nhân 1.1.3 Vai trò kinh tế tư nhân Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trình tích luỹ vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh tế Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế nước Kinh tế tư nhân đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế Việc phát triển khu vực kinh tế tư nhân thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế Footer Page of 145 Header Page of 145 Sự phát triển nhanh chóng kinh tế tư nhân làm tăng thu cho ngân sách tỉnh nhà nước Phát triển kinh tế tư nhân nâng cao thu nhập dân cư góp phần xóa đói giảm nghèo, thực công xã hội Làm tăng hiệu lực cạnh tranh kinh tế Góp phần tăng cường kinh tế đối ngoại 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KTTN 1.2.1 Gia tăng số lượng doanh nghiệp Gia tăng số lượng doanh nghiệp nghĩa số doanh nghiệp hoạt động đăng ký tăng lên qua thời gian Nhưng vấn đề mà quan tâm số lượng doanh nghiệp tăng lên năm hoạt động ổn định, có hiệu số doanh nghiệp đăng ký Vì số doanh nghiệp hoạt động không đánh giá thực tế tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp khu vực KTTN - Tiêu chí đánh giá: Để đánh giá phát triển mặt số lượng doanh nghiệp KTTN, ta sử dụng tiêu chí sau: + Số lượng doanh nghiệp KTTN qua năm + Số lượng doanh nghiệp đăng ký + Gia tăng số lượng doanh nghiệp qua năm + Tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp qua năm 1.2.2 Gia tăng yếu tố nguồn lực doanh nghiệp Gia tăng yếu tố nguồn lực làm cho yếu tố đầu vào như: vốn, khoa học công nghệ, mặt sản xuất kinh doanh, lao động, thương hiệu… sử dụng cách có hiệu đưa vào trình sản xuất nhiều Chúng ta cần gia tăng yếu tố nguồn lực khu vực KTTN khai thác nguồn lực quốc gia cách hiệu quả: tránh lãng Footer Page of 145 Header Page of 145 phí, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên Bên cạnh đó, yếu tố đầu vào gia tăng làm cho sản lượng đầu tăng theo để đáp ứng yêu cầu vô hạn phục vụ cho đời sống người a Nguồn vốn b Lao động c Cơ sở vật chất d Khoa học công nghệ e Trình độ quản lý doanh nghiệp - Tiêu chí đánh giá + Sự gia tăng nguồn vốn kinh doanh qua năm + Tốc độ tăng nguồn vốn kinh doanh + Tỷ lệ lợi nhuận đồng vốn hay tỷ suất sinh lời + Số lao động qua năm + Tốc độ tăng lao động qua năm + Trình độ chuyên môn lao động qua năm + Trình độ chuyên môn cán quản lý + Mức độ đại công nghệ 1.2.3 Lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất Hình thức tổ chức sản xuất doanh nghiệp cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh thể bên là: doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần Doanh nghiệp lựa chọn hình thức tổ chức phải nghiên cứu ưu điểm nhược điểm loại hình để từ đưa định Việc lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất quan trọng chọn hình thức sản xuất phát huy hiệu yếu tố nguồn lực Footer Page of 145 Header Page of 145 Như nói phần đầu, phạm vi nghiên cứu đề tài tập trung vào loại hình doanh nghiệp gồm: DNTN, công ty TNHH công ty cổ phần a Doanh nghiệp tư nhân b Công ty TNHH c Công ty cổ phần Kết luận: loại hình doanh nghiệp có ưu điểm nhược điểm Doanh nghiệp cần khả năng, nhu cầu, tiên liệu mức độ phát triển tương lai doanh nghiệp mà chọn cho mô hình thích hợp 1.2.4 Liên kết kinh tế - Liên kết kinh tế hình thức hợp tác, phối hợp đơn vị kinh tế tự nguyện tiến hành nhằm thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh phát triển theo hướng có lợi nhất, mang lại lợi ích cho bên tham gia, hoạt động khuôn khổ pháp luật nhà nước - Liên kết sản xuất có hai dạng liên kết dọc liên kết ngang Tiêu chí đánh giá: Để phản ánh liên kết doanh nghiệp kinh tế tư nhân, người ta dùng số tiêu chí sau : + Tỷ lệ liên kết doanh nghiệp chuỗi sản xuất; + Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hiệp hội ngành nghề 1.2.5 Mở rộng thị trường tiêu thụ Trong kinh tế học, thị trường hiểu nơi có quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ vô số người bán người mua có quan hệ cạnh tranh với nhau, địa điểm nào, thời gian Phát triển mở rộng thị trường tăng số lượng sản phẩm cung cấp cho xã hội, khả chiếm lĩnh thị phần - Tiêu chí để đánh giá + Số lượng khách hàng mức tăng sản lượng khách hàng Footer Page of 145 Header Page of 145 + Doanh thu bán hàng + Mức lưu chuyển hàng hóa doanh thu dịch vụ + Kim ngạch xuất + Tỷ lệ xuất so với doanh thu 1.2.6 Gia tăng kết hiệu sản xuất a Gia tăng kết sản xuất - Kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kết hoạt động kinh doanh sau chu kỳ định thể số lượng sản phẩm, giá trị doanh thu có doanh nghiệp - Gia tăng kết sản xuất tổng hợp biện pháp, sách để đạt kết sản xuất năm sau, chu kỳ sản xuất sau lớn năm trước, chu kỳ sản xuất trước * Tiêu chí đánh giá : Để đánh giá mức độ gia tăng kết sản xuất, người ta dùng số tiêu chí sau : + Số lượng sản phẩm tăng lên năm; + Tốc độ tăng sản phẩm (các sản phẩm chủ yếu); + Giá trị sản phẩm tăng lên năm; + Tốc độ tăng giá trị sản phẩm sản xuất ra; + Tốc độ tăng giá trị sản phẩm hàng hoá b Gia tăng hiệu sản xuất Để đánh giá hiệu sản xuất ta có cách đánh giá sau: - Hiệu kinh tế - Hiệu xã hội Hiệu kinh tế hiệu xã hội có tác động qua lại lẫn Hiệu kinh tế định hiệu xã hội, hiệu xã hội có tạc động trở lại hiệu kinh tế, làm tăng hiệu kinh tế Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 - Tiêu chí để đánh giá: + Giá trị sản phẩm + Mức tăng giá trị sản phẩm + Tỷ trọng giá trị sản xuất KTTN so với kinh tế + Doanh thu + Lợi nhuận + Thu nhập người lao động + Tình hình nộp ngân sách nhà nước 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KTTN 1.3.1 Điều kiện tự nhiên Những thuận lợi vị trí địa lý điều kiện tự nhiên đem lại lợi so sánh không nhỏ cho hoạt động SXKD doanh nghiệp Việc tận dụng tốt vị trí, điều kiện tự nhiên giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, đầu ra, chi phí sản xuất kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh a Tiềm đất đai, khoáng sản b Địa hình c Thời tiết, khí hậu 1.3.2 Điều kiện xã hội a Truyền thống, tập quán b Dân số c Lao động 1.3.3 Điều kiện kinh tế a Chính sách kinh tế b Tăng trưởng kinh tế c Kết cấu hạ tầng Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 a Chính sách kinh tế Tỉnh Nghệ An bám sát định hướng đảng, sách pháp luật nhà nước để ban hành sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư địa bàn, bước tạo lực đường phát triển b Tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm 2009-2013 đạt 8,57% Trong đó: ngành nông nghiệp tăng trưởng 4.06%, ngành công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 12.26% ngành dịch vụ tăng trưởng 9.66% Trong thời gian qua, cấu kinh tế tỉnh bước chuyển dịch theo hướng tích cực Giai đoạn 2009-2013, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 32,88% xuống 27,63% ; tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng tăng nhẹ từ 27,52% lên 31,33%; tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 39,60% lên 41,04% c Kết cấu hạ tầng - Giao thông, vận tải - Điện - Bưu chính, viễn thông - Y tế, giáo dục - Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI TỈNH NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng gia tăng số lượng - Số lượng DN khu vực KTTN Nghệ An tăng nhanh Tính đến cuối năm 2013, số doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN Nghệ An đạt 6,245 doanh nghiệp, tăng 1.93 lần so với năm 2009 Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 Bảng 2.1 Số lượng DN KTTN Nghệ An qua năm ĐVT: DN Loại hình DN 2009 2010 2011 2012 2013 794 860 896 1,042 1,161 Công ty TNHH 1,338 1,588 1,733 2,222 2,756 Công ty cổ phần 1,103 1,318 1,475 1,991 2,328 Tổng cộng 3,235 3,766 4,104 5,255 6,245 DN tư nhân Nguồn: Cục thống kê Nghệ An Số lượng doanh nghiệp phân theo địa phương không đồng đều, chủ yếu tập trung vùng đồng (chiếm tỷ lệ 74.8%) riêng thành phố Vinh chiếm tỷ lệ 47.5%; Khu vực miền núi chiếm 25,2% vùng núi cao chiếm 2,86% tổng số Cơ cấu ngành khu vực chuyển dịch hướng chậm Cụ thể, giai đoạn 2009-2013, tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động ngành Công nghiệp-xây dựng tăng từ 27% lên 33%, tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động ngành Thương mại-dịch vụ tăng từ 35% lên 40%, tỷ trọng doanh nghiệp hoạt động ngành Nông lâm ngư nghiệp giảm từ 38% xuống 27% 2.2.2 Thực trạng yếu tố nguồn lực a Nguồn vốn - Số vốn kinh doanh bình quân DN thuộc khu vực KTTN tăng nhanh qua năm Tuy nhiên tốc độ tăng số vốn bình quân qua năm không đồng đều, có xu hướng giảm xuống - Nhìn chung Vốn kinh doanh DN KTTN Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 tỉnh thấp Theo số liệu sở kế hoạch đầu tư Nghệ An đến cuối năm 2012 có tới 3,173 doanh nghiệp có vốn đăng ký tỷ đồng, chiếm tỷ trọng tới 46% Trong đó, số doanh nghiệp có vốn lớn 10 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 5% b Lao động - Số lượng LĐ khu vực KTTN liên tục tăng qua năm Tốc độ tăng hàng năm số lượng LĐ khu vực KTTN giai đoạn 2009–2013 không loại hình doanh nghiệp qua năm Tăng nhanh số lượng lao động công ty cổ phần với tốc độ tăng bình quân giai đoạn đạt 17.5%/năm, tiếp đến công ty TNHH với tốc độ tăng bình quân đạt 15.9%/năm, doanh nghiệp tư nhân tăng chậm với 5.7%/năm Số lao động toàn khu vực KTTN giai đoạn 2009-2013 tăng bình quân 13.7%/năm - Cơ cấu lao động khu vực KTTN Nghệ An có chuyển dịch hướng - Nhìn chung trình độ lao động khu vực KTTN Nghệ An thấp Bảng 2.2 Trình độ LĐ DN KTTN tỉnh Nghệ An ĐVT: % Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Tỷ lệ LĐ qua đào tạo 36,5 38,5 40,0 42,7 44,9 Tỷ lệ LĐ qua ĐT nghề 24,0 26,8 30,0 32,5 39,7 Nguồn: Cục thống kê Nghệ An c Cơ sở vật chất - Mặt sản xuất kinh doanh Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai mặt sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh đạo quy hoạch đầu Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 tư xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế Hiện nay, toàn tỉnh có 41 cụm công nghiệp tổng diện tích 899,59ha, có 10 cụm công nghiệp với diện tích 181,21 đầu tư xây dựng hoạt động; khu công nghiệp tổng diện tích 2.800 ha; khu Kinh tế Đông Nam diện tích 18.826ha Hạ tầng thiết yếu đường giao thông, điện, cấp thoát nước khẩn trương xây dựng Các cụm công nghiệp, sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp tạo nguồn quĩ đất lớn cho doanh nghiệp đầu tư phát triển d Khoa học công nghệ Nhìn chung, tình trạng đổi công nghệ doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN tỉnh Nghệ An diễn chậm so với địa phương khác: - Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất lạc hậu, hầu hết cũ, mang tính chắp vá, không đồng bộ; - Lực lượng lao động DN có trình độ kỹ thuật mức trung bình, phần lớn lao động phổ thông; - Chưa huy động nguồn vốn từ kênh khác để đầu tư cho dây chuyền sản xuất mà lệ thuộc nhiều vào hỗ trợ từ ngân sách khoa học tỉnh Tuy nhiên, số hạn chế nhìn thấy được, phải đánh giá số DN tỉnh Nghệ An lên đơn vị tiên phong đổi công nghệ Công ty Sữa TH hay Tổng CTCP Vật tư nông nghiệp Nghệ An; Doanh nghiệp Vĩnh Hoà Công ty Thanh Mai, … e Trình độ quản lý doanh nghiệp Theo thống số liệu thống kê, có tới 55.63% số chủ doanh nghiệp có trình độ học vấn từ trung cấp trở xuống, 43,3% Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 chủ DN có trình độ học vấn từ sơ cấp phổ thông cấp Điều đáng ý đa số chủ doanh nghiệp người có trình độ học vấn từ cao đẳng đại học trở lên người đào tạo kiến thức kinh tế quản trị doanh nghiệp Điều có ảnh hưởng lớn đến việc lập chiến lược phát triển, định hướng kinh doanh quản lý DN KTTN Nghệ An 2.2.3 Thực trạng hình thức tổ chức sản xuất Cơ cấu loại hình doanh nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng loại hình công ty TNHH công ty cổ phần, giảm dần tỷ trọng loại hình doanh nghiệp tư nhân Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch chậm Mặc dù số doanh nghiệp thành lập tăng mạnh số lượng doanh nghiệp phá sản phải ngừng hoạt động mức cao Theo số liệu thống kê Cục thuế tỉnh Nghệ An, từ năm 2011-2013 Nghệ An có gần 1500 doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động 2.2.4 Thực trạng thị trường tiêu thụ - Thị trường nội địa Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ doanh thu dịch vụ khu vực KTTN Nghệ An giai đoạn 2009-2013 có tăng qua năm xét số tuyệt đối mức tăng giảm dần hàng năm với tốc độ tăng giảm dần Doanh thu lợi nhuận khu vực KTTN ngày tăng, điều cho thấy doanh nghiệp KTTN phần mở rộng thị trường phân phối - Thị trường xuất Theo số liệu sở Công thương tỉnh Nghệ An, tính đến cuối Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 năm 2013 toàn tỉnh có 151 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất hàng hoá, số có tới 116 doanh nghiệp KTTN Kim ngạch xuất khu vực KTTN Tỉnh Nghệ An chưa cao, số doanh nghiệp tham gia xuất hạn chế 2.2.5 Thực trạng liên kết kinh tế Tình hình liên kết dọc doanh nghiệp Nghệ An diễn không phổ biến Đối với liên kết ngang Nghệ An có hiệp hội như: Hội doanh nghiệp Nghệ An, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa, Hiệp hội trang trại doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, hiệp hội không phát huy vai trò Số doanh nghiệp tỉnh tham gia vào hiệp hội hạn chế Tuy số lượng doanh nghiệp tham gia hội có tăng qua năm tỷ lệ ít, đến năm 2013 có gần 55% doanh nghiệp tham gia 2.2.6 Thực trạng gia tăng kết sản xuất - Khu vực KTTN ngày đóng góp lớn cho giá trị sản xuất toàn tỉnh - Doanh thu doanh nghiệp KTTN ngày chiếm tỷ lệ cao tổng số doanh thu doanh nghiệp đóng địa bàn tỉnh Nghệ An - Lợi nhuận bình quân doanh nghiệp KTTN tăng qua năm, khoảng thời gian từ năm 2009-2013 lợi nhuận bình quân DN KTTN tăng gấp lần, vậy, nhìn chung DN KTTN tỉnh hoạt động có hiệu - Thu ngân sách tỉnh từ doanh nghiệp KTTN liên tục tăng qua năm, chiếm tỉ trọng lớn tổng thu địa bàn Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTN Ở TỈNH NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Thành công đạt - Số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, chuyển dịch cấu ngành hợp lý - Quy mô yếu tố nguồn lực doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN Nghệ An có xu hướng tăng qua năm - Cơ cấu loại hình doanh nghiệp khu vực KTTN chuyển dịch hợp với xu hướng vận động kinh tế - Các tổ chức, hiệp hội kinh tế Nghệ An hình thành ngày thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia - KTTN góp phần gia tăng kim ngạch xuất tỉnh giải đầu cho mặt hàng nông sản địa bàn tỉnh - Khu vực KTTN có hiệu SXKD cao so với thành phần kinh tế khác Đóng góp nhiều vào NSNN tỉnh 2.3.1 Hạn chế cần khắc phục - Chất lượng DN KTTN chưa trọng, lực cạnh tranh thấp -Các yếu tố nguồn lực DN KTTN chưa thực mạnh, nguồn vốn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực thấp, sở hạ tầng KCN, CCN bất cập chưa thu hút nhiều doanh nghiệp vào đầu tư SXKD, ứng dụng KHCN chưa nhiều … - Các doanh nghiệp tư nhân khu vực KTTN chiếm tỷ trọng cao, giảm chậm qua năm Thủ tục chuyển đổi DN rườm rà, khó khăn cho DN - Các tổ chức, hiệp hội kinh tế Nghệ An chưa thiết lập liên kết doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế với nhau, tỷ lệ doanh nghiệp KTTN tham gia thấp Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 - Thị trường xuất chưa phát huy hết tiềm mà nguồn cung sản phẩm xuất Nghệ An nhiều - Kết sản xuất tăng chậm thu nhập người lao động nhìn chung thấp, tình trạng trốn thuế, không đóng bảo hiểm cho người lao động tồn số doanh nghiệp 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN gia tăng chậm môi trường kinh doanh địa bàn tỉnh chưa doanh nghiệp đánh giá cao, quy hoạch phát triển ngành, vùng kinh tế chưa hợp lý - Các nguồn lực: doanh nghiệp KTTN khó tiếp cận nguồn vốn; Nguồn lao động chưa đào tạo bản, tượng chảy máu chất xám nhiều…; giá thuê mặt cao quy hoạch chưa hợp lý; Các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN tỉnh sử dụng công nghệ lạc hậu, sách hỗ trợ tỉnh để phát triển khoa học công nghệ chưa thực hiệu - Lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất: Còn tồn nhiều bất cập thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp - Thị trường tiêu thụ: Công tác xúc tiến thương mại nước hoạt động chưa thực hiệu - Hiệu sản xuất: Các sách kinh tế vĩ mô nhà nước nói chung tỉnh Nghệ An nói riêng chưa thực hiệu Các doanh nghiệp phải tự nỗ lực, chủ động đổi phù hợp với phát triển giai đoạn hội nhập kinh tế Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở TỈNH NGHỆ AN 3.1 CĂN CỨ TIỀN ĐỀ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Tình hình quốc tế nước a Bối cảnh quốc tế khu vực - Cơ hội - Thách thức b Tác động bối cảnh nước vùng - Thuận lợi Tình hình kinh tế trị giới khu vực có có diễn biến phức tạp, dự báo chiều hướng chung theo hướng có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội nước ta nói chung Nghệ An nói riêng Xu hợp tác để phát triển xu lớn giới khu vực Châu Á- Thái Bình Dương khu vực phát triển động Hội nhập toàn cầu khu vực ngày sâu, rộng tạo lập thị trường xuất ổn định Thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật không ngừng phát minh ứng dụng tạo điều kiện phát triển sản xuất đòi hỏi vốn đổi không ngừng theo hướng tăng cường chất lượng hàng hóa Sự ổn định trị, sách phát triển kinh tế bình đẳng thành phần, tâm cải cách hành Chính phủ, thu hút đầu tư tỉnh bước tạo nên môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, an toàn thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Khó khăn Tuy đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế xã hội, nhìn chung kinh tế Việt Nam kinh tế Nghệ An trình độ thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng yếu Cơ chế sách phát triển kinh tế xã hội, phát triển DN, thiếu đồng bộ, chồng chéo, việc thực thi chậm, thiếu thống nhất, máy hành số địa phương hiệu phần gây khó khăn, cản trở cho phát triển doanh nghiệp 3.1.2 Mục tiêu phát triển KTTN tỉnh Nghệ An thời gian đến - Mục tiêu tổng quát - Mục tiêu cụ thể 3.1.3 Các quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp - Nhận thức cách đầy đủ, quán vai trò KTTN - Đổi mô hình tăng trưởng cấu kinh tế từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hài hòa chiều rộng chiều sâu, vừa mở rộng quy mô, vừa trọng chất lượng, hiệu quả, đảm bảo phát triển nhanh bền vững - Phát triển KTTN phải gắn với chăm lo tốt vấn đề xã hội, thực công xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo vùng miền - Phát triển KTTN phải xuất phát từ thực tiễn tình hình tỉnh Nghệ An phù hợp với chủ trương, sách đổi Đảng, pháp luật Nhà nước - Phát triển KTTN phải vấn đề chiến lược lâu dài phát triển kinh tế nhiều thành phần tỉnh Nghệ An, góp phần quan trọng thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KTTN Ở TỈNH NGHỆ AN 3.2.1 Gia tăng mặt số lượng doanh nghiệp a Quy hoạch phát triển kinh tế hợp lý Trên sở điều kiện tự nhiên, tiềm kinh tế - xã hội tập quán sản xuất, quy hoạch phát triển vùng kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh cách hợp lý, nhằm khai thác hiệu quỹ đất nguồn tài nguyên Đồng thời, cần xác định rõ ngành mũi nhọn, sản phẩm chủ lực vùng để định hướng sách ưu đãi cụ thể, khuyến khích thu hút đầu tư từ nâng cao số lượng chất lượng doanh nghiệp KTTN b Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Thực đồng nhóm giải pháp: - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức từ lãnh đạo cấp, ngành, cán công chức quan liên quan đến số PCI; - Tiếp tục triển khai mạnh mẽ sâu rộng công tác cải cách hành (từ tư duy, nhận thức hành động); - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung công khai kịp thời chế, sách, loại quy hoạch tỉnh; - Chủ động gặp gỡ, trao đổi lắng nghe phản hồi, phản ánh từ sở, DN để giải kịp thời khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp hoàn thiện chế, sách tỉnh - Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quan chuyên môn tăng cường công tác đạo, kiểm tra, đôn đốc lãnh đạo tỉnh; Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền môi trường đầu tư kinh doanh sách hỗ trợ đầu tư tỉnh; - Đầu tư nâng cấp, cải thiện hệ thống sở hạ tầng; - Nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp chất lượng lao động địa bàn tỉnh 3.2.2 Gia tăng yếu tố nguồn lực a Gia tăng nguồn vốn sản xuất Nhằm tạo điều kiện cho DN mở rộng quy mô sản xuất, đổi KHCN, phát triển mở rộng thị trường, Chính quyền địa phương cần có giải pháp nhằm gia tăng nguồn vốn sản xuất cho DN: - Rà soát, đánh giá để kịp thời có kiến nghị sửa đổi, bổ sung chế, sách - Nâng cao chất lượng sở đào tạo - Chính quyền tỉnh cần đơn giản thủ tục, cấp hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, nhà máy … - Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN vừa nhỏ b Phát triển nguồn nhân lực Nhận thức tầm quan trọng công tác phát triển NNL nói chung công tác đào tạo lực lượng lao động Tỉnh nói riêng Vì khu vực KTTN phát triển nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều vào chất lượng NNL tỉnh nhà khả thu hút NNL từ tỉnh khác Một số giải pháp phát triển NNL thời gian tới sau: - Trước hết, cần nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học kỹ thuật, tập trung đào tạo, bổ sung NNL cho ngành, lĩnh vực then chốt, có lợi cạnh tranh giữ vai trò định - Huy động nguồn lực đầu tư phát triển sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 dục theo hướng đại, phù hợp với thực tiễn đào tạo nguồn nhân lực đón đầu phát triển xã hội, xu hướng hội nhập khu vực giới Đặc biệt cần sớm nâng cấp đầu tư sở vật chất trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề tỉnh, tạo điều kiện để trường - Định kỳ tiến hành khảo sát đánh giá số lượng chất lượng nguồn nhân lực địa bàn tỉnh - Phân bổ lại nguồn lao động cách hợp lí, có sách khuyến khích, thu hút cán khoa học kĩ thuật, lực lượng lao động có trình độ công tác huyện miền núi - Rà soát, điều chỉnh bổ sung sách ưu đãi, thu hút nhân tài đào tạo sử dụng NNL c Phát triển nguồn lực vật chất Tập trung quy hoạch không gian bố trí mặt sản xuất cho lĩnh vực nông lâm ngư, xây dựng hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Rà soát, bổ sung chế sách nhằm khai thác hợp lý, hiệu quỹ đất nguồn tài nguyên Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nước đầu tư vào Nghệ An 3.2.3 Lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân cần định hướng xây dựng phát triển theo xu hướng đầu tư dài hạn, tăng hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, huy động nhiều vốn, đầu tư quy mô lớn Theo xu chung, doanh nghiệp nên chọn loại hình công ty TNHH công ty cổ phần loại hình doanh nghiệp dễ huy động vốn Do vậy, bên cạnh việc đưa sách ưu đãi nhằm Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 khuyến khích doanh nhân lựa chọn hình thức sản xuất công ty TNHH công ty cổ phần Tỉnh cần đơn giản hoá thủ tục hành việc chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất sang hình thức sản xuất khác 3.2.4 Tăng cường liên kết kinh tế Tăng cường vai trò, hoạt động có chất lượng, hiệu Hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An để tăng cường mối quan hệ doanh nghiệp với địa phương; giao lưu, hợp tác doanh nghiệp để phát triển góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh dần vào ổn định có bước chuyển biến tích cực Hiệp hội cần tiếp tục tuyên truyền tăng cường kết nạp doanh nghiệp, nâng tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hội lên 80% năm 2015 100% năm 2020 Đồng thời có hình thức sinh hoạt phù hợp để lôi doanh nghiệp tư nhân tham gia nhằm mặt giúp đỡ doanh nghiệp, mặt khác nắm thông tin kịp thời trao đổi, hướng dẫn sản xuất 3.2.5 Phát triển, mở rộng thị trường Thị trường tiêu thụ yếu tố định đầu sở sản xuất Chính để có thị trường không riêng sở sản xuất quan tâm, mà với vai trò quản lý Nhà nước thành phố cần nỗ lực phối hợp, huy động, tham gia hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, để có biện pháp, sách kịp thời tạo thị trường thị trường truyền thống ổn định Giải vấn đề thị trường phát triển KTTN tỉnh Nghệ An giải pháp quan trọng góp phần phát triển kinh tế nói chung nước, thời gian tới cần tập trung giải số vấn đề chủ yếu sau: Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 - Sắp xếp, hoàn thiện phát triển mạng lưới dịch vụ thương mại địa bàn tỉnh - Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nước 3.2.6 Gia tăng kết hiệu sản xuất - Ngoài hỗ trợ Nhà nước, quan tâm quyền địa phương thân doanh nghiệp phải nỗ lực, chủ động đổi phù hợp với phát triển giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế a Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh b Quản lý chuỗi cung ứng hiệu KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Để phát huy vai trò vị trí kinh tế tư nhân giai đoạn công nghiệp hoá đại hoá, Nghệ An cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện môi trường thể chế cho phát triển, thực tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tư nhân phát triển Tác giả xin đề xuất số kiến nghị sau: - Rà soát lại hệ thống sách, pháp luật, loại bỏ qui định chồng chéo, hiệu lực, gây cản trở phát triển Xây dựng hệ thống luật pháp qui định theo hướng đơn giản, dễ hiểu dễ thực - Ổn định sách kinh tế vĩ mô nhằm tạo động lực thúc đẩy trình đầu tư vào SXKD thành phần kinh tế - Đẩy nhanh việc tái cấu ngân hàng thương mại, mở rộng huy động vốn, tăng lực tài chính, lực cung cấp dịch vụ Footer Page 26 of 145 ... 1.1.2 Đặc trưng kinh tế tư nhân 1.1.3 Vai trò kinh tế tư nhân Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trình tích luỹ vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh tế Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng việc... triển kinh tế tư nhân tỉnh Nghệ An thông qua loại hình doanh nghiệp KTTN gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần - Về không gian: đề tài tập trung nghiên cứu nội dung Nghệ An -... pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Nghệ An thời gian đến Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 3 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 1.1 KHÁI QUÁT
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Nghệ An, Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Nghệ An, Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay