Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

26 84 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:43

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO !I H#C À N%NG NGUY&N TH( LOAN PHÁT TRI*N KINH T+ TRANG TR!I TRÊN (A BÀN T,NH HÀ T.NH Chuyên ngành: Kinh t0 phát tri3n Mã s4: 60.31.05 TÓM T6T LU7N V8N TH!C S KINH T+ N:ng – N=m 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ng>?i h>Bng dDn khoa hEc: PGS TS VÕ XUÂN TI+N Phản biện 1: TS Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 2: TS Trần Hữu Lân Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MF HU Tính cIp thi0t cJa LM tài Trang trại hình thức tổ chức kinh tế sở sản xuất nông nghiệp hàng hóa Ở Việt Nam trang trại có từ lâu thời gian dài chưa quan tâm phát triển Nhờ trình thực chủ trương, đường lối đổi Đảng Nhà nước, với Nghị 10/NQ-TW ngày 05/04/1988 Bộ trị, nhiều Bộ luật quan trọng có Luật đất đai năm 1993, với nhiều Văn bản, Nghị sách phát triển kinh tế ban hành Qua làm cho kinh tế trang trại ngày có buớc phát triển mạnh mẽ Sự đời phát triển kinh tế trang trại thể vai trò, vị trí quan trọng nghiệp phát triển kinh tế nói chung trình thực CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn nói riêng Song trình phát triển kinh tế trang trại nước ta nói chung Hà Tĩnh nói riêng nhiều vấn đề khó khăn tồn Mặc dù Hà Tĩnh vùng đất có nhiều tiềm lợi phát triển kinh tế trang trại Tuy nhiên trang trại địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn định hướng kinh doanh, đất đai, vốn, lao động, thị trường tiêu thụ….Từ đó, đòi hỏi phải nghiên cứu, tổng kết lý luận thực tiễn để tìm giải pháp tốt nhằm phát triển kinh tế trang trại địa bàn tỉnh Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài: “PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH” làm luận văn thạc sĩ MNc tiêu nghiên cOu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến phát triển kinh tế trang trại - Phân tích thực trạng phát triển kinh tế trang trại thời gian qua Footer Page of 145 Header Page of 145 Hà Tĩnh - Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế trang trại thời gian tới Hà Tĩnh 4i t>Png phQm vi nghiên cOu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc phát triển trang trại tỉnh Hà Tĩnh b Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài nghiên cứu số nội dung phát triển trang trại tỉnh Hà Tĩnh - Không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Ph>@ng pháp nghiên cOu - Phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử - Phương pháp phân tích thực chứng, phân tích chuẩn tắc - Phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích, so sánh… B4 cNc cJa luRn v=n Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục bảng biểu, kết luận, tài liệu tham khảo, đề tài chia làm 03 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận phát triển trang trại Chương 2: Thực trạng phát triển trang trại tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua Chương 3: Giải pháp phát triển trang trại tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới TSng quan tài liTu nghiên cOu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHUGNG MVT SW VXN Y LÝ LU7N VY PHÁT TRI*N KINH T+ TRANG TR!I 1.1 KHÁI QUÁT VY PHÁT TRI*N KINH T+ TRANG TR!I 1.1.1 MZt s4 khái niTm - Trang tr i: Trang trại hình thức tổ chức sản xuất sở nông, lâm, ngư nghiệp có mục đích chủ yếu sản xuất hàng hoá, tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng người chủ độc lập, sản xuất tiến hành quy mô ruộng đất yếu tố sản xuất tập trung tương đối lớn, với cách thức tổ chức quản lý tiến trình độ kỹ thuật cao, hoạt động tự chủ gắn với thị trường - Phát tri"n kinh t& trang tr i: Phát triển kinh tế trang trại việc khai thác, sử dụng có hiệu đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý trang trại góp phần phát triển nông nghiệp bền vững; tạo việc làm, tăng thu nhập; khuyến khích làm giàu đôi với xoá đói giảm nghèo; phân bổ lại lao động, dân cư, xây dựng nông thôn 1.1.2 [c tr>ng cJa trang trQi - Mục đích chủ yếu trang trại kinh doanh nông sản phẩm hàng hoá theo nhu cầu thị trường - Các yếu tố sản xuất trước hết ruộng đất tiền vốn tập trung với quy mô định theo yêu cầu phát triển sản xuất hàng hoá - Tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng người chủ độc lập - Cách thức tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trang trại ngày mang tính khoa học, chuyên nghiệp - Chủ trang trại người có ý chí, có lực tổ chức quản lý, có kiến thức kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp có hiểu biết định kinh doanh, thị trường Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.3 Phân loQi trang trQi - Phân loại theo cấu sản xuất - Phân loại theo hình thức quản lý - Phân loại theo nguồn thu nhập trang trại - Phân loại theo quy mô hoạt động trang trại - Phân loại theo hình thức sở hữu tư liệu sản xuất 1.1.4 Vai trò cJa trang trQi trình phát tri3n kinh t0-xã hZi - Phát triển KTTT thúc đẩy chuyên môn hoá sản xuất, chuyển dịch cấu nông nghiệp, nông thôn phát triển kinh tế hàng hoá - Phát triển KKTT làm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp - Phát triển kinh tế trang trại đẩy nhanh trình công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn - Phát triển KTTT thúc đẩy trình hợp tác thành phần kinh tế, giải việc làm cho lực lượng lao động nông thôn - Phát triển KTTT thúc đẩy phát triển sở hạ tầng nông thôn - Phát triển KTTT góp phần khai thác hiệu nguồn lực 1.2 NVI DUNG PHÁT TRI*N KINH T+ TRANG TR!I 1.2.1 Gia t=ng s4 l>Png trang trQi - Số lượng trang trại ngày tăng có nghĩa hộ gia đình, cá thể kinh doanh trang trại ngày nhiều Nói cách khác làm tăng số lượng tuyệt đối trang trại; nhân rộng số lượng trang trại tại; làm cho loại hình trang trại phát triển lan tỏa sang khu vực khác thông qua mà phát triển thêm số sở; làm tăng số trang trại Nhờ phát triển số lượng trang trại làm cho ngành kinh tế phát triển - Việc gia tăng số lượng trang trại thể cách phát triển sở sản xuất nông nghiệp theo hình thức trang trại; chuyển hóa kinh tế hộ gia đình thành trang trại, chuyển hóa Footer Page of 145 Header Page of 145 cấu sản xuất trang trại Trong chế thị trường việc tăng số lượng trang trại cần trọng phát triển trang trại sản xuất nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu lớn thị trường - Tiêu chí phản ánh phát triển số lượng trang trại + Số lượng trang trại tăng qua năm + Tốc độ tăng số lượng trang trại + Số lượng trang trại ngành, khu vực, lĩnh vực sản xuất 1.2.2 Phát tri3n quy mô ngu\n l]c cJa trang trQi - Quy mô nguồn lực trang trại tiêu tổng hợp phản ánh lực sản xuất trang trại - Phát triển qui mô nguồn lực trang trại làm tăng qui mô đơn vị sản xuất qui mô điều kiện sản xuất, qui mô trang trại tăng dẫn đến tăng trưởng hoạt động trang trại - Việc tăng quy mô thực cách: Mở rộng trực tiếp trang trại; Sáp nhập tiếp quản trang trại; Liên doanh, liên kết trang trại - Các tiêu chí để đánh giá phát triển qui mô nguồn lực trang trại: + Số lượng người lao động tham gia vào trang trại qua năm + Số lượng diện tích đất đai canh tác qua năm + Số lượng vốn đầu tư trang trai qua năm + Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng trang trại qua năm 1.2.3 Phát tri3n vM chJng loQi chIt l>Png s^n ph_m a Phát triển chủng loại sản phẩm - Hiện trang trại phải đương đầu với điều kiện kinh doanh ngày trở nên khắt khe phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ làm nảy sinh thêm nhu cầu Footer Page of 145 Header Page of 145 cạnh tranh trang trại trang trại với loại hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp khác thị trường ngày gay gắt Trong điều kiện đó, trang trại phải không ngừng đổi tự hoàn thiện tất phương diện: Các nguồn lực sản xuất, quản lý sản xuất kinh doanh, ứng xử nhanh nhạy với biến động môi trường kinh doanh đặc biêt cần phải nghiên cứu, phát triển chủng loại sản phẩm Sự biến đổi danh mục sản phẩm trang trại gắn với phát triển sản phẩm theo nhiều hướng: + Hoàn thiện sản phẩm có + Phát triển sản phẩm tương đối + Phát triển sản phẩm tuyệt đối, bỏ sản phẩm không sinh lời b Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ - Chất lượng sản phẩm mức độ đặc tính sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Từ đặt vấn đề trang trại muốn phát triển phải cố gắng để nâng cao chất lượng sản phẩm - Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ thể việc gia tăng mức độ đóng góp giá trị sản lượng hàng hoá nông sản phẩm cách đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, ứng dụng công nghệ sản xuất để sản xuất nông sản có chất lượng cao hơn, giá trị lớn Góp phần làm tăng lực cạnh tranh trang trại - Để nâng cao chất lượng sản phẩm trang trại sản xuất cần phải kiểm soát tất công đoạn trình sản xuất từ khâu sản xuất, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch, chế biến 1.2.4 Liên k0t s^n xuIt cJa trang trQi - Liên kết sản xuất trang trại thiết lập mối quan hệ trang trại thuộc lĩnh vực hoạt động, đối tác Footer Page of 145 Header Page of 145 cạnh tranh trang trại có hoạt động mang tính chất bổ sung, nhằm tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, đạt hiệu cao sản xuất, kinh doanh, tạo sức mạnh cạnh tranh, chia sẻ khả năng, mở rộng thị trường - Liên kết sản xuất trang trại thông qua nhiều hình thức như: Liên kết trang trại ngành; Liên kết trang trại với nhà cung cấp nhà phân phối; liên kết thông qua hội nông dân, đoàn niên, câu lạc trang trại sản xuất giỏi - Các tiêu chí đánh giá liên kết sản xuất trang trại là: + Số lượng trang trại tham gia liên kết sản xuất kinh doanh; + Các loại hình liên kết, tổ chức hiệp hôi phát triển qua năm 1.2.5 Phát tri3n th` tr>?ng cJa trang trQi - Thị trường đầu ổn định tạo điều kiện thuận lợi để chủ trang trại yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất - Phát triển thị trường việc trang trại tìm cách gia tăng doanh số thông qua việc đưa nhiều sản phẩm vào thị trường; làm cho thị trường, thị phần, số lượng người tiêu thụ sản phẩm trang trại ngày tăng lên - Thị trường trang trại ngày tăng lên thể nông sản hàng hóa trang trại ngày khách hàng ưa chuộng Đây không tiêu chí phản ánh kết tiêu thụ mà điều kiện để trang trại gia tăng sức mạnh cạnh tranh Nội dung phát triển thị trường gồm: + Phát triển thị trường mặt địa lí; + Phát triển thị trường sản phẩm - Tiêu chí đánh giá phát triển thị trường: Lượng hàng hóa dịch vụ trang trại bán năm Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.2.6 Gia t=ng k0t qu^ hiTu qu^ s^n xuIt - Kết sản xuất phản ảnh trình độ lực quản lý chủ trang trại việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh trang trại Kết sản xuất sở để tính toán xem xét hiệu sản xuất - Hiệu sản xuất phạm trù kinh tế, biểu phát triển trình sản xuất trang trại theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác sử dụng nguồn lực trang trại trình tái sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh với chi phí bỏ mà đạt hiệu cao - Chỉ tiêu đánh giá kết sản xuất trang trại: + Giá trị sản xuất + Giá trị tăng thêm + Giá trị hàng hóa bán - Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất trang trại: + Hiệu sử dụng đất đai trang trại + Hiệu sử dụng vốn trang trại + Hiệu sử dụng lao động trang trại 1.3 CÁC NHÂN TW bNH HUFNG +N PHÁT TRI*N KINH T+ TRANG TR!I 1.3.1 iMu kiTn t] nhiên 1.3.2 iMu kiTn xã hZi 1.3.3 iMu kiTn kinh t0 1.4 KINH NGHIcM PHÁT TRI*N KINH T+ TRANG TR!I 1.4.1 Kinh nghiTm phát tri3n trang trQi d n>Bc th0 giBi 1.4.2 Kinh nghiTm phát tri3n trang trQi d ViTt Nam Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 2.2 THeC TR!NG PHÁT TRI*N KINH T+ TRANG TR!I T!I T,NH HÀ T.NH THfI GIAN QUA 2.2.1 Tình hình phát tri3n s4 l>Png trang trQi tgnh Hà Tinh Tốc độ tăng trang trại không đồng từ năm 2007 đến năm 2012 Năm 2011, có thay đổi tiêu chí xác định trang trại nên số lượng trang trại giảm nhiều so với năm trước, điều cho thấy trang trại tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu quy mô nhỏ Cụ thể: Bảng 2.1: Tốc độ tăng số lượng trang trại qua năm 2008 2009 2010 2011 2012 Bắc Trung Bộ 3.40 19,45 4,56 -88,81 28,03 Hà Tĩnh 13,83 14,75 -1,54 -93,92 16,22 Ngu'n: Niên giám Th)ng kê –T*ng c+c Th)ng kê Số lượng trang trại phân theo khu vực không đồng đều, huyện Hương Khê (20 trang trại chiếm 23,3%), Hương Sơn (16 trang trại chiếm 18,6%), Cẩm Xuyên có (12 trang trại chiếm 13,9%) khu vực có điều kiện thuận lợi phát triển KTTT Bên cạnh số trang trại chăn nuôi chiếm tỉ lệ lớn (50% năm 2012) Ngược lại số trang trại lâm nghiệp trồng trọt chiếm tỉ lệ thấp Cụ thể: Bảng 2.2: Số lượng trang trại phân theo lĩnh vực sản xuất Chỉ tiêu TT trồng trọt Năm 2010 Cơ Tổng cấu số (%) 31 2,55 Năm 2011 Cơ Tổng cấu số (%) 4,05 Năm 2012 Cơ Tổng cấu số (%) 5,81 TT lâm nghiệp 94 7,72 2,7 2,33 TT chăn nuôi 495 40,64 38 51,35 43 50,00 TT nuôi trồng thủy sản 217 17,82 12 16.22 14 16,28 TT tổng hợp 381 31,28 19 25,67 22 25,58 Ngu'n: Niên giám C+c Th)ng kê Hà T-nh Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 Nhìn chung điểm đặc trưng trang trại Hà Tĩnh phát triển mạnh loại hình trang trại chăn nuôi, chủ yếu phát triển khu vực miền núi loại hình phù hợp với khí hậu, đất đai địa bàn, bên cạnh nhu cầu sản phẩm tăng cao Tuy nhiên tốc độ tăng số lượng trang trại thiếu ổn định vững 2.2.2 Th]c trQng phát tri3n quy mô ngu\n l]c cJa trang trQi a Quy mô diện tích đất đai Điểm thuận lợi để phát triển trang trại địa bàn tỉnh quỹ đất lớn Năm 2012 diện tích đất nông nghiệp có 478.604 (chiếm 79,8%) Tuy nhiên việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên chưa hiệu Bình quân trang trại sử dụng 8,8 diện tích đất Song cấu đất không giống loại trang trại cụ thể: Bảng 2.3: Diện tích cấu đất trang trại sử dụng năm 2012 Diện tích Cơ cấu Nội dung (ha) (%) Đất sử dụng trang trại 753 100 TT trồng trọt 83 11,02 TT chăn nuôi 153 20,32 TT lâm nghiệp 119 15,80 TT nuôi trồng thủy sản 99 13,15 TT tổng hợp 299 39,71 Diện tích đất bình quân trang trại 8.8 Trong Ngu'n: Niên giám C+c Th)ng kê Hà T-nh Ba loại hình trang trại lâm nghiệp, chăn nuôi, trang trại tổng hợp chiếm tỉ trọng đất cao (75,83%) tổng quĩ đất Ngoài hầu hết diện tích đất trang trại chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 b Quy mô vốn đầu tư Các trang trại địa bàn tỉnh có qui mô vốn đầu tư chưa cao Tập trung nhiều khoảng từ 600-1200 triệu đồng Qui mô vốn lớn chủ yếu tập trung trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Trang trại trồng trọt có nguồn vốn đầu tư thấp Nguồn vốn đầu tư trang trại địa bàn chủ yếu nguồn vốn tự có (năm 2012 chiếm 68,9%), nguồn vốn vay đầu tư khác chiếm tỉ lệ thấp Cụ thể: Bảng 2.4: Cơ cấu vốn đầu tư theo nguồn hình thành trang trại tỉnh Hà Tĩnh qua năm 0VT: % Năm 2009 2010 2011 2012 Vốn tự có 83,72 76,37 71,24 68,9 Vốn vay 16,28 23,63 28,76 31,1 đầu tư khác Tổng số 100 100 100 100 Ngu'n: S) li2u Chi c+c phát tri"n nông thôn Hà T-nh Qua cho thấy trang trại địa bàn tỉnh gặp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng, chủ yếu tài sản chấp lãi suất cho vay cao c Quy mô lao động - Số lượng cấu lao động Số lượng lao động thường xuyên trang trại địa bàn tỉnh năm 2012 428 người Bình quân trang trại sử dụng 4-5 lao động Trang trại nuôi trồng thủy sản trang trại chăn nuôi cần nhiều lao động hai loại hình xu phát triển chủ yếu Bên cạnh số lượng lao động thuê làm việc theo thời vụ tương đối lớn (971 người) Điều cho thấy trang trại Hà Tĩnh sản xuất kinh doanh theo lối thủ công - Trình độ phát triển nguồn nhân lực trang trại Trình độ chuyên môn chủ trang trại thấp chưa qua Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 đào tạo chiếm 53,5 % Bên cạnh tổng số lao động trang trại có đến 90,2% người lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại chưa qua đào tạo cụ thể: Bảng 2.5: Trình độ chuyên môn chủ trang trại lao động năm 2012 Đối tượng Chủ trang trại Người lao động Chỉ tiêu Tổng số Chưa qua đào tạo Đã qua đào tạo Sơ cấp nghề Trung cấp nghề Cao đẳng Đại học trở lên Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) 86 46 18 10 100 53,5 20,9 7,0 11,6 1,2 5,8 428 386 20 10 Tỷ lệ (%) 100 90,2 4,7 1,4 2,3 0,2 1,2 Ngu'n: S) li2u C+c Th)ng kê Hà T-nh Trình độ chuyên môn chủ trang trại người lao động thấp Điều gây khó khăn việc chuyên giao khoa học công nghệ, triển khai kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất d Cơ sở hạ tầng - Trình độ phát triển hệ thống sở vật chất ảnh hưởng lớn tới hình thành phát triển trang trại Cụ thể: Bảng 2.6: Một số tiêu sở hạ tầng Hà Tĩnh năm 2012 Chỉ tiêu Số lượng (xã) Tỷ lệ (%) Qui hoạch 224 87,5 Giao thông 11 4,3 Thủy lợi 26 10,2 Điện 176 68,8 Trường học 94 36,7 Cơ sở vật chất VH 3,1 Chợ nông thôn 49 19,1 Bưu điện 179 69,9 Y tế 129 50,4 Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 - Hiện số xã hoàn thành qui hoạch theo chương trình xây dựng nông thôn chiếm tỉ lệ cao (87,5%) góp phần quan trọng việc phát triển KTTT, nhiên lưới điện quốc gia đến hộ nông dân chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt, tỉ lệ xã có chợ thấp (19,1%) điều gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm - Ngoài sở vật chất bên trang trại yếu Cơ sở vật chất nhà xưởng dựa ngơi sinh hoạt chuồng trại gia đình Số lượng trang trại sử dụng máy tính Điều cho thấy suất trang trại khả tiếp cận thông tin ứng dụng KH-KT thấp 2.2.3 Th]c trQng vM chJng loQi chIt l>Png nông s^n, hàng hóa - Nhìn chung, chủng loại hàng hóa trang trại địa bàn ít, chưa có đa dạng hàng hóa Nguyên nhân chủ trang trại chưa tập trung đầu tư vào giống - Chất lượng nông sản hàng hóa trang trại khâu sản xuất chưa cao, nguyên nhân số vùng sử dụng nhiều phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, tăng trọng, thuốc bảo vệ thực vật Bên cạnh khâu thu hoạch bảo quản gặp nhiều khó khăn sân phơi, nơi cất trữ, việc vệ sinh phòng trừ dịch bệnh công tác thú y 2.2.4 Tình hình liên k0t s^n xuIt tS chOc tiêu thN Nhìn chung trang trại địa bàn tỉnh chưa có gắn kết chặt chẽ sản xuất tiêu thụ, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ tỉnh thông qua hệ thống thương lái địa phương (chiếm 80%), tiêu thụ theo hợp đồng Ngoài việc liên kết sản xuất kinh doanh trang trại với nhau, trang trại với nông lâm trường, với hợp tác xã nông nghiệp chưa quan tâm mức Vì trang trại gặp khó khăn việc mở rộng qui mô sản xuất, giải Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 yếu tố đầu vào, đầu trang trại nhiều bất cập 2.2.5 K0t qu^ s^n xuIt cJa trang trQi tgnh Hà Tinh n=m 2012 Tổng giá trị sản xuất trang trại có khác lớn Nguồn thu từ trang trại chăn nuôi chiếm tỉ trọng lớn (61,98 %), bên cạnh trang trại chăn nuôi đem lại hiệu sản xuất kinh doanh lớn loại hình phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết, địa hình tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời cho giá trị kinh tế cao Cụ thể: Bảng 2.7: Các tiêu đánh giá kết sản xuất kinh doanh năm 2012 Giá trị sản xuất (GO) GO/lao động GO/ vốn GO/diện tích Giá trị SP, DV bán Tỷ suất hàng hóa ĐVT Tổng Trồng trọt Chăn nuôi Tr.đ 144851 5317 89782 Tr.đ/ người Lần 338,44 Lâm Nuôi trồng nghiệp thủy sản 1615 161,12 627,85 179,44 Tổng hợp 27279 20858 180,65 229,21 1,64 1,61 1,74 1.21 1,68 1,32 Tr.đ/ 192,37 64,06 586,81 13,57 275,55 69,76 Tr.đ 143481 5187 89243 1582 27071 20398 % 99,05 97,56 99,40 97,96 99,24 97,79 Ngu'n: S) li2u C+c Th)ng kê Hà T-nh Ngoài điểm đặc trưng lớn kinh tế trang trại so với kinh tế nông hộ sản xuất hàng hóa để bán Qua bảng số liệu cho thấy giá trị sản phẩm hàng hóa bình quân bán trang trại cao (99,05%) Tuy nhiên tỷ suất hàng hóa bán loai hình trang trại trồng trọt chiếm tỉ lệ thấp (97,56%) Nguyên nhân năm qua sản phẩm trồng trọt làm khó tiêu thụ, giá bấp bênh 2.3 ÁNH GIÁ CHUNG VY PHÁT TRI*N KINH T+ TRANG TR!I T,NH HÀ T.NH 2.3.1 Thành công hQn ch0 a Thành công Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 - Số lượng trang trại ngày tăng lên - Kinh tế trang trại giúp khai thác nguồn vốn dân, mở mang thêm diện tích đất trống, đồi trọc, góp phần chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi địa bàn tỉnh - Giá trị sản xuất trang trại ngày tăng - Tỷ suất hàng hóa bán trang trại cao - Mô hình kinh tế trang trại tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, giúp nâng cao thu nhập cho người lao động địa bàn b Hạn chế - Số lượng trang trại - Qui mô vốn đầu tư trang trại nhỏ, hầu hết vốn tự có - Việc sử dụng đất để phát triển kinh tế trang trại chưa hiệu - Cơ sở vật chất trang trại thô sơ - Trình độ chuyên môn chủ trang trại lao động thấp - Chủng loại hàng hóa trang trại địa bàn - Năng suất, chất lượng sản phẩm chưa cao 2.3.2 Nguyên nhân cJa hQn ch0 - Vấn đề giao đất, thuê đất, chuyển nhượng đất chậm giải - Công tác quy hoạch sản xuất, thuỷ lợi, điện…còn yếu - Công tác hỗ trợ vay vốn nhiều bất cập - Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho chủ trang trại người lao động chưa trọng - Môi trường pháp lý, đầu tư kinh doanh chưa thuận lợi - Quản lý nhà nước trang trại buông lỏng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 CHUGNG GIbI PHÁP PHÁT TRI*N KINH T+ TRANG TR!I T!I T,NH HÀ T.NH THfI GIAN TjI 3.1 CG SF CkA VIcC XÂY DeNG GIbI PHÁP 3.1.1 S] bi0n LZng cJa y0u t4 môi tr>?ng a Môi trường vi mô b Môi trường vĩ mô 3.1.2 Chi0n l>Pc phát tri3n KT-XH cJa tgnh Hà Tinh th?i gian tBi 3.1.3 `nh h>Bng, mNc tiêu phát tri3n KTTT tgnh Hà Tinh th?i gian tBi a Đinh hướng phát triển KTTT thời gian tới - Cần coi kinh tế trang trại hình thức kinh tế chủ yếu để khai thác tốt lợi nông nghiệp Hà Tĩnh - Xác định mục tiêu phù hợp với loại hình trang trại - Kiên trì phương châm chất lượng, hiệu bền vững phát triển kinh tế trang trại b Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hà Tĩnh - Phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 150-200 trang trại, xã có 1-2 khu trang trại chăn nuôi tập trung, toàn tỉnh thành lập hiệp hội trang trai - Tổng giá trị sản lượng hàng hóa bình quân tỉ đồng/trang trại; Tổng thu nhập bình quân 500 triệu đồng/trang trại - Sản phẩm trang trại tiêu thụ qua sơ chế chiếm khoảng 30%, sản phẩm tinh chế chiếm 15% - Tổ chức đào tạo, tập huấn chủ trang trại người lao động làm việc trang trại (bình quân 200 người/ năm) - Hỗ trợ đo đạc, vẽ đồ, cấp giấy chứng nhận KTTT đạt 100% 3.1.4 D] báo mZt s4 nhân t4 ^nh h>dng L0n phát tri3n KTTT Hà Tinh t>@ng lai Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 3.1.5 Các quan Li3m có tính nguyên tmc xây d]ng gi^i pháp - Phát triển KTTT liền với xóa đói giảm nghèo - Phát triển KTTT gắn với viêc sử dụng đất bền lâu - Phát triển KTTT gắn với việc bảo vệ phát triển vốn rừng - Phát triển KTTT gắn với việc bảo vệ môi trường phát triển đa dạng sinh học - Phát triển KTTT phải gắn với việc phát triển KT-XH miền núi 3.2 CÁC GIbI PHÁP Cn TH* 3.2.1 Phát tri3n vM m[t s4 l>Png trang trQi Trong thời gian tới, để tận dụng hết tiềm năng, lợi địa phương để đẩy mạnh loại hình KTTT phát triển, cần phải tăng số lượng trang trại Căn vào điều kiện tự nhiên, KT-XH lợi so sánh vùng cần thực số giải pháp sau: - Đối với vùng trung tâm ven đô Thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Tx Hồng Lĩnh chủ yếu tập trung phát triển trang trại chăn nuôi công nghiệp, trang trại kinh doanh rau, ăn theo hướng thâm canh, công nghệ cao sử dụng đất - Đối với vùng ven sông ngòi Thạch Hà, Nghi Xuân tập trung phát triển trang trại nuôi trồng thủy sản nuôi cá lồng, cá nước ngọt, loại thủy sản có giá trị kinh tế cao - Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang chủ trương đảm bảo đủ đất sản xuất, hỗ trợ hình thành trang trại mẫu theo địa bàn xã cụm xã - Triển khai sách hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi, giảm thuế tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành trang trại 3.2.2 Md rZng quy mô ngu\n l]c a Mở rộng quy mô diện tích đất đai Nhu cầu đất đai để thành lập trang trại mở rộng diện Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 tích trang trại có tăng cao Trong tương lai quĩ đất cần thiết cho phát triển KTTT toàn tỉnh lớn khoảng 1500 Căn vào quĩ đất vùng nhu cầu, khả sản xuất trang trại, để mở rộng qui mô diện tích đất đai cần tập trung thực giải pháp sau: - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thuê đất, cấp quyền sử dụng đất cho dự án chế biến cho loại hình trang trại - Việc giao đất nên thực số huyện có quỹ đất trống đồi núi trọc lớn như: Hương Sơn,Hương Khê, Kỳ Anh vào nhu cầu khả đầu tư trang trại - Tiến hành “dồn điền, đổi thửa” để hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung Nên tập trung thực huyện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn như: Kỳ Anh có 21876 ha, Hương Khê 14333 ha, Cẩm Xuyên 15253 ha, Thạch Hà 14233ha - Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng sử dụng đất nông nghiệp Tăng hạn mức chuyển nhượng loại đất b Gia tăng quy mô vốn đầu tư trang trại Việc hình thành phát triển KTTT đòi hỏi nguồn vốn lớn, khả tự thân trang trại nhiều hạn chế Căn vào nguồn ngân sách tỉnh nhu cầu, đặc điểm loại hình trang trại để gia tăng qui mô vốn cần thực số giải pháp sau: - Tập trung nguồn vốn ngân sách xây dựng công trình hạ tầng thuỷ lợi, giao thông, điện - Cho chủ trang trại vay theo dự án đầu tư cấp có thẩm quyền duyệt, lãi suất vốn vay thấp, thời hạn vay theo chu kì sản xuất kinh doanh - Tăng cường quỹ cho nông dân vay vốn Huy động vốn ODA, vay ngân hàng giới đầu tư cho dự án, công trình lớn - Đối với huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Quang tỉnh nên giao cho Ngân hàng người nghèo ưu tiên cho hộ vay vốn đầu tư sản xuất, lập trang trại c Mở rộng quy mô lao động nâng cao trình độ phát triển nguồn nhân lực trang trại Trong thời gian tới nhu cầu nguồn lao động chất lượng trang trại tăng cao Căn vào nguồn tài nguyên tư liệu sản xuất sẵn có địa phương, đồng thời vào nhu cầu lao động loại hình trang trại để mở rộng qui mô lao động nâng cao chất lượng nhân lực cần thực số giải pháp: - Phân bổ lao động hợp lý địa phương, đặc biệt số địa phương có nguồn lao động lớn TP Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ - Mở lớp đào tạo tập huấn kĩ thuật canh tác, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho chủ trang trại lao động -.Cần trọng hình thức tập huấn ngắn ngày, chỗ, vừa học vừa làm ( khoảng 80% chủ trang trại có nguyện vọng này) - Tổ chức sơ kết, tổng kết thường niên KTTT để trao đổi kinh nghiệm Chủ động in ấn, phát hành tài liệu chuyên môn kĩ thuật, quản lý trang trại cách rộng rãi d Phát triển đồng sở hạ tầng Phát triển đồng sở vật chất hạ tầng đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế trang trại Dựa sở qui hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh cần thực giải pháp sau: - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng nhằm giúp cho trang trại khắc phục khó khăn trở ngại, cụ thể: + Th3y l4i: Xây dựng nâng cấp thêm 49 hồ chứa, 57 đập Hà Tĩnh nhằm điều tiết lưu lượng nước Nâng cấp kè bờ bê tông hồ có Ngoài tỉnh cần xây dựng thêm kênh dẫn nước lớn giúp ngăn ngừa lượng nước bị nhiễm mặn vùng ven biển Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 + C6p 7i2n: Hoàn thành qui hoạch cụm nhiệt điện có công suất 4.800MW Tập trung xây dựng hoàn thiện Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng + Giao thông: Cần tập trung nâng cấp, bê tông hóa tuyến đương xuống cấp tạo điều kiện thuận lợi cho trang trại chuyển hàng hóa đến nơi tiêu thụ, xây dựng thêm tuyến đường + C5 s8 ch& bi&n: Khuyến khích doanh nghiệp bỏ vốn vay vốn đầu tư, sở chế biến nông sản; chế biến thức ăn gia súc - Hỗ trợ nguồn đầu tư sở vật chất bên trang trại 3.2.3 T=ng chJng loQi nâng cao chIt l>Png s^n ph_m a Đa dạng hóa chủng loại nông sản hàng hóa Nhu cầu thị hiếu khách hàng số nhóm sản phẩm nông sản chủ lực đòi hỏi số lương, chủng loại chất lượng ngày cao Căn vào nhu cầu thị trường mạnh loại hình trang trại, để đa dạng hóa chủng loại nông sản hàng hóa cần thực số giải pháp sau: - 0)i v9i trang tr i tr'ng tr;t: Sản xuất lương thực, trọng tâm lúa nước ngô lai sở thâm canh giống mới, suất cao Về trang trại ăn tập trung phát triển loại cam, quýt, bưởi, nhãn sở giống Về công nghiệp ngắn ngày phát triển đậu tương, đỗ xanh đỗ đen, lạc mía… - 0)i v9i trang tr i ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay