Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Cát tỉnh Bình Định

26 92 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:43

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG , Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐÀ NẴNG – NĂM 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phản biện 1: TS Trƣơng Sĩ Quý Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 ” Footer Page of 145 Header Page of 145 - - - - - - - - Footer Page of 145 Header Page of 145 + + - ển Tổng quan nghiên cứu nên p Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG - 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1.2.1 Gia tăng số lƣợng loại hình kinh tế trang trại 1.2.3 Nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh trang trại 1.2.4 Huy động sử dụng nguồn lực đầu vào sản xuất kinh doanh trang trại Footer Page of 145 Header Page of 145 a Khả hiệu sử dụng nguồn lực - Công nghệ sản xuất -Vốn - Lao động b.Các sách quản lý Nhà nước, địa phương 1.2.5 Giải đầu cho hàng hóa nông sản trang trại - Các tiêu đánh giá kết sản xuất 1.4 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1.4.1 Điều kiện tự nhiên 1.4.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG a.Vị trí địa lý b Khí hậu - thời tiết c d a b c d Footer Page of 145 Header Page of 145 - 2011) Năm ĐVT lâu năm năm 2007 - 40 15 23 47 30 100 - 25,80 9,67 14,8 30,38 19,35 163 - 45 20 23 35 40 100 - 27,60 12,27 14,11 21,48 24,54 170 - 50 15 20 35 50 100 - 29,41 8,82 11,76 20,60 29,41 174 - 50 15 18 41 50 100 - 28,73 8,62 10,34 23,58 28,73 125 - 36 09 07 29 44 % 100 - 28,80 7,2 5,6 61,71 35,2 % 80,64 - 90,00 60,00 30,43 61,70 146,6 % 2009 % 2010 % 2011 Năm nuôi 155 % 2008 chăn (11/07) nuôi tôm xã Cát Khánh, Cát Hải thu Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 (xin xem chính) - - Footer Page 10 of 145 - 2%) Header Page 12 of 145 10 - b - nông dân - (xin xem ) c Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 - - - 2011 Năm tiêu ĐVT Cây lâu năm Chăn nuôi năm 2007 % 39.843,24 257,05 100 44.642,47 273.88 100 49.613,77 291,84 100 57.136,53 328,37 100 59.512,02 476,10 100 - 9.327,38 233,18 23,41 11.481,20 255,14 25,71 13.350,25 267,01 26,91 15.443,82 308,87 27,02 16.087,32 446,87 27,03 3.841,85 256,12 9,64 4.329,16 216,46 9,69 4.182,03 278,80 8,43 4.741,54 316,10 8,29 4.939,11 548,79 8,30 5.943,86 258,42 14,91 6.032,45 262,28 13,51 3.222,94 161,15 6,50 3.278,68 182,15 5,74 3.415,30 487,9 5,74 11.492,38 244,51 28,84 11.584,26 330,97 25,94 11.605,63 331,59 23,39 11.902,84 297,57 20,83 12.392,57 427,33 20,82 9.237,77 307,92 23,20 11.215,39 280,38 25,15 17.252,92 345,06 34,77 21.769,65 435,39 38,12 22.676,72 515,38 38,11 % 149,36 - 172,47 128,56 57,45 107,83 245,47 BQ/TT % 2008 BQ/TT % 2009 BQ/TT % 2010 BQ/TT % 2011 BQ/TT Năm (11/07) Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 - 2011 Năm ĐVT Cây lâu Chăn năm nuôi năm 36.914.19 2007 BQ/TT % 238,16 - 296,32 173,37 76,67 169,72 423,04 100 - 32,10 7,04 4,78 21,60 34,46 37.097,90 2008 BQ/TT % BQ/TT % - 264,70 130,67 77,02 229,04 319,60 100 - 32,11 7,05 4,77 21,60 34,40 BQ/TT % Tr 2011 - 241,74 176,85 89,87 232,42 289,46 100 - 32,10 7,04 4,77 21,61 34,46 Năm - 12.392,68 2.719,04 1.842,93 8.340,13 13.300,78 221,81 - 247,85 181,26 102,38 208,50 266,02 100 - 32,11 7,04 4,77 21,60 34,46 39.937,46 BQ/TT - 12.057,48 2.652,08 1.797,54 8.134,76 12.973,19 221,44 38.595,56 2010 - 11.911,80 2.613,53 1.771,44 8.016,50 12.784,63 227,59 37.645,05 2009 - 11.852,80 2.600,59 1763,47 7.976,81 12.721,32 - 12.823,56 2.813,58 1.907,01 8.630,11 13.763,20 319,49 - 356,21 312,62 272,43 297,59 312,80 % 100 - 32,11 7,05 4,78 21,60 34,46 % 108,19 - 108,19 108,19 108,13 108,18 108,19 (11/07) - Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 - tư thâm canh Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 Cây lâu Chăn năm nuôi 722,284 705,36 980,00 495,33 713,33 722,40 367,440 541,89 773,01 73,56 78,93 369,83 166,210 446,76 119,45 35,67 37,83 191,35 201,230 95,13 653,56 37,89 41,10 178,48 136,150 55,67 92,39 379,98 15,80 136,89 180,150 65,61 65,30 12,90 589,15 158.78 STT quân chung I (GO) T 39,560 42,19 49,30 28,89 20,54 56,90 II IC 384,380 328,70 651,70 179,31 398,04 369,15 III VA 337,904 376,66 328,30 316,02 315,29 353,25 IV 319,880 356,21 312,62 272,43 297,59 312,80 MI Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 Cây ĐVT quân lâu chung năm Chăn nuôi IC/GO % 53,35 46,60 66,50 36,20 55,80 51,10 VA/GO % 46,64 53,40 33,50 63,80 44,20 48,90 MI/GO % 44,58 50,50 31,90 55,50 41,71 43,30 0,66 0,79 0,56 0,51 0,85 0,60 0,83 1,08 0,48 1,40 0,91 0,84 tƣ n MI/IC MI/1 LĐTX Tr.đ 59,90 71,24 51,25 58,63 61,98 57,92 MI/ LĐGĐ Tr.đ 92,98 93,74 94,73 81,33 101,57 86,88 Như v Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 a b Footer Page 18 of 145 16 17 Header Page 19 of 145 - - , sản xuất ;c , , - - Footer Page 19 of 145 , Header Page 20 of 145 18 CHƢƠNG XX - Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 a , - -T b h , - Footer Page 21 of 145 20 Header Page 22 of 145 - c - d i - C sản phẩm Footer Page 22 of 145 21 Header Page 23 of 145 e f g C h đ l C Thực quản lý nhà nước đầu ra, chất lượng sản phẩm i Chuyển dịch cấu kinh tế nông hộ - giải pháp để phát triển kinh tế trang trại thời gian tới Footer Page 23 of 145 22 Header Page 24 of 145 Một yêu cầu khách quan đặt phải có sách phát triển công nghiệp-dịch vụ nông thôn theo hướng phát triển mạnh, vững có hiệu quả, thực sách “ly nông bất ly hương a v.v b , ; c C , , thực , d C e Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - - ao - tâm : - Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 - - chủ trang trại thông thoáng đơn giản hơn, đồng thời nâng cao hạn mức vay, kéo dài thời hạn cho vay cho chủ trang trại - Sớm có chủ trương đạo địa phương tiến hành nhanh việc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để chủ trang trại yên tâm đầu tư sản xuất - Cần bổ sung tiêu chí trang trại cho phù hợp với điều kiện thực tế Nên phân loại trang trại theo quy mô giá trị sản phẩm: trang trại có quy mô nhỏ, quy mô vừa, quy mô lớn thị trường phát triển - : sau: + + + + + + + Phải Phải Phải Phải Phải Phải Footer Page 26 of 145 - ... DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1.2.1 Gia tăng số lƣợng loại hình kinh tế trang trại 1.2.3 Nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh trang trại 1.2.4 Huy động sử dụng nguồn lực đầu vào sản xuất kinh. .. hóa nông sản trang trại - Các tiêu đánh giá kết sản xuất 1.4 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1.4.1 Điều kiện tự nhiên 1.4.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Footer... Chuyển dịch cấu kinh tế nông hộ - giải pháp để phát triển kinh tế trang trại thời gian tới Footer Page 23 of 145 22 Header Page 24 of 145 Một yêu cầu khách quan đặt phải có sách phát triển công nghiệp-dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Cát tỉnh Bình Định, Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Cát tỉnh Bình Định, Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Phù Cát tỉnh Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay