Phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bìn

26 89 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:40

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ THÚY PHƢƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN PHƢỚC TRỮ Phản biện 1: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 2: TS ĐOÀN HỒNG LÊ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kinh tế trang trại hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa sản xuất nông lâm ngư nghiệp, hình thành phát triển từ lâu số nước Thế giới Nghiên cứu để đề giải pháp phát triển kinh tế trang trại giải vấn đề thực tiễn, đóng góp kinh tế cho địa phương mà góp phần làm rõ vai trò to lớn tiến trình công nghiệp hóa đại hóa nông nghiệp nông thôn theo tư mới: phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng vận dụng cách đầy đủ quy luật kinh tế thị trường đưa sản xuất nông nghiệp nước ta tiến dần tới trình độ phát triển nước khu vực giới, tạo lực cạnh tranh thị trường Quốc tế Cùng với xu phát triển chung nước, kinh tế trang trại tỉnh Quảng Bình nói chung huyện Tuyên Hóa nói riêng bước hình thành phát triển Bước đầu đạt thành tựu định, khai thác tiềm năng, mạnh, cải thiện thu nhập giải phần việc làm cho người lao động Vì vậy, nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng tiềm phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình sở tìm giải pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế trang trại huyện vấn đề cấp thiết Xuất phát từ nhận thức lý luận thực tiễn nêu trên, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đề xuất giải pháp góp phần đẩy mạnh phát triển hợp lý bền vững kinh tế trang trại nhằm khai thác có hiệu nguồn lực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa bàn Footer Page of 145 Header Page of 145 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn phát triển kinh tế trang trại số địa phương Việt Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế trang trại địa bàn huyện Tuyên Hóa từ năm 2010 đến năm 2012 - Xác định đề xuất giải pháp cần thiết để phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến kinh tế trang trại phát triển kinh tế trang trại 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài tập trung sâu nghiên cứu vấn đề số lượng, quy mô, diện tích, vốn, lao động, kết sản xuất kinh doanh… trang trại huyện Tuyên Hóa, từ đề xuất giải pháp phát triển phù hợp góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại địa bàn Về không gian: Đề tài chủ yếu nghiên cứu loại hình kinh tế trang trại địa bàn huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình Về thời gian: Nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại từ năm 2010 đến năm 2012 đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế trang trại đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích chuẩn tắc phân tích thực chứng KT-XH - Phương pháp chuyên gia - Thống kê mô tả thống kê phân tích Đóng góp đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận kinh tế trang trại, luận văn góp phần làm rõ nội dung, đặc điểm vai trò kinh tế trang trại việc phát triển kinh tế kinh tế - xã hội huyện Footer Page of 145 Header Page of 145 miền núi - Trên sở sở phân tích thực trạng luận văn nêu rõ thành công, hạn chế nguyên nhân tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa mặt - Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tiếp tục phát triển loại hình kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình năm tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kết cấu luận văn Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển kinh tế trang trại Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình Kết luận CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở ĐỊA PHƢƠNG MIỀN NÚI 1.1.1 Những vấn đề lý luận kinh tế trang trại a Khái niệm trang trại kinh tế trang trại Có nhiều niệm khác chúng có đặc điểm chung sau: - Trang trại sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa nông lâm ngư nghiệp nông thôn - Có nguồn gốc hình thành phát triển từ kinh tế nông hộ vào giai đoạn có trình độ tổ chức quản lý sản xuất hàng hóa cao - Khai thác sử dụng nguồn lực kinh tế địa phương (đất đai, vốn, lao động, ứng dụng khoa học công nghệ) có hiệu Footer Page of 145 Header Page of 145 - Hoạt động sản xuất - kinh doanh gắn liền với kinh tế thị trường - Nguồn gốc sở hữu trang trại chủ yếu thành phần kinh tế tư nhân, song tác động kinh tế thị trường xu hội nhập quốc tế nên ngày mở rộng nhiều hình thức sở hữu, thành phần kinh tế đến nhiều thành phần kinh tế b Đặc trưng kinh tế trang trại - Mục đích sản xuất chủ yếu trang trại sản xuất nông sản hàng hoá - Các yếu tố sản xuất, trước hết ruộng đất tiền vốn trang trại tập trung với quy mô định theo yêu cầu sản xuất hàng hoá - Tư liệu sản xuất trang trại thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng người chủ độc lập - Trang trại tự chủ hoàn toàn hoạt động sản xuất kinh doanh; - Chủ trang trại thường người có ý chí, có lực tổ chức quản lý, có kinh nghiệm kiến thức định sản xuất, kinh doanh nông nghiệp thường người trực tiếp quản lý trang trại - Tổ chức quản lý trang trại tiến so với nông hộ, có nhu cầu cao chuyên môn hoá sản xuất, thâm canh, ứng dụng tiến khoa học kỹ thật, hạch toán đồng thời thường xuyên tiếp cận với thị trường - Các trang trại nói chung có thuê mướn lao động có doanh thu, thu nhập vượt trội so với hộ nông dân vùng c Hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế trang trại Tiêu chuẩn cũ: Theo Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNNTCTK ngày 23/6/2000 liên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tổng cục Thống kê hướng dẫn tiêu chí để xác định kinh tế trang trại Về định tính: vào ba đặc trưng Footer Page of 145 Header Page of 145 * Mục đích sản xuất trang trại sản xuất nông, lâm, thuỷ sản hàng hoá với quy mô lớn * Mức độ tập trung hoá * Chủ trang trại có kiến thức kinh nghiệm Về định lượng: * Giá trị sản lượng hàng hoá dịch vụ bình quân năm * Quy mô sản xuất phải tương đối lớn vượt trội so với kinh tế nông hộ tương ứng với ngành sản xuất vùng kinh tế Tiêu chuẩn mới: Theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại * Đối với sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt: * Đối với sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên; * Đối với sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên 1.1.2 Vai trò kinh tế trang trại việc phát triển kinh tế địa phƣơng miền núi Trang trại hình thức tổ chức sản xuất quan trọng nông nghiệp giới - Về mặt kinh tế: Các trang trại góp phần chuyển dịch cấu kinh tế - Về mặt xã hội: Phát triển kinh tế trang trại góp phần quan trọng làm tăng số hộ giàu nông thôn, tạo thêm việc làm tăng thêm thu nhập cho người lao động - Về mặt môi trường: Các trang trại trung du, miền núi góp phần quan trọng vào việc trồng rừng, bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc sử dụng hiệu tài nguyên đất đai Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1.2.1 Phát triển mặt số lƣợng trang trại Phát triển số lượng trang trại việc gia tăng số lượng sở trang trại qua năm theo chiều hướng năm sau cao năm trước Để đánh giá số lượng trang trại sử dụng tiêu chí: - Số lượng cấu loại hình trang trại qua năm - So sánh tăng, giảm qua năm 1.2.2 Phát triển mặt quy mô trang trại a Quy mô diện tích trang trại b Vốn đầu tư trang trại c Lao động trang trại 1.2.3 Phát triển chất lƣợng cấu sản xuất trang trại a Phát triển trang trại mặt chất lượng: thể việc gia tăng mức độ đóng góp sản lượng, giá trị sản lượng hàng hóa nông sản cách thay đổi chất lượng bên kinh tế trang trại * Khoa học - công nghệ: có vai trò quan trọng sản xuất nói chung sản xuất nông nghiệp nói riêng * Đầu tư cho chế biến nông sản b Phát triển mặt cấu sản xuất trang trại: thể việc chuyển hóa cấu sản xuất trang trại theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Cơ cấu trồng, vật nuôi hợp lý phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm thị trường; phù hợp với quan điểm tiên tiến phát triển nông nghiệp toàn diện bối cảnh phát triển kinh tế chung nước Chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi chuyển từ trạng thái trồng, vật nuôi cũ sang trạng thái để nâng cao suất lao động hiệu kinh tế, phát triển trồng, vật nuôi có triển vọng thị trường có giá trị gia tăng cao Vì cần có chuyển dịch Footer Page of 145 Header Page of 145 cấu trồng, vật nuôi nhiều vùng để đáp ứng yêu cầu phương hướng sản xuất mới, yêu cầu chế thị trường 1.2.4 Phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Chiến lược phát triển thị trường xây dựng sở kết phân tích tiến hành ba mức độ: Thứ nhất, phát khả mà doanh nghiệp tận dụng với quy mô hoạt động Thứ hai, phát khả hợp với yếu tố khác hệ thống marketing Thứ ba, phát khả mở Ngoài ra, chiến lược phát triển khách hàng, phát triển phạm vi địa lý đa dạng hoá kinh doanh phương pháp phát triển thị trường hữu hiệu Để giải giải vấn đề thị trường tiêu thụ cần ý: - Sản phẩm nông nghiệp có đặc điểm tiêu thụ sản phẩm tươi sống, khó khăn cho việc bảo quản, sản phẩm nông nghiệp mang tính mùa vụ có đặc điểm cung muộn đáp ứng cách lập tức, đối tượng sản xuất nông nghiệp sinh vật sống nên cần có thời gian sinh trưởng, phát triển sau đến bước thu hoạch - Tiêu thụ nông sản có tính khu vưc, tính vùng rõ rệt - Cần xác định rõ đối tượng tiêu dùng sản phẩm khách hàng nước hay khách hàng nước 1.2.5 Phát triển kết hiệu sản xuất kinh doanh trang trại a Kết sản xuất kinh doanh: phạm trù sản xuất phản ánh thu sau khoảng thời gian sản xuất kinh doanh, biểu đơn vị vật (tấn, tạ, Kg ) đơn vị giá trị (đồng, triệu đồng ) b Hiệu sản xuất kinh doanh: phạm trù kinh tế biểu tập trung phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn lực (nhân lực, vật lực, tiền vốn) trình độ chi phí nguồn lực trình tái sản xuất để đạt mục tiêu kinh doanh Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1.3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên a Các yếu tố vị trí địa lý, thời tiết, khí hậu Đây yếu tố có tác động vô to lớn đến hoạt động kinh tế trang trại, đối tượng kinh tế trang trại sinh vật sống, có thời gian sinh trưởng phát triển phụ thuộc lớn yếu tố tự nhiên Trong thời gian vừa qua thời tiết biến đổi thất thường, mưa lớn, lũ lụt, hạn hán diễn liên tục, thời tiết thay đổi bất thường ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp nói chung, trang trại nói riêng b Điều kiện đất đai môi trường sinh thái * Đất đai: Đất đai sản xuất nông nghiệp có đặc điểm: Đất đai vừa sản phẩm tự nhiên, vừa sản phẩm lao động; Đất đai bị giới hạn mặt không gian, sức sản xuất đất đai không giới hạn; Đất đai có vị trí cố định chất lượng không đồng đều; Đất đai không bị hao mòn đào thải khỏi trình sản xuất, sử dụng hợp lý đất đai có chất lượng ngày tốt * Môi trường sinh thái: Là bao gồm tất điều kiện xung quanh có liên quan tới sống thể Đối với người môi trường sinh thái tất điều kiện tự nhiên xã hội, vô hữu cơ, có liên quan tới sống người, tồn phát triển xã hội 1.3.2 Đặc điểm xã hội - Dân số, lao động, truyền thống văn hóa 1.3.3 Đặc điểm kinh tế Vốn đầu tư, kết cấu hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm, sách Nhà nước 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG TRONG NƢỚC Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Nâng cao lực quản lý chủ trang trại tay nghề người lao động 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình - Về nhận thức, đất đai, vốn đầu tư, đầu vào, đầu ra, tổ chức sản xuất CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ KT-XH HUYỆN TUYÊN HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý - Phía Bắc giáp huyện Hương Khê, huyện Kỳ Anh huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh - Phía Tây giáp huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình nước bạn Lào - Phía Nam giáp huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình - Phía Đông giáp huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình b Khí hậu, thời tiết, thủy văn - Khí hậu: khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa - Độ ẩm không khí tương đối cao - Lượng nước bốc trung bình địa bàn huyện 1.059 mm - Gió: Tuyên Hóa chịu ảnh hưởng loại gió chính: + Mùa đông có gió mùa Đông Bắc thịnh hành thổi theo hướng Bắc - Đông Bắc + Mùa hè chủ yếu gió Tây Nam khô nóng xuất đợt - Thủy văn Toàn huyện chịu ảnh hưởng lưu vực hệ thống Sông Gianh (Rào Nậy, Rào Trổ), Sông Nan, Ngàn Sâu, Khe Nét, Khe Núng, Khe Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Hà, Khe Dong, Khe Tre, khe Hồ Bẹ… c Địa hình, đất đai * Địa hình: Địa hình núi cao trung bình; Địa hình vùng gò đồi đan xen thung lũng; Địa hình vùng đồng * Tài nguyên đất - Về thổ nhưỡng có nhóm đất chủ yếu sau: Nhóm đất feralit; Nhóm đất phù sa cổ; Nhóm đất phù sa bồi đắp Tuy nhiên, phần đất bố trí cho sử dụng phi nông nghiệp thấp, đất cho hạ tầng sở, đất cho sản xuất công nghiệp, đất cho công trình phúc lợi xã hội… thấp Tình trạng sử dụng đất không mục đích, không theo quy hoạch phổ biến d Tài nguyên nước Với số lượng sông suối phân bố dày đặc rộng lớn, huyện Tuyên Hóa có tiềm nguồn nước lớn - Nguồn nước mặt: Phụ thuộc chủ yếu vào lượng mưa tự nhiên, bình quân 2.181 mm/năm, phần lấy từ Sông Gianh, sông Rào Trổ, - Nguồn nước ngầm: Nước ngầm thường sâu dễ bị cạn kiệt vào mùa khô, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt nhân dân vùng ảnh hưởng đến việc tưới tiêu e Tài nguyên rừng đất rừng Bảng 2.3 Hiện trạng cấu sử dụng đất lâm nghiệp năm 2012 Chỉ tiêu ĐVT Diện tích Diện tích tự nhiên huyện Diện tích đất lâm nghiệp Diện tích rừng sản xuất Diện tích rừng phòng hộ Diện tích rừng đặc dụng Diện tích trồng rừng tập trung Diện tích chăm sóc rừng Quản lý bảo vệ rừng Tỷ lệ độ che phủ rừng Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha % 115.098,4 93.786,2 62.106,2 31.680,0 771 1.500 40.000 73 Footer Page 13 of 145 Tỷ lệ % 100 66,2 33,8 0,8 1,6 42,7 Header Page 14 of 145 12 Rừng Tuyên Hóa có hệ động thực vật quý hiếm, nằm hệ vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng di sản thiên nhiên giới, có tiềm phát triển kinh tế mà có khả mở rộng phát triển du lịch sinh thái, du lịch thám hiểm f Về môi trường Môi trường huyện Tuyên Hóa nhìn chung tốt, cục số nơi, đặc biệt khu vực sản xuất công nghiệp tập trung có nguy ô nhiễm cao do: Phát triển thiếu quy hoạch, gia tăng dân số trình công nghiệp hóa, gia tăng mức độ khai thác nguồn tài nguyên, làm tăng mức độ ô nhiễm nguồn nước, không khí đất gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe sinh hoạt dân cư - Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên - Đối với khu vực đồi núi, cần bảo vệ đất, chống xói mòn, suy thoái đất - Có giải pháp lâu dài xử lý nước thải - Thực nghiêm túc việc đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư - Xây dựng tổ chức thực chương trình bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ để quản lý bảo vệ môi trường 2.1.2 Đặc điểm xã hội a Dân số lao động Theo số liệu thống kê năm 2012, dân số Tuyên Hóa có 78.256 người, với mật độ 68 người/km2 Toàn huyện có dân tộc chung sống Trong số lao động làm việc ngành kinh tế số lao động làm việc nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, số lại lao động phi nông nghiệp Năm 2010 có 35.251 người, chiếm 79,36%; năm 2011 có 36.558 người, chiếm 79,20%; đến năm 2012 có 38.891 người, chiếm 79,23% Vậy tỷ lệ lao động nông nghiệp năm so với số lao động làm việc ngành kinh tế Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 biến động lớn có gia tăng (năm sau cao năm trước theo gia tăng dân số) Lao động huyện số lượng lớn chất lượng thấp, hầu hết lao động phổ thông chưa qua đào tạo Điều đòi hỏi huyện cần có chiến lược phù hợp để tăng chất lượng lao động lên cao hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động b.Trình độ, văn hóa Trình độ văn hóa, mức sống dân cư có chênh lệch lớn vùng đồng bào dân tộc với người Kinh, số người độ tuổi chiếm tỷ trọng lớn chất lượng lao động thấp Dân số, dân tộc, tập quán kinh nghiệm sản xuất có ảnh hưởng định đến phát triển kinh tế trang trại 2.1.3 Đặc điểm kinh tế a Kết cấu hạ tầng * Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật giao thông * Thủy lợi * Mạng cấp điện, bưu viễn thông, công nghệ thông tin b Đầu tư phát triển Đầu tư xây dựng giai đoạn 2006 - 2010 đạt mức tăng trưởng 44,24%/năm Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển hiệu sử dụng đồng vốn chưa cao Việc huy động nội lực hạn chế, hệ thống công trình hạ tầng đầu tư không đồng c Tăng trưởng kinh tế cấu kinh tế Kinh tế năm qua tiếp tục tăng trưởng ổn định, ngành kinh tế mũi nhọn huyện phát triển với tốc độ cao, ngành dịch vụ tiểu thủ công nghiệp Giá trị sản xuất hàng năm không ngừng tăng, năm sau cao năm trước Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt 7,96%/năm, giai đoạn 2006 - 2012 đạt 11,07%/năm d Nông - Lâm - Ngư nghiệp * Nông nghiệp Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 Sản xuất nông nghiệp năm qua có bước tiến rõ rệt, an ninh lương thực địa bàn bảo đảm, giá trị sản xuất không ngừng tăng trồng trọt chăn nuôi Cơ cấu sản xuất nội ngành Nông nghiệp chuyển biến theo hướng tích cực * Lâm nghiệp: Đã trọng công tác khoanh nuôi bảo vệ vốn rừng có, tiến hành trồng tu bổ rừng, bước phủ xanh đất trống đồi trọc; nâng độ che phủ rừng từ 70% năm 2005 lên 73% năm 2010 * Thủy sản: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất hàng nông - lâm - thủy sản có tăng trưởng, song huyện nghèo tỉnh Quảng Bình 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA 2.2.1 Về số lƣợng trang trại Thực chủ trương phát triển kinh tế trang trại Đảng Nhà nước, năm qua Ban chấp hành Đảng xã, thị trấn Huyện tuyên Hóa tích cực tuyên truyền người dân thực dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân Bảng 2.6 Số lƣợng trang trại đƣợc cấp giấy chứng nhận huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2010-2012 Năm 2010 SL CC (%) Năm 2011 SL CC (%) Trang trại chăn nuôi 17 65,38 15 68,18 75,00 Trang trại thủy sản 3,85 Trang trại lâm nghiệp 26,92 27,27 25,00 Trang trại tổng hợp 3,85 4,55 100 Chỉ tiêu Năm 2012 SL CC (%) Trang trại trồng trọt TỒNG SỐ 26 100 2.2.2 Về quy mô trang trại a Diện tích đất đai Footer Page 16 of 145 22 100 15 Header Page 17 of 145 Trong sản xuất nông nghiệp đất đai vừa tư liệu sản xuất, vừa công cụ sản xuất, đất đai sản xuất nông nghiệp tồn phát triển Vì vậy, đất đai nguồn tài nguyên tiên để sản xuất nông nghiệp, hình thành phát triển kinh tế trang trại Chính thế, mà tiêu chí xác định trang trại Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định quy mô diện tích yếu tố quan trọng Bảng 2.7 Quy mô diện tích bình quân loại hình trang trại huyện Tuyên Hóa năm 2010 năm 2012 Năm 2010 TT Phân theo loại hình TT Trang trại trồng trọt Trang trại chăn nuôi Trang trại thủy sản Trang trại lâm nghiệp Trang trại tổng hợp TỔNG DIỆN TÍCH Năm 2012 Tổng số TT Tổng diện tích (ha) Diện tích bình quân (ha) 17 26 31,58 2,20 136,32 7,70 177,80 1,86 2,20 19,47 7,70 6,84 Tổng số TT Tổng diện tích (ha) Diện tích bình quân (ha) 21,81 3,64 64,86 32,43 86,67 10,83 b Quy mô vốn đầu tư Về cấu sử dụng vốn: Trong năm 2010 1011, nguồn vốn chủ yếu đầu tư vào loại hình trang trại chăn nuôi, trang trại lâm nghiệp có vốn đầu tư tương đối, trang trại thủy sản trang trại tổng hợp Đến năm 2012, vốn đầu tư vào trang trại chăn nuôi chiếm tỷ trọng 85,36%, lại 14,64% vốn đầu tư cho trang trại lâm nghiệp, trang trại tổng hợp thủy sản không trang trại không đạt tiêu chuẩn theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT Về cấu nguồn vốn: Các chủ trang trại chủ động huy động vốn từ nhiều nguồn khác như: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, cá nhân,… hỗ trợ tín dụng quyền địa phương để huy động vốn Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 Bên cạnh đó, trang trại bị thiếu vốn sản xuất nhiều thời điểm; lý dễ nhận việc vay vốn khó khăn, lãi suất cao, giá đầu vào tăng, giá đầu bấp bênh khiến chủ trang trại mạnh dạn việc vay vốn từ tổ chức tín dụng c Quy mô lao động Khi trang trại mở rộng quy mô sản xuất, việc tận dụng nguồn lao động gia đình trang trại huyện góp phần giải việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương, vào lúc thời vụ Bảng 2.11 Tình hình sử dụng lao động bình quân trang trại huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2010-2012 Phân theo loại hình trang trại Trồng trọt Chăn nuôi Thủy sản Lâm nghiệp Tổng hợp TỔNG SỐ Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số Số Số BQ BQ Số BQ trang Số LĐ trang Số LĐ trang LĐ/TT LĐ/TT LĐ LĐ/TT trại trại trại 17 26 81 91 10 188 4.76 13 10 7,23 15 67 4.47 28 4.67 22 76 149 12.67 6,77 25 12.5 53 6,63 d Quy mô thu nhập Bảng 2.12 Quy mô thu nhập bình quân trang trại huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2010-2012 Năm 2010 Phân theo loại hình TT Trồng trọt Chăn nuôi Thủy sản Lâm nghiệp Tổng hợp TỔNG SỐ Năm 2011 Số TT Tổng thu nhập BQ thu nhập/ TT 17 26 9.752 128 2.694 235 12.809 573,65 128,00 384,86 235,00 492,65 Footer Page 18 of 145 Năm 2012 Số TT Tổng thu nhập BQ thu nhập/ TT 15 8.826 588,40 1.073 178,83 22 2.465 270 11.561 410,83 270,00 525,50 203 101,50 1.276 159,50 Số TT Tổng thu nhập BQ thu nhập/ TT Header Page 19 of 145 17 e Khoa học - công nghệ Các trang trại tham gia buổi tập huấn kỹ thuật chủ yếu tập trung tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, thú y loại hình đem lại doanh thu thu nhập lớn trang trại Phần lớn chủ trang trại xuất phát từ kinh nghiệm, cộng với hạn chế vốn đầu tư nên vấn đề lựa chọn giống trồng, vật nuôi áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh chưa thực quan tâm Sản xuất có độ rủi ro cao, chu kỳ kinh doanh dài không thấy kết khó sửa sai 2.2.3 Thực trạng mặt chất lƣợng cấu trang trại a Về mặt chất lượng sản phẩm trang trại Chất lượng sản phẩm trang trại nông lâm ngư nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chất lượng giống, thức ăn, chất lượng đất, nước, quy trình kỹ thuật chăm sóc, quy trình kỹ thuật sản xuất,… Ngoài ra, việc phát triển trang trại tự phát, quy hoạch, trang trại sử dụng loại giống trồng vật nuôi, kỹ thuật sản xuất trình độ chủ trang trại lao động làm việc trang trại thấp nên chất lượng sản phẩm không đồng đều, mẫu mã sản phẩm hạn chế Tuy vậy, chủ trang trại có tìm tòi, học hỏi, đầu tư tìm kiếm loại con, giống có hiệu quả; bước xây dựng quy trình sản xuất từ khâu chọn giống đến chăm sóc, thu hoạch, tạo nông sản đảm bảo mặt chất lượng, để sản phẩm trang trại cạnh tranh tiêu thụ thị trường b Về mặt cấu trang trại Kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa hình thành xu sản xuất hàng hóa, với chủ trương đổi chế quản lý nông nghiệp Đảng Nhà nước có nhiều sách ưu đãi để phát triển kinh tế trang trại, cấu loại hình sản xuất kinh doanh trang trại có biến động qua năm Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Cơ cấu loại sản phẩm trang trại huyện Tuyên Hóa có biến động không đáng kể; đến năm 2012, với việc áp dụng tiêu chí trang trại chăn nuôi tiến hành nuôi hỗn hợp nhiều loại vật nuôi 2.2.4 Phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Để có thị trường tiêu thụ tốt trang trại phải có nguồn khách hàng dồi (cả số lượng khách hàng lượng hàng tiêu thụ cho khách hàng này) đáng tin cậy, có hợp đồng tiêu thụ thỏa thuận trước giá bán liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trang trại với doanh nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm 2.2.5 Kết hiệu xuất kinh doanh trang trại a Kết sản xuất kinh doanh trang trại Bảng 2.15 Kết sản xuất kinh doanh trang trại năm 2012 GO IC VA Tỷ Tỷ Giá Tỷ Mô hình Giá trị Giá trị trọng trọng trị trọng (Tr.đ) (Tr.đ) (%) (%) (Tr.đ) (%) Lâm nghiệp 1.350 15,87 1.147 15,87 203 15,91 Chăn nuôi 7.154 84,13 6.081 84,13 1.073 84,09 Thuỷ sản Tổng hợp Cộng 8.504 100 7.228 100 1.276 100 BQ/1T.trại 1.063 904 160 Tổng giá trị gia tăng trang trại đạt 1.276 triệu đồng, đó, mô hình trang trại chăn nuôi mang lại nguồn lợi lớn 1.073 triệu đồng chiếm 84,09%; mô hình trang trại lâm nghiệp thu 203 triệu đồng chiếm 15,91% b Hiệu kinh tế Về hiệu kinh tế, trang trại chăn nuôi mạnh hiệu kinh tế cao hẳn loại hình trang trại khác thu nhập, thời gian thu hồi vốn nhanh lâm nghiệp Tuy nhiên, điều kiện địa hình lợi kinh doanh, trang trại lâm nghiệp trước mắt hiệu thấp, Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 thu hồi vốn chậm, xét lâu dài không kinh tế, mà cho hiệu cải tạo môi trường đất đai Cơ cấu trồng, vật nuôi: Các trang trại lâm nghiệp trọng đầu tư trồng keo lai, loại có thời gian thu hoạch năm, ngắn loại lâm nghiệp khác, thị trường tiêu thụ tỉnh đảm bảo tỉnh có nhà máy chế biến gỗ dăm xuất với công suất gần triệu sản phẩm /năm Nhiều doanh nghiệp có sách khuyến khích người trồng rừng, nguồn nguyên liệu ổn định thông qua hỗ trợ giống, vận chuyển Cây công nghiệp dài ngày cao su Tuyên Hóa phát triển sớm Năm 2000 có 343 ha; năm 2005 có 541 ha; năm 2012 thời tiết khắc nghiệt nên số vườn bị chết, diện tích lại 310,3/560,3 cho thấy cao su phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng huyện Năng suất chất lượng mủ khai thác cao Đây coi tiềm xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu huyện c Hiệu xã hội Hiệu phát triển kinh tế trang trại phải hiệu kinh tế - xã hội, lợi nhuận gắn với việc làm tăng thu nhập, tăng tích luỹ Nâng cao dân trí cho nhân dân; không ngừng nâng cao độ che phủ rừng vùng đất trống đồi núi trọc, đến năm 2012 độ che phủ rừng đạt tỷ lệ 73% - Thu hút lao động, giải công ăn việc làm - Đóng góp cho phát triển kinh tế - Sản xuất hàng hóa đặc trưng kinh tế trang trại 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA 2.3.1 Những kết đạt đƣợc - Phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa phát triển phù hợp với tiềm mạnh huyện Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Phát triển kinh tế trang trại khẳng định số giống cây, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng chăn nuôi lợn, gia cầm, trồng cao su, keo - Là mô hình sản xuất tiên tiến nông nghiệp, nông thôn - Trang trại góp phần quan trọng vào việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ vào phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Tuyên Hóa 2.3.2 Những tồn nguyên nhân a Tồn - Hệ thống sách để hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại thiếu đồng bất cập - Phần lớn chủ trang trại xuất phát từ kinh nghiệm, vốn đầu tư hạn chế nên vấn đề lựa chọn giống trồng, vật nuôi áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh chưa thực quan tâm - Các trang trại hình thành tự phát, chưa có công tác quy hoạch rõ ràng vùng để kinh tế trang trại phát triển thuận lợi, gây khó khăn tiêu thụ sản phẩm nông sản - Thương mại dịch vụ chưa phát triển - Thiếu gắn kết liên kết hoạt động trang trại - Việc ứng dụng tiến kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nhiều hạn chế - Phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa gặp nhiều khó khăn yếu tố khách quan mức độ rủi ro cao, điều kiện khí hậu, địa hình thổ nhưỡng, trình độ quản lý chủ trại b Nguyên nhân - Phát triển trang trại thiếu định hướng cụ thể, thiếu quy hoạch đồng bộ, thiếu ổn định hướng sản xuất kinh doanh, chủ yếu hộ tự phát - Thiếu vốn - Trong trình phát triển trang trại bị chi phối giá Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 loại vật, dịch bệnh - Các sách đưa sách đất đai; sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; sách đầu tư, tín dụng - Thị trường yếu tố quan trọng sản xuất kinh doanh kinh tế trang trại - Cơ sở hạ tầng CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN KT - XH CỦA HUYỆN TUYÊN HÓA ĐẾN NĂM 2020 YÊU CẦU ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CỦA HUYỆN 3.1.1 Mục tiêu, phƣơng hƣớng phát triển KT-XH huyện Tuyên Hóa đến năm 2020 a Mục tiêu Phấn đấu đưa Tuyên Hóa khỏi tình trạng huyện nghèo vào năm 2015 trở thành huyện phát triển vùng vào năm 2020 Khai thác phát huy có hiệu tiềm năng, lợi địa phương, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác với địa phương tỉnh nhằm huy động, sử dụng tốt nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; giảm nghèo, đưa Tuyên Hóa ngày đổi phát triển Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; Phát triển yếu tố người; Xây dựng hệ thống đô thị phát triển từ trung tâm đến tiểu vùng; Gắn việc phát triển kinh tế với công tác bảo vệ môi trường; Gắn kinh tế với quốc phòng - an ninh b Phương hướng Tiếp tục xây dựng phát triển kinh tế huyện với mức tăng trưởng ổn định, đưa huyện Tuyên Hóa trở thành huyện có tốc độ tăng trưởng ổn định (tốc độ phát triển giai đoạn 2011 - 2015 đạt 12,03%; Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11,16%) Hình thành cấu kinh tế huyện Nông, Lâm, Ngư Thương Mại, Dịch vụ - Công nghiệp, Tiểu thủ CN, Xây dựng 3.1.2 Yêu cầu đặt phát triển kinh tế trang trại Huyện - Phát triển mở rộng mô hình kinh tế trang trại nhằm khai thác có hiệu tiềm năng, mạnh đất đai, nguồn lực, góp phần giải việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cấu sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi phù hợp với vùng; Lấy trang trại chăn nuôi, lâm nghiệp làm đột phá hiệu kinh tế - Định hướng đến 2020: xác định kinh tế trang trại vùng gò đồi hình thức kinh tế chủ yếu để khai thác tốt lợi nông nghiệp trình công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh loại hình trang trại với phương châm: chất lượng, hiệu phát triển bền vững; coi trọng bảo vệ môi sinh, môi trường 3.2 PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN TUYÊN HÓA ĐẾN NĂM 2020 * Phát triển kinh tế trang trại gắn liền với việc chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa * Đẩy mạnh phát triển loại hình kinh tế trang trại gia đình kết hợp với việc thu hút thành phần kinh tế khác tham gia làm trang trại khắp vùng Huyện * Đa dạng hóa mô hình kinh tế trang trại phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội nhằm, khai thác mạnh lợi vùng * Lồng ghép phát triển trang trại với việc thực chương trình dự án địa phương * Tăng cường quan tâm hỗ trợ trang trại nhiều cấp, ngành hệ thống quản lý Nhà nước * Một số vấn đề khác Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN TUYÊN HÓA ĐẾN NĂM 2020 3.3.1 Nhóm giải pháp nhằm phát triển số lƣợng trang trại - Phân vùng phát triển KTTT tạo điều kiện cho tất vùng địa bàn huyện phát triển đồng sở hình thành cấu kinh tế hợp lý liên kết vùng, tạo phát triển kinh tế mạnh mẽ địa bàn - Năm 2012 số lượng trang trại giảm nhiều có nhiều trang trại không đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/TT-BNNPTNT, thiết phải có biện pháp nhằm khôi phục trang trại - Tăng cường đầu tư xây dụng mô hình kinh tế trang trại nhân diện rộng; khuyến khích hộ địa phương khác, thành thị đầu tư vốn làm kinh tế trang trại vùng đất hoang hóa, đất trống đồi trọc Các trang trại miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật đất đai thuê đất trống đồi núi trọc, đất hoang hoá để trồng rừng, trồng lâu năm 3.3.2 Nhóm giải pháp nhằm phát triển quy mô trang trại a Giải pháp đất đai b Giải pháp vốn đầu tư c Giải pháp lao động 3.3.3 Nhóm giải pháp phát triển chất lƣợng sản phẩm cấu trang trại a Giải pháp khoa học - công nghệ b Giải pháp cấu sản xuất trang trại 3.3.4 Giải pháp thị trƣờng tiêu thụ Nâng cao kiến thức thị trường cho chủ trang trại để họ tự lựa chọn cho loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ có hiệu cao nhất; Quy hoạch tiến hành thực quy hoạch; Mở rộng hình thức thông tin kinh tế thị trường; Mở rộng phát triển hệ thống tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến nông sản; Khuyến khích tạo cạnh tranh lành mạnh Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 lực lượng tham gia vào hoạt động dịch vụ thương mại; Cung cấp nguồn thông tin khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường cho chủ trang trại; 3.3.5 Nhóm giải pháp khác a Hình thành, phát triển quan hệ hợp tác trang trại b Tăng cường hỗ trợ Nhà nước kinh tế trang trại KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua phân tích đánh giá đặc điểm tự nhiên tình hình kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa nói mạnh huyện phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ngành lâm nghiệp, tiềm đất nông nghiệp huyện nhiều, vùng đồi núi trọc chưa khai thác hợp lý, cần phải mạnh dạn đầu tư nhằm đưa mô hình kinh tế nông hộ lên bước cao chuyển thành trang trại Bên cạnh đó, huyện có nguồn lao động dồi dào, tập quán truyền thống sản xuất lâu đời người dân nơi có ảnh hưởng không nhỏ đến trình phát triển kinh tế trang trại Qua trình nghiên cứu, phân tích thực trạng phát triển kinh tế trang trại thời gian qua huyện Tuyên Hóa cho thấy trang trại nỗ lực phấn đấu đạt tiêu chí để phát triển thành kinh tế trang trại, đồng thời thu nhập định cho chủ trang trại người lao động làm thuê trang trại Tuy kết chưa cao có ý nghĩa quan trọng việc thực chủ trương đường lối sách Đảng Nhà nước ta trình phát triển nông nghiệp như: xóa đói giảm nghèo, giải lao động thất nghiệp Những vấn đề nêu sở vững để xác định mục tiêu, phương hướng đề giải pháp phát triển kinh tế trang trại hai mặt vĩ mô vi mô Footer Page 26 of 145 ... luận phát triển kinh tế trang trại Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình Chương 3: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Tuyên Hóa tỉnh. .. xuất kinh doanh kinh tế trang trại - Cơ sở hạ tầng CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN KT - XH CỦA HUYỆN TUYÊN HÓA... nhân tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa mặt - Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm tiếp tục phát triển loại hình kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình năm tới Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bìn, Phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bìn, Phát triển kinh tế trang trại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bìn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay