Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

26 24 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:39

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ CÔNG CƢỜNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: TS TRẦN PHƢỚC TRỮ Phản biện 2: PGS.TS ĐÀO HỮU HÕA Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại học Đà Nằng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp tiết đề tài Cùng với trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế hộ nông dân phát huy tính động sáng tạo, tích cực sản xuất kinh doanh làm cho nông nghiệp nước ta phát triển mạnh mẽ Ngoài giải việc làm, tăng thu nhập, tăng thu cho ngân sách kinh tế hộ nông dân mạng lưới rộng lớn phát triển tận vùng xâu, vùng xa, kênh lưu thông hàng hóa tới vùng sâu vùng xa giúp cân đối thương mại, phát triển kinh tế địa phương Lệ Thủy huyện nông tỉnh Quảng Bình, giá trị sản phẩm nông nghiệp huyện chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị sản xuất toàn huyện, năm qua với phát triển kinh tế chung nước tỉnh, đời sống kinh tế xã hội người nông dân có nhiều thay đổi Tuy nhiên, trình độ sản xuất thấp, việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn nói cung kinh tế hộ nông dân gặp nhiều khó khăn; việc khai thác sử dụng nguồn lực hộ nông dân chưa tốt Với mong muốn góp phần tháo gỡ vấn đề trên, lựa chọn đề tài nghiên cứu: "Phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình" làm đề tài tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Dựa lý luận kinh tế hộ nông dân từ thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân thời gian qua, tác giả sâu nghiên cứu tính đặc thù kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân; phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy Footer Page of 145 Header Page of 145 - Để phát triển theo mục tiêu chung Đảng Nhà nước đề ra, cần phải đề giải pháp để đạt mục tiêu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Kết hoạt động kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu kinh tế hộ nông dân vài nhân tố chủ yếu tác động đến phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình từ năm 2010 đến năm 2012; đồng thời đưa giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân huyện thời gian tới Phƣơng pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Trên sở kết thu thập được, tiến hành so sánh năm với nhau, nhắm rút ưu điểm, hạn chế đối tượng, làm sở cho việc đề giải pháp phát triển phù hợp cho hộ nông dân huyện Lệ Thủy Bố cục đề tài Ngoài phần mục lục, mở đầu tài liệu tham khảo, đề tài chia làm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận phát triển kinh tế hộ nông dân Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 1.1.1 Một số khái niệm a Khái niêm hộ - Trước hết, hộ tập hợp chủ yếu phổ biến thành viên có chung huyết thống, có cá biệt trường hợp thành viên hộ chung huyết thống - Hộ thiết đơn vị kinh tế (chủ thể kinh tế), có nguồn lao động phân công lao động chung; có vốn chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh chung, đơn vị vừa sản xuất vừa tiêu dùng, có ngân quỹ chung phân phối lợi ích theo thoả thuận có tính chất gia đình b Khái niêm hộ nông dân - Hộ nông dân hộ sống nông thôn, có ngành nghề sản xuất nông nghiệp, nguồn thu nhập sinh sống chủ yếu nghề nông - Hộ nông dân đơn vị kinh tế sở, vừa đơn vị sản xuất vừa đơn vị tiêu dùng c Khái niệm kinh tế hộ nông dân Kinh tế hộ nông dân tế bào kinh tế - xã hội hình thành sở mối quan hệ: hôn nhân, huyết thống, phong tục, tâm linh, tâm lý, đạo đức Là hình thức tổ chức kinh tế sở xã hội Là pháp nhân kinh tế, bình đẳng trước pháp luật chủ thể kinh tế thị trường Footer Page of 145 Header Page of 145 d Khái niệm phát triển kinh tế hộ nông dân (1) Phát triển kinh tế: trình thay đổi theo hướng tiến mặt kinh tế, bao gồm thay đổi lượng chất, trình hoàn thiện kinh tế xã hội địa phương hay quốc gia (2) Phát triển kinh tế hộ nông dân: tăng lên mặt lượng chất kinh tế hộ nông dân - Đó gia tăng số lượng hộ, số lượng lao động hộ nông dân - Cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn nói chung kinh tế hộ nông dân thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp dịch vụ nông thôn - Các nguồn lực kinh tế hộ nông dân đầu tư sử dụng ngày có hiệu 1.1.2 Những đặc điểm kinh tế hộ nông dân 1.1.3 Vai trò phát triển kinh tế hộ nông dân a Về kinh tế - Kinh tế hộ nông dân có cung cấp lương thực, thực phẩm chủ yếu phục vụ cho đời sống; tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất - Kinh tế hộ nông dân đơn vị tích tụ vốn xã hội b Về xã hội - Kinh tế hộ nông dân tạo công ăn việc làm, giải phóng lực lượng, lực sản xuất nông thôn - Thực phân công lao động theo đơn vị kinh tế hộ nông dân - Kinh tế hộ nông dân góp phần đổi kỹ thuật, phát triển triển lực lượng sản xuất c Về môi trường Kinh tế hộ nông dân góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường sinh thái Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 1.2.1 Phát triển quy mô hộ nôngdân Phát triển quy mô hộ nông dân trình tăng lực sản xuất hộ nông dân, dẫn đến tăng trưởng hoạt động hộ nông dân, làm cho giá trị sản lượng hàng hóa hộ nông dân tăng lên, mức đóng góp hộ nông dân cho xã hội tăng lên Tăng lực sản xuất hộ nông dân thực cách gia tăng nguồn lực sản xuất hộ nông dân, bao gồm: nguồn lực đất đai, nguồn lực vốn, nguồn lực lao động, nguồn lực khoa học kỷ thuật Phát triển quy mô hộ nông dân cần đáp ứng tiêu: (1) Tổng số hộ nông dân (cơ sở) (2) GTSX hộ nông dân (3) Diện tích đất sử dụng hộ nông dân (ha) (4) Diện tích đất sử dụng bình quân hộ nông dân (ha/hộ) (5) Số lượng, cấu lao động hộ nông dân (6) Tổng số vốn hộ (7) Số vốn bình quân hộ (8) Số lượng máy móc thiết bị, giống đưa vào sản xuất 1.2.2 Hoàn thiện cấu kinh tế hộ nông dân Cơ cấu kinh tế hiểu tổng thể mối quan hệ số lượng chất lượng phận cấu thành thời gian điều kiện kinh tế- xã hội định Hoàn thiện cấu kinh tế hộ nông dân trình chuyển dịch cấu kinh tế hộ nông dân theo hướng hợp lý, khai thác tiềm nguồn lực để gia tăng kết quả, hiệu kinh tế hộ nông dân Xu chuyển dịch cấu ngành kinh tế hộ nông dân chuyển dịch theo hướng tỷ trọng ngành nông nghiệp cấu kinh tế hộ nông dân Footer Page of 145 Header Page of 145 giảm dần, tỷ trọng lâm nghiệp thuỷ sản tăng lên; đồng thời có chuyển dịch từ nông, lâm, thuỷ sản sang ngành công nghiệp dịch vụ Cơ cấu kinh tế hộ nông dân phản ánh thông qua tiêu: (1) Cơ cấu hộ nông dân phân theo ngành sản xuất: Tỷ lệ % số hộ nông nghiệp/ tổng số hộ Tỷ lệ % số hộ lâm nghiệp/ tổng số hộ Tỷ lệ % số hộ thủy sản/ tổng số hộ (2) Cơ cấu hộ nông dân phân theo theo thu nhập: Tỷ lệ % số hộ thu nhập từ nông nghiệp/ tổng số hộ Tỷ lệ % số hộ thu nhập từ lâm nghiệp/ tổng số hộ Tỷ lệ % số hộ thu nhập từ thủy sản/ tổng số hộ 1.2.3 Gia tăng kết sản xuất Kết sản xuất sở để tính toán xem xét hiệu quả; hiệu kinh tế cao hay thấp nói lên trình độ phát triển quản lý hộ nông dân Để có kết sản xuất hiệu kinh tế cao, người nông dân phải sử dụng hợp lý yếu tố sản xuất đất đai, vốn, lao động, máy móc thiết bị, phân bón, gống mới, thức ăn, phương thức tổ chức sản xuất Nhằm nâng cao suất lao động, tăng sản lượng nông sản, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Các tiêu chí đánh giá kết sản xuất hộ nông dân: (1) Giá trị sản xuất hộ nông dân (2) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (%) (4) GTSX bình quân hộ = GTSX hộ/số hộ (5) Tổng GTSX hộ/tổng giá trị sản xuất địa phương (6) Năng suất = sản lượng nông sản/ diện tích đất sử dụng Hay: suất =giá trị sản lượng nông sản/diện tích sử dụng đất Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.4 Phát triển hợp tác liên kết Thiết lập mối quan hệ hợp tác liên kết hộ nông dân thuộc lĩnh vực hoạt động, hộ nông dân có hoạt động mang tính chất bổ sung (trong HTX, tổ hợp tác), hộ nông dân với tổ chức (Nhà nước, doanh nghiệp ) tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng hiệu sản xuất kinh doanh, tạo sức mạnh cạnh tranh, tăng khả linh hoạt bên, giảm thiểu rủi ro nhờ chia sẻ trách nhiệm bên tham gia, mở rộng thị trường Liên kết sản xuất hộ nông dân thông qua hình thức như: Liên kết ngang, liên kết dọc hiệp hội Liên kết ngang liên kết hộ nông dân với nhau; liên kết dọc liên kết hộ nông dân với doanh nghiệp; liên kết hiệp hội việc thành lập hiệp hội ngành nghề địa bàn vùng Các tiêu đánh giá việc hợp tác liên kết hộ nông dân bao gồm: (1) Số lượng hộ tham gia liên kết hộ- hộ (2) Số lượng hộ tham gia liên kết doanh nghiệp-hộ-doanh nghiêp (3) Số lượng hộ tham gia liên kết doanh nghiệp- hộ 1.2.5 Phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ sản phẩm trình thực giá trị sản phẩm, giai đoạn làm cho sản phẩm khỏi trình sản xuất bước vào lưu thông, đưa sản phẩm từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực tiêu thụ Thị trường tiêu thụ định sản lượng bán ra, nhu cầu thị trường ảnh hưởng lớn đến kinh tế hộ nông dân Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm góp phần kích thích kinh tế hộ nông dân phát triển Thông qua thị trường giúp hộ nông dân Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 điều chỉnh kế hoạch sản xuất; sử dụng hợp lý vốn sản xuất, thực nhanh chóng trình tái sản xuất; người nông dân nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng chất lượng, mẫu mã, chủng loại mặt hàng, sở đó, có điều chỉnh hợp lý trình sản xuất Chỉ tiêu đánh giá mức độ tiếp cận thị trường tiêu thụ hộ nông dân là: (1) Tổng giá trị hàng hóa nông sản hộ nông dân (2) Tỷ lệ giá trị hàng hóa nông sản/ tổng giá trị nông sản hộ nông dân 1.3 NHẤN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên a- Vị trí địa lý đất đai b Khí hậu thời tiết c Môi trường sinh thái 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc yếu tố sản xuất a Vốn b Trình độ học vấn kỹ lao động c Công cụ sản xuất d Cơ sở hạ tầng 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc khoa học công nghệ a Kỹ thuật canh tác b Ứng dụng tiến khoa học - công nghệ 1.3.4 Nhóm nhân tố liên kết hợp tác sản xuất 1.3.5 Nhóm nhân tố thị trƣờng 1.3.6 Nhóm nhân tố chế sách Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 trọng chiếm 40% tổng giá trị sản xuất huyện b Về sở hạ tầng: Hệ thống sở hạ tầng nông thôn huyện Lệ Thủy phát triển số lượng nâng cấp chất lượng, góp phần tích cực tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư khu vực nông thôn, giải nhiều vấn đề kinh tế- xã hội nông thôn 2.1.3 Đặc điểm văn hóa- xã hội a Tình hình dân số lao động: Nguồn lao động huyện Lệ Thủy dồi Tỷ lệ lao động ngành nông nghiệp chiếm lớn tổng số lao động tham gia vào hoạt động sản xuất (năm 2012, chiếm 70,98%) b Văn hóa- xã hội: Văn hoá - xã hội huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện Giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân quan tâm đầu tư, hệ thống trường học, sở y tế xây dựng đến tận thôn, 2.1.4 Đánh giá tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa-xã hội trình phát triển kinh tế hộ nông dân Nhìn chung, điều kiện tự nhiên huyện Lệ Thủy có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế hộ nông dân Cơ sở hạ tầng nông thôn huyện phát triển khá, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hộ nông dân Giá trị sản xuất huyện năm qua tăng trưởng cao, đời sống người nông dân cải thiện Tuy nhiên, lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy làm hư hỏng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội GTSX tăng trưởng không đồng không ổn định; GTSX tăng trưởng không đồng không ổn định; GTSX ngành công nghiệp- xây dựng giảm; cở hạ tầng, văn hoá vùng núi vùng biển gặp khó khăn Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 2.2.1 Thực trạng phát triển quy mô hộ nông dân a Thực trạng phát triển diện tích đất canh tác Bảng 2.1: Tình hình đất canh tác hộ nông dân Loại đất Đvt Đất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất thủy sản Tỷ trọng đất canh tác Đất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất thủy sản 2010 2011 Tốc độ tăng bình quân 2012 18.706,90 18.678,24 18.771,39 16.959,18 16.936,61 16.939,43 108,55 118,22 118,22 0,17 -0,06 4,36 % % % 6,23 2,28 16,17 52,28 47,4 0,3 52,26 47,39 0,33 52,38 47,27 0,33 Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Lệ Thủy Bảng 2.2: Diện tích đất canh tác bình quân hộ Chỉ tiêu Đvt Đất canh tác mổi hộ Hộ nông nghiệp Hộ lâm nghiệp Hộ thủy sản ha/hộ ha/hộ ha/hộ ha/hộ 2010 2011 2012 1,30 0,78 13,35 0,05 1,28 0,78 11,77 0,05 1,31 0,80 10,50 0,05 Tốc độ tăng bình quân 0,40 1,62 -11,35 0,65 Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Lệ Thủy Tổng diện tích, tỷ trọng diện tích đất canh tác bình quân hộ nông dân ngày tăng, tăng bình quân 0,4% Đất lâm nghiệp giảm b Thực trạng phát triển vốn: Bảng 2.3: Tình hình tích lũy vay ngân hàng Chỉ tiêu Đvt Tổng vốn Vốn bình quân Vốn tích lũy Vốn tích lũy hộ Tổng vốn vay Vốn vay hộ 2010 2011 2012 Triệu 157.322,42 180.415,11 197.486,40 Triệu 5,73 6,49 7,24 Triệu 118.866,5 136.939,72 148.435,83 Triệu 4,33 4,92 5,44 Triệu 38.455,96 43.475,38 49.050,57 Triệu 1,40 1,56 1,80 Nguồn: Phòng Thống kê huyện Lệ Thuỷ Footer Page 13 of 145 Tốc độ tăng bình quân 12,04 12,40 11,75 12,11 12,94 13,31 12 Header Page 14 of 145 Vốn tích lũy vốn vay hộ nông dân ngày tăng Tuy nhiên, số vốn cho sản xuất thấp mặt chung nước (Bảng 2.8) c Thực trạng phát triển lao động Bảng 2.4: Tình hình lao động hộ nông dân Chỉ tiêu ĐVT 2010 2011 2012 Lao động nông dân Lao động nông nghiệp Lao động lâm nghiệp Lao động thủy sản Cơ cấu lao động Lao động nông nghiệp Lao động lâm nghiệp Lao động thủy sản Ngƣời Người Người Người 59.270 53.233 2.406 3.631 59.486 52.339 2.754 4.393 57.160 49.820 2.686 4.654 Tốc độ tăng bình quân -1,80 -3,26 5,66 13,21 % % % 91,28 2,59 6,13 87,99 4,63 7,38 87,16 4,70 8,14 -2,28 34,66 15,28 Nguồn: Phòng Thống kê huyện Lệ Thủy Số lượng tỷ trọng lao động hộ nông dân ngày giảm, năm 2010 chiếm 80,92%, đến năm 2012 chiếm 74,91% Bảng 2.5: Lao động bình quân hộ nông dân Chỉ tiêu ĐVT Lao động hộ Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản người/hộ người/hộ người/hộ người/hộ 2010 2011 2012 2,16 2,21 1,89 1,71 2,14 2,19 2,18 1,61 2,09 2,09 2,19 2,04 Tốc độ tăng bình quân -1,48 -2,69 7,40 9,19 Nguồn: Phòng Thống kê huyện Lệ Thủy Lao động bình quân hộ nông dân ngày giảm Lao động có chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động lâm nghiêp thủy sản Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 Biểu 2.6: Trình độ lao động hộ nông dân Chỉ tiêu ĐVT 2010 Chưa qua đào tạo Sơ cấp, công nhân kỷ thuật Trung cấp Cao đẳng Đại học trở lên Cơ cấu trình độ Chưa qua đào tạo Sơ cấp, công nhân kỷ thuật Trung cấp Cao đẳng Đại học trở lên người người người người người 56.806 56.720 48.872 1.160 1.053 1.738 1.055 1.291 3.492 110 238 1.509 138 184 1.549 % % % % % 95,84 1,96 1,78 0,19 0,23 2011 2012 95,35 1,77 2,17 0,40 0,31 Tốc độ tăng bình quân -7,25 22,37 81,96 269,82 235,08 85,5 3,0 6,1 2,6 2,7 -5,55 24,61 85,29 276,59 241,20 Nguồn: Phòng Lao động TBXH huyện Lệ Thủy Trình độ lao động hộ nông dân nâng lên Số lao động có trình độ chuyên môn ngày tăng; lao động chưa qua đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ ngày giảm Tuy nhiên thấp so với yêu cầu sản xuất hàng hóa chế thị trường d Thực trạng phát triển khoa học kỷ thuật Bảng 2.7: Tình hình ứng dụng khoa học kỷ thuật Chỉ tiêu Máy kéo Máy bơm nước Máy gặt Trạm bơm diện Máy tuốt lúa Giống (trồng trọt) Số cán khuyến nông Cán thú y Số lớp tập huấn, đào tạo Số người tập huấn, đào tạo Mô hình trình diễn ĐVT Chiếc Chiếc Chiếc Trạm Chiếc Loại Người Người Lớp Người Mô hình 2010 410 207 68 317 05 28 26 450 4.500 32 2011 2012 410 207 02 68 320 05 28 26 450 4.500 39 410 207 02 68 335 08 28 26 450 5.000 30 Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Lệ Thủy Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 Việc chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, mua sắm công cụ sản xuất giới mới; khuyến nông, khuyến lâm, thú y quan tâm đầu tư Tuy nhiên, chưa có đột phá hạn chế 2.2.2 Thực trạng cấu kinh tế hộ nông dân a Cơ cấu hộ nông dân theo ngành sản xuất Bảng 2.8: Cơ cấu theo ngành sản xuất Chỉ tiêu ĐVT Hộ nông nghiệp Hộ lâm nghiệp Hộ thủy sản % % % 2010 87,67 4,62 7,71 2011 85,67 4,54 9,80 Tốc độ tăng bình quân 85,74 -1,10 5,91 13,10 8,34 4,02 2012 Nguồn: Phòng Thống kê huyện Lệ Thủy b Cơ cấu hộ nông dân theo thu nhập Bảng 2.9: Cơ cấu hộ nông dân theo thu nhập Chỉ tiêu Đvt Từ nông nghiệp Từ lâm nghiệp Từ thủy sản % % % 2010 86,33 6,02 7,65 2011 86,75 5,99 7,26 Tốc độ tăng bình quân 84,37 -1,14 7,53 11,86 8,10 2,88 2012 Nguồn: Phòng Thống kê huyện Lệ Thủy Cơ cấu ngành sản xuất cấu thu nhập hộ nông dân có chuyển dịch theo hướng tiến Tuy nhiên, chuyển dịch cấu kinh tế chậm chưa ổn định 2.2.3 Thực trạng gia tăng kết sản xuất Bảng 2.10: Giá trị sản xuất hộ nông dân Chỉ tiêu Nông nghiệp Lâm nghiệp Thuỷ sản Tổng cộng Đvt Triệu Triệu Triệu 2010 2011 2012 1.089.162 1.096.750 1.137.509 65.440 60.336 83.904 123.536 94.694 101.795 1.278.138 1.251.780 1.323.208 Nguồn: Phòng thống kê huyện Lệ Thủy Footer Page 16 of 145 Tốc độ tăng bình quân 2,20 13,23 -9,22 1,75 15 Header Page 17 of 145 Bảng 2.11: Thu nhập bình quân hộ nông dân Chỉ tiêu Đvt Hộ nông dân Hộ nông nghiệp Hộ lâm nghiệp Hộ thủy sản Triệu/hộ Triệu/hộ Triệu/hộ Triệu/hộ 2010 2011 46,53 45,23 51,53 58,33 2012 60,42 62,85 57,01 40,76 63,79 63,80 67,99 60,73 Tốc độ tăng bình quân 17,08 18,76 14,87 2,04 Nguồn: Phòng Thống kê huyện Lệ Thủy GTSX hộ nông dân tăng trưởng, bình quân tăng 2,2% Thu nhập bình quân hộ nông dân ngày tăng, tốc độ tăng bình quân năm cao 17,08% Tuy nhiên thu nhập bình quân hộ nông dân thấp so với mặt chung nước 2.2.4 Thực trạng phát triển hợp tác liên kết Mô hình liên kết: HTX, tổ hợp tác và: Hộ tiểu thương Hộ nông dân Hộ nông dân HTX Hộ tiểu thương 2.2.5 Thực trạng phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Thị trường hộ nông dân nhỏ lẻ, giá bán không ổn định, việc cung ứng hàng hoá hộ nông dân mang tính riêng lẻ nên không khai thác hiệu kinh tế nhờ quy mô Tính riêng lẻ làm giảm khả gặp người bán người mua, hộ nông dân thường bị ép giá 2.3- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN HUYỆN LỆ THUỶ 2.3.1 Ƣu điểm: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giá trị tăng thêm kinh tế hộ nông dân ổn định Kinh tế hộ nông dân phát Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 triển theo xu hướng tích cực Chuyển dịch cấu kinh tế hộ nông dân lao động nông thôn có nhiều tiến hướng Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chiều rộng chiều sâu Các nguồn lực khai thác có hiệu 2.3.2 Tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng hàng năm ngành kinh tế hộ nông dân không đồng chưa ổn định Cơ cấu kinh tế lao động hộ nông dân chuyển dịch chậm chưa đạt yêu cầu đề GTSX ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn Năng suất, chất lượng số giống trồng, vật nuôi thấp Ngành nghề nông thôn phát triển tự phát, chất lượng thấp, sức cạnh tranh yếu Quy mô sản xuất manh mún Việc sử dụng nguồn lực hiệu chưa cao Sự liên kết kinh tế chưa chặt chẽ Thị trường tiêu thụ sản phẩm nhỏ hẹp 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế a Nguyên nhân khách quan: Đặc điểm tự nhiên huyện có nhiều bất lợi cho sản xuất nông nghiệp nói chung sản xuất hộ nông dân nói riêng Xuất phát điểm kinh tế Huyện mức thấp; tiềm năng, mạnh Huyện chưa phát huy Dịch bệnh thường xuyên xảy diễn biến phức tạp Giá vật tư đầu vào tăng cao; thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định b Nguyên nhân chủ quan: Một phận người nông dân, tư tưởng ngại khó, thụ động, chờ, ỷ lại; chưa giám nghĩ, dám làm, chưa mạnh dạn đầu tư sản xuất lớn Công tác đạo chuyển đổi trồng, vật nuôi, thuỷ sản chưa liệt, thiếu giải pháp mạnh Một số nơi chưa quan tâm đến công tác dạy nghề, học nghề, đào tạo, tấp huấn nghề Nguồn vốn thiếu; sách hỗ trợ sản xuất hạn chế Công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa trọng Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 3.1.1 Một số xu hƣớng phát triển kinh tế hộ nông dân a Các yếu tố thúc đẩy kinh tế hộ nông dân phát triển - Sự tồn kinh tế hộ nông dân tất yếu khách quan - Chính sách Đảng Nhà nước tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế hộ nông dân - Kinh tế hộ nông dân xem "cái phao" cho doanh nghiệp gặp khó khăn b Các yếu tố hạn chế kinh tế hộ nông dân phát triển - Kinh tế hộ nông dân phải mở rộng quy mô, tăng lực sản xuất - Quá trình đô thị hoá, việc ứng dụng tiến khoa học kỷ thuật; xu hướng tập trung, tích tụ ruộng - Biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt - Mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội Huyện 3.1.2 Quan điểm phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thuỷ a Đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn Phát triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn b Khai thác có hiệu tiềm năng, lợi địa phương Tạo đột phá chuyển dịch cấu kinh tế hộ nông dân Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 c Phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, đại, khâu đột phá để đẩy nhanh nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn d Nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục- đào tạo, dạy nghề phục vụ phát triển nguồn nhân lực đ Nâng cao chất lượng, hiệu công tác quy hoạch đất nông nghiệp quy hoạch ngành hàng 3.1.3 Mục tiêu phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thuỷ - Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, trọng tâm đầu tư thâm canh, đa dạng sản phẩm, nâng cao giá trị - Tiếp tục hỗ trợ để phát triển kinh tế hộ, trang trại, HTX sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản - Chú trọng phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển chế biến gắn với phát triển nguồn nguyên liệu nông, lâm, thuỷ sản 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN LỆ THUỶ 3.2.1 Giải pháp phát triển đất đai - Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đất nông nghiệp, nông thôn - Thực triệt để chủ trương ruộng đất, thực giao đất, giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu lâu dài cho hộ nông dân - Trong giao đất phải theo nguyên tắc để nông hộ chuyên canh, thâm canh, hạn chế tối thiểu tình trạng sản xuất manh mún, hiệu không cao - Thực quyền trao đổi, chuyển nhượng, cho thuê nhằm tăng khả tích tụ tập trung ruộng Khuyến khích việc Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 tích tụ, tập trung ruộng đất - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi, áp dụng tiến khoa học kỷ thuật để bước nâng cao hệ số sử dụng ruộng đất - Chú trọng giải tốt vấn đề ruộng đất cho hộ nông dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc người 3.2.2 Giải pháp phát triển vốn (1) Vốn ngân sách - Huy động nguồn vốn hỗ trợ đầu tư có mục tiêu Trung ương từ chương trình, dự án lớn - Tập trung vốn ngân sách cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến khoa học công nghệ - Vốn ngân sách xây dựng đồng sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn - Vốn thực chủ trương, sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nông dân (2) Vốn tổ chức tín dụng - Tổ chức thực sách Trung ương tín dụng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; sách hỗ trợ đầu tư dự án sản xuất, chế biến nông nghiệp - Ưu tiên dành nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để hỗ trợ phát triển; nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn để phục vụ cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất hộ nông dân - Các ngân hàng thương mại có hình thức cho vay vốn phù hợp; cải tiến thủ tục cho vay Theo dõi, hướng dẫn việc sử dụng vốn vay hộ nông dân mang lại hiệu sử dụng vốn tối ưu (3) Vốn dân nguồn vốn khác - Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư phát triển sở hạ Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 tầng, đầu tư xây dựng sở nguyên vật liệu, sở bảo quản, chế biến; đẩy mạnh trình liên doanh, liên kết thành phần kinh tế - Khuyến khích chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông dân Thực chuyên môn hóa nông nghiệp kết hợp với phát triển đa dạng hóa nhằm khai thác nguồn lực nhân dân - Tạo môi trường thông thoáng để thu hút nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn Huyện Tranh thủ hỗ trợ tổ chức nước để tăng cường đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất người nông dân - Cải tiến hoạt động tín dụng nông thôn nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi dân cư vào phát triển sản xuất 3.2.3 Giải pháp phát triển trình độ lao động - Nâng cao trình độ văn hóa người nông dân chủ hộ Tập trung ưu tiên nâng cao trình độ dân trí vùng sâu, vùng xa - Đào tạo trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán quản lý xã, thị trấn; cán kỷ thuật tham gia tổ chức khuyến nông - Tăng cường thực mô hình trình diễn, khảo nghiệm giống - Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm - Tăng cường nguồn vốn cho công tác khuyến nông, đào tạo nghề 3.2.4 Giải pháp phát triển khoa học kỹ thuật - Tăng lượng vốn đầu tư trực tiếp cho khoa học công nghệ nông nghiệp Khuyến khích phát triển khoa học công nghệ; triển khai đề tài ứng dụng khoa học mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư có hiệu để đưa vào sản xuất nhân rộng; áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, phù hợp vùng; nghiên cứu, chuyển Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 giao khoa học công nghệ khâu chế biến, bảo quản - Tổng kết mô hình thực tiễn phát triển mô hình nông nghiệp Từ xây dựng biện pháp để nâng cao hiệu mô hình nhân rộng mô hình - Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, sở, hộ sản xuất ngành nghề nông thôn ứng dụng tiến kỹ thuật; khuyến khích thi đua lao động sáng tạo nghiên cứu, áp dụng tiến khoa học, công nghệ; kết hợp đổi công nghệ gắn với bảo vệ môi trường - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá tiến kỹ thuật, công nghệ mới, thị trường giá sản phẩm - Xây dựng thực sách liên doanh, liên kết nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỷ thuật - Tăng cường công tác đào tạo cán khoa học kỷ thuật; sở vật chất cho tâm nghiên cứu 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện cấu kinh tế hộ nông dân - Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch ngành nông nghiệp làng nghề nông thôn Tập trung huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, đảm bảo tưới, tiêu - Chuyển đổi cấu trồng nhằm đem lại hiệu thiết thực cho người nông dân, đáp ứng yêu cầu thị trường, phù hợp với xu hướng phát triển ngành nông nghiệp Chuyển đổi cấu trồng hướng tạo động lực kích thích sản xuất - Tập trung đầu tư phát triển làng nghề truyền thống Du nhập nghề phù hợp với đặc điểm địa phương - Thường xuyên tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả; tăng cường đầu Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 tư điều kiện cần thiết để đẩy mạnh công tác sản xuất cung ứng giống trồng, vật nuôi cho người nông dân 3.2.6 Giải pháp phát triển liên kết kinh tế hộ nông dân - Trong quy hoạch phát triển phải kết hợp quy hoạch phát triển vùng nông nghiệp chuyên môn hoá với quy hoạch phát triển ngành hàng, dịch vụ, chế biến vùng - Khuyến khích hình thức liên doanh liên kết thông qua ưu đãi thuế, hỗ trợ thông tin Tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức cho hộ nông dân hợp tác liên kế kinh tế Khuyến khích việc hợp tác, chia công nghệ Phát triển mô hình liên kết - Có sách giải pháp đồng để hỗ trợ HTX nông, lâm, thủy sản, tổ hợp tác phát triển Củng cố HTX yếu - Tổ chức tốt khâu bao tiêu sản phẩm cho người nông dân thông qua doanh nghiệp, HTX chế biến, tiêu thụ nông sản Tổ chức tốt hình thức liên kết nhà - Sớm triển khai thành lập hiệp hội hộ nông dân 3.2.7 Giải pháp phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm - Hỗ trợ khuyến khích phát triển thương hiệu cho sản phẩm hộ nông dân sản xuất ra; đồng thời tạo thương hiệu - Nâng cao chất lượng sản phẩm, giải tốt vấn đề giá - Triển khai xây dựng kênh phân phối đến chợ đầu mối, vùng trung tâm Đa dạng hoá hình thức tiêu thụ 3.2.8 Chính sách phát triển kinh tế hộ nông dân a Chính sách đất đai - Hoàn thiện quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai cho phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn - Có sách hạn chế việc chuyển đổi đất nông nghiệp cho mục đích công nghiệp hóa đô thị hóa Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Tiếp tục hoàn thiện văn luật quy định cụ thể chuyển nhượng, mua, bán đất đai, góp vốn đất - Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống chế, sách kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân b Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư - Có sách khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư sở hạ tầng; nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất - Triển khai tốt sách tín dụng - Thành lập phân tư vấn sách Phòng Nông nghiệp huyện - Có sách trợ giá đầu vào cho sản xuất - Thực tốt sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân vùng sâu, vùng xa Footer Page 25 of 145 24 Header Page 26 of 145 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua nghiên cứu lý luận thực trạng kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thuỷ thấy rằng, phát triển kinh tế hộ nông dân góp phần khai thác tiềm năng, mạnh; khắc phục khó khăn kinh tếxã hội Huyện Tuy nhiên, trình phát triển, kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thuỷ gặp vấn đề cần giải Luận văn đưa giải pháp để khắc phục vấn đề đó, đưa kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy ngày phát triển KIẾN NGHỊ Đối với Chính phủ bộ, ngành Trung ƣơng - Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Luật đất đai - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung sách đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn - Ban hành chế, sách khuyến khích doanh nghiệp đổi công nghệ thân thiện với môi trường; hỗ trợ cho dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, áp dụng công nghệ - Tăng mức hỗ trợ hàng năm chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo Đối với cấp quyền tỉnh - Có chế, sách khuyến khích phát triển nông nghiệp toàn diện; hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ nông thôn - Quan tâm hỗ trợ lồng ghép dự án để đầu tư kinh phí xây dựng sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn - Làm tròn vai trò "bà đỡ", "tư lệnh" "4 nhà" sản xuất kinh doanh nông nghiệp Footer Page 26 of 145 ... tế hộ nông dân Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Tổng... kinh tế hộ nông dân từ thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân thời gian qua, tác giả sâu nghiên cứu tính đặc thù kinh tế hộ nông dân huyện Lệ Thủy, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế hộ. .. quan tâm phát triển kinh tế hộ nông dân - Kinh tế hộ nông dân xem "cái phao" cho doanh nghiệp gặp khó khăn b Các yếu tố hạn chế kinh tế hộ nông dân phát triển - Kinh tế hộ nông dân phải mở rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay