Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vin

26 89 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:36

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ MỸ XƯƠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Xuân Tiến Phản biện 1: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: PGS.TS Lê Quốc Hội Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng ngày 21 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Huyện Càng Long huyện thị trực thuộc tỉnh Trà Vinh, với vị trí địa lý thuận lợi tạo điều kiện cho huyện Càng Long nhiều tiềm năng, lợi cho phát triển kinh tế huyện Từ Luật Doanh nghiệp ban hành, môi trường đầu tư có nhiều biến đổi theo hướng thông thoáng, bình đẳng, hấp dẫn nhà đầu tư Để đạt mục tiêu phát triển địa phương cần huy động nguồn lớn xã hội, việc huy động nguồn vốn đầu tư từ khối doanh nghiệp nhỏ vừa có vai trò quan trọng Tuy nhiên, với đặc điểm doanh nghiệp địa bàn huyện có quy mô nhỏ, thiếu vốn, khả tiếp cận đến tín dụng hạn chế, thiếu kỹ quản lý, thông tin,… Bên cạnh đó, yếu tố thuộc môi trường kinh doanh địa bàn huyện chưa đáp ứng tốt Tất vấn đề làm cản trở phát triển khu vực doanh nghiệp này, ảnh hưởng tới khả huy động nguồn lực cho phát triển huyện Càng Long Xuất phát từ vấn đề thiết trên, chọn đề tài nghiên cứu: “Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh”, để làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận việc phát triển DNNVV - Phân tích thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa huyện Càng Long thời gian qua, nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển loại hình doanh nghiệp - Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Càng Long thời gian tới Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Càng Long b Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu mặt nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa (hình thức sản xuất tổ chức sản xuất, thị trường…) - Phạm vi nghiên cứu mặt không gian: đề tài nghiên cứu nội dung huyện Càng Long - Về mặt không gian: giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc - Phương pháp thống kê mô tả, thu thập số liệu, phương pháp so sánh, phân tích số liệu - Các phương pháp nghiên cứu khác Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận trình bày 03 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Chương 3: Một số giải pháp để phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh thời gian tới Tổng quan tài liệu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ vừa theo quy mô tổng nguồn vốn lao động bình quân (trong tiêu chí tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên), phân chia theo khu vực ngành nghề kinh doanh: nông, lâm nghiệp thủy sản; công nghiệp xây dựng; thương mại dịch vụ 1.1.2 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa Được xây dựng tiêu chí như: Số lao động, tổng giá trị tài sản (hay tổng vốn), doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp… 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa Thứ nhất, doanh nghiệp nhỏ vừa thuộc nhiều thành phần kinh tế Thứ hai, doanh nghiệp nhỏ vừa có qui mô vốn lao động nhỏ, thường DN khởi thuộc khu vực kinh tế nhà nước Thứ ba, quy trình sản xuất, kinh doanh đơn giản, dễ phát huy chất hợp tác Thứ tư, doanh nghiệp nhỏ vừa đầu tư vào tài sản cố định không nhiều nguồn vốn hạn chế, thường đầu tư vào ngành thâm dụng lao động góp phần giải tình trạng thất nghiệp Thứ năm, địa điểm mặt sản xuất, kinh doanh không lớn thường sử dụng diện tích đất riêng làm mặt sản xuất - Ưu điểm doanh nghiệp nhỏ vừa như: + Những doanh nghiệp nhỏ vừa nhạy cảm với thay đổi sản xuất, có tính linh hoạt dễ thích ứng với biến động thị trường Footer Page of 145 Header Page of 145 + Doanh nghiệp nhỏ vừa có "lợi thế" bám sát nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng - Hạn chế doanh nghiệp nhỏ vừa như: + Quy mô nguồn vốn nhỏ hạn chế, trình độ tay nghề người lao động, trình độ quản lý thấp; thiếu thông tin, khả tiếp cận thị trường kém, quan hệ kinh doanh hạn hẹp + Sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa thấp, khó tiêu thụ, có nhiều rủi ro, hoạt động phân tán, rải rác, khó quản lý, hỗ trợ phát triển 1.1.4 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế quốc dân - Tạo nhiều việc làm cho người lao động - Góp phần sử dụng có hiệu nguồn lực địa phương - Thúc đẩy phát triển thị trường - Góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế - Thúc đẩy trình cạnh tranh kinh tế 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.2.1 Gia tăng số lượng doanh nghiệp - Gia tăng số lượng doanh nghiệp làm tăng số lượng lượng tuyệt đối DNNVV; nhân rộng số lượng doanh nghiệp nhỏ tại; phát triển thêm số sở; làm tăng số lượng doanh nghiệp - Nhờ phát triển số lượng doanh nghiệp làm cho ngành kinh tế phát triển - Để gia tăng số lượng, qui mô doanh nghiệp phải tạo điều kiện doanh nghiệp đời hoạt động Đó điều kiện đất đai, sở vật chất, thị trường, điều kiện thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn - Tiêu chí để đánh giá gia tăng số lượng là: + Số lượng doanh nghiệp qua năm (tổng số loại); + Tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp qua năm; + Số lượng doanh nghiệp thành lập (tổng số loại); Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.2 Gia tăng nguồn lực doanh nghiệp - Phát triển nguồn lực doanh nghiệp tăng quy mô yếu tố sản xuất, nguồn lực sản xuất như: lao động, diện tích mặt sản xuất kinh doanh, vốn, trình độ công nghệ máy móc, lực trình độ quản lý doanh nghiệp - Phải tăng quy mô yếu tố nguồn lực DN yếu tố nguồn lực thành phần cấu thành trình sản xuất - Để gia tăng nguồn lực doanh nghiệp phải gia tăng yếu tố như: a Nguồn nhân lực b Nguồn lực vật chất c Nguồn tài e Khoa học công nghệ - Tiêu chí đánh giá: + Số lượng lao động doanh nghiệp; lao động phân theo ngành; trình độ nguồn lao động, trình độ chuyên môn lao động + Các loại sở vật chất chủ yếu (máy móc, phương tiện); + Sự thuận lợi mặt kinh doanh; + Vốn đầu tư kinh doanh doanh nghiệp; vốn chủ sở hữu 1.2.3 Gia tăng chủng loại nâng cao chất lượng sản phẩm - Tăng chủng loại sản phẩm: doanh nghiệp muốn phát triển phải tìm cách có thêm sản phẩm Sản phẩm sản phẩm lần đầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Chất lượng sản phẩm tạo sức hấp dẫn, thu hút người mua tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Do sản phẩm có thuộc tính khác nhau, tạo nên lợi doanh nghiệp - Để gia tăng chủng loại nâng cao chất lượng sản phẩm cần phải: + Phát triển thêm sản phẩm dịch vụ phù hợp với thời đại Footer Page of 145 Header Page of 145 + Đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng + Thay đổi tính sản phẩm theo hướng ngày an toàn, tiện ích + Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên bán hàng họ người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng - Tiêu chí đánh giá: + Số lượng sản phẩm; + Số sản phẩm tạo ra; + Mức tăng loại sản phẩm 1.2.4 Lựa chọn loại hình doanh nghiệp - Hình thức tổ chức sản xuất doanh nghiệp cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Việc lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất quan trọng chọn hình thức sản xuất phát huy hiệu yếu tố nguồn lực phát triển tương lai doanh nghiệp Có hình thức sau: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần - Tiêu chí đánh giá: + Số lượng loại hình doanh nghiệp; + Tốc độ tăng loại hình doanh nghiệp 1.2.5 Mở rộng thị trường - Mở rộng thị trường doanh nghiệp tìm cách gia tăng doanh số qua việc đưa sản phẩm vào thị trường Làm cho yếu tố thị trường, thị phần, khách hàng ngày tăng - Phải mở rộng thị trường để làm tăng doanh thu, tăng thị phần, tạo công ăn việc làm cho lao động, hạ giá thành, nâng cao lợi nhuận, giảm rủi ro, mở rộng chu kỳ sống sản phẩm - Để mở rộng thị phần cần phải tạo sản phẩm, hình thức, mẫu mã, giá cạnh tranh mặt hàng thị trường Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tiêu chí đánh giá: + Số lượng thị trường tăng lên so với thị trường có; + Tổng kim ngạch xuất nhập 1.2.6 Gia tăng kết sản xuất đóng góp cho xã hội - Gia tăng kết sản xuất kinh doanh kết so sánh lợi ích đạt chi phí bỏ sản xuất lớn nhất, không kết mặt kinh tế mà kết mặt xã hội - Gia tăng kết sản xuất doanh nghiệp biểu gia tăng sản phẩm giá trị sản lượng doanh nghiệp Tăng kết sản xuất làm cho giá trị sản lượng đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Để gia tăng kết sản xuất doanh nghiệp phải: tìm kiếm thị trường, làm tốt công tác marketing, nâng cao trình độ quản lý, lựa chọn chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý, 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.3.1 Các nhân tố điều kiện tự nhiên 1.3.2 Các nhân tố kinh tế a Tốc độ tăng trưởng kinh tế b Chuyển dịch cấu kinh tế c Cơ Sở hạ tầng kỹ thuật d Các sách Nhà nước e Nhân tố thị trường f Hệ thống dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 1.3.3 Các nhân tố xã hội Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HUYỆN CÀNG LONG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên - Về vị trí địa lý: Huyện Càng Long nằm phía Bắc tỉnh Trà Vinh, tạo lợi giao thông - Địa hình: có diện tích tự nhiên 30.009,88 - Tài nguyên khoáng sản số loại khoáng sản như: Cát San Lấp, đất Sét làm gạch ngói - Khí hậu: nằm khu vực nhiệt đới gió mùa ven biển Tóm lại với điều kiện tạo điều kiện cho DN thuận lợi việc giao thông vận tải, hàng hóa 2.1.2 Đặc điểm kinh tế Nhìn chung tình hình kinh tế địa bàn huyện có hướng phát triển tốt Hàng năm tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng bình 12,5% Cơ cấu chuyển dịch kinh tế huyện Càng Long theo hướng tích cực chuyển dần theo hướng tích cực giảm dần tỷ trọng nhóm ngành nông – lâm nghiệp thủy sản, tăng dần tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp – xây dựng thương mại - dịch vụ Đã tạo điều kiện cho phát triển doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp thủy sản chiếm tỉ lệ cao Với điều kiện kinh tế thuận lợi cho việc phát triển DNNVV kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại dịch vụ 2.1.3 Đặc điểm xã hội - Dân số huyện năm 2009 143.006 người đến năm 2013 144.342 người tăng 0,9%, mật độ dân số 569 người/km2 Dân tộc Khmer chiếm 5,74% so với tổng số dân Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 (bình quân hàng năm tăng 22,7%), doanh nghiệp tăng nhiều xã An Trường A (tăng 36,69%), Mỹ Cẩm (tăng 35,67%), b Tình hình doanh nghiệp thành lập Hiện số doanh nghiệp thàng lập địa bàn huyện qua năm tăng chưa ổn định, chủ yếu 02 loại hình: Công ty TNHH công ty tư nhân Được thể qua bảng số liệu 2.2: Bảng 2.2: Số lượng doanh nghiệp thành lập phân theo loại hình Năm ĐVT 2009 2010 2011 2012 2013 Công ty Cổ phần DN - - - - - DN 15 24 30 19 20 % 37,50 51,06 48,39 38,0 41,7 DN 25 23 32 31 28 % 62,50 48,94 51,61 62,00 58,3 DN 40 47 62 50 48 Cơ cấu DN Công ty TNHH Cơ cấu DN Công ty tư nhân Cơ cấu DN Tổng số % (Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Trà Vinh) Qua bảng số liệu 2.2 cho thấy năm 2009 số lượng DN thành lập 40 doanh nghiệp, đến năm 2013 số lượng doanh nghiệp thành lập giảm 48 doanh nghiệp, tăng bình quân hàng năm 13,77% Bên cạnh đó, doanh nghiệp hoạt động so với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thành lập giảm qua năm, năm 2009 chiếm 52% tổng số DN hoạt động, năm 2013 giảm đạt 35,55% 2.2.2 Thực trạng nguồn lực doanh nghiệp nhỏ vừa a Nguồn lao động Tình hình lao động DNNVV huyện hàng năm tăng lên, nhiên số lao động khu vực DN chiếm tỷ lệ Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 thấp tổng số lao động toàn huyện Được thể qua bảng số liệu 2.3: Bảng 2.3: Tình hình sử dụng lao động DNNVV huyện Càng Long qua năm Năm ĐVT 2009 2010 2011 2012 2013 LĐ toàn huyện Người 110.144 111.703 113.004 114.269 115.182 LĐ DNNVV Người 2.735 4.150 4.078 3.859 4.108 Trong tổng số % 2,48 3,72 3,61 3,38 3,57 Tốc độ tăng % - 51,73 49,1 41,09 50,2 (Nguồn: Niên giám Thống kê Phòng Lao động & TBXH huyện Càng Long) Qua bảng số liệu 2.3 cho thấy số lao động khu vực DN năm 2009 2.735 người, đến năm 2013 có đến 4.108 người tăng bình quân hàng năm 48,3% Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp thành lập hàng năm tăng lên bình quân lao động doanh nghiệp giảm năm 2009 có 35,99 lao động/1 doanh nghiệp đến năm 2013 có 30,43 lao động/1 doanh nghiệp Lao động phân theo ngành hoạt động địa bàn huyện cao nhóm ngành nông lâm – thủy sản, năm 2009 có 1.503 người, năm 2013 có 1.502 người, tăng bình quân 6,54% Trình độ quản lý DNNVV huyện Càng Long ngày nâng cao Năm 2013 có trình độ đại học lại tăng lên 57 người tức tăng gấp 1,2 lần so với năm 2009 b Nguồn lực vật chất Giá trị tài sản doanh nghiệp đầu tư nhiều vào nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý chiếm đến 91,12% tổng giá trị tài sản cố định doanh nghiệp vào năm 2009 có xu hướng giảm 89,3% năm 2013 Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Trong giá trị tài sản tài sản vô hình như: mặt kinh doanh, phát minh, sáng chế, quan hệ khách hàng… c Thực trạng vốn đầu tư Số lượng DNNVV thành lập địa bàn huyện Càng Long không ngừng tăng lên số lượng, điều làm cho vốn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp không ngừng tăng lên, nhiên vốn SXKD BQ/1 DN qua năm có xu hướng giảm, thể qua bảng số liệu 2.4: Bảng 2.4: Bình quân vốn DNNVV Năm Vốn SXKD DNNVV Số DNNVV Vốn SXKD BQ/1 DN ĐVT 2009 2010 2011 2012 2013 Tỷ đồng 112,9 129,7 140,2 156,6 161,47 DN 76 114 112 122 135 Tỷ đồng 1,49 1,14 1,25 1,28 1,20 (Nguồn: Số liệu tác giả tính toán từ bảng số liệu) Qua bảng số liệu 2.4 vốn SXKD doanh nghiệp qua năm tăng lên, năm 2009 112,9 tỷ đồng đến năm 2013 161,47 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 9,4% Nhưng vốn SXKD BQ/1 DN qua năm có xu hướng giảm, năm 2009 vốn SXKD bình quân doanh nghiệp 1,49 tỷ đồng đến năm 2013 giảm nhẹ 1,2 tỷ đồng BQ/1 DN d Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin Thực trạng máy móc, thiết bị công nghệ khu vực doanh nghiệp địa bàn huyện so với tỉnh khu vực có khoảng 63% lạc hậu, 30% trung bình 7% tương đối đại Trình độ công nghệ, máy móc thiết bị doanh nghiệp nhìn chung lạc hậu, tốc độ đổi công nghệ chậm, bình quân doanh nghiệp khoảng 10-15% năm 2.2.3 Thực trạng chủng loại chất lượng sản phẩm Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Số lượng sản phẩm không ngừng tăng lên với sản phẩm chủ yếu sản xuất công nghiệp doanh nghiệp như: xay xát lúa gạo, nước đá, tơ xơ dừa Năm 2009 đạt 195.096 đến năm 2013 đạt 221.045 tăng 13,3% so với năm 2009 Sản phẩm gạch ống tăng lên đáng kể năm 2009 đạt 16.239 đến năm 2013 lên đến 17.246 tăng 78,9% Năm 2013, đa số sản phẩm điều tăng, xay xát lúa gạo giảm 6,97%, cơm dừa nạo sấy khô giảm 8,54% Các doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, nguồn lao động dồi Do đó, phần lớn doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực chế biến gia công nên hiệu sản xuất chưa cao chưa sản xuất sản phẩm mang chất lượng cao, chưa tạo sản phẩm mang thương hiệu cho huyện nhà 2.2.4 Thực trạng loại hình doanh nghiệp a Theo loại hình doanh nghiệp Trên địa bàn huyện Càng Long có hai loại hình DN: Công ty TNHH Công ty tư nhân Trong số lượng công ty tư nhân chiếm cao 66,7% năm 2013, công ty TNHH chiếm 33,3% tổng số doanh nghiệp toàn huyện Được thể qua bảng số liệu 2.5: Bảng 2.5: Tốc độ tăng loại hình doanh nghiệp huyện Càng Long thời gian qua ĐVT: % Tăng Loại hình 2009 2010 2011 2012 2013 Công ty Cổ phần - - - - - - Công ty TNHH 4,43 17,24 -32,14 13,4 -3,17 -0,05 Công ty tư nhân 0,49 -10,64 26,02 -5,84 1,67 2,34 BQ (%) (Nguồn: Tính toán số liệu từ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Trà Vinh) Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Qua bảng số liệu 2.5 cho thấy công ty tư nhân chiếm tỷ lệ cao tăng lên, năm 2009 số công ty tư nhân 47 công ty đến năm 2013 có đến 90 công ty tăng gấp 1,9 lần năm 2009 Trong công ty TNHH đến năm 2013 giảm có 45 công ty giảm 3,17% b Theo lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh phân bố không có chênh lệch ngành Trong ngành nông lâm thủy sản chiếm tỷ trọng cao 21,15%; ngành xây dựng chiếm 19,74%; vận tải kho bãi thông tin liên lạc chiếm 13,16% vào năm 2009 Các ngành giáo dục đào tạo; y tế hoạt động cứu trợ xã hội; tài chính, tín dụng…., chiếm tỷ trọng thấp Do huyện có lợi sản xuất nông nghiệp nên phần lớn số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nhiều so với lĩnh vữc kinh doanh khác 2.3.5 Thực trạng mở rộng thị trường Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện phục vụ vào nhu cầu thị trường địa bàn huyện Tuy nhiên, thời gian qua số sản phẩm huyện xuất sang thị trường nước chủ yếu sản phẩm: tơ dừa, mụn dừa, dừa tách vỏ, xuất sang thị trường Nhật, Trung Quốc 2.3.6 Thực trạng kết sản xuất đóng góp xã hội a Kết sản xuất doanh nghiệp nhỏ vừa Các doanh nghiệp có doanh thu mức cao không ổn định qua năm, chi phí đầu tư doanh nghiệp có xu hướng tăng lên từ làm cho lợi nhuận doanh nghiệp giảm xuống, ảnh hưởng đến kết sản xuất doanh nghiệp không hiệu Được thể qua bảng số liệu 2.6: Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Bảng 2.6: Kết kinh doanh DNNVV địa bàn huyện Tiêu chí ĐVT thời gian qua 2009 2010 2011 2012 2013 Doanh thu Tr.đồng 21.050 34.715 33.201 35.623 34.309 Chi phí Tr.đồng 18.782 25.026 27.768 28.304 29.014 Lợi nhuận Tr.đồng 2.268 9.689 5.433 7.319 5.295 % 10,77 27,91 16,36 20,55 15,43 Tỷsuất LN/DT (Nguồn: Phòng Thống kê Chi cục thuế huyện Càng Long) Qua bảng số liệu 2.6 cho thấy hoạt động DNNVV hiệu chưa cao, tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp năm 2009 tỷ suất đạt 10,77% lên đến 27,91%, năm 2010 tỷ suất giảm mạnh năm 2013 giảm 15,43% Kết đóng góp khu vực DNNVV mức cao, giá trị sản xuất (theo giá cố định 1994) năm 2009 DNNVV 992 tỷ đồng, chiếm 84,08% giá trị sản xuất toàn huyện, đóng góp khu vực DNNVV năm mức độ đóng góp chiếm tỷ lệ cao 84,9% năm 2013 tức 1.108 tỷ đồng b.Tích lũy nâng cao đời sống người lao động Thu nhập bình quân 01 lao động khu vực DNNVV hàng năm tăng lên Trong thu nhập lao động hoạt động lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân bình quân tăng hàng năm lên đến 11,33% Thu nhập người lao động với loại hình công ty TNHH tăng bình quân 8,69% c Đáp ứng yêu cầu xã hội Mức độ đóng góp DNNVV vào ngân sách địa phương qua năm tăng lên có sụt giảm Năm 2009, đóng góp Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 vào ngân sách DNNVV 4.010 triệu đồng tăng 12,17% địa bàn huyện, đến năm 2012 tăng lên 7.125 triệu đồng tăng 36,77% có giảm nhẹ vào năm 2013 mức đóng góp mức cao 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÀNG LONG 2.4.1 Những mặt thành công hạn chế a Thành công - Số lượng DNNVV tăng lên qua năm - Huy động tiềm nguồn lực - Số lượng chất lượng hàng hóa doanh nghiệp tăng lên - Loại hình công ty tư nhân công ty TNNHH tăng - Kết quản sản xuất tăng lên,có đóng góp xã hội hàng năm b Hạn chế - Sự phát triển DNNVV chủ yếu với quy mô nhỏ siêu nhỏ - Nguồn vốn DNNVV hạn chế, thiếu mặt sản xuất kinh doanh, lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ lớn, lực quản lý chưa cao - Chất lượng suất không cao - Loại hình doanh nghiệp có 02 loại hình: công ty TNHH công ty tư chưa có hình thức loại hình công ty cổ phần - Thị trường tiêu thụ nhỏ - Kết sản xuất tăng lên đóng góp xã hội không cao 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế - Sự phát triển DNNVV chủ yếu với quy mô nhỏ siêu nhỏ hạn chế tài chính, kỹ thuật trình độ lao động nên Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 doanh nghiệp gặp trở ngại mở rộng, phát triển số lượng quy mô doanh nghiệp - Nguồn vốn DNNVV hạn chế, thiếu mặt sản xuất kinh doanh, lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ lớn, lực quản lý chưa cao - Chất lượng suất sản phẩm không cao doanh nghiệp thiếu vốn nên phần lớn doanh nghiệp huyện sử dụng công nghệ lạc hậu nên dẫn đến suất chất lượng không cao - Thị trường tiêu thị nhỏ doanh nghiệp thiếu vốn nên chưa trọng đến công tác marketing, quảng bá sản phẩm hội chợ triển lãm cho việc nâng cao sản phẩm doanh nghiệp - Loại hình doanh nghiệp hạn chế thiếu vốn công nghệ sản xuất kinh doannh, bên cạnh với ưu siêu nhỏ nhỏ nên doanh nghiệp hoạt động chủ yếu với 02 loại hình TNHH công ty tư nhân - Kết sản xuất không cao doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu công suất thấp, lao động có tay nghề thấp nên sản phẩm tạo chất lượng không cao dẫn đến giá bán sản phẩm thị trường không cao CHƯƠNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Càng Long đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 a Mục tiêu tổng quát Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2015 đưa Càng Long thoát khỏi huyện chậm phát triển đến năm 2020 trở thành huyện phát triển tỉnh b Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu tăng trưởng kinh tế: tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng (GTGT) bình quân giai đoạn 2011-2015 huyện 14% Đến giai đoạn 2016-2020 nâng tốc độ tăng trưởng lên 16% Quy hoạch 02 cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Cổ Chiên cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp An Trường 3.1.2 Quan điểm đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa - Phát triển DNNVV gắn với việc hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; - Gắn với việc khai thác, sử dụng hiệu tiềm mạnh địa phương - Thúc đẩy công nghiệp hóa, đại hóa - Gắn với vấn đề công ăn việc làm, công an sinh xã hội; - Gắn với phát triển bền vững; - Gắn với lợi ích doanh nhân, nhà nước cộng đồng 3.1.3 Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa - Khuyến khích tạo môi trường thuận lợi bình đẳng để phát triển thành phần kinh tế, loại hình DN địa bàn huyện; - Khuyến khích phát triển DNNVV ngành có tính cạnh tranh cao; - Xây dựng “cụm liên kết sản xuất” để tạo điều kiện phát triển công nghiệp phụ trợ; - Huy động, sử dụng có hiệu nguồn lực DNNVV Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Tiếp tục thực chương trình, sách hỗ trợ phát triển DNNVV như: hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, thông tin công nghệ thị trường, hỗ trợ DN đổi thiết bị, công nghệ … 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÀNG LONG 3.2.1 Các giải pháp để phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa a Hoàn thiện hệ thống pháp luật sở pháp lý để hỗ trợ cho DNNVV địa bàn huyện Càng Long giai đoạn hội nhập - Rà soát lại văn pháp luật nhằm điều chỉnh quy định chưa phù hợp, bổ sung quy định thiếu rõ ràng - Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam sở hữu trí tuệ - Xây dựng môi trường pháp lý thống nhất, cạnh tranh lành mạnh b Đơn giản hóa thủ tục hành tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký kinh doanh gia nhập thị trường hoạt động DN - Hoàn thiện công tác đăng ký kinh doanh: thống hệ thống ĐKKD, thống mã số đăng ký kinh doanh, thống kê, thuế - Hoàn thiện quy định kế toán báo cáo tài chính: mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng chế độ kế toán cho DNNVV - Hoàn thiện quy định liên quan đến thuế c Tạo điều kiện tiếp cận đất đai, mặt sản xuất tiếp cận nguồn tài - Thiết lập hệ thống quan đăng ký đất - Tăng cường khả tiếp cận tài cho DNNVV d Nâng cao lực cạnh tranh DNNVV - Phát triển nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển DNNVV Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Tạo môi trường tâm lý xã hội khu vực DNNVV - Phát triển đồng loại thị trường - Phát triển thị trường nội địa f Tăng cường hỗ trợ DNNVV - Cung cấp thông tin cho DNNVV ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nhà nước, tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng sản xuất kinh doanh - Xây dựng phát triển mạng lưới cung cấp thông tin nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin - Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chuyển đổi doanh nghiệp 3.2.2 Các giải pháp để phát triển nguồn lực DNNVV a Nâng cao trình độ đội ngũ lao động - Đối với quyền địa phương + Tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn lao động, liên kết với trung tâm đào đạo nghề, trung tâm xúc tiến việc làm + Ký kết hợp đồng đào tạo phải lấy chất lượng + Cần xây dựng chiến lược phát triển đào tạo nhằm nâng cao trình độ dân trí chất lượng nguồn nhân lực + Thực tốt chương trình hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán quản lý, lĩnh vực kể với doanh nghiệp + Kết hợp hài hòa đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với giải việc làm cho người lao động - Đối với doanh nghiệp + Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội + Phát hiện, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực cần đôi với xây dựng hoàn thiện hệ thống giá trị người thời đại Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 + Gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người lao động, sách lương, thưởng, bảo đảm an sinh xã hội + Cần có kế hoạch cho việc đào tạo, tái đào tạo cung cấp cho công nhân kỹ năng, kiến thức công việc cách có hiệu b Giải pháp gia tăng nguồn lực vật chất - Đối với Nhà nước + Tăng cường đầu tư phát triển sở hạ tầng + Rà soát, điều chỉnh nhằm đồng hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đảm bảo kết nối phù hợp với điều kiện thực tế + Tạo điều kiện mặt sản xuất kinh doanh + Tạo điều kiện cho DNNVV dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vốn ưu đãi, hỗ trợ có lãi suất thấp - Đối với doanh nghiệp + Khai thác tối đa nguồn vốn tiền nguồn vốn sở vật chất có + Tiến hành kiểm kê đánh giá toàn vốn cố định có doanh nghiệp, đối chiếu so sánh số bảo tồn thực tế doanh nghiệp để từ tìm nguyên nhân xử lý c Nâng cao lực quản lý tài DNNVV - Đối với Nhà nước + Trợ giúp tài cách xây dựng chế thành lập hoạt động quỹ bảo lãnh tín dụng + Khuyến khích dành số dự án hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường lực cho tổ chức tài + Thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp với mục đích hoạt động tài trợ cho doanh nghiệp Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn - Đối với doanh nghiệp Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 + Lựa chọn cấu vốn hợp lý, tăng vòng quay vốn; phù hợp với điều kiện doanh nghiệp + Nâng cao lực quản lý đội ngũ cán làm công tác quản lý tài chính, kế toán DN Ngoài DNNVV cần phải chủ động thiết lập, tăng cường phát triển mối quan hệ với ngân hàng lâu dài d Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Phát triển nguồn lực qua đào tạo có đủ trình độ tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật để sản xuất sản phẩm có chất lượng cao 3.2.3 Giải pháp chủng loại chất lượng sản phẩm - Xây dựng chiến lược kinh doanh - Xác định rõ thị hiếu người tiêu dùng, đồng thời cần ý đến lợi điều kiện, tiềm huyện - Tăng suất, giảm chi phí, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ, tạo sản phẩm có chất lượng cao, giá phù hợp Đẩy mạnh khâu tiếp thị quảng cáo mặt hàng, mở rộng kênh lưu thông phân phối hàng hóa - Tạo nên “nhãn hiệu hàng hóa thương mại” cho sản phẩm thị trường, trước mắt giữ vững thị trường có - Đầu tư máy móc thiết bị phù hợp với trình độ lao động, doanh nghiệp - Nhà nước có sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia, hội chợ, triển lãm mặt hàng có chất lượng cao 3.2.4 Giải pháp loại hình doanh nghiệp - Nghiên cứu lựa chọn hình thức sản xuất phù hợp Mọi doanh nghiệp khởi động đòi hỏi phải có yêu cầu định vốn đầu tư, vốn yếu tố kiên để tạo nên hình thức sản xuất DN Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Xác định rõ loại hình DN cho phù hợp địa bàn huyện chủ yếu hình thức DNTN công ty TNHH - Xây dựng biện pháp sử dụng vốn có hiệu quả, tăng tích lũy vốn cho đầu tư phát triển - Các doanh nghiệp cần chủ động nhận thức việc liên kết giúp tăng cường sức cạnh tranh môi, doanh nghiệp cần liên kết để khai thác hết mạnh 3.2.5 Giải pháp mở rộng thị trường - Đầu tư cho hoạt động marketing; Quảng cáo sản phẩm thông qua phương tiện thông tin đại chúng báo chí, phát thanh, truyền hình…, đồng thời cần thực tốt dịch vụ trước sau bán hàng - Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nguyên nhân dẫn tới sản phẩm doanh nghiệp khó xâm nhập vào thị trường - Hoàn thiện việc chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng tiền đề giao thương tốt đẹp sau Bên cạnh tăng cường vai trò hiệp hội, câu lạc tổ chức chuyên môn phát triển DNNVV địa bàn 3.2.6 Giải pháp tăng kết kinh doanh, tăng đóng góp cho xã hội - Phát triển sản phẩm, dịch vụ với sách giá phù hợp - Xây dựng, phát triển thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa DN - Phát triển sản xuất DN phải gắn liền với bảo vệ môi trường - Chú trọng công tác quy hoạch khu công nghiệp đảm bảo tính khoa học cao phù hợp với đặc điểm địa phương - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát môi trường quan có chức - Tiếp tục nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán chuyên môn phụ trách môi trường, phương tiện kỹ thuật đại Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 3.3 KIẾN NGHỊ - Đề nghị Tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình cụ thể hỗ trợ DNNVV, đặc biệt doanh nghiệp siêu nhỏ - Tăng cường chất lượng công tác đào tạo cán bộ, công chức, thực đồng công tác cải cách hành - Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán làm công tác hỗ trợ DNNVV - Cần có sách điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; sách hỗ trợ DNNVV nghiên cứu ứng dụng khoa học - Các Bộ ngành có liên quan cần có kế hoạch triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công… Hỗ trợ chặt chẽ hệ thống DNNVV từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ KẾT LUẬN Trong giai đoạn phát triển vừa qua huyện Càng Long, DNNVV góp phần đáp ứng nhu cầu hàng tiêu dùng cho huyện, Các DNNVV góp phần quan trọng thực chiến lược toàn diện tăng trưởng kinh tế cuả địa phương Tình hình phát triển DNNVV địa bàn huyện Càng Long thời gian qua tương đối tốt, nhiên chưa tương xứng với tìm huyện Để góp phần phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện thời gian tới doanh nghiệp cần tăng cường nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thi trường, phấn đấu đạt hiệu sản xuất kinh doanh Footer Page 26 of 145 ... triển doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh Chương 3: Một số giải pháp để phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn huyện Càng. .. TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÀNG LONG 3.2.1 Các giải pháp để phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa a Hoàn thiện hệ thống pháp luật sở pháp lý để hỗ trợ cho DNNVV địa bàn huyện. .. TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ vừa theo quy mô
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vin, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vin, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay