Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy Nhơ

26 90 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 20:36

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN MINH TIÊN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: TS Lê Bảo Phản biện 2: TS Trần Hữu Lân Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở nước ta phát triển DNNVV có vai trò to lớn phát triển kinh tế quốc dân, góp phần làm động kinh tế, có tác động lớn việc thu hút nguồn vốn nhỏ lẻ nhàn rỗi tầng lớp dân cư đầu tư vào sản xuất kinh doanh Thành phố Quy Nhơn thành phố trực thuộc tỉnh Bỉnh Định trung tâm phát triển kinh tế tỉnh Việc phát triển phát huy tiềm lực DNNVV địa bàn thành phố cần thiết đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.Tuy nhiên năm gần tình hình kinh tế giới nước gặp nhiều khó khăn, hệ lụy kéo theo doanh nghiệp Việt Nam nói chung thành phố Quy Nhơn nói riêng ảnh hưởng không nhỏ, nguyên nhân phần lãi suất vay vốn tăng cao, thị trường tiêu thụ chậm dẫn đến hàng tồn kho tăng số nguyên nhân khác… Mặt khác thành phố Quy nhơn tập trung chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp gặp khó khăn làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm người năm độ tuổi lao động thành phố Trên sở để góp phần thúc đẩy phát triển DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn cần thiết phải đánh giá tổng quan thực trạng, kết đạt được, tồn nguyên nhân, kinh nghiệm phát triển DNNVV năm qua, từ đề số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài: “Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Quy Nhơn”để nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát: Làm rõ nội dung lý luận phát triển DNNVV, đánh giá thực trạng vai trò DNNVV phát triển kinh tế, từ đề giải pháp nhằm phát triển DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn - Mục tiêu cụ thể: + Làm rõ nội dung lý luận phát triển DNNVV kinh tế Việt Nam + Phân tích đánh giá thực trạng phát triển DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn giai đoạn từ năm 2008 -2012 + Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn thời gian tới Đối tuợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận DNNVV đề xuất số giải pháp tầm địa phương nhằm thúc đẩy phát triển DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển DNNVV thành phố Quy Nhơn + Về thời gian nghiên cứu: Tập trung phân tích thực trạng phát triển DNNVV thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2008 – 2012 đề xuất giải pháp phát triển DNNVV thành phố Quy Nhơn thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài phương pháp định lượng, thống kê mô tả, lập luận tham khảo ý kiến chuyên gia để đưa hướng giải cho đề tài Footer Page of 145 Header Page of 145 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn chia làm ba chương: Chương 1:Những vấn đề lý luận phát triển DNNVV Chương 2:Thực trạng phát triển DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2008- 2012 Chương 3: Những giải pháp phát triển DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp - Theo Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam định nghĩa: "Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh".[10] 1.1.2 Phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa "Doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô nguồn số lao động bình quân năm 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa - Trình độ đổi công nghệ chậm, hạn chế lực cán - Trình độ quản lý tay nghề nguời lao động hạn chế Footer Page of 145 Header Page of 145 - Sức cạnh tranh doanh nghiệp sản phẩm dịch vụ thấp - Quản trị nội DNNVV yếu 1.1.4 Tính ưu việt hạn chế doanh nghiệp nhỏ vừa a Tính ưu việt b Những hạn chế 1.1.5 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa trình phát triển kinh tế - xã hội a Về khía cạnh kinh tế: Góp phần thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế;Thu hút vốn khai thác nguồn lực sẵn có dân cư; Thúc đẩy phát triển thị trường b Về khía cạnh xã hội: Tạo việc làm cho người lao động, góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp; Nâng cao thu nhập dân cư góp phần xóa đói giảm nghèo, thực công xã hội 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DNNVV 1.2.1 Phát triển số lượng doanh nghiệp Phát triển số lượng doanh nghiệp tức số lượng doanh nghiệp ngày tăng, theo số lượng DNNVV gia nhập thị trường ngày nhiều, làm tăng số lượng DNNVV lan rộng tất thành phố, tỉnh, thành phố huyện, xã tất ngành nghề 1.2.2 Mở rộng quy mô doanh nghiệp - Tăng quy mô lao động - Tăng quy mô vốn Mở rộng quy mô doanh nghiệp đánh giá thông qua việc Tài sản cố định đầu tư dài hạn doanh nghiệp 1.2.3 Nguồn vốn sản xuất kinh doanh thiết bị công nghệ Vốn sản xuất kinh doanh thiết bị công nghệ yếu tố quan trọng tồn phát triển tất doanh nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 Việc tăng vốn phát triển thiết bi công nghệ biểu khả nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp 1.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực Trình độ quản lý trình độ chuyên môn: Là tập hợp trình độ quản lý, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn lực phẩm chất người lao động doanh nghiệp 1.2.5 Mở rộng thị trường Mở rộng thị trường hoạt động phát triển đến “Nhu cầu tối thiểu” cách công vào khách hàng Mở rộng thị trường khách hàng nhằm vào nhu cầu khách hàng để làm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng đưa sản phẩm có chất lượng cao để cung ứng cho thị trường hàng hóa nước nước 1.2.6 Liên kết doanh nghiệp Để DNNVV phát triển môi trường liên kết doanh nghiệp vô quan trọng Trong trình phát triển DNNVV thiếu vai trò hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp có sức mạnh liên kết vói để giảm chi phí, trì hoạt động theo ngành nghề tạo nên sức mạnh thương trường 1.2.7 Gia tăng hiệu kinh doanh tích lũy doanh nghiệp Tăng hiệu kinh doanh tức tăng khả sử dụng nguồn lực Khi doanh nghiệp phát triển khả tích lũy cao tạo lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp 1.2.8 Gia tăng quy mô đóng góp cho xã hội Xét góc độ xã hội, việc khuyến khích phát triển DNNVV nhằm mục đích gia tăng cải cho đất nước, DNNVV ngân Footer Page of 145 Header Page of 145 sách có mối quan hệ với thông qua Thuế khoản đóng góp khác Khi hiệu kinh doanh tăng lên lợi ích xã hội tăng lên 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.3.1 Sự ổn định trị, kinh tế, văn hóa Tình hình trị, hòa bình ổn định tiền đề cho phát triển kinh tế, trị, văn hóa, xã hội đất nước Ổn định trị điều kiện đảm bảo cho việc mở rộng mối quan hệ kinh tế - trị, văn hóa khoa học kỹ thuật quốc gia giới 1.3.2 Điều kiện thị trường Mục tiêu gia nhập thị trường doanh nghiệp kiếm lời Đối với DNNVV, tính chất kinh doanh đơn giản, quy mô kinh doanh không lớn nên thị trường nội vùng, nội địa phát triển có tác dụng kích thích mạnh mẽ hình thành phát triển loại hình doanh nghiệp 1.3.3 Nguồn vốn sản xuất kinh doanh Để hình thành phát triển loại DNNVV việc có khả tiếp cận nguồn lực kinh doanh cần thiết vốn, mặt kinh doanh, khoa học công nghệ quản lý… quan trọng Tuy nhiên khó khăn lớn đối vói DNNVV vốn Việc tự huy động vốn để đầu tư phát triển sản xuất bước khởi đầu hầu hết DN để đầu tư máy móc thiết bị nguồn lao động, điều kiện để vay ngân hàng, hay tiếp cận tổ chức tài quốc tế, khó tham gia vào thị trường vốn 1.3.4 Trình độ quản lý chủ doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp yếu tố thiếu Footer Page of 145 Header Page of 145 việc hình thành phát triển DN Để doanh nghiệp tồn phát triển bền vững yếu tố quan trọng người chủ DN phải vạch mục tiêu mà doanh nghiệp phải hướng đến người có khát vọng làm giàu có khả quản lý doanh nghiệp chấp nhận rủi ro 1.3.5 Khả liên kết doanh nghiệp Đối với DNNVV có đặc điểm chủ yếu tự doanh, vừa mục đích tạo công ăn việc làm, vừa phục vụ cộng đồng đồng thời vừa để làm giàu Vì vậy, động cạnh tranh doanh nghiệp loại hình không cao Trong lực tài chính, khả quản lý có hạn chế nên DNNVV phải đối diện với vô vàng rủi ro, bất trắc Do đó, việc đảm bảo khả liên kết hợp tác, kết hợp doanh nghiệp tiền đề quan trọng để thúc đẩy hình thành phát triển DNNVV tương lai 1.3.6 Môi trường thể chế phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Môi trường thể chế phát triển DNNVV hiểu gồm hệ thống luật pháp, sách phủ hệ thống thủ tục hành liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kinh doanh DNNVV Như vậy, môi trường thể chế phát triển DNNVV bao gồm yếu tố chủ quan, quan nhà nước đặt để hỗ trợ, quản lý phát triển DNNVV kinh tế 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DNNVV Ở MỘT SỐ TỈNH 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển DNNVV Tỉnh Bắc Ninh 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển DNNVV thành phố Đà Nẵng 1.4.3 Bài học kinh nghiệm phát triển DNNVV thành phố Quy Nhơn Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 – 2012 2.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ Xà HỘI CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý b Địa hình khí hậu c Tài nguyên thiên nhiên d Cơ sở hạ tầng 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố Quy Nhơn a Về công nghiệp, xây dựng b Về thương mại dịch vụ - du lịch c Về Nông Lâm Thủy sản 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 -2012 2.2.1 Phát triển số lượng doanh nghiệp a Số lượng doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp Năm 2008 địa bàn thành phố có 1.394 doanh nghiêp, đến 31/12/2012 số lượng doanh nghiệp hoạt động địa bàn thành phố Quy Nhơn tăng lên 1.943 doanh nghiệp, số DNNVV 1.893 doanh nghiệp chiếm 97,4%/ số doanh nghiệp toàn thành phố Loại hình Công ty TNHH chiếm cao với số lượng 1.118 DN tương ứng 58% tổng số lượng doanh nghiệp với tốc độ tăng bình Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 động như: ngành xây dựng, nông nghiệp thủy sản góp phần đáng kể cho phát triển doanh nghiệp thành phố 2.2.2 Thực trạng mở rộng quy mô doanh nghiệp Quy mô lao động: Lao động bình quân làm việc doanh nghiệp giảm từ 58 người năm 2008 xuống 43 người năm 2012, bình quân giảm 7,3%/năm; thành phố Quy Nhơn năm 2008 đến 2012 số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động đến 10 người phát triển mạnh, với tỷ lệ tăng bình quân năm 14,3%, so với loại doanh nghiệp khác nên tác động làm giảm quy mô lao động doanh nghiệp - Quy mô vốn: bình quân doanh nghiệp nguồn vốn tăng từ 13.955 triệu đồng đồng năm 2008 lên 19.028 triệu đồng vào năm 2012; bình quân năm (2008- 2012) quy mô nguồn vốn sản xuất kinh doanh bình quân doanh nghiệp tăng 7,4%/năm - Quy mô tài sản cố định đầu tư dài hạn Tài sản cố định đầu tư dài hạn bình quân doanh nghiệp giai đoạn 2008 – 2012 có biến động tăng không đáng kể, cụ thể năm 2008 5.490 triệu đồng lến đến năm 2012 đạt mức 9.003 triệu đồng, tương đương tăng bình quân 12% năm - Quy mô doanh thu Doanh thu bình quân/doanh nghiệp tăng từ 18.978 triệu đồng năm 2008 lên 21.705 tỷ đồng vào năm 2012, năm quy mô doanh thu tăng bình quân năm 5,7%, cho thấy suất lao động doanh nghiệp ngày trọng tăng qua năm 2.2.3 Nguồn vốn sản xuất kinh doanh thiết bị công nghệ - Số lượng doanh nghiệp địa bàn thành phố có quy mô vốn từ 0,5 tỷ đến 10 tỷ chiếm tỷ trọng 83% tổng số lượng doanh nghiệp, với số tuyệt đối 1.613 doanh nghiệp thời điểm Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 31/12/2012 tăng 439 doanh nghiệp so với năm 2008, tốc độ tăng bình quân 10,8% - Số lượng doanh nghiệp có quy mô nguồn vốn từ tỷ đến tỷ, tăng 212 doanh nghiệp từ 629 doanh nghiệp năm 2008 lên 841 doanh nghiệp vào năm 2012, theo doanh nghiệp có quy mô nguồn vốn 0,5 tỷ tăng từ 147 doanh nghiệp năm 2008 lên 253 vào năm 2012, doanh nghiệp có quy mô nguồn vốn từ 0,5 tỷ đến tỷ, tăng từ 263 doanh nghiệp năm 2008 lên 291 doanh nghiệp vào năm 2012 Nhìn chung, số lượng doanh nghiệp địa bàn thành phố Quy Nhơn phát triển năm qua chủ yếu DNNVV, đặc biệt doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ Chính vậy, DNNVV hoạt động chiếm tỷ trọng lớn tổng số doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2012 tỷ trọng 97,4%, năm 2008 tỷ trọng 95,9%, tăng so với năm 2008 1,5% 2.2.4 Trình độ chuyên môn nguồn nhân lực Qua bảng số liệu bảng 2.6 đến 31/12/2012 số lượng lao động DNNVV 81.396 lao động Trong lao động có trình độ qua đạo tạo chiếm 30,25% tương ứng 24.626 lao động, số lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng lớn 69,75%, tương đương 56.770 lao động Số lượng lao động có trình độ qua đào tạo doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng cao 76,9%(704/915), tiếp đến công ty cổ phần chiếm 38,37%(1.893/4.933), Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 36,7%(140/381), lại doanh nghiệp tư nhân công ty trách nhiệm hữu hạn có tỷ lệ tương đương 29% Số liệu cho thấy đa phần lực lượng lao động doanh nghiệp chủ yếu lao động phổ thông chưa qua đào tạo, Thạc sĩ, Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Tiến sĩ chiếm trở lên thấp có 227 lao động, chiểm tỷ trọng 0,27%, lao động có trình độ Đại học chiếm 7,09%, tương đương 5.775 lao động, lao động có trình độ cao đẳng chiếm 10,3% tuơng đương 8.430 lao động, lao động có trình độ trung cấp chiếm cao 12,5% tương đương 10.194 lao động, lại lao động phổ thông chưa qua đào tạo chiếm 69,75% tương đương 56.770 lao động Nhìn chung số lượng lao động có trình độ có hàm lượng chất xám chiếm tỷ trọng thấp tổng số lao động 2.2.5 Mở rộng thị trường Qua bảng số liệu 2.7 cho thấy doanh thu bình quân 1DN năm 2008 18.978 triệu đông, sang năm 2009 năm 2010 doanh thu doanh nghiệp giảm xuống 16.938 triệu đồng, mức giảm không đáng kể, thấy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp giai đoạn gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên sau qua khủng hoảng đến năm 2011 doanh thu bình quân DN tăng từ 16.938 triệu đông năm 2010 lên 19.174 triệu đồng năm 2011 đến năm 2012 đạt 21.705 triệu đồng Điều cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp dần vào ổn định Mặc dù doanh thu tăng, thị trường tiêu thụ DNNVV địa bàn thành phố chưa mở rộng nhiều Cụ thể năm 2011 doanh thu bình quân 1DN 19.174 triệu đồng doanh thu tỉnh Bình Định tỉnh lân cận khu vực miền trung chiếm 74,80%, số lại 25,20% doanh thu khu vực xuất khấu, đến năm 2012 doanh thu tiêu thụ thị truờng khu vực xuất tăng 6,5% so với năm 2011, nhìn chung cấu doanh thu DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 hạn chế mở rộng 2.2.6 Liên kết doanh nghiệp Trong trình phát triển kinh tế địa phương, Thành phố thực thảo khảo sát 800 DN năm 2012 có 320 DNNVV tham gia Tuy nhiên có 45 doanh nghiệp tham gia hội liên kết thấy có lợi, 82 doanh nghiệp tham gia hội liên kết thấy có lợi, số lại 193 doanh nghiệp tham gia hội liên kết thấy lợi Khác với số lượng doanh nghiệp liên kết thấy lợi, số lượng doanh nghiệp tham gia liên kết so với tổng số lượng DNNVV thành phố Quy Nhơn , song số 320 doanh nghiệp tham gia liên kết có 45 doanh nghiệp tham gia liên kết thấy có lợi 82 doanh nghiệp tham gia liên kết thấy có lợi Kêt cho thấy doanh nghiệp tham gia hội liên kết đem lại nhiều hiệu hoạt động kinh doanh tạo tiền đề cho phát triển doanh nghiệp thời gian tới 2.2.7 Gia tăng hiệu kinh doanh tích lũy doanh nghiệp a Các tiêu phản ánh lãi lỗ DNNVV thành phố Quy Nhơn Qua bảng số liệu 2.9 thấy tính đến 31/12/2012 kết kinh doanh DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn chưa tương xứng với tiềm có Trước tình hình kinh tế khó khăn , tăng trưởng sản xuất phát triển kinh doanh DNNVV không ngừng tăng lên Nếu năm 2008 có 843 doanh nghiệp kinh doanh có lãi đến năm 2012 có đến 1.575 doanh nghiệp kinh doanh có lãi tăng 1,86 lần so với năm 2008 chiếm 83% tổng số DNNVV thành phố với tổng mức Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 lợi nhuận 1.379.700 triệu đồng, ứng với mức lợi nhuận bình quân 1DN 876 triệu đồng Trên địa bàn thành phố Quy Nhơn nhiều doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn dẫn đến thua lỗ dù số lượng doanh nghiệp thua lỗ có giảm so với năm 2008 Cụ thể năm 2008 có 494 doanh nghiệp thua lỗ đến năm 2012 giảm 318 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, giảm 176 doanh nghiệp ứng với số tiền lỗ 146.916 triệu đồng chiếm 17% số lượng DNNVV thành phố b Một số tiêu phản ánh hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Doanh thu tăng ổn định qua năm, năm 2008 tổng doanh thu bình quân 1DN đạt 18.978 triệu đồng đến năm 2012 đạt 21.705 triệu đồng, bình quân tỷ lệ tăng doanh thu đến 5,7%/năm - Năm 2008 lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 325 triệu đồng/doanh nghiệp, đến năm 2012 đạt 729 triệu đồng, bình quân tăng 16,8%/năm, tăng cao mức tăng tổng doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận vốn năm 2008 2,8% đến năm 2012 đạt 3,8%, bình quân tăng 8,4%/năm, tăng mạnh năm từ năm 2009 đến năm 2010 - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu tăng chậm năm 2008 đạt 1,7% đến năm 2012 đạt 2,8%, tỷ lệ không thay đổi đến năm 2008 Thâp mức tăng tỷ suất lợi nhuận vốn 2.2.8 Gia tăng quy mô đóng góp cho xã hội Quy mô đóng góp cho xã hội doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước tăng dần qua năm Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Tổng thuế khoản phải nộp ngân sách bình quân 1DN tăng từ 606 triệu đồng năm 2008 lên đến 832 triệu đồng vào năm 2012, tỷ lệ tăng bình quân 05 năm 9,3%, tăng mạnh năm 2011 tăng so năm 2008 đến 210 triệu đồng, tỷ lệ tăng 34,6% so năm trước cao mức tăng bình quân năm - Tỷ lệ nộp ngân sách doanh thu doanh nghiệp có chiều hướng giảm, cụ thể năm 2010 tỷ lệ 3,62%, sang năm 2011 3,33%, đến năm 2012 giảm thấp so với năm 2011 3,24% Từ cho thấy sách thuế nhà nước, gánh nặng doanh nghiệp - Doanh thu bình quân lao động/tháng năm sau tăng cao so năm trước, tăng từ 327 triệu đồng vào năm 2008 đến 339 triệu đồng vào năm 2012; tỷ lệ tăng bình quân 05 năm 6,2% Chứng tỏ hiệu suất sử dụng lao động doanh nghiệp ngày hiệu - Thu nhập bình quân người/tháng có mức tăng đáng kể, tăng từ 2,3 triệu đồng năm 2008 đến 3,1 triệu đồng năm 2012, bình quân 05 năm 13.3%/năm Thu nhập người lao động tăng lên góp phần giúp cho sống người lao động ngày ổn định 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN DNNNN CỦA THÀNH PHỐ QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Môi trường trị, pháp luật kinh tế - Kinh tế thành phố tiếp tục tăng truởng, tổng sản phẩm địa phương GDP bình quân hàng năm ( 2008 – 2012) tăng 11,85%, đó: nhóm ngành Công nghiệp – xây dựng tăng 11,33%, nhóm ngành Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 thuơng mại dịch vụ tăng 13,61%, nhóm ngành nông lâm thủy sản tăng 2,36% - Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: nhóm ngành Công nghiệp xây dựng chiếm 46,37%, nhóm ngành thưong mại dịch vụ chiếm 47,37%, nhóm ngành nông lâm thuỷ sản chiếm 6,26%; Cơ cấu lao động chuyển dịch theo huớng giảm dần lĩnh vực nông nghiệp tăng dần lĩnh vực công nghiệp dịch vụ 2.3.2 Nguồn vốn sản xuất kinh doanh thiết bị công nghệ a Về nguồn vốn Nguyên nhân chủ yếu làm hạn chế khả tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng do: - Quy mô vốn đăng ký doanh nghiệp DNNVV nhỏ, phương án sản xuất kinh doanh không rõ ràng không mang tính khả thi cao - Hồ sơ pháp lý tài sản không rõ ràng, nhiều doanh nghiệp mua máy móc thiết bị hóa đơn chứng từ hợp lệ - Hạn chế tính minh bạch sổ sách kế toán DN - Mặt khác hiểu biết kinh nghiệm nhiều cán thẩm định ngân hàng hạn chế, thiếu thông tin - Các ngân hàng phân biệt đối xử DNNN DN quốc doanh trình xét duyệt cho vay - Các sách tín dụng chưa tiến hàng đồng b Thiết bị công nghệ - DNNVV không đầu tư đuợc công nghệ, máy móc thiết bị đại thiếu vốn - Thiếu chiến luợc công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ vừa Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 - Thiếu thông tin thị trường quốc tế lĩnh vực công nghệ thông tin - Thiếu đội ngũ chuyên gia, công nhân lành nghê, thợ bậc cao để tổ chức, ứng dụng, vận hành, điều khiển công nghệ, máy móc thiết bị 2.3.3 Năng lực quản lý trình độ lao động - Chất lượng khả quản lý đội ngũ chủ doanh nghiệp, giám đốc cán quản lý DN nhiều hạn chế - Nguyên nhân dẫn đến chất lượng lao động DNNVV thấp chủ yếu quy mô nhỏ nên nguồn vốn đầu tư để đào tạo trình độ chuyên môn cho nguời lao động thấp - Một nguyên nhân khác DNNVV hạn chế nhiều mặt từ môi truờng làm việc, chế độ sách, phương thức quản lý nên khó thu hút nguồn nhân lực có chất lượng vào làm việc 2.3.4 Thị trường tiêu thụ - Hiệu hoạt động nghiên cứu thị trường DNNVV nước nói chung thành phố Quy Nhơn nói riêng hạn chế yếu vốn ít, hạn hẹp nên hiệu đem lại không cao - Công tác nghiên cứu thị trường DNNVV yếu - Do DNNVV địa bàn thành phố có tính chất kinh doanh đơn giản, quy mô kinh doanh không lớn nên thị trường tiêu thụ doanh nghiệp phạm vi tỉnh số tỉnh vùng lân cận 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN QUA Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 Các DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội thành phố Tuy nhiên qúa trình phát triển DNNVV bộc lộ hạn chế tồn sau: - Phát triển mang tính tự phát, mùa vụ - Số lượng DNNVV địa bàn số lượng, nhỏ quy mô - Thiếu vốn, công nghệ lạc hậu - Phần lớn doanh nghiệp thành lập, yếu - Thường kết hợp công việc quản trị - quản lý nhằm tiết kiệm chi phí - Năng lực cạnh tranh DNNVV thành phố không cao - Tài DNNVV địa bàn vốn hiệu - Mặt khác số lao động qua đào tạo chiếm tỷ lệ thấp - Nhận thức chấp hành luật pháp hạn chế - Yếu thương hiệu - Các doanh nghiệp đa phần thiếu vốn CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 3.1 CĂN CỨ TIỀN ĐỀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 3.1.1 Bối cảnh quốc tế 3.1.2 Bối cảnh nước Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 3.1.3 Quan điểm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Quy Nhơn 3.1.4 Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỪ PHÍA CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 3.2.1 Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường - Kiện toàn, cải cách công tác đăng ký kinh doanh - Cụ thể hóa chế phối hợp quan - Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo - Cơ cấu tổ chức quan chuyên môn 3.2.2 Giải pháp sách tháo gỡ khó khăn mặt sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ vừa - Bên cạnh việc công khai minh bạch quy hoạch, quy trình, thủ tục tiếp cận đất đai (chung cho doanh nghiệp), cần nghiên cứu ban hành chế ưu đãi (về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hỗ trợ tín dụng đầu tư) nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp dành cho DNNVV - Nghiên cứu ban hành văn hướng dẫn cụ thể hoá ưu đãi đầu tư tài đất đai, dành quỹ đất xây dựng khu, cụm công nghiệp cho DNNVV làm mặt sản xuất, kinh doanh di dời khỏi nội thành, nội thị để bảo đảm cảnh quan môi trường; cho phép chuyển quyền sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất đất thương mại nhằm mục đích bán trang trải chi phí di chuyển Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.2.3 Huy động nguồn lực cho phát triển cở sở hạ tầng, nâng cao chất lượng quy hoạch sở hạ tầng - Tăng cường quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị bố trí dân cư bên cạnh khu, cụm, điểm công nghiệp làng nghề - Đầu tư hoàn chỉnh sở hạ tầng, kỹ thuật thu hút đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp - Huy động nguồn lực cho phát triển giao thông cho nông thôn đô thị hình thành mạng lưới lưu chuyển hàng hóa thông suốt - Phát triển đầu tư xây dựng công trình phục vụ thương mại 3.2.4 Cơ chế sách thúc đẩy phát triển thị trường vốn, tăng cường khả tiếp cận nguồn tài cho doanh nghiệp - Triển khai chương trình hỗ trợ tín dụng nhà nước cho doanh nghiệp - Tạo môi trường tăng cường kiểm tra doanh nghiệp thành phần kinh tế nhà nước - Hệ thống ngân hàng phải linh hoạt thủ tục cho vay chấp 3.2.5 Tạo lập môi trường thuận lợi, phát triển đồng loại thị trường - Xây dựng chương trình hợp tác với tỉnh, thành - Thực tốt việc hợp tác lĩnh vực thông tin, dự báo - Định hướng hỗ trợ số doanh nghiệp có sản phẩm đặc sắc địa phương xây dựng quảng bá thương hiệu 3.2.6 Nâng cao lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) - Giải pháp nâng cao số tính minh bạch - Giải pháp nâng cao số tính động Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Giải pháp nâng cao số đào tạo lao động - Giải pháp nâng cao số chi phí thời gian - Giải pháp giữ vững số tiếp cận đất đai - Giải pháp nâng cao số hỗ trợ doanh nghiệp - Giải pháp nâng cao số chi phí không thức 3.3 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 3.3.1 Hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Để xây dựng tốt chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp cần phải xác định mục tiêu ngắn hạn dài hạn Để chiến luợc kinhdoanh mang tính khả thi, DNNVV cần phân tích kỹ môi trường kinh doanh nước, xu hướng vận động giới, phân tích kỹ điều kiện bên doanh nghiệp lực vốn, công nghệ, khả quản lý, kinh nghiệm thị trường 3.3.2 Giải pháp vốn a Tiếp cận vốn vay từ ngân hàng * Về phía ngân hàng: - Cần rà soát chế cho vay, cầm cố, thông thoáng tài sản chấp cho vay - Xây dựng mối liên kết với DNNVV để nắm bắt thông tin doanh nghiệp - Triển khai mở rộng cho vay theo hạn mức thấu chi DNNVV - Mở rộng hình thức tín dụng thuê mua giải pháp hữu hiệu giúp DNNVV khắc phục khó khăn vốn * Về phía DNNVV - Cần lập báo cáo tài rõ ràng, đủ độ tin cậy Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Hệ thống báo cáo ghi chép theo dõi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải đầy đủ, rõ ràng - Nâng cao lực quản lý điều hành cán lãnh đạo DNNVV b Huy động vốn thông qua việc thành lập, phát triển DNNVV theo mô hình công ty cổ phần Phát hành cổ phiếu để tăng vốn, đồng thời làm thủ tục đăng ký niêm yết thị trường chứng khoán 3.3.3 Nâng cao lực quản lý doanh nghiệp Hầu hết chủ DNNVV quản lý doanh nghiệp theo kinh nghiệm có tinh chất gia đình Khả chuyên môn công tác quản lý doanh nghiệp cần nâng cao đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận công nghệ thông tin để cập nhật tốt thông tin thị trường vấn đề pháp lý có liên quan đến doanh nghiệp Việc ứng dụng mô hình quản lý đại hạn chế DNNVV Do cần phâi nâng cao lực quản lý cho DNNVV 3.3.4 Nâng cao trình độ đội ngũ lao động Các DNNVV cần tiến hành xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán quản lý lao động có dựa trình độ, kỹ năng, động lực tạo gắn bó quyền lợi trách nhiệm người lao động với doanh nghiệp sách Các DNNVV cần có chiến lược đào tạo để có đội ngũ cán lực lượng lao động lành nghề có trình độ cao thích ứng với phát triển Mạnh dạn cắt bỏ lao động dư thừa doanh nghiệp Tuyển dụng lao động có chất lượng phù hợp với lĩnh vực, nhiệm vụ giao Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 3.3.5 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp - Nâng cao lực lãnh đạo chủ doanh nghiệp -Xây dựng chiến lược cạnh tranh, phát triển thương hiệu - Đổi công nghệ, đầu tư vào nghiên cứu phát triển - Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh - Cải cách toàn diện tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh - Đẩy mạnh hoạt động marketing tìm kiếm thị trường - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 3.3.6 Đẩy mạnh liên doanh, liên kết phát triển doanh nghiệp Cần tăng cường vai trò hỗ trợ câu lạc bộ, tổ chức hiệp hội, tạo môi trường giúp DNNVV phát triển Quá trình mở rộng tăng cường liên kết doanh nghiệp trình tích tụ, tập trung vốn để hình thành nên công ty lớn, tập đoàn mạnh Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Luận văn tiến hành phân tích thực trạng phát triển DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn Tổng kết vấn đề lý luận chung phát triển DNNVV;nghiên cứu phân tích thực trạng phát triển DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn thời gian qua Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển DNNVV thành phố Quy Nhơn thời gian tới Từ phân tích, đánh giá thực trạng phân tích phát triển DNNVV làm tảng cho đề xuất số giải pháp nhằm phát triển DNNVV thành phố Quy Nhơn: - Nhóm giải pháp từ phía quyền thành phố Quy Nhơn việc hỗ trợ phát triển DNNVV - Nhóm giải pháp từ nỗ lực thân DNNVV Với hệ thống giải pháp trên, tác giả đề tài hy vọng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn Tuy nhiên, giải pháp tương đối rộng, muốn cho DNNVV địa bàn thành phố Quy Nhơn thực thay đổi, đòi hỏi giải pháp thực đồng bộ, mà phải bổ sung nhiều biện pháp khác ý vận dụng cần lưu ý đến đặc điểm tình hình hoạt động cụ thể doanh nghiệp Do hạn chế khả nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả đề tài mong đóng góp ý kiến Thầy, Cô, để đề tài hoàn chỉnh hơn./ Footer Page 26 of 145 ... nghiệp nhỏ vừa "Doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô nguồn số lao động bình quân năm 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp. .. doanh nghiệp đa phần thiếu vốn CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 3.1 CĂN CỨ TIỀN ĐỀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA... tế xã hội thành phố Quy Nhơn a Về công nghiệp, xây dựng b Về thương mại dịch vụ - du lịch c Về Nông Lâm Thủy sản 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy Nhơ, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy Nhơ, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy Nhơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay