Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định

26 88 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 19:28

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ THU HÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS NINH THỊ THU THỦY Phản biện 2: TS NGUYỄN PHÚ THÁI Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu , Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân sách ưu tiên hàng đầu Đảng Nhà nước nhằm mang lại an sinh xã hội phát triển đất nước Đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu công tác phát triển hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu phát triển, nhằm tạo hội thuận lợi cho người dân bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày cao, phù hợp với phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Bình Định nói riêng khu vực miền Trung-Tây nguyên nói chung Khu vực miền Trung - Tây nguyên có gần 20 triệu dân; riêng tỉnh Bình Định có 1,7 triệu dân Trong tương lai, với phát triển khu kinh tế Nhơn Hội, Cảng Quy Nhơn ngã ba đường 19 lên Tây nguyên, dân số tỉnh Bình Định tăng gấp hai thời gian tới Khu vực miền Trung - Tây nguyên vùng gặp nhiều khó khăn phát triển kinh tế, thiên tai, bão lụt thường xuyên xảy ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân Chính nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực lớn Mặc dù xa hai trung tâm khoa học đất nước, đòi hỏi chia sẻ với nỗi đau người bệnh, đòi hỏi thực nghiêm lãnh đạo Bộ Y tế, đòi hỏi đưa Nghị Trung ương Đảng vào sống, nóng bỏng trái tim cán viên chức ngành Y tế tỉnh Bình Định Đó lý em chọn đề tài “Phát triển dịch vụ Y tế tỉnh Bình Định” cho luận văn cao học Với mong muốn đề tài sở tham khảo để hệ thống y tế định hướng theo chiến lược đảm bảo công hiệu chăm sóc sức khỏe nhân dân Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến phát triển dịch vụ y tế - Thực trạng phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định - Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Là vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài nghiên cứu nội dung phát triển dịch vụ y tế địa phương từ quy mô, hình thức, loại hình, chất lượng - Không gian: Nội dung nghiên cứu tỉnh Bình Định - Thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Phương pháp nghiên cứu - Để thực đề tài trên, luân văn sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích thực chứng - Phương pháp phân tích tiếp cận chung - Phương pháp điều tra khảo sát - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa để nghiên cứu - Các phương pháp khác… Bố cục luận văn Ngoài phần mục lục, phần mở đầu kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài chia làm chương sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển dịch vụ y tế Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ Y TẾ 1.1.1 Khái niệm, phân loại đặc điểm Dịch vụ y tế a Khái niệm dịch vụ dịch vụ y tế Dịch vụ kết mang lại nhờ hoạt động tương tác người cung cấp dịch vụ khách hàng để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Dịch vụ y tế (DVYT) kết mang lại nhờ hoạt động tương tác người cung cấp dịch vụ khách hàng để đáp ứng nhu cầu sức khoẻ b Phân loại dịch vụ y tế b1 Phân loại theo đối tượng phục vụ Dịch vụ y tế công cộng (public good), dịch vụ y tế cho đối tượng cần chăm sóc ưu tiên (merit good) dịch vụ y tế cá nhân (private good) b2 Phân loại theo tiêu thức Tổ chức Y tế giới (WHO) Dịch vụ Y tế hệ thống dịch vụ: Chuẩn bị trước cung cấp dịch vụ - ấn tượng ban đầu (khách hàng đến) - dịch vụ cảm xúc, cảm giác - bước dịch vụ - trước cung cấp dịch vụ (khách hàng về) - hoàn tất dịch vụ - sau cung cấp dịch vụ để đáp ứng nhu cầu sức khỏe b3 Phân loại theo danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh - Hoạt động y tế dự phòng (Bao gồm lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm); - Hoạt động khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; - Hoạt động khám chữa bệnh y học cổ truyền; - Hoạt động sản xuất, kiểm nghiệm phân phối thuốc c Đặc điểm dịch vụ y tế Dịch vụ y tế loại hàng hóa gắn liền với sức khỏe, tính mạng Footer Page of 145 Header Page of 145 người nên không giống nhu cầu khác, nhu cầu nguồn cung không chắn Dịch vụ y tế khó tính giá cho phù hợp người giàu người nghèo, làm tăng suất chất lượng nguồn nhân lực lẫn tương lai Dịch vụ y tế thường phân bổ không d Đặc điểm thị trường dịch vụ y tế Thị trường y tế thị trường tự Do tính chất đặc thù dịch vụ y tế thị trường dịch vụ y tế, Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc quản lý cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 1.1.2 Phát triển dịch vụ y tế Phát triển dịch vụ y tế không gia tăng túy mặt lượng tiêu kinh tế tổng hợp: viện phí, công suất sử dụng giường bệnh … mà biến đổi mặt chất ngành y tế, kèm theo việc không ngừng nâng cao chất lượng loại hình dịch vụ thể hàng loạt tiêu chí như: Các nguồn lực ngành Y tế; Quy mô dịch vụ y tế; chất lượng dịch vụ y tế; mạng lưới dịch vụ y tế; kỹ thuật y tế mới; kỹ thuật cao 1.1.3 Ý nghĩa việc phát triển dịch vụ y tế với phát triển kinh tế xã hội Con người tài nguyên quý báu nhất, định cho phát triển đất nước, sức khỏe vốn quý giá người toàn xã hội Vì vậy, đầu tư để người chăm sóc sức khỏe đầu tư cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nâng cao chất lượng sống cá nhân gia đình Cải thiện sức khỏe phận tách rời lực lượng sản xuất đất nước 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ 1.2.1 Phát triển nguồn lực ngành y tế a Cơ sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị Cơ sở vật chất kỹ thuật là: Cơ sở cung cấp dịch vụ khám Footer Page of 145 Header Page of 145 bệnh, chữa bệnh thành lập theo định quan có thẩm quyền Trang thiết bị y tế (TTBYT): Trang thiết bị y tế bao gồm loại máy, thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ, sức khoẻ nhân dân Hệ thống thiết bị y tế đồng phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng, nghiên cứu khoa học đào tạo lĩnh vực y tế Phương tiện vận chuyển chuyên dụng bao gồm: Phương tiện chuyển thương (Xe chuyển thương, xuồng máy ghe máy chuyển thương, xe ô tô cứu thương) Dụng cụ, vật tư y tế gồm: Các loại dụng cụ, vật tư, hoá chất xét nghiệm sử dụng cho khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ Các loại dụng cụ, vật tư cấy, ghép thể gồm: Xương nhân tạo, nẹp vít cố định xương, van tim, máy tạo nhịp tim, ống nong mạch, ốc tai điện tử, thuỷ tinh thể b Nguồn nhân lực y tế b1 Đào tạo đào tạo lại Nhân viên y tế việc áp dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đạo tào thực nhiệm vụ, phải đào tạo kỹ b2 Tuyển dụng nhân lực y tế Nhân lực y tế số lượng trình độ bao gồm nhân lực hệ thống y tế nhà nước y tế tư nhân Nhân lực y tế có đặc trưng riêng nơi có hoạt động lao động tích cực, đòi hỏi nhân lực có trình độ, kinh nghiệm nghề nghiệp đặc biệt đạo đức y học b3 Bố trí xếp nhân lực y tế Bố trí xếp nhân lực y tế sử dụng loại nguồn lực y tế cách công bằng, hợp lý, có hiệu tiết kiệm Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.2 Tăng quy mô dịch vụ y tế a Đa dạng hóa loại hình dịch vụ KCB đầy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu Khám chữa bệnh ban ngày, chăm sóc nhà, tăng khám ngoại trú để giảm tỷ lệ nhập viện, điều trị nội trú hợp lý, tư vấn sức khỏe, sàng lọc bệnh đặt lịch hẹn khám, tái khám qua điện thoại, internet b Tăng giường bệnh Giường kế hoạch: Là giường ghi vào tiêu kế hoạch nhà nước phân cho bệnh viện Đối với y tế tư nhân: Giường bệnh số giường ghi giấy phép hành nghề y tế tư nhân Giường thực kê: Là tổng số giường thực tế bệnh viện Chỉ số cho thấy khả cung cấp dịch vụ thực tế mức độ tự điều chỉnh bệnh viện, hệ thống cho phù hợp với tình hình, nhu cầu bệnh tật c Kết hợp y học đại với y học cổ truyền Kết hợp Y học cồ truyền (YHCT) với Y học đại (YHHĐ) yêu cầu phát triển thời đại Thực tốt công việc góp phần đưa nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân lên tầm cao Kết hợp YHCT với YHHĐ giúp nhận thức người chăm sóc sức khỏe cho người toàn diện phù hợp với quy luật khách quan 1.2.3 Bảo đảm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh a Quản lý chất lượng dịch vụ y tế sở khám chữa bệnh Chất lượng dịch vụ y tế bao hàm hai cấu phần riêng biệt chất lượng vận hành (functional quality), tức cách thức người bệnh nhận dịch vụ (chất lượng thức ăn, tiếp cận dịch vụ) chất lượng chuyên môn (technical quality), tức chất lượng việc cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh (năng lực kết điều trị) Footer Page of 145 Header Page of 145 b Phát huy vai trò cộng động người bệnh cải thiện chất lượng dich vụ y tế Theo hướng dẫn WHO việc xây dựng khung chiến lược đảm bảo an toàn chất lượng dịch vụ y tế, lấy người bệnh trung tâm với tham gia cộng đồng (Hình 1.1) vừa mục tiêu, vừa bốn phương pháp tiếp cận để bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế Hình 1.1: Lấy người bệnh trung tâm cải thiện chất lượng dich vụ y tế c Phương thức chi trả chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh Phương thức chi trả không đơn cách hoàn trả chi phí cho người cung ứng dịch vụ, mà coi nút điều khiển hệ thống y tế, tác động trực tiếp đến hành vi cung ứng sử dụng dịch vụ chi phí dịch vụ, có ảnh hưởng đến công bằng, hiệu chất lượng hệ thống y tế Phương thức chi trả bao gồm: Cơ chế cấp tài cho sở KCB, chi trả cho dịch vụ, trả thù lao, phụ cấp cho nhân viên y tế… 1.2.4 Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế a Mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế công lập Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế nội dung quan Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 trọng sách cung ứng dịch vụ y tế cho bệnh nhân sở y tế Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế góp phần khắc phục tình trạng tải Bệnh viện Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế bảo đảm phục vụ thuận tiện nhanh chóng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân b Mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế tư nhân Các tiêu phản ảnh mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế tư nhân (YTTN) thể cấu loại hình dịch vụ cung ứng cấu phân bố theo khu vực địa lý 1.2.5 Phát triển dịch vụ y tế DVYT kỹ thuật cao a Phát triển dịch vụ y tế Dịch vụ y tế việc phát triển dịch vụ y tế đời hay phát triển dịch vụ y tế mà trước địa bàn chưa có b Dịch vụ y tế kỹ thuật cao Một số dịch vụ y tế chuyên nghiệp, mang tính chuyên môn cao gồm nhiều giai đoạn, chuẩn hóa tốt Những dịch vụ loại bao gồm dịch vụ đáp ứng nhu cầu đồng công chúng 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ 1.3.1 Các yếu tố kinh tế - xã hội dân số Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực quy mô kinh tế tăng lên Các yếu tố dân số có tác động lớn đến tình trạng sức khỏe công tác CSSK nhân dân 1.3.2 Các yếu tố môi trường Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị, ô nhiễm không khí nguồn nước Xã hội phát triển, với tốc độ đô thị hóa nhanh Vệ sinh an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 Bệnh viện tư chiếm tỷ lệ thấp khoảng 4,5% b Nguồn nhân lực y tế b1 Đào tạo đào tạo lại: Thời gian qua ngành y tế tỉnh cử nhiều cán đào tạo Tiến sỹ, Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sỹ… Bảng 2.1 Số lượng cán y tế cử đào tạo Năm Tiến sĩ Thạc sĩ Bác sĩ CK II Bác sỹ CKI Bác sĩ Dược sĩ Đại học Cử nhân y tế Tổng cộng 2008 36 57 2009 18 34 11 51 123 2010 12 28 28 76 2011 4 10 20 12 35 89 2012 16 24 22 40 125 ĐVT: Người Tổng số 18 21 50 126 77 16 161 470 Qua bảng tổng hợp số liệu bảng 2.8 ta thấy: Số CBYT cử đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thấp b2 Tuyển dụng nhân lực y tế Sự thiếu hụt đội ngũ y, bác sỹ không hài lòng lương bổng khiến cho việc tuyển dụng trở nên khó khăn, cộng thêm khó khăn việc giữ lại y, bác sỹ có thường xuyên nản lòng hội thăng tiến nghề nghiệp b3 Bố trí, sếp nhân lực y tế Bố trí, sếp nhân lực hợp phần quan trọng công tác tiết cận công nghệ chuyển giao dịch vụ y tế 2.2.2 Tăng quy mô dịch vụ y tế a Đa dạng hóa loại hình dịch vụ KCB đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu Số lượt KCB nội trú ngoại trú hàng năm tất bệnh viện tỉnh Công tác CSSK ban đầu bước đổi mới, dịch vụ y tế cho tuyến xã mở rộng Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 b Quy mô giường bệnh Công suất giường bệnh kế hoạch chung Bệnh viện tỉnh từ năm 2008 đến 2012 18.700 giường, ngày điều trị bình quân bệnh nhân nội trú 13,33 ngày; chiếm tỷ lệ 76,37% công suất giường bệnh thực tế sử dụng c Kết hợp y học đại với y học cổ truyền Đường lối kế thừa bảo tồn phát triển YHCT kết hợp với YHHĐ góp phần thực sách xã hội công xã hội chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Bảng 2.2 Kết triển khai kết hợp y học đại với y học cổ truyền ĐVT: Kỹ thuật Kỹ thuật 2008 2009 2010 2011 2012 Số kỹ thuật kết hợp y học hiển 18 22 25 26 28 đại với y học cổ truyền lâm sàng Số kỹ thuật kết hợp y học hiển 36 49 52 56 62 đại với y học cổ truyền cận lâm sàng Cộng 54 71 77 82 90 (Nguồn báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đồng kỹ thuật y tế hợp y học đại với y học cổ truyền điều trị bệnh nhân”) Nhìn chung kỹ thuật y tế kết hợp y học đại với y học cổ truyền cận lâm sàng chiếm tỷ lệ cao kỹ thuật kết hợp y học hiển đại với y học cổ truyền lâm sàng 2.2.3 Thực trạng bảo đảm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh a Quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh sở khám chữa bệnh Mục tiêu phương pháp áp dụng phương pháp đánh giá điểm hóa vào trình đánh giá chất lượng khám chữa bệnh - Mô tả bệnh sử, Tiền bệnh sử, Khám bệnh: Lâm sàng, cận lâm sàng…, Chẩn đoán, Điều trị, Chăm sóc; giáo dục, tư vấn sức khỏe Theo dõi đánh giá: Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 Bảng 2.3 Kết số điểm đánh giá chất lượng chẩn đoán điều trị nội trú Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ĐVT: Bệnh án Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế Nội dung Loại điểm Loại diểm Loại điểm Loại điểm tốt (9-10) (7-8,9) TB (5-6,9) (
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định, Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định, Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay