Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Định

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 19:27

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VIỆT TRUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN - Phản biện 1: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh - Phản biện 2: TS Phạm Long Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại Học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Có thể nói hội nhập kinh tế quốc tế tạo guồng xoáy thu hút hầu hết quốc gia giới tham gia Để khẳng định đứng thương trường quốc tế, Việt Nam không nằm guồng xoáy mà xác định hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi tất yếu, cần phải đẩy nhanh trình hội nhập với quy mô rộng hơn, trình độ cao Hệ thống ngân hàng phần quan trọng, ảnh hướng lớn đến kinh tế nước giới Vì thế, phát triển hoạt động ngân hàng nói chung, phát triển dịch vụ, DVPTD nói riêng giới Việt Nam đặc biệt quan tâm cần thiết tầm quan trọng Chi nhánh Agribank Bình Định ngân hàng lớn nằm địa bàn tỉnh Bình Định, trực thuộc hệ thống Agribank Việt Nam, với lợi mạng lưới hoạt động thuận lợi việc triển khai dịch vụ Tuy nhiên DVPTD ngân hàng nghèo nàn, đơn điệu hình thức, chất lượng chưa cao, qui mô dịch vụ nhỏ, sức cạnh tranh yếu Bởi phát triển DVPTD Agribank Bình Định cần thiết Chính chọn đề tài “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Định” nội dung nghiên cứu cho luận văn cao học Tài – Ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu Một là: Hệ thống hóa sở lý luận phát triển DVPTD ngân hàng thương mại Hai là: Từ việc phân tích thực trạng phát triển DVPTD Agribank Bình Định, đánh giá kết quả, hạn chế Footer Page of 145 Header Page of 145 nguyên nhân trình phát triển DVPTD Agribank tỉnh Bình Định Ba là: Đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát triển DVPTD Agribank tỉnh Bình Định thời gian đến Câu hỏi nghiên cứu - DVPTD ngân hàng gì, bao gồm loại hình dịch vụ nào? - Phát triển DVPTD bao gồm nội dụng gì? Tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng trình phát triển DVPTD? - Thực trạng phát triển DVPTD chi nhánh Agribank tỉnh Bình Định sao? Có thành công, hạn chế gì? Nguyên nhân? - Giải phát phát triển DVPTD chi nhánh Agribank tỉnh Bình Định gì? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Toàn vấn đề lý luận thực tiễn liên quan phát triển DVPTD chi nhánh Agribank tỉnh Bình Định - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu tình hình phát triển chi nhánh Agribank tỉnh Bình Định - Về thời gian: Số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu thu thập từ năm 2010 đến năm 2013 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, luận văn sử dụng phương pháp điều tra, tổng hợp phân tích thống kê, kết hợp phương pháp quy nạp diễn dịch để làm rõ nội dung nghiên cứu mà đề tài đặt Footer Page of 145 Header Page of 145 Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Hệ thống h óa lý luận p h t t r i ể n DVPTD ngân hàng thương mại để thấy vai trò phát triển ngân hàng - Từ việc phân tích, đánh giá tình hình phát triển DVPTD ngân hàng chi nhánh Agribank tỉnh Bình Định để rút mặt hạn chế phát triển dịch vụ ngân hàng tìm hiểu nguyên nhân mặt tồn - Đề xuất giải pháp phát triển DVPTD giúp Agribank tỉnh Bình Định trì mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng vốn thị trường đầy tiềm Qua góp phần nâng cao tỷ trọng thu dịch vụ, nâng cao lực cạnh tranh Agribank tỉnh Bình Định để phát triển bền vững Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài trình bày ba chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển DVPTD ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng phát triển DVPTD chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định - Chương 3: Giải pháp phát triển DVPTD chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái quát hoạt động ngân hàng thương mại - Các hoạt động ngân hàng thương mại: + Hoạt động huy động vốn + Hoạt động cấp tín dụng + Hoạt động dịch vụ toán + Hoạt động dịch vụ ngân quỹ + Các hoạt động khác Góp vốn mua cổ phần Tham gia thị trường tiền tệ Kinh doanh ngoại hối Ủy thác Tư vấn Cung ứng dịch vụ bảo hiểm Bảo quản vật quý giá 1.1.2 Dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại a Dịch vụ ngân hàng a1 Dịch vụ a2 Dịch vụ ngân hàng b Dịch vụ phi tín dụng ngân hàng b1 Khái niệm b2 Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng b3 Các dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Quan niệm phương thức phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại a Quan niệm Phát triển khái niệm phổ biến, vận động lên tượng, kể kinh tế hoạt động doanh nghiệp Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng trước hết thể tăng trưởng quy mô Tuy nhiên hoạt động tăng quy mô lâu dài phải kèm chất lượng không ngừng gia tăng b Phương thức phát triển dịch vụ phi tín dụng b1 Mở rộng quy mô cung dịch vụ b2.Tăng trưởng thị phần b3 Đa dạng hóa dịch vụ b4 Nâng cao chất lượng dịch vụ b5 Kiểm soát rủi ro 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá kết phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại a Các tiêu chí mở rộng quy mô dịch vụ a1 Tăng trưởng giá trị giao dịch/số vụ giao dịch DVPTD a2 Sự gia tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ phi tín dụng b Tốc độ tăng trưởng thị phần - Xác định thị phần DVPTD: Doanh thu DVPTD NHNo Thị phần DVPTD = NHNo ∑ doanh thu DVPTD hệ thống ngân hàng địa bàn Footer Page of 145 Header Page of 145 - Xác định tốc độ tăng trưởng thị phần: Tốc độ tăng = trưởng Thị phần năm - Thị phần năm trước Thị phần năm trước c Mức độ đa dạng hóa dịch vụ phi tín dụng mà ngân hàng cung cấp Số lượng DVPTD mà ngân hàng cung cấp tiêu chí để đánh giá phát triển theo hướng mở rộng DVPTD Sự gia tăng số lượng DVPTD thể qua số lượng sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng thương mại cung cấp thêm thị trường hàng năm d Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Đây số tương đối thể hiệu việc phát triển dịch vụ ngân hàng - Thu nhập từ DVPTD ngân hàng hình thành chủ yếu từ loại phí hoa hồng - Tốc độ tăng trưởng thu nhập được xác định tương tự e Chất lượng dịch vụ phi tín dụng Như phân tích trên, nâng cao chất lượng DVPTD mà ngân hàng cung cấp tăng tiện ích sản phẩm DVPTD Tất đặc điểm chất lượng đo lường qua mức độ cảm nhận, mức độ hài lòng khách hàng qua điều tra, đánh giá f Mức độ kiểm soát rủi ro cung ứng dịch vụ phi tín dụng - Như nói, rủi ro cung ứng DVPTD chủ yếu rủi ro hoạt động - Đo lường rủi ro hoạt động số cụ thể: Số vụ việc xảy ra, mức độ tổn thất ngân hàng, khách hàng Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng dịch vụ phi tín dụng a Các nhân tố bên ngân hàng a1 Cầu DVPTD ngân hàng thương mại: a2 Sự gia tăng cạnh tranh hợp tác a3 Sự quản lý Chính phủ điều tiết Ngân hàng nhà nước b Các nhân tố bên ngân hàng b1 Chiến lược kinh doanh ngân hàng thời kỳ: b2 Tiềm lực tài sở vật chất kỹ thuật công nghệ ngân hàng b3 Hoạt động marketing b4 Nguồn nhân lực b5 Hệ thống phòng ngừa rủi ro ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH AGRIBANK TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển chi nhánh Agribank tỉnh Bình Định 2.1.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức chi nhánh Agribank tỉnh Bình Định Chi nhánh tổ chức theo mô hình trực tuyến - chức năng, phù hợp với yêu cầu quản lý nhiệm vụ kinh doanh ngân hàng Chi nhánh có 01 giám đốc, 03 phó giám đốc 06 phòng nghiệp vụ với 12 chi nhánh trực thuộc * Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện: Huy động vốn; Cho vay; Kinh doanh ngoại hối; Cung ứng dịch vụ toán ngân quỹ; Tư vấn tài chính, tín dụng; Bảo lãnh kinh doanh dịch vụ ngân hàng khác theo phân cấp Agribank Việt Nam 2.1.3 Các hoạt động chi nhánh Agribank tỉnh Bình Định: - Hoạt động huy động vốn - Hoạt động cho vay - Kết lợi nhuận Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Bảng 2.4 Kết hoạt động toán quốc tế (Đơn vị: Triệu USD) Tăng Tăng STT Chỉ tiêu Doanh Doanh trưởng số năm số năm 2012 so 2011 2012 với Năm 2013 2011 trưởng 2013 so với 2012 Thanh toán hàng nhập 3,3 5,5 67% 7,7 40% 21,6 19,2 -11,1% 23,8 24% 5,7 6,2 8,8% 8,2 32,3% Thanh toán hàng xuất Chi trả kiều hối (Nguồn: từ báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011, 2012, 2013) a2 Thanh toán chi trả kiều hối a3 Dịch vụ ngân quỹ a4 Dịch vụ cho thuê két bảo quản tài sản a5 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ thể không đạt hiệu mong đợi b Mở rộng quy mô đa dạng hóa dịch vụ - Thực kế hoạch tăng trưởng số kinh doanh - Mở rộng kênh phân phối cách phát triển lắp đặt hệ thống máy ATM hệ thống máy POS - Thực công tác quảng bá tiếp thị việc đặt băng-rôn, Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 poster quảng cáo, tiếp thị trực tiếp quầy đặt bảng thông báo… để quảng bá sản phẩm c Nâng cao chất lượng dịch vụ - Chính sách chăm sóc khách hàng: + Đối với khách hàng truyền thống, có sách chăm sóc riêng giao cho phận đảm nhận gửi quà, điện hoa cho khách hàng nhân dịp đặc biệt + Đối với khách hàng tiềm năng, Chi nhánh lập danh sách thường xuyên thực công tác quảng cáo, tiếp thị để thu hút khách hàng - Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ giao dịch viên - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực e Biện pháp kiểm soát rủi ro - Mỗi nhân viên cung cấp user để truy cập vào hệ thống giao dịch với khách hàng - Kiểm soát giao dịch 2.2.2 Kết phát triển dịch vụ phi tín dụng chi nhánh Agribank tỉnh Bình Định a Thực trạng tăng trưởng quy mô dịch vụ phi tín dụng Mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm DVPTD tới khách hàng Sau thực nâng cấp, tách Phòng Giao dịch cho chi nhánh thành phố Quy Nhơn, mạng lưới hoạt động chi nhánh Bình Định b Thực trạng tăng trưởng thị phần dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Ngoài sản phẩm truyền thống (thanh toán quốc tế, toán nước, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ) sản phẩm có (chuyển tiền kiều hối; dịch vụ thẻ, séc; đại lý bảo hiểm; ngân Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 quỹ; trả lương tự động ), chi nhánh Bình Định đưa sản phẩm mới, quan trọng cung cấp cho khách hàng, cụ thể: + Nhóm sản phẩm thẻ + Sản phẩm toán + Triển khai sản phẩm dựa tảng công nghệ đại d Tốc độ tăng trưởng thu nhập dịch vụ phi tín dụng Trong giai đoạn 2010 – 2013 tất sản phẩm DVPTD chi nhánh Bình Định cung cấp cho khách hàng có tăng trưởng doanh số thu nhập mang lại cho chi nhánh Bảng 2.8 Doanh thu từ dịch vụ Chi nhánh Bình Định Đơn vị: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu Doanh thu từ dịch vụ tín dụng Tỷ trọng tổng doanh thu (%) Doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng Tỷ trọng tổng doanh thu (%) Thu khác (Hoàn nhập DPRR, lý TSCĐ-CCLĐ, khác) Tỷ trọng tổng doanh thu (%) Tổng doanh thu Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 628,6 884,3 740,2 95,18% 96,3% 95,67% 94,8% 12,8 930,4 14,3 17,7 20,2 1,94% 1,48% 1,91% 2,59% 19,2 20,2 15,6 2,67% 1,99% 2,19% 1,99% 924,3 780,6 17,6 660,4 965,5 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 20102013) e Thực trạng chất lượng dịch vụ - Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng xây dựng hoàn thiện tảng công nghệ đại Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 - Quy trình cung ứng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tới khách hành nhanh chóng, thuận tiện + Dự án đại hóa ngân hàng với ưu điểm bật quản lý liệu tập trung + Thành công dự án đại hóa ngân hàng tạo điều kiện cho Agribank chi nhánh tỉnh Bình Định - Chất lượng phục vụ đội ngũ nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng f Thực trạng kiểm soát rủi ro Công tác kiểm soát rủi ro phát huy tác dụng tích cực Trong năm qua, có rủi ro, nhiên nhỏ, không đáng kể 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH AGRIBANK TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Những kết đạt Trước cạnh tranh ngày gay gắt ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Định lĩnh vực cung cấp DVPTD, Chi nhánh tỉnh Bình Định có nhiều nỗ lực việc củng cố, phát triển DVPTD đạt kết định 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Thứ nhất, sản phẩm DVPTD chưa đa dạng, tốc độ phát triển chậm - Thứ hai, sản phẩm DVPTD có bổ sung theo hướng đa dạng hóa chưa thật đầy đủ tiện ích chưa cao Điều thể rõ qua loại hình dịch vụ phi tín dụng cụ thể: Dịch vụ toán nước Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Dịch vụ bảo lãnh Dịch vụ kiều hối Dịch vụ cho thuê két bảo quản vật có giá Dịch vụ ngân quỹ Dịch vụ ngân hàng trực tuyến - Thứ ba, số lượng khách hàng sử dụng DVPTD Chi nhánh Bình Định ít, chủ yếu tập trung loại khách hàng cá nhân - Thứ tư, Thu nhập phát sinh tỷ lệ theo số giao dịch, quy mô giao dịch nhỏ nên thu nhập từ DVPTD có tốc độ tăng chậm chiếm tỷ trọng nhỏ tổng doanh thu - Thứ năm, quảng bá, trình độ nghiệp vụ nhân viên tác nghiệp, chất lượng cung ứng DVPTD có chuyển biến hạn chế - Thứ sáu, công tác phòng ngừa rủi ro phát triển DVPTD chưa trọng mức Tuy rủi ro DVPTD năm qua không đáng kể, điều tạo tâm lý chủ quan, thực rủi ro tiềm ẩn luôn có b Nguyên nhân b1 Nguyên nhân từ bên trong: - Chi nhánh Chi nhánh tỉnh Bình Định chưa có chiến lược cụ thể phát triển hoạt động kinh doanh DVPTD thời kỳ - Mạng lưới điểm giao dịch không đồng đều, nhiều địa điểm đặt điểm giao dịch Agribank dẫn đến khó khăn cho khách hàng - Trình độ chuyên môn, lực tác nghiệp cán ngân hàng chưa đạt yêu cầu - Hoạt động Marketing ngân hàng chưa trọng Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 b2 Nguyên nhân từ bên ngoài: - Nhận thức công chúng DVPTD ngân hàng thương mại chưa đầy đủ - Sự cạnh tranh gay gắt cung cấp DVPTD ngân hàng, hợp tác chưa chặt chẽ ngân hàng thương mại - Sự hỗ trợ Chính phủ cho phát triển ngành ngân hàng hạn chế KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Quan điểm phát triển dịch vụ Agribank Bình Định - Phát triển dịch vụ ngân hàng nói chung DVPTD nói riêng hướng phát triển trọng tâm ngân hàng: - Phát triển DVPTD dịch vụ thương mại: + Sẵn sàng chấp nhận phí tổn: Một dịch vụ đưa vào thị trường gặp rủi ro định Với quan điểm Agribank tỉnh Bình Định xác định phát triển dịch vụ cần sẵn sàng chấp nhận thất bại chí bị lỗ 3.1.2 Định hướng phát triển Chi nhánh Agribank tỉnh Bình Định Để cụ thể hóa định hướng cung ứng sản phẩm dịch vụ góp phần đưa Agribank trở thành tập đoàn tài đa đại tương đương với ngân hàng lớn nước quốc gia khu vực, Agribank Chi nhánh Bình Định xây dựng cho số mục tiêu phát triển cụ thể là: Thứ nhất: Đưa Chi nhánh Bình Định trở thành ngân hàng đại, hoạt động đa năng, phát triển bền vững, có thương hiệu mạnh, có lực tài chính, có trình độ kỹ thuật công nghệ, nguồn nhân lực quản trị ngân hàng Thứ hai: Chi nhánh Bình Định có hệ thống dịch vụ ngân hàng Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 đa dạng, đa tiện ích định hướng theo nhu cầu kinh tế sở tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu dịch vụ ngân hàng truyền thống, đồng thời tiếp cận nhanh dịch vụ tài ngân hàng có hàm lượng công nghệ cao để đáp ứng tốt nhu cầu kinh tế tối đa hóa giá trị gia tăng Thứ ba: Tăng cường liên kết hợp tác với tổ chức tín dụng phi tín dụng việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng theo nhu cầu thị trường Gắn kết chặt chẽ dịch vụ tín dụng phi tín dụng, dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài phi ngân hàng để đa dạng hóa loại hình dịch vụ ngân hàng có chất lượng Thứ tư: Đa dạng hóa kênh phân phối dịch vụ thông qua việc đẩy mạnh phát triển kênh phân phối mới, đại tăng thêm tiện ích cho khách hàng Ngoài tăng cường phát triển dịch vụ đại lý toán cho tổng công ty, tập đoàn lớn Viettel, điện lực, dầu khí, Thứ năm: Có khách hàng ổn định doanh nghiệp nhà nước, các công ty lớn với khả tài tốt, cá nhân, để đẩy mạnh cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Thứ sáu: Tiếp tục tìm kiếm địa điểm nghiên cứu nhu cầu thị trường để mở rộng mạng lưới phòng giao dịch địa bàn kinh doanh 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH AGRIBANK TỈNH BÌNH ĐỊNH Phát triển dịch vụ ngân hàng làđiều tất yếu lộ trình hội nhập cạnh tranh nay, song phát triển dịch vụ phụ thuộc nhiều vào việc đổi công nghệ, nguồn vốn đầu tư, mô hình phân phối dịch vụ, sách thực dịch vụ, màng lưới hoạt động Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng… Do vậy, việc đưa giải pháp phát triển dịch vụ mang tính khả thi chi nhánh làđiều quan trọng cần thiết Các giải pháp xin đưa cụ thể sau: 3.2.1 Hoàn thiện bổ sung tiện ích dịch vụ phi tín dụng có, đẩy mạnh nghiên cứu triển khai dịch vụ Dịch vụ toán nước Dịch vụ chi trả kiều hối Dịch vụ toán quốc tế Bên cạnh DVPTD trên, thời gian tới Chi nhánh tỉnh Bình Định cần nghiên cứu triển khai số DVPTD nhằm đa dạng hoá sản phẩm phục vụ khách hàng 3.2.2 Khai thác tối đa dịch vụ phi tín dụng từ dịch vụ tín dụng Các dịch vụ ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phát triển dịch vụ sở quan trọng để phát triển dịch vụ ngược lại Để khai thác mối quan hệ tương hỗ dịch vụ, Chi nhánh Bình Định cần có giải pháp sau: Một là, ngân hàng phải hoàn thiện mở rộng dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu có tính logíc khách hàng, nhu cầu dịch vụ thấu chi tài khoản nhằm phát hành thẻ tín dụng, toán qua ngân hàng vốn - toán - mua bán ngoại tệ, có sử dụng công cụ phòng tránh rủi ro hối đoái như: nghiệp vụ option, future… Hai là, chi nhánh cần khuyến khích khách hàng sử dụng trọn gói dịch vụ ngân hàng việc đưa mức phí ưu đãi, ví dụ như: ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay thấp để khuyến khích khách hàng vay vốn bù lại việc nâng mức phí Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 dịch vụ khác kèm như: phí mua bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá, phí toán nước ngoài, phí chuyển tiền nước… Như ngân hàng đảm bảo lợi nhuận, đồng thời phát triển dịch vụ ngân hàng 3.2.3 Củng cố, phát triển mạng lưới địa bàn tỉnh Bình Định Trước hết xuất phát từ tâm lý khách hàng: gần - tiện lợi Thứ hai trước ngưỡng cửa WTO, ngân hàng thương mại cần nhanh chóng tạo dựng lợi sân nhà địa bàn khách hàng trước ngân hàng nước gia nhập vào thị trường Việt Nam Mặt khác phân tích trên, Chi nhánh Bình Định triển khai kênh cung cấp DVPTD đại cho khách hàng Internet banking, SMS banking chậm mở rộng phân bố lại mạng lưới biện pháp quan trọng để thu hút ngày nhiều khách hàng sử dụng DVPTD 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá dịch vụ phi tín dụng Cơ sở lý luận Marketing không đáp ứng tốt mong muốn khách hàng mà có lợi cho ngân hàng Những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển dịch vụ ngân hàng, thật vậy: Một nghiên cứu thị trường Mục đích nghiên cứu thị trường kịp thời nắm bắt thay đổi nhu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, để từ tìm dịch vụ ngân hàng thích hợp đáp ứng nhu cầu khách hàng Hai tổ chức quản lý dịch vụ ngân hàng Nghĩa ngân hàng phải xem xét dịch vụ có khả phát triển thị trường nào, khu vực dịch vụ thích hợp với đối tượng Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Ba giá dịch vụ ngân hàng Giá vấn đề quan trọng việc thực dịch vụ thu lợi nhuận cho ngân hàng Bốn hoạt động xúc tiến, khuyếch trương quảng bá, phân phối dịch vụ Hoạt động phân phối dịch vụ phải theo định hướng khách hàng - sản phẩm, mô hình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, từ tạo hình ảnh tốt đẹp lòng khách hàng họ sử dụng dịch vụ ngân hàng cách tích cực 3.2.5 Kiểm soát thực dịch vụ quản lý phòng ngừa rủi ro Để nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng cần tiến hành kiểm soát việc thực dịch vụ, tìm hiểu phản ứng khách hàng dịch vụ mà cung cấp, xem có cần cải tiến dịch vụ để thích ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Từ có thông tin xác nhằm đưa sách điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu khách hàng… Thực tế chi nhánh Agribank Bình Định chưa có sách quản lý rủi ro riêng chưa có phận nghiên cứu đưa sách quản lý, phòng chống rủi ro Về mặt nguyên lý cho thấy cách để loại trừ rủi ro cách hoàn toàn lợi nhuận rui ro kèm Do vậy, phải tìm cách quản lý nhằm khống chế rủi ro cách tối ưu Vậy giải pháp quản lý rủi ro gì? 3.2.6 Giải pháp bổ trợ - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực + Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực có + Với công tác tuyển dụng - Tăng cường sở vật chất công nghệ Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với cấp quản lý nhà nước a Hoàn thiện hệ thống văn pháp lý lĩnh vực tài ngân hàng - Chính phủ cần xem xét, sửa đổi bổ sung hoàn thiện văn quy phạm pháp luật có ban hành văn cập nhật kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh ngân hàng lĩnh vực dịch vụ ngân hàng - Rà soát lại mâu thuẫn văn luật, hủy bỏ văn luật không phù hợp với thực tiễn, hạn chế tình trạng chồng chéo văn pháp luật, gây khó khăn cho hoạt động ngân hàng thương mại b Đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt Về đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt phủ có định 2453/QĐ-TTg Phê duyệt đề án đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2011-2015 thị số 20/2007/CT-TTg trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ ngày 01/01/2009 thực phạm vi nước c Cải thiện môi trường kinh tế xã hội phát triển sở hạ tầng - Chính phủ cần có biện pháp kịp thời để ổn định kinh tế vĩ mô thông qua sách tiền tệ phi tiền tệ điều hành công cụ thị trường tỷ giá, lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở, chống lạm phát, chống ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, kích cầu nước, kích thích đầu tư - Chỉnh phủ cần tăng cường đầu tư cở sở hạ tầng, kỹ thuật công nghệ đại tạo tảng vững cho kinh tế phát triển Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Đẩy nhanh lộ trình hội nhập theo hướng giảm dần bảo hộ cho ngân hàng nước hạn chế với ngân hàng nước ngoài, buộc NHTM nước phải nâng cao sức cạnh tranh để tồn phát triển 3.3.2 Với Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Nâng cao lực điều hành sách tiền tệ, gắn điều hành lãi suất tỷ giá theo chế thị trường - Nâng cao lực kiểm tra giám sát NHNN thông qua việc phát triển đội ngũ cán tra, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tham gia hiệp ước, thỏa thuận quốc tế tra, giám sát ngân hàng - Nâng cao lực cung cấp dịch vụ toán điện tử liên ngân hàng việc mở rộng phạm vi thời gian toán - Tạo điều kiện để ngân hàng thương mại nước có nhiều hội tiếp xúc với thị trường tài quốc tế - Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo việc tổ chức liên kết, hợp tác ngân hàng thương mại nước nhằm tạo điều kiện cho NHTM hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng nước 3.3.3 Đối với Agribank Việt Nam - Xây dựng hệ thống phòng chống rủi ro - Bên cạnh việc hỗ trợ chi nhánh đào tạo nguồn nhân lực điều quan trọng - Agribank Việt Nam cần tăng cường công tác khuyếch trương, quảng bá sản phẩm dịch vụ đến khách hàng qua phương tiện thông tin truyền thông KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN Trong môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt hơn, khó khăn thử thách nhiều hơn, công tác phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bình Định có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đưa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam trở thành tập đoàn tài ngân hàng hàng đầu Việt Nam tương lai Tuy nhiên phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bình Định bước đầu, nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, chưa có giải pháp phát triển phù hợp Với mong muốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bình Định đa dạng hoá nhiều loại hình dịch vụ sở phát triển dịch vụ phi tín dụng, thông qua luận văn “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Bình Định”, học viên nghiên cứu cách khoa học, có hệ thống trình bày số nội dung cụ thể sau: Thứ nhất, hệ thống hoá vấn đề lý luận dịch vụ phi tín dụng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Thứ hai, phân tích thực trạng cung ứng dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2010-2013 cách khách quan, trung thực từ rút kết đạt hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế Thứ ba, sở định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 Định, luận văn đề xuất số giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Định Tuy nhiên trình nghiên cứu luận văn học viên không tránh khỏi thiếu sót Kính mong hội đồng khoa học bạn đọc quan tâm đến vấn đề đóng góp ý kiến để luận văn có điều kiện hoàn thiện mặt lý luận thực tiễn Footer Page 26 of 145 ... 1.1.2 Dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại a Dịch vụ ngân hàng a1 Dịch vụ a2 Dịch vụ ngân hàng b Dịch vụ phi tín dụng ngân hàng b1 Khái niệm b2 Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng b3 Các dịch vụ phi. .. lý luận dịch vụ phi tín dụng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Thứ hai, phân tích thực trạng cung ứng dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bình Định giai... PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Quan điểm phát triển dịch vụ Agribank Bình Định
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Định, Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Định, Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay