Phát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

26 22 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 19:27

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN LỆ XUÂN PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 1: TS Lê Bảo Phản biện 2: TS Hồ Đình Bảo Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đà Nẵng vào ngày 21 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc phát triển giáo dục đào tạo nói chung, đào tạo nghề nói riêng yếu tố định để phát triển nguồn nhân lực, phát huy nhân tố người phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng đáng yêu cầu xúc xã hội giai đoạn nay, theo dự báo đến năm 2020 tỉnh Trà Vinh có khoảng 701.778 người độ tuổi lao động Do đó, để giải vấn đề đào tạo nghề cho người lao động, tỉnh Trà Vinh phải tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho tất thành phần kinh tế địa phương đầu tư phát triển rộng rãi sở đào tạo nghề, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu lao động phù hợp với cấu kinh tế địa phương trình công nghiệp hoá, đại hoá Vì vậy, nhận thức tầm quan trọng kết hợp với kiến thức học trường, tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Phát triển đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển đào tạo nghề - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nội dung phát triển đào tạo nghề Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn phát triển đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh Phương pháp nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 Để thực mục tiêu, việc nghiên cứu đề tài dựa phương pháp nghiên cứu thống kê, phân tích, so sánh,… Cách tiếp cận: Thu thập số liệu từ sở liệu Chi cục Thống kê, sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Trà Vinh, phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh, Tạp chí Lao động xã hội Ý nghĩa khoa học đề tài Đề tài góp phần hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận đào tạo nghề Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh Chỉ mặt tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn đào tạo nghề đề xuất số giải pháp phát triển đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh Cấu trúc luận văn: Gồm có 03 chương - Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển đào tạo nghề - Chương 2: Thực trạng phát triển đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh - Chương 3: Giải pháp phát triển đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh Tổng quan tài liệu Trong thời gian qua có nhiều đề tài, viết nghiên cứu công tác đào tạo nghề Tuy nhiên nghiên cứu phát triển đào tạo nghề hạn chế Từ trước đến nay, địa bàn thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh, chưa có công trình nghiên cứu phát triển đào tạo nghề Đó vấn đề cần quan tâm sở nghiên cứu giai đoạn tới Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ 1.1.1 Khái niệm đào tạo nghề a Khái niệm nghề Trình bày số khái niệm nghề Từ điển Tiếng Việt (1998) định nghĩa: “Nghề công việc chuyên làm theo phân công lao động xã hội” b Khái niệm đào tạo nghề Trình bày số khái niệm đào tạo nghề Ngày 29/11/2006, Quốc hội ban hành Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 Trong viết: “Dạy nghề hoạt động dạy học nhằm trang bị kiến thức, kỹ thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề để tìm việc làm từ tạo việc làm sau hoàn thành khoá học” 1.1.2 Đặc điểm đào tạo nghề - Dạy nghề gắn chặt với với sản xuất, với doanh nghiệp, với việc làm, đặc biệt điều kiện kinh tế thị trường - Là hoạt động đào tạo nghề nghiệp mang tính thực hành kỹ thuật cao, chiếm khoảng 80% thời gian học tập, có nghề chiếm tới 90-100% - Đối tượng học nghề thường người trưởng thành, chí lớn tuổi 1.1.3 Vai trò đào tạo nghề Yếu tố người, vốn người trở thành yếu tố quan trọng tăng trưởng kinh tế Nhờ có tảng giáo dục-đào tạo, có đào tạo nghề, người lao động nâng cao kiến Footer Page of 145 Header Page of 145 thức kĩ nghề mình, qua nâng cao suất lao động, góp phần phát triển kinh tế Như thấy, giáo dục đào tạo nghề thành tố thành tố quan trọng nhất, có ý nghĩa định phát triển nguồn nhân lực Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả cạnh tranh cao thị trường lao động, song song với chế sách sử dụng có hiệu nguồn nhân lực, cần phải tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nói chung đào tạo nghề nói riêng 1.1.4 Khái niệm phát triển đào tạo nghề Từ sở lý thuyết phát triển đào tạo, hiểu phát triển đào tạo nghề hoạt động nhằm giúp cho người học nghề thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ thực tế Phát triển qui mô đào tạo, mở rộng nhiều ngành nghề đào tạo giúp người học có nhiều hội lựa chọn nghề phù hợp, nâng cao trình độ, kỹ người lao động để thực nhiệm vụ lao động có hiệu đáp ứng nhu cầu thị trường lao động xã hội 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ 1.2.1 Xác định cấu đào tạo nghề phù hợp Cơ cấu đào tạo nghề thể quan hệ tỷ lệ ngành nghề đào tạo; quan hệ tỷ lệ theo phương thức đào tạo… Để có cấu đào tạo nghề phù hợp cần xác định ngành nghề đào tạo tránh cân đối ngành nghề đào tạo lựa chọn phương thức đào tạo phù hợp với nghề trình độ đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm xã hội, gắn với phát triển kinh tế - xã hội Tiêu chí đánh giá cấu đào tạo nghề: - Tỷ lệ ngành nghề đào tạo - Tỷ lệ phương thức đào tạo Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tỷ lệ đào tạo dài hạn so với ngắn hạn - Mức độ phù hợp cấu ngành nghề đào tạo so với cấu việc làm thực tế 1.2.2 Phát triển qui mô đào tạo nghề Phát triển qui mô đào tạo nghề thực thông qua gia tăng số lượng sở đào tạo nghề, gia tăng qui mô đào tạo sở đào tạo nghề việc gia tăng qui mô tiêu tuyển sinh, học nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động thực tế xã hội, mở rộng thêm ngành nghề đào tạo Tiêu chí đánh giá phát triển qui mô đào tạo nghề: - Số lượng sở đào tạo nghề - Số ngành nghề đào tạo - Số học sinh đào tạo nghề tuyển sinh - Số học sinh đào tạo nghề tốt nghiệp 1.2.3 Phát triển nguồn lực cho đào tạo nghề a Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghề Cơ sở vật chất nhân tố quan trọng thiếu với trường dạy nghề Vì để đảm bảo chất lượng dạy nghề cần phải đầu tư cách hợp lý cho việc xây dựng sở vật chất mua sắm máy móc trang thiết bị để đáp ứng nhân lực chất lượng cao cho nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nước Tiêu chí đánh giá phát triển sở vật chất: - Tỷ lệ máy móc thiết bị đáp ứng đủ phù hợp với nghề đào tạo - Số lượng diện tích phòng học lý thuyết, nhà thuyết theo qui định - Thư viện đảm bảo số đầu sách cho nghề b Đội ngũ giáo viên cán quản lý Footer Page of 145 Header Page of 145 Đội ngũ giáo viên dạy nghề (GVDN) giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng dạy nghề, động lực, nhân tố quan trọng đảm bảo nâng cao lực cạnh tranh nhân lực nước ta Đầu tư phát triển GVDN coi đầu tư “nguồn” để phát triển nguồn nhân lực Tiêu chí đánh giá giáo viên cán quản lý dạy nghề: - Số lượng giáo viên, cán quản lý - Trình độ chuyên môn giáo viên, cán quản lý - Trình độ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, thời gian tham gia giảng dạy - Trình độ tin học ngoại ngữ c Nguồn tài cho đào tạo nghề - Vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn khác nguồn vốn tài trợ từ tổ chức nước, nguồn vốn thu từ học phí học sinh, nguồn tài trợ doanh nghiệp,… Tiêu chí phát triển nguồn tài cho đào tạo nghề - Số vốn đầu tư hàng năm cho đào tạo nghề - Số vốn huy động từ nguồn khác 1.2.4 Nâng cao chất lượng đào tạo nghề a Đổi nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo nghề - Về nội dung đào tạo nghề: Nội dung dạy nghề phải phù hợp với mục tiêu dạy nghề trình độ, bảo đảm tính hệ thống phù hợp với thực tiễn phát triển khoa học, công nghệ - Về phương pháp đào tạo nghề: Phương pháp dạy nghề phải kết hợp rèn luyện lực thực hành nghề với trang bị kiến thức chuyên môn khả làm việc độc lập người học nghề Footer Page of 145 Header Page of 145 - Về chương trình đào tạo nghề: Chương trình dạy nghề thể mục tiêu dạy nghề theo trình độ khác b Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, lực sư phạm dạy nghề, khả ứng dụng ngoại ngữ tin học vào phục vụ nghiên cứu giảng dạy c Tăng cường quản lý nhà nước đào tạo nghề Quản lý nhà nước lĩnh vực dạy nghề quản lý theo ngành quan Trung ương thực Đó việc xây dựng tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chế sách phát triển lĩnh vực dạy nghề đất nước, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội Tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo nghề: - Tỷ lệ học viên đào tạo nghề tốt nghiệp đạt loại giỏi hàng năm - Tỷ lệ học sinh học nghề tốt nghiệp có việc làm - Mức độ hài lòng nhà tuyển dụng tăng lên 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 1.3.3 Cơ chế sách nhà nước 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ TRÀ VINH 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Thành phố Trà Vinh có diện tích tự nhiên 6.803,5 chiếm gần 3% diện tích tỉnh Nằm phía Nam sông Tiền có tọa độ địa lý từ 106o18’ đến 106o25’ kinh độ Đông từ 9o31’ đến 10o1’ vĩ độ Bắc 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội a Tình hình phát triển kinh tế Tốc độ tăng trưởng khá, GDP tăng, cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng thương mại – dịch vụ từ 58,61% tăng lên 58,78%; công nghiệp – xây dựng từ 34,40%% tăng lên 38,19%; nông nghiệp – thủy sản từ 6,99% 3,03% Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 31,14 triệu đồng Tổng giá trị sản xuất năm 2013 5.736,62 tỷ đồng Tổng vốn đầu tư xã hội năm 2013 1.450 tỷ đồng so với năm 2008 558 tỷ đồng đạt 349,40% b Cơ sở hạ tầng Công tác quy hoạch đô thị cấp đặc biệt quan tâm Cơ sở hạ tầng đô thị đầu tư phát triển nhanh, huy động nguồn lực đầu tư phát triển đô thị Mạng lưới chiếu sáng đô thị thành phố Trà Vinh ngày mở rộng c Về xã hội Quán triệt quan điểm giáo dục quốc sách hàng đầu, tập trung nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao trình độ dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 phương thức nhằm thực công xã hội dạy nghề đảm bảo an sinh xã hội mức độ thực thấp Bảng 2.4: Tỷ lệ học sinh tuyển sinh đào tạo nghề hàng năm ĐVT: % Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dài hạn 22,66 24,33 6,34 6,30 6,89 6,67 Ngắn hạn 77,34 75,67 93,66 93,7 93,11 93,33 Tổng 100 100 100 100 100 100 (Nguồn: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Trà Vinh) Nhận thức xã hội đào tạo nghề chưa đắn, vị trí đào tạo nghề chưa thực xã hội quan tâm số người Tâm lý bậc phụ huynh không muốn học trường nghề, muốn chọn trường đại học, cao đẳng danh tiếng cho theo học 2.2.2 Thực trạng qui mô đào tạo nghề - Về số lượng sở đào tạo nghề Trường 16 14 12 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cơ sở dạy nghề công lập Cao đẳng nghề Trung cấp nghề Các sở dạy nghề khác Các sở dạy nghề công lập Tổng Năm Hình 2.2: Biểu đồ sở đào tạo nghề TP Trà Vinh giai đoạn 2008-2013 Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Năm 2013 địa bàn thành phố Trà Vinh có 15 sở đào tạo nghề tăng lần so với năm 2008 Trong đó, có 01 trường trung cấp nghề, có 07 sở giáo dục khác có dạy nghề Mặt khác, bên cạnh sở dạy nghề công lập địa bàn sở dạy nghề công lập bước đầu hình thành phát triển, chủ yếu doanh nghiệp đào tạo sử dụng với qui mô nhỏ Chưa có trường cao đẳng nghề trung cấp nghề tư thục - Số lượng ngành nghề đào tạo Giai đoạn 2008 – 2013, số ngành, nghề đào tạo địa bàn thành phố địa bàn tỉnh phát triển chậm so với nhu cầu phát triển kinh tế Với 43 nghề sở đào tạo năm 2013 tăng thêm 10 nghề so với năm 2008 nghề thuộc ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp Số lượng nghề đào tạo có xu hướng tăng lên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội nghề trình độ cao công nghề thông tin, chế tạo máy ngành dịch vụ - Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề: Chỉ tiêu tuyển sinh giai đoạn 2008 – 2013 có xu hướng tăng qua năm Do nhận thức học nghề người dân chưa cao nên tiêu tuyển sinh dài hạn hạn chế Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo sơ cấp nghề dạy nghề tháng tăng lên tiên tục Do nhu cầu học nghề để tìm kiếm việc làm công ty doanh nghiệp, khu công nghiệp dễ dàng may công nghiệp, điện tử dân dụng, khí, chế biến thủy sản, lái xe, chủ yếu người lao động - Kết tuyển sinh đào tạo nghề: Tuyển sinh ngắn hạn giai đoạn 2008 – 2013 39.498 học viên, chiếm 92,8% tổng học viên tuyển Kết tuyển sinh sơ cấp nghề dạy nghề tháng có xu hướng tăng lên Đối tượng học ngắn hạn sơ cấp chủ Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 yếu người lao động Do thời gian qua thực chương trình đào tạo nghề cho nông dân, người nghèo, thực tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, đào tạo gắn với giải việc làm cho người dân - Số học sinh đào tạo nghề tốt nghiệp: Học viên tốt nghiệp năm 2008 từ 1989 học viên lên đến 11862 học viên năm 2013, cho thấy lực lượng lao động có trình độ chuyên môn ngày tăng lên, chủ yếu đào tạo nghề ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao từ 97% trở lên, trình độ trung cấp cao đẳng nghề chiếm tỷ trọng thấp từ 1% đến 3% Dù lực lượng lao động đào tạo tăng lên hàng năm, chưa đáp ứng nhu cầu xã hội lao động trình độ cao - Mức độ phù hợp nghề đào tạo so với nhu cầu việc làm Trong năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm ngành nghề đào tạo ngày cao, điều cho thấy việc đào tạo gần với thực tế hơn, góp phần cải thiện chất lượng đào tạo Theo kết điều tra phòng lao động việc làm thuộc sở lao động thương binh xã hội tỉnh năm 2013, đa số người lao động vấn cho chuyên môn kỹ thuật đào tạo phù hợp với việc làm 71,15% Điều thể chất lượng đào tạo nâng lên thêm Kết tính người có việc làm, tỷ lệ 28,85% người đào tạo làm không nghề số đáng kể - Mức độ phù hợp nghề đào tạo so với nhu cầu việc làm Mức độ không phù hợp nghề đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp nghề cao so với đào tạo sơ cấp Điều cho thấy lãng phí nguồn lực đào tạo nghề Do đó, cần có điều chỉnh thích hợp sở đào tạo nghề việc xác định Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 nhu cầu lao động thị trường nhằm tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm phù hợp với nghề đào tạo, nâng cao vị trí đào tạo nghề xã hội 2.2.3 Thực trạng phát triển nguồn lực cho đào tạo nghề a Về sở vật chất - Thực trạng diện tích mặt sở dạy nghề công lập: Diện tích sử dụng cho hoạt động dạy nghề, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy nghề sở thiếu lạc hậu so với nhu cầu - Về máy móc, trang thiết bị: Chưa đáp ứng nhu cầu sở sản xuất kỹ thuật Vì Vậy, học sinh tốt nghiệp làm việc doanh nghiệp sản xuất, công ty không theo kịp tiến khoa học kỹ thuật, nên thời gian đào tạo lại - Về thư viện: Chưa trọng đầu tư, diện tích nhỏ hẹp không đủ diện tích so với nhu cầu, thiếu nhiều sách dạy nghề nghề đào tạo loại sách tham khảo phục vụ cho việc học nghề Hầu hết sở dạy nghề chưa có phòng thí nghiệm nhu cầu thực tế ngành nghề dạy nhủ yếu mang tính thực hành, ngành nghề yêu cầu phải có phòng thí nghiệm b Về đội ngũ giáo viên cán quản lý Đến địa bàn thành phố có 181 cán quản lý giáo viên dạy nghề (trong có 42 cán quản lý dạy nghề 139 giáo viên, giáo viên hữu 102 người chiếm 73,38% có khoảng 37 giáo viên thỉnh giảng theo lớp chiếm 26,62%) c Về nguồn kinh phí cho đào tạo nghề Trà Vinh tỉnh nghèo nên kinh phí phục vụ cho hoạt động dạy nghề hàng năm chủ yếu dựa vào nguồn Trung ương phân bổ, kinh phí địa phương hạn chế Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Bảng 2.13: Nguồn kinh phí cho dạy nghề giai đoạn 2008 – 2013 ĐVT : Triệu đồng 2011 – Giai đoạn 2008 – 2010 Nội dung Trung NS địa ương phương Chi thường xuyên 23.721 Chi xây dựng CB 25.194 Dự án tăng cường lực ĐTN 240 12.540 Khác 2013 Tổng Tổng 23.721 4.206 25.434 26.851 12.540 31.009 Hỗ trợ dạy nghề cho đối tượng 6.098 8.285 14.383 9.100 CSXH Tổng 67.553 240 8.285 76.078 71.171 (Nguồn: Sở Lao động TB XH tỉnh Trà Vinh) 2.2.4 Thực trạng chất lượng đào tạo nghề - Về chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy Nội dung chương trình, giáo trình đào tạo nghề dựa vào chương trình khung, chương trình chi tiết ngành nghề Bộ LĐ-TB&XH ban hành để xây dựng; Song chưa có liên kết với doanh nghiệp việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo Phương pháp giảng dạy quy định môn học, môđun nghề, học cụ thể, bên cạnh giáo dục rèn luyện mặt phẩm chất đạo đức, tác phong đội ngũ GV thực giảng dạy Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Kết thi lý thuyết nghề thể bảng 2.14 Bảng 2.14: Kết thi lý thuyết nghề Đơn vị: % Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Giỏi 7,67 8,33 9,00 12,32 12,26 13,04 Khá 38,83 41,67 42,30 43,15 48,19 48,04 TB Khá 50,26 50,00 46,00 41,11 37,15 36,71 Trung bình 3,24 2,70 3,42 2,40 2,21 100 100 100 100 100 100 Tổng số (Nguồn: Tổng hợp tính toán số liệu Sở LĐTB & XH) - Kết thi thực hành nghề thể bảng 2.15 Bảng 2.15: Kết thi thực hành nghề Đơn vị: % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Giỏi 10,15 11,24 11,40 14,19 16,12 17 Khá 36,67 36,80 37,36 38,41 39,32 40,32 TB Khá 45,54 44,11 46,75 45,25 43,05 41,56 Trung bình 7,64 7,85 4,49 2,15 1,51 1,12 Tổng số 100 100 100 100 100 100 (Nguồn: Tổng hợp tính toán số liệu Sở LĐTB & XH) Tỷ lệ học viên đào tạo nghề tốt nghiệp đạt loại giỏi hiệu đào tạo nghề, hiệu đánh giá vào tỷ lệ học sinh học nghề tốt nghiệp có việc làm Số học viên tốt nghiệp đạt loại giỏi hầu hết tìm việc làm Đào tạo nghề góp phần giúp người lao động nâng cao trình độ tay nghề kiến thức chuyên môn tăng hội tìm việc làm Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Đánh giá mức độ đáp ứng chương trình đào tạo nghề cuả học sinh tốt nghiệp sở sản xuất kinh doanh cho thấy chất lượng đào tạo chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu Các sở đào tạo nghề cần có giải pháp thiết thực để chương trình đào tạo ngày sát thực tế sản xuất doanh nghiệp 2.3 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ 2.3.1 Những hạn chế - Cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với cấu ngành nghề thị trường lao động - Công tác qui hoạch mạng lưới sở dạy nghề phát triển xã hội hóa dạy nghề thành phố chậm - Hoạt động đào tạo nghề chưa xã hội nhận thức đầy đủ đắn - Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề nhiều hạn chế - Chưa xây dựng tốt mối liên kết doanh nghiệp, sở sản xuất với trường, trung tâm dạy nghề 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế a Chưa xây dựng chiến lược phát triển đào tạo nghề gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội b Nhận thức xã hội học nghề c Chưa thực tốt việc giải đầu cho đào tạo nghề d Cơ chế sách cho đào tạo nghề nhiều bất cập, chưa quan tâm e Các điều kiện đảm bảo cho chất lượng đào tạo nghề hạn chế Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh 3.1.2 Căn vào dự báo nhu cầu đào tạo nghề đến năm 2020 a Dự báo dân số độ tuổi lao động theo giới tính b Dự báo nhu cầu lao động cấu lao động theo ngành nghề c Dự báo nhu cầu lao động cần đào tạo d Dự báo nhu cầu đào tạo nghề ngắn hạn dài hạn 3.1.3 Quan điểm, mục tiêu, phương hướng đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh giai đoạn 2014-2020 a Quan điểm Phát triển dạy nghề nhiệm vụ trách nhiệm toàn xã hội; nội dung quan trọng chiến lược quy hoạch phát triển nhân lực Trà Vinh b Mục tiêu đào tạo nghề đến năm 2020 * Mục tiêu tổng quát * Mục tiêu cụ thể Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% Đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; đó, lao động đào tạo nghề chiếm 78,50% lao động đào tạo hệ thống giáo dục đào tạo chiếm 21,50% so tổng số lao động qua đào tạo Đào tạo đến năm 2015 86.637 người đào tạo lại 87.688 người Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Đến năm 2020 đào tạo với số lượng 152.724 người đào tạo lại 234.700 người c Phương hướng Phân bố hợp lý sở dạy nghề địa bàn tỉnh, kết hợp với đa dạng hóa hình thức dạy nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động vùng miền tỉnh có hội học nghề Đầu tư tập trung cho sở dạy nghề trọng điểm theo hướng chuẩn hóa, đại hóa Đẩy mạnh thực chủ trương xã hội hóa dạy nghề 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẾN NĂM 2020 3.2.1 Xác định cấu đào tạo nghề phù hợp - Sở LĐ-TB & XH phối hợp với Trường, trung tâm dạy nghề thực khảo sát nhu cầu học nghề người lao động nghề - Xây dựng hệ thống thông tin xác tin cậy nhu cầu việc làm thị trường lao động - Hoàn thiện thường xuyên bổ sung, cập nhật danh mục nghề theo nhu cầu thị trường lao động yêu cầu phát triển kinh tế xã hội - Thiết lập chế quan hệ sở dạy nghề doanh nghiệp 3.2.2 Giải pháp phát triển qui mô đào tạo nghề a Phát triển số lượng sở đào tạo nghề - Tăng cường biện pháp cho công tác tuyển sinh nhằm thu hút người học nghề quan tâm đến sở đào tạo nghề - Có sách khuyến khích sở sản xuất, doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề - Phát triển sở dạy nghề doanh nghiệp Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Dành quỹ đất cho việc mở rộng, xây dựng số trường dạy nghề đảm bảo diện tích tương ứng với định mức tiêu chuẩn loại sở dạy nghề; miễn thuế sử dụng đất… b Mở rộng mạng lưới sở dạy nghề - Thực xếp, quy hoạch mạng lưới trường, sở đào tạo nghề theo hướng đa dạng hoá ngành nghề loại hình đào tạo - Có sách thu hút, kêu gọi nhà đầu tư xây dựng trường Trung cấp nghề tư thục - Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập trường, trung tâm dạy nghề khu công nghiệp, khu vực nông thôn 3.2.3 Giải pháp phát triển nguồn lực đào tạo nghề a Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho đào tạo nghề - Tăng cường đầu tư cải tạo sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề theo hướng công nghệ cao đại - Nâng cấp đầu tư thiết bị dạy nghề cho phù hợp với thực tế sản xuất Tránh tình trạng phải đào tạo lại giao công việc - Đầu tư sở vật chất, thiết bị dạy nghề đồng theo chuẩn, đại tương ứng với kỹ thuật, công nghệ sở sản xuất, kinh doanh b Tăng cường nguồn lực tài cho đào tạo nghề - Thu hút nguồn lực tài quốc tế đào tạo nghề, thông qua chương trình, dự án phát triển dạy nghề; đồng thời huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước, người học để phát triển dạy nghề Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Xây dựng, hoàn thiện khung sách tài để tăng cường huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn cho phát triển dạy nghề - Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều tập đoàn kinh tế vào Trà Vinh để đầu tư mở sở đào tạo nghề 3.2.4 Nâng cao chất lượng đào tạo nghề a Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán quản lý đào tạo nghề - Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán quản lý đào tạo nghề đảm bảo đủ số lượng, chất lượng - Cần xác định tỷ lệ hợp lý việc đưa giáo viên dạy nghề đào tạo đại học sau đại học - Tập trung đào tạo nghiệp vụ quản lý tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề cho cán quản lý b Hoàn thiện chương trình, giáo trình đào tạo nghề, phương pháp đào tạo nghề - Phối hợp ngành, doanh nghiệp sở dạy nghề tham gia xây dựng phát triển chương trình, giáo trình dạy nghề - Rà soát tập trung chỉnh sửa, đổi chương trinh, giáo trình lạc hậu xây dựng chương trình giáo trình cho nhóm ngành nghề đào tạo mũi nhọn - Xây dựng chương trình đào tạo thực nguyên tắc liên thông c Tăng cường công tác kiểm định chất lượng đào tạo nghề Tăng cường thực kiểm định chất lượng dạy nghề theo qui định Luật dạy nghề hướng dẫn Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Hoàn thiện quy trình, hệ thống tiêu chí kiểm định chất lượng chương trình đào tạo sở dạy nghề Xây dựng sách công nhận, công bố công khai sách khuyến khích sở dạy nghề đạt chất lượng d Tăng cường quản lý Nhà nước đào tạo nghề - Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, thành phố với ngành cấp quan tâm đạo sâu sát để có chuyển biến tư tưởng, nhận thức vai trò, vị trí đào tạo nghề giải việc làm - Ban giám đốc Sở Lao động thường xuyên quan tâm đạo công tác dạy nghề, xem xét giải kịp thời kiến nghị đề xuất sở dạy nghề - Đối với phòng quản lý dạy nghề cần thực công việc: + Xây dựng kế hoạch chương trình công tác để thực nhiệm vụ đề Thực cải cách hành + Thường xuyên cập nhật số liệu đào tạo nghề + Thường xuyên đôn đốc sở dạy nghề thực tốt quy định Nhà nước đào tạo nghề + Cần hướng dẫn sở muốn thành lập sở dạy nghề phải làm thủ tục làm Đồng thời, nâng cao lực công tác, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động sáng tạo công việc, nâng cao hiệu làm việc 3.2.5 Hoàn thiện chế sách đào tạo nghề a Chính sách người học nghề - Chính sách học phí phù hợp với nghề đào tạo tạo điều kiện cho người lao động tham gia học nghề - Chính sách học bổng cần tăng thỏa đáng nhằm thu hút khuyến khích người học phấn đấu đạt thành tích cao học tập Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Chính sách sử dụng sau đào tạo, cụ thể như: thu nhập, tiền lương, phương tiện làm việc, chế độ bảo hiểm… b Chính sách sở đào tạo nghề - Hoàn thiện chế, sách tạo điều kiện cho sở đào tạo công lập phát huy tính tự chủ tự chịu trách nhiệm - Chính sách thu hút đầu tư nước để xây dựng sở đào tạo nhân lực, chuyên môn kỹ thuật cao - Chính sách ưu đãi đầu tư, cung ứng trang thiết bị đào tạo, đào tạo đội ngũ giáo viên cán quản lý - Thực sách ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút nghệ nhân, thợ bậc cao, học sinh tốt nghiệp loại giỏi tham gia công tác đào tạo nghề (Phương án đề xuất: chế độ thu hút nhân lực áp dụng tỉnh nay, cần hỗ trợ thêm 60% mức lương theo quy định Nhà nước) 3.2.6 Đẩy mạnh xã hội hóa, liên kết, hợp tác quốc tế đào tạo nghề a Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục dạy nghề - Khuyến khích doanh nghiệp, thành phần kinh tế, tổ chức xã hội cá nhân tham gia đào tạo nghề với trường, trung tâm tạo thành xã hội dạy nghề học nghề - Tạo điều kiện đẩy mạnh trọng phát triển sơ dạy nghề dân lập, dạy nghề theo phương pháp kèm cặp truyền nghề gia đình, sở sản xuất nhỏ, làng nghề,… b Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ sở đào tạo với doanh nghiệp tỉnh, tỉnh hợp tác quốc tế dạy nghề 3.2.7 Nâng cao nhận thức xã hội đào tạo nghề học nghề Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục định hướng cho toàn xã hội nhận thức đắn vị trí, vai trò dạy nghề gắn với giải việc làm, thu hút niên học nghề góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững - Phát triển nghiệp đào tạo nghề gắn liền với xã hội hóa giáo dục nhằm phát huy tiềm trí tuệ vật chất nhân dân, xây dựng cộng đồng trách nhiệm toàn xã hội chăm lo cho nghiệp đào tạo nghề 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo lại lực lượng giáo viên Có sách khuyến khích tự học có kết khen thưởng kịp thời, tương xứng Đồng thời, cần tăng cường đầu tư ngân sách, trang thiết bị cho lĩnh vực đào tạo nghề 3.3.2 Kiến nghị với Sở lao động thương binh xã hội Tích cực đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề Thường xuyên tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Tổ chức Hội nghị báo cáo điển hình, phổ biến kinh nghiệm đào tạo nghề Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực kế hoạch đào tạo sở đào tạo nghề 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương thành phố Trà Vinh Quan tâm đạo thường xuyên công tác đào tạo nghề Có sách thu hút giáo viên dạy nghề chế độ phụ cấp, hỗ trợ chỗ cho giáo viên dạy nghề giỏi công nhận, giáo viên có học vị, học hàm Đồng thời, cần ban hành chế sách để thu hút nguồn đóng góp người học, đơn vị sử dụng lao động,… Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Với đề tài “Phát triển đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh” Luận văn tập trung giải vấn đề sau: Luận văn góp phần làm rõ thêm sở lý luận đào tạo nghề Từ tìm hiểu, phân tích làm rõ thực trạng đào tạo nghề thành phố Trà Vinh năm qua Phản ánh thực trạng phát triển đào tạo nghề nguyên nhân hạn chế đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh Căn vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Đề án đổi phát triển dạy nghề đến năm 2020 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, đề án qui hoạch phát triển nhân lực tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 xuất phát từ nguồn lực, tiềm tỉnh, sở đào tạo nghề nay, sở lý luận thực tiễn công tác đào tạo nghề Trà Vinh nay, tác giả đề số giải pháp nhằm phát triển đào tạo nghề thành phố Trà Vinh đến năm 2020 như: phát triển qui mô đào tạo nghề, phát triển nguồn lực đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hoàn thiện chế sách đào tạo nghề, đẩy mạnh xã hội hóa, liên kết, hợp tác quốc tế đào tạo nghề, nâng cao nhận thức xã hội đào tạo nghề học nghề Mặc dù cố gắng nhiều luận văn không tránh khỏi sai sót hạn chế Kính mong quý Thầy, Cô hội đồng dẫn để luận văn hoàn thiện để áp dụng vào công tác đào tạo nghề địa phương./ Footer Page 26 of 145 ... thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển đào tạo nghề - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo nghề địa bàn thành phố Trà Vinh thời... thập số liệu từ sở liệu Chi cục Thống kê, sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Trà Vinh, phòng Kinh tế thành phố Trà Vinh, Tạp chí Lao động xã hội Ý nghĩa khoa học đề tài Đề tài góp phần hệ thống... TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRÀ VINH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ TRÀ VINH 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Thành phố Trà Vinh có diện tích tự nhiên 6.803,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Phát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Phát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay