Phát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 19:27

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ NGỌC LAN PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: PGS.TS Kiều Hữu Thiện Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động xuất nhập xuất sớm, song khu vực, quốc gia có nét riêng phạm vi mức độ Ngày nay, hoạt động XNK phát triển toàn cầu xu quốc tế hoá kinh tế giới xu hướng hội nhập kinh tế khu vực có quốc gia Hoạt động xuất nhập có vai trò lớn kinh tế: + Giúp tạo nguồn vốn cho trình đầu tư nước + Chuyển hoá giá trị sử dụng làm thay đổi cấu vật chất tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân sản xuất nước + Góp phần nâng cao hiệu kinh tế việc tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh nước Với lợi ích to lớn đó, Chúng ta cần phải đẩy mạnh hoạt động xuất nhập cho vay xuất nhập Trong thời gian qua Vietcombank Quảng Nam không ngừng đẩy mạnh dư nợ cho vay xuất nhập khẩu, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp mặt lãi suất, phí dịch vụ đảm bảo an toàn tín dụng Tuy nhiên, kết thực nhiều hạn chế cần giải Với lý thực tế trên, việc nghiên cứu để đưa giải pháp khắc phục khó khăn đẩy mạnh tăng trưởng cho vay xuất nhập Chi nhánh cách phù hợp khoa học vô cấp thiết Đó lý chọn đề tài “Phát triển cho vay xuất nhập Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận phát triển cho Footer Page of 145 Header Page of 145 vay xuất nhập Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển tín dụng XNK Vietcombank Quảng Nam giai đoạn 2010-2012 - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay XNK Vietcombank Quảng Nam giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu, hoạt động phát triển cho vay xuất nhập Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Nam Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu hoạt động phát triển cho vay xuất nhập - Phạm vi thời gian: số liệu thu thập giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 - Phạm vi không gian: đề tài nghiên cứu hoạt động tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Nam Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: Trên sở phương pháp vật biện chứng vật lịch sử Phương pháp thống kê: Tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu qua năm Phương pháp so sánh theo thời gian theo không gian Bố cục đề tài A- Phần mở đầu:Tính cấp thiết đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, bố cục đề tài tổng quan tài liệu nghiên cứu B- Phần nội dung: Gồm 03 chương: Footer Page of 145 Header Page of 145 Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển cho vay xuất nhập Ngân hàng thương mại Chương : Thực trạng hoạt động phát triển cho vay XNK Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN Quảng Nam giai đoạn 2010-2012 Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay XNK Vietcombank Quảng Nam C- Phần kết luận Tổng quan tài liệu nghiên cứu “Phát triển cho vay xuất nhập khẩu” đề tài nhiều tác giả nghiên cứu đề tài có điểm riêng, khác biệt tuỳ thuộc vào quy mô, đặc thù ngân hàng Một số vấn đề cụ thể đề tài mà tham khảo trình thực luận văn sau: - Đề tài ”Phát triển tín dụng XNK Ngân hàng TMCP sài gòn” tác giả Nguyễn Thị Hữu Duyên, trường Đại Học Đà Nẵng, năm 2011 Luận văn sâu nghiên cứu vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng tín dụng XNK, thực trạng hoạt động tín dụng XNK, số giải pháp nhằm phát triển tín dụng XNK Tuy nhiên, đề tài đưa tiêu chí để đánh giá phát triển hoạt động tín dụng xuất nhập chưa thật đầy đủ - Đề tài “Giải pháp mở rộng cho vay XNK Ngân hàng TMCP XNK- chi nhánh Hùng Vương – Đà Nẵng” tác giả Phạm Công Tuấn, trường Đại Học Đà Nẵng, năm 2013 So với đề tài trên, tác giả vào trình bày vấn đề cho vay XNK, tiêu chí cụ thể đánh giá việc mở rộng cho vay XNK, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay XNK Từ Footer Page of 145 Header Page of 145 đưa giải pháp đa dạng để mở rộng cho vay XNK song số giải pháp mang tính chung chung, chưa cụ thể - Đề tài “ Giải pháp phát triển cho vay XNK ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Hải Châu” tác giả Đinh Thị Hoàng Yến, trường Đại Học Đà Nẵng, năm 2012 Tác giả sâu nghiên cứu vấn đề liên quan tới lý luận hoạt động cho vay XNK, nhân tố tác động đến cho vay XNK phân tích thực trạng phát triển cho vay XNK ngân hàng, sở đề xuất giải pháp, kiến nghị phát triển hoạt động cho vay XNK.Tuy nhiên, giải pháp chưa đa dạng, phong phú… Qua nghiên cứu đề tài trên, tham khảo số nội dung phát triển hoạt động cho vay xuất nhập sau: - Củng cố hoàn thiện sở lý luận phát triển cho vay XNK - Trong phần thực trạng, luận văn phân tích tương đối xác với thực trạng cho vay xuất nhập - Các đề tài có nhiều giải pháp đa dạng, toàn diện đề phát triển cho vay xuất nhập Tuy nhiên, đề tài số hạn chế mà cá nhân bổ sung, phát triển luận văn mình, hạn chế là: - Trong sở lý luận chung số đề tài không nêu cách phân loại cho vay XNK, tiêu chí đánh giá phát triển cho vay XNK, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển cho vay XNK… - Phần thực trạng, tác giả bỏ sót, không đánh giá tiêu chí định lượng phát triển cho vay XNK, nhân tố ảnh hưởng - Các giải pháp chưa cụ thể hoá qua phương pháp thực Qua tham khảo số luận văn trước đây, viết Footer Page of 145 Header Page of 145 trang điện tử, sách, tạp chí ngân hàng, văn pháp luật lĩnh vực XNK, cho vay ngoại tệ…liên quan đến đề tài phát triển cho vay XNK thân học hỏi nhiều điều nội dung phương pháp nghiên cứu tác giả trước để từ làm sở phát triển luận văn CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay xuất nhập Theo khoản 1, điều định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2011 Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng hoạt động cho vay hiểu sau: Cho vay hình thức cấp tín dụng theo tổ chức cho vay giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lẫn lãi Vậy, Cho vay xuất nhập hình thức cấp tín dụng theo tổ chức cho vay giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào hoạt động xuất nhập có thời gian định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lẫn lãi 1.1.2 Đặc điểm cho vay xuất nhập a Đặc điểm khách hàng mục đích vay Khách hàng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực XNK, mục đích vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh Footer Page of 145 Header Page of 145 doanh mình, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp b Nhu cầu vay nguồn trả nợ Vay ngắn hạn để thực phương án kinh doanh phổ biến nên chiếm tỷ trọng cao so với cho vay trung dài hạn Nguồn trả nợ cho vay tài trợ dự án đầu tư từ khấu hao lợi nhuận kinh doanh hàng năm Khách hàng Nguồn trả nợ cho vay ngắn hạn từ doanh thu phương án kinh doanh c Quy mô số lượng khoản vay Quy mô lớn lên đến 90% giá trị phương án kinh doanh Số lượng khoản vay phụ thuộc vào số lượng doanh nghiệp xuất nhập địa bàn d Các khoản cho vay xuất nhập rủi ro cao Rủi ro cao xuất phát từ rủi ro toán quốc tế, rủi ro giao hàng, rủi ro khách hàng … e Lãi suất cho vay xuất nhập tương đối thấp so với lãi suất thương mại thông thường Vì lợi ích thu từ lãi vay ngân hàng tăng thêm thu nhập từ việc khách hàng sử dụng dịch vụ mở L/C, chuyển tiền để khuyến khích xuất theo đạo Ngân hàng nhà nước 1.1.3 Các hình thức cho vay xuất nhập ngân hàng thương mại a Căn vào loại hình cho vay - Đối với nhà nhập khẩu: Cho vay toán chứng từ hành nhập, Cho vay ứng trước cho nhà nhập - Đối với nhà xuất khẩu: Cho vay trước giao hàng, cho vay sau giao hàng b Căn tiêu thức thời hạn cho vay Cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn,cho vay dài hạn Footer Page of 145 Header Page of 145 c Căn vào phương thức cho vay Cho vay lần cho vay theo hạn mức tín dụng 1.1.4 Vai trò cho vay xuất nhập a Đối với doanh nghiệp Cung ứng vốn cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng giá trị lớn… b Đối với ngân hàng Làm gia tăng dư nợ, thị phần, tạo nguồn thu lãi phí dịch vụ loại… c Đối với kinh tế Tạo điều kiện cho hàng hoá xuất nhập lưu thông trôi chảy, ổn định thương mại quốc tế kinh tế… 1.2 PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm phát triển cho vay xuất nhập Theo phạm trù triết học phát triển tạo hoàn thiện, làm thay đổi có để có tốt hơn, tiến Phát triển trưởng thành, lớn chất lượng Như vậy, phát triển cho vay xuất nhập tất hoạt động tìm kiếm nhằm tạo mới, làm tăng số lượng (số lượng khoản vay, số lượng khách hàng vay, dư nợ vay ), làm cho tốt chất lượng tín dụng hai 1.2.2 Nội dung phát triển cho vay xuất nhập Phát triển cho vay xuất nhập xuất phát từ nhu cầu vay vốn doanh nghiệp để đáp ứng nguồn vốn cần thiết cho doanh nghiệp xuất nhập việc phát triển cho vay xuất nhập ngân hàng thương mại tất yếu khách quan Nội dung phát triển cho vay xuất nhập tất Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 hoạt động nhằm làm cho hoạt động cho vay xuất nhập tăng lên chất lẫn lượng Trong đó: Mở rộng quy mô cho vay XNK thực nhiều cách như: tăng trưởng dư nợ cho vay, tăng trưởng dư nợ cho vay XNK bình quân khách hàng, tốc độ tăng dư nợ cho vay XNK bình quân khách hàng, tăng trưởng thu nhập, thị phần cho vay xuất nhập Qua đó, giúp cho doanh nghiệp XNK tiếp cận sản phẩm vay vốn ngân hàng dễ dàng hơn, đồng thời dư nợ cho vay XNK ngân hàng nâng lên Hợp lý hóa cấu cho vay xuất nhập việc Ngân hàng thực cấu cho vay xuất nhập hài hòa với cấu ngành nghề hoạt động lĩnh vực xuất nhập địa bàn tỉnh phù hợp với đánh giá cấu cho vay xuất nhập Ngân hàng Nâng cao chất lượng cho vay XNK đáp ứng nhanh, kịp thời, đầy đủ yêu cầu khách hàng, nhằm thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng chất lượng hoạt động cho vay XNK Nâng cao chất lượng cho vay XNK thực nhiều cách thủ tục vay vốn nhanh chóng, hoàn thiện quy trình cho vay, nâng cao trình độ cán … Kiểm soát rủi ro tín dụng: làm giảm thiểu rủi ro việc trả nợ vay, tối ưu hoá hiệu hoạt động tăng uy tín cho thân Ngân hàng Để kiểm soát rủi ro ngân hàng phải tiến hàng biện pháp quản trị rủi ro cuối để phản ánh kết biện pháp người ta thường dùng tiêu chí mức giảm tỷ lệ nợ xấu, mức giảm trích lập dự phòng rủi ro Như vậy, phân tích đánh giá để đưa giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay XNK NHTM ta phải có kết hợp nhóm tiêu phản ánh thị phần ngân hàng tiêu Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 - Chi phí cho vay XNK bao gồm chi phí huy động vốn (Chi phí trả lãi tiền gởi, tiền vay), chi phí Marketing chi phí cho vay khác - Chỉ tiêu phản ánh mức tăng trưởng thu nhập qua thời kỳ: Mức tăng thu nhập Thu nhập Thu nhập = CVXNK CVXNK kỳ sau CVXNK kỳ trước - Chỉ tiêu phản ánh tốc độ tăng trưởng thu nhập qua thời kỳ: Tốc độ tăng thu nhập CVXNK = Thu nhập CVCNK kỳ sau – Thu nhập CVXNK kỳ trước Thu nhập CVXNK kỳ trước d Thị phần Dư nợ cho vay XNK ngân hàng Thị phần CVXNK = Tổng dư nợ CVXNK tất ngân hàng địa bàn e Sự đa dạng sản phẩm, chủng loại cho vay f Kiểm soát rủi ro tín dụng Tỷ lệ nợ xấu CVXNK = (Nợ xấu CVXNK/ Dư nợ CVXNK)x100% Theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 “Nợ xấu” khoản nợ thuộc nhóm 3,4 Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thấp tốt 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển cho vay xuất nhập NHTM a Các nhân tố bên ngân hàng Chiến lược sách phát triển cho vay xuất nhập NHTM: Do tính chất cạnh tranh ngân hàng ngày gây gắt nên sách tín dụng đắn, hợp lý yếu tố thu hút khách hàng hiệu Chính sách sản phẩm: Mỗi sản phẩm tín dụng nhằm Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 mục đích thoả mãn yêu cầu khách hàng, việc sản phẩm tốt hay chưa tốt thể thông qua việc đánh giá mức độ hài lòng khách hàng Chính sách giá cả: Việc tăng giảm lãi suất ảnh hưởng đến định hành vi doanh nghiệp Quy trình, nghiệp vụ cho vay: Việc xây dựng quy trình vừa chặt chẽ, an toàn vừa tiết kiệm thời gian chờ đợi cho khách hàng có ý nghĩa quan trọng việc khuyết khích phát triển cho vay Hệ thống mạng lưới kênh phân phối (phòng giao dịch): Ngân hàng chọn nơi có đông dân cư, khu mua sắm, khu công nghiệp, khu chế xuất…để đối tượng dễ dàng tiếp cận với khách hàng Chính sách tuyên truyền, quảng bá sản phẩm đường để rút ngắn khoảng cách thương hiệu với khách hàng thúc đẩy doanh số bán hàng doanh nghiệp Số lượng, trình độ đạo đức nghề nghiệp cán bộ: Đội ngũ nhân viên vừa có đức vừa có tài đóng góp vào phát triển chung ngân hàng b Các nhân tố bên ngân hàng Môi trường trị xã hội ổn định tạo yên tâm cho nhà đầu tư để kinh doanh tăng nhu cầu tín dụng Tình hình phát triển kinh tế: Kinh tế giới, nước khó khăn hoạt động đầu tư trì trệ với xuất giảm hầu hết kinh tế, doanh nghiệp nhập có hàng hoá tồn kho mức cao dễ dẫn phá sản Môi trường pháp lý: Việc thực thi pháp luật chưa nghiêm gây bất ổn cho hệ thống ngân hàng kinh tế Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Các sách nhà nước nhân tố quan trọng mà doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập phải nắm rõ tuân theo vô điều kiện Môi trường cạnh tranh ngân hàng địa bàn: Nếu ngân hàng tạo uy tín chất lượng tốt sản phẩm dịch vụ liên quan đến xuất nhập với khách hàng việc mở rộng phát triển cho vay xuất nhập dễ dàng Tình hình nhà xuất khẩu, nhà nhập Hiện tình hình kinh tế chung gặp khó khăn, điều ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị xuất nhập Hiện đa phần doanh nghiệp ta có quy mô vừa nhỏ nhiều doanh nghiệp quản lý điều hành mang tính chất gia đình nên thiếu minh bạch báo cáo tài thông tin, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khả tiếp cận vốn từ ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.1.1 Quá trình đời phát triển Vietcombank Quảng Nam 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Viecombank Quảng Nam 2.1.3 Tổ chức máy nhân Viecombank Quảng Nam Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Vietcombank Quảng Nam a Tình hình hoạt động huy động vốn ( Biểu đồ 2.2 ) b Tình hình hoạt động tín dụng (Biểu đồ 2.3 ) c Tình hình hoạt động toán XNK (Biểu đồ 2.4 ) d Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh năm qua 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2010-2012 2.2.1 Tăng trưởng dư nợ cho vay xuất nhập khẩu: Năm 2011 Dư nợ cho vay xuất nhập tăng trưởng mạnh đạt mức 823.090 triệu đồng Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay xuất nhập bình quân so với năm 2010 39% Tỷ trọng dư nợ cho vay xuất nhập khẩu/tổng dư nợ ổn định mức 37% qua hai năm 2010-2011 Năm 2012 số giảm, tốc độ tăng trưởng giảm 27%, tỷ trọng giảm 23% tổng dư nợ vay Tuy nhiên, điểm sáng việc tăng trưởng dư nợ cho vay xuất nhập dư nợ cho vay XNK nói chung giảm mạnh 27% dư nợ xuất có cải thiện đáng kể từ 27.329 triệu đồng tăng lên thành 102.207 triệu đồng, tương đương mức tăng 274% Đó nhờ vào cho vay xuất ngành gạo may mặc.Hiện nay, khách hàng XNK chủ yếu Vietcombank Quảng Nam doanh nghiệp hoạt động ngành công nghiệp chế tạo ô tô (Như Các Công ty thuộc Tập đoàn ô tô Trường Hải), ngành gạo (Công ty CP Lương Thực Dịch Vụ Quảng Nam), Ngành may mặc ( Công ty TNHH Tuấn Đạt), Ngành Thủ công mỹ nghệ (Công ty TNHH Mây tre gỗ Nam Phước) Các khách hàng có quan hệ tín dụng lâu năm với Vietcombank Quảng Nam có thiện chí trả nợ vay Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 (Số liệu chi tiết thể Bảng 2.1; Biểu đồ 2.5) 2.2.2 Tăng trưởng dư nợ cho vay XNK bình quân khách hàng tốc độ tăng dư nợ cho vay XNK bình quân khách hàng Dư nợ cho vay bình quân khách hàng Vietcombank Quảng Nam sau: Năm 2011 dư nợ cho vay xuất nhập bình quân khách hàng đạt 65.752 triệu đồng, giảm 2.438 triệu đồng, tương đương mức giảm 4% so với năm 2010 Năm 2012 so với năm 2011 dư nợ cho vay xuất nhập bình quân khách hàng giảm 23.331 triệu đồng, tương đương mức giảm 37% Dư nợ vay xuất nhập bình quân khách hàng giảm qua năm chứng tỏ hoạt động cho vay xuất nhập chưa phát triển Nguyên nhân dư nợ cho vay xuất nhập tăng chậm mức tăng số lượng khách hàng vay (Số liệu chi tiết thể Bảng 2.2) 2.2.3 Tăng trưởng thu nhập cho vay xuất nhập Thu nhập từ hoạt động cho vay xuất nhập tăng trưởng qua năm (Số liệu chi tiết thể Bảng 2.3, Biểu đồ 2.6) 2.2.4 Phát triển thị phần Thị phần cho vay XNK Vietcombank Quảng Nam có giảm qua năm chiếm tỷ trọng cao địa bàn tỉnh Quảng Nam (Số liệu chi tiết thể Biểu đồ 2.7; Bảng 2.4) 2.2.5 Sự đa dạng sản phẩm, chủng loại cho vay Chưa đa dạng Các sản phẩm cho vay chủ yếu là: Đối với cho vay XK + Cho vay với lãi suất thông thường lãi suất cho vay SXKD + Cho vay lãi suất ưu đãi với điều kiện bán ngoại tệ cho NHNT Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 + Cho vay với lãi suất ưu đãi áp dụng cho Trường Hải Group + Cho vay Chiết khấu chứng từ hàng xuất Đối với cho vay nhập + Cho vay với lãi suất thông thường lãi suất cho vay SXKD + Cho vay để toán nhập mặt hàng thuộc QĐ 1899/QĐ-BCT ngày 16/4/2010 Bộ Công Thương (Quyết định quy định số mặt hàng nhập không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu) + Cho vay với lãi suất ưu đãi áp dụng cho Trường Hải Group 2.2.6 Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng Không có tỷ lệ nợ xấu cho vay xuất nhập tổng dư nợ vay (Số liệu chi tiết thể Bảng 2.5) 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.3.1 Các nhân tố bên ngân hàng a Định hướng phát triển ngân hàng Trong định hướng sách tín dụng VCB, lĩnh vực, doanh nghiệp ưu tiên là: Xuất hoạt động liên quan đến xuất khẩu,doanh nghiệp vừa nhỏ, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng hoá thay hàng nhập sử dụng nguyên liệu nước, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động… Các chi nhánh VCB dựa vào địa bàn hoạt động đặc thù kinh tế địa phương để phát triển tín dụng Đây sở để 03 năm qua Vietcombank Quảng Nam có sách ưu đãi cho doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ngành khí chế tạo, doanh nghiệp vừa nhỏ b Chính sách giá Đối với gói sản phẩm cho vay khác Vietcombank Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Quảng Nam áp dụng mức giá (hay lãi suất) cho vay khác Lãi suất cho vay trung bình thời điểm định qua 03 năm 2010-2011 Vietcombank Quảng Nam thấp ngân hàng khác địa bàn tỉnh Đây lợi so sánh lớn Vietcombank Quảng Nam yếu tố giá có tác động mạnh đến định người vay (Số liệu chi tiết thể Bảng 2, Bảng 2.7) c Chính sách sản phẩm: Chưa đa dạng hoá sản phẩm cho vay hỗ trợ cho vay xuất nhập khẩu, chưa đáp ứng tối đa mong đợi người vay nên hạn chế khả phát triển cho vay xuất nhập chi nhánh d Quy trình, nghiệp vụ cho vay Hai quy trình cho vay VCB có bước cho vay tương đối giống (Quy trình cụ thể xem Sơ đồ 2.1) Nhìn trình cho vay tương đối đơn giản hợp lý tạo điều kiện dễ dàng cho đơn vị xuất khẩu, nhập việc vay e Hệ thống mạng lưới kênh phân phối Hiện Vietcombank Quảng Nam có 01 trụ sở 06 phòng giao dịch Tam kỳ, Chu Lai, Duy Xuyên, Điện Nam – Điện Ngọc, Hội An Các phòng giao dịch đóng vai trò đầu mối việc tiếp cận khách hàng, thu thập hồ sơ vay gởi phòng khách hàng trụ sở để thẩm định hồ sơ vay khoản vay 500 triệu đồng f Số lượng, trình độ đạo đức nghề nghiệp cán Tại Vietcombank Quảng Nam, thời gian 03 năm qua (2010-2012) số lượng cán tín dụng bình quân có tham gia cho vay xuất nhập 11 người, phẩm chất đạo đức tốt Hầu hết đội ngũ CBTD VCB có trình độ đại học, tuổi đời bình quân 25 tuổi nghề từ – năm, kinh nghiệm thực Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 tế chưa nhiều Điều ảnh hưởng lớn đến công tác phục vụ khách hàng uy tín VCB Quảng Nam g Về công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm Hạn chế lớn công tác tiếp thị VCB phận tiếp thị chăm sóc khách hàng độc lập, CBTD phải đảm nhận công việc này, tạo nên áp lực lớn không khách quan công tác thẩm định sau 2.3.2 Các nhân tố bên ngân hàng a Môi trường kinh tế, sách kinh tế vĩ mô Kinh tế toàn cầu: Suy giảm chung kinh tế toàn cầu: 3,8% năm 2011; 3,3% năm 2012 (IMF, 2012) ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng xuất doanh nghiệp Việt Nam nước Kinh tế Việt Nam: Tăng trưởng chậm, tiêu dùng người dân nước thắt chặt hơn, làm giảm sản lượng tiêu thụ hàng nhập lẫn hàng nội địa Các doanh nghiệp xuất nhập Quảng Nam chịu chung tác động từ phía kinh tế Về mặt sách: Trong 03 năm qua Chính phủ chủ trương khuyết khích xuất nhập số mặt hàng để phục vụ sản xuất nước, hạn chế nhập hàng tiêu dùng b Môi trường cạnh tranh ngân hàng địa bàn Hiện địa bàn tỉnh Quảng Nam có 20 ngân hàng có 151 khách hàng xuất nhập thể cạnh tranh gây gắt ngân hàng c Tình hình nhà xuất khẩu, nhà nhập Quy mô, lực tài khách hàng: Quy mô nhỏ, lực tài doanh nghiệp xuất nhập chi nhánh hạn chế với khả tự tài trợ vốn doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Khả đàm phán hiểu biết luật quan hệ Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 thương mại quốc tế: doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất nhập chi nhánh có thời gian hoạt động chưa lâu nên nắm bắt thông tin thị trường am hiểu luật quốc tế doanh nghiệp hạn chế, doanh nghiệp thường định dựa theo kinh nghiệm cảm tính nên rủi ro cao Phương án kinh doanh: sơ sài, mang tính chất đối phó với ngân hàng ảnh hưởng đến việc thẩm định định cho vay CBTD Điều kiện tài sản bảo đảm: doanh nghiệp vay để xuất nhập Vietcombank Quảng Nam có tài sản bảo đảm thấp Tuy nhiên, Vietcombank Quảng Nam định hướng ưu tiên xuất nhập nên dựa vào kết xếp hạng tín dụng để giảm giá trị tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp 2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ CỦA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.4.1 Những mặt tích cực đạt hoạt động phát triển cho vay xuất nhập Vietcombank Quảng Nam - Thu nhập cho vay XNK có tăng lên qua năm bất chấp giảm xuống dư nợ - Quy mô khách hàng tiếp tục mở rộng qua năm - Mặt hàng cho vay XNK theo chủ trương nhà nước - Tỷ lệ nợ xấu cho vay XNK 03 năm qua - Quy trình quy chế hoàn thiện dần - Mạnh dạn cho khách hàng có xuất khẩu, nhập vay với hạn mức cao khách hàng có mức độ xếp hạng tín dụng tốt Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 2.4.2 Những hạn chế hoạt động phát triển cho vay xuất nhập Vietcombank Quảng Nam - Dư nợ cho vay nhập chủ yếu tập trung vào nhóm khách hàng công ty Tập đoàn Trường Hải nên việc tăng giảm dư nợ cho vay XNK phụ thuộc nhiều vào Tập đoàn - Các hình thức cho vay XNK đơn điệu cổ điển - Chưa thành lập phận Marketing hoạt động độc lập - Nguồn huy động USD để phục vụ cho vay ngoại tệ hạn chế - Chưa thành lập phận hỗ trợ tín dụng - Chưa có biện pháp quản lý phù hợp khoản cho vay xuất nhập chấp lô hàng hình thành từ vốn vay KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Căn thực trạng xuất nhập năm 2011- 2012, chiến lược phát triển xuất nhập địa bàn tỉnh Quảng Nam 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay xuất nhập Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Nam 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM 3.2.1 Giải pháp cải tiến sách, quy trình phục vụ cho vay xuất nhập a Cải tiến sách tín dụng Chính sách cho vay xuất nhập hiệu trước hết phải xuất Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 phát từ nhu cầu vay vốn doanh nghiệp xuất nhập Chính sách cho vay xuất nhập cần dựa việc phân tích, đánh giá thị phần cho vay xuất nhập Vietcombank Quảng Nam Chính sách tín dụng cho hài hoà lợi ích người vay người cho vay, hướng tới mục tiêu hợp tác, hỗ trợ phát triển Chính sách cần công bố rộng rãi cho cán nhân viên b Cải tiến quy trình phục vụ cho vay xuất nhập Chi nhánh cần chỉnh sửa cắt giảm số văn nặng tính hình thức, chép lại thông tin như, tính ứng dụng thực tế số tờ trình, thông tin tác nghiệp…để nâng cao hiệu quy trình , đáp ứng nhu cầu vay nhanh chóng cho khách hàng Thành lập phận hỗ trợ khách hàng để thực khâu công chứng hợp đồng chấp, hợp đồng tín dụng, đăng ký giao dịch bảo đảm, giải ngân sau ký duyệt hợp đồng tín dụng phối hợp với phòng khách hàng kiểm tra sau giải ngân, khâu quan trọng đòi hỏi tính khách quan cao nên việc phối hợp cán 02 phòng để thực việc làm cần thiết 3.2.2 Giải pháp sách sản phẩm, dịch vụ tín dụng xuất nhập ngân hàng a Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ Đa dạng hoá sản phẩm cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp Thiết kế sản phẩm cho vay chuyên biệt cho doanh nghiệp xuất nhập cho vay ưu đãi theo ngành hàng, theo xếp hạng tín dụng, vay vnd lãi suất usd… b Cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ Cải tiến quy trình cho vay sản phẩm, nâng cao Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 chất lượng phục vụ đội ngũ cán nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng thông qua việc chuyên nghiệp tác phong làm việc, nâng cao kỹ giao tiếp, chăm sóc khách hàng c Thực bán chéo sản phẩm cần thiết hoạt động phát triển cho vay xuất nhập lợi nhuận từ việc cho vay thi ngân hàng thu lợi từ phí dịch vụ toán quốc tế phí toán L/C, mở L/C, nhờ thu, chuyển tiền… 3.2.3 Giải pháp sách giá Xây dựng lãi suất cho vay xuất nhập đa dạng cho đối tượng khách hàng, đảm bảo hài hoà cân đối lợi ích ngân hàng lợi ích khách hàng: + Đối với khách hàng quen thuộc, có uy tín, có xếp hạng tín dụng cao + Đối với khách hàng hoạt động lĩnh vực nhà nước ưu tiên xuất khẩu, nhập … 3.2.4.Giải pháp tăng cường truyền thông, quảng bá sản phẩm Thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền, quảng cáo phương tiện truyền thông đại chúng, tăng cường hoạt động tài trợ nhằm quảng bá thương hiệu, khai thác lượng khách hàng hữu tiềm Vietcombank Quảng Nam cần thành lập trang web riêng, thiết kế tờ rơi giới thiệu sản phẩm mới, quảng cáo hình ảnh động … 3.2.5 Hoàn thiện phương pháp quản trị quan hệ khách hàng vay xuất nhập a Thành lập phận tìm kiếm khách hàng Chuyên tìm thông tin khách hàng lẫn khách hàng dự án khách hàng đầu tư để tiếp cận.Hiện nhiệm vụ cán tín dụng đảm nhiệm gây sức Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 ép lớn lên cán tín dụng việc tìm kiếm khách hàng tăng trưởng dư nợ, gây nhãng việc thẩm định hồ sơ giám sát khoản vay b Duy trì liên lạc thường xuyên với khách hàng Các khách hàng thường xuyên liên hệ với khách hàng (trung bình tuần/01 lần) cách hiệu để có thông tin tình hình xuất, nhập hàng, tình hình tài khách hàng, tình hình thay đổi hồ sơ pháp lý c Cán tín dụng phải am hiểu ngành hàng cho vay, CBTD phải theo sát tình hình ngành hàng doanh nghiệp cho vay xuất nhập khẩu, giá nước lẫn quốc tế d Quản lý khoản vay xuất nhập - Kiểm tra giám sát khoản vay giải pháp hàng đầu - Đối với khoản vay xuất nhập việc quản lý khoản vay dựa vào thông tin cung cấp từ phận toán quốc tế, chi cục Hải quan e CBTD phải phân tích báo cáo tài khách hàng Thông qua việc nhìn nhận đánh giá báo cáo tài kết hợp với kiểm tra thực tế doanh nghiệp để xác định xác nguồn tiền cho vay nằm đâu Nếu sử dụng vốn sai mục đích tiến hành thu hồi vốn vay trước hạn f Định giá lại tài sản bảo đảm Trong trình cho vay CBTD cần đánh giá lại tài sản bảo đảm theo định kỳ đột xuất cần 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ a Thu hút nguồn vốn đặc biệt nguồn ngoại tệ Đối với hoạt động cho vay XNK nguồn vốn ngoại tệ đóng vai trò vô quan trọng, chi nhánh cần trọng đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ để đảm bảo nguồn ngoại tệ cho chi nhánh Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 b Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán tín dụng Các giải pháp nên thực để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán tín dụng sau: - Thường xuyên tổ chức khoá đào tạo kỹ nghiệp vụ chuyên môn - Triển khai buổi tập huấn định kỳ để cập nhật kiến thức - Tổ chức kỳ thi nghiệp vụ tín dụng - Có sách khen thưởng khuyến khích, động viên vật chất tinh thần cán tín dụng việc thu hút nhiều khách hàng vay mang lại dư nợ cao an toàn cho ngân hàng - Nâng cao trình độ kỹ bán hàng cho nhân viên c Nâng cao trách nhiệm nhân viên khách hàng Trách nhiệm nhân viên khách hàng định đến việc họ trở thành khách hàng ngân hàng hay không Chính vậy, CBTD cần thực tốt nguyên tắc sau : Đảm bảo lợi ích hợp lý cho khách hàng, bảo mật thông tin khách hàng, tôn trọng khách hàng, trung thực thẩm định 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam a Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin cho toàn hệ thống Lĩnh vực cho vay xuất nhập lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm với biến động kinh tế nước kinh tế giới Vì vậy, VCB nên xây dựng trung tâm liệu cập nhật, nơi tổng hợp, cập nhật thông tin tình hình kinh tế nước b Về sách khách hàng Cần ban hành sách chăm sóc khách hàng Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 phương pháp định lượng dựa kết xếp hạng tín dụng Từ kết dùng để áp dụng phí lãi suất cho vay phù hợp c Tăng cường hiệu hoạt động trung tâm đào tạo Trung tâm đào tạo cần phải có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ khó phức tạp cho vay XNK, toán quốc tế 3.3.2 Kiến nghị nhà nước tạo điều kiện để hỗ trợ hoạt động cho vay xuất nhập ngân hàng a Tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định Nhà nước cần tập trung điều hành chủ động , linh hoạt, phù hợp giải pháp tiền tệ, tài khoá, thị trường giá để trì ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát … b Mở rộng đối tượng vay ngoại tệ Hiện Ngân hàng nhà nước áp dụng thông tư số 29/2013/TT-NHNN ngày 06/12/2013 Theo đó, ngân hàng cho vay nhập khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay Đây điều kiện khó doanh nghiệp nhập để sản xuất hàng xuất Nếu sách không mở rộng đối tượng vay nhập số lượng lớn khách hàng tìm đến ngân hàng nước c Nới lỏng tỉ lệ cho vay nhóm DN Theo luật tổ chức tín dụng tỉ lệ cho vay nhóm DN không 15% vốn tự có NH thương mại Quy định hạn chế tăng trưởng dư nợ cho vay tập đoàn, doanh nghiệp lớn Vậy ngân hàng nhà nước nên nới lỏng tỷ lệ cho vay một nhóm doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN Footer Page 26 of 145 ... lược phát triển xuất nhập địa bàn tỉnh Quảng Nam 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay xuất nhập Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Nam 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CHO VAY. .. TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2010-2012 2.2.1 Tăng trưởng dư nợ cho vay xuất nhập khẩu: Năm 2011 Dư nợ cho vay xuất. .. TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 2.3.1 Các nhân tố bên ngân hàng a Định hướng phát triển ngân hàng Trong định hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam, Phát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam, Phát triển cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay