Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

26 160 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 19:27

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRỌNG LINH PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: TS HỒ KỲ MINH Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu , Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua khu vực kinh tế hộ kinh doanh địa bàn huyện Bình Sơn chưa phát huy hết tiềm vốn có, nhiều nguyên nhân khác nhau, có việc tiếp cận nguồn vốn tài để hỗ trợ cho việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nhiều bất cập, ngân hàng thương mại địa bàn nói chung NHNo&PTNT huyện Bình Sơn nói riêng cần phải có quan điểm nhận thức theo hướng tích cực hộ kinh doanh Chính vậy, để thực đường lối phát triển kinh tế Đảng, để góp phần phát triển kinh tế địa bàn huyện Bình Sơn, để tăng trưởng tín dụng, giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng hiệu kinh doanh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn, tác giả chọn đề tài: “Phát triển cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi”, sở vận dụng thực tiễn làm việc tác giả, đóng góp số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc phát triển hoạt động cho vay tổ chức ngân hàng thương mại Phân tích thực trạng phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn Phạm vi nghiên cứu: Footer Page of 145 Header Page of 145 + Về nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu nội dung nhằm phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn + Về mặt không gian: đề tài nghiên cứu vấn đề phát triển hoạt động cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn + Về mặt thời gian: giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm trước mắt Phương pháp nghiên cứu Phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử; phương pháp phân tích thực chứng phân tích chuẩn tắc; phương pháp thống kê; phương pháp toán phương pháp khác Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn Chương 3: Một số giải pháp phát triển cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Qua khảo sát nội dung nghiên cứu luân văn trước có liên quan đến đề tài phương pháp sử dụng nghiên cứu như: -Tác giả: Tào Thị Hồng Vân (2006) Đề tài: “Mở rộng kinh doanh Tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam” - Tác giả: Võ Văn Hùng (2012) Đề tài: “Phát triển hoạt động cho vay hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên” Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang (2012) Đề tài: “Mở rộng cho vay hộ sản xuất chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi” Ngoài luận văn tham khảo từ số giáo trình quản trị ngân hàng thương mại văn pháp luật, sổ tay tín dụng Agribank CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY 1.1.1 Cho vay phát triển cho vay a Khái niệm cho vay Phân loại cho vay: - Căn vào tiêu thức mục đích - Căn vào tiêu thức thời hạn tín dụng - Căn vào tiêu thức mức độ tín nhiệm NHTM khách hàng: cho vay không đảm bảo cho vay có đảm bảo - Căn vào phương thức cho vay: Cho vay lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay đồng tài trợ, cho vay trả góp, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi b Khái niệm phát triển cho vay Phát triển cho vay việc tăng qui mô cho vay sở kiểm soát rủi ro đảm bảo khả sinh lời phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng thời kì Trong tăng qui mô cho vay mục tiêu hàng đầu, mục tiêu hạn chế rủi ro khả sinh lời hai mục tiêu xem xét tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh ngân hàng thời kì Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.2 Ý nghĩa việc phát triển cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Tăng lợi nhuận, nâng cao uy tín, tăng thị phần nâng cao lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển lâu dài bền vững - Nâng cao trình độ nghiệp vụ, lực quản lí - Mở rộng mạng lưới chi nhánh, đầu tư sở hạ tầng công nghệ, tạo động lực cho phát triển - Tiếp cận nguồn vốn dễ dàng, đáp ứng nhu cầu vốn - Thúc đẩy sản xuất hàng hoá nông thôn, làm dịch chuyển cấu kinh tế nông thôn - Góp phần giảm nạn cho vay nặng lãi nông thôn 1.1.3 Đặc điểm kinh tế hộ kinh doanh ảnh hưởng hộ kinh doanh đến phát triển cho vay ngân hàng thương mại a Khái niệm hộ kinh doanh b Đặc điểm kinh tế hộ kinh doanh - Hộ kinh doanh hình thành theo đặc điểm tự nhiên đa dạng, chi phí sản xuất thường thấp, trình độ quản lí không cao - Quá trình sản xuất kinh doanh mang tính thời vụ, mang tính tự phát - Trình độ sản xuất thấp, hộ kinh doanh làm việc tự chủ, tự nguyện lợi ích kinh tế thân gia đình c Ảnh hưởng hộ kinh doanh đến cho vay Ngân hàng thương mại 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN CHO VAY 1.2.1 Tăng qui mô cho vay - Mở rộng qui mô cho vay hiểu tăng lên số lượng khách hàng, tăng dư nợ cho vay, tốc độ tăng dư nợ cho vay tăng lên dư nợ bình quân khách hàng - Có hai hình thức mở rộng qui mô cho vay, mở rộng cho vay theo chiều rộng mở rộng qui mô theo chiều sâu Footer Page of 145 Header Page of 145 + Mở rộng qui mô theo chiều rộng tăng số lượng khách hàng cách ngân hàng thâm nhập thị trường để tìm kiếm phát triển khách hàng + Mở rộng qui mô theo chiều sâu tăng dư nợ bình quân khách hàng, chiến lược thực cách đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng nhanh chóng với lãi suất hợp lý, cải tiến thủ tục, qui trình, sách tín dụng Một số tiêu chí đánh giá việc tăng qui mô: a Dư nợ cho vay - Dư nợ cho vay số tiền mà ngân hàng giải ngân cho khách hàng chưa thu lại được, bao gồm: + Dư nợ thời điểm: phản ánh thời điểm (cuối tháng, cuối năm) + Dư nợ bình quân: phản ánh qui mô thời kỳ (năm) - Tốc độ tăng trưởng dư nợ: số tiền mà khách hàng nợ ngân hàng thời điểm định so với dư nợ kỳ trước Tốc độ tăng dư nợ cho vay tính theo công thức: Tốc độ tăng trưởng Dư nợ cho vay kỳ – Dư nợ cho vay kỳ trước x100% dư nợ cho vay = Dư nợ cho vay kỳ trước - Dư nợ tăng trưởng tuyệt đối: Dư nợ tăng trưởng = Dư nợ cho vay kỳ - Dư nợ cho vay kỳ trước tuyệt đối b Tăng số lượng khách hàng vay - Tăng số lượng khách hàng thể số lượng khách hàng không ngừng tăng theo thời gian Số lượng khách hàng vay tăng tiêu chí quan trọng việc đánh giá mức độ hoạt động cho vay c Tăng dư nợ bình quân khách hàng - Tăng dư nợ bình quân khách hàng có nghĩa tăng mức dư nợ khách hàng, thời điểm khác Footer Page of 145 Header Page of 145 + Dư nợ bình quân khách hàng xác định theo công thức Dư nợ bình quân Dư nợ cho vay khách hàng = Số khách hàng 1.2.2 Tăng chất lượng cho vay - Chất lượng cho vay hay chất lượng hoạt động tín dụng tiêu tổng hợp, phản ánh mức độ thích nghi NHTM với thay đổi môi trường bên ngoài, thể sức cạnh tranh ngân hàng môi trường hoạt động Một tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng tỷ lệ nợ hạn + Tỷ lệ nợ hạn tính theo công thức : Dư nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = Tổng dư nợ x 100% - Nâng cao chất lượng cho vay tăng cường khả thu hồi nợ, tăng cường hiệu trình cho vay, tạo tăng lên doanh thu, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng - Để tăng chất lượng cho vay ngân hàng phải làm tốt công tác thẩm định, xây dựng qui trình cho vay hợp lí, chấp hành nghiêm túc qui định đảm bảo an toàn cho vay NHNN, qui định TCTC - Đối với khách hàng phải sử dụng vốn mục đích, kinh doanh đầu tư có hiệu quả, tạo lợi nhuận để trả nợ làm ăn có lãi 1.2.3 Mở rộng mạng lưới cho vay - Mở rộng mạng lưới cho vay nghĩa mở thêm điểm giao dịch, phòng giao dịch, chi nhánh theo địa giới hành - Mở rộng cho vay theo vùng, địa lý mở thêm phòng giao dịch, chi nhánh thị trường mới, cách thâm nhập thị trường mới, tạo diện ngân hàng, thu hút khách hàng cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Đưa sản phẩm Footer Page of 145 Header Page of 145 có ngân hàng đến với thị trường mới, phục vụ khách hàng nhằm tăng qui mô mạng lưới, tăng thị phần - Muốn mở rộng mạng lưới hiệu ngân hàng phải có chiến lược quảng bá, chiến lược Marketing hợp lí, thu hút ý khách hàng, địa điểm giao dịch thuận lợi, sản phẩm dịch vụ tiện ích, chương trình khuyến hấp dẫn… đồng thời nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên, chăm sóc khách hàng tốt 1.2.4 Mở rộng phương thức cho vay - Mở rộng phương thức cho vay việc triển khai nhiều hình thức cho vay, cách thức cho vay Tùy vào nhu cầu sử dụng vốn đối tượng khách hàng mà ngân hàng phát triển sản phẩm cho vay, hình thức cách thứ cho vay khác - Việc đa dạng sản phẩm cho vay việc giúp ngân hàng thỏa mãn nhu cầu khách hàng, tăng tính cạnh tranh, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng - Nội dung việc đa dạng hóa phương thức cho vay bao gồm: Cho vay lần, cho vay theo hạn mức TD, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay đồng tài trợ, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức TD dự phòng, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ TD, cho vay theo hạn mức thấu chi 1.2.5 Tăng trưởng thị phần cho vay hộ kinh doanh ngân hàng - Thị phần cho vay hộ kinh doanh tỷ lệ dư nợ cho vay hộ kinh doanh ngân hàng tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh ngân hàng địa bàn khu vực địa lí định Việc ngân hàng chiếm giữ thị phần lớn tạo lợi cạnh tranh, dễ dàng áp dụng chiến lược kinh doanh tự định vị vị thị trường Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 - Chỉ tiêu đánh giá qua thay đổi tỷ trọng dư nợ cho vay hộ kinh doanh ngân hàng so với tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh tất TCTD địa bàn theo thời gian 1.2.6 Tăng trưởng thu nhập cho vay hộ kinh doanh - Thu nhập từ cho vay hộ kinh doanh chủ yếu thu lãi cho vay sau trừ chi phí vốn chi phí khác liên quan - Chỉ tiêu tăng trưởng thu nhập cho vay hộ kinh doanh để đánh giá trình phát triển cho vay tiêu phản ánh hiệu mặt tài - Hoạt động phát triển cho vay hộ kinh doanh có hiệu đem lại nguồn thu nhấp ổn định cho ngân hàng - Đây tiêu quan trọng đánh giá liệu ngân hàng có thật nâng cao hiệu việc phát triển cho vay HKD hay không, tiêu cao ngân hàng đánh giá cao chất lượng phát triển cho vay HKD 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng a Nguồn vốn ngân hàng b Chính sách tín dụng c Chất lượng nguồn nhân lực d Thông tin tín dụng 1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngân hàng a Môi trường kinh tế b Hệ thống pháp luật c Nhân tố khách hàng Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 tăng thu nhập cho người lao động giảm hộ nghèo địa bàn huyện Qua thực tiễn cho thấy hộ kinh doanh địa bàn huyện Bình Sơn mang đặc điểm sau: - Gia tăng số lượng hộ kinh doanh - Đặc điểm ngành nghề kinh doanh - Đặc điểm liên quan đến vốn kinh doanh - Đặc điểm địa hình 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH SƠN 2.2.1 Thực trạng qui mô cho vay a Dư nợ cho vay Dư nợ cho vay hộ kinh doanh có tăng trưởng khá, xét số tuyệt đối dư nợ chưa cao Cụ thể: - Phân theo thời hạn cho vay Chi nhánh cho vay hộ kinh doanh với tất thời hạn, ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, cụ thể năm 2010 218,48 tỷ đồng chiếm 89,67%, năm 2011 197,32 tỷ đồng, chiếm 89,69%, năm 2012 224,66 tỷ đồng, chiếm 93,14% Dư nợ cho vay trung dài hạn năm 2010 25,15 tỷ đồng, năm 2011 22,66 tỷ đồng năm 2012 16,54 tỷ đồng Bảng 2.8: Tình hình dư nợ hộ kinh doanh phân theo thời hạn cho vay từ năm 2010 – 2012 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Ngắn hạn 218,48 197,32 224,66 Trung dài hạn 25,15 22,66 16,54 Tổng cộng 243,63 219,98 241,20 (Nguồn:Phòng KH&KD - Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn) Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Bảng 2.9: Tốc độ tăng trưởng dư nợ hộ kinh doanh phân theo thời hạn cho vay từ năm 2010 - 2012 Tốc độ tăng trưởng (%) Chỉ tiêu 2011/2010 2012/2011 Ngắn hạn -9,68% 13,85% Trung dài hạn -9,92% -27,02% Tổng cộng -9,71% 9,64% Dư nợ năm 2011 so với năm 2010 giảm 9,71%, ngắn hạn giảm 9,68%, trung dài hạn giảm 9,92% Năm 2012 so với năm 2011 tổng dư nợ tăng 9,64%, ngắn hạn tăng 13,85% trung dài hạn giảm 27,02% - Phân theo ngành nghề kinh doanh Bảng 2.10: Tình hình dư nợ hộ kinh doanh phân theo ngành nghề từ năm 2010 – 2012 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 N – L – TS 197,61 186,73 196,26 CN - XD 0 TM-DL-DV 46,03 33,25 44,94 Tổng cộng 243,63 219,98 241,20 (Nguồn:Phòng KH&KD-Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn) Theo số liệu phản ánh bảng 2.10 ta thấy, dư nợ cho vay tập trung chủ yếu lĩnh vực N-L-TS, lĩnh vực CN-XD chi nhánh không đầu tư Cụ thể, lĩnh vực N-L-TS năm 2010 197,61 tỷ đồng, năm 2011 186,73 tỷ đồng năm 2012 196,26 tỷ đồng; lĩnh vực TM-DL-DV năm 2010 46,03 tỷ đồng, năm 2011 33,25 tỷ đồng năm 2012 44,94 tỷ đồng Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Bảng 2.11: Tốc độ tăng trưởng dư nợ hộ kinh doanh phân theo ngành nghề từ năm 2010 – 2012 Tốc độ tăng trưởng (%) Chỉ tiêu 2011/2010 2012/2011 N – L – TS -5,5 5,1 CN - XD 0 TM-DL-DV -27,76 35,15 Tổng cộng -9,71 9,65 Dư nợ năm 2011 giảm so với năm 2010, dư nợ giảm 9,71%, tương đương 23,65 tỷ đồng, giảm mạnh TM-DLDV với 27,76% Qua năm 2012, tình hình dư nợ khả quan có tăng trưởng trở lại, tổng dư nợ tăng 9,65%, N – L – TS tăng 5,1%, TM-DL-DV tăng 35,15% Tuy nhiên, so sánh năm 2012 với năm 2010 dư nợ chi nhánh giảm, cụ thể tổng dư nợ năm 2010 243,63 tỷ đồng, năm 2012 241,20 tỷ đồng, chênh lệch 2,43 tỷ đồng - Phân theo địa lý Dư nợ mức cao tập trung chủ yếu địa bàn có kinh tế xã hội phát triển, dân cư đông đúc Thị trấn Châu Ổ, xã Bình Thới, xã Bình Chánh, xã Bình Minh xã Bình Châu Còn địa bàn vùng sâu, vùng xa, kinh tế phát triển có mức dư nợ thấp xã Bình An, Bình Thanh Tây, Bình Thanh Đông, Bình Tân, Bình Phú… b Số lượng khách hàng Số lượng khách hàng hộ kinh doanh năm qua tăng đều, cụ thể sau: - Theo thời hạn cho vay Số lượng khách hàng chi nhánh ngân hàng phân theo thời hạn cho vay tăng lên năm, điều chứng minh qua bảng số liệu sau: Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 Bảng 2.14: Số lượng khách hàng hộ kinh doanh phân theo thời hạn chi nhánh từ năm 2010 - 2012 Đơn vị tính: Hộ Năm 2010 Chỉ tiêu Ngắn hạn Trung dài hạn Tổng cộng Năm 2011 Năm 2012 Khách Hàng (hộ) Tỷ Trọng (%) Khách Hàng (hộ) Tỷ Trọng (%) Khách Hàng (hộ) Tỷ Trọng (%) 5.679 97,01 5.788 97,61 6.202 98,66 175 2,99 142 2,39 84 1,34 5.854 100,00 5.930 100,00 6.286 100,00 (Nguồn:Phòng KH&KD - Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn) Bảng 2.14 cho thấy: vay ngắn hạn năm 2011 so với năm 2010 tăng 109 hộ, năm 2012/2011 414 hộ, cho vay trung dài hạn năm 2011 giảm so với năm 2010 33 hộ, năm 2012 so với năm 2011 58 hộ Số hộ tăng lên qua năm sau: năm 2011 so với năm 2010 76 hộ, năm 2012 so với năm 2011 356 hộ Bảng 2.15: Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng hộ kinh doanh phân theo thời hạn chi nhánh từ năm 2010 - 2012 Tốc độ tăng trưởng (%) Chỉ tiêu 2011/2010 2012/2011 Ngắn hạn 1,92 7,15 Trung dài hạn -18,85 -40,84 Tổng cộng 1,29 6,01 Từ bảng 2.15 ta thấy số lượng khách hàng vay vốn trung dài hạn có tốc độ giảm đáng kể, năm 2011 so với năm 2010 có 18,85% năm 2012 so với năm 2011 40,84% Điều chứng tỏ chi nhánh hạn chế cho vay với thời hạn trung dài hạn Bên cạnh đó, khách hàng vay ngắn có tăng lên, năm 2011 so với 2010 tốc độ tăng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 chậm 1,92%, năm 2012 so với 2011 tương đối 7,15% Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng khách hàng chi nhánh từ năm 2010 đến năm 2012 không cao, số lượng khách hàng tương đối ổn định - Theo ngành nghề kinh doanh Số lượng khách hàng hộ kinh doanh vay vốn chi nhánh ngân hàng phân theo ngành nghề kinh doanh khách hàng N - L - TS chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp khách hàng ngành TM - DV - DL, khách hàng ngành CN - XD không phát sinh Bảng 2.16: Số lượng khách hàng hộ kinh doanh vay vốn phân theo ngành nghề kinh doanh chi nhánh từ năm 2010 - 2012 Đơn vị tính: Hộ Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Ngành nghề Khách Tỷ Khách Tỷ Khách Tỷ kinh doanh Hàng Trọng Hàng Trọng Hàng Trọng (hộ) (%) (hộ) (%) (hộ) (%) N – L – TS 4.932 84,25 4.977 83,93 5.463 86,91 CN - XD 0 0 0 TM-DL-DV 922 15,75 953 16,07 823 13,09 Tổng cộng 5.854 100,00 5.930 100,00 6.286 100,00 (Nguồn: Phòng KH&KD- Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn) Hộ kinh doanh tập trung chủ yếu lĩnh vực N - L - TS, năm 2010 có 4.932 hộ (chiếm 84,25%), năm 2011 có 4.977 hộ (chiếm 83,93%), năm 2012 có 5.463 hộ (chiếm 86,91%) - Theo địa bàn hoạt động Số lượng khách hàng hộ kinh doanh vay vốn chi nhánh phân theo địa bàn thị trấn xã tăng lên hàng năm, số khách hàng tăng chủ yếu địa bàn có kinh tế phát triển, địa bàn có kinh tế khó khăn, chậm phát triển xã Bình Tân, Bình Thanh Đông, Bình An, Bình Phú… số lượng khách hàng hộ kinh doanh không nhiều tăng không đáng kể Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 2.2.2 Thực trạng chất lượng cho vay - Theo thời hạn cho vay Bảng 2.20: Tình hình nợ xấu hộ kinh doanh theo thời hạn cho vay từ năm 2010- 2012 Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm 2010 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Nợ xấu Tỷ lệ (%) Nợ xấu Tỷ lệ (%) Nợ xấu Tỷ lệ (%) Ngắn hạn 2,82 1,29 2,93 1,48 3,89 1,73 Trung dài hạn 0,63 2,50 0,72 3,18 0,58 3,51 Tổng cộng 3,45 1,42 3,65 1,66 4,47 1,85 (Nguồn: Phòng KH&KD-Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn) Tình hình nợ xấu hộ kinh doanh chi nhánh nhìn chung thấp, nhiên có xu ngày tăng Cụ thể năm 2010 1,42%, năm 2011 1,66% năm 2012 1,85% Trong nợ xấu chủ yếu thời hạn trung dài hạn Tỷ lệ nợ xấu thời hạn trung dài hạn có xu hướng tăng, năm 2010 2,50%, năm 2011 3,18% năm 2012 3,51% - Theo ngành nghề kinh doanh Bảng 2.21: Tình hình nợ xấu hộ kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh từ năm 2010 - 2012 Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chỉ tiêu Nợ Tỷ lệ Nợ Tỷ lệ Tỷ lệ Nợ xấu xấu (%) xấu (%) (%) N – L – TS 1,24 0,63 1,58 0,85 2,19 1,12 CN - XD 0 0 0 TM-DL-DV 2,21 4,80 2,07 6.23 2.28 5,07 Tổng cộng 3,45 1,42 3,65 1,66 4.47 1,85 (Nguồn:Phòng KH&KD – Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn) Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Qua bảng số liệu trên, ta thấy nợ xấu lĩnh vực TM-DL-DV chiếm tỷ lệ cao có xu hướng giảm, cụ thể năm 2010, tổng nợ xấu 3,45 tỷ đồng, lĩnh vực TM-DL-DV 2,21 tỷ đồng chiếm 64,05%; năm 2011 2,07 tỷ đồng (chiếm 56,71%); năm 2012 2,28 tỷ đồng (chiếm 51,00%), lĩnh vực N – L – TS có xu hướng tăng dần 2.2.3 Thực trạng mạng lưới cho vay - Chi nhánh có 01 phòng giao dịch, hoạt động trực tiếp địa bàn Thị trấn Châu Ổ, quản lí khách hàng địa phương thị trấn Châu Ổ, xã Bình Thới, xã Bình Trung xã Bình Dương - Thông qua phối hợp Agribank Hội Nông dân Việt Nam, hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, Agribank huyện Bình Sơn phối hợp với hội Nông dân Hội Phụ nữ huyện thành lập tổ vay vốn 20 xã, hội Nông dân 143 tổ, hội Phụ nữ 13 tổ Các tổ vay vốn hoạt động tương đối hiệu quả, công tác cho vay thu nợ qua tổ phối hợp chặt chẽ, việc đôn đốc thu lãi gốc thực thường xuyên 2.2.4 Thực trạng phương thức cho vay - Theo qui định NHNo&PTNT Việt Nam, có nhiều phương thức cho vay như: cho vay lần, cho vay theo hạn mức, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay đồng tài trợ, cho vay trả góp, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ, cho vay theo hạn mức thấu chi phương thức cho vay khác… - Hiện nay, hộ kinh doanh, chi nhánh áp dụng phương thức cho vay lần vay hạn mức dự án đầu tư hạn chế 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH SƠN 2.3.1 Những kết đạt - Giữ vững thị trường, áp dụng lãi suất cạnh tranh thu hút Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 nhiều khách hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ - Chi nhánh đạt tốc độ tăng trưởng dư nợ mức cao tương đối ổn định, đó, dư nợ cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng chủ yếu dư nợ chi nhánh đồng thời số lượng khách hàng hộ kinh doanh tăng lên đáng kể -Thu nợ XLRR đạt vượt tiêu - Huy động vốn từ dân cư tổ chức ngày tăng - Lợi nhuận chi nhánh mức cao ngày tăng, lợi cạnh tranh địa bàn giữ vững - Góp phần phát triển nhiều ngành nghề mới, giải việc làm, xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục nguyên nhân a Những hạn chế cần khắc phục - Dư nợ hộ kinh doanh có tăng trưởng không thật ổn định - Dư nợ chi nhánh chưa xứng tầm với tiềm phát triển kinh tế địa phương, tập trung chủ yếu lĩnh vực N-L-TS lĩnh vực CN-XD, TM-DL-DV hạn chế chiếm tỷ trọng thấp - Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh ngày tăng - Số lượng khách hàng địa bàn thấp, chủ yếu khách hàng có mối quan hệ vay vốn truyền thống - Cho vay theo phương thức lần chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn, cho vay theo hạn mức tín dụng hạn chế - Sản phẩm tín dụng đơn điệu, chủ yếu sản phẩm truyền thống, chưa đa dạng so với NHTM địa bàn, làm giảm thu hút quan tâm khách hàng hộ kinh doanh b Những nguyên nhân chủ yếu - Những nguyên nhân bên - Nguyên nhân bên Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 - Agribank huyện Bình Sơn chưa xây dựng chiến lược phát triển cho vay cụ thể, chưa tổ chức điều tra số lượng, nhu cầu vay vốn hộ kinh doanh, thiếu chủ động việc tìm kiếm phát triển khách hàng, thường khách hàng có nhu cầu tự tìm đến đặt quan hện tín dụng với ngân hàng - Hoạt động cho vay theo mô hình truyền thống, phong cách làm việc CBTD chưa theo kịp yêu cầu, mức độ động chủ động bị hạn chế, chưa phát huy lực - Quy trình thủ tục cho vay hộ kinh doanh phức tạp, chưa thực thuận tiện cho khách hàng đến vay vốn - Năng lực công tác thẩm định hạn chế, công tác Marketing thiếu yếu - Công tác phối hợp với hội đoàn thể Hội Nông dân, Hôi Phụ nữ nhiều hạn chế, chưa phát huy hết tác dụng, chất lượng hoạt động tổ vay vốn chưa cao - Ngoài số nguyên nhân có nguyên nhân từ khách hàng như: trình độ chuyên môn, nhận thức pháp luật, nắm bắt thông tin thị trường, giá cả… hộ kinh doanh thấp CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH SƠN 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Căn biến động yếu tố môi trường huyện Bình Sơn 3.1.2 Căn chiến lược phát triển kinh doanh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn - Tiếp tục xác định hộ kinh doanh khách hàng truyền thống, bạn đồng hành lâu dài trình phát triển NHNo&PTNT huyện Bình Sơn Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Tăng cường đáp ứng yêu cầu tiêu dùng Tốc độ tăng trưởng tín dụng hộ kinh doanh bình quân 20% - Tiếp tục thực sách tín dụng ngân hàng, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn theo định phủ - Mở rộng thị trường kinh tế hộ vùng đô thị nơi cạnh tranh gay gắt 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp - Đẩy mạnh cho vay phải đưa lại hiệu kinh tế - Đẩy mạnh cho vay phải mang tính bền vững - Đẩy mạnh cho vay phải ý đến vấn đề xã hội 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH SƠN 3.2.1 Mở rộng quy mô cho vay Để mở rộng quy mô cho vay NHNo&PTNT huyện Bình Sơn tác giả xin đề số giải pháp sau: a Điều tra khách hàng để tìm kiếm khách hàng mục tiêu - Tổ chức điều tra, xếp loại khách hàng hộ kinh doanh địa bàn huyện - Tiến hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh địa bàn số lượng hộ kinh doanh có, số lượng hộ kinh doanh hoạt động có hiệu quả, số hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả, thua lỗ khách hàng truyền thống để có hướng lựa chọn khách hàng, tìm kiếm khách hàng mục tiêu - Thực khai thác cách có hiệu công tác thông tin tín dụng NHNN - Phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương, Chi cục thuế huyện để nắm bắt thông tin kịp thời, xác nhằm hỗ trợ cho Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 việc định đầu tư tín dụng hộ kinh doanh có hướng xử lý rủi ro xảy b Đẩy mạnh hoạt động marketing - Cần tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, công tác tiếp thị, thông tin tuyên truyền, quảng bá sản phẩm tiện ích ngân hàng đến với khách hàng - Thường xuyên tuyên truyền quảng cáo nâng cao uy tín vị ngân hàng, quảng bá sản phẩm ngân hàng nhiều hình thức: quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, tờ bướm, hội thảo, hội nghị khách hàng, giao lưu văn hóa thể thao… c Chính sách khách hàng - Hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt khách hàng có quan hệ tín dụng Thực tốt nhiệm vụ phân tích, đánh giá khả kinh doanh khách hàng, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo chi nhánh biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng nhằm giúp khách hàng vượt qua khó khăn ngân hàng hạn chế phần rủi ro - Chủ động phối hợp với quyền địa phương mặt trận, hội đoàn thể để mở lớp tập huấn kỹ tư vấn, tuyên truyền hướng dẫn quy trình, thủ tục, điều kiện vay vốn, cách thức lập dự án, phương án vay vốn điều kiện kèm theo để hộ kinh doanh nắm rõ quy trình này, từ mở rộng cho vay có hiệu hơn, thu hút khách hàng nhiều có niềm tin với khách hàng 3.2.2 Tăng chất lượng hoạt động cho vay - Khắc phục tác động bất lợi tự nhiên, thị trường Agribank chi nhánh huyện Bình Sơn cần phối hợp với quan huyện Bình Sơn tuyên truyền, cảnh báo người dân để kịp thời phòng chống dịch bệnh, thiên tai nhằm bảo vệ tài sản, Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 người đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh - Thực nghiêm túc việc phân loại nợ theo định kỳ trích lập dự phòng + Nghiêm túc thực phân loại nợ theo định kỳ + Thực biện pháp xử lý thu hồi nợ hiệu - Thu hồi tốt nợ xấu + Cần đôn đốc việc xử lý thu hồi nợ đọng (nợ xấu nội bảng, nợ xử lý rủi ro, nợ tồn đọng hạch toán ngoại bảng) để giảm thấp nợ xấu, tạo khả tài 3.2.3 Mở rộng mạng lưới cho vay - Mở rộng cho vay thông qua tổ chức trung gian + Ngân hàng cho tổ chức trung gian vay để ứng vốn cho hộ kinh doanh mua lại hợp đồng trả chậm Việc hợp tác ba bên tạo lợi ích cho bên tham gia tảng hợp tác Doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa thu mua nguyên liệu, ngân hàng tăng trưởng dư nợ an toàn, mục đích, giảm chi phí nghiệp vụ; hộ kinh doanh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh + NHNo&PTNT huyện Bình Sơn cần chủ động tham gia thực chủ trương khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa, tích cực mở rộng đầu tư tín dụng phục vụ cho đối tượng thông qua liên kết ba bên đầu tư cho doanh nghiệp cung ứng vật tư thu mua nông sản - Thành lập Tổ cho vay vốn - thu nợ lưu động + Thành lập Tổ cho vay vốn – thu nợ lưu động UBND xã; lịch làm việc niêm yết điểm sinh hoạt văn hóa, trụ sở Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 văn phòng, nơi tập trung dân cư đông đúc, đồng thời thông báo rộng rãi phát địa phương để người dân nắm rõ + Thường xuyên tổ chức sinh hoạt đánh giá hiệu tổ vay vốn, tham khảo ý kiến đóng góp tổ viên, tổ trưởng tổ vay vốn, củng cố tổ vay vốn hoạt động không hiệu quả, sáp nhập tổ vay vốn để dễ quản lý - Mở rộng điểm giao dịch Cần bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Sơn để tiến hành rà soát, nghiên cứu mở rộng thêm điểm giao dịch khu dân cư tập trung, khu chợ, khu công nghiệp làng nghề, nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển mạnh 3.2.4 Mở rộng phương thức cho vay Hiện chi nhánh cho hộ kinh doanh vay theo phương thức cho vay lần phổ biến, phương thức cho vay theo dự án đầu tư cho vay theo hạn mức tín dụng chi nhánh áp dụng chưa nhiều Agribank huyện Bình Sơn nên nghiên cứu phát triển phương thức cho vay hạn mức 3.2.5 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay - Tiếp tục hoàn thiện quy định nghiệp vụ cho vay đơn giản hóa thủ tục, rút bớt gộp số giấy tờ chồng chéo, giảm bớt thông tin trùng lắp mà khách hàng phải cung cấp hồ sơ nhằm tạo điều kiện rút ngắn thời gian giải hồ sơ đảm bảo tính pháp lý theo quy định 3.2.6 Tăng cường công tác quản trị rủi ro kiểm tra, kiểm soát cho vay hộ kinh doanh - Xây dựng chế, quy chế nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp khả rủi ro Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 - Nâng cao lực quản lý rủi ro cán quản trị điều hành cấp cách quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị kinh doanh, hiểu biết pháp luật kiến thức quản trị rủi ro ngân hàng để ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thực cách nghiêm túc quy trình kiểm tra nghiệp vụ, phát kịp thời sai sót có khả dẫn đến rủi ro có biện pháp chấn chỉnh kịp thời - Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức luật pháp, ý thức phòng ngừa rủi ro đạo đức nghề nghiệp - Sử dụng hiệu đội ngũ nhân viên, bố trí công việc phù hợp với lực, sở trường họ tránh rủi ro việc cấp tín dụng - Tổ chức buổi học tập “Văn hóa Agribank” nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức cán nhân viên nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức cán nhân viên - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thực nghiêm túc qui trình kiểm tra nghiệp vụ, phát kịp thời sai sót có khả dẫn đến rủi ro có biện pháp xử lý 3.2.7 Một số giải pháp bổ trợ a Tăng cường công tác huy động vốn b Chính sách nguồn nhân lực c Áp dụng công nghệ ngân hàng tiên tiến e Phát triển dịch vụ - Mở rộng dịch vụ tư vấn - Mở rộng nghiệp vụ truyền thống Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 - Triển khai nghiệp vụ bảo hiểm 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ KẾT LUẬN Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng chủ yếu NHNo&PTNT huyện Bình Sơn Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn giải số vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc phát triển cho vay tổ chức ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng phát triển cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn, nêu lên kết đạt được, hạn chế nguyên nhân việc phát triển cho vay hộ kinh doanh Trên sở đó, đề xuất số giải pháp nhằm phát triển cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn, đồng thời mạnh dạn đề xuất kiến nghị với cấp thẩm quyền việc phát triển hộ kinh doanh Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian hạn hẹp, kiến thức, kinh nghiệm nhiều hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, sai lầm Kính mong nhận đóng góp ý kiến Quý Thầy, Cô đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Footer Page 26 of 145 ... TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH SƠN 2.2.1 Thực trạng qui mô cho vay a Dư nợ cho vay Dư nợ cho vay hộ kinh doanh. .. lượng hiệu kinh doanh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn, tác giả chọn đề tài: Phát triển cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi , sở... TD, cho vay theo hạn mức thấu chi 1.2.5 Tăng trưởng thị phần cho vay hộ kinh doanh ngân hàng - Thị phần cho vay hộ kinh doanh tỷ lệ dư nợ cho vay hộ kinh doanh ngân hàng tổng dư nợ cho vay hộ kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay