Phát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bìn

26 16 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 19:26

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH THỊ QUỲNH HOA PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Phản biện 2: PGS.TS MAI VĂN XUÂN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong nông nghiệp, công nghiệp lâu năm trồng có giá trị cao ngày đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế nông nghiệp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nhiều địa phương có điều tự nhiên thuận lợi cho trồng Do sản phẩm công nghiệp lâu năm cao su, chè, cà phê, hồ tiêu có nhu cầu từ thị trường giới cao giá trị kinh tế lớn nên nhiều địa phương coi phát triển hướng phát triển kinh tế Tuy nhiên trồng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao đầu tư lớn muốn phát triển phải có sách đắn Bố Trạch số huyện có vị trí đặc biệt, nằm ngõ Bắc thành phố Đồng Hới, thủ phủ tỉnh Quảng Bình Có diện tích trãi rộng từ Tây sang Đông, chiếm toàn chiều ngang Việt Nam Nơi đây, phần di sản thiên nhiên giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẽ Bàng nằm huyện Huyện Bố Trạch có diện tích tự nhiên 2.124 km2 Toàn huyện có 30 xã, thị trấn (thị trấn: 02; xã: 28), có xã miền núi xã miến núi rẻo cao, có 24 km bờ biển 40 km đường biên giới Việt Lào Huyện có quốc lộ 1A, nhánh Đông Tây đường Hồ Chí Minh, đường sắt suốt dọc từ đầu đến cuối huyện theo hường Bắc Nam; tuyến đường quốc lộ 15A, tỉnh lộ 2, 2B, 3, tỉnh lộ 20 nối liền tuyến đường dọc huyện, có cửa Kà Roòng - Noọng Ma (Lào) Đặc biệt huyện có vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng UNESCO công nhận di sản văn hoá giới Từ lợi đó, huyện phát huy mạnh lĩnh vực kinh tế Với điều kiện tự nhiên đất đai thuận lợi cho phát triển công nghiệp nói chung công nghiệp lâu năm nói riêng Trong nhiều năm qua, kinh tế huyện có tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng từ Footer Page of 145 Header Page of 145 3.471.872 tr.đồng năm 2010 lên 4.975.174 tr.đồng năm 2012, tức tăng 1.4 lần Thu nhập bình quân đầu người huyện tăng từ 9,6 triệu/người năm 2008 lên 18,7 tr.đồng/người năm 2012 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tương đối ổn định, năm 2008 đạt 12,17%, năm 2009 đạt 12,14%, năm 2010 đạt 10,86%, năm 2011 đạt 10,97%, năm 2012 đạt 8,62% Trong cấu ngành kinh tế huyện ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 32,92% năm 2012 hai ngành lại chiếm tỷ trọng chưa tới 67,08 % công nghiệp chiếm tỷ trọng 25,13%, thương mại dịch vụ chiếm 41,95% Cơ cấu kinh tế huyện thời gian qua có chuyển dịch từ nông nghiệp sang thương mại dịch vụ song ngành nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo ngành kinh tế quan trọng đóng góp hàng năm 30% giá trị kinh tế huyện thu hút khoảng 65% dân số toàn huyện Là huyện có diện tích đất nói chung diện tích trồng công nghiệp nói riêng lớn tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Trạch có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp Hàng năm, công nghiệp lâu năm đem tới 36,5% giá trị sản xuất ngành trồng trọt 50% giá trị sản xuất nông nghiệp Có thể nói phát triển trồng tác động lớn không kinh tế mà nhiều vấn đề xã hội huyện Cây công nghiệp lâu năm bao gồm cao su, hồ tiêu, chè, thông v.v… phát triển mạnh nhiều xã huyện Tuy nhiên nhiều bất ổn thiếu vững Việc đánh giá tình hình phát triển với mặt mạnh yếu làm sở định hướng phát triển cần thiết Sản xuất nông nghiệp nói chung việc trồng phát triển công nghiệp lâu năm nhà nước quan tâm, trọng có nhiều giải pháp để phát triển Bởi lẽ khu vực cung cấp nguyên liệu to lớn quý cho công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến Thông qua công nghiệp chế biến, giá trị sản phẩm nông Footer Page of 145 Header Page of 145 nghiệp nâng lên nhiều lần, nâng cao khả cạnh tranh nông sản hàng hóa, mở rộng thị trường giới Qua nghiên cứu thực tế cho thấy huyện, thành phố tỉnh Quảng Bình cho thấy Bố Trạch huyện có điều kiện tự nhiên đất đai, vị trí địa lý, khí hậu hệ sinh thái thuận lợi để phát triển công nghiệp lâu năm phù hợp với phát triển kinh tế gò đồi Vì nên chọn đề tài “Phát triển công nghiệp lâu năm địa bàn huyện Bố Trạch” làm đề tài luận văn thạc sỹ Dù thân có nhiều cố gắng đặc biệt có giúp đỡ thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế quan, thực tế khó tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong Thầy, Cô góp ý để em hoàn thiện luận văn Mục tiêu nghiên cứu Khái quát lý luận phát triển công nghiệp lâu năm; Đánh giá tình hình phát triển công nghiệp lâu năm địa bàn huyện Bố Trạch; Đưa giải pháp phát triển công nghiệp lâu năm địa bàn huyện Bố Trạch Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Phát triển công nghiệp lâu năm Phạm vi lâu năm gồm: cao su, hồ tiêu Phạm vi không gian: Huyện Bố Trạch Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài không sử dụng phương pháp riêng mà kết hợp sử dụng tổng hợp phương pháp khác nhau: phân tích thống kê, so sánh, đánh giá, chuyên gia Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM 1.1 VAI TRÕ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM 1.1.1 Khái niệm công nghiệp lâu năm Cây công nghiệp lâu năm công nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài nhiều năm sản phẩm sử dụng làm đầu vào cho công nghiệp chế biến cao su, hồ tiêu, cà phê, chè, điều… 1.1.2 Đặc điểm công nghiệp lâu năm Cây công nghiệp công nghiệp lâu năm đòi hỏi nhiều vốn đầu Cây công nghiệp lâu năm đòi hỏi qui trình kỹ thuật cao từ trồng, chăm sóc, khai thác sản xuất bảo quản chế biến Cây công nghiệp lâu năm đòi hỏi trình độ thâm canh cao, đầu tư lao động sống lao động có chất lượng 1.1.3 Vai trò công nghiệp lâu năm 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM 1.2.1 Bảo đảm yếu tố đầu vào phát triển công nghiệp lâu năm Trong Kinh tế học Phát triển phát triển kinh tế nói chung gia tăng quy mô sản lượng kinh tế mà thường phản ánh gia tăng GDP hay GNP thực (Vũ Thị Ngọc Phùng (2005)), tiêu tổng hợp Do phát triển hoạt động kinh tế gia tăng sản lượng tạo theo thời gian Nhưng có nhiều loại công nghiệp lâu Footer Page of 145 Header Page of 145 năm khác nên quy mô sản xuất phản ánh tiêu giá trị sản lượng công nghiệp Quy mô sản xuất công nghiệp lâu năm kết hoạt động sản xuất công nghiệp lâu năm thời kỳ định thể khối lượng sản phẩm tạo thời gian định Đây kết trình phân bổ sử dụng yếu tố nguồn lực sản xuất công nghiệp Theo thời gian việc phân bổ sử dụng nguồn lực sản xuất công nghiệp thay đổi khiến sản lượng sản phẩm tạo thay đổi Lý thuyết phát triển kinh tế nói chung, lý thuyết hàm sản xuất hay mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp nói riêng khẳng định tầm quan trọng yếu tố nguồn lực Vì nguồn lực yếu tố để tiến hành hoạt động sản xuất ngành kinh tế nói chung sản xuất công nghiệp lâu năm nói riêng, chúng không định quy mô mà suất tức định mức sản lượng tạo Các nguồn lực bao gồm: (i) Đất đai; (ii) Lao động, (iii) Vốn; (iv) Kỹ thuật công nghệ; (v) Chính sách; (vi) Các dịch vụ giống cây, kỹ thuật, … 1.2.2 Tổ chức tốt sản xuất công nghiệp lâu năm Tổ chức sản xuất theo mô hình định mức sản lượng đầu hay quy mô sản xuất nông nghiệp Các mô hình phát triển nông nghiệp đặc biệt mô hình Todaro (1990) trình gắn với trình thay đổi tổ chức sản xuất nông nghiệp từ sản xuất tự cấp tự túc hộ gia đình chuyển dần tới mô hình trang trại chuyên môn hóa cao Điều thể qua mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp SS Park (1992) sau Các trang trại phát triển xuất nhu cầu hợp tác với mô Footer Page of 145 Header Page of 145 hình HTX áp dụng 1.2.3 Bảo đảm cấu công nghiệp lâu năm Với đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội trình độ tổ chức sản xuất đặc biệt trình độ phân công lao động nhu cầu thị trường mà trình sản xuất công nghiệp lâu năm hình thành cấu định Cơ cấu chịu ảnh hưởng từ sách quyền định hướng tập trung phát triển trồng chủ lực để phát huy lợi Cây công nghiệp lâu năm có nhiều loại khác cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, chè, ca cao…Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, chất đất vùng có phù hợp với loại Nên địa phương có cấu loại công nghiệp lâu năm khác với quy mô loại khác Việc bảo đảm bao gồm định hướng chuyển dịch cấu phát triển trồng chủ lực bảo đảm điều kiện kèm theo 1.2.4 Bảo đảm tiêu thụ sản phầm Đặc điểm sản xuất công nghiệp lâu năm phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên nên sản phẩm trồng sản xuất có tính chất thời vụ sai lệch với chu kỳ kinh tế Từ tình trạng mùa giá có lẽ tiếp tục đeo đẳng người nông dân cách mạng, tầm quản lý, sản xuất kinh doanh chiến lược phát triển nông nghiệp Sự vô lý chỗ vòng luẩn quẩn: đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp lâu năm chưa tính đến đầu mà phải phụ thuộc lớn đến bên : không kho bãi, không nhà máy chế biến, hai thị trường tiêu thụ Nên bị động lại phải chật vật tìm cách hỗ trợ, giải hậu sản phẩm Lẽ ra, phương án giải phòng trừ cần phải đưa Footer Page of 145 Header Page of 145 từ khâu quy hoạch sản xuất ban đầu, chạy theo để khắc phục hậu cách mà ta làm lâu 1.2.5 Gia tăng kết hiệu sản xuất công nghiệp dài ngày Sự phát triển công nghiệp tiếp cận theo hàm sản xuất nghiên cứu gia tăng huy động phân bổ sử dụng nguồn lực cho phát triển công nghiệp Tiếp tổ chức sản xuất công nghiệp dài ngày theo hướng hoàn thiện Đầu hàm sản xuất thể sản lượng công nghiệp ngày cao tiêu thụ tốt có giá cao giá trị sản lượng cao Như giá trị sản xuất công nghiệp dài ngày năm đầu lại thể rõ trình độ lực sản xuất trồng này, sản lượng giá trị sản lượng tăng dần theo thời gian kết trình tăng dần lực sản xuất Như phát triển công nghiệp hàm ý gia tăng sản lượng trồng 1.3 TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM 1.3.1.Nhóm tiêu chí phản ảnh bảo đảm đầu vào cho phát triển CNLN - Diện tích đất mức tăng diện tích đất cho sản xuất CNLN - Lượng mức tăng vốn cho sản xuất CNLN - Lượng mức tăng lao động cho sản xuất CNLN 1.3.2.Nhóm tiêu chí phản ảnh trình độ tổ chức sản xuất - Mức tăng tỷ lệ trang trại hay doanh nghiệp kinh doanh công nghiệp lâu năm chủ lực; - Mức tăng tỷ lệ doanh thu trang trại hay doanh nghiệp kinh doanh công nghiệp lâu năm chủ lực Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.3.3.Cơ cấu công nghiệp lâu năm - Cơ cấu mức thay đổi cấu theo diện tích - Cơ cấu mức thay đổi cấu theo sản lượng hay đóng góp 1.3.4.Bảo đảm tiêu thụ sản phẩm - Giá trị sản lượng công nghiệp / giá trị sản xuất - Tỷ lệ sản phẩm xuất 1.3.5 Gia tăng kết hiệu - Mức tỷ lệ tăng sản lượng công nghiệp - Mức cắt giảm chi phí sản xuất / đơn vị sản phẩm - Mức tỷ lệ tăng suất trồng 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM 1.4.1 Điều kiện tự nhiên 1.4.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở HUYỆN BỐ TRẠCH 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội huyện Bảng 2.1 Giá trị sản xuất huyện Bố Trạch Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 1.749.460 2.021.750 3.471.872 4.548.192 2012 GTSX (triệu đồng, giá cố 4.975.17 định) % Tăng trưởng 12,17 12,14 10,86 10,97 8,62 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Bố Trạch 2012 Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Nhìn chung kết sản xuất công nghiệp lâu năm địa phương phát triển nhanh đặc biệt cao su kéo theo phát triển nhanh trồng Bảng 2.12 Năng suất CNLN chủ yếu huyện Bố Trạch (tấn/ha) 2008 2009 2010 2011 2012 Cao su 0.38 0.41 0.39 0.38 0.42 +Cao su tiểu điền 0.21 0.23 0.25 0.29 0.30 +Cao su đại điền 0.72 0.78 0.74 0.59 0.73 Hồ tiêu 0.37 0.43 0.41 0.41 0.45 Chè 3.72 3.45 2.82 3.84 3.71 Nguồn: Tính toán từ Niên giám thống kê huyện Bố Trạch Năng suất hồ tiêu thấp dù tính riêng diện tích thu hoạch tấn/ha Nguyên nhân quy cho giống tiêu chưa phù hợp với điều kiện địa phương Năng suất chè cao phần lớn diện tích thu hoạch chủ yếu diện tích lựa chọn phù hợp với trồng 2.2.2 Tình hình yếu tố đầu vào phát triển công nghiệp lâu năm Quy mô diện tích công nghiệp lâu năm tăng liên tục từ 5.773 năm 2008 tăng lên 10.836 năm 2012, tức tăng 1,87 lần năm Diện tích công nghiệp lâu năm tăng nhanh với tỷ lệ không đồng đều, năm 2011 tăng 3.031 so với năm 2010 năm có tốc độ tăng quy mô lên tới 41,7% trung bình thời kỳ 2008-2012 14,96% Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Bảng 2.14 Số liệu tình hình hổ trợ vốn cho cao su huyện Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Diện tích khai hoang (ha) 1438 612 793 3058 549 Diện tích trồng (Ha) 1438 612 793 3058 549 Tiền hổ trợ khai hoang (tr.đ) 1438 612 793 3058 549 Tiền hổ trợ trồng (tr.đ) 862,8 367,2 475,8 1834,8 329,4 Tổng số tiền hổ trợ (tr.đ) 2300,8 979,2 1268,8 4892,8 878,4 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Bố Trạch Tình hình lao động huy động vào sản xuất công nghiệp lâu năm huyện Bố Trạch có xu hướng ngày tăng năm qua Nếu năm 2008 số lao động 11.6 ngàn người tăng dân lên 13.5 ngàn năm 2012 Điều ngược với xu hướng lao động ngành trồng trọt giảm dần Điều thấy phát triển công nghiệp huyện thu hút số lượng lao động đáng kể vào sản xuất, khoảng 12-14% tổng lực lượng lao động Nói cách khác huyện huy động lớn lao động cho phát triển trồng 2.2.3 Tình hình tổ chức sản xuất công nghiệp lâu năm Tổ chức sản xuất doanh nghiệp Hình thức có quy mô sản xuất lớn diện tích, lao động sản lượng Ngoài ra, hình thức tổ chức sản xuất thể kết hợp phát triển chuyên môn hóa cao doanh nghiệp vừa tổ chức trồng cao su, cung ứng nguyên liệu, tổ chức chế biến bao quản mức độ định xuất Chính điều góp phần tăng đáng kể giá trị gia tăng cho sản phẩm công nghiệp lâu năm đặc biệt cao su Tổ chức sản xuất hộ nói chung chia thành hai bao Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 gồm sản xuất trang trại hộ gia đình Trong số hộ sản xuất công nghiệp có 290 trang trại có quy mô từ 03 trở lên đến 20 chủ yếu cao su, hồ tiêu, chè Nhóm hộ sản xuất tồ chức sản xuất theo hình thức trang trại hộ gia đình Mối quan hệ liên kết sản xuất trang trại hộ gia đình sản xuất công nghiệp hạn chế lỏng lẻo Chỉ số khâu sản xuất trồng trọt chẳng hạn số trang trại lớn cung cấp dịch vụ làm đất hay vài khâu kỹ thuật chăm sóc hay bảo vệ thực vật để khai thác trang thiết bị nguồn lực chưa sử dụng hết chưa phải chuyên môn hóa theo hợp đồng dài hạn 2.2.4 Tình hình cấu công nghiệp lâu năm Bảng 2.21 Diện tích CNLN chủ yếu huyện Bố Trạch 2008 2009 2010 2011 2012 8.53 9.35 10.09 10.29 10.83 8 Cao su 95 94,7 94,9 95,3 95,6 Hồ tiêu 3,2 3,4 3,3 3,3 3,1 Chè 1,8 1,9 1,8 1,4 1,3 Tổng DT Cây CNLN (ha) Trong tỷ trọng (%) : Nguồn: Niên giám thống kê huyện Bố Trạch Cơ cấu diện tích định tới cấu sản lượng CNLN Tỷ trọng sản lượng cao su tăng dần từ 82% năm 2008 tăng lên 86.5% năm 2012 Nếu tốc độ tăng trưởng sản lượng tiệp tục trì nhanh năm qua diện tích thu hoạch tăng lên trình bày chắn tỷ trọng cao Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Bảng 2.22 Sản lƣợng CNLN chủ yếu huyện Bố Trạch 2008 2009 2010 2011 2012 3.795 4.374 4.408 4.414 5.051 Cao su 82.05 82,55 85,09 83,3 86,5 Hồ tiêu 2,64 3,1 3,08 3,17 Chè 14,86 14,35 11,83 13,53 10,5 Tổng sản lượng Cây CNLN (tấn) Trong tỷ trọng (%) Nguồn: Niên giám thống kê huyện Bố Trạch 2.2.5 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Hiện mô hình tiêu thụ sản phẩm công nghiệp lâu năm chung theo kiểu thứ nhất, riêng cao su có tỷ trọng lớn có thêm hai kiểu sau sau: + Thứ 1: Hộ sản xuất-Thương lái-Xuất + Thứ 2: Hộ trồng cao su-Thương lái-Cơ sở chế biến-Xuất + Thứ 3: Hộ trồng cao su-Cơ sở chế biến- Xuất Kết luận: Cây cao su địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung huyện Bố Trạch nói riêng khẳng định vị trí, hiệu kinh tế - xã hội; góp phần giải công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, bước nâng cao đời sống, thu nhập cho phận lao động khu vực nông thôn mặt an sinh xã hội, gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần thay đổi mặt nông thôn Phải thừa nhận rằng, tất trồng từ trước tới đưa vào trồng vùng đất gò đồi Bố Trạch cao su trồng phù hợp với chân đất đưa lại hiệu cao Nhờ cao su mà người dân địa phương vùng gò đồi bước thoát nghèo vươn lên làm giàu nhanh năm trở lại Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Mủ cao su xem “vàng trắng” mang lại giá trị kinh tế to lớn cho người trồng, diện tích cao su ngày mở rộng địa bàn toàn huyện Như vậy, bên cạnh tiềm hiệu đem lại lớn, tồn số bất cập, hạn chế trình sản xuất phát triển cao su, đặc biệt cao su tiểu điền, góp phần với nguyên nhân chủ yếu thiên tai, gia tăng thiệt hại cao su thời gian qua Nhìn chung, việc phát triển cao su vào năm trước diện tích cao su đại điền chủ yếu thực theo quy hoạch chung tỉnh, cao su tiểu điền sau dự án đa dạng hóa kết thúc, thấy cao su có hiệu người dân trồng chủ yếu mang tính tự phát, không theo quy hoạch, nhiều diện tích trồng manh mún, không tập trung, số diện tích trồng chân đất có điều kiện không đảm bảo nên hiệu không cao Phần lớn hộ trồng cao su tiểu điền mua giống cao su mua đứt bán đoạn, hợp đồng, cam kết, kiểm định, kiểm soát nên không phân biệt giống gì, biết thông tin từ nhà cung cấp giống Về công tác quản lý giống trước chưa chặt chẽ nên số địa phương người dân tự túc giống hợp đồng với thương lái để cung ứng nguồn gốc không rỏ ràng, giống không đảm bảo chất lượng Kỹ thuật trồng chăm sóc khai thác chưa quy trình Trong quy trình kỹ thuật trồng cao su, hàng năm phòng nông nghiệp huyện hướng dẫn khuyến cáo vùng trồng cao su cần thiết kế đai rừng chăn gió, nhiên, người dân tận dụng đất đai, sử dụng tối đa quỹ đất, mặt khác sau nhiều năm địa bàn huyện bão lớn nên đa số diện tích cao su địa bàn thiết kế trồng đai rừng chắn gió Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 CHƢƠNG PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở HUYỆN BỐ TRẠCH 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM HUYỆN BỐ TRẠCH 3.1.1 Định hƣớng chung - Phát huy tối đa lợi phát triển theo hướng tập trung, chuyển đổi mạnh từ trồng trọt, chế biến phân tán quy mô nhỏ sang sản xuất hàng hóa theo hướng công nghiệp sở có quy hoạch vùng sản xuất tập trung - Tiến hành xây dựng vùng nguyên liệu kết hợp với xây dựng vùng chế biến để tạo ngày nhiều sản phẩm có chất lượng cao, khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, chất lượng đồng đều, đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ tiêu thụ nội địa xuất 3.1.2 Mục tiêu phát triển Tập trung phát triển công nghiệp, cao su, hồ tiêu, sắn nguyên liệu Phấn đấu đến năm 2020, diện tích cao su đạt 10.000 - 11.000 ha, tập trung xã dọc đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở HUYỆN BỐ TRẠCH 3.2.1 Huy động có hiệu nguồn lực cho phát triển CNLN - Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nƣớc: Huyện Bố Trạch nói riêng có điều kiện thực chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cà phê cao su nước giới Tăng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cho chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cà phê, cao su dự án giống cà phê, Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 cao su có suất chất lượng cao, dự án sản xuất phân hữu cơ, chương trình khuyến nông, khuyến công phát triển chế biến sâu ngành cà phê, cao su - Chính sách đất đai: + Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tạo điều kiện thuận lợi để thuê đất trồng cà phê, cao su khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để xây dựng sở chế biến + Những vùng đất canh tác cà phê, cao su chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Chính sách đầu tƣ: + Các doanh nghiệp trồng chế biến cao su thuộc thành phần kinh tế ưu tiên vay vốn từ nguồn tín dụng ưu đãi Nhà nước để trồng, đầu tư trang thiết bị đổi công nghệ + Các hộ nông dân doanh nghiệp trồng chế biến cà phê, cao su vay vốn từ chương trình hỗ trợ phát triển trồng, vật nuôi, trồng rừng từ nguồn vốn ưu đãi khác để sản xuất nguyên liệu 3.2.2 Nâng cao trình độ kỹ thuật chuyển giao công nghệ sản xuất công nghiệp lâu năm - Chính sách khoa học công nghệ Ưu tiên cho đề tài ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ sinh học vào nhân giống, sản xuất giống, tạo giống cho sản phẩm chủ lực tỉnh, giúp nông nghiệp chủ động khâu giống với chất lượng cao, giá thành hạ đáp ứng kịp thời số lượng theo thời vụ sản xuất - Chính sách hỗ trợ giá giống cà phê, cao su Quy trình kỹ thuật Tổng công ty cao su vừa ban hành Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 rút ngắn chu kì khai thác cao su xuống 20 năm để nâng cao hiệu đầu tư hiệu sử dụng đất đơn vị diện tích Vì cần nắm vững quan điểm suất chất lượng để đạo công tác khai thác - trồng cao su thời gian tới - Nâng cao kỹ thuật trồng trọt Hướng dẫn thực quy trình kỹ thuật nông nghiệp từ chuẩn bị đất, giống, phương pháp trồng, liều lượng phân bón cho loại vườn đến khai thác, chế biến mủ…Việc tuân thủ cách nghiêm ngặt quy đinh nói trên, chắn mang lại kết thiết thực sản xuất, kinh doanh cao su Cụ thể : 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức sản xuất công nghiệp lâu năm Hoàn thiện tổ chức sản xuất công nghiệp lâu năm bảo đảm cho thành công phát triển trồng Với yếu lớn tổ chức sản xuất hộ kinh doanh hay công ty tới mối liên kết tổ chức sản xuất chúng địa bàn tăng tính cấp thiết vấn đề Mô hình trang trại cần trọng phát huy tập trung vào mô hình chuyên canh công nghiệp Cần phấn đấu mở rộng quy mô nâng cao trình độ thâm canh để đạt tiêu chí KTTT Các trang trại cần định hướng để làm hạt nhân liên kết hộ gia đình lại tổ chức chung Trên sở hình thành mô hình hợp tác xã sản xuất công nghiệp lâu năm năm tới Đẩy nhanh áp dụng mô hình nhà “nhà nước, nhà nông người sản xuất công nghiệp lâu năm, nhà khoa học nhà doanh nghiệp” địa bàn huyện Trước hết, Chính quyền huyện phải làm vai trò quản lý nhà nước, bảo đảm môi trường kinh doanh Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động liên kết tổ chức sản xuất công nghiệp lâu năm 3.2.4 Nâng cao trình độ ngƣời sản xuất Muốn làm điều đòi hỏi người sản xuất phải có trình độ học vấn định kiến thức giúp họ tiếp cận thông tin, kiến thức kỹ thuật sản xuất loại trồng điều kiện thời tiết thổ nhưỡng loại cây, điều kiện sinh trường, chế độ tưới tiêu, phòng trừ dịch bệnh… Ngay từ khâu tìm kiếm nguồn thông tin sau việc sử lý tiếp nhận thông tin đòi hỏi phải có kiến thức Sau có kiến thức kỹ thuật sản xuất loại công nghiệp lâu năm việc áp dụng chúng vào trình sản xuất đòi hỏi có kiến thức định Nhờ có trình độ học vấn định để vận dụng kiến thức kỹ thuật sản xuất công nghiệp mà suất cao kéo theo thu nhập cao 3.2.5 Hoàn thiện việc tiêu thụ sản phẩm Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng với người sản xuất (hợp tác xã, hộ nông dân, trang trại, đại diện hộ nông dân) nhằm gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ nông sản hàng hoá để phát triển sản xuất ổn định bền vững Hợp đồng sau ký kết sở pháp lý để gắn trách nhiệm nghĩa vụ bên, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sản xuất nguyên liệu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến xuất theo quy định hợp đồng Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá phải ký với người sản xuất từ đầu vụ sản xuất, đầu năm đầu chu kỳ sản xuất.Trước mắt, thực việc ký kết hợp đồng tiêu thụ Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 sản phẩm mặt hàng chủ yếu để xuất khẩu: chè, hồ tiêu, cao su để tiêu dùng nước thông qua chế biến công nghiệp Với việc tiêu thụ sản phẩm cao su cần có thêm biện pháp Bảo đảm cho việc tiêu thụ sản phẩm cao su cách chủ động hạn chế tình trạng thị trường biến động tư thương chi phối cần phải có phối hợp chặt chẽ doanh nghiệp kinh doanh chế biến xuất người sản xuất theo hợp đồng bảo đảm có giảm sát quyền để giảm dần việc xuất sản phẩm chưa qua chế biến Đồng thời bảo đảm lợi ích cho người sản xuất doanh nghiệp Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, thị trường tiêu thụ nông sản, đồng thời tăng sức mua thị trường nông thôn Tăng cường hệ thống cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ theo hướng đại, phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hợp tác xã cung ứng dịch vụ địa bàn tỉnh, mở rộng mạng lưới phục vụ cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đủ mặt hàng thiết yếu, mặt hàng sách xã hội Chính quyền tỉnh cần quy định điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp chế biến xuất cao su họ có kho dự trữ sản phẩm với dung lượng khoảng 1000 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn châu Âu đồng thời sử dụng công nghệ chế biến đại thân thiện môi trường bảo đảm cho chất lượng thương hiệu Với hệ thống kho chứa giúp cho việc điều tiết thị trường tránh tình trạng bị ép giá Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Điều quan trọng doanh nghiệp cần phải tham gia vào Hiệp hội cao su Việt Nam bảo đảm kênh tiêu thụ sản phẩm chủ động nhiều thuận lợi giao dịch Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xuất trực tiếp, tập trung khai thác thị trường tiềm năng, cạnh tranh Có sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp xuất mặt hàng vào thị trường Tranh thủ giúp đỡ quan chức để tiếp cận chiến lược thị trường, tránh tình trạng sản xuất ạt chưa có tảng thị trường Xây dựng trung tâm thương mại cấp huyện trung tâm tiểu vùng, giúp xã xây dựng mở rộng chợ, nhằm tạo điều kiện tốt cho tiêu thụ Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Tiếp tục đạo quan ban ngành địa phương huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền, thực có hiệu sách, giải pháp tác động trực tiếp đến trình phát triển ngành cao su, chè, hồ tiêu địa phương - Tiếp tục rà soát hoàn thiện sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số chỗ phát triển ngành cao su, chè, hồ tiêu - Tăng cường công tác quản lý nhà nước ngành sản xuất chế biến cao su, chè, tiêu vừa đảm bảo công tác bảo vệ môi trường sinh thái UBND huyện người sản xuất vùng quy hoạch trồng cao su: - Tổ chức công bố sách phát triển cao su tỉnh theo Quyết định 871/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su địa bàn huyện Bố Trạch tới 2020, làm rõ chế sách đến tận người dân; giới thiệu giá trị kinh tế, nhận thức, xã hội, môi trường, cao su, hồ tiêu; đạo chuyển dịch cấu trồng đât trồng hiệu sang trồng cao su, hồ tiêu Xác định rõ mục tiêu cần tập trung đạo - Chỉ đạo lập phê duyệt Dự án trồng cao su địa bàn huyện theo Quyết định 746/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 ban hành Quy định trình tự, thủ tục trồng cao su đất lâm nghiệp địa bàn huyện Bố Trạch tới năm 2020 - Quản lý nhà nước chất lượng giống theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; giám sát thực Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg, ngày 24/6/2002 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 đồng - Triển khai thực sách hỗ trợ tỉnh đến sở nhân dân Chỉ đạo việc sản xuất cung ứng giống cao su đảm bảo chất lượng với giá phù hợp cho nông dân thông qua hợp đồng Các Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, quan Thông tấn, Báo chí, Đài Phát Truyền hình tỉnh theo chức nhiệm vụ giao, phối hợp ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng triển khai thực chương trình, mục tiêu phát triển cao su, chè, hồ tiêu theo quy hoạch, kế hoạch tỉnh; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân nắm chế, sách khuyến khích, phổ biến qui trình kỹ thuật; nhân tố điển hình tiên tiến trình thực Hiệp hội cao su, chè, hồ tiêu Việt Nam, Sở Công thương, Sở Tài bố trí kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng hệ thống thông tin, xuất xứ hàng hóa, xây dựng thương hiệu, tổ chức tham quan, học tập, hội chợ triển lảm quảng bá sản phẩm hàng hóa chế biến từ cao su, chè, hồ tiêu Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò hiệu chương trình, kế hoạch hoạt động Hiệp hội, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh hội viên ngành cao su, chè, hồ tiêu Bảo vệ quyền lợi hợp pháp đáng hội viên theo luật pháp ban hành Những hoạt động Hiệp hội cao su, Hiệp hội chè, hồ tiêu từ đến 2020 đạo hội viên doanh nghiệp chế biến xuất cao su, chè, tiêu Hợp tác chặt chẽ lĩnh vực phát triển từ khâu trồng, thu mua, chế biến mủ, thông tin khoa học - công nghệ, dự báo thị trường nước giới, xúc tiến thương mại,… nhằm chủ động điều tiết, bình ổn giá thu mua sản phẩm tiêu thụ sản phẩm Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 qua chế biến thị trường giới nước, đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp, nông dân, người tiêu dùng Nhà nước Hiệp hội cao su, Hiệp hội hồ tiêu cần sớm có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu đồng thuận hội viên, ý thức hội viên chưa chấp hành nghị Hiệp hội, có tình trạng tranh mua, tranh bán, gian lận thương mại, dẫn đến khiếu kiện, gây ảnh hưởng đến uy tín “thương hiệu cao su” “thương hiệu tiêu” Bố Trạch KIẾN NGHỊ Các Bộ ngành Trung ương, tham mưu cho Chính phủ có sách hỗ trợ cho công tác nghiên cứu sản xuất giống cao su, chè, hồ tiêu cho phù hợp với điều kịên vùng; hỗ trợ cho công tác tập huấn, chuyển giao tiến kỹ thuật đến người trồng cao su, chè, hồ tiêu UBND tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục có chế, sách bảo vệ nhà đầu tư việc thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ đạo Ngân hàng địa bàn thời gian tới có sách khoanh nợ, giản nợ, xóa nợ tiếp tục cho vay với lãi suất ưu đãi, thời gian từ – năm trả gốc lãi để doanh nghiệp, hộ gia đình có điều kiện trồng khắc phục lại diện tích cao su bị thiệt hại bão số 10 Có sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vườn ươm giống cao su đảm bảo chất lượng, chủng loại phù hợp với khí hậu địa bàn tỉnh ta; khuyến khích phát triển mạng lưới kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, dụng cụ phục vụ cho công tác phòng trị sâu bệnh hại cao su Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 Sở Nông nghiệp PTNT chủ trì phối hợp với Sở Công Thương Hiệp hội cao su VN, Hiệp hội chè, hồ tiêu Việt Nam nghiên cứu đề xuất Bộ, ngành trung ương xây dựng quỹ bình ổn giá, quỹ thu mua tạm trữ cấp quốc gia để chủ động xuất hàng theo hợp đồng cách có lợi cho mặt hàng cao su, chè, hồ tiêu Phòng Nông Nghiệp & PTNT: Thực tốt chức quản lý nhà nước giống trồng địa bàn huyện; tăng cường công tác tra, kiểm tra chất lượng giống cao su trước đưa vào trồng Tăng cường công tác quản lý, phòng trừ sâu bệnh hại cao su; thường xuyên kiểm tra hướng dẫn thực 5.UBND xã, thị trấn có trồng cao su: Tăng cường đạo, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo tập huấn, chuyển giao quy định Bộ Nông nghiệp & PTNT; quy trình kỹ thuật cao su Tập đoàn cao su Việt Nam ban hành hướng dẫn Phòng Nông nghiệp & PTNT cho người dân trồng cao su địa phương quản lý./ Footer Page 26 of 145 ... TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM 1.1 VAI TRÕ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM 1.1.1 Khái niệm công nghiệp lâu năm Cây công nghiệp lâu năm công nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài nhiều năm sản... đầu vào cho công nghiệp chế biến cao su, hồ tiêu, cà phê, chè, điều… 1.1.2 Đặc điểm công nghiệp lâu năm Cây công nghiệp công nghiệp lâu năm đòi hỏi nhiều vốn đầu Cây công nghiệp lâu năm đòi hỏi... vào phát triển công nghiệp lâu năm Quy mô diện tích công nghiệp lâu năm tăng liên tục từ 5.773 năm 2008 tăng lên 10.836 năm 2012, tức tăng 1,87 lần năm Diện tích công nghiệp lâu năm tăng nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bìn, Phát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bìn, Phát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bìn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay