Phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bìn

26 174 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 19:21

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VŨ HIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Như Liêm Phản biện : PGS.TS Đào Hữu Hòa Phản biện : TS Trần Thị Bích Hạnh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xã hội nông nghiệp ngành sản xuất vô quan trọng Bởi ngành cung cấp sản phẩm lương thực - thực phẩm cho người tiêu dùng nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp chế biến Mặt khác, với nước nông nghiệp nước ta mà 70% dân số sống khu vực nông thôn sống dựa chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp nông nghiệp có vai trò to lớn phồn vinh, ổn định xã hội Sự phát triển nông nghiệp góp phần to lớn vào phát triển kinh tế Đời sống người nông dân có cải thiện bảo đảm cho phát triển nước Cùng với phát triển chung nông nghiệp nước, nông nghiệp huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành số vùng nông sản hàng hóa tập trung Tuy nhiên, nhìn chung kinh tế huyện phát triển chưa bền vững Nhằm đẩy nhanh trình công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn, thực thành công sớm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Phát triển nhanh, bền vững kinh tế nông nghiệp huyện vấn đề quan trọng cấp thiết giai đoạn Do vậy, để nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tìm hướng phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn huyện, với lý kiến thức, kinh nghiệm mình, xin chọn đề tài “Phát triển bền vững nông nghiệp địa bàn huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình” Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển bền vững nông nghiệp - Đánh giá thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2009-2012 Footer Page of 145 Header Page of 145 - Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp Tuyên Hóa theo hướng bền vững Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu Đề tài xây dựng để làm rõ số vấn đề : - Thế phát triển nông nghiệp bền vững ? - Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình bền vững hay chưa ? Trên sở nguồn lực địa phương thời gian qua việc phát triển nông nghiệp huyện mang lại hiệu ? - Với thực trạng thời gian đến cần phát triển nông nghiệp theo hướng nào, lựa chọn mô hình ? - Để phát triển theo kế hoạch đề cần thực cách làm để đạt ? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn lấy đối tượng nghiên cứu ngành sản xuất nông nghiệp yếu tố có liên quan đến phát triển nông nghiệp bền vững huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững phạm vi huyện mà cụ thể huyện Tuyên Hóa góc độ kinh tế phát triển, không sâu vào nghiên cứu vấn đề vấn đề có tính vi mô ngành cụ thể Phạm vi thời gian: Từ năm 2009 đến 2012 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp tiếp cận hệ thống phương pháp mô hình hóa thống kê để mô tả thực trạng phát triển nông nghiệp địa bàn huyện - Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp việc phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp Tổng quan tài liệu Chung quanh chủ đề phát triển nông nghiệp bền vững có Footer Page of 145 Header Page of 145 công trình khoa học đề cập khía cạnh khác Có số công trình khoa học tiêu biểu như: - “Nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững” - NXB Chính trị quốc gia (2004), TS Nguyễn Từ chủ biên Đây sách với nhiều viết có giá trị bàn vị trí vai trò ngành nông nghiệp phát triển kinh tế bền vững chung đất nước - Đề tài “Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam” Luận văn Thạc sỹ kinh tế - Vũ Văn Nâm Đây đề tài nêu khái quát phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam nói chung, chưa đề cập sâu tới vùng, miền địa phương cụ thể - Đề tài “Phát triển nông nghiệp hàng hóa Việt Nam: thực trạng giải pháp” - Luận văn Thạc sỹ kinh tế - Đặng Thị Tố Tâm Đây công trình nghiên cứu sâu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, sản xuất hàng hoá - “Phát triển bền vững khu công nghiệp Phú Tài – Bình Định” – Nguyễn Thị An Hải, luận văn thạc sỹ Đề tài nêu lên số nội dung tiêu chí tiêu biểu việc phát triển bền vững nói chung Ngoài định hướng cấu, số giải pháp thúc đẩy phát triển khu công nghiệp nơi Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm phát triển bền vững nông nghiệp a Phát triển bền vững b Phát triển bền vững nông nghiệp 1.1.2 Ý nghĩa phát triển bền vững nông nghiệp Nông nghiệp có vai trò kích thích tăng trưởng kinh tế thông qua việc cung cấp sản phẩm nguồn lực từ ngành cho kinh tế cung cấp lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp, thu ngoại tệ thông qua xuất nông sản, cung cấp vốn cho ngành kinh tế khác tạo điều kiện cho thị trường nước phát triển Do phát triển bền vững nông nghiệp có ý nghĩa lớn Đó là: - Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên mà không làm tổn hại đến hệ sinh thái môi trường - Nó làm cho nội ngành nông nghiệp phát triển cân đối, hài hòa, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định - Đáp ứng nhu cầu nước lương thực, thực phẩm; đảm bảo an ninh lương thực, hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa quy mô tương đối tập trung, cung ứng nông sản cho xuất - Góp phần sử dụng có hiệu nguồn lực phục vụ cho sản xuất như: đất đai, lao động, vật tư nông nghiệp, nguồn lực khác - Cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp nông thôn tăng cường đáng kể, kể công trình phòng chống thảm họa, thiên tai Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 1.2.1 Phát triển bền vững nông nghiệp kinh tế a Nội dung b Tiêu chí 1.2.2 Phát triển bền vững nông nghiệp xã hội a Nội dung b Tiêu chí 1.2.3 Phát triển bền vững nông nghiệp môi trƣờng a Nội dung b Tiêu chí 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 1.3.1 Yếu tố thị trƣờng nguồn vốn Thị trường yếu tố đầu vào định chi phí sản xuất nông nghiệp định giá hàng hóa nông nghiệp Thị trường đầu sản phẩm nông nghiệp, yếu tố định lớn đến chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi Thị trường trung tâm toàn trình sản xuất, phân phối tiêu thụ nông sản, quy mô, cấu biến động thị trường chi phối mạnh mẽ người sản xuất, kinh doanh, chi phối trình chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp Vốn đầu tư yếu tố có ý nghĩa định phát triển bền vững nông nghiệp Phải tăng cường chế đầu tư vốn cho phát triển sản xuất nông nghiệp Vốn yếu tố đầu vào trực tiếp sử dụng vào trình sản xuất với yếu tố sản xuất khác (máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, kho tàng, sở hạ tầng kỹ thuật…) để tạo sản phẩm Muốn phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững đòi hỏi phải huy động nhiều vốn, từ nhiều nguồn khác Có vậy, Footer Page of 145 Header Page of 145 có điều kiện tiếp cận nhanh với công nghệ, kỹ thuật để đầu tư thâm canh tăng suất trồng, vật nuôi 1.3.2 Yếu tố khoa học - công nghệ nhân lực Chỉ có áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thúc đẩy nâng cao trình độ lực lượng sản xuất nhanh chóng, suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp ngày nâng cao, đa dạng dồi hàng hóa nông nghiệp Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững liên quan đến nhiều nhân tố; người nhân tố vô quan trọng định đến yếu tố bền vững nông nghiệp Con người sáng tạo giới cải tạo giới Yếu tố người lao động chất lượng lao động nhân tố để làm sản phẩm vật chất có ích Trí tuệ lực lao động người kết tinh trình sản xuất cần phải liên tục phát triển với phát triển khoa học công nghệ tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất Con người tạo giống mới, lai tạo nhiều loại trồng, vật nuôi đảm bảo hạn chế loại dịch bệnh, cho sản lượng suất cao Môi trường trị - xã hội ổn định, hành lang pháp lý đầy đủ, thị trường cạnh tranh lành mạnh, sách quốc gia phù hợp với giai đoạn phát triển… làm cho người lao động an tâm làm việc, chăm lao động, sẵn sàng cống hiến, đưa sáng kiến cải tiến kỹ thuật…Đó động lực mạnh mẽ cho sách phát triển kinh tế theo hướng bền vững 1.3.3 Yếu tố tổ chức - quản lý quốc tế Trình độ tổ chức sản xuất nông nghiệp mang tính chất hỗn hợp, đa dạng đan xen nhiều hình thức sở hữu, nhiều khu vực sản xuất dịch vụ, nhiều thành phần kinh tế bình đẳng, tồn phát triển mối quan hệ hiệp tác, liên kết cạnh tranh phù Footer Page of 145 Header Page of 145 hợp với pháp luật Nhà nước, gồm nhiều loại hình đa dạng như: sở hữu Nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể tư nhân sở hữu hỗn hợp Trình độ tổ chức quản lý kinh doanh thành phần kinh tế nông nghiệp ảnh hưởng lớn tới trình phát triển bền vững nông nghiệp Năng lực thực thi sách: sách nông nghiệp có vào sống người nông dân hay không tùy thuộc nhiều vào tính khả thi sách có phù hợp với phát triển nông nghiệp giai đoạn phát triển thời điểm ban hành tùy thuộc vào khả triển khai thực cấp quyền, thông qua đội ngũ người làm công tác tuyên truyển phổ biến chủ trương, sách 1.4 KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 1.4.1 Kinh nghiệm huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 1.4.2 Kinh nghiệm huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN TUYÊN HÓA ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 2.1.1 Tổng quan huyện Tuyên Hóa a Vị trí địa lý b Điều kiện tự nhiên: Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - thị trƣờng nguồn vốn a Tăng trưởng kinh tế: Bảng 2.1: Tổng giá trị tốc độ tăng trƣởng kinh tế Huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2009 - 2012 (Giá cố định 1994) Năm 2009 Chỉ tiêu Tổng giá trị sản xuất Trong đó: + Ngành NN + Ngành CN-XD + Ngành TM-DV 2- Tốc độ tăng trưởng (%) Năm 2010 Năm 2011 ĐVT: Tỷ đồng Năm Bình 2012 quân 1901.404 2395.153 2754.824 3029.298 2520.17 300.854 356.707 369.183 365.831 348.144 1254.77 1588.349 1819.053 1996.892 1664.766 345.78 450.097 566.588 666.575 507.26 12.17 12.14 12.72 11.52 12.14 Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Tuyên Hóa Tổng giá trị sản phẩm kinh tế huyện năm 2012 3029.298 tỷ đồng (giá cố định 1994); tốc độ tăng trưởng bình quân 12.14% năm Theo số liệu bảng 2.1, ta nhận thấy tổng giá trị sản xuất (GTSX) (tính theo giá cố định 1994) huyện tăng từ 1901.404 tỷ năm 2009 lên 3029.298 tỷ năm 2012 Tốc độ tăng trưởng GTSX bình quân chung giai đoạn 2009-2012 đạt 12.14%/năm; Trong tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 20092010 12.14%/năm giai đoạn 2010-2011 12.72%/năm Hình thành xu tăng dần qua năm Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Nguồn: Chi cục thống kê huyện Tuyên Hóa Hình 2.1 Tỷ trọng ngành kinh tế huyện giai đoạn 2009 - 2012 Ta nhận thấy rằng, vòng năm qua cấu tỷ trọng ngành kinh tế huyện Tuyên Hóa chênh lệch đáng kể Tính đến năm 2012, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp 12.08%, ngành công nghiệp – xây dựng lại chiếm tỷ trọng lớn với giá trị 65.92%, thương mại dịch vụ 22% Nhìn vào bảng 2.4 ta thấy, cấu kinh tế chuyển dịch chậm theo hướng tích cực Tỷ trọng GTSX nông-lâm-ngư nghiệp kinh tế giảm từ 59,45% năm 2009 50,75% năm 2012 (giảm 8,7%) Trong ngành phi nông nghiệp tăng: CN-XD từ 18,49% năm 2009 lên 33,81% năm 2012 Dịch vụ giảm từ 22,06% năm 2009 lên 15,44% năm 2012 Phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng trưởng cao, hiệu ổn định Đến năm 2012 GDP bình quân đầu người tăng gấp 1,5 lần năm 2009 Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 2.1.3 Đặc điểm khoa học - công nghệ nhân lực - Khoa học - Công nghệ: Đã áp dụng nhiều vào nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo giá trị lớn để cải thiện đời sống người dân làm nông nghiệp - Nhân lực: Theo Niên giám Thống kê (NGTK) huyện Tuyên Hóa, dân số trung bình năm 2012 78.256 người, chiếm 9,15%, xếp thứ so với toàn tỉnh (Theo số liệu Chi cục Thống kê huyện) Hình 2.2 Bố trí lao động huyện giai đoạn 2009 - 2012 2.1.4 Đặc điểm quản lý - tổ chức quốc tế - Tuyên Hóa huyện phát triển nông nghiệp không cao nên cấp quyền lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm có nhiều sách ưu đãi Chính dù cấu chuyển dịch kinh tế nông nghiệp thấp tỷ trọng so với công nghiệp dịch vụ, định hướng lãnh đạo huyện nhằm gia tăng suất nông nghiệp, đặc biệt với mạnh chăn nuôi trồng trọt Trình độ quản lý sản xuất nông nghiệp huyện chủ yếu tập trung vào mô hình Hợp tác xã (HTX) tiên tiến, đa số kinh Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 doanh đa dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực hoạt động mà nhiều HTX sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Tuyên Hóa hướng tới 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2009-2012 2.2.1 Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp mặt kinh tế - Tình hình tăng trưởng: Bảng 2.5: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2009-2012 ĐVT: Tỷ đồng Năm 2009 Ngành Giá trị Nông nghiệp Tỷ trọng (%) Năm 2010 Giá trị Tỷ trọng (%) Năm 2011 Giá trị Tỷ trọng (%) Năm 2012 Giá trị Tỷ trọng (%) 300.85 100 356.71 100 369.18 100 365.83 100 + Trồng trọt 196.43 65.29 219.45 61.52 226.36 61.31 209.340 57.22 + Chăn nuôi 103.96 34.56 136.58 38.29 141.68 38.38 155.280 42.45 + Dịch vụ NN 0.46 0.15 0.68 0.19 1.14 0.31 1.21 0.33 Trong Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Tuyên Hóa - Tình hình chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp: Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 2.2.2 Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp mặt xã hội Bảng 2.7 : Một số tiêu xã hội huyện Tuyên Hóa giai đoạn 2009-2012 Một số tiêu xã hội 2009 ĐVT: người 2010 2011 2012 (CM) (CM) (CM) 77700 78078 78256 49685 51522 54725 44417 46159 49088 10.60 10.4 10.3 9241 7749 6620 21.74 17.92 15.22 98 98.8 99.2 1- Dân số 77427 2- Tổng nguồn lao động 47420 3- Lao động có việc làm 42351 4- Tỷ lệ lao động thất nghiệp (%) 10.69 5- Hộ nghèo (hộ) 3528 6- Tỷ lệ hộ nghèo (%) 8.3 7- Tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông (%) 97 8- GDP bình quân đầu người 7.5 9.3 11.6 12.7 (triệu/người/năm) 9- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (%) 24.2 22 20.5 18.7 10- Số xã đạt chuẩn quốc gia 28 12 14 17 y tế 11- Tỷ lệ gia đình văn hóa (%) 70.0 60.9 67.2 70.0 Nguồn: Phòng lao động, TB&XH huyện Tuyên Hóa Toàn huyện có 78256 người (số liệu thống kê 31/12/2012), dân số tăng qua năm Trong đó, nguồn lao động huyện tăng dần qua hàng năm, tỷ lệ thất nghiệp giảm dần Việc giải việc làm cho nguồn lao động địa phương chưa thực tốt, dù giảm tỷ lệ cao, số sách thu hút việc làm lao động hạn chế Các vấn đề xã hội khác: Một số tiêu chí khác xã hội cải thiện đáng kể y tế, văn hóa…tạo tăng trưởng, phát triển hài hòa kết hợp hợp lý với Đó mục tiêu vừa trước mắt vừa lâu dài, tạo động lực phát triển kinh tế, tạo mặt phát triển xã hội đồng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Việc làm: Nông nghiệp ngành cần nhiều lao động lao động nông nghiệp có xu hướng giảm số lao động nông nghiệp chuyển sang ngành nghề khác có thu nhập cao, trình độ giới hóa nông nghiệp diễn mạnh nhiều khâu sản xuất, giá sản phẩm nông nghiệp lên xuống thất thường, lúc mùa rớt giá.… ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, gây tâm lý không yên tâm sản xuất - Về thu nhập người lao động: Nhìn vào bảng 2.9 ta thấy thu nhập bình quân đầu người qua năm tăng lên thành thị nông thôn, theo mức chi tiêu người dân tăng Chi tiêu thu nhập nên có phần tích lũy mức thấp so với huyện đồng khác như: Bố Trạch, Quảng Trạch…thấp mức bình quân toàn tỉnh Năm 2012, mức thu nhập bình quân nhân tỉnh Quảng Bình 13.5 triệu đồng, Tuyên Hóa mức khiêm tốn 10.49 triệu đồng Bảng 2.9 : Thu nhập chi tiêu bình quân hàng năm nhân ĐVT : 1000 đồng Bình quân toàn Năm Thành thị Nông thôn huyện Thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu 2009 3.192 2.690 5.040 4.320 3.000 2.520 2010 5.640 5.177 7.920 6.480 5.400 5.040 2011 8.062 6.285 10.560 9.000 7.800 6.000 2012 10.490 10.320 13.540 12.860 10.159 9.580 Nguồn: niên giám thống kê huyện Tuyên Hóa Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 2.2.3 Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp môi trường 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN TUYÊN HÓA 2.3.1 Những thành công đạt đƣợc Về kinh tế Kinh tế nông nghiệp địa bàn huyện Tuyên Hóa có bước tăng trưởng lớn vững Giá trị đóng góp ngành nông nghiệp tổng giá trị GDP toàn huyện 20%, Tỷ trọng đóng góp giảm tổng giá trị tuyệt đối tăng qua năm Về xã hội Giải công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, làm thay đổi mặt nông thôn huyện tất lĩnh vực, sở vật chất, hệ thống giao thông nhựa hóa - bê tông hóa (tỷ lệ đường giao thông liên xã, thôn, xóm kiệt hẽm nhựa hóa bê tông hóa đạt 83%), tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,7% Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học sở (THCS) tiếp tục học Trung học đạt 95,4%, trạm y tế xã địa bàn huyện đạt chuẩn, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh ngày tăng Về môi trường Môi trường sinh thái bảo vệ, địa bàn huyện có lâm trường Tuyên Hóa Cao Quảng, lập Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Lâm tạo hài hòa cho môi trường sống bảo vệ rừng chặt chẽ Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế Về kinh tế: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm Kết cấu hạ tầng chưa đầu tư nhiều, hệ thống giao thông thủy lợi xuống cấp chưa quan tâm đầu tư sửa chữa Về xã hội: Tỷ lệ thất nghiệp cao, thu nhập bình quân đầu người có tăng chậm; y tế, giáo dục, văn hóa đảm bảo song chất lượng chưa cao Về môi trường: Ô nhiễm nguồn nước, không khí diễn chưa có hướng khắc phục mang tính hiệu bền vững 2.3.3 Nguyên nhân tồn - Chưa coi trọng chất lượng, hiệu tính bền vững phát triển, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, giải hài hòa tốc độ chất lượng tăng trưởng - Dù có quan tâm chế sách huyện hạn chế, chưa sâu sát với thực tiễn lợi vốn có địa phương KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1.1 Quan điểm phát triển bền vững nông nghiệp địa bàn huyện Tuyên Hóa Khai thác tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để xây dựng Tuyên Hóa thành huyện Nông thôn theo 19 tiêu chí Quốc gia Thủ tướng Chính phủ định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa cần phát triển đồng bộ, liên kết với huyện Minh Hóa địa bàn lân cận, hình thành vùng kinh tế động lực trung tâm tỉnh Phát triển nông nghiệp phải mang lại hiệu kinh tế, lấy hiệu kinh tế làm thước đo trình phát triển nông nghiệp bền vững, có kích thích thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển lên, theo hướng có lợi 3.1.2 Phƣơng hƣớng phát triển bền vững nông nghiệp địa bàn huyện Tuyên Hóa Huy động nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực, nhanh chóng đưa huyện trở thành huyện phát triển mạnh vào năm 2020 Nâng cao chất lượng, hiệu sản xuất nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn Điều chỉnh sản xuất, gắn sản xuất với chế biến nông sản tìm kiếm thị trường tiêu thụ Mở rộng quy mô nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao trình độ nghề nghiệp cho nguồn nhân lực huyện, đặc biệt cho lực lượng niên vùng sâu, vùng xa Tạo bước chuyển biến rõ rệt chất lượng nghiệp phát triển y tế Đồng hoá sở thiết bị cho bệnh viện huyện Khai thác tối đa điều kiện phát triển phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp với nguồn nhân lực tối thiểu, tạo dựng nông nghiệp sản xuất hàng hóa, giải tốt vấn đề tam nông, bước nâng cao thu nhập mức sống cho người nông dân Lựa chọn giống trồng, vật nuôi phù hợp, sản phẩm nông nghiệp sản xuất thị trường ưa chuộng, tiêu mạnh ổn định thời gian dài, giá cao mang lại hiệu kinh tế rõ rệt so với nhiều chủng loại sản phẩm loại Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 3.1.3 Mục tiêu phát triển bền vững nông nghiệp địa bàn huyện Tuyên Hóa - Mục tiêu tổng quát: Huy động nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tích cực; nhanh chóng đưa huyện thoát khỏi tình trạng nghèo, trở thành huyện phát triển vào năm 2020 - Mục tiêu cụ thể: + Về kinh tế: + Về xã hội: + Về môi trường: + Về an ninh - quốc phòng: 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp kinh tế - Tổ chức lập quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hƣớng đô thị: + Sự cần thiết tổ chức lập quy hoạch: + Nội dung quy hoạch: - Thu hút vốn đầu tƣ cho phát triển nông nghiệp Vốn nguyên nhân quan trọng phát triển nông nghiệp Nông nghiệp lĩnh vực hấp dẫn nhà đầu tư nước “Rủi ro tiềm ẩn thiếu tính hấp dẫn hoạt động kinh doanh xem lực cản lớn việc thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp” Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Ngoài ra, nguyên nhân khác sở hạ tầng khu vực nông thôn nhiều hạn chế, gây cản trở cho hoạt động thu hút vốn Do cần xác định vốn cho phát triển nông nghiệp cần thu hút từ nguồn vốn đầu tư nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước hộ cá thể nông nghiệp chủ yếu + Vốn ngân sách: + Vốn tín dụng: + Vốn nhân dân nguồn vốn khác: - Chính sách đất đai sử dụng đất đai, quản lý tài nguyên thiên nhiên: + Lập kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 đề xuất nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020: Trong kế hoạch trung hạn cần thiết phải xây dựng kế hoạch sử dụng đất sở điều tra, quy hoạch, nghiên cứu tất yếu tố liên quan đến loại đất, khu vực để có kế hoạch sử dụng đất tiết kiệm, hiệu + Quan tâm đến công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, loại vật liệu sẳn có địa phương khai thác cát, sạn, đá, đất sét - Xây dựng sở vật chất, kỹ thuật cho nông nghiệp, nông thôn: + Đầu tư xây dựng đô thị Đồng Lê, có kế hoạch xây dựng đô thị mới: Thị trấn Thanh Thủy, Tân Ấp; khu thị tứ: Minh Cầm, Ngọc Lâm, Kim Lũ, Bắc Sơn + Đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, điện lưới, giáo dục, y tế, công trình phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai… Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy trình CNH - HĐH nông nghiệp - nông thôn Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 + Nhằm đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, đại hoá nông nghiệp, nông thôn - Phát triển nguồn nhân lực: + Nguồn nhân lực địa phương cần hội đủ yếu tố số lượng chất lượng nguồn nhân lực; đặc biệt coi trọng đến yếu tố chất lượng lao động + Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ - Bố trí lại sản xuất định hƣớng mô hình phát triển: + Mạnh dạn thay đổi cấu trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên định hướng thị trường tiêu thụ; tổ chức lại hình thức sản xuất phù hợp; tăng đầu tư vốn, lao động, kỹ thuật để nâng cao suất trồng, vật nuôi trọng đến công tác phòng trừ dịch bệnh Nghiên cứu tính ổn định sản xuất nông nghiệp giai đoạn, người ta nhận thấy để đảm bảo tính bền vững phát triển nông nghiệp đòi hỏi phải làm tốt công tác quy hoạch, định hướng sản xuất, sách hỗ trợ tạo thị trường đầu cho sản phẩm - Cần gắn phát triển nông nghiệp với vấn đề nông dân, nông thôn môi trƣờng sinh thái: + Kết hợp với chương trình nông thôn Chính phủ, mà tỉnh chọn Tuyên Hóa làm huyện làm điểm nhằm góp phần nâng cao đồi sống vật chất tinh thần cho nhân dân - Đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, tránh việc tiêu thụ sản phẩm chưa qua chế biến, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có sức cạnh tranh thị trường, nhằm mang lại hiệu kinh tế cao, thực quy trình Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 bước từ khâu sản xuất đến khâu chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp trước tiêu thụ - Đổi hoàn thiện công tác quy hoạch nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi huyện, đảm bảo cho nông nghiệp phát triển bền vững, gia tang tổng sản phẩm nông nghiệp địa bàn huyện - Đẩy mạnh chuyển dịch cấu trồng vật nuôi, tổ chức lại hình thức sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên nhu cầu tiêu thụ thị trường Định hướng số vùng chuyên canh cụ thể 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp xã hội - Đào tạo hướng dẫn kỹ thuật cho người làm nông nghiệp chuyển giao kỹ thuật cho nông dân - Bố trí hợp lý lực lượng lao động nông nghiệp phù hợp để sử dụng lao động hiệu quả, tránh tình trạng dôi thừa, cân đối lại lao động nội ngành nông nghiệp - Tích cực tạo nhiều việc làm cách phát triển thêm số ngành nghề sản xuất, ngành nghề phụ trợ, phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề để giải lao động dôi dư, vừa giải công việc cho người sản xuất nông nghiệp lúc nông nhàn, tăng thu nhập + Chính sách khuyến khích hỗ trợ đào tạo việc làm: Khuyến khích người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ cách tạo điều kiện xắp sếp vị trí, việc làm phù hợp sau đào tạo, chế độ tiền lương, tiền thưởng đãi ngộ hợp lý, cung cấp thông tin việc làm thị trường lao động địa phương, phối hợp với huyện Tuyên Hóa để mở rộng mạng lưới thông tin tư vấn việc làm, tìm kiếm phát triển thị trường lao động bên ngoài, kể xuất lao động Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.2.3 Nhóm giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp môi trường - Khai thác hợp lý hiệu nguồn tài nguyên đảm bảo tính kế thừa cho hệ tương lai gắn với bảo vệ nguồn nước, không khí nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững bảo vệ môi trường - Quan tâm chăm sóc, bảo vệ nguồn tài nguyên đất, nước, không khí…không bị cạn kiệt người khai thác, sử dụng; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực môi trường có hội tham gia đầu tư vào lĩnh vực nhằm tăng khả làm màu mỡ đất, tránh ô nhiễm môi trường để có điều kiện tái sản xuất mở rộng Thực tốt chương trình mục tiêu quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn, điều kiện triển khai thực xây dựng nông thôn Tuyên Hóa - Nâng cao nhận thức cộng đồng, làm cho người hiểu rõ có ý thức cao công tác bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp môi trường sống người KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Kiến nghị a Chính sách Nhà nước Chính phủ cần có sách quốc gia quy định rõ việc chấp hành nghiêm túc công tác quy hoạch, công tác quản lý, khai thác sử dụng đất cách có hiệu quả; tránh tình trạng sử dụng đất tùy tiện, sai mục đích, hiệu kinh tế thấp b Bộ Nông nghiệp & phát triển Nông thôn Bộ cần có chương trình quốc gia phát triển nông nghiệp bền vững; có định hướng quy hoạch vùng, miền sách ưu đãi phù hợp cho địa phương; tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, tự phát, thiếu tính thống nhất, việc tự ý chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi giá thị trường thay đổi; không chấp hành định hướng quy hoạch phát triển địa phương, khu vực c Tỉnh Quảng Bình huyện Tuyên Hóa Tỉnh sở, ngành tỉnh Quảng Bình cần tạo điều kiện thuận lợi đầu tư kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho sản xuất nông nghiệp, xem chiến lược lâu dài cho sách an ninh lương thực phát triển bền vững quốc gia, tỉnh huyện; đồng thời tỉnh cần có hướng ưu tiên cho huyện Tuyên Hóa việc đào tạo đội ngũ cán bộ, cán làm công tác quản lý, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp nhằm đem lại hiệu qủa kinh tế cao, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững Kết luận Tình hình nông nghiệp huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình đạt số thành tựu định Tuy vậy, vấp Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 phải không khó khăn tồn Đó có số yếu tố kìm hãm phát triển vốn đầu tư ít, trình độ lao động hạn chế, ảnh hưởng thiên tai, lạm phát, khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất chậm…Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm nông nghiệp huyện chưa cao, suất lao động thực tế thấp, thị trường đầu bị thu hẹp, sách quản lý định hướng phát triển quyền địa phương chưa đồng bộ…đã tác động đến phát triển ngành định hướng phát triển bền vững nông nghiệp huyện Vì tương lai, để phát triển bền vững nông nghiệp huyện cần có quan tâm, xây dựng hệ thống sách định hướng phát triển cách đồng bộ, hiệu cấp ủy đảng, quyền địa phương cấp Đồng thời, cần có tham gia tích cực người dân địa phương để phát huy tối đa kết đạt khắc phục khó khăn gặp phải nhằm nâng cao giá trị, chất lượng nông nghiệp, phát triển bền vững nông nghiệp huyện phù hợp với định hướng phát triển chung toàn Tuyên Hóa tương lai Footer Page 26 of 145 ... TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm phát triển bền vững nông nghiệp a Phát triển bền vững b Phát triển bền vững nông nghiệp 1.1.2 Ý nghĩa phát. .. xuất nông nghiệp địa bàn huyện Tuyên Hóa hướng tới 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN TUYÊN HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2009-2012 2.2.1 Thực trạng phát triển bền vững nông nghiệp. .. CHÍ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP 1.2.1 Phát triển bền vững nông nghiệp kinh tế a Nội dung b Tiêu chí 1.2.2 Phát triển bền vững nông nghiệp xã hội a Nội dung b Tiêu chí 1.2.3 Phát triển bền vững
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bìn, Phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bìn, Phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bìn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay