Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

26 18 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 19:20

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN NGUYÊN TRÂN NGHIÊN CỨU VỀ SAI SÓT TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện : TS Phạm Hoài Hương Phản biện : TS Lê Xuân Lãm Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 06 tháng 10 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, nhu cầu cho nhận thông tin, đặc biệt thông tin tài giữ vai trò tối quan trọng để đưa định kinh doanh then chốt Tính minh bạch, tính trung thực thông tin tài đóng vai trò lớn việc ổn định thị trường chứng khoán ổn định xã hội Không kinh tế ngày phát triển mạnh, quy mô kinh doanh công ty toàn cầu hóa hoạt động thương mại ngày mở rộng, dẫn tới phức tạp công tác kế toán , kiểm toán theo mà tăng lên Tại Việt Nam, năm gần xảy nhiều vụ gian lận báo cáo tài Việc không phát gian lận nhiều nguyên nhân phải kể đến trách nhiệm kiểm toán viên công ty kiểm toán Vì vậy, việc phát gian lận sai sót báo cáo tài chủ đề mang tính thời nhằm nâng cao tính minh bạch, tính đáng tin cậy thông tin tài việc định kinh tế Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp thực trạng sai sót báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Vận dụng mô hình nghiên cứu phát gian lận báo cáo tài để dự đoán khả sai sót báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng sai sót báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nào? - Làm để phát khả sai sót trọng yếu báo cáo tài công ty niêm yết? Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng Luận văn nghiên cứu sai sót báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Sai sót bao gồm gian lận sai sót không cố ý Tuy nhiên, sai sót gian lận nội dung nhấn mạnh luận văn tài liệu tập trung đánh giá thủ thuật gian lận phương pháp phát gian lận báo cáo tài Do thông tin gian lận báo cáo tài chính, sai sót trọng yếu theo hướng thổi phồng lợi nhuận sử dụng luận văn đo lường tương đối gian lận 4.2 Phạm vi nghiên cứu Mẫu nghiên cứu chọn từ công ty niêm yết thị trường chứngkhoán Việt Nam Số liệu nghiên cứu luận văn số liệu năm 2012 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu chia sẻ từ nghiên cứu Nguyễn Công Phương cộng (2014), thu thập từ website chuyên đầu tư chứng khoán vietstock.vn, cafef.vn - Phương pháp xử lý thông tin: sử dụng kết hợp phần mềm tính toán xử lý excel, … - Mô hình nghiên cứu: Luận văn sử dụng mô hình Beneishđể dự đoán khả sai sót trọng yếu gian lận báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Ý nghĩa thực đề tài Thông qua khảo sát, thống kê kết hợp nghiên cứu tài liệu, luận văn tổng hợp thủ thuật sử dụng để làm đẹp báo cáo tài công ty niêm yết kỹ thuật nhằm phát sai sót trọng yếu gian lận Từ đưa đề xuất kỹ thuật nhận Footer Page of 145 Header Page of 145 diện phát gian lận, giúp cho KTV, nhà đầu tư ban quản lý có thêm hiểu biết sai sót trọng yếu gian lận có định hướng đắn để ứng phó với gian lận báo cáo tài theo hướng hiệu quả, xác nhanh chóng Tổng quan tài liệu Một số nghiên cứu nước gian lận báo cáo tài công ty niêm yết nghiên cứu Trần Thị Giang Tân (2009) khái quát phần nghiên cứu giới gian lận báo cáo tài Ở nước, có nhiều nghiên cứu chủ đề Chẳng hạn, nghiên cứu Beasley cộng (2001) tập trung phân tích yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động gian lận báo cáo tài công ty Bên cạnh việc nhận diện thuộc tính công ty có gian lận báo cáo tài chính, tác giả tập trung làm rõ chức năng, vai trò hiệu lực nhân tố (i) thù lao động cá nhân có liên quan, (ii) quản trị công ty, (iii), kiểm soát, (iv) văn hóa đạo đức Nghiên cứu Beneish (1999) nghiên cứu tiên phong xây dựng mô hình dự đoán khả gian lận báo cáo tài Dựa vào kỹ thuật gian lận thường sử dụng, Beneish thiết lập mô hình dự đoán (gọi tỷ số M-Score) để đánh giá có hay không khả công ty gian lận báo cáo tài Mô hình giúp nhà kiểm toán, nhà đầu tư, quan quản lý nhận diện công ty có khả gian lận báo cáo tài hay không với xác suất dự đoán 76% Mô hình Beneish giúp sinh viên trường đại học Cornell phát gian lận công ty Enron trước năm thời điểm công ty phá sản kiểm toán không tìm thấy Luận văn sử dụng mô hình Beneish để dự đoán khả sai sót trọng yếu gian lận báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Footer Page of 145 Header Page of 145 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm nội dung sau: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết đánh giá sai sót trọng yếu/ gian lận báo cáo tài doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng sai sót báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Chương 3: Nhận diện khả sai sót trọng yếu/gian lận báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Chương 4: Kết luận khuyến nghị CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀĐÁNH GIÁ SAI SÓT TRỌNG YẾU/GIAN LẬN TRONGBÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ SAI SÓT TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Các sai sót báo cáo tài phát sinh từ gian lận nhầm lẫn Để phân biệt gian lận nhầm lẫn, cần phải xem xét xem hành vi dẫn đến sai sót báo cáo tài cố ý hay không cố ý Luận văn chủ yếu sâu vào nghiên cứu sai sót cố ý báo cáo tài hay nói cách khác nghiên cứu gian lận báo cáo tài doanh nghiệp 1.1.1 Định nghĩa sai sót gian lận Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240(BTC, 2012, mục I:Quy định chung),“Sai sót báo cáo tài phát sinh từ gian lận nhầm lẫn Để phân biệt gian lận nhầm lẫn, cần phải xem xét xem hành vi dẫn đến sai sót báo cáo tài cố Footer Page of 145 Header Page of 145 ý hay không cố ý.” Như nhầm lẫn sai sót không cố ý gian lận sai sót cố ý Tuy nhiên, gian lận nội dung nhấn mạnh luận văn tài liệu tập trung đánh giá thủ thuật gian lận phương pháp phát gian lận báo cáo tài Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 240 (BTC, 2012, mục I:Quy định chung) có định nghĩa gian lận sau : “Gian lận hành vi cố ý hay nhiều người Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhân viên bên thứ ba thực hành vi gian dối để thu lợi bất bất hợp pháp.” 1.2 ĐỘNG CƠ VÀ CƠ HỘI THỰC HIỆN GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240(BTC, 2012, Phụ lục 1) động cơ, hội thực gian lận báo cáo tài trình bày 1.2.1 Sự ổn định tài hay khả sinh lời bị ảnh hưởng tình hình kinh tế, ngành nghề kinh doanh hay điều kiện hoạt động đơn vị Tình hình tài hay mức sinh lời không ổn định doanh nghiệp nguyên nhân phổ biến khiến doanh nghiệp phải thực thao túng báo cáo tài 1.2.2 Áp lực cao ban giám đốc nhằm đáp ứng yêu cầu kỳ vọngcủa bên thứ ba Thông thường công ty muốn nhận vốn đầu tư từ bên thứ ba thiết công ty phải có báo cáo tài hợp lý thể sức khỏe tài tốt công ty Chính lý mà ban giám đốc dù muốn hay không muốn có xu hướng tiến hành thao túng báo cáo tài để nhận ủng hộ từ bên thứ ba Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.3 Các thông tin cho thấy tình hình tài cá nhân Ban giám ốc Hội đồng quản trị bị ảnh hưởng kết hoạt động doanh nghiệp Phần lớn khoản thu nhập Ban giám đốc Hội đồng quản trị (như tiền thưởng, quyền mua chứng khoán thỏa thuận toán theo mức lợi nhuận) chưa chắn phụ thuộc vào việc đạt mục tiêu giá chứng khoán, kết kinh doanh, tình hình tài luồng tiền Các khoản thu nhập phụ thuộc vào việc đạt mục tiêu liên quan đến số tài khoản cụ thể hoạt động lựa chọn đơn vị, xét phương diện tổng thể tài khoản hoạt động không trọng yếu đơn vị 1.3 NHỮNG THỦ THUẬT GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nguyễn Công Phương cộng (2014) tổng hợp năm thủ thuật gian lậntrong báo cáo tài Các thủ thuật trình bày lại 1.3.1 Ghi nhận sai doanh thu thời kỳ ghi nhận doanh thu Tồn nhiều cách làm sai lệch doanh thu ghi nhận kỳ Thông thường thủ đoạn ghi nhận trước doanh thu trước thực 1.3.2 Ghi nhận doanh thu ảo Doanh thu ảo tạo thông qua việc ghi nhận doanh thu thực tế doanh thu không phát sinh Doanh thu ghi nhận liên quan đến khách hàng có thục tế khách hàng thực Kết làm tăng doanh thu, lợi nhuận tài sản Chẳng hạn vụ bê bối công ty bảo hiểm Equity Funding Mỹ liên quan đến ghi nhận doanh thu ảo để thổi phòng Footer Page of 145 Header Page of 145 doanh thu khoản phải thu khách hàng1 Để tạo doanh thu ảo, CEO công ty tạo hợp đồng bảo hiểm giả Bảy năm sau (năm 1973), gian lận phát nhân viên bất mãn Tại thời điểm đó, giá trị khoản phải thu khách hàng giả tỷ đô la (trong số tỷ đô phải thu khách hàng) 1.3.3 Che dấu nợ Che dấu nợ nhằm giảm thiểu tình trạng khó khăn tài Một cách che dấu nợ trì hoãn việc ghi nhận khoản nợ tháng 12 năm tài (khi chi phí năm hành không lớn), khoản nợ ghi nhận tháng năm tài 1.3.4 Công bố thông tin báo cáo tài không Một nguyên tắc gian lận luôn che dấu gian lận Các doanh nghiệp có gian lận tìm cách che dấu vi phạm sổ kế toán Một hình thức che dấu khác che dấu thông tin công bố báo cáo tài Bỏ sót công bố thông tin nợ, kiện quan trọng, giao dịch bên có liên quan, giao dịch nội bộ, cách thức che dấu gian lận Công bố thông tin không thích hợp, không đầy đủ cách để che dấu chứng gian lận 1.3.5 Xác định giá tài sản, chi phí không Bằng việc nâng giá trị tài sản (thường hàng tồn kho, phải thu tài sản dài hạn), tăng vốn hoá chi phí, giảm chi phí (như chi phí dự phòng, khấu hao, ), doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận vốn chủ sở hữu cao thực tế Một công ty có thổi phồng tài sản nhằm gia tăng lợi nhuận kỳ; chẳng hạn ghi tăng tài sản tăng vốn chủ sở hữu tăng doanh thu (thu nhập) tạo khoản lợi nhuận phù phép Theo Singleton Singleton (2010, tr 81) Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.4 TRÁCH NHIỆM NGĂN NGỪA VÀ PHÁT HIỆN GIAN LẬN 1.4.1 Trách nhiệm ban giám đốc Việc ngăn ngừa phát gian lận trước hết thuộc trách nhiệm Hội đông quản trị Ban giám đốc công ty kiểm toán Điều quan trọng Ban giám đốc, với giám sát hội đồng quản trị, phải đặc biệt ý đến việc ngăn ngừa gian lận nhằm làm giảm bớt hội thực hành vi gian lận phát gian lận qua thuyết phục cá nhân không thực hành vi gian lận khả bị phát xử phạt Trách nhiệm bao gồm việc cam kết tạo văn hóa trung thực hành vi có đạo đức mà tăng cường hoạt động giám sát tích cực hội đồng quản trị 1.4.2 Trách nhiệm kiểm toán viên Khi thực kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, kiểm toán viên chịu trách nhiệm đạt đảm bảo hợp lý liệu báo cáo tài chính, xét phương diện tổng thể, có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn hay không Do hạn chế vốn có kiểm toán, nên có rủi ro tránh khỏi kiểm toán viên không phát số sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, kể kiểm toán lập kế hoạch thực theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (xem đoạn A51 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200) 1.5 NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Theo tác giả Igor Pustylnick, 2009 thìmột mô hình áp dụng để nhận diện khả gian lận báo cáo tài Mô hình M-score tạo chế phòng ngừa rủi ro hiệu chống lại thao tác lợi nhuận Tỉ số tạo để sử dụng việc tính toán rủi ro thao tác lợi nhuận Beneish việc nghiên cứu Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 liệu bao gồm lợi nhuận trước kiểm toán sau kiểm toán, doanh thu trước kiểm toán sau kiểm toán, tiêu khác bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2010 số lượng công ty thu sàn chứng khoán 442 công ty Năm 2011 số lượng công ty tăng lên 628 công ty năm 2012 số đạt 652 công ty Các số liệu thu thập từ nguồn stox.vn số cụ thể chi tiết, có nhiều tiêu thu thập chương tập trung nghiên cứu hai tiêu tiêu doanh thu tiêu lợi nhuận Đây hai tiêu vô quan trọng có ảnh hưởng đến định bên có liên quan Việc phân tích hai tiêu doanh thu nói phần đánh giá thực trạng gian lận báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.2.1 Thống kê công ty bị phát có sai sót báo cáo tài thị trường chứng khoán Việt Nam Năm 2010 số lượng tổng công ty niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam 428 công ty theo tiêu lợi nhuận có đến 197 công ty chiếm tỷ lệ 45% có lợi nhuận giảm sau kiểm toán so với trước kiểm toán Qua năm 2011 số lượng công ty có nhảy vọt đáng kể, tổng số công ty thị trường chứng khoán 628 công ty số lượng công ty có lợi nhuận sau kiểm toán giảm so với trước kiểm toán đạt mốc 311 công ty với tỷ lệ 50% Năm 2012 số lượng công ty niêm yết sàn chứng khoán tăng lên 652 công ty theo tiêu lợi nhuận có khoảng 314 công ty có lợi nhuận sau kiểm toán giảm so với trước kiểm toán chiếm tỷ lệ 48% Có thể nhận thấy qua năm từ 2010 đến năm 2012 tỷ lệ công ty có thay đổivề Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 lợi nhuận sau kiểm toán so với trước kiểm toán xấp xỉ 50% Điều cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam cần có nhiều biện pháp để hạn chế giảm bớt mức tỷ lệ a Thực trạng sai sóttrong báo cáo tài năm 2010 Số lượng tỷ lệ công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam có điều chỉnh tăng giảm không điều chỉnh năm 2010 trình bày Bảng số 2.1 Kết cho thấy, vào năm 2010 số lượng công ty niêm yết phải điều chỉnh lại lợi nhuận chiếm tỷ lệ lớn so với công ty không điều chỉnh Tình trạng sai sót báo cáo tài công ty mang tính phổ biến toàn thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 Trong báo cáo tài năm 2010, nhiều doanh nghiệp sau kiểm toán mức lãi giảm mạnh 30-50% Có thể kể đến CTCP Thủy hải sản Việt Nhật (VNH) lợi nhuận ròng năm 2010 sau kiểm toán 2,92 tỷ đồng (thay mức công bố trước 6,85 tỷ đồng) Ở góc nhìn tổng quát hơn, có nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan đưa đến chênh lệch báo cáo tài doanh nghiệp trước sau kiểm toán b Thực trạng sai sót báo cáo tài năm 2011 Kết cho thấy, năm 2011 số lượng công ty niêm yết thị trường chứng khoán có tăng lên tỷ lệ công ty điều chỉnh không điều chỉnh gần không thay đổi Top 10 công ty có báo cáo mức lợi nhuận tăng cần phải tiến hành điều chỉnh giảm lợi nhuận sau kiểm toán trình bày Bảng 2.5 Hiện tượng lãi sau kiểm toán giảm mạnh so với trước kiểm toán tượng thường gặp mùa kiểm toán Mùa kiểm toán Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 năm 2011 chứng kiên nhiều doanh nghiệp khiến cổ đông bất an lệch 10% c Thực trạng sai sóttrong báo cáo tài năm 2012 Mỗi mùa báo cáo tài qua, vấn đề chênh lệch số liệu sau kiểm toán hay ý kiến ngoại trừ kiểm toán viên làm nhức nhối giới đầu tư quan quản lý đến tình trạng không thuyên giảm Bảng thống kê sau cho thấy số lượng tỷ lệ công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam có điều chỉnh tăng, giảm không điều chỉnh năm 2012 Thông qua bảng phân loại điều chỉnh Bảng 2.7, nhận thấy năm 2012 có nhiều công ty xảy sai sót lúc công bố báo cáo tài sau kiểm toán phải công bố điều chỉnh Số lượng công ty điều chỉnh lợi nhuận cổ đông đạt 118 tổng số công ty điều tra 652 công ty Số công ty lại có đến 48% công ty có động thái điều chỉnh giảm lợi nhuận Qua ba năm từ năm 2010 đến năm 2012 giá trị chênh lệch giảm lợi nhuận sau kiểm toán so với trước kiểm toán công ty có chiều hướng xuống Tuy nhiên ba năm qua công ty PVX có mặt top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận giảm sau kiểm toán, công ty khác mặc dùcó chênh lệch năm năm có điều chỉnh đáng kể để làm thay đổi giá trị không dẫn đến tình trạng chênh lệch lợi nhuận nhiều Đối với trạng mà công ty PVX gặp phải bên thứ ba cần phải quan sát thêm tình hình PVX năm để đưa định phù hợp 2.2.2 Những thủ thuật sử dụng làm sai lệch số liệu báo cáo tài a Ghi nhận sai doanh thu Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Thông thường phương pháp thủ thuật công ty niêm yết sử dụng phổ biến nhằm tăng lợi nhuận báo cáo kết xác định kinh doanh sau kiểm toán đưa ý kiến giải trình chênh lệch Không ghi nhận sai doanh thu bán hàng mà doanh nghiệp nhắm vào doanh thu tài để thực sai sót b Đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ Nhiều doanh nghiệp có chênh lệch lớn từ việc đánh giá tỷ giá ngoại tệ Lợi nhuận sau kiểm toán CTCP Hàng hải Sài Gòn (HoSE: SHC) giảm 2.7 tỷ đồng SHC chưa tính đến chênh lệch tỷ giá đồng USD với khoản vay ngoại tệ để mua tàu Còn trường hợp HT1 ngược lại, lợi nhuận sau kiểm toán tăng tỷ Trong có góp phần chênh lệch tỷ giá 2.9 tỷ đồng Ngoài nguyên nhân nêu nhiều nguyên nhân khác kết chuyển thêm chi phí năm từ khoản mục đơn vị treo tài khoản chi phí trả trước, trích lập thêm điều chỉnh giảm chi phí khấu hao tài sản cố định, trích lập quỹ dự phòng trợ cấp việc …Tuy nhiên, thông thường khoản ảnh hưởng đến kết lợi nhuận doanh nghiệp b Chênh lệch dự phòng giảm giá hàng tồn kho đầu tư tài Chênh lệch chủ yếu báo cáo trước sau kiểm toán chủ yếu từ khoản trích lập dự phòng Hiện có Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Bộ Tài hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng, giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất khoản đầu tư tài Trong năm 2010, giá nguyên vật liệu biến động mạnh với giảm mạnh thị trường chứng khoán ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 động doanh nghiệp Rất nhiều doanh nghiệp phải trích lập dự phòng hàng tồn kho khoản đầu tư tài thời điểm cuối năm Tuy nhiên, việc tính toán trích lập nảy sinh nhiều vấn đề từ việc bất nội dung thông tư Doanh nghiệp sử dụng điều khoản để đưa quan điểm mình, kiểm toán viên lại sử dụng điều khoản thông tư để tính toán lại khoản dự phòng đưa ý kiến riêng Bảng 2.12: Một số doanh nghiệp có chênh lệch dự phòng HTK năm 2012 ĐVT: tr đồng Dự phòng khoản đầu tư tài nguyên nhân dẫn đến khoản chênh lệch báo cáo trước sau kiểm toán Hầu hết doanh nghiệp vướng mắc việc hạch toán khoản Đặc biệt việc xem xét việc trích lập cho khoản đầu tư thị trường OTC, liên doanh, liên kết quy định nhiều vướng mắc Bảng 2.13: Một số doanh nghiệp có chênh lệch dự phòng đầu tư tài Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 CHƯƠNG NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG SAI SÓT TRỌNG YẾU/GIAN LẬNBÁO CÁO TÀI CHÍNHBẰNG MÔ HÌNH BENEISH 3.1 PHƯƠNG PHÁP CỦA BENEISH ĐỂ NHẬN DIỆN KHẢ NĂNG GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Phát sai sót báo cáo tài thực thông qua hoạt động kiểm toán công ty kiểm toán độc lập Ngoài ra, nhà nghiên cứu nước đề xuất số mô hình để nhận diện khả có gian lận báo cáo tài công ty Chương vận dụng mô hình Beneish (1999) để thử phát sớm khả sai sót trọng yếu/gian lận báo cáo tài công ty niêm yết sàn chứng khoán Nguyễn Công Phương cộng (2014) trình bày giải thích chi tiết mô hình Beneish-Mô hình nghiên cứu phát khả gian lận báo cáo tài Mô hình trình bày chi tiết sau Mô hình Beneish (1999) bao gồm tám biến giải thích sau: Mi = -4.84 + 0.92*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI + 0.892*SGI + 0.115*DEPI - 0.172*SGAI + 4.679*TATA; - 0.327*LVGI  DSRI: Chỉ số phải thu khách hàng so với doanh thu DSRI =(Khoản phải thut / Doanh thu thuầnt) / (Khoản phải thut-1 / Doanh thu t-1)  Chỉ số tỷ lệ lãi gộp (GMI) GMI = [(Salest-i - COGSt-i) / Salest-i] / [(Salest - COGSt) / Salest]  Chỉ số chất lượng tài sản (AQI) AQI = [1 - (Current Assetst + PP&Et) / Total Assetst] / [1 - (Current Assetst-1 +PP&Et-1) / Total Assetst-1)] Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 PP&Et: Giá trị lại tài sản dài hạn hữu hình quyền sử dụng đất, gồm TSCĐ hữu hình, TSCĐ thuê tài chính, giá trị xây dựng dở dang, bất động sản đầu tư, quyền sử dụng đất  Chỉ số tăng trưởng doanh thu bán hàng (SGI) SGI = Salest / Salest-1  Chỉ số tỷ lệ khấu hao (DEPI) DEPI = [Depreciationt-1/(PP&Et-1 + Depreciationt-1)]/[Depreciationt /(PP&Et +Depreciationt)]  Chỉ số chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp (SGAI) SGAI = (SG&A Expenset / Salest) / (SG&A Expenset-1 / Salest-1)  Chỉ số đòn bẩy tài (LVGI) LVGI = [(Current Liabilitiest + Total Long Term Debtt) / Total Assetst] / [(Current Liabilitiest-1 + Total Long Term Debtt-1) / Total Assetst-1]  Chỉ số biến dồn tích accruals so với tổng tài sản (TATA) TATA = (Net Incomet - Cash Flows from Operationst) / Total Assetst Tám biến mô hình Beneish chia thành hai nhóm: nhóm biến giúp nhận diện gian lận nhóm lại phản ánh động gian lận Các biến nhận diện khả gian lận gồm DSRI, AQI, DEPI, TATA Các biến nhận diện động gian lận gồm GMI, SGI, SGAI, LVGI 3.2 VẬN DỤNG MÔ HÌNH BENEISH ĐỂ DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG GIAN LẬN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.2.1 Thu thập số liệu Số liệu báo cáo tài trước kiểm toán chia sẻ từ nghiên cứu Nguyễn Công Phương cộng (2014) thu thập từ website http://vietstock.vn để bổ sung số liệu không đầy đủ Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01(BTC, 2012, chuẩn mực chung, đoạn 09), “Thông tin coi trọng yếu trường hợp thiếu thông tin thiếu tính xác thông tin làm sai lệch đáng kể BCTC, làm ảnh hưởng đến định kinh tế người sử dụng BCTC Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn tính chất thông tin sai sót đánh giá hoàn cảnh cụ thể Tính trọng yếu thông tin phải xem xét phương diện định lượng định tính.” Về mặt định lượng, theo tài liệu hướng dẫn chuẩn mực kiểm toán số 320 (BTC, 2012, phần yêu cầu hướng dẫn) tỷ lệ % xác định sai sót trọng yếu tùy thuộc vào tiêu chí lựa chọn Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Chuẩn mực kế toán quốc tế không đưa quy định cụ thể Tuy nhiên, giới, dựa kinh nghiệm hoạt động kiểm toán báo cáo tài 100 năm, có tỷ lệ % để nhận diện sai sót trọng yếu thừa nhận chung ngành kiểm toán giới, sở số liệu thống kê quan điểm đại phận nhà đầu tư, người trực tiếp sử dụng báo cáo tài chính, áp dụng rộng rãi nước riêng lợi nhuận trước thuế mức tỷ lệ % sai sót yếu lợi nhuận trước thuế đưa nằm khoảng từ 5-10% Khung tỷ lệ % nói hình thành từ kinh nghiệm thực tế KTV công ty kiểm toán chọn tỷ lệ % tỷ lệ % tối đa Về mặt định tính nói lợi nhuận tiêu xem xét đến lợi nhuận tiêu có tầm quan trọng lớn người sử dụng tất tiêu Dựa khung trọng yếu lợi nhuận đưa trên, thấy 30 công ty có mức giảm lợi nhuận sau kiểm toán nhiều có công ty MSN có tỷ lệ 3,3% công ty PPC( với tỷ lệ 1,26%), dấu hiệu sai sót trọng yếu, riêng công ty Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 lại có mức tỷ lệ ngang cao hơn(theo giá trị tuyệt đối) Chứng tỏ công ty có sai sót trọng yếu hay nói cách khác có khả thực hành vi thao túng báo cáo tài Số liệu công ty tính toán qua mô hình Mscore thông qua hàm excel thiết lập cho mô hình Beneish để tính toán số M-score 3.2.2 Kết phân tích Kiểm nghiệm hành vi gian lận báo cáo tài mô hình Beneish thông qua số M-Score thực 30 công ty có quy mô gian lận lớn theo phát kiểm toán độc lập Minh hoạ số liệu chi tiết kết tính toán qua mô hình Beneish công ty điển hình có số M-Score lớn -2,22 sau Bảng 3.3: công ty đại diện mẫu có M-Score lớn -2,22 Mã CK LN trước thuế trước kiểm toán LN trước Chênh lệch sau thuế sau kiểm kiểm toán/ toán trước kiểm toán % chênh lệch sau kiểm toán/ trước kiểm toán Tỷ VND Tỷ VND Tỷ VND % PVX -1,460 -1,823 -363 24.86 HLC 137 28 -109 -79.56 MPC 115 34 -81 -70.43 SBT 514 422 -92 -17.90 Giá trị biến M-score TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam(PVX) Bảng 3.4 : Giá trị biến hệ số M-Score TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVX) Thông số Năm Doanh thu Footer Page 20 of 145 2012 4,904,997,582,829 2011 9,271,919,586,481 Header Page 21 of 145 19 Giá vốn hàng bán 4,864,468,525,888 8,262,007,212,838 Khoản phải thu 1,056,206,136,451 1,351,746,645,222 14,125,278,467,588 9,770,329,440,533 5,837,673,108,620 6,179,684,890,221 255,728,691,715 144,529,137,465 20,167,227,773,393 16,773,069,079,849 1,012,236,770,136 733,436,709,415 -1,520,525,252,613 97,245,383,506 1,033,717,516,835 -1,102,257,938,237 12,500,460,921,897 9,712,951,439,408 2,164,981,170,437 1,580,335,179,855 204,276,197,185 823,054,749,095 Tài sản ngắn hạn Nguyên giá TSCĐ Khấu hao Tổng tài sản Chi phí BH QLDN Lợi nhuận sau thuế Lưu chuyển từ HĐKD Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Derived Variables Other L/T (CA+PPE)] Assets [TA- DSRI 1.477 GMI 13.182 AQI 0.206 SGI 0.529 DEPI 0.545 SGAI 2.609 TATA -0.127 LVGI 1.080 M-score variable model 2.70 Nguồn: vietstock.vn Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 M-score công ty 2.70>-2,22 dấu hiệu cho thấy từ năm 2011 đến năm 2012 TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam thực hành vi thao túng báo cáo tài công ty Dựa vào tỷ lệ số tương ứng mô hình Beneish MScore đa phần số cho thấy dấu hiệu xấu chẳng hạn số GMI PVX 13,182 >1 , số DSRI 1,477 >1 Tỷ lệ DSRI lớn thay đổi sách tín dụng để gia tăng doanh thu bán hàng có nhiều đối thủ cạnh tranh Tuy nhiên, tăng lên không tương xứng khoản phải thu khách hàng so với doanh thu thủ thuật nhằm thổi phồng doanh thu DSRI lớn khả lớn doanh thu lợi nhuận báo cáo cao so với thực tế Kết phân tích cho thấy mô hình Beneish M-Score phát 53,33% (16/30 công ty) số công ty bị phát gian lận báo cáo tài Với tỷ lệ phát 53,33%, mô hình Beneish M-Score sử dụng nhằm phát sớm số công ty có khả thực hành vi thao túng báo cáo tài Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN Gian lận phát triển với phát triển mạnh mẽ kinh tế Chính tách rời quyền sở hữu quyền quản lý làm phát triển hình thức gian lận gian lận người quản lý, nhân viên người chủ sở hữu Tuy nhiên đến kỷ 20, với phát triển nhanh chóng kinh tế giới, đặc biệt vai trò quan trọng thị trường chứng khoán - kênh huy động vốn hiệu thị trường tài giới, làm phát sinh nhiều loại gian lận thực số người ban giám đốc, nhân viên, điển hình gian lận báo cáo tài Với tình hình gian lận kể đòi hỏi cần có phân tích nghiên cứu đầy đủ hình thức gian lận nhiên vấn đề dừng lại mức độ khiêm tốn Thông qua chương sau áp dụng mô hình Beneish với 30 công ty chọn có tỷ lệ phát gian lận 63,33%, mô hình Beneish M-Score sử dụng nhằm phát sớm số công ty có khả thực hành vi thao túng báo cáo tài thị trường Việt Nam 4.2 KHUYẾN NGHỊ TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.2.1 Khuyến nghị vận dụng mô hình Beneish để hỗ trợ cho việc dự đoán khả sai sót/gian lận báo cáo tài Bất kỳ thao tác tiêu chuẩn riêng lẻ phát từ 50-70% gian lận tất trường hợp Tuy nhiên theo nhu cầu bên thứ mong muốn nâng mức tỷ lệ phát lên cao Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Ngoài việc áp dụng mô hình Beneish M-Score áp dụng kết hợp thêm hai mô hình mô hình Altman Z-Score mô hình P-Score, kết hợp ba mô hình phát thao tác báo cáo tài chính, hội phát gian lận lên đến 96,55% báo cáo tài (Theo tác giả Igor Pustylnick, 2009) Với xác suất phát việc kết hợp hoàn toàn giúp cảnh báo cho quan kiểm toán gian lận có tồn báo cáo công ty công việc nhiều cần thực kiểm toán viên 4.2.2 Khuyến nghị giải pháp hạn chế sai sót/gian lận báo cáo tài Sai sót nói chung gian lận nói riêng báo cáo tài nói riêng phát triển với phát triển xã hội ngày biểu tinh vi, hành vi triệt tiêu Gian lận có ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển xả hội Tại Việt Nam quốc gia giới, nguy xuất gian lận báo cáo tài doanh nghiệp cao a.Đối với công ty Để hạn chế phát gian lận, trước hết cần xây dựng Hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu Các doanh nghiệp Việt Nam cần có nhận thức đắn đầy đủ tầm quan trọng lợi ích việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội vững mạnh Ngoài ra, để phát gian lận, doanh nghiệp cần sử dụng biện pháp khác là: thành lập phận kiểm toán nội bộ, hay thiết lập đường dây nóng để thu nhận thông tin nhanh chóng b Đối với kiểm toán viên Cần tăng cường trách nhiệm kiểm toán gian lận kiểm toán báo cáo tài xu hướng chung quốc gia giới Bởi lẽ xét cùng, mục Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 tiêu quan trọng kết kiểm toán báo cáo tài phải nhằm góp phần ổn định thị trường chứng khoán, thông qua việc xác nhận báo cáo tài có trung thực hợp lý hay không Nếu mục tiêu không đạt, tồn nghề nghiệp kiểm toán không cần thiết c Đối với nhà đầu tư Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cần có thêm hiểu biết kinh tế, tài kế toán Báo cáo doanh nghiệp cần theo dõi nhiều thời kỳ xâu chuỗi, nhìn thấy sức khoẻ thực doanh nghiệp Hãy thận trọng với “chiêu” làm đẹp sổ sách công ty mẹ, công ty Đó tượng chuyển vốn lòng vòng từ công ty họ hàng, công ty mẹ, công ty Những thủ thuật để làm đẹp báo cáo tài cuối năm doanh nghiệp gồm: Đẩy nợ cho “con” “con” nuôi “mẹ” d Đối với quản lý nhà nước Cần tăng cường xử phạt gian lận báo cáo tài Bộ Tài lường trước tất hành vi vi phạm việc lập báo cáo tài xảy thực tế quy định mức phạt cụ thể, tính răn đe không cao Bộ Tài dự kiến trình Chính phủ nâng mức phạt tối đa vi phạm hành lĩnh vực kế toán lên 30 triệu đồng “Mức phạt không thấp, chưa có tính răn đe không truy tố trước pháp luật hành vi gian lận nhằm trục lợi, gây thiệt hại nghiêm trọng đến nhà đầu tư”, Chủ tịch Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam Đặng Văn Thanh bình luận Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Gian lận công bố thông tin báo cáo tài chủ đề thời Việc phát sinh gian lận báo cáo tài công ty có tầm vóc lớn làm phát sinh quan tâm ngày nhiều tính trung thực, hợp lý báo cáo tài Nó thách thức lớn người quản lý công ty kiểm toán viên việc phát sai sót báo cáo tài Do vậy, gian lận sai sót chủ đề nhiều nhà nghiên cứu nhiều nghề nghiệp khác quan tâm Dựa kiến thức tình hình thực tế, nghiên cứu triển khai, áp dụng mô hình Beneish M-Score vào thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012 nhằm xác minh lại khả áp dụng mô hình vào thực tế môi trường chứng khoán Việt Nam Thông qua đưa phương hướng đề xuất phù hợp giúp giảm thiểu khả thao túng báo cáo tài doanh nghiệp Footer Page 26 of 145 ... tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.2.1 Thống kê công ty. .. sót lúc công bố báo cáo tài sau kiểm toán phải công bố điều chỉnh Số lượng công ty điều chỉnh lợi nhuận cổ đông đạt 118 tổng số công ty điều tra 652 công ty Số công ty lại có đến 48% công ty có... chứng khoán Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng sai sót báo cáo tài công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam nào? - Làm để phát khả sai sót trọng yếu báo cáo tài công ty niêm yết? Footer
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay