Quản lý hoạt động học tập của học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

107 40 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 19:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRỊNH THANH BÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRỊNH THANH BÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS Phan Văn Kha HÀ NỘI, 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn Thạc sĩ này, tác giả nhận đƣợc nhiều giúp đỡ tập thể cá nhân; Tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giá học sƣ phạ hiệu Trƣ ng đại Nội Qu thầy c giáo, cán nhân vi n trƣ ng tận t nh giảng dạy tạo điều iện ọi thuận lợi cho tác giả su t h a học v a qua Đ hoảng th i gian v c ng qu báu, b chuy n ch giúp cho tác giả nâng cao n, nghiệp vụ quản l phƣơng pháp nghi n c u hoa học, đ ng th i tiếp tục r n luyện ph chất ch nh trị, đạo đ c, l i s ng nhà giáo ngƣ i c ng tác nghi n c u hoa học Đ c biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS - Đào Hiền Chi, ngƣ i hƣớng dẫn hoa học tận t nh, quan tâ giúp đỡ đầy trách nhiệ với tác giả su t tr nh nghi n c u Luận văn M c d c gắng tr nh thực song luận văn h tránh hỏi thiếu s t Tác giả nh ong nhận đƣợc iến đ ng g p, dẫn thầy, c giáo bạn b , đ ng nghiệp để c ng tr nh hoa học sau thân c chất lƣợng Xin chân thành ơn! Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả Trịnh Thanh Bình LỜI CAM ĐOAN T i xin ca đoan s liệu ết nghi n c u luận văn trung thực h ng tr ng l p với đề tài hác T i xin ca ọi giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc ơn thông tin tr ch dẫn luận văn đƣợc rõ ngu n g c Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả Trịnh Thanh Bình đoan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 L chọn đề tài Lịch sử nghi n c u vấn đề Mục đ ch nghi n c u Khách thể đ i tƣợng nghi n c u Giả thuyết hoa học Nhiệ vụ nghi n c u Giới hạn phạ vi nghi n c u Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghi n c u Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ OẠT ĐỘNG ỌC TẬP CỦA ỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG C ÍN TRỊ CẤP UYỆN 1 T ng quan lịch sử vấn đề nghi n c u Một s hái niệ Khái niệ quản l 2 Khái niệ hoạt động học tập 11 Quản l hoạt động học tập 12 L luận ch nh trị 12 Quản l hoạt động học tập l luận ch nh trị 17 13 oạt động học tập Trung tâ Ch c năng, nhiệ BDCT cấp huyện 18 vụ Trung tâ BDCT cấp huyện 18 Các h nh th c hoạt động học tập 20 Quản l hoạt động học tập cho học vi n Trung tâ BDCT 21 Nội dung quản l hoạt động học tập 21 Các chủ thể quản l tr nh học tập 25 Y u cầu hách quan quản l hoạt động học tập cho học vi n Trung tâm BDCT 28 Kết luận chƣơng 31 Chƣơng T ỰC TRẠNG QUẢN LÝ OẠT ĐỘNG ỌC TẬP CỦA ỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BDCT UYỆN TIÊN DU, TỈN BẮC NIN 32 Khái quát Trung tâ b i dƣỡng ch nh trị huyện Ti n Du 32 1 Sơ lƣợc huyện Ti n Du 32 2.1 Trung tâ b i dƣỡng ch nh trị huyện Ti n Du 34 2 Thực trạng hoạt động học tập học vi n Trung tâ BDCT huyện Tiên Du 37 2 Nhận th c học vi n vai trò tầ quan trọng hoạt động học tập 37 2 Thực trạng h nh th c t ch c học tập cho học vi n 39 2 Thực trạng thực hoạt động học tập học vi n 41 Thực trạng quản l hoạt động học tập học vi n Trung tâ BDCT huyện Ti n Du 44 Thực trạng quản l thực ục ti u học tập LLCT học vi n 44 Thực trạng quản l thực c ng tác lập ế hoạch t ch c hoạt động học tập LLCT 46 3 Thực trạng quản l h nh th c điều iện phục vụ học tập cho học vi n 49 Đánh giá chung thực trạng quản l hoạt động học tập học viên Trung tâ BDCT 54 Ƣu điể , nhƣợc điể LLCT Trung tâ c ng tác quản l hoạt động hoạt động học tập BDCT huyện Ti n Du 54 Nguy n nhân ƣu điể hạn chế 57 Kết luận chƣơng 59 Chƣơng BIỆN P P QUẢN LÝ OẠT ĐỘNG ỌC TẬP CỦA ỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BDCT UYỆN TIÊN DU, TỈN BẮC NIN 60 Quan điể đề xuất biện pháp 60 1 Những quan điể 60 Nguy n tắc đề xuất biện pháp 63 Một s biện pháp cụ thể 67 Tăng cƣ ng lãnh đạo Đảng tr nh học tập b i dƣỡng LLCT 67 2 Ph i hợp ch t chẽ Ban giá đ c, cán quản l , ban cán lớp với giáo vi n quản l học tập 70 3 T ch c b i dƣỡng, tập huấn đội ngũ cán quản l , giảng vi n LLCT 74 Tăng cƣ ng đầu tƣ trang thiết bị, sở vật chất phục vụ học tập LLCT học vi n 78 3 M i quan hệ biện pháp 79 Khảo nghiệ t nh cần thiết t nh thi biện pháp quản l hoạt động học tập LLCT Trung tâ Mục đ ch, phạ LLCT uyện Ti n Du, Bắc Ninh 81 vi, đ i tƣợng hảo nghiệ 81 Kết hảo nghiệ 82 Kết luận chƣơng 85 KẾT LUẬN VÀ K UYẾN NG Ị 86 DAN MỤC TÀI LIỆU T AM K ẢO 89 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCN : Ban chủ nhiệ BDCT : B i dƣỡng ch nh trị CBGV : Cán giáo vi n LLCT : L luận ch nh trị TTBDCT : Trung tâ XHCN : Xã hội chủ nghĩa b i dƣỡng ch nh trị DANH MỤC BẢNG, DANH MỤC HÌNH Bảng Các lớp b i dƣỡng Trung tâm 46 Bảng 2 Đánh giá thực trạng quản l điều iện phục vụ học tập học vi n Trung tâ BDCT 52 Bảng Khảo nghiệ t nh cần thiết biện pháp 82 Bảng Khảo nghiệ t nh thi biện pháp 83 nh Vị tr địa l huyện Ti n Du 32 nh 2 Biểu đ ết điều tra h nh th c học tập LLCT Trung tâ 50 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài ọc tập l luận ch nh trị (LLCT) chế độ quy định Đảng đ i với cán bộ, đảng vi n iện nay, việc học tập, nâng cao tr nh độ LLCT đƣợc thực gắn với việc ti u chu n h a cán bộ, đảng vi n cấp Các trung tâ b i dƣỡng ch nh trị (TTBDCT) cấp huyện nơi trang bị iến th c phƣơng diện l luận thực tiễn cho cán huyện sở T nhu cầu học tập cán bộ, đảng vi n thực tế cho thấy, việc học tập LLCT, nâng cao tr nh độ đội ngũ đảng vi n, cán chủ ch t sở nhân t định nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản l địa phƣơng C ng tác giáo dục LLCT xây dựng Đảng vững ột nhiệ vụ quan trọng ạnh ch nh trị, tƣ tƣởng Th ng qua giáo dục LLCT cho l luận Chủ nghĩa Mác- L nin, Tƣ tƣởng vào quần chúng tạo n n s c Ch Minh thâ ạnh thúc đ y nghiệp cách nhập ạng phát triển Thực tế, đại đa s cán bộ, đảng vi n quần chúng sở, ngƣ i trực tiếp t ch c thực chủ trƣơng, đƣ ng l i Đảng, ch nh sách, pháp luật Nhà nƣớc Giai đoạn đất nƣớc ta th i ỳ c ng nghiệp h a, đại h a rộng hội nhập qu c tế Chủ nghĩa đế qu c lực th địch ngày ch ng phá cách đề ạng nƣớc ta nhiều â ƣu, thủ đoạn, nhiều vấn ới nảy sinh cần phải c th ng Đảng, đ ng thuận xã hội Trong văn iện ội nghị lần th nă Ban Chấp hành Trung ƣơng h a X rõ: C ng tác l luận lạc hậu tr n ột s t, chƣa đáp ng đƣợc đòi hỏi thực tiễn vận động nhanh ch ng, phong phú, ph c tạp, chƣa giải đáp đƣợc nhiều vấn đề thực tiễn đất nƣớc đ t ra…C ng tác lãnh đạo, quản l hoạt động l luận, chƣơng tr nh, nội dung, phƣơng pháp giáo dục LLCT nhà trƣ ng chậ y u cầu xã hội đ i ới, chƣa theo ịp tr nh độ phát triển 84 Các s liệu tr n cho thấy biện pháp đƣa c t nh thi cao, đ c biệt giải pháp tăng cƣ ng lãnh đạo Đảng c 90% iến cho thi, giải pháp hác nhƣ: T ch c b i dƣỡng, tập huấn đội ngũ cán quản l , giảng vi n c đ ng iến cho thi tr nh thực Tuy nhi n, biện pháp tăng cƣ ng đầu tƣ trang thiết bị, sở vật chất phục vụ c ng tác đào tạo c 25% cho h ng thi v cho Trung tâ nhiều h hăn inh tế n n việc đầu tƣ sở vật chất đại chƣa thực thi 85 Kết luận chƣơng Dựa tr n sở l luận chƣơng đánh giá thực trạng quản l hoạt động học tập LLCT học vi n Trung tâ BDCT uyện Ti n Du chúng t i đề xuất biện pháp quản l hoạt động học tập B n biện pháp đ là: 1/ Tăng cƣ ng lãnh đạo Đảng tr nh học tập b i dƣỡng LLCT; 2/ Ph i hợp ch t chẽ Ban giá đ c, cán quản l , ban cán lớp với giáo vi n quản l học tập; 3/ T ch c b i dƣỡng, tập huấn đội ngũ cán quản l , giảng vi n LLCT; 4/ Tăng cƣ ng đầu tƣ trang thiết bị, sở vật chất phục vụ học tập LLCT học vi n Các biện pháp tác động vào hâu yếu tr nh quản l hoạt động học tập học vi n Trung tâm nhằ nâng cao chất lƣợnghọc tập học vi n Trung tâ pháp đƣợc đánh giá qua Các biện iến chuy n gia cho thấy t nh cần thiết thi 86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Quản l hoạt động học tập LLCT TTBDCT huyện hoạt động quản l v a ang đ c điể chung quản l chƣơng tr nh giáo dục, c hệ th ng, bản, đ ng bộ; song với đ i tƣợng học tập, đội ngũ giảng vi n, chế ch nh sách đ c biệt nhiệ c đ c điể vụ ch nh trị TTBDCT phải đả nhiệ ri ng; đ cung cấp cho cán bộ, đảng vi n quần chúng t ch cực sở nắ vững quan điể Đảng, tƣ tƣởng Ch Minh phƣơng th c vận dụng hiểu biết ch nh trị vào thực tiễn tạo cho hoạt động quản l c đ c th ri ng biệt Thực chất quản l hoạt động học tập Trung tâ động c BDLLCT tác th c chủ thể quản l đến nhận th c hành động học vi n giúp họ chấp hành nội qui, ỉ luật học tập, t ch cực học tập để đạt đƣợc ết học tập cao đ ng th i quản l ngu n lực để phục vụ cho việc học tập cho học vi n đƣợc thuận lợi Nội dung quản l hoạt động học tập g : Quản l nề nếp, tác phong học tập, chấp hành ỉ luật nội quy học tập học vi n; Quản l ết học tập; Quản l h sơ học tập, Quản l ngu n lực phục vụ cho học tập học vi n Thực trạng quản l hoạt động học tập LLCT TTBDCT huyện Tiên Du đƣợc xe tập, thực xét, đánh giá tr n ột s vấn đề nhƣ: thực trạng học ục ti u học tập; thực trạng quản l th i gian ngu n lực học tập v v Dựa tr n sở l luận đánh giá thực trạng quản l hoạt động học tập học vi n Trung tâ BDCT uyện Ti n du chúng t i đề xuất biện pháp quản l g p phần nâng cao chất lƣợng học tập học vi n Các biện pháp đ là: 1/ Tăng cƣ ng lãnh đạo Đảng tr nh học tập b i dƣỡng LLCT; 2/ Ph i hợp ch t chẽ Ban giá đ c, cán quản l , ban cán lớp với giáo vi n quản l học tập; 3/ T ch c b i dƣỡng, tập huấn 87 đội ngũ cán quản l , giảng vi n LLCT; 4/ Tăng cƣ ng đầu tƣ trang thiết bị, sở vật chất phục vụ học tập LLCT học vi n Các biện pháp tác động vào hâu yếu tr nh quản l hoạt động học tập học vi n Trung tâ tâ nhằ nâng cao chất lƣợnghọc tập học vi n Trung Các biện pháp đƣợc đánh giá qua iến chuy n gia cho thấy t nh cần thiết thi Các biện pháp đƣợc xây dựng với quan điể đạo ang t nh đ ng bộ, hệ th ng, sát với thực tiễn ch nh trị, inh tế, văn hoá, xã hội đất nƣớc địa phƣơng Một số khuyến nghị Với Trung ương Cần tiếp tục thể chế hoá t Nhà nƣớc Quyết định 100- QĐ/TW Ban B thƣ Trung ƣơng Đảng t ch c hoạt động TTBDCT cấp huyện nƣớc, t nh pháp l Trung tâ , cấu, nhƣ ột đơn vị nghiệp giáo dục Ban Tuy n giáo Trung ƣơng cần đạo t t c ng tác bi n soạn, sửa đ i, b sung giáo tr nh, tài liệu, c p nhật ịp th i chủ trƣơng, đƣ ng l i Đảng, ch nh sách, pháp luật Nhà nƣớc; đ ng th i c hƣớng dẫn thực chƣơng tr nh sát với đ i tƣợng học vi n Trung tâ Nghi n c u chế độ trợ giá cho loại tài liệu phục vụ c ng tác giáo dục LLCT cho cán bộ, đảng vi n sở Trung tâ ; đ c biệt cán bộ, đảng vi n v ng sâu, v ng xa, v ng đ ng bào dân tộc thiểu s Với tỉnh Bắc Ninh Nghi n c u nghị chuy n đề tăng cƣ ng quản l hoạt động b i dƣỡng LLCT TTBDCT cấp huyện giai đoạn cách ạng ới ho c xây dựng đề án nâng cao chất lƣợng giáo dục LLCT tr n địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2020; đ rõ vị tr , vai trò, ch c năng, nhiệ 88 vụ; t ch c áy; i quan hệ c ng tác Trung tâ li n quan; định hƣớng xây dựng phát triển Trung tâ với ngành c theo đạo Trung ƣơng Tr n sở văn quy định Trung ƣơng, tỉnh nghi n c u chế ch nh sách để thực ph hợp Trung tâ l cho giảng vi n, giảng vi n i nhƣ: Trả th lao hợp ch c; chi hỗ trợ cho cán bộ, học vi n học thuộc đ i tƣợng; chi cho hoạt động nghiệp vụ, nghi n c u, t ng ết thực tiễn, Tiếp tục quan tâ ng y u cầu nhiệ đầu tƣ xây dựng sở vật chất cho Trung tâ đáp vụ đƣợc giao giai đoạn Với huyện Tiên Du Triển hai thực nghi túc văn đạo Trung ƣơng, tỉnh quản l hoạt động b i dƣỡng LLCT Trung tâ Quan tâ , tạo điều iện sở vật chất c ng tác cán để Trung tâ c thể hoàn thành t t nhiệ cán bộ, đảng vi n sở vụ, đáp ng y u cầu đào tạo, b i dƣỡng 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Vũ Ngọc A (2003), Đổi công tác giáo dục trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên sở, Nxb Ch nh trị Qu c gia, Nội Ban B thƣ Trung ƣơng Đảng, Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 03/9/2008 chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy trung tâm bồi dưỡng trị huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện) Ban B thƣ Trung ƣơng Đảng, Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 03/6/1995 việc tổ chức Trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện Ban Tƣ tƣởng - Văn hoá Trung ƣơng, Báo cáo tổng kết 10 năm thực Quyết định số 100-QĐ/TW Ban Bí thư Trung ương (khoá VII) việc tổ chức TTBDCT cấp huyện (1995-2005) Ban Tƣ tƣởng - Văn hoá Trung ƣơng (2003), Đổi nâng cao chất lượng hoạt động thông tin công tác tư tưởng, Nội Ban Tƣ tƣởng - Văn hoá Trung ƣơng (2005), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo sở, Nxb Ch nh trị Qu c gia, nội Ban Tƣ tƣởng - Văn hoá, Ban T ch c Trung ƣơng Đảng, Hướng dẫn số 08TC-TTVH/TW ngày 26/8/1995 thực Quyết định số 100-QĐ/TW Ban Bí thư Trung ương việc tổ chức TTBDCT cấp huyện, quận, thị xã Ban Tƣ tƣởng - Văn hoá, Ban T ch c Trung ƣơng Đảng, Hướng dẫn số 2098-HD/TC-TTVH ngày 28/8/2002 sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 08 liên Ban Tổ chức - Tư tưởng văn hoá Trung ương việc thực Quyết định số 100-QĐ/TW Ban Bí thư Trung ương (khoá VIII) 10.Ban Tuy n giáo Trung ƣơng (2011), Tài liệu bồi dưỡng lý luận trị dùng cho đảng viên mới, Nxb Ch nh trị Qu c gia, Nội 11.Ban Tuy n giáo Trung ƣơng (2011), Tài liệu học tập trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, Nxb Ch nh trị Qu c gia, Nội 90 12.Bộ Ch nh trị, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Quy định số 54-QĐBCT ngày 12/5/1999 chế độ học tập LLCT Đảng 13.Bộ Tài ch nh - Th ng tƣ s 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 14.Bộ Tài ch nh, Th ng tƣ s 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008, Hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước 15 Giáo trình triết học Mác – Lênin (2002), Nxb Ch nh trị Qu c gia 16 Nguyễn Nhƣ Ý (1998), Đại t điển tiếng Việt, NXB Văn h a th ng tin, Nội 17.Phạ Khắc Chƣơng (2007), Lý luận quản lý giáo dục đại cương Giáo tr nh d ng cho học vi n cao học Quản l giáo dục 18.Đảng Cộng sản Việt Na (2006), Điều lệ, Nxb Ch nh trị Qu c gia, Nội 19.Trần Kiể (2008), Những vấn đề khoa học Quản lý giáo dục NXB Đại học Sƣ phạ , Nội 20.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Ch nh trị qu c gia, Nội, 1996, tập 21.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Ch nh trị qu c gia, Nội, 1996, tập 22.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Ch nh trị qu c gia, Nội, 1996, tập 23.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Ch nh trị qu c gia, Nội, 1996, tập 10 24.Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Ch nh trị Qu c gia, Nội, 2000 25.B i Văn Quân (2008) Dự báo, sách chiến lược kế hoạch giáo dục Giáo tr nh d ng cho học vi n cao học quản l giáo dục 26.Trần Thị Sáu (2006) Các biện pháp đạo đổi phương pháp giảng dạy môn tiếng Việt bậc Tiểu học Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sỹ hoa học chuy n ngành Quản l giáo dục 91 27.Trần Qu c Thành (2008) Khoa học quản lý đại cương Giáo trình dành cho học vi n cao học Quản l giáo dục 28.V.I Lênin: Toàn tập, Nxb tiến bộ, Matxcơva, 1975, tập 29.V.I Lênin: Toàn tập, Nxb tiến bộ, Matxcơva, 1975, tập 30.V.I Lênin: Toàn tập, Nxb tiến bộ, Matxcơva, 1975, tập 41 PHỤ LỤC Câu hỏi 1: Đánh giá anh/chị tầm quan trọng hoạt động học tập Rất quan trọng Không quan trọng Câu hỏi 2: Thực trạng hình thức tổ chức học tập cho học viên trung tâm theo suy nghĩ anh/chị: Hợp lí Chưa hợp lí Câu hỏi 3: Đánh giá anh/chị thực trạng quản lí điều kiện phục vụ học tập trung tâm: Nội dung Stt Tốt Lập ế hoạch điều iện phục vụ cho hoạt động học tập Dự tr inh ph đầu tƣ Đầu tƣ trang thiết bị, tài liệu Bảo tr áy c, trang thiết bị ới Khá Trung bình Câu hỏi 4: Theo anh /chị giải pháp quản lí hoạt động học tập có cần thiết không? STT Nội Dung Tăng cƣ ng lãnh đạo Đảng tr nh học tập b i dƣỡng LLCT Ph i hợp ch t chẽ Ban giám đ c, cán quản l , ban cán lớp với giáo vi n quản l học tập T ch c b i dƣỡng, tập huấn đội ngũ cán quản l , giảng vi n LLCT Tăng cƣ ng đầu tƣ trang thiết bị, sở vật chất phục vụ c ng tác đào tạo Mức độ cần thiết Tổng/% Không Rất cần Cần cần Câu hỏi 5: Theo anh /chị giải pháp quản lí hoạt động học tập có khả thi không? Mức độ khả thi Nội Dung STT Tăng cƣ ng lãnh đạo Đảng tr nh học tập b i dƣỡng LLCT Ph i hợp ch t chẽ Ban giá đ c, cán quản l , ban cán lớp với giáo vi n quản l học tập T ch c b i dƣỡng, tập huấn đội ngũ cán quản l , giảng viên LLCT Tăng cƣ ng đầu tƣ trang thiết bị, sở vật chất phục vụ công tác đào tạo Tổng/% Rất Khả Không khả thi thi khả thi ... BDCT huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Chương Biện pháp quản l hoạt động học tập học vi n Trung tâm BDCT huyện Ti n Du, tỉnh Bắc Ninh Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TẠI... đề tài Quản lý hoạt động học tập học viên Trung tâm bồi dưỡng trị huyện Tiên Du, tỉnh c Ninh để nghi n c u Lịch sử nghiên cứu vấn đề Quản l hoạt động học tập học vi n Trung tâ trị cấp huyện ột... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRỊNH THANH BÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM BỒI DƢỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động học tập của học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiên du, tỉnh bắc ninh , Quản lý hoạt động học tập của học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiên du, tỉnh bắc ninh , Quản lý hoạt động học tập của học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay