Phát triển đội ngũ nhà giáo trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông theo quản lý nguồn nhân lực

171 132 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 18:59

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI TRN TUN NGC PHáT TRIểN ĐộI NGũ NHà GIáO TRƯờNG ĐàO TạO, BồI DƯỡNG CáN Bộ QUảN THÔNG TIN TRUYềN THÔNG THEO QUảN NGUồN NHÂN LựC Chuyờn ngnh: Qun Giỏo dc Mó s: 60 14 01 14 LUN VN THC S KHOA HC GIO DC Ngi hng dn khoa hc: TS PHM NGC LONG H NI - 2016 i LI CM N Tụi xin trõn trng cm n Tin s Phm Ngc Long, ngi ó tn tỡnh hng dn, giỳp tụi sut quỏ trỡnh nghiờn cu, thc hin lun Tụi xin trõn trng cm n Th vin; phũng Sau i hc; th lp K18 Cao hc Qun Giỏo dc; cỏc n v liờn quan ca Trng i hc s phm H Ni 2, nhng ngi ó trang b cho tụi nhng kin thc quý bỏu giỳp tụi hon thnh lun ny Tụi xin trõn trng cm n Chi y, Lónh o Trng, cỏn b qun cỏc n v trc thuc Trng, cựng cỏc thy giỏo, cụ giỏo Trng o to, Bi dng cỏn b qun Thụng tin v Truyn thụng ó nhit tỡnh giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu ti Tụi xin chõn thnh cm n gia ỡnh, bn bố ng nghip ó ng viờn chia s, giỳp nhit tỡnh v úng gúp nhiu ý kin quý bỏu tụi hon thnh lun H Ni, ngy thỏng nm 2016 Tỏc gi Trn Tun Ngc LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca tụi Tụi xin cam oan r ng s li u v t qu nghiờn cu lu n ny l trung th c v hụng tr ng l p v i cỏc ti hỏc Tụi c ng xin cam oan r ng mi s gi p cho vi c th c hi n lu n ny ó c c m n v cỏc thụng tin trớch dn lu n ó c ch rừ ngun g c H Ni, ngy thỏng nm 2016 Tỏc gi Trn Tun Ngc ii MC LC Trang Li cm n i Li cam oan i Danh mc cc bng vii M U 1 Lớ chn ti Mc ớch nghiờn cu 3 Khỏch th v i tng nghiờn cu Gi thuyt khoa hc Nhim v nghiờn cu Phm vi nghiờn cu Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu í ngha ca lun Cu trỳc lun CHNG 1: C S Lí LUN V PHT TRIN I NG NH GIO TRONG CC TRNG O TO, BI DNG THEO QUN Lí NGUN NHN LC 1.1 Tng quan nghiờn cu 1.1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn th gi i 1.1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu n c 1.2 Cỏc khỏi nim c bn ca lun 13 1.2.1 Nh giỏo v i ng nh giỏo 13 1.2.2 Phỏt trin v phỏt trin i ng nh giỏo 19 1.3 Phỏt trin i ng nh giỏo cỏc Trng o to, bi dng theo qun ngun nhõn lc 20 1.3.1 Phõn tớch cụng vi c 21 iii 1.3.2 K hoch húa NNL t chc 21 1.3.3 Tuyn chn v s dng NNG 22 1.3.4 o to, bi d ng chuyờn mụn, nghi p v cho NNG 24 1.3.5 Kim tra, ỏnh giỏ cht lng NNG 26 1.3.6 nh mc lao ng, ti n lng, hen thng v to mụi trng lm vi c cho NNG 27 Kt lun chng 29 CHNG 2: THC TRNG PHT TRIN I NG NH GIO TRNG O TO, BI DNG CN B QUN Lí THễNG TIN V TRUYN THễNG THEO QUN Lí NGUN NHN LC 31 2.1 Vi nột v Trng o to, Bi dng cỏn b qun Thụng tin v Truyn thụng 31 2.1.1 Gi i thi u v Nh trng 31 2.1.2 C cu t chc ca Trng o to, Bi d ng Thụng tin v Truy n thụng 34 2.1.3 c im ca húa o to, bi d ng ca Trng o to, Bi d ng Thụng tin v Truy n thụng 35 2.2 Thc trng i ng nh giỏo Trng o to, Bi dng cỏn b qun Thụng tin v Truyn thụng hin 37 2.2.1 S lng i ng nh giỏo Trng o to, Bi d ng Thụng tin v Truy n thụng 37 2.2.2 C cu v i ng 38 2.2.3 Trỡnh chuyờn mụn, nghi p v 41 2.3 T chc kho sỏt thc trng 43 2.3.1 Ni dung, phng phỏp, a bn v hỏch th h o sỏt 43 2.3.2 Xõy d ng v h o sỏt tin c y ca thang o 43 2.4 Thc trng cụng tỏc phỏt trin i ng nh giỏo Trng o to, Bi dng cỏn b qun Thụng tin v Truyn thụng theo qun ngun nhõn lc 45 iv 2.4.1 Th c trng l p hoch quy hoch, phỏt trin i ng nh giỏo 46 2.4.2 Th c trng tuyn dng nh giỏo 48 2.4.3 Th c trng o to, bi d ng chuyờn mụn, nghi p v 51 2.4.4 Th c trng ỏnh giỏ i ng nh giỏo ca Trng 54 2.4.5 Cỏc i u i n, chớnh sỏch m b o cho cụng tỏc phỏt trin i ng nh giỏo 57 2.4.6 Tng quan v mc chi ph i ca cỏc yu t n s phỏt trin NNG 60 2.5 ỏnh giỏ chung v thc trng phỏt trin NNG Trng o to, Bi dng cỏn b qun Thụng tin v Truyn thụng 61 2.5.1 im mnh 61 2.5.2 im yu 62 2.5.3 Thi c 63 2.5.4 Thỏch thc 64 Kt lun chng 65 CHNG 3: BIN PHP PHT TRIN I NG NH GIO TRNG O TO, BI DNG CN B QUN Lí THễNG TIN V TRUYN THễNG THEO QUN Lí NGUN NHN LC 66 3.1 Cỏc nguyờn tc xut bin phỏp 66 3.1.1 Nguyờn tc m b o tớnh th c tin, tớnh ph hp 66 3.1.2 Nguyờn tc m b o tớnh h thi 67 3.1.3 Nguyờn tc m b o tớnh hi u qu 67 3.1.4 Nguyờn tc m b o tớnh h th ng v tớnh ng b 67 3.1.5 Nguyờn tc m b o tớnh tha 67 3.2 Bin phỏp phỏt trin NNG Trng o to, Bi dng cỏn b qun Thụng tin v Truyn thụng 68 3.2.1 Bi n phỏp 1: Xõy d ng quy hoch v tuyn dng i ng nh giỏo Trng gn v i mụ t v trớ vi c lm 68 v 3.2.2 Bi n phỏp 2: Tng cng o to, bi d ng v nghi p v s phm v ngoi ng cho NNG nõng cao nng l c o to ca nh trng m b o s phỏt trin b n vng Trng 74 3.2.3 Bi n phỏp 3: Tng cng s im tra, ỏnh giỏ i v i cỏc cụng tỏc phỏt trin i ng nh giỏo th c hi n c mc tiờu phỏt trin ca nh trng 81 3.2.4 Bi n phỏp 4: Th c hi n chớnh sỏch ói ng, tng ph cp, h tr inh phớ c c i hc cho NNG 87 3.3 Kho nghim tớnh kh thi v tớnh cp thit ca cỏc bin phỏp xut 93 3.3.1 Mc ớch, ni dung, i tng, phng phỏp h o nghi m mc cn thit v mc h thi ca cỏc bi n phỏp 93 3.3.2 Kt qu h o nghi m 94 3.4 Mi quan h gia cỏc bin phỏp 97 3.4.1 ỏnh giỏ mc chi ph i ca cỏc bi n phỏp t i mc cn thit 97 3.4.2 ỏnh giỏ mc chi ph i ca cỏc bi n phỏp t i tớnh kh thi 98 Kt lun chng 100 KT LUN V KHUYN NGH 101 DANH MC TI LIU THAM KHO 106 PH LC vi DANH MC CC CM T VIT TT GD&T Giỏo dc v o to CNH - HH Cụng nghip húa - Hin i húa NNG i ng nh giỏo GV Giỏo viờn CBQL Cỏn b qun CB, GV Cỏn b, ging viờn KT-XH Kinh t - xó hi XHCN Xó hi ch ngha QLGD Qun giỏo dc CSVC C s vt cht KH-CN Khoa hc - Cụng ngh CNTT Cụng ngh thụng tin TT&TT Thụng tin v Truyn thụng T,BD o to, Bi dng NCKH Nghiờn cu khoa hc vii DANH MC CC BNG Hỡnh Hỡnh 2.1 C cu t chc b mỏy ca Nh trng 35 Hỡnh 2.2 Biu c cu v gii tớnh ca NNG Trng 39 Hỡnh 2.3 Biu v c cu tui NNG Trng 40 Hỡnh 2.4 Biu v trỡnh chuyờn mụn, nghip v i ng nh giỏo lm vic ti Trng 42 Hỡnh 3.1 Biu tớnh cõn thit v kh thi ca cỏc bin phỏp 96 Bng Bng 2.1 Tng hp i ng nh giỏo ca Trng 38 Bng 2.2 Bng phõn tớch s liu cỏn b n ang cụng tỏc ti Trng, tớnh n ht 31/5/2016 39 Bng 2.3 Bng tng hp s liu v tui ca NNG Trng 40 Bng 2.4 Phõn loi trỡnh chuyờn mụn, nghip v i ng nh giỏo lm vic ti Trng 41 Bng 2.5 Mụ t thng kờ h s Cronbach's Alpha ca 33 mc hi 44 Bng 2.6 ỏnh giỏ cụng tỏc lp k hoch phỏt trin i ng ging viờn 47 Bng 2.7 ỏnh giỏ cụng tỏc tuyn dng v b nhim i ng ging viờn 49 Bng 2.8 ỏnh giỏ cụng tỏc o to v bi dng chuyờn mụn, nghip v cho NNG 52 Bng 2.9 ỏnh giỏ cụng tỏc ỏnh giỏ i ng ging viờn 55 Bng 2.10 ỏnh giỏ cỏc iu kin, chớnh sỏch m bo cho cụng tỏc phỏt trin i ng nh giỏo 58 Bng 2.11 Thng kờ v tng quan v mc chi phi ca cỏc yu t n s phỏt trin NNG ca Trng 61 Bng 3.1 Tng hp kt qu iu tra v mc cn thit ca cỏc bin phỏp c xut 94 viii Bng 3.2 Tng hp kt qu iu tra v mc kh thi ca cỏc bin phỏp c xut 95 Bng 3.3 Tng hp kt qu ỏnh giỏ mc chi phi ca cỏc bin phỏp ti mc cn thit 97 Bng 3.4 Tng hp kt qu iu tra v s chi phi n mc kh thi ca cỏc bin phỏp c xut 98 38 PL Coefficients a Unstandardized Coefficients Model B (Constant) 1.679 242 580 058 1.322 198 TD.4 407 055 TD.2 275 049 (Constant) 683 165 TD.4 300 041 TD.2 276 TD.6 Beta t Sig 6.946 000 9.944 000 6.662 000 578 7.442 000 438 5.633 000 4.129 000 427 7.323 000 034 440 8.125 000 261 037 350 7.047 000 (Constant) 256 151 1.695 097 TD.4 270 032 384 8.322 000 TD.2 271 027 433 10.222 000 TD.6 198 031 266 6.379 000 TD.8 200 037 222 5.461 000 (Constant) 044 134 326 746 TD.4 271 027 385 10.058 000 TD.2 218 025 348 8.753 000 TD.6 185 026 249 7.141 000 TD.8 193 030 214 6.325 000 TD.9 120 026 162 4.574 000 (Constant) 055 099 561 578 TD.4 215 022 306 9.796 000 TD.2 204 019 325 10.979 000 TD.6 158 020 211 7.982 000 TD.8 140 024 156 5.822 000 TD.9 154 020 208 7.622 000 TD.5 115 019 189 6.056 000 TD.4 Std Error Standardized Coefficients (Constant) 823 39 PL (Constant) 031 083 TD.4 192 019 TD.2 161 TD.6 370 713 273 10.028 000 019 257 8.706 000 154 017 207 9.300 000 TD.8 147 020 162 7.218 000 TD.9 149 017 201 8.755 000 TD.5 108 016 179 6.763 000 TD.1 080 018 126 4.308 000 (Constant) 089 058 1.520 136 TD.4 131 016 186 8.082 000 TD.2 128 014 204 9.334 000 TD.6 143 012 192 12.348 000 TD.8 135 014 149 9.507 000 TD.9 126 012 170 10.267 000 TD.5 123 011 203 10.880 000 TD.1 093 013 147 7.159 000 TD.3 101 015 153 6.733 000 -3.128E-15 000 000 1.000 TD.4 111 000 158 1.076E8 000 TD.2 111 000 177 1.266E8 000 TD.6 111 000 149 1.396E8 000 TD.8 111 000 123 1.208E8 000 TD.9 111 000 150 1.417E8 000 TD.5 111 000 183 1.546E8 000 TD.1 111 000 176 1.334E8 000 TD.3 111 000 167 1.169E8 000 TD.7 111 000 120 1.008E8 000 (Constant) a Dependent Variable: TRUNGBINH.TD 40 PL Excluded Variables i Collinearity Statistics Model Beta In 4.348 000 540 608 438 a 5.633 000 639 687 428 a 4.084 000 516 468 301 a 3.175 003 424 640 348 a 4.504 000 553 816 386 a 4.896 000 585 739 TD.8 328 a 4.312 000 537 861 TD.9 355 a 4.906 000 586 876 TD.1 176 b 1.740 089 251 387 TD.3 236 b 2.348 023 330 372 TD.5 300 b 4.417 000 550 640 TD.6 350 b 7.047 000 724 816 TD.7 337 b 5.862 000 658 726 TD.8 317 b 6.125 000 674 860 TD.9 224 b 3.148 003 425 687 TD.1 143 c 2.050 046 295 385 TD.3 162 c 2.273 028 324 364 TD.5 194 c 3.712 001 488 575 TD.7 198 c 3.637 001 481 532 TD.8 222 c 5.461 000 636 743 TD.9 174 c 3.584 001 475 674 TD.1 154 d 2.964 005 412 385 TD.3 139 d 2.528 015 360 362 TD.5 123 d 2.691 010 380 511 TD.7 126 d 2.658 011 376 476 TD.9 162 d 4.574 000 572 672 145 e 3.467 001 472 384 TD.3 076 e 1.502 140 226 324 TD.5 189 e 6.056 000 683 472 107 e 2.697 010 384 471 TD.7 Tolerance 393 TD.6 Partial Correlation TD.2 TD.5 Sig TD.1 TD.3 t a TD.1 TD.7 41 PL TD.1 126 f 4.308 000 558 380 TD.3 128 f 3.834 000 514 310 TD.7 078 f 2.623 012 379 458 TD.3 153 g 6.733 000 729 303 TD.7 106 g 4.842 000 608 439 TD.7 120 h 1.008E8 000 1.000 434 a Predictors in the Model: (Constant), TD.4 b Predictors in the Model: (Constant), TD.4, TD.2 c Predictors in the Model: (Constant), TD.4, TD.2, TD.6 d Predictors in the Model: (Constant), TD.4, TD.2, TD.6, TD.8 e Predictors in the Model: (Constant), TD.4, TD.2, TD.6, TD.8, TD.9 f Predictors in the Model: (Constant), TD.4, TD.2, TD.6, TD.8, TD.9, TD.5 g Predictors in the Model: (Constant), TD.4, TD.2, TD.6, TD.8, TD.9, TD.5, TD.1 h Predictors in the Model: (Constant), TD.4, TD.2, TD.6, TD.8, TD.9, TD.5, TD.1, TD.3 i Dependent Variable: TRUNGBINH.TD Variables Entered/Removed a Variables Model Variables Entered Removed Method Q.2 Q.4 Q.3 Q.1 a Dependent Variable: TRUNGBINH.Q Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = 100) 42 PL Model Summary Model R R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 727 a 528 518 25887 906 b 821 813 16120 979 c 958 955 07930 1.000 d 1.000 1.000 00000 a Predictors: (Constant), Q.2 b Predictors: (Constant), Q.2, Q.4 c Predictors: (Constant), Q.2, Q.4, Q.3 d Predictors: (Constant), Q.2, Q.4, Q.3, Q.1 e ANOVA Model Sum of Squares Mean Square Regression 3.526 3.526 Residual 3.150 47 067 Total 6.676 48 Regression 5.481 2.740 Residual 1.195 46 026 Total 6.676 48 Regression 6.393 2.131 283 45 006 Total 6.676 48 Regression 6.676 1.669 000 44 000 6.676 48 Residual df Residual Total a Predictors: (Constant), Q.2 b Predictors: (Constant), Q.2, Q.4 c Predictors: (Constant), Q.2, Q.4, Q.3 d Predictors: (Constant), Q.2, Q.4, Q.3, Q.1 e Dependent Variable: TRUNGBINH.Q F Sig 52.618 000 a 105.456 000 b 338.845 000 000 c d 43 PL Coefficients a Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error Beta 1.889 291 Q.2 521 072 (Constant) 847 218 Q.2 439 046 Q.4 348 040 (Constant) 585 109 Q.2 321 025 Q.4 306 Q.3 233 4.852E-16 000 Q.2 250 000 Q.4 250 Q.3 Q.1 (Constant) t Sig 6.486 000 7.254 000 3.893 000 612 9.599 000 553 8.672 000 5.361 000 448 13.097 000 020 485 15.223 000 019 416 12.044 000 000 1.000 349 1.931E8 000 000 397 2.376E8 000 250 000 446 2.647E8 000 250 000 246 1.386E8 000 727 a Dependent Variable: TRUNGBINH.Q d Excluded Variables Collinearity Statistics Model Beta In Sig Partial Correlation Tolerance Q.1 379 a 3.911 000 500 820 Q.3 509 a 6.103 000 669 816 Q.4 553 a 8.672 000 788 957 185 b 2.659 011 368 710 416 b 12.044 000 874 791 c 1.422E8 000 1.000 698 Q.1 Q.3 t Q.1 246 a Predictors in the Model: (Constant), Q.2 b Predictors in the Model: (Constant), Q.2, Q.4 c Predictors in the Model: (Constant), Q.2, Q.4, Q.3 d Dependent Variable: TRUNGBINH.Q 44 PL PH LC TNG QUAN PEARSON V SPEARMAN V tớnh cn thit v tớnh kh thi ca cỏc gii phỏp phỏt trin i ng nh giỏo ti Trng o to, Bi dng cỏn b qun Thụng tin v Truyn thụng Descriptive Statistics Mean Std Deviation N Cau1.CT 2.8367 47201 49 Cau2.CT 2.9388 24223 49 Cau3.CT 2.8163 48620 49 Cau4.CT 2.9592 19991 49 Cau1.KT 2.7959 45550 49 Cau2.KT 2.7551 52164 49 Cau3.KT 2.7551 56016 49 Cau4.KT 2.7347 56919 49 Correlations Cau1.CT Cau2.CT Cau3.CT Cau4.CT Cau1.KT Cau2.KT Cau3.KT Cau4.KT Cau1 Pearson Correlation CT Sig (2-tailed) N Cau2 Pearson Correlation CT Sig (2-tailed) N Cau3 Pearson Correlation CT Sig (2-tailed) N Cau4 Pearson Correlation CT Sig (2-tailed) N Cau1 Pearson Correlation KT Sig (2-tailed) N -.089 048 -.072 -.158 -.166 003 -.087 542 742 623 278 255 983 552 49 49 49 49 49 49 49 49 -.089 -.097 -.053 -.116 -.121 -.113 -.120 505 719 429 407 440 410 49 49 49 49 49 49 -.079 ** -.017 -.016 -.180 591 000 909 915 217 542 49 49 048 -.097 742 505 49 49 49 49 49 49 49 49 -.072 -.053 -.079 135 -.098 -.091 086 623 719 591 354 504 533 557 49 49 49 49 49 49 49 -.158 -.116 ** 135 * -.200 -.213 278 429 000 354 029 168 141 49 49 49 49 49 49 49 674 49 674 49 311 45 PL Cau2 Pearson Correlation KT Sig (2-tailed) N Cau3 Pearson Correlation KT Sig (2-tailed) N Cau4 Pearson Correlation KT Sig (2-tailed) N * -.166 -.121 -.017 -.098 311 255 407 909 504 029 49 49 49 49 49 003 -.113 -.016 -.091 983 440 915 49 49 -.087 -.210 198 148 174 49 49 49 -.200 -.210 -.143 533 168 148 49 49 49 49 49 49 -.120 -.180 086 -.213 198 -.143 552 410 217 557 141 174 328 49 49 49 49 49 49 49 328 49 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Correlations Cau1 Cau2 Cau3 Cau4 Cau1 Cau2 Cau3 Cau4 CT Spearman's rho Cau1 Correlation Coefficient CT Sig (2-tailed) N Cau2 Correlation Coefficient CT Sig (2-tailed) N Cau3 Correlation Coefficient CT Sig (2-tailed) N Cau4 Correlation Coefficient CT Sig (2-tailed) N Cau1 Correlation Coefficient KT Sig (2-tailed) N Cau2 Correlation Coefficient KT Sig (2-tailed) CT CT 1.000 -.095 CT KT KT KT KT 035 -.077 -.176 -.188 112 -.050 515 809 599 225 196 445 735 49 49 49 49 49 49 49 49 -.095 1.000 -.104 -.053 -.121 -.129 -.121 -.129 515 477 719 408 378 409 378 49 49 49 49 49 49 49 49 035 -.104 1.000 -.084 704 ** -.053 -.038 -.205 809 477 566 000 716 798 157 49 49 49 49 49 49 49 49 163 -.104 -.097 135 -.077 -.053 -.084 1.000 599 719 566 264 477 506 355 49 49 49 49 49 49 49 49 -.176 -.121 704 ** 163 1.000 202 -.224 -.238 225 408 000 264 163 123 099 49 49 49 49 49 49 49 49 202 1.000 -.238 155 163 287 -.188 -.129 -.053 -.104 196 378 716 477 099 46 PL N Cau3 Correlation Coefficient KT Sig (2-tailed) N Cau4 Correlation Coefficient KT Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 49 49 49 49 49 49 49 49 112 -.121 -.038 -.097 -.224 -.238 1.000 -.124 445 409 798 506 123 099 397 49 49 49 49 49 49 49 49 -.050 -.129 -.205 135 -.238 155 -.124 1.000 735 378 157 355 099 287 397 49 49 49 49 49 49 49 49 47 PL PH LC TNG QUAN QUY HI V tớnh cn thit v tớnh kh thi ca cỏc gii phỏp phỏt trin i ng nh giỏo ti Trng o to, Bi dng cỏn b qun Thụng tin v Truyn thụng Variables Entered/Removed Model a Variables Removed Variables Entered Method Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter Probability-of-F-to-remove >= 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter Probability-of-F-to-remove >= 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter Probability-of-F-to-remove >= 100) Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter Probability-of-F-to-remove >= 100) Cau3.CT Cau1.CT Cau2.CT Cau4.CT = 100) Cau2.KT Cau3.KT Cau4.KT Cau1.KT
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ nhà giáo trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông theo quản lý nguồn nhân lực , Phát triển đội ngũ nhà giáo trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông theo quản lý nguồn nhân lực , Phát triển đội ngũ nhà giáo trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông theo quản lý nguồn nhân lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay