Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện yên phong, tỉnh bắc ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

133 34 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 18:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ YẾN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Chuyên ngành Mã số : Quản lý giáo dục : 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Mã HÀ NỘI, 2016 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, tác giả nhận đƣợc động viên, khích lệ, giúp đỡ tạo điều kiện ngành, cấp, thầy cô giáo, anh chị em bạn bè đồng nghiệp gia đình Với tình cảm chân thành nhất, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Mã tận tình hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội truyền thụ cho kiến thức bổ ích để có sở lý luận nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Phong Xin chân thành cảm ơn trƣờng tiểu học huyện, cán giáo dục, nhà quản lý giáo dục, thầy cô giáo giảng dạy trƣờng tiểu học huyện Yên Phong giúp đỡ nhiều trình nghiên cứu Mặc dù cố gắng trình thực đề tài, song chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Tôi mong đƣợc dẫn, góp ý quý thầy cô hội đồng bảo vệ bạn đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Yến LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu thân, không trùng lặp với kết nghiên cứu với đề tài Trong trình thực đề tài, kế thừa kết nghiên cứu số tác giả Tuy nhiên, sở để rút vấn đề cần tìm hiểu đề tài Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Tôi xin cam đoan rằng, kết trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc rõ tài liệu tham khảo Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu Việt nam 1.1.2 Các nghiên cứu nƣớc 1.2 Một số khái niệm đề tài .10 1.2.1 Quản lý 10 1.2.2 Quản lý giáo dục 12 1.2.3 Quản lý nhà trƣờng 13 1.2.4 Giáo viên tiểu học 15 1.2.5 Đội ngũ giáo viên tiểu học 15 1.2.7 Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 18 1.3 Vị trí, vai trò bậc tiểu học giáo viên tiểu học 19 1.3.1 Vị trí, vai trò bậc tiểu học hệ thống Giáo dục quốc dân .19 1.3.2 Vị trí, vai trò nhiệm vụ giáo viên tiểu học 21 1.4 Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học .23 1.4.1 Xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên 23 1.4.2 Tuyển chọn giáo viên .24 1.4.3 Sử dụng giáo viên .25 1.4.4 Đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên 25 1.4.5 Đánh giá giáo viên 26 1.4.6 Chính sách giáo viên 27 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 28 1.5.1 Yếu tố khách quan .28 1.5.2 Yếu tố chủ quan 29 1.6 Yêu cầu đội ngũ giáo viên tiểu học giai đoạn đổi giáo dục 31 1.6.1 Những định hƣớng Đảng, Chính phủ ngành Giáo dục đào tạo nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học 31 1.6.2 Những định hƣớng huyện Yên Phong nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học 33 Tiểu kết chƣơng 36 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH 37 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội huyện Yên Phong .37 2.1.1 Về vị trí địa lý 37 2.1.2 Về kinh tế - xã hội 37 2.1.3 Một số tiêu đạt đƣợc năm 2015 39 2.1.4 Đánh giá chung 39 2.2 Khái quát Giáo dục Đào tạo nói chung giáo dục tiểu học nói riêng huyện Yên Phong .39 2.2.1 Tình hình chung Giáo dục Đào tạo huyện Yên Phong giai đoạn 2010-2015 .39 2.2.2 Tình hình giáo dục tiểu học huyện Yên Phong giai đoạn 2010-2015 .45 2.3 Thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Phong 49 2.3.1 Sự phát triển quy mô .49 2.3.2 Thực trạng cấu giáo viên 50 2.3.3 Thực trạng chất lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học 53 2.3.4.Thực trạng phẩm chất tƣ tƣởng trị, đạo đức lối sống đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Phong 54 2.3.5.Thực trạng kỹ sƣ phạm đội ngũ giáo viên tiểu học .57 2.4 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Phong .60 2.4.1 Xây dựng quy hoạch phát triển giáo viên 61 2.4.2 Tuyển dụng bố trí giáo viên 63 2.4.3 Đào tạo bồi dƣỡng giáo viên tiểu học 64 2.4.4 Thực chế độ sách công tác thi đua, khen thƣởng .67 2.4.5 Về đánh giá xếp loại đội ngũ giáo viên tiểu học .69 2.4.6 Về điều kiện làm việc đội ngũ giáo viên .69 2.5 Đánh giá chung thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Phong 70 2.5.1 Mặt mạnh 70 2.5.2 Mặt yếu 71 2.5.3 Thời 73 2.5.4 Thách thức 73 Tiểu kết chƣơng 75 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY .76 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 76 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Phong đến năm 2020 76 3.1.2 Định hƣớng phát triển giáo dục tiểu học huyện Yên Phong giai đoạn 2015-2020 76 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 77 3.2.1 Tính kế thừa phát triển .77 3.2.2 Tính thực tiễn 78 3.2.3 Tính toàn diện 78 3.2.4 Tính hiệu 78 3.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng tiểu học huyện Yên Phong đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục .79 3.3.1.Biện pháp 1: Đổi công tác xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 79 3.3.2 Biện pháp 2: Làm tốt công tác bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Phong theo hƣớng Chuẩn giáo viên tiểu học 84 3.3.3 Biện pháp 3: Tuyển chọn, sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên 87 3.3.4 Biện pháp 4: Làm tốt chế độ, sách để phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học 91 3.3.5 Biện pháp 5: Tăng cƣờng công tác kiểm tra chuyên môn trƣờng 94 3.3.6 Mối quan hệ biện pháp 97 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng tiểu học huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 98 Tiểu kết chƣơng 101 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ BDTX Bồi dƣỡng thƣờng xuyên BCH Ban chấp hành CBQL Cán quản lý CB,GV,NV Cán bộ, giáo viên, nhân viên CĐSP Cao đẳng sƣ phạm CNXH Chủ nghĩa xã hội CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất ĐH Đại học ĐNGV Đội ngũ giáo viên ĐNGVTH Đội ngũ giáo viên tiểu học GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDMN Giáo dục Mầm non GDTH Giáo dục tiểu học GDTX Giáo dục thƣờng xuyên GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm GVTH Giáo viên tiểu học HS Học sinh HSTH Học sinh tiểu học HSG Học sinh giỏi HTX Hợp tác xã KT-XH Kinh tế - xã hội LĐTBXH Lao động thƣơng binh xã hội NV Nhân viên PPDH Phƣơng pháp dạy học QLGD Quản lý giáo dục SKKN Sáng kiến kinh nghiệm TNTP Thiếu niên Tiền phong TTSP Tập thể sƣ phạm TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa VNEN Mô hình trƣờng học Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU Bảng 2.1: Quy mô phát triển trƣờng, lớp giai đoạn 2010 - 2015 40 Bảng 2.2: Thống kê trƣờng chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 - 2015 42 Bảng 2.3: Thống kê phòng học, phòng chức giai đoạn 2010-2015 42 Bảng 2.4: Thống kê đội ngũ CBQL, GV, NV giai đoạn 2010 - 2015 43 Bảng 2.5: Thống kê chất lƣợng giáo dục huyện Yên Phong giai đoạn 2010 – 2015 44 Bảng 2.6: Thống kê số lớp, số học sinh tiểu học Yên Phong giai đoạn 2010 -2015 46 Bảng 2.7a: Thống kê xếp loại hạnh kiểm học sinh tiểu học huyện Yên Phong giai đoạn 2010 - 2014 48 Bảng 2.7b: Thống kê xếp loại Học lực HSTH huyện Yên Phong giai đoạn 2010 – 2014 48 Bảng 2.7c: Thống kê học sinh giỏi cấp huyện Yên Phong giai đoạn 2010 – 2014 49 Bảng 2.8a: Thống kê CBQL, nhân viên giai đoạn 2010 - 2015 50 Bảng 2.8b: Thống kê ĐNGVTH huyện Yên Phong giai đoạn 2010 - 2015 50 Bảng 2.9: Thống kê cấu giáo viên tiểu học huyện Yên Phong giai đoạn 2010 – 2015 51 Bảng 2.10 Kết phẩm chất, tƣ tƣởng trị, đạo đức lối sống ĐNGVTH huyện Yên Phong năm học 2015-2016 56 Bảng 2.11 Kết kĩ sƣ phạm ĐNGVTH huyện Yên Phong 59 Bảng 2.12 Thực trạng phát triển ĐNGVTH huyện Yên Phong 62 Bảng 3.1 Thống kê kết tính cần thiết biện pháp 100 Bảng 3.2 Thống kê kết tính khả thi biện pháp 101 109 trường phổ thông, lược dịch Hoàng Tâm Sơn, Tủ sách cán quản lí nghiệp vụ, Bộ Giáo dục Đào tạo 49 Lê Xuân Vịnh (2010), Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hoá 50 V.I.Lê Nin (1976), Bàn giáo dục, Nxb Sự thật, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT; hiệu trưởng, giáo viên nhà trường) MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƢỢC VỀ PHẨM CHẤT, TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, YÊU NGHỀ, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM Kính gửi: …………………………………………………………… Để có sở tham khảo nhằm hoàn thiện biện pháp phát triển ĐNGV tiểu học huyện Yên Phong Xin đồng chí vui lòng cho biết thông tin sau: - Họ tên: …………………………………………………………… - Chức vụ: ……………………………………….…………………… - Đơn vị công tác: …………………………………………………… Xin đồng chí vui lòng tự đánh giá qua tiêu chí thuộc lĩnh vực (phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; yêu nghề, thương yêu học sinh; tinh thần trách nhiệm) cách đánh dấu (X) vào cột phù hợp theo mức độ giá trị Các câu hỏi sau trả lời cách xác định đồng chí đáp ứng mức độ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học: Mức 1: Đạt yêu cầu mức độ tốt Mức 3: Đạt mức độ mức độ TB Mức 2: Đạt yêu cầu mức độ Mức 4: Chƣa đạt yêu cầu TT Tự đánh giá CÁC TIÊU CHÍ Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Nhận thức tƣ tƣởng, trị với trách nhiệm 1.1 công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1.2 1.3 1.4 1.5 Chấp hành pháp luật, sách nhà nƣớc Tuyên truyền, vận động ngƣời chấp hành Chấp hành qui chế ngành, nội quy, qui định nhà trƣờng, kỉ luật lao động Tham gia tổ chức hoạt động xã hội phong trào địa phƣơng Giúp đỡ đồng nghiệp thực tốt nhiệm vụ ngƣời GV Yêu nghề, thƣơng yêu học sinh 4 2.1 Đối xử công bằng, không thành kiến với học sinh 2.2 2.3 2.4 Giảng dạy theo hƣớng cá thể nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đối tƣợng học sinh Tích cực tham gia hoạt động chuyên môn nghiệp vụ Thƣờng xuyên cải tiến PPDH để nâng cao chất lƣợng học tập học sinh Tinh thần trách nhiệm công tác, hợp tác với đồng nghiệp 3.1 Hoàn thành công việc đƣợc giao 3.2 3.3 Có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, gƣơng mẫu Tích cực tham gia xây dựng tập thể sƣ phạm vững mạnh Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT; hiệu trưởng, giáo viên nhà trường) VỀ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƢỢC QUA CÁC TIÊU CHÍ THUỘC CÁC LĨNH VỰC CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Kính gửi: …………………………………………………………… Để có sở tham khảo nhằm hoàn thiện biện pháp phát triển ĐNGV tiểu học huyện Yên Phong Xin đồng chí vui lòng cho biết thông tin sau: - Họ tên: …………………………………………………………… - Chức vụ: ……………………………………….…………………… - Đơn vị công tác: …………………………………………………… Để nắm vững tình hình chất lƣợng đội ngũ giáo viên tiểu học nay, xin đồng chí vui lòng tự đánh giá qua tiêu chí thuộc lĩnh vực Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học (phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; kiến thức kĩ sư phạm) cách đánh dấu (X) vào cột phù hợp theo mức độ giá trị Các câu hỏi sau trả lời cách xác định đồng chí đáp ứng mức độ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học: Mức 1: Đạt yêu cầu mức độ tốt Mức 3: Đạt mức độ mức độ TB Mức 2: Đạt yêu cầu mức độ Mức 4: Chƣa đạt yêu cầu Các tiêu chí đánh giá TT Kỹ dạy học 1.1 Xác định mục tiêu, yêu cầu dạy 03 mặt: kiến thức, kỹ năng, thái độ 1.2 Có kỹ lựa chọn phƣơng pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với dạy đối tƣợng học sinh Từ phiếu GV Tốt Khá TB CĐ 1.3 Kỹ sử dụng phƣơng tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học 1.4 Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh tham gia 1.5 Đánh giá khách quan kết học tập cuả học sinh Kỹ giáo dục HS Tốt Khá TB CĐ 2.1 Xây dựng mục tiêu, kế hoạch tổ chức hoạt động phù hợp với lực học sinh 2.2 Kỹ tổ chức, xây dựng phong trào 2.3 Nắm bắt đặc điểm hoàn cảnh học sinh để có biện pháp giáo dục thích hợp 2.4 Kỹ theo dõi, nhận xét, đánh giá học sinh lớp 2.5 Kỹ hợp tác, phối hợp đồng nghiệp phụ huynh hoạt động giáo dục học sinh Kỹ tự học, tự bồi dƣỡng Tốt Khá TB CĐ 3.1 Xác định mục tiêu, nhu cầu cuả việc bồi dƣỡng nâng cao trình độ 3.2 Lựa chọn nội dung để tự học, tự bồi dƣỡng 3.3 Bố trí thời gian, phƣơng pháp tự học, tự bồi dƣỡng Kỹ nghiên cứu khoa học 4.1 Xác định đề tài nghiên cứu 4.2 Xây dựng đề cƣơng nghiên cứu 4.3 Kỹ sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 4.4 Kỹ viết bảo vệ công trình nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! Tốt Khá TB CĐ Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT; hiệu trưởng, giáo viên nhà trường) VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT CỦA CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN PHONG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Kính gửi: …………………………………………………………… Để có sở tham khảo nhằm hoàn thiện biện pháp phát triển ĐNGV tiểu học huyện Yên Phong Xin đồng chí vui lòng cho biết thông tin sau: - Họ tên: …………………………………………………………… - Chức vụ: ……………………………………….…………………… - Đơn vị công tác: …………………………………………………… Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến mức độ cấp thiết biện pháp phát triển ĐNGV tiểu học huyện Yên Phong đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đƣợc đề xuất dƣới cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp Ngoài giải pháp nêu bảng, xin đ/c bổ sung giải pháp khác mà đ/c cho quan trọng Tên biện pháp TT Rất cần Cần Không thiết thiết cần thiết Đổi công tác xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV tiểu học Làm tốt công tác bồi dƣỡng chuyên môn cho ĐNGV tiểu học theo Chuẩn GVTH Tuyển chọn, sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên Làm tốt chế độ, sách để phát triển ĐNGV tiểu học Tăng cƣờng công tác kiểm tra chuyên môn trƣờng Các giải pháp khác (theo đồng chí cần bổ sung) … Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT; hiệu trưởng, giáo viên nhà trường) Kính gửi: …………………………………………………………… Để có sở liệu tham khảo nhằm phân tích thực trạng công tác phát triển ĐNGV tiểu học huyện Yên Phong năm học qua (Từ năm học 20102011 đến hết năm học 2014-2015) Xin đồng chí vui lòng cho biết thông tin sau: - Họ tên: …………………………………………………………… - Chức vụ: ……………………………………….…………………… - Đơn vị công tác: …………………………………………………… Xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV tiểu học huyện Yên Phong (Đồng chí đánh dấu X vào ô mà đồng chí cho hợp lý) Nội dung TT khả thi Khả thi Không khả thi Đổi công tác xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV tiểu học Làm tốt công tác bồi dƣỡng chuyên môn cho ĐNGV tiểu học theo Chuẩn GVTH Tuyển chọn, sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên Làm tốt chế độ, sách để phát triển ĐNGV tiểu học Tăng cƣờng công tác kiểm tra chuyên môn trƣờng Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT; hiệu trưởng, giáo viên nhà trường) VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN PHONG Kính gửi: …………………………………………………………… Để có sở tham khảo nhằm hoàn thiện biện pháp phát triển ĐNGV tiểu học huyện Yên Phong Xin đồng chí vui lòng cho biết thông tin sau: - Họ tên: …………………………………………………………… - Chức vụ: ……………………………………….…………………… - Đơn vị công tác: …………………………………………………… Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến thực trạng phát triển ĐNGV tiểu học huyện Yên Phong giai đoạn 2010 - 2015 cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp TT Tên nội dung Tốt Tƣơng Chƣa đối tôt tốt Xây dựng quy hoạch phát triển giáo viên Tuyển dụng bố trí giáo viên Đào tạo bồi dƣỡng GV Thực chế độ sách công tác thi đua khen thƣởng Đánh giá xếp loại đội ngũ giáo viên Các điều làm việc đội ngũ giáo viên Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ! Phụ lục BIỂU THỐNG KÊ THỐNG KÊ TRẺ TUỔI VÀO HỌC LỚP TRONG NĂM (2015- 2020) Độ tuổi Số lƣợng trẻ Năm nhập học Trẻ tuổi Trẻ tuổi Trẻ tuổi Trẻ tuổi Trẻ tuổi (sinh 2010) (sinh 2010) (sinh 2010) (sinh 2010) (sinh 2010) 2728 2880 3815 3317 3122 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Phụ lục BIỂU THỐNG KÊ THỐNG KÊ SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH TỪ NĂM HỌC 2015-2016 ĐẾN NĂM HỌC 2019-2020 Đã thực 2015- 428 13700 90 2921 87 2820 88 2817 82 2614 81 2528 2830 89 2889 87 2771 86 2813 81 2607 2017-2018 456 15118 105 3815 89 2830 89 2889 87 2771 86 2813 2018-2019 468 15676 98 3371 105 3815 89 2830 89 2889 87 2771 2019-2020 474 16027 96 3122 89 2889 2016 Đã thực 2015- 432 13895 89 2016 95 3371 105 3815 89 2830 Phụ lục BIỂU THỐNG KÊ DỰ BÁO SỐ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN YÊN PHONG GIAI ĐOẠN 2015-2020 Năm học Đã thực TSGV Văn hóa Âm Mĩ Thể Tin Tiếng nhạc thuật dục học Anh 555 426 29 35 21 44 629 499 28 35 20 44 641 505 27 32 21 49 2017-2018 697 581 35 37 17 35 55 2018-2019 714 589 40 45 17 40 70 2019-2020 723 585 40 46 20 40 70 2014-2015 Đã thực 2015-2016 Đã thực 2016-2017 ... phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học - Chƣơng 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - Chƣơng 3: Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học. .. Đại học ĐNGV Đội ngũ giáo viên ĐNGVTH Đội ngũ giáo viên tiểu học GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDMN Giáo dục Mầm non GDTH Giáo dục tiểu học GDTX Giáo dục thƣờng xuyên GV Giáo viên GVCN Giáo. .. pháp phát triển ĐNGV tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi GD&ĐT huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Công tác phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng tiểu học huyện Yên Phong,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện yên phong, tỉnh bắc ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay , Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện yên phong, tỉnh bắc ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay , Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở huyện yên phong, tỉnh bắc ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay