Quản lí học sinh sinh viên ở trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng bắc ninh trong bối cảnh hội nhập ASEAN

127 24 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 18:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN AN QUẢN LÍ HỌC SINH SINH VIÊN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ASEAN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN AN QUẢN LÍ HỌC SINH SINH VIÊN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ASEAN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRỊNH THỊ HỒNG HÀ HÀ NỘI, 2016 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn, tác giả nhận động viên, khuyến khích giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo, cô giáo, thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp gia đình Với tình cảm chân thành, tác giả gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Tiến sĩ Trịnh Thị Hồng Hà, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình thực luận văn - Lãnh đạo Phòng sau đại học, cô giáo, thầy giáo giảng dạy lớp Cao học Quản lí giáo dục K18-ĐHSP Hà Nội 2, phòng chuyên môn Trường ĐHSP Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu - Lãnh đạo, cán quản lí, giáo viên quản lí lớp, giáo viên môn em học sinh sinh viên Trường cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình cộng tác, cung cấp thông tin, số liệu, góp ý cho trình nghiên cứu thực tế để làm luận văn Dù có nhiều cố gắng chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận dẫn ý kiến đóng góp quý báu cô giáo, thầy giáo bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Văn An LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Văn An MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HỌC SINH, SINH VIÊN Ở TRƢỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các công trình nghiên cứu công tác học sinh, sinh viên trƣờng cao đẳng, đại học, trƣờng đào tạo nghề 1.1.2 Các công trình nghiên cứu quản lí HS, SV trƣờng cao đẳng, đại học, trƣờng đào tạo nghề 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Quản lí Quản lí giáo dục 12 1.2.2 Quản lí trƣờng học 15 1.2.3 Quản lý học sinh, sinh viên 16 1.2.4 Trƣờng đào tạo nghề 18 1.3 Bối cảnh hội nhập ASEAN yêu cầu nguồn nhân lực 20 1.4 Một số lí luận quản lí HS, SV trƣờng đào tạo nghề 25 1.4.1 Đặc điểm HS, SV trƣờng đào tạo nghề 25 1.4.2 Vị trí, vai trò Quản lí HS, SV trƣờng đào tạo nghề 27 1.4.3 Nội dung quản lí HS, SV trƣờng đào tạo nghề 30 1.4.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lí HS, SV trƣờng đào tạo nghề 35 Kết luận chƣơng 39 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HỌC SINH, SINH VIÊN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 40 2.1 Khái quát Trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh 40 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh 40 2.1.2 Sứ mệnh cấu tổ chức trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh 42 2.1.3 Kết đào tạo trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh 45 2.2 Thực trạng quản lí HS, SV trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh 47 2.2.1 Thực trạng HS, SV trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh 47 2.2.2 Thực trạng quản lý HS, SV Trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh 50 2.2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lí HS, SV Trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh 67 Kết luận chƣơng 70 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH , SINH VIÊN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 71 TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ASEAN 71 3.1 Các nguyên tắc xác định biện pháp 71 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 71 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 71 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 72 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 73 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp 73 3.2 Một số biện pháp quản lí HS, SV trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh 73 3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức nhân văn quản lí HS, SV 73 3.2.2 Tăng cƣờng tổ chức hoạt động giáo dục kĩ sống cho HS, SV 76 3.2.3 Phối hợp chặt chẽ Phòng công tác HS, SV với giáo viên quản lí HS, SV 80 3.2.4 Tăng cƣờng phối hợp Khoa, Phòng, Đoàn niên, Hội sinh viên nhà trƣờng với quan, tổ chức XH khác quản lí HS, SV 82 3.2.5 Tổ chức tốt công tác thi đua khen thƣởng, kỷ luật, đảm bảo quyền lợi, sách cho HS, SV 84 3.2.6 Xây dựng văn hóa nhà trƣờng 87 3.3 Mối quan hệ biện pháp 90 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 90 3.4.1 Mục đích, phạm vi, đối tƣợng khảo nghiệm 90 3.4.2 Kết khảo nghiệm 90 Kết luận chƣơng 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community) ANQG An ninh quốc gia ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CBQL Cán quản lí CĐN Cao đẳng nghề CSVC Cơ sở vật chất GD Giáo dục GD -ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HS, SV Học sinh, sinh viên KNS Kĩ sống KT - XH Kinh tế - Xã hội QL Quản lí QLGD Quản lí giáo dục DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Nhận thức tầm quan trọng hoạt động quản lí HS, SV 50 Bảng 2.2: Đánh giá CBQL, GV thực công tác tổ chức hành (đơn vị %) 53 Bảng 2.3: Đánh giá HS, SV thực công tác tổ chức hành (đơn vị %) 55 Bảng 2.4: Đánh giá CBQL, Giáo viên quản lí hoạt động học tập rèn luyện HS, SV (đơn vị %) 57 Bảng 2.5: Đánh giá HS - SV quản lí hoạt động học tập rèn luyện HS, SV (đơn vị %) 61 Bảng 2.6: Chất lƣợng sở vật chất phục vụ thể dục - thể thao Trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh (đơn vị %) 68 Bảng 3.1: Đánh giá chuyên gia tính cần thiết biện pháp 91 Bảng 3.2: Đánh giá chuyên gia tính khả thi biện pháp 92 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thực trạng công tác Y tế Trƣờng Trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh 64 Biểu đồ 2.2: Đánh giá công tác đảm bảo an ninh trị Trƣờng Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh 66 Biểu đồ 3.1: So sánh biện pháp theo tiêu chí cần thiết khả thi 93 Biểu đồ 3.2: So sánh biện pháp theo tiêu chí cần thiết khả thi 94 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA (Dùng cho HSSV) Để góp phần cải tiến hiệu công tác quản lí HSSV nhà trường đề nghị em cho biết ý kiến vấn đề liên quan đến hoạt động quản lí HSSV cách đánh dấu (×) vào ô trống theo ý kiến Thông tin trả lời em dùng cho mục đích nghiên cứu Câu 1: Theo em hoạt động quản lí HS – SV hiên có quan trọng hay không? Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Câu 2: Theo em công tác tổ chức hành nhà trường nào? Kết thực TT Nội dung Quản lí hồ sơ HS - SV Xây dựng nội quy, quy chế chung Thực chế độ sách NN HS - SV Sắp xếp, bố trí nơi cho HS - SV nội trú Công tác khen thƣởng, kỉ luật HSSV Tốt Khá tốt Chƣa tốt Câu 3: Theo em quản lí hoạt động học tập rèn luyện HS, SV trường nào? TT Nội dung Xây dựng đạo thực nội quy, quy chế học tập lớp Xây dựng đạo thực nội quy, quy chế học tập nhà Phối hợp với GV chủ nhiệm GV môn quản lí HS - SV Xây dựng đạo hoạt động học tập nhóm Tổ chức tham quan học tập thực tế Dựa vào ban cán lớp Đoàn niên quản lí HS - SV Tƣ vấn cho HS - SV vấn đề học tập cách kịp thời Hỗ trợ, giúp đỡ HS - SV cần thiết Đánh giá kết học tập, rèn luyện HSSV 10 Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa HSSV Kết thực Tốt Khá tốt Chƣa tốt Câu 4: Em cho biết cảm nhận công tác Y tế nhà trường nào? Kết thực TT Nội dung Trình độ cán Y tế trường Cơ sở vật chất, trang thiết bị Y tế Công tác tổ chức khám sức khỏe định kì cho HSSV Tình trạng sức khỏe HSSV Tốt Khá Trung Bình Câu 5: Theo em chất lượng sở vật chất phục vụ thể dục - thể thao Trường nào? Mức độ TT Nội dung Sân bóng đá Sân bóng chuyền Sân bóng rổ Sân cầu lông Nhà đa Khu tập xà đơn, xà kép Tốt Khá Trung bình Kém Câu 6: Em cho biết công tác công tác đảm bảo an ninh trị nhà trường nào? Kết thực TT Nội dung Giáo dục tuyên truyền an ninh trật tự, phòng chống tội phạm Công tác bảo vệ Phối hợp với quan chức năng, quyền địa phương Tổ chức đội Thanh niên xung kích, đội tự quản Tốt -Khá Trung Bình Kém Xin cảm ơn Em! Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho cán quản lí giáo viên) Để có sở cải tiến việc quản lí HSSV trongg nhà trƣờng đề nghị thầy (cô) cho biết ý kiến cách đánh dấu (×) vào ô trống viết câu trả lời phù hợp Thông tin Phiếu sử dụng vào mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn Thầy (cô) Câu 1: Thầy (cô)cho hoạt động quản lý HS, SV hiên có tầm quan trọng nào? Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Câu 2: Đánh giá thầy (cô) công tác tổ chức hành Nhà trường nào? Kết thực TT Nội dung Quản lí hồ sơ HS - SV Xây dựng nội quy, quy chế chung Thực chế độ sách NN HS - SV Sắp xếp, bố trí nơi cho HS - SV nội trú Công tác khen thƣởng, kỉ luật HSSV Tốt Khá tốt Chƣa tốt Câu 3: Đánh giá Thầy/ Cô quản lí hoạt động học tập rèn luyện HS, SV trường nào? Kết thực TT Nội dung Xây dựng đạo thực nội quy, quy chế học tập lớp Xây dựng đạo thực nội quy, quy chế học tập nhà Phối hợp với GV chủ nhiệm GV môn quản lí HS - SV Xây dựng đạo hoạt động học tập nhóm Tổ chức tham quan học tập thực tế Dựa vào ban cán lớp Đoàn niên quản lí HS - SV Tƣ vấn cho SV vấn đề học tập cách kịp thời Hỗ trợ, giúp đỡ SV cần thiết Đánh giá kết học tập, rèn luyện HSSV 10 Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa HSSV Tốt Khá tốt Chƣa tốt Câu 4: Đánh giá Thầy/ Cô công tác Y tế nhà trường nào? Kết thực TT Nội dung Trình độ cán Y tế trƣờng Cơ sở vật chất, trang thiết bị Y tế Công tác tổ chức khám sức khỏe định kì cho HSSV Tình trạng sức khỏe HSSV Tốt Khá Trung Bình Câu 5: Thầy/ Cô cho biết sở vật chất phục vụ HSSV nhà trường nào? Mức độ TT Nội dung Sân bóng đá Sân bóng chuyền Sân bóng rổ Sân cầu lông Nhà đa Khu tập xà đơn, xà kép Tốt - Trung Khá bình Kém Câu 6: Đánh giá Thầy/ Cô công tác công tác đảm bảo an ninh trị nhà trường nào? Kết thực TT Nội dung Giáo dục tuyên truyền an ninh trật tự, phòng chống tội phạm Công tác bảo vệ Phối hợp với quan chức năng, quyền địa phƣơng Tổ chức đội Thanh niên xung kích, đội tự quản Tốt -Khá Trung Bình Kém Câu 7: Những ý kiến khác thầy (cô) quản lí HS, SV nhà trường: Xin thầy (cô) cho biết thầy (cô) là: - Cán quản lí - Giáo viên thời gian làm CBQL năm thời gian giảng dạy năm Một lần trân trọng cảm ơn thầy (cô) Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho cán quản lí, giáo viên, đoàn thể) Để góp phần nâng cao hiệu quản lí HS, SV bối cảnh hội nhập ASEAN trường Cao đẳng nghề điện xây dựng Bắc Ninh, đề xuất số biện pháp quản lí HS, SV Đề nghị Thầy (cô) cho biết ý kiến riêng cách đánh dấu (×) vào ô trống viết câu trả lời phù hợp Thông tin Phiếu sử dụng vào mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn Thầy (cô) Câu 1: Thầy (Cô) đánh giá tính cấp thiết biện pháp cách đánh dấu (x) vào mức độ thể tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Mức độ cần thiết STT Nội Dung Hoàn thiện công tác tổ chức nhân văn nội quy quản lí Tăng cƣờng giáo dục kĩ sống cho HS - SV Phối hợp chặt chẽ Phòng công tác HS - SV với giáo viên Tăng cƣờng phối hợp Khoa, Phòng ban, Đoàn niên, Hội sinh viên nhà trƣờng với quan, tổ chức XH khác Tổng % Rất cần Cần Không cần Tổ chức tốt công tác thi đua khen thƣởng, kỷ luật, đảm bảo quyền lợi, sách cho HS - SV Xây dựng văn hóa nhà trƣờng Câu 2:Thầy/Cô đánh giá tính khả thi biện pháp cách đánh dấu (x) vào mức độ thể tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Mức độ khả thi STT Nội Dung Hoàn thiện công tác tổ chức nhân văn nội quy quản lí Tăng cƣờng giáo dục kĩ sống cho HS - SV Phối hợp chặt chẽ Phòng công tác HS - SV với giáo viên Tăng cƣờng phối hợp Khoa, Phòng ban, Đoàn niên, Hội sinh viên nhà trƣờng với quan, tổ chức XH khác Tổng % Rất khả Khả Không thi thi khả thi Tổ chức tốt công tác thi đua khen thƣởng, kỷ luật, đảm bảo quyền lợi, sách cho HS - SV Xây dựng văn hóa nhà trƣờng Theo Thầy(Cô) để Quản lí HSSV bối cảnh hội nhập ASEAN cần phải thực biện pháp quản lí nhƣ nữa? Xin Thầy( Cô) cho biết Thầy(Cô) là: - Cán quản lí - Đoàn thể - Giáo viên Một lần xin trân trọng cảm ơn Thầy(Cô)! ... quản lí học sinh, sinh viên trƣờng Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh Chương 3: Biện pháp quản lí học sinh, sinh viên trƣờng Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh bối cảnh hội nhập ASEAN. .. Hoạt động quản lí học sinh, sinh viên trƣờng Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh Khách thể nghiên cứu Công tác quản li học sinh, sinh viên trƣờng Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh Giả... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN VĂN AN QUẢN LÍ HỌC SINH SINH VIÊN Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP ASEAN Chuyên ngành: Quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí học sinh sinh viên ở trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng bắc ninh trong bối cảnh hội nhập ASEAN , Quản lí học sinh sinh viên ở trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng bắc ninh trong bối cảnh hội nhập ASEAN , Quản lí học sinh sinh viên ở trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng bắc ninh trong bối cảnh hội nhập ASEAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay