Ôn tập sinh học 12 nâng cao chương 1

4 330 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 18:08

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊI. CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG:1. Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử: Tự nhân đôi AND (tự sao) Phiên mã (tổng hợp ARN) Dịch mã (sinh Th Pr) Điều hòa hoạt động gen.2. Biến dị: Đột biến gen Đột biến cấu trúc NST Đột biến số lượng NSTII. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT:1. Gen, mã di truyền, cơ chế tự x 2 ADNa. Mức độ biết, thông hiểu: Khái niệm về gen, cấu trúc chung của gen? Thế nào là mã di truyền, các đặc điểm của mã di truyền, số lượng mã di truyền, số lượng mã di truyền mã hóa aa, số lượng mã di truyền không mã hóa aa, là những mã nào? Quá trình tự nhân đội AND:+ Diễn ra ở đâu trong TB?+ Các loại enzim tham gia, chức năng của từng loại enzim là gì?+ Cơ chế tự nhân đôi?+ Quá trình tự x 2 diễn ra theo nguyên tắc nào?+ Kết quả?+ Ý nghĩa? CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ I CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử: - Tự nhân đôi AND (tự sao) - Phiên mã (tổng hợp ARN) - Dịch mã (sinh T/h Pr) - Điều hòa hoạt động gen Biến dị: - Đột biến gen - Đột biến cấu trúc NST - Đột biến số lượng NST II NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT: Gen, mã di truyền, chế tự x ADN a Mức độ biết, thông hiểu: - Khái niệm gen, cấu trúc chung gen? - Thế mã di truyền, đặc điểm mã di truyền, số lượng mã di truyền, số lượng mã di truyền mã hóa aa, số lượng mã di truyền không mã hóa aa, mã nào? - Quá trình tự nhân đội AND: + Diễn đâu TB? + Các loại enzim tham gia, chức loại enzim gì? + Cơ chế tự nhân đôi? + Quá trình tự x diễn theo nguyên tắc nào? + Kết quả? + Ý nghĩa? b Mức độ vận dụng – vận dụng cao - Cấu trúc không phân mảnh gen sinh vật nhân sơ, phân mảnh gen sinh vật nhân thực có ý nghĩa gì? - Tại mã di truyền mã 3? - Các mã di truyền mã hóa cho loại axitamin (mã thái hóa) có đặc điểm (thường gần giống nhau, khác nu thứ 3) ? - Quá trình tự nhân đôi cần nu tự loại nào? Tại sao? - Tai chạc chữ Y có mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn? - Quá trình tự x2 virus diễn theo nguyên tắc nào? - Đặc điểm khác biệt giữ nhân đội AND Sv nhân sơ sinh vật nhân thực gì? - Giải tập liên quan đến cấu trúc AND – gen, chủ yếu tập liên quan đến công thức tính: + Chiều dài, khối lượng + Số liên kết hiđro + Tổng số nu, số nu loại môi trường, nội cc + Số liên kết photphođieste (lk cộng hóa trị), ý: - Ở phân tử ADN mạch kép, thẳng - Ở phân tử AND mạch kép, vòng Phiên mã a Mức độ biết, thông hiểu: - Cấu trúc loại ARN chức năng? - Diễn đâu tế bào, cần nu tự loại nào? - Các loại enzim tham gia? chức năng? - Cơ chế phiên mã? Chiều mả mạch khuôn tổng hợp ARN? chiều tổng hợp ARN? - Sự khác phiên mã sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực? - Phiên mã diễn theo nguyên tắc nào? - Kết trình phiên mã? - Phân tử ARN tổng hợp nhân, trước tế bào chất để thực chức cần biến đổi nào? b Mức vận dụng, vận dụng cao - Phân biệt khác cấu trúc, thời gian tồn loại ARN? - Tại m ARN lại đa dạng loại ARN? - Điều xảy gen quy định ARN bị biến đổi vùng điều hòa vùng kết thúc? - Chức mã enzim ARN polymeraza khác so với enzim tham gia vào trình x AND? - Giải tập liên quan đến cấu trúc ARN chế phiên mã: + Tính chiều dài, KL ARN + Tổng số nu số nu loại môi trường nội bào cung cấp + Số liên kết cộng hóa trị hình thành + Số liên kết hiđro bị phá hủy Dịch mã a Mức độ biết, thông hiểu - Diễn đâu tế bào? - Kể tên thành phần tham gia trực tiếp vào trình dịch mã? - Các loại enzim tham gia, chức loại? - Cơ chế dịch mã? - Kết quả? - Vai trò polyribôxôm dịch mã? - Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc nào? b Mức độ vận dụng, vận dụng cao - Xác định khác dạng tập: + gen có tổng số nu (N) số mã hóa nu (ở SV nhân sơ n thực) + Chuỗi poly peptit hoàn chỉnh gen mã hóa có axit amin - Bài tập thể mối liên quan trình nhân đôi, trình phiên mã dịch mã 4 Điều hòa hoạt động gen a Mức độ biết, thông hiểu - Thế điều hòa hoạt động gen? - Xảy mức độ nào? - Thế Operon? Mô hình cấu trúc Operon lac? - Giải thích điều hòa hoạt động gen môi trường có Lactozơ (chất cảm ứng) Lactozơ? b Mức vận dụng - vận dụng cao - Sự giống khác điều hòa âm tính dương tính? - Nếu gen điều hòa (R) bị đột biến ảnh hưởng đến hoạt động nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)? Đột biến gen: a Mức độ biết, thông hiểu: - Khái niệm ĐBG, ĐB điểm? - Đặc điểm ĐBG? - Thế tần số ĐBG, tần số ĐBG phụ thuộc vào yếu tố nào? - Thế tác nhân ĐB? gồm loại nào? - Thể ĐB gì? - ĐB nhân tạo có đặc điểm khác so với ĐBG tự nhiên? - Các dạng ĐB điểm hậu dạng với cấu trúc mARN cấu trúc protein gen điều khiển tổng hợp? - Nguyên nhân, chế phát sinh ĐBG? - Hậu mã đột biến gen, đột biến gen có ý nghĩa với tiến hóa chọn giống? b Mức vận dụng – vận dụng cao: - Để gây ĐBG, phải tác động tác nhân ĐB vào pha kỳ trung gian chu kỳ tế bào đạt hiệu cao nhất, sao? - Trong dạng ĐB điểm, dạng gây hậu lớn nhất, sao? - Thay cặp nu thứ mã di truyền ảnh hưởng đến cấu trúc phân từ Pr nhất, sao? - Hậu ĐBG phụ thuộc vào yếu tố nào? - Với điều kiện ĐBG di truyền qua sinh sản hữu tính? - Khi gen chuyển từ vị trí đến vị trí khác NST xảy khả năng: Gen phiên mã nhiều không phiên mã, sao? - Giải tập liên quan đến ĐBG (đặc biệt tập liên quan đến xác định dạng ĐB) ? Nhiễm sắc thể ĐB cấu trúc NST a Mức độ biết, thông hiểu - Các đặc trưng NST hình thái, số lượng NST loài? - Chứng minh SLNST không phản ánh mức độ tiến hóa loài? - Mô tả cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực? - Tại NST lại xoắn theo nhiều cấp độ khác nhau? - Sự biến đổi hình thái NST qua kỳ trình phân bào? - Thế ĐB cấu trúc NST? gồm dạng? hậu ý nghĩa dạng? - Dạng ĐB cấu trúc không làm thay đổi hàm lượng AND NST? b Mức độ vận dụng – vận dụng cao: - Tại AND tế bào nhân thực có kích thước lớn xếp gọn nhân TB? - Mỗi NST xoắn theo nhiều cấp độ khác có ý nghĩa gì? - Tại phần lớn dạng ĐB cấu trúc NST thường có hại, chí gây chết cho thể ĐB? - Dạng ĐB gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, sao? - Loại ĐB cấu trúc NST nhanh chóng hình thành loài mới, sao? - Trong trường hợp đảo đoạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể ĐB? - Tại ĐB lặp đoạn lại tạo điều kiện cho ĐBG? - Vị trí đứt gãy khác NST dạng ĐB cấu trúc có gây nên hậu khác không? sao? Đột biến số lượng NST a Mức độ biết – thông hiểu - Có dạng ĐBSL NST, dạng nào? - Thế ĐB lệch bội, đa bội? - Cơ chế phát sinh thể ĐB lệch bội, đa bội chẵn, đa bội lẻ, dị đa bội? - Hậu ý nghĩa ĐB lệch bội, đa bội? - Vai trò đột biết đa bội chọn giống, tiến hóa? - Vẽ sơ đồ chế phát sinh dạng lệch bội người hậu dạng? - Phân biệt thể tự đa bội dị đa bội? b Mức vận dụng – vận dụng cao - Sự tiếp hợp trao đổi chéo không cân đối bất thường crômatit cặp tương đồng kì đầu phân bào giảm nhiễm dẫn đến xuất đột biến gì? - Sự tiếp hợp trao đổi chéo crômatit trình hình thành giao tử dẫn đến biến dị gì? - Tại lệch bội thường gây hậu nặng nề cho thể ĐB ĐB đa bội? - Tại Hội chứng Đao người hội chứng phổ biến hội chứng liên quan đến ĐBSLNST? - Tại thể với NST X thường gây hậu nề cho thể ĐB? - Làm để tạo thể tự đa bội? - Làm dạng tập chương, như: + loài SV lưỡng bội (2n) có loại thể lệch, thể lệch kép? + Tìm loại giao tử, tỷ lệ loại thể ĐB: 3n: AAA, AAa, Aaa, aaa 4n: AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa + Xác định tỷ lệ phân ly kiểu gen, kiểu hình phép lai thể ĐB với nhau?
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập sinh học 12 nâng cao chương 1, Ôn tập sinh học 12 nâng cao chương 1, Ôn tập sinh học 12 nâng cao chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay