Giáo trình tiện và rèn trên máy CNC hệ Fanuc

16 196 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 18:08

Tong các loại máy CNC thì máy phay CNC và máy tiện CNC là được dùng phổ biến hơn cả. Tương tự trong gia công cơ khí thì không thể thiếu các loại máy CNC do đó mà khi học sử dụng máy tiện CNC thì bạn cũng dễ dàng tìm cho mình một công việc mong muốn, bạn cứ tìm đúng công việc và có thu nhập rồi mới tính đến chuyện nâng cao chuyên môn, vì khi làm không những giúp tận dụng những kiến thức đã biết, mà còn có thể thêm được kinh nghiệm, những tư duy liên quan cho công việc và dần dần bạn sẽ nắm được những gì cần học để học đúng cái mình cần, không học quá nhiều mà chưa dùng tới. CHU TRÌNH TIỆN TẠO HÌNH VÀ TIỆN REN Sau số loại chu trình tiện cung cấp để lập trình đơn giản hơn: 1) CHU TRÌNH TIỆN THÔ THEO Z (G71) Chu trình sử dụng để gia công thô chi tiết dạng phôi (phôi cán) có lượng dư theo phương hướng kính (X) nhỏ so với chiều dài (Z) bề mặt gia công Cấu trúc: G71 U (∆d) R (e) ; G71 P (ns) Q (nf) U (∆u) W (∆w) F (f ) S (s ) T (t); Trong đó: (∆d): chiều sâu cắt theo hướng kính (e): khoảng rút dao sau hành trình cắt (ns): số câu lệnh mô tả biên dạng chi tiết (nf): số câu lệnh cuối mô tả biên dạng chi tiết (∆u): lượng dư gia công tinh theo hướng X (∆w): lượng dư gia công tinh theo hướng Z F(f): tốc độ chạy dao S (s ): tốc độ trục T (t): dao Đường lập trình (F): chạy dao cắt (R): Chạy dao nhanh Ví dụ (ứng dụng G71) (G70, G71) N10 G50 S1500 T0101; G96 S180 M03; G00 X85.0 Z5.0 M08; Z0; G01 X-1.6 F0.25; G00 X83.0 Z2.0; G71 U3.0 R1.0; G71 P20 Q30 U0.5 W0.1 F0.27; N20 G42 G00 X30.0 ; G01 Z-20.0 F0.17; X40.0 Z-40.0; Z-60.0; X50.0 Z-70.0; Z-90.0; X60.0 Z-110.0; Z-140.0; X80.0; N30 G40; G70 P20 Q30; G00 X200.0 Z200.0 T0100; M30; Ví dụ 2: N010 G00 X200.0 Z100.0; N011 G00 X160.0 Z10.0; N012 G71 U7.0 R1.0; N013 G71 P014 Q021 U4.0 W2.0 F0.3 S550; N014 G00 G42 X40.0 S700; N015 G01 W-40.0 F0.15; N016 X60.0 W-30.0; N017 W-20.0; N018 X100.0 W-10.0; N019 W-20.0; N020 X140.0 W-20.0; N021 G40 U2.0; N022 G70 P014 Q021; N023 G00 X200.0 Z100.0; M30; 2) CHU TRÌNH TIỆN THÔ THEO X (G72) Chu trình sử dụng gia công thô chi tiết có dạng phôi (phôi cán) có lượng dư theo phương (X) lớn so với chiều dài (Z) bền mặt gia công Cấu trúc: G72 W(∆d) R(e) ; G72 P(ns) Q(nf) U(∆u) W(∆w) F(f) S(s) T(t) ; Trong đó: (∆d): chiều sâu cắt theo hướng kính (e): khoảng rút dao sau hành trình cắt (ns): số câu lệnh mô tả biên dạng chi tiết (nf): số câu lệnh cuối mô tả biên dạng chi tiết (∆u): lượng dư gia công tinh theo hướng X (∆w): lượng dư gia công tinh theo hướng Z F(f): tốc độ chạy dao S (s ): tốc độ trục T (t): dao Đường chạy dao Đường lập trình VÍ DỤ 1: N10 G50 S2000 T0100; G96 S180 M03; G00 X85.0 Z5.0 T0101; Z0; G01 X-1.6 F0.2; G00 X85.0 Z1.0; G72 W2.0 R1.0 ; G72 P12 Q14 U0.5 W0.2 F0.25; N12 G00 G41 Z-51.0; G01 X80.0 F0.2; X78.0 W1.0; X60.0; Z-45.0; X40.0 Z-15.0; X30.0; Z-1.0; X26.0 Z1.0; N14 G40 ; G70 P12 Q14; G00 X200.0 Z200.0 T0100; M30; Ví dụ 2: N010 G50 X220.0 Z190.0 ; N011 G00 X176.0 Z132.0 ; N012 G72 W7.0 R1.0 ; N013 G72 P014 Q019 U4.0 W2.0 F0.3 S550 ; N014 G00 Z58.0 S700 ; N015 G01 X120.0 W12.0 F0.15 ; N016 W10.0 ; N017 X80.0 W10.0 ; N018 W20.0 ; N019 X36.0 W22.0 ; N020 G70 P014 Q019 ; 3) CHU TRÌNH GIA CÔNG THÔ THEO BIÊN DẠNG (G73) Chu trình thường sử dụng gia công chi tiết phôi đúc, dập có hình dáng gần giống với chi tiết cần gia công Cấu trúc: A→A’→B G73 U (∆i) W (∆k) R (d) ; G73 P (ns) Q (nf) U (∆u) W (∆w) F (f ) S (s ) T (t) ; Trong đó: U(∆i): chiều sâu lớp cắt thô tính theo phương X W(∆k): chiều sâu lớp cắt thô tính theo phương Z R(d): số bước cắt thô P(ns): số câu lệnh mô tả biên dạng chi tiết Q(nf): số câu lệnh cuối mô biên dạng chi tiết U(∆u): lượng dư lại để gia công tinh theo phương X W(∆w): lượng dư lại để gia công tinh theo phương Z F(f): lượng chạy dao S(s): tốc độ trục T(t): dao Ví dụ 1: N10 G50 S2000 T0300; G96 S200 M03; G00 X35.0 Z5.0 T0303; Z0; G01 X-1.6 F0.2; G00 X70.0 Z10.0; G73 U3.0 W2.0 R2; G73 P12 Q16 U0.5 W0.1 F0.25; N12 G00 G42 X20.0 Z2.0; G01 Z-10.0 F0.15; G02 X40.0 Z-20.0 R10.0; G01 Z-30.0; X60.0 Z-50.0; N16 G40 U1.0; G70 P12 Q16; G00 X200.0 Z200.0 T0300; M30; Ví dụ 2: N010 G00 X260.0 Z80.0; N011 G00 X220.0 Z40.0; N012 G73 U14.0 W14.0 R3; N013 G73 P014 Q020 U4.0 W2.0 F0.3 S01; N014 G00 G42 X80.0 Z2.0; N015 G01 W-20.0 F0.15 S0600; N016 X120.0 W-10.0; N017 W-20.0 S0400; N018 G02 X160.0 W-20.0 R20.0; N019 G01 X180.0 W-10.0 S0280; N020 G40; N021 G70 P014 Q020; N022 G00 X260.0 Z80.0; N023 M30; 4) CHU TRÌNH TIỆN TINH Sử dụng chu trình tiện tinh G70 sau tiện thô lệnh G71, G72 G73 Cấu trúc: G70P (ns) Q (nf) ; Trong đó: (ns): số thứ tự câu lệnh bắt đầu biên dạng chi tiết (nf): số thứ tự câu lệnh kết thúc biên dạng chi tiết CHÚ Ý: 1) F, S T sử dụng G71, G72 G73 tác dụng F, S T có hiệu lực đặt “ns” “nf” 2) Khi chu trinh gia công tinh (G70) kết thúc dao cụ trở điểm bắt đầu tiếp tục thực thi lệnh 3) Không thể gọi chương trình câu lệnh “ns” “nf” 5) TIỆN RÃNH MẶT ĐẦU KHOAN (G74) Tiện rãnh mặt đầu câu lệnh G74 có X(U), câu lệnh G74 X(U) trở thành chu trình khoan lỗ Cấu trúc: G74R (e) ; G74X(U)_ Z(W)_ P(i) Q(k) R(d) F (f ) ; Trong đó: R(e): khoảng lùi dao X(U)_Z(W)_: chiều sâu lỗ (rãnh) P(i): lượng dịch chuyển theo X sau hành trình cắt Q(k): chiều sâu lần ăn dao theo phương X R(d): lượng rút dao theo phương X sau hành trình F(f): lượng chạy dao Ví dụ: N10 G00 X20.0 Z1.0 ; G74 R1.0 ; G74 Z-10.0 Q3000 F0.1; G00 X200.0 Z200.0; M30; N10 G50 S2000 T0100 ; G96 S80 M03 ; G00 X50.0 Z1.0 T0101 ; G74 R1.0 ; G74 X10.0 Z-10.0 P10000 Q3000 F0.1 ; G00 X200.0 Z200.0 T0100 ; M30 ; 6) CHU TRÌNH TIỆN RÃNH HƯỚNG KÍNH Cấu trúc: G75R (e) ; G75X(U)_ Z(W)_ P(∆i) Q(∆k) R(∆d) F(f) ; Trong đó: R(e): khoảng rút dao sau hành trình cắt X(U)_Z(W)_: tọa độ rãnh P(∆i): dịch chuyển dao cắt theo phương X(theo bán kính) Q(∆k): dịch chuyển cắt theo trục Z R(∆d): lượng rút dao sau hành trình cắt theo phương X F(f): lượng chạy dao Ví dụ: N10 G50 S500 T0100 ; G97 S_ M03 ; G00 X90.0 Z1.0 T0101 ; X82.0 Z-60.0 ; G75 R1.0 ; G75 X60.0 Z-20.0 P3000 Q20000 F0.1 ; G00 X90.0 ; X200.0 Z200.0 T0100 ; M30 ; 7) Tiện Ren 7.1) Lệnh tiện ren G32 Ren thẳng Ren mặt đầu Ren côn Cấu trúc: G32 Z(W) F_; Điểm đầu Trong đó: Z(W): điểm cuối ren F: bước ren Điểm cuối Ví dụ: Bước ren: 4mm δ1=3mm δ =1.5mm Chiều sâu cắt lần 1mm G00 U–62.0 ; G32 W–74.5 F4.0 ; G00 U62.0 ; W74.5 ; U–64.0 ; (lần cắt 2) G32 W–74.5 ; G00 U64.0 ; W74.5 ; Bước ren: 3.5mm δ1=2mm δ =1mm Chiều sâu cắt lần 1mm G00 X 12.0 Z72.0 ; G32 X 41.0 Z29.0 F3.5 ; G00 X 50.0 ; Z 72.0 ; X 10.0 ; (lần cắt 2) G32 X 39.0 Z29.0 ; G00 X 50.0 ; Z 72.0 ; Ren nhiều đầu mối: G00 X40.0 ; G32 W–38.0 F4.0 Q0 ; G00 X72.0 ; W38.0 ; X40.0 ; G32 W–38.0 F4.0 Q180000; G00 X72.0 ; W38.0 ; 7.2) Lệnh tiện ren G92 Cấu trúc: G92 X(U) Z(W) R_ F_ ; Trong đó: X(U), Z(W): điểm cuối ren R: Góc nghiên so với phương X (Nếu i = ren thẳng) o i âm nghiên theo hướng X+ o i dương nghiên theo hướng XF: bước ren Ren thẳng Ren côn G30 U0 W0; G50 S1000 T0100; G97 S1000 M03; G00 X70.0 Z5.0 T0101 M08; G92 X49.4 Z–32.0 R–6.166 F1.5; X49.0; X48.7; X48.5; G30 U0 W0; M30; G30 U0 W0; G50 S1000 T0100; G97 S1000 M03; G00 X60.0 Z5.0 T0101 M08; G92 X49.5 Z–30.0 F1.5; X49.2; X48.9; X48.7; G30 U0 W0; M30; N10 G97 S1000 M03; T0300; G00 X35.0 Z5.0 T0303; G92 X29.5 Z-32.0 F1.5; X29.2; X28.9; X28.7; : G00 X200.0 Z200.0 T0300; M30; N10 G97 S1500 M03; T0300; G00 X30.0 Z5.0 T0303; G92 X19.5 Z-15.0 F2.0; X19.2; X18.9; X18.6; X18.4; G00 X50.0 ; Z-25.0 S1000; G92 X39.5 Z-50.0 F2.0; X39.2; X38.9; X38.6; X38.4; G00 X200.0 Z200.0 T0300; M30; 7.3) CHU TRÌNH TIỆN REN (G76) Cấu trúc: G76P (m) (r) (a) Q (∆d min) R(d); G76X (u) _ Z(W) _ R(i) P(k) Q(∆d) F(L) ; Trong đó: m ; Số lần tiện tinh cuối (1 đến 99) r : Khoảng cách rút dao lên cuối ren (00 đến 90) a : Góc ren (80°, 60°, 55°, 30°, 29° 0°) Ví dụ: Khi m=2, r=1.2L, a=60 Pmra = 02 12 60 ∆dmin : Chiều sâu cắt nhỏ (tính theo bán kính) d : Lượng cắt tinh lại i : Góc nghiên so với phương X (Nếu i = ren thẳng) - i âm nghiên theo hướng X+ - i dương nghiên theo hướng Xk : Chiều cao ren (tính theo bán kính) ∆d : Chiều sâu cắt (tính theo bán kính) L : Bước ren (giống G32) Ví dụ: Ứng dụng (G76) tiện ren hình sau: G00 X115.0 Z130.0; G76 P011060 Q100 R200; G76 X60640 Z25000 P3680 Q1800 F6.0; Ví dụ: Tiện chi tiết hình Dao T1: tiện thô Dao T2: tiện tinh Dao T3: tiện ren Dao T4: Khoan lỗ Dao T5: Doa lỗ Chương trình: N010 G30 U0 W0.; N015 G50 X0 Z0 T0100; N020 G96 S1500 M03; N025 G00 X60 Z0 T0101; N030 G01 X-1 F0.5; N035 G00 X61 Z3.; N040 G71 U2 R0.5; N045 G71 P50 Q115 U0.4 W0.2 F0.4; N050 G00 X20.; N055 G01 Z0.; N060 X22.; N065 Z-2 X30.; N070 Z-30 X30.; N075 Z-30 X36.; N080 Z-32 X40.; N085 Z-62 X40.; N090 Z-62 X46.; N095 G03 Z-64 X50 K-2 I0.; N100 G01 Z-77 X50.; N105 G03 Z-80 X56 K-3 I0.; N110 G01 Z-85 X56.; N115 Z-85 X57.; N120 G00 X100 Z30.; N125 X150 Z150 T0100; N130 G00 X61 Z30 T0202; N135 G00 Z10.; N140 G70 P50 Q115; N145 G40 G00 Z30.; N150 X150 Z150 T0200; N151 G0 X0 Z170 T0404; N152 G0 Z1.; N153 G01 Z-60 F100; N154 G0 Z170 T0400; N155 T0505; N156 G0 Z1.; N157 G01 Z-50 F100.; N158 G0 Z170 T0500; N159 G97 S500 M03; N160 G00 X61.Z3 T0303; N165 X42 Z-32.; N170 G76 P010060; N175 G76 X37.835 Z-57 P1083 Q300 F2.0; N180 G00 X61 Z3; N185 X150 Z150 T0300; N190 M05; N195 M30; Bài Tập:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình tiện và rèn trên máy CNC hệ Fanuc, Giáo trình tiện và rèn trên máy CNC hệ Fanuc, Giáo trình tiện và rèn trên máy CNC hệ Fanuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay