Giáo trình phay trên máy CNC hệ Fanuc

30 268 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 18:04

Tài liệu này được xem là đầy đủ và hoàn thiện nhất về lập trình và vận hành máy phay CNC các hệ điều khiển mới nhất hiện nay CNC Fanuc 16iM18iM và 21iM, người học vẫn có thể áp dụng các kiến thức của tài liệu cho các hệ điều khiển cũ hơn và mới hơn, vì các hệ điều khiển khác thì sự giống nhau cũng đến 95%, do đó bạn hoàn toàn yên tâm là có thể áp dụng ngay cho các loại máy CHƯƠNG III CÁC LỆNH KHAI BÁO ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Lập trình tuyệt đối tương đối 3.2 Hệ đơn vò đo kích thước chi tiết 3.3 Lệnh gọi dao 3.4 Lệnh thiết lập tọa độ điểm chuẩn gia cơng chi tiết 3.5 Lệnh chọn mặt phẳng gia công 3.6 Bước tiến dao 3.7 Lệnh đơn vò đo bước tiến dao 3.8 Lệnh quay trục 3.9 Lệnh đơn vò đo tốc độ trục 3.10 Lập trình theo tọa độ cực Trang 20 3.1) Lập trình tuyệt đối lập trình tương đối Để xác định chuyển động dụng cụ cắt từ điểm đến điểm tiếp theo, ta sử dụng hai phương pháp di chuyển sau đây: 3.1.1) Phương pháp tuyệt đối (G90) Trong lập trình gia cơng theo phương thức tuyệt đối xác định “G90” Tọa độ điểm (1) (2) viết hệ tọa độ tuyệt đối sau: G90 X100 Y10.; -(1) X-20 Y20.; -(2) Ví dụ ( ) điểm (1), (2), (3) (4) theo hệ tọa độ tuyệt đối mặt phẳng X-Y G90 X-175.0 Y-100 Z50.0; .(1) (G90)X175.0(Y-100) Z50.0; (2) (G90)(X175.0)Y100(Z50.0); (3) (G90)X-175.0 (Y100.0) (Z50.0); (4) 3.1.2) Phương pháp tương đối (G91) Phương pháp tương đối xác định tọa đội điểm bàng cách khoảng cách di chuyển từ điểm Phương pháp xác định lệnh (G91) Sử dụng lệnh tương đối để di chuyển dụng cụ từ điểm (1) đến (2) G90X10.0Y10.0; (1) G91X-30.0Y10.0; (2) Trang 21 G90X-175.0Y-100.0Z50.0; (1) G91X350.0(Y0)(Z0); (2) (G91)(X0)Y200.0(Z0); (3) (G91)X-350.(Y0)(Z0); (4) 3.2) Thơng số chế độ cắt Các điều kiện cắt gọt thiết lập chương trình có ảnh hưởng đến an tồn, hiệu suất độ xác gia cơng Các điều kiện phải tính tốn dựa vào thơng số cơng nghệ + Tốc độ trục (Spindle Speed) Lệnh Ss dungf để thiết lập tốc độ quay trục s giá trị cần thiết lập Lệnh Ss lập trình riêng dòng lệnh ghép chung với câu lệnh khác Giá trị tốc độ quay trục trì có giá trị thay Thơng thường phải sử dụng kèm theo lệnh xác định chiều quay trục M03 M04 M03: Trục quay chiều kim đồng hồ M04: Trục quay ngược chiều kim đồng hồ M05: Dừng quay trục + Đơn vị đo tốc độ trục S (G96, G97) Với máy CNC hệ điều khiển FANUC có hai cách thiết lập đơn vị đo tốc độ trục sau: G96: Tốc độ cắt khơng đổi (m/phút hay feet/phút) G97: Tốc độ vòng quay trục khơng đổi (vòng/phút) Như việc thiết lập tốc độ quay trục có liên quan đến lệnh thiết lập hệ đơn vị lập trình + Hệ đơn vị đo kích thước G20: Đơn vị đo hệ Inch (in) G21: Đơn vị đo hệ Mét (mm) Lệnh G20 G21 thường xác định đầu chương trình để thiết lập đơn vị đo kích thước chi tiết Lệnh G20 G21 có tác dụng đến thay lẫn Nếu bỏ qua thơng số máy chạy chương trình chạy theo thơng số máy cài đặt sẵn bị sai kích thước đơn vị đo khơng Trang 22 Ví dụ: Trước máy gia cơng chi tiết theo đơn vị hệ inch sau gia cơng chi tiết theo hệ mét khơng có lệnh G21 đầu chương trình máy hiểu hệ inch máy chạy sai Trong chương trình gia cơng có đơn vị Lưu ý vừa khởi động máy CNC nhận hệ đơn vị nhà sản xuất thiết lập Trong hệ đơn vị Inch, có sai số 0.0001in Trong hệ đơn vị Mét, có sai số 0.001mm Bảng 3.1 : Đơn vò đo tốc độ quay trục cho hệ FANUC Mã lệnh Đơn vò Ví dụ G20 G96 feet/phút S100 M03 G20 G97 vòng/phút S2000 M04 G21 G96 m/phút G21 G97 vòng/phút S1000 M03 S150 M04 Ý nghóa Trục quay theo chiều kim đồng hồ với tốc độ 100 feet/phút Trục quay theo ngược kim chiều đồng hồ với tốc độ 2000 vòng/phút Trục quay ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ 150 m/phút Trục quay theo chiều kim đồng hồ với tốc độ 1000 vòng/phút Lưu ý: Máy phay CNC thường dùng số vòng quay khơng đổi G97 Trong trường hợp sử dụng vận tốc cắt khơng đổi G96 (thường máy tiện) phải sử dụng kèm theo số vòng quay tối đa trục G50 S_; Ví dụ: G97 S1500 M03; Trục quay chiều kim đồng hồ với số vòng quay trục khơng đổi 1500 vòng/phút G21 G96 S100 M03; Trục quay chiều kim đồng hồ với tốc độ 100 m/phút G50 S2000; Tốc độ trục lớn 2000 vòng/phút 3.3) Lệnh thiết lập tốc độ tiến dao F (Feedrate) Ta sử dụng lệnh Ff (f giá trò tốc độ tiến dao) để thiết lập tốc độ tiến dao gia công cắt vật liệu Lệnh Ff lập trình riêng dòng lệnh ghép chung câu lệnh khác có tác dụng lệnh di chuyển dao sau Giá trò tốc độ tiến dao trì có giá trò thay Giá trò cho F phải có dấu “.” để phân biệt phần nguyên phần lẻ 3.4) Lệnh đơn vò đo tốc độ tiến dao (G94, G95) Với máy CNC, có hai cách thiết lập đơn vò tốc độ tiến dao tính theo phút tính theo vòng quay trục chính, hình 6.6 Trang 23 G94: Tốc độ tiến dao tính theo đơn vò / phút (mm/phút hay in/phút) G95: Tốc độ tiến dao tính theo đơn vò / vòng (mm/vòng hay in/vòng) mm hay in /phút mm hay in /vòng Hình 6.6a : Tốc độ tiến dao theo phút Hình 6.6b : Tốc độ tiến dao theo vòng Như ta thấy việc thiết lập tốc độ tiến dao có liên quan đến lệnh thiết lập đơn vò đo kích thước chi tiết (G20, G21), từ ta có đơn vò đo tốc độ tiến dao từ kết hợp lệnh G20, G21, G94, G95 sau: G20 G94 : đơn vò đo tốc độ tiến dao in/phút G20 G95 : đơn vò đo tốc độ tiến dao in/vòng G21 G94 : đơn vò đo tốc độ tiến dao mm/phút G21 G95 : đơn vò đo tốc độ tiến dao mm/vòng Ví dụ 6.4 G20 G94 F10 (tốc độ tiến dao 10 in/phút) G20 G95 F0.01 (tốc độ tiến dao 0.01 in/ vòng) G21 G94 F200 (tốc độ tiến dao 200 mm/phút) G21 G95 F0.2 (tốc độ tiến dao 0.2 mm/vòng) Lưu ý phay CNC nên sử dụng tốc độ tiến dao theo phút G94 Trang 24 3.5) Lệnh thiết lập tọa độ điểm chuẩn gia cơng chi tiết Để cho máy hiểu vị trí tọa độ điểm “0” chi tiết phải tiến hành đo dao Có hai cách thiết lập tọa độ điểm “0” chi tiết: + Lệnh G54 –G59: lưu gốc tọa độ chi tiết G54 + Lệnh G92: Lưu vị trí tai dao Tọa độ điểm “O” 3.6) Lệnh lưu tọa độ điểm “0” chi tiết G54 – G59 Sau đo dao xác định khoảng cách vị trí điểm “0” chi tiết điểm “0” máy Nhập giá trị khoảng cách X, Y Z vào giá trị XG54, YG54 ZG54 máy CNC Khi gọi dao ổ chứa dao để gia cơng, cần phải gọi lệnh lưu tọa độ đo dao Lưu ý: Khơng gọi sai lệnh lưu tọa độ đo (Offset) dao gọi sai xảy va chạm dụng cụ chi tiết ảnh hưởng đến độ xác máy Gia công nhiều chi tiết Trường hợp gia cơng nhiều chi tiết lần gia cơng nên cần nhiều gốc tọa độ, sử dụng lệnh G54 đến G59 để lưu gốc tọa độ chi tiết khác 3.7) Lệnh thiết lập tọa độ điểm “0” chi tiết theo G92 Trang 25 Đối với số máy CNC khơng có G54 – G59 để ghi nhớ gốc tọa độ đo (Offset) dao, lúc phải sử dụng lệnh thiết lập tọa độ điểm “0” chi tiết theo lệnh G92 Cấu trúc câu lệnh sau: G92 X_ Y_ Z_ ; Trong đó: X_ Y_ Z_ : Tọa độ vị trí dao so với điểm “0” cần thiết lập Lệnh thường khơng sử dụng máy có G54 - G59 Ví dụ: Để thiết lập tọa độ điểm “0” chi tiết biết tọa độ dao so với điểm “0” cần thiết lập (40, 50, 25) dùng lệnh G92 sau: Thiết lập điểm chuẩn với G92 G92 X40 Y50 Z25.; 3.8) Lệnh chọn mặt phẳng gia công Để chọn mặt phẳng gia công, ta sử dụng lệnh sau: G17: chọn mặt phẳng XY G18: chọn mặt phẳng ZX G19 : chọn mặt phẳng YZ Lệnh có tác dụng việc nội suy cung tròn mặt phẳng gia cơng G17: chọn mặt phẳng XY G18: chọn mặt phẳng ZX G19 : chọn mặt phẳng YZ Chọn mặt phẳng gia công Trang 26 CHƯƠNG IV CÁC LỆNH DI CHUYỂN DAO 4.1 Lệnh chạy dao nhanh 4.2 Lệnh nội suy đường thẳng 4.3 Lệnh nội suy cung tròn 4.4 Lệnh trở điểm tham chiếu 4.5 Bù trừ chiều dài dao 4.6 Bù trừ bán kính dao Trang 27 4.1 Lệnh chạy dao nhanh G00/G0 Lệnh chạy dao nhanh hay gọi chạy dao đònh vò G00/G0 Câu lệnh dùng để điều khiển dao chạy nhanh đến vò trí mong muốn với tốc độ chạy dao nhanh máy Cấu trúc câu lệnh: G00/G0 X_ Y_ Z_; X_ Y_ Z_: tọa độ điểm dao cần di chuyển đến theo phương X, Y Z, lập trình theo dạng tọa độ tương đối tọa độ tuyệt đối Đặt điểm chạy dao: Dao chạy nhanh từ trí đến vò trí yêu cầu, tốc độ chạy dao nhanh nhà sản xuất máy thiết lập Trong trình di chuyển dao không cắt vật liệu Cách di chuyển dao mặt phẳng XY (hình) X X Y Y Cách chạy dao nhanh mặt phẳng XZ Dao chạy nhanh theo góc 45o để đạt tọa độ phương thứ Chạy thẳng để đạt tọa độ phương thứ hai Lệnh G00 có tác dụng đến lệnh khác nhóm thay (G01, G02, ) Lập trình tuyệt đối G90 G00 X2.25 Y1.25 Lập trình tương đối G91 G00 X5.25 Y2.25 Trang 28 4.2 Nội suy đường thẳng G01 / G1 Mục đích câu lệnh dùng để điều khiển dao di chuyển theo đường thẳng trình gia công với tốc độ F Cấu trúc câu lệnh : G01/G1 X_ Y_ Z_ Ff ; X_ Y_ Z_: tọa độ điểm dao cần di chuyển đến theo phương X, Y Z, lập trình theo dạng tọa độ tương đối tọa độ tuyệt đối Ff : tốc độ tiến dao gia công chi tiết Lệnh G01 có tác dụng đến lệnh gia công khác thay Đặt điểm chạy dao: Dao chạy từ trí đến vò trí yêu cầu Trong trình di chuyển dao cắt vật liệu với tốc độ Ff Ví dụ: D F E O H A C G B Tọa độ điểm Điểm O(X,Y) A(X,Y) B(X,Y) C(X,Y) D(X,Y) E(X,Y) F(X,Y) G(X,Y) H(X,Y) Tọa độ 0,0 -50,-50 50,-50 50,50 -50,50 -50,0 0,50 50,0 0,-50 Ví dụ lập trình theo tọa độ tuyệt đối tương đối Tuyệt đối Tương đối Ghi G90 G01 X50 Y-50 F500.; G91 G01 X100 Y0 F500.; Từ A đếùn B G01 X50 Y50.; G01 X0 Y100.; Từ B đếùn C G01 X-50 Y50.; G01 X-100 Y0.; Từ C đếùn D G01 X-50 Y-50.; G01 X0 Y-100.; Từ D đếùn A G01 X-50 Y0.; G01 X0 Y50.; Từ A đếùn E Trang 29 Dao X0,Y0: Gốc tọa độ chi tiết X0,Y0: Gốc tọa độ Trang 35 N6 G01 Y-1.0 F12 N7 X1.250 N8 G03 X0.750 Y-1.500 (I0 J0.5 R0.5) N9 G01 Y-2.250 Điểm bắt đầu Tâm cung tròn Dao R.50 R.25 R.250 Dao 4.00 SQ X0,Y0: gốc tọa độ 2.00 TYP R.75 R1 R.50 R.75 Trang 36 R.50 R.25 R.250 Dao 4.00 SQ X0,Y0: gốc tọa độ 2.00 TYP R.75 R1 R.50 R.75 Cung tròn nhỏ 1800, sử dụng R dương: G90 G54 G00 X-0.25 Y-0.25 G01 Y1.5 F12 G02 X1.884 Y2.384 R1.25 o Dao Trang 37 Cung tròn lớn 1800, sử dụng R âm G90 G54 G00 X-0.25 Y-0.25 G01 Y1.5 F12 G02 X1.884 Y0.616 R-1.25 Dao O0001 T1 M06 (1/2 DIA FLT END MILL) G90 G54 G00 X _ Y G43 H01 Z0.1 M08 G01 Z _ F50 X F12 G0 X _ Y _ R _ ( I _ J _) G0 Y G0 X _ Y _ R _ (I _ J _) G0 X Y G0 X _ Y _ R _ (I _ J _) G0 X Y G00 Z1 M09 G28 G91 Z0 M05 M30 Trang 38 4.3.2 Nội suy đường tròn Khi ta muốn gia công đường tròn 3600, đặc điểm điểm bắt đầu kết thúc nên câu lệnh ta không cần phải lặp lại tọa độ điểm cuối Trong nội suy đường tròn ta lập trình theo tọa độ tâm đường tròn, sử dụng l;ập trình theo bán kính R qua điểm bán kính R cho trước ta vẽ vô số đường tròn Cấu trúc câu lệnh nội suy đường tròn sau: G02/ G03 I_ J_ K_ F_; Ví dụ để lập trình gia công đường tròn ví dụ bắt đầu A ta lập trình sau: Đường tròn tâm O1: G02/G03 I50 J0; Đường tròn tâm O2: G02/G03 I0 J50; 4.3.3 Đònh hướng nội suy cung tròn Ta có hướng xác đònh chiều nội suy cung tròn mặt phẳng XY, ZX YZ sau: Nội suy cung tròn mặt phẳng XY, ZX YZ Chiều quay chiều kim đồng hồ (G02) hay ngược chiều kim đồng hồ (G03) mặt phẳng xác đònh dựa nguyên tắt sau: mặt phẳng XY (ZX hay YZ) G02 hay G03 xác đònh ta nhìn từ hướng Z dương (+Z) hướng Z âm (Z) hệ tọa đồ Đềcát (tương tự cho trục Y (cho ZX) X (cho YZ)) 4.3.4 Ví dụ lệnh di chuyển dao Trang 39 Lập trình cho dao chạy theo q đạo hình sau, dao ăn sâu 0.5 mm, lập trình theo tọa độ tuyệt đối tương đối, bỏ qua lỗ góc Trang 40 Lập theo tọa độ tuyệt đối G90 Viết đầy đủ Viết gọn % O0001; N10 G90 G94 G97 G21 G80 ; N20 G54; N30 S1000 M03; N40 G00 Z200.; N50 G00 X60 Y0.; N60 G00 Z2.; N70 G01 Z-0.5 F50 M08; N80 G01 X60 Y-20 F300; N90 G03 X40 Y-40 R20 ;( I0 J-20.) N100 G01 X20 Y-40.; N110 G03 X-20.Y-40 R20;( I-20 J0.) N120 G01 X-40 Y-40.; N130 G03 X-60 Y-20 R20.;( I-20 J0.) N140 G01 X-60 Y-10.; N150 G01 X-50 Y0.; N160 G03 X-60 Y10 R10.;( I-10 J0.) N170 G01 X-60 Y20.; N180 G01 X-40 Y40.; N190 G01 X-20 Y40.; N200 G01 X0 Y10.; N210 G03 X30 Y40 R30.;( I0 J30.) N220 G01 X40 Y40.; N230 G02 X60 Y20 R20.;( I0 J-20.) N240 G01 X60 Y0.; N250 G00 Z200 M05; N260 G91 G28 Z0; N270 M30; % % O0001; N10 G90 G94 G97 G21 G80 ; N20 G54; N30 S1000 M03; N40 G00 Z200.; N50 X60 Y0.; N60 Z2.; N70 G01 Z-0.5 F50 M08; N80 Y-20 F300; N90 G03 X40 Y-40 R20 ; ( I0 J-20.) N100 G01 X20 ; N110 G03 X-20.Y-40 R20; ( I-20 J0.) N120 G01 X-40 ; N130 G03 X-60 Y-20 R20.; ( I-20 J0.) N140 G01 Y-10.; N150 X-50 Y0; N160 G03 X-60 Y10 R10.; ( I-10 J0.) N170 G01 Y20.; N180 X-40 Y40.; N190 X-20.; N200 X0 Y10.; N210 G03 X30 Y40 R30; ( I0 J30.) N220 G01 X40.; N230 G02 X60 Y20 R20.; ( I0 J-20.) N240 G01 Y0.; N250 G00 Z200 M05; N260 G91 G28 Z0; N270 M30; % Trang 41 Lập theo tọa độ tương đối G91 Viết đầy đủ Viết gọn % O0002; N10 G90 G94 G97 G21 G80 ; N20 G54; N30 S1000 M03; N40 G00 Z200.; N50 G00 X60 Y0.; N60 G00 Z2.; N70 G91 G01 Z-2.5 F50 M08; N80 G01 X0 Y-20 F300; N90 G03 X-20 Y-20 R20.;( I0 J-20.) N100 G01 X-20 Y0.; N110 G03 X-40 Y0 R20.;( I-20 J0.) N120 G01 X-20 Y0.; N130 G03 X-20 Y20 R20.;( I-20 J0.) N140 G01 X0 Y10.; N150 G01 X10 Y10.; N160 G03 X-10 Y10 R10.;( I-10 J0.) N170 G01 X0 Y10.; N180 G01 X20 Y20.; N190 G01 X20 Y0.; N200 G01 X20 Y-30.; N210 G03 X30 Y30 R30.;( I0 J30.) N220 G01 X10 Y0.; N230 G02 X20 Y-20 R20.;( I0 J-20.) N240 G01 X0 Y-20.; N250 G00 Z200 M05; N260 G91 G28 Z0; N270 M30; % O0002; N10 G90 G94 G97 G21 G80 ; N20 G54; N30 S1000 M03; N40 G00 Z200.; N50 X60 Y0.; N60 Z2.; N70 G91 G01 Z-2.5 F50 M08; N80 Y-20 F300; N90 G03 X-20 Y-20 R20.; N100 G01 X-20 ; N110 G03 X-40 R20.; N120 G01 X-20 ; N130 G03 X-20 Y20 R20.; N140 G01 X0 Y10.; N150 X10 Y10.; N160 G03 X-10 Y10 R10.; N170 G01 Y10.; N180 G01 X20 Y20.; N190 X20 ; N200 X20 Y-30.; N210 G03 X30 Y30 R30.; N220 G01 X10 ; N230 G02 X20 Y-20 R20.; N240 G01 Y-20.; N250 G00 Z200 M05; N260 G91 G28 Z0; N270 M30; % ( I0 J-20.) ( I-20 J0.) ( I-20 J0.) ( I-10 J0.) ( I0 J30.) ( I0 J-20.) % Trang 42 4.4 Lệnh trở điểm tham chiếu (Reference Position) Trên máy CNC có điểm tham chiếu, vò trí thường điểm nhà sản xuất thiết lập sẵn cố đònh máy Thông thường điểm tham chiếu thứ điểm chuẩn máy Điểm tham chiếu thứ hai Điểm tham chiếu thứ ba Điểm tham chiếu thứ tư Điểm chuẩn “O” máy (Điểm tham chiếu thứ nhất) Các điểm tham chiếu máy 4.4.1 Lệnh trở điểm chuẩn “0” máy G28 Mục đích câu lệnh di chuyển dao vò trí điểm “0” máy Thường dùng trước bắt đầu chạy dao hay sau chạy xong chương trình Cấu trúc câu lệnh: G28 X_ Y_ Z_; Với X_, Y_, Z_ tọa độ điểm trung gian mà dao phải qua trước trở điểm “0” máy Thông thường sử dụng lệnh người ta thường lập trình sau: G91 G28 Z0; G28 X0 Y0.; (Nâng dao lên theo phương Z sau di chuyển theo phương X Y để tránh va chạm) Trang 43 4.4.2 Lệnh trở điểm thay dao G30 Mục đích câu lệnh di chuyển dao vò trí điểm thay dao Cấu trúc câu lệnh: G30 X_ Y_ Z_; Với X_, Y_, Z_ tọa độ điểm trung gian mà dao phải qua trước trở điểm thay dao Thông thường sử dụng lệnh người ta thường lập trình sau: G91 G30 Z0; 4.5.3 Lệnh trở điểm mong muốn từ vò trí điểm tham chiếu G29 Mục đích câu lệnh di chuyển dao từ vò trí điểm tham chiếu qua điểm trung gian vò trí có tọa độ mong muốn để tiếp tục gia công Cấu trúc câu lệnh: G29 X_ Y_ Z_; Với X_, Y_, Z_ tọa độ điểm dao cần đến tọa độ tuyệt đối tương đối Thông thường sử dụng lệnh người ta thường lập trình vò trí điểm dao cần đến tọa độ tuyệt đối Trước sử dụng lệnh ta phải sử dụng lệnh G28 G30 để xác lập điểm trung gian Ngoài lệnh G28, G29, G30 có lệnh G27 dùng để kiểm tra xem máy vò trí điểm tham chiếu hay không Kết lệnh tín hiệu đèn báo máy điểm tham chiếu không máy báo lỗi Trang 44 R (Điểm tham chiếu) Di chuyển điểm tham chiếu: BR Di chuyển từ R điểm C: A R B (điểm trung gian) A (điểm bắt đầu) C (điểm cần đến) Hình 7.6: Di chuyển dao sử dụng điểm tham chiếu Lưu ý: Trước sử dụng lệnh G27, G28, G29, G30 ta nên hủy tất lệnh bù trừ chiều dài bù trừ bán kính dao Lệnh G27, G28, G29, G30 có tác dụng lần gọi 4.5 Bù trừ chiều dài dao Trong trường hợp gia công hàng loạt cần sử dụng nhiều dao (> dao) người ta thường sử dụng lệnh bù trừ chiều dài dao để thiết lập chiều cao theo phương Z cho dao riêng biệt Ta có lệnh sau: G43 bù trừ chiều dài dao theo hướng Z dương G44 bù trừ chiều dài dao theo hướng Z âm G49 hủy bù trừ chiều dài dao Cấu trúc câu lệnh: G43/ G44 Hh; Hh: lệnh gọi ô nhớ lưu giá trò chiều dài dao, với h số thứ tự ô nhớ cần gọi Lệnh G43 G44 có tác dụng sau gọi trì đến bò hủy G49 4.5 Lệnh bù trừ bán kính dao Trang 45 Khi lập trình cho dao di chuyển theo đường biên dạng ta lập trình để điều khiển tâm dao di chuyển theo đường biên dạng Khi gia công đường biên dạng phức tạp, để lấy phần vật liệu phía hay phía đường biên dạng ta phải xác đònh cho đường biên dạng cho tâm dao cách đường biên dạng cần đạt khoảng không đổi bán kính R dao Điều ta xác đònh phép tính thông thường lập trình Hủy bù trừ Bắt đầu Đường tâm dao Đường lập trình Bù trừ bán kính dao Để thuận lợi cho người sử dụng, máy phay CNC có sẵn lệnh bù trừ bán kính dao ta việc gọi để gia công G40: Lệnh hủy bù trừ bán kính dao G41: Bù trừ bán kính dao phía trái đường biên dạng tính theo chiều lập trình G42: Bù trừ bán kính dao phía phải đường biên dạng tính theo chiều lập trình Trang 46 Cấu trúc câu lệnh: G41/ G42 X_ Y_ Dd ; Trong đó: X_ Y_ : Dd: tọa độ dao cần đến Trong trình di chuyển đến điểm lệnh bù trừ bán kính có tác dụng lệnh gọi ô nhớ lưu giá trò bán kính dao Với h số thứ tự ô nhớ cần gọi, thông số nhập vào đường kính dao G41 G42 Bù trừ bán kính dao Lưu ý chương trình có sử dụng bù trừ bán kinh chiều dài dao lệnh gọi bù trừ chiều dài PHẢI LUÔN ĐƯC lập trình trước lệnh bù trừ bán kính Ví dụ Lập trình cho dao chạy theo q đạo hình 7.8, dao ăn sâu 0.5 mm, lập trình theo tọa độ tuyệt đối tương đối, bỏ qua lỗ góc Sử dụng dao phay ngón có bán kính 10mm Lập trình bù trừ chiều dài dao sử dụng ô nhớ 01 Lập trình bù trừ bán kính dao gia công phía ô nhớ 02 Trang 47 Ví dụ bù trừ bán kính dao % O0001; N10 G90 G94 G97 G21 G80 ; N20 G54; N30 S1000 M03; N40 G43 G00 Z200 H01; N50 G00 X60 Y20.; N60 G00 Z2.; N62 G42 D01; N64 Y0; N70 G01 Z-0.5 F50 M08; N80 G01 X60 Y-20 F300; N90 G03 X40 Y-40 I0 J-20.; N100 G01 X20 Y-40.; N110 G03 X-20.Y-40 I-20 J0 ; N120 G01 X-40 Y-40.; N130 G03 X-60 Y-20 I-20 J0 ; N140 G01 X-60 Y-10.; N150 G01 X-50 Y0.; N160 G03 X-60 Y10 I-10 J0.; N170 G01 X-60 Y20.; N180 G01 X-40 Y40.; N190 G01 X-20 Y40.; Trang 48 N200 G01 X0 Y10.; N210 G03 X30 Y40 I0 J30 ; N220 G01 X40 Y40.; N230 G02 X60 Y20 I0 J-20.; N240 G01 X60 Y0.; N250 G00 Z200 M05; N255 G40 G49; N260 G91 G28 Z0; N270 M30; % Trang 49
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình phay trên máy CNC hệ Fanuc, Giáo trình phay trên máy CNC hệ Fanuc, Giáo trình phay trên máy CNC hệ Fanuc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay