Tuyển tập câu hỏi lý thuyết vật lý 12

106 296 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 18:00

Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC PHẦN I: Câu : Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn Fn = F0cos10πt xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải A 10π Hz B 5π Hz C Hz D 10 Hz Câu : Tại nơi Tr{i Đất, lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với chu kì s, lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với chu kì A s B 2 s C s D s Câu : Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có chiều d|i d}y treo l dao động điều hoà với chu l kì T, lắc đơn có chiều dài dây treo dao động điều hoà với chu kì A T B 2T C 2T D T Câu : Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k bi m gắn v|o đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì A 2 m k B 2π m k C 2π k m D 2 k m Câu : Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = Acos (ωt + φ), vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax = Aω B vmax = Aω2 C vmax = 2Aω D vmax = A2ω Câu : Tại nơi x{c định, chu kỳ dao động lắc đơn tỉ lệ thuận với A bậc hai chiều dài lắc B chiều dài lắc C bậc hai gia tốc trọng trường D gia tốc trọng trường Câu : Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ khối lượng m Con lắc n|y dao động điều hòa có A tỉ lệ với bình phương biên độ dao động B tỉ lệ với bình phương chu kì dao động C tỉ lệ nghịch với độ cứng k lò xo D tỉ lệ nghịch với khối lượng m viên bi Câu : Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đ{ng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ Con lắc n|y dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực đ|n hồi lò xo tác dụng lên viên bi hướng A theo chiều chuyển động viên bi B vị trí cân viên bi C theo chiều dương quy ước D theo chiều }m quy ước Câu : Hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = Acos(ωt +π/3) x2 = Acos(ωt - 2π/3) hai dao động A lệch pha π/2 B pha C ngược pha D lệch pha π/3 Câu 10 : Vật dao động điều hòa theo trục Ox Phát biểu n|o sau đ}y đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình cos D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 11 : Dao động tắt dần A có biên độ giảm dần theo thời gian B có lợi C có biên độ không đổi theo thời gian D có hại Câu 12 : Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu n|o đ}y đúng? -1- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 A Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc không gia tốc không B Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc không gia tốc cực đại C Ở VTCB, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc không D Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại Câu 13 : Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt + ) Cơ vật dao động A m2A2 B m2A2 C mA2 D m2A Câu 14 : Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sai? A Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc v|o biên độ lực cưỡng C Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động D Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng Câu 15 : Hai dao động điều hòa: x1 = A1cost x2 = A2cos(ωt + π/2) Biên độ dao động tổng hợp hai động A A  A1  A2 B A = A12  A22 C A = A1 + A2 D A = A12  A22 Câu 16 : Con lắc lò xo dao động điều hòa Lực kéo tác dụng vào vật A chiều với chiều chuyển động vật B hướng vị trí cân C chiều với chiều biến dạng lò xo D hướng vị trí biên Câu 17 : Tại vị trí địa lý, chiều dài lắc đơn tăng lần chu kỳ dao động điều hoà A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 18 : Tại nơi Tr{i đất, tần số dao động điều hòa lắc đơn chiều d|i ℓ l| f tần số dao động điều hòa lắc đơn chiều dài 4l ƒ A B 2ƒ C 4ƒ D ƒ Câu 19 : Khi nói dao động tắt dần vật, phát biểu n|o sau đ}y đúng? A Lực cản môi trường tác dụng lên vật nhỏ dao động tắt dần nhanh B Cơ vật không thay đổi theo thời gian C Động vật biến thiên theo hàm bậc thời gian D Biên độ dao động vật giãm dần theo thời gian Câu 20 : Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Khi từ vị trí biên vị trí cân A độ lớn vận tốc chất điểm giãm B động chất điểm giãm C độ lớn gia tốc chất điểm giãm D độ lớn li độ chất điểm tăng Câu 21 : Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, có biên độ A1 A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động có giá trị lớn A A1 + A2 B 2A1 C A12  A22 D 2A2 Câu 22 : Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Trong c{c đại lượng sau vật: biên độ, vận tốc, gia tốc, động đại lượng không thay đổi theo thời gian A vận tốc B động C gia tốc D biên độ Câu 23 : Gia tốc chất điểm dao động điều hòa biến thiên A khác tần số, pha với li độ B tần số, ngược pha với li độ C khác tần số, ngược pha với li độ D tần số, pha với li độ -2- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 Câu 24 : Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với tần số góc ω Ở li độ x, vật có gia tốc A   x B  x C  x D x Câu 25 : Dao động lắc đồng hồ A dao động cưỡng B dao động tắt dần C dao động điện từ D dao động trì Câu 26 : Khi nói dao động điều hoà chất điểm, phát biểu n|o sau đ}y sai? A Khi động chất điểm giảm tăng B Biên độ dao động chất điểm không đổi qu{ trình dao động C Độ lớn vận tốc chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ D Cơ chất điểm bảo toàn Câu 27 : Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc ω v| có biên độ A Biết gốc tọa độ O A vị trí cân vật Chọn gốc thời gian lúc vật vị trí có li độ v| chuyển động theo chiều dương Phương trình dao động vật là:   A x = Acos(t - ) B x = Acos(t - )  C x = Acos(t + )  D x = Acos(t + ) Câu 28 : Chu kì dao động điều hoà lắc đơn có chiều dài l nơi có gia tốc trọng trường g là: A T = 2 g l B T = 2 l g C T = 2 l g D T = 2 g l Câu 29 : Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4 s Biết chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp lần thời gian lò xo bị nén Lấy g = 2 m/s2 Chiều dài quỹ đạo vật nhỏ lắc là: A cm B 16 cm C cm D 32 cm Câu 30 : Khi nói dao động cơ, ph{t biểu n|o sau đ}y sai? A Dao động lắc đồng hồ l| dao động trì B Dao động cưỡng có biên độ không phụ thuộc v|o biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ không đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian Câu 31 : Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm Chọn mốc vị trí cân Tại vị trí vật có li độ cm, tỉ số v| động vật 1 A B C D Câu 32 : Khi nói dao động điều hòa lắc lò xo, phát biểu n|o sau đ}y đúng? A Cơ lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động B Tần số dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ lắc C Chu kì dao động tỉ lệ thuận với độ cứng lò xo D Tần số góc dao động không phụ thuộc v| biên độ dao động Câu 33 : Một lắc lò xo có tần số dao động riêng fo chịu tác dụng ngoại lực cưỡng Fh = Focos2πft Dao động cưỡng lắc có tần số : A |f – fo| B f  fo C fo D f Câu 34 : Khi nói dao động điều hòa vật, phát biểu sau đúng? A Khi vật vị trí biên, gia tốc vật không B Véctơ gia tốc vật hướng vị trí cân C Véctơ vận tốc vật hướng vị trí cân -3- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 D Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc vật không Câu 35 : Một lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω Cơ lắc đại lượng: A không thay đổi theo thời gian B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc ω C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc 2ω D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc  Câu 36 :Tại nơi Tr{i Đất có gia tốc rơi tự g , lắc đơn m| d}y treo d|i  dao động điều hòa Thời gian ngắn để vật nhỏ lắc từ vị trí biên vị trí cân : A π  g B π g  C   g D  g  PHẦN II: Câu : Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, thời điểm ban đầu to = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A A/2 B 2A C A/4 D A Câu : Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên B độ lớn cực tiểu qua VTCB chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân Câu : Một vật dao động tắt dần có c{c đại lượng n|o sau đ}y giảm liên tục theo thời gian? A Biên độ tốc độ B Li độ tốc độ C Biên độ gia tốc D Biên độ v| Câu : Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm m| động v| vật là: A T B T C T 12 D T Câu : Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo l Chu kì dao động lắc A 2 g l B 2 l g C 2 g l D 2 l g Câu : Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc không đổi) tần số dao động điều hòa A giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao B tăng chu kỳ dao động điều hoà giảm C tăng tần số dao động điều hòa tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D không đổi chu kỳ dao động điều hòa không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu : Phát biểu n|o sau đ}y l| sai nói dao động học? A Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản môi trường C Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ -4- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 Câu : Một lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đ{ng kể, không dãn, có chiều dài l viên bi nhỏ có khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hoà nơi có gia tốc trọng trường g Nếu chọn mốc vị trí cân viên bi lắc li độ góc α có biểu thức A mgl(1 - cosα) B mgl(1 – cosα0) C mgl(3 - 2cosα) D mgl(1 + cosα) Câu : Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ có khối lượng m lò xo khối lượng không đ{ng kể có độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g Khi viên bi vị trí cân bằng, lò xo dãn đoạn Δl o Chu kỳ dao động điều hoà lắc A 2π g l B 2π l0 g C 2 m k D 2 k m Câu 10 : Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu n|o đ}y l| sai? A Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng D Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng Câu 11 : Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu 12 : Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A A B 3A/2 C A D A Câu 13 : Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đ}y l| đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế v| động vật biến thiên tần số với tần số li độ Câu 14 : Phát biểu n|o sau đ}y l| nói dao động tắt dần? A Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian B Cơ vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian C Lực cản môi trường tác dụng lên vật sinh công dương D Dao động tắt dần l| dao động chịu tác dụng nội lực Câu 15 : Một vật dao động điều hòa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu n|o sau đ}y l| sai? T , vật quảng đường 0,5A T B Sau thời gian , vật quảng đường 2A T C Sau thời gian , vật quảng đường A A Sau thời gian D Sau thời gian T, vật quảng đường 4A Câu 16 : Tại nơi có g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 Biết khối lượng vật nhỏ m, dây Cơ lắc -5- Dodaho.vn A mg 02 Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 B mg 02 C mg 02 D 2mg 02 Câu 17 Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật VTCB B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 18 Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm A T B T C T D T Câu 19 Một lắc lò xo dao động hòa với tần số 2f1 Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f A 2f1 B f1 C f1 D f1 Câu 20 Vật dao động tắt dần có A giảm dần theo thời gian B giảm theo thời gian C li độ giảm dần theo thời gian D pha dao động giảm dần theo thời gian Câu 21 Khi nói dao động điều hòa, phát biểu n|o sau đ}y đúng? A Dao động lắc lò xo l| dao động điều hòa B Cơ vật dao động điều hòa không phụ thuộc v|o biên độ dao động C Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa hướng vị trí cân D Dao động lắc đơn l| dao động điều hòa Câu 22 Độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số v| ngược pha A (2k  1)  B (2k  1) (với k = 0, ±1, ±2 ) (với k = 0, ±1, ±2 ) C kπ (với k = 0, ±1, ±2, ) D 2kπ (với k = 0, ±1, ±2, ) Câu 23 Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  Lấy mốc vị trí cân Ở vị trí lắc có động li độ góc bằng: A  0 B  0 C  0 D  0 Câu 24 Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa phương Hai dao động   n|y có phương trình l| x1  A1 cos t x2  A2 cos  t    Gọi E l| vật Khối lượng vật 2 bằng: A 2E  B A A 2 E  A A 2 C E   A12  A22  D 2E   A12  A22  Câu 25 Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động A vmax A B vmax A C vmax 2 A D Câu 26 Tại vị trí Tr{i Đất, lắc đơn có chiều dài có chiều dài ( < 1) vmax 2A dao động điều hòa với chu kì T1; lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T2 Cũng vị trí đó, lắc đơn có chiều dài dao động điều hòa với chu kì -6- - Dodaho.vn A T1T2 T1  T2 B Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 T12  T22 C T1T2 T1  T2 D T12  T22 Câu 27 Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 28 Dao động vật tổng hợp hai dao động phương có phương trình x1=Acost x2 = Asint Biên độ dao động vật A A B A C A D 2A Câu 29 Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F = F0cosft (với F0 f không đổi, t tính s) Tần số dao động cưỡng vật A f B f C 2f D 0,5f Câu 30 Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Tr{i Đất Chiều d|i v| chu kì dao động lắc đơn A 2 B 1, 4 T1, T2 Biết C 2  T1  Hệ thức l| T2 D  2 Câu 31 Khi xảy cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số tần số dao động riêng B mà không chịu ngoại lực tác dụng C với tần số lớn tần số dao động riêng D với tần số nhỏ tần số dao động riêng Câu 32 Con lắc đơn treo trần thang m{y Khi thang m{y đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang m{y lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kì T’ B T A 2T C T D T Câu 33 Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m v| lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 34 Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp biên độ dao động vật tăng gấp đôi C động vật vật tới vị trí cân D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ chu kỳ dao động vật Câu 35 Một vật dao động điều hòa có chu kì T Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân bằng, nửa chu kì đầu tiên, vận tốc vật không thời điểm A t  T B t  T C t  T D t  T Câu 36 Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu n|o sau đ}y l| đúng? A Dao động lắc đồng hồ l| dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng l| biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ không đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu 37 Vật dao động điều hòa theo trục cố định A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ VTCB biên, vận tốc gia tốc vật dấu -7- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Câu 38 Vật dao động điều hòa với chu kì T Thời gian ngắn từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí A , tốc độ trung bình 6A 9A A B T 2T x= C 3A 2T D 4A T Câu 39 Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ v| hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ C không đổi hướng thay đổi D v| hướng không đổi Câu 40 Một vật dao động tắt dần có c{c đại lượng giảm liên tục theo thời gian l| A biên độ v| gia tốc B li độ v| tốc độ C biên độ v| lượng D biên độ v| tốc độ Câu 41 Vật dao động tắt dần có A giảm dần theo thời gian B giảm theo thời gian C li độ giảm dần theo thời gian D pha dao động giảm dần theo thời gian Câu 42 Độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số v| ngược pha A (2k  1)  (với k = 0, ±1, ±2 ) B (2k  1) (với k = 0, ±1, ±2 ) C kπ (với k = 0, ±1, ±2, ) D 2kπ (với k = 0, ±1, ±2, ) Câu 43 Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu n|o sau đ}y sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Câu 44 Tại nơi mặt đất có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên , độ cứng k vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc  Hệ thức n|o sau đ}y đúng? A   g B   m k C   k m D   g - CHƯƠNG II: SÓNG CƠ HỌC PHẦN I Câu Khoảng cách hai điểm phương truyền sóng gần v| dao động pha với gọi A vận tốc truyền sóng B bước sóng C độ lệch pha D chu kỳ Câu Mối liên hệ bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T tần số f sóng A f  v  T  B v  T  f  C   T f  v v D   v  v.f T Câu Phát biểu n|o sau đ}y l| nói sóng học? A Sóng âm truyền chân không B Sóng dọc l| sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng C Sóng dọc l| sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng -8- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 D Sóng ngang l| sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng Câu Một nguồn dao động đặt điểm A mặt chất lỏng nằm ngang ph{t dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = acos ωt Sóng nguồn dao động tạo truyền mặt chất lỏng có bước sóng λ tới điểm M cách A khoảng x Coi biên độ sóng vận tốc sóng không đổi truyền phương trình dao động điểm M A uM = acos t B uM = acos(t x/) C uM = acos(t + x/) D uM = acos(t 2x/) Câu Một sóng học có bước sóng λ truyền theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N Biết khoảng c{ch MN = d Độ lệch pha Δ dao động hai điểm M N A  = 2 d B  = d  C  =  d D  = 2d  Câu Khi có sóng dừng sợi d}y đ|n hồi khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp A phần tư bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D hai bước sóng Câu Khi có sóng dừng sợi d}y đ|n hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A số nguyên lần bước sóng B nửa bước sóng C bước sóng D phần tư bước sóng Câu Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S1 S2 dao động theo phương thẳng đứng, pha, với biên độ a không thay đổi trình truyền sóng Khi có giao thoa hai sóng mặt nước dao động trung điểm đoạn S1S2 có biên độ A cực đại B cực tiểu C a/2 D a Câu Một sóng âm truyền không khí, c{c đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng, bước sóng; đại lượng không phụ thuộc v|o c{c đại lượng lại A bước sóng B biên độ sóng C vận tốc truyền sóng D tần số sóng Câu 10 Sóng siêu âm A truyền chân không B không truyền chân không C truyền không khí nhanh nước D truyền nước nhanh sắt Câu 11 Âm sắc l| đặc tính sinh lí âm A phụ thuộc v|o biên độ B phụ thuộc vào tần số C phụ thuộc v|o cường độ âm D phụ thuộc vào tần số v| biên độ Câu 12 Quan sát sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ bụng sóng A Tại điểm sợi dây cách bụng sóng phần tư bước sóng có biên độ dao động A a/2 B C a/4 D a Câu 13 Trên sợi dây có chiều d|i l, hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng d}y l| v không đổi Tần số sóng A v B v C 2v D v Câu 14 Khi nói sóng cơ, ph{t biểu n|o đ}y l| sai? A Sóng ngang sóng m| phương dao động phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng B Khi sóng truyền đi, c{c phần tử vật chất nơi sóng truyền qua truyền theo sóng C Sóng không truyền chân không -9- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 D Sóng dọc sóng m| phương dao động phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng Câu 15 Khi nói sóng học, phát biểu n|o sau đ}y l| sai? A Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất B Sóng học truyền tất c{c môi trường rắn, lỏng, khí chân không C Sóng âm truyền không khí sóng dọc D Sóng học lan truyền mặt nước sóng ngang Câu 16 Một sóng âm truyền từ không khí v|o nước A tần số v| bước sóng thay đổi B tần số thay đổi, bước sóng không thay đổi C tần số không thay đổi, bước sóng thay đổi D tần số v| bước sóng không thay đổi Câu 17 Tại hai điểm A B mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng Có giao thoa hai sóng mặt nước Tại trung điểm đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực đại Hai nguồn sóng dao động A lệch pha góc /3 B pha C ngược pha D lệch pha góc /2 Câu 18 Tại hai điểm A, B mặt nước ngang có hai nguồn sóng kết hợp, biên độ, pha, dao động theo phương thẳng đứng Coi biên độ sóng lan truyền mặt nước không đổi trình truyền sóng Phần tử nước thuộc trung điểm đoạn AB A dao động với biên độ nhỏ biên độ dao động nguồn B dao động với biên độ cực đại C không dao động D dao động với biên độ biên độ dao động nguồn Câu 19 Khi nói sóng cơ, ph{t biểu n|o sau đ}y sai? A Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng m| dao động hai điểm ngược pha B Sóng c{c phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi sóng dọc C Sóng c{c phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi sóng ngang D Tại điểm môi trường có sóng truyền qua, biên độ sóng l| biên độ dao động phần tử môi trường Câu 20 Tại điểm, đại lượng đo lượng lượng mà sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian A cường độ âm B độ cao âm C độ to âm D mức cường độ âm Câu 21 Khi nói siêu âm, phát biểu n|o sau đ}y sai? A Siêu âm truyền chất rắn B Siêu âm có tần số lớn 20 KHz C Siêu âm truyền chân không D Siêu âm bị phản xạ gặp vật cản Câu 22 Tại vị trí môi trường truyền âm, sóng }m có cường độ âm I Biết cường độ âm chuẩn I0 Mức cường độ âm L sóng âm vị trí tính công thức -10- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 Câu 123 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, chiếu ánh sáng trắng vào hai khe Trên màn, quan sát thấy A dải s{ng có m|u cầu vồng B hệ vân gồm vạch màu tím xen kẽ với vạch m|u đỏ C hệ vân gồm vạch sáng trắng xen kẽ với vạch tối D vân trung tâm vân sáng trắng, hai bên có dải m|u cầu vồng, tím trong, đỏ Câu 124 Chiếu xiên từ không khí v|o nước chùm sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam tím Gọi rđ, r , rt góc khúc xạ ứng với tia m|u đỏ, tia màu lam tia màu tím Hệ thức l| A r = rt = rđ B rt < r < rđ C rđ < r < rt D rt < rđ < r Câu 125 Một {nh s{ng đơn sắc màu cam có tần số f truyền từ chân không vào chất lỏng có chiết suất l| 1,5 ánh sáng Trong chất lỏng trên, ánh sáng có A màu tím tần số f B màu cam tần số 1,5f C màu cam tần số f D màu tím tần số 1,5f Câu 126 Khi nói tính chất tia tử ngoại, phát biểu n|o sau đ}y l| sai? A Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí B Tia tử ngoại kích thích phát quang nhiều chất C Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh D Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ Câu 127 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, thay {nh s{ng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng giữ nguyên điều kiện khác quan sát A khoảng v}n không thay đổi B khoảng v}n tăng lên C vị trí v}n trung t}m thay đổi D khoảng vân giảm xuống Câu 128 Trong ch}n không, {nh s{ng có bước sóng lớn số c{c {nh s{ng đơn sắc: đỏ, vàng lam, tím A ánh sáng tím B {nh s{ng đỏ C ánh sáng vàng D ánh sáng lam Câu 129 Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu n|o sau đ}y l| sai? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn c{ch khoảng tối B Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng C Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tử hiđrô, vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng l| vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm vạch tím D Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hoá học khác khác Câu 130 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, thay {nh s{ng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng giữ nguyên c{c điều kiện khác quan sát A khoảng v}n tăng lên B khoảng vân giảm xuống C vị trị v}n trung t}m thay đổi D khoảng v}n không thay đổi Câu 131 Trong ch}n không, {nh s{ng có bước sóng lớn số c{c {nh s{ng đỏ, vàng, lam, tím A ánh sáng vàng B ánh sáng tím C ánh sáng lam D {nh s{ng đỏ Câu 132 Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu n|o sau đ}y l| sai? A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngăn c{ch khoảng tối B Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hóa học khác khác C Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng -92- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 D Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tử hiđrô, vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là: vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm, vạch tím - CHƯƠNG VI LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG PHẦN I: Câu 19 Với ε1, ε2, ε3 l| lượng phôtôn ứng với xạ màu vàng, xạ tử ngoại xạ hồng ngoại A ε2 > ε1 > ε3 B ε3 > ε1 > ε2 C ε1 > ε2 > ε3 D ε2 > ε3 > ε1 Câu 20 Trong tượng quang điện, vận tốc ban đầu êlectrôn quang điện bị bứt khỏi bề mặt kim loại A có hướng vuông góc với bề mặt kim loại B có giá trị phụ thuộc vào cường độ ánh sáng chiếu vào kim loại C có giá trị từ đến giá trị cực đại xác định D có giá trị không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng chiếu vào kim loại Câu 21 Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tử hiđrô (H), dãy Banme có A tất vạch nằm vùng hồng ngoại B tất vạch nằm vùng tử ngoại C bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Hα, Hβ, Hγ, Hδ, vạch lại thuộc vùng tử ngoại D bốn vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy Hα, Hβ, Hγ, Hδ, vạch lại thuộc vùng hồng ngoại Câu 22 Pin quang điện nguồn điện A nhiệt biến đổi thành điện B hóa biến đổi thành điện C biến đổi thành điện D quang biến đổi thành điện Câu 23 Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng A huỳnh quang B tán sắc ánh sáng C quang – phát quang D quang điện Câu 24 Quang điện trở chế tạo từ A kim loại v| có đặc điểm l| điện trở suất giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào B chất bán dẫn v| có đặc điểm dẫn điện không bị chiếu sáng trở nên dẫn điện tốt chiếu sáng thích hợp C chất bán dẫn v| có đặc điểm dẫn điện tốt không bị chiếu sáng trở nên dẫn điện chiếu sáng thích hợp D kim loại v| có đặc điểm l| điện trở suất tăng có {nh s{ng thích hợp chiếu vào Câu 25 Phát biểu sau đ}y sai nói phôtôn ánh sáng? A Năng lượng phôtôn ánh sáng tím lớn lượng phôtôn {nh s{ng đỏ B Phôtôn tồn trạng thái chuyển động C Mỗi phôtôn có lượng x{c định D Năng lượng phôtôn {nh s{ng đơn sắc kh{c nhau Câu 26 Khi nói phôtôn, phát biểu n|o đ}y l| đúng? A Với {nh s{ng đơn sắc có tần số f, c{c phôtôn mang lượng B Năng lượng phôtôn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn lớn C Năng lượng phôtôn ánh sáng tím nhỏ lượng phôtôn {nh s{ng đỏ D Phôtôn tồn trạng th{i đứng yên -93- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 Câu 27 Quang điện trở hoạt động dựa vào tượng A quang - phát quang B quang điện C phát xạ cảm ứng D nhiệt điện Câu 28 Theo thuyết lượng tử ánh sáng Anh-xtanh, phôtôn ứng với {nh s{ng đơn sắc có lượng lớn {nh s{ng đơn sắc có A tần số lớn B tốc độ truyền lớn C bước sóng lớn D chu kì lớn Câu 29 Tia X có chất với : A tia   B tia  C tia hồng ngoại D Tia   Câu 30 Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng A quang điện B tán sắc ánh sáng C quang – phát quang D quang điện Câu 31 Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu n|o sau đ}y sai ? A Trong chân không, phô tôn bay với tốc độ c =3.108m/s dọc theo tia sáng B Phô tôn {nh s{ng đơn sắc mang lượng C Phô tôn tồn trạng thái chuyển động D Ánh s{ng tạo thành hạt gọi phô tôn Câu 32 Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô trạng th{i bản, êlectron nguyên tử chuyển động quỹ đạo dừng có bán kính r0 Khi nguyên tử hấp thụ phôtôn có lượng thích hợp êlectron chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính A 11r0 B 10r0 C 12r0 D 9r0 Câu 33 Giới hạn quang điện kẽm 0,35 µm Hiện tượng quang điện xảy chiếu vào kẽm bằng: A ánh sáng màu tím B tia X C ánh sáng màu đỏ D tia hồng ngoại Câu 34 Công thoát electron khỏi kim loại 3,68.10-19 J Khi chiếu vào kim loại hai xạ: xạ (I) có tần số 5.1014 Hz xạ (II) có bước sóng 0,25m A xạ (II) không gây tượng quang điện, xạ (I) gây tượng quang điện B xạ (I) v| (II) không gây tượng quang điện C xạ (I) v| (II) gây tượng quang điện D xạ (I) không gây tượng quang điện, xạ (II) gây tượng quang điện Câu 35 Theo quan điểm thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu n|o sau đ}y sai? A Các photôn {nh s{ng đơn sắc mang lượng B Khi ánh sáng truyền xa, lượng photôn giảm dần C Photôn tồn trạng thái chuyển động D Ánh s{ng tạo thành hạt gọi photon Câu 36 Hiện tượng quang điện tượng: A êlectrôn liên kết chất bán dẫn ánh sáng làm bứt khỏi bề mặt bán dẫn B êlectrôn tự kim loại ánh sáng làm bứt khỏi bề mặt bán dẫn C êlectrôn liên kết chất bán dẫn ánh sáng giải phóng trở thành êlectrôn dẫn D êlectrôn thoát khỏi bề mặt kim loại kim loại bị đốt nóng PHẦN II: Câu 50 Động ban đầu cực đại c{c êlectrôn (êlectron) quang điện A không phụ thuộc bước sóng ánh sáng kích thích B phụ thuộc cường độ ánh sáng kích thích C không phụ thuộc chất kim loại làm catốt -94- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 D phụ thuộc chất kim loại làm catốt v| bước sóng ánh sáng kích thích Câu 51 Trong TN với tế b|o quang điện, chiếu chùm sáng kích thích vào catốt có tượng quang điện xảy Để triệt tiêu dòng quang điện, người ta đặt vào anốt catốt điện áp gọi l| điện áp hãm Điện {p hãm n|y có độ lớn A làm tăng tốc êlectrôn (êlectron) quang điện anốt B phụ thuộc v|o bước sóng chùm sáng kích thích C không phụ thuộc vào kim loại làm catốt tế b|o quang điện D tỉ lệ với cường độ chùm sáng kích thích Câu 52 Gọi λα v| λβ hai bước sóng ứng với vạch đỏ Hα vạch lam Hβ dãy Banme (Balmer), λ1 l| bước sóng dài dãy Pasen (Paschen) quang phổ vạch nguyên tử hiđrô Biểu thức liên hệ λα , λβ , λ1 A λ1 = λα - λβ B 1/λ1 = 1/λβ – 1/λα C λ1 = λα + λβ D 1/λ1 = 1/λβ + 1/λα Câu 53 Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích A tượng quang – phát quang B tượng giao thoa ánh sáng C nguyên tắc hoạt động pin quang điện D tượng quang điện Câu 54 Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím Đ, L T A T > L > eĐ B T > Đ > eL C Đ > L > eT D L > T > eĐ Câu 55 Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát A ánh sáng tím B ánh sáng vàng C {nh s{ng đỏ D ánh sáng lục Câu 56 Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđrô, bước sóng dài vạch quang phổ dãy Laiman dãy Ban-me 1 2 Bước sóng dài thứ hai thuộc dãy Lai-man có giá trị A 1 2(1   ) B 1 1   C 1 1   D 1   1 Câu 57 Trong thí nghiệm, tượng quang điện xảy chiếu chùm s{ng đơn sắc tới bề mặt kim loại Nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích m| tăng cường độ chùm sáng A số êlectron bật khỏi kim loại gi}y tăng lên B động ban đầu cực đại êlectron quang điện tăng lên C giới hạn quang điện kim loại bị giảm xuống D vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện tăng lên Câu 58 Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu n|o sau đ}y l| đúng? A Năng lượng phôtôn nhỏ cường độ chùm ánh sáng nhỏ B Phôtôn chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên C Năng lượng phôtôn lớn tần số ánh sáng ứng với phôtôn c|ng nhỏ D Ánh s{ng tạo hạt gọi phôtôn Câu 59 Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu n|o đ}y l| sai? A Ánh s{ng tạo thành hạt gọi phôtôn B Năng lượng c{c phôtôn {nh s{ng l| nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng C Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s D Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ {nh s{ng, có nghĩa l| chúng ph{t xạ hay hấp thụ phôtôn Câu 60 Hiện tượng n|o sau đ}y khẳng định ánh sáng có tính chất sóng? A Hiện tượng giao thoa ánh sáng B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng quang phát quang Câu 61 Trong loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ -95- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 A tia tử ngoại B tia hồng ngoại C tia đơn sắc màu lục D tia X Câu 62 Khi nói quang điện, phát biểu n|o sau đ}y sai? A Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện nhận lượng ánh sáng từ bên B Điện trở quang điện trở giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào C Chất quang dẫn chất dẫn điện không bị chiếu sáng trở thành chất dẫn điện tốt bị chiếu ánh sáng thích hợp D Công thoát eelectron kim loại thường lớn lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết chất bán dẫn Câu 63 Tia laze có tính đơn sắc cao photon laze phát có: A độ sai lệch có tần số nhỏ B độ sai lệch lượng lớn C độ sai lệch bước sóng lớn D độ sai lệch tần số lớn Câu 64 Theo thuyết lượng tử {nh s{ng, để phát ánh sáng huỳnh quang, nguyên tử hay phân tử chất phát quang hấp thụ hoàn toàn photon {nh s{ng kích thích có lượng ε để chuyển sang trạng th{i kích thích, sau A giải phóng electron tự có lượng nhỏ ε có m{t lượng B phát photon kh{c có lượng lớn ε có bổ sung lượng C giải phóng electron tự có lượng lớn ε có bổ sung lượng D phát photon kh{c có lượng nhỏ ε m{t lượng Câu 65 Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử A trạng th{i trạng thái kích thích B trạng thái kích thích C trạng thái mà electron nguyên tử dừng chuyển động D trạng th{i Câu 66 Pin quang điện nguồn điện A biến đổi trực tiếp quang th|nh điện B biến đổi trực tiếp nhiệt th|nh điện C hoạt động dựa tượng quang điện D hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 67 Ánh sáng nhìn thấy gây tượng quang điện với A kim loại bạc B kim loại kẽm C kim loại xesi D kim loại đồng Câu 68 Theo tiên đề Bo, êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K nguyên tử ph{t phôtôn có bước sóng λ21, êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L nguyên tử ph{t phôtôn có bước sóng λ32 êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K nguyên tử phát phôtôn có bước sóng λ31 Biểu thức x{c định λ31 A 31 = 3221 B 31 = 32 - 21 21  31 C 31 = 32 + 21 D 31 = 3221 21  31 Câu 69 Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K êlectron nguyên tử hiđrô l| r0 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt A 12r0 B 4r0 C 9r0 D 16r0 Câu 70 Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đó l| tượng A phản xạ ánh sáng B quang - phát quang C hóa - phát quang D tán sắc ánh sáng -96- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 Câu 71 Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu n|o đ}y l| sai? A Ánh s{ng tạo thành hạt gọi phôtôn B Năng lượng c{c phôtôn {nh s{ng l| nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng C Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s D Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ {nh s{ng, có nghĩa l| chúng ph{t xạ hay hấp thụ phôtôn Câu 72 Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào A tượng tán sắc ánh sáng B tượng quang điện C tượng quang điện D tượng phát quang chất rắn Câu 73 Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại A chiếu vào kim loại chùm hạt nhân heli B chiếu vào kim loại xạ điện từ có bước sóng thích hợp C cho dòng điện chạy qua kim loại D kim loại bị nung nóng nguồn nhiệt Câu 74 Tia X (tia X) có A chất với tia tử ngoại B tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại C điện tích âm nên bị lệch điện trường từ trường D chất với sóng âm Câu 75 Động ban đầu cực đại c{c êlectrôn (êlectron) quang điện A không phụ thuộc bước sóng ánh sáng kích thích B phụ thuộc cường độ ánh sáng kích thích C không phụ thuộc chất kim loại làm catốt D phụ thuộc chất kim loại làm catốt v| bước sóng ánh sáng kích thích Câu 76 Ở nhiệt độ định, đ{m có khả ph{t hai {nh s{ng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 λ2 (với λ < λ2 ) có khả hấp thụ A {nh s{ng đơn sắc có bước sóng nhỏ λ1 B {nh s{ng đơn sắc có bước sóng khoảng từ λ1 đến λ2 C hai {nh s{ng đơn sắc D {nh s{ng đơn sắc có bước sóng lớn λ2 Câu 77 Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt kim loại làm bứt êlectrôn (êlectron) khỏi kim loại Nếu tăng cường độ chùm s{ng lên ba lần A số lượng êlectrôn thoát khỏi bề mặt kim loại gi}y tăng ba lần B động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện tăng ba lần C động ban đầu cực đại êlectrôn quang điện tăng chín lần D công thoát êlectrôn giảm ba lần Câu 78 Phát biểu sai? A Điện trở quang trở giảm mạnh có ánh sáng thích hợp chiếu vào B Nguyên tắc hoạt động tất tế b|o quang điện dựa tượng quang dẫn C Trong pin quang điện, quang biến đổi trực tiếp th|nh điện D Có số tế b|o quang điện hoạt động kích thích ánh sáng nhìn thấy Câu 79 Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói A hình thành vạch quang phổ nguyên tử B tồn trạng thái dừng nguyên tử hiđrô C cấu tạo nguyên tử, phân tử -97- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 D phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử, phân tử Câu 80 Theo thuyết lượng từ {nh s{ng lượng A phôtôn lượng nghỉ êlectrôn (êlectron) B phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn tới nguồn phát C c{c phôtôn chùm s{ng đơn sắc D phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng {nh s{ng tương ứng với phôtôn Câu 81 Trong quang phổ nguyên tử hiđrô , biết bước sóng dài vạch quang phổ dãy Laiman 1 v| bước sóng vạch kề với dãy 2 bước sóng  vạch quang phổ H dãy Banme A (1 + 2) B 1 1   C (1  2) D 1 1   Câu 82 Khi có tượng quang điện xảy tế b|o quang điện, phát biểu n|o sau đ}u l| sai? A Giữ nguyên chùm s{ng kích thích, thay đổi kim loại làm catốt động ban đầu cực đại êlectrôn (êlectron) quang điện thay đổi B Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích kim loại dùng làm catốt, giảm tần số ánh sáng kích thích động ban đầu cực đại êlectrôn (êlectron) quang điện giảm C Giữ nguyên tần số ánh sáng kích thích kim loại làm catốt, tăng cường độ chùm sáng kích thích động ban đầu cực đại êlectrôn (êlectron) quang điện tăng D Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích kim loại dùng làm catốt, giảm bước sóng ánh sáng kích thích động ban đầu cực đại êlectrôn (êlectron) quang điện tăng Câu 83 Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đổi trực tiếp th|nh điện B quang biến đổi trực tiếp th|nh điện C biến đổi trực tiếp th|nh điện D nhiệt biến đổi trực tiếp th|nh điện Câu 84 Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử A trạng th{i trạng thái kích thích B trạng thái kích thích C trạng thái mà electron nguyên tử dừng chuyển động D trạng th{i Câu 85 Tia laze có tính đơn sắc cao photon laze phát có: A độ sai lệch có tần số nhỏ B độ sai lệch lượng lớn C độ sai lệch bước sóng lớn D độ sai lệch tần số lớn Câu 86 Theo thuyết lượng tử {nh s{ng, để phát ánh sáng huỳnh quang, nguyên tử hay phân tử chất phát quang hấp thụ hoàn toàn photon ánh sáng kích thích có lượng ε để chuyển sang trạng th{i kích thích, sau A giải phóng electron tự có lượng nhỏ ε có m{t lượng B phát photon kh{c có lượng lớn ε có bổ sung lượng C giải phóng electron tự có lượng lớn ε có bổ sung lượng D phát photon kh{c có lượng nhỏ ε m{t lượng Câu 87 Khi nói quang điện, phát biểu n|o sau đ}y sai? A Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện nhận lượng ánh sáng từ bên B Điện trở quang điện trở giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào -98- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 C Chất quang dẫn chất dẫn điện không bị chiếu sáng trở thành chất dẫn điện tốt bị chiếu ánh sáng thích hợp D Công thoát eelectron kim loại thường lớn lượng cần thiết để giải phóng eelectron liên kết chất bán dẫn Câu 88 Một kim loại có giới hạn quang điện 0 Chiếu xạ có bước sóng 0 vào kim loại Cho lượng m| eelectron quang điện hấp thụ từ photon xạ trên, phần dùng để giải phóng nó, phần lại biến ho|n to|n th|nh động Giá trị động n|y l| A 3hc 0 B hc 20 C hc 30 D 2hc 0 Câu 89 Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hidrô, êlectron chuyển từ quỹ đạo P quỹ đạo K nguyên tử phát phôton ứng với xạ có tần số f1 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P quỹ đạo L nguyên tử phát phôtôn ứng với xạ có tần số f2 Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L quỹ đạo K nguyên tử phát phôtôn ứng với xạ có tần số A f3 = f1 – f2 B f3 = f1 + f2 C f3  f12 + f 2 D f3  f1 f f1  f Câu 90 Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu n|o sau đ}y l| sai? A Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo tia sáng B Phôtôn c{c {nh s{ng đơn sắc kh{c mang lượng khác C Năng lượng phôtôn không đổi truyền chân không D Phôtôn tồn trạng th{i đứng yên trạng thái chuyển động Câu 91 Khi nói phôtôn, phát biểu n|o đ}y đúng? A Năng lượng phôtôn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn c|ng lớn B Phôtôn tồn trạng th{i đứng yên C Với {nh s{ng đơn sắc có tần số f x{c định, c{c phôtôn mang lượng D Năng lượng phôtôn ánh sáng tím nhỏ lượng phôtôn {nh s{ng đỏ Câu 92 Gọi D l| lượng ton {nh s{ng đỏ, L lượng ton ánh sáng lục, V l| lượng ton ánh sáng vàng Sắp xếp n|o sau đ}y đúng: A V > L > D B L > V > D C L > D > V D D > V > L Câu 93 Khi nói phôtôn phát biểu n|o đ}y ? A Với {nh s{ng đơn sắc có tần số x{c định, c{c phôtôn mang lượng B Phôtôn tồn trạng th{i đứng yên C Năng lượng phôtôn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn c|ng lớn D Năng lượng phôtôn ánh sáng tím nhỏ lượng phôtôn {nh s{ng đỏ Câu 94 Khi êlectron quỹ đạo dừng K lượng nguyên tử hiđrô l| -13,6eV quỹ đạo dừng M lượng l| -1,5eV Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo dừng K nguyên tử hiđrô ph{t phôtôn ứng với xạ có bước sóng A 102,7 pm B 102,7 mm C 102,7 m D 102,7 nm Câu 95 Thuyết lượng tử ánh sáng không dùng để giải thích A tượng quang điện B tượng quang – phát quang C tượng giao thoa ánh sáng D nguyên tắc hoạt động pin quang điện Câu 96 Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô, b{n kính quỷ đạo dừng K r0 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N quỹ đạo dừng L bán kính quỹ đạo giảm A 4r0 B 2r0 C 12r0 D 3r0 -99- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 Câu 97 Chùm ánh sáng laze không ứng dụng A truyền tin cáp quang B làm dao mổ y học C làm nguồn phát siêu âm D đầu đọc đĩa CD Câu 98 Theo mẫu Bo nguyên tử hiđrô, lực tương t{c tĩnh điện êlectron hạt nhân êlectron chuyển động quỹ đạo dừng L F êlectron chuyển động quỹ đạo dừng N, lực A F 16 B F C F F 25 D - CHƯƠNG VII HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ PHẦN I: Câu 30 Hạt nhân bền vững hạt nhân 24 H e , A 24 H e B 235 92 U C 56 26 Fe 235 92 U, D 56 26 Fe 137 55 C s 137 55 Cs Câu 31 Ban đầu có N0 hạt nhân chất phóng xạ Giả sử sau giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã Chu kì bán rã chất l| A B C D Câu 32 Hạt nhân cô ban 60 27 C có A 60 prôtôn v| 27 nơtron B 27 prôtôn v| 60 nơtron C 33 prôtôn v| 27 nơtron D 27 prôtôn v| 33 nơtron Câu 33 Đồng vị X chất phóng xạ, có chu kì bán rã T Ban đầu có mẫu chất X nguyên chất, hỏi sau số hạt nhân phân rã nửa số hạt nhân X lại? A 0,71T B 0,58T C 2T D T Câu 34 Hạt nhân urani 235 92 U có lượng liên kết riêng l| 7,6 MeV/nuclon Độ hụt khối hạt nhân 235 92 U A 1,754u D 1,917u C 0,751u D 1,942u 14 Câu 35 Hạt nhân C6 phóng xạ β Hạt nhân có A prôtôn v| nơtrôn B prôtôn v| nơtrôn C prôtôn v| nơtrôn D prôtôn v| nơtrôn Câu 36 Với c vận tốc ánh sáng chân không, hệ thức Anhxtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật là: A E = mc2/2 B E = 2mc2 C E = mc2 D E = m2c Câu 37 Các nguyên tử gọi l| đồng vị hạt nhân chúng có A khối lượng B số nơtrôn C số nuclôn D số prôtôn Câu 38 Cho phản ứng hạt nhân: α + A1327 → X + n Hạt nhân X A Ne1020 B Mg1224 C Na1123 D P1530 Câu 39 Hạt pôzitrôn ( e+10 ) A hạt n01 B hạt β- C hạt β+ D hạt H11 Câu 40 Ban đầu có lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác số hạt nhân chất phóng xạ X lại là: A 1/3 B C 4/3 D 27 30 Câu 41 Cho phản ứng hạt nhân α + Al13 → P15 + X hạt X A prôtôn B êlectrôn C nơtrôn D pôzitrôn Câu 42 Khi nói phản ứng hạt nhân, phát biểu n|o sau đ}y l| đúng? -100- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 A Tổng động hạt trước sau phản ứng hạt nh}n bảo toàn B Năng lượng toàn phần phản ứng hạt nh}n bảo toàn C Tổng khối lượng nghỉ hạt trước sau phản ứng hạt nh}n bảo toàn D Tất phản ứng hạt nh}n thu lượng Câu 43 Trong hạt nhân nguyên tử 210 84 po có A 84 prôtôn v| 210 nơtron B 126 prôtôn v| 84 nơtron C 210 prôtôn v| 84 nơtron D 84 prôtôn v| 126 nơtron Câu 44 Các hạt nh}n đồng vị hạt nhân có A số nuclôn khác số prôtôn B số nơtron kh{c số prôtôn C số nuclôn kh{c số nơtron D số prôtôn kh{c số nơtron Câu 45 Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu phóng xạ nguyên chất Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nh}n chưa ph}n rã mẫu phóng xạ A N0 B N0 C N0 D N0 Câu 46 Hạt nhân 16C sau lần phóng xạ tạo hạt nhân 17N Đ}y l| A phóng xạ γ B phóng xạ β+ C phóng xạ α D phóng xạ β- A Z Câu 47 Cho phản ứng hạt nhân A prôtôn B hạt α Câu 48 So với hạt nhân X + 94 Be  126 C + 0n Trong phản ứng C êlectron 40 20 Ca, hạt nhân 56 27 Co A Z X D pôzitron có nhiều A 16 nơtron v| 11 prôtôn B 11 nơtron v| 16 prôtôn C nơtron v| prôtôn D nơtron v| prôtôn Câu 49 Trong nguyên tử hidro, với r0 bán kính B0 bán kính quỹ đạo dừng êlectron là: A 12r0 B 25r0 C 9r0 D 6r0 Câu 50 Một chất phóng xạ có số phóng xạ  Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân Số hạt nh}n bị phân rã sau thời gian t là: A N et B N0 (1  t) C N0 (1  et ) Câu 51 Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử D N0 (1  et ) 67 30 Zn là: A 30 37 B 30 67 C 67 30 D 37 30 Câu 52 Hạt nhân có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết lớn B lượng liên kết riêng nhỏ C lượng liên kết nhỏ D lượng liên kết riêng nhỏ 94 Câu 53 Cho phản ứng hạt nhân 01n 235 92 U 38 Sr  X  n Hạt nhân X có cấu tạo gồm: A 54 proton v| 86 nơtron B 54 proton v| 140 nơtron C 86 proton v| 140 nơtron D 86 proton v| 54 nơtron Câu 54 Phản ứng phân hạch A xãy nhiệt độ cao cỡ hàng chục triệu độ B vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ C phản ứng hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng D phản ứng hạt nh}n thu lượng Câu 55 Khi so sánh hạt nhân A Số nuclon hạt nhân B Điện tích hạt nhân 12 C hạt nhân 146C , phát biểu n|o sau đ}y đúng? 12 C số nuclon hạt nhân 146C 12 C nhỏ điện tích hạt nhân 146C -101- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 C Số proton hạt nhân 12 D Số nơtron hạt nhân 12 Câu 56 Hạt nhân hạt nhân A A2 Z2 A1 Z1 C lớn số proton hạt nhân 146C C nhỏ số nơtron hạt nhân 146C X hạt nhân A2 Z2 Y có độ hụt khối Δm1 Δm2 Biết hạt nhân A1 Z1 X bền vững Y Hệ thức l| : m1 m2 > A1 A2 B A1 > A2 m2 m1 > A2 A1 C Câu 57 Trong phản ứng hạt nhân: 11 H + X → 22 11 D Δm1 > Δm2 Na + α , hạt nhân X có: A 12 prôtôn v| 13 nơ trôn B 25 prôtôn v| 12 nơ trôn C 12 prôtôn v| 25 nơ trôn D 13 prôtôn v| 12 nơ trôn Câu 58 Trong phản ứng hạt nhân , tổng khối lượng hạt trước phản ứng: A lớn hay nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng B lớn tổng khối lượng hạt sau phản ứng C tổng khối lượng hạt sau phản ứng D nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng PHẦN II: Câu 50 So với hạt nhân 29 14 A 11 nơtrôn v| prôtôn C nơtrôn v| prôtôn Câu 51 Hạt nhân Si , hạt nhân 40 20 Ca có nhiều B nơtrôn v| prôtôn D nơtrôn v| 12 prôtôn 35 17 Cl có: A 35 nơtron B 35 nuclôn C 17 nơtron D 18 proton Câu 52 Phóng xạ β A phản ứng hạt nh}n thu lượng B phản ứng hạt nhân không thu không toả lượng C giải phóng êlectrôn (êlectron) từ lớp êlectrôn nguyên tử D phản ứng hạt nhân toả lượng Câu 53 Hạt nhân Triti ( T13 ) có A nuclôn, có 1prôtôn B nơtrôn(nơtron)v| prôtôn C nuclôn, có nơtrôn (nơtron) D prôtôn v| nơtrôn (nơtron) Câu 54 Các phản ứng hạt nh}n tu}n theo định luật bảo toàn A số nuclôn B số nơtrôn (nơtron) C khối lượng D số prôtôn Câu 55 Hạt nhân bền vững có A số nuclôn nhỏ B số nuclôn lớn C lượng liên kết lớn D lượng liên kết riêng lớn Câu 56 Năng lượng liên kết riêng l| lượng liên kết A tính cho nuclôn B tính riêng cho hạt nhân C cặp prôtôn-prôtôn D cặp prôtôn-nơtrôn Câu 57 Trong trình phân rã hạt nhân U92238 thành hạt nhân U92234, phóng hạt α hai hạt A nơtrôn (nơtron) B êlectrôn (êlectron) C pôzitrôn (pôzitron) D prôtôn (prôton) Câu 58 Khi nói phóng xạ, phát biểu n|o đ}y l| đúng? A Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt khối chất phóng xạ B Chu kì phóng xạ chất phụ thuộc vào khối lượng chất -102- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 C Phóng xạ phản ứng hạt nhân toả lượng D Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ chất phóng xạ Câu 59 Phản ứng nhiệt hạch A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nh}n thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng Câu 60 Phát biểu n|o sau đ}y l| sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ , hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ -, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prôtôn khác C Trong phóng xạ , có bảo to|n điện tích nên số prôtôn bảo toàn D Trong phóng xạ +, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron kh{c Câu 61 Khi nói tia , phát biểu sau đ}y l| sai? A Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện C Khi không khí, tia  làm ion hóa không khí dần lượng D Tia  dòng hạt nhân heli ( 24 He ) Câu 62 Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nh}n thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 63 Biết động tương đối tính hạt lượng nghỉ Tốc độ hạt (tính theo tốc độ ánh sáng chân không c) c 2 c C c 2 Câu 64 Hai hạt nhân 13 T 32 He có A A số nơtron B B số nuclôn Câu 65 Cho phản ứng hạt nhân: X + A anpha Câu 66 Hạt nhân B nơtron 210 84 Po D C điện tích 19 c D số prôtôn F  He  O Hạt X 16 C đơteri D prôtôn đứng yên phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân Câu 67 Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nh}n thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 68 Khi nói tia , phát biểu n|o sau đ}y l| sai? A Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s B Khi qua điện trường hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện C Khi không khí, tia  làm ion hóa không khí dần lượng D Tia  dòng hạt nhân heli ( 24 He ) -103- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 Câu 69 Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nh}n thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 70 Khi nói tia , phát biểu n|o sau đ}y sai? A Tia  l| sóng điện từ B Tia  có khả đ}m xuyên mạnh tia X C Tia  không mang điện D Tia  có tần số lớn tần số tia X Câu 71 Một hạt nh}n X đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Gọi m1 m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt  hạt nhân Y Hệ thức sau đ}y l| A v1 m1 K1 v m K v m K B   C     v2 m2 K v1 m1 K1 v m1 K D v1 m K   v m1 K1 Câu 72 Phát biểu sai? A C{c đồng vị phóng xạ không bền B Các nguyên tử mà hạt nhân có số prôtôn có số nơtrôn (nơtron) kh{c gọi l| đồng vị C C{c đồng vị nguyên tố có số nơtrôn kh{c nên tính chất hóa học khác D C{c đồng vị nguyên tố có vị trí bảng hệ thống tuần hoàn Câu 73 Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng điều kiện nhiệt độ cao B kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân nặng nhiệt độ cao C phân chia hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ kèm theo tỏa nhiệt D phân chia hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ Câu 74 Phát biểu n|o đ}y l| sai nói độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)? A Độ phóng xạ l| đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu lượng chất phóng xạ B Đơn vị đo độ phóng xạ l| becơren C Với lượng chất phóng xạ x{c định độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử lượng chất D Độ phóng xạ lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ lượng chất Câu 75 Hạt nh}n A đứng yên phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB hạt  có khối lượng m Tỉ số động hạt nh}n B v| động hạt  sau phân rã 2 m  m  m B  B  C B D    m  mB   m  A A Câu 76 Hạt nhân X phóng xạ biến thành hạt nhân Y bền Coi khối lượng hạt nhân X, Y Z1 Z2 m A  mB số khối chúng tính theo đơn vị u Biết chất phóng xạ khối lượng chất A A1 A2 A1 Z1 A1 Z1 X có chu kì b{n rã l| T Ban đầu có X, sau chu kì bán rã tỉ số khối lượng chất Y khối lượng chất X B A2 A1 C Câu 77 Trong phân hạch hạt nhân A2 A1 235 92 D A1 A2 U , gọi k hệ số nh}n nơtron Ph{t biểu n|o sau đ}y l| đúng? A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy v| lượng tỏa tăng nhanh -104- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy Câu 78 Giả sử hai hạt nh}n X v| Y có độ hụt khối số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A hạt nhân Y bền vững hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết riêng hai hạt nhân D lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y Câu 79 Hạt nhân 35 17 Cl có: A 35 nơtron B 35 nuclôn C 17 nơtron D 18 proton Câu 80 Một hạt nhân chất phóng xạ A đứng yên phân rã tạo hai hạt B C Gọi mA, mB, mC khối lượng nghỉ hạt A, B, C c tốc độ ánh sáng chân không Quá trình phóng xạ tỏa lượng Q Biểu thức n|o sau đ}y đúng? Q c2 Q C mA = mB + mC - c A mA = mB + mC + B mA = mB + mC D mA = Q  mB - mC c2 Câu 81 Phóng xạ phân hạch hạt nhân A phản ứng hạt nhân tỏa lượng B phản ứng hạt nh}n thu lượng C phản ứng tổng hợp hạt nhân D phản ứng hạt nhân Câu 82 Trong phản ứng hạt nhân, có bảo toàn A số prôtôn B số nuclôn C số nơtron D khối lượng Câu 83 Một hạt nh}n X, ban đầu đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt  phát tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y A 4v A B 2v A4 C 4v A4 D 2v A Câu 84 Một hạt có khối lượng nghỉ m0 Theo thuyết tương đối, khối lượng động (khối lượng tương đối tính) hạt chuyển động với tốc độ 0,6 c (c tốc độ ánh sáng chân không) A 1,25 m0 B 0,36 m0 C 1,75 m0 D 0,25 m0 Câu 85 Hạt nh}n có độ hụt khối lớn có A lượng liên kết nhỏ B lượng liên kết lớn C lượng liên kết riêng lớn D lượng liên kết riêng nhỏ Câu 86 Tia n|o sau đ}y tia phóng xạ? A Tia  B Tia + C Tia  D Tia X Câu 87 Ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N0 hạt nhân Biết chu kì bán rã chất phóng xạ T Sau thời gian 4T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nh}n chưa ph}n rã mẫu chất phóng xạ A 15 N0 16 B N0 16 C N0 D N0 Câu 88 Hạt nh}n có độ hụt khối lớn A Năng lượng liên kết riêng nhỏ B Năng lượng liên kết lớn C Năng lượng liên kết nhỏ D Năng lượng liên kết riêng lớn -105- Tổng hợp chuyên đề thuyết Vật lớp 12 – ltienha@facebook.com Dodaho.vn Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 Câu 89 Tia n|o sau đ}y tia phóng xạ: A Tia  B Tia + C Tia  D Tia X Câu 90 Năng lượng liên kết riêng hạt nh}n tính A tích lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân B tích độ hụt khối hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không C thương số khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng chân không D thương số lượng liên kết hạt nhân với số nuclôn hạt nhân Câu 91 Một chất phóng xạ X có số phóng xạ  Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X Tính từ t0 đến t, số hạt nhân chất phóng xạ X bị phân rã A N0 e-t B N0(1 – et) C N0(1 – e-t) D N0(1 - t) Câu 92 Hạt nhân 210 84 Po (đứng yên) phóng xạ  tạo hạt nhân (không kèm xạ  ) Ngay sau phóng xạ đó, động hạt  A nhỏ động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C lớn động hạt nhân Câu 93 Số prôtôn số nơtron hạt nhân nguyên tử A 55 82 B 82 55 C 55 137 Câu 94 Trong phản ứng hạt nhân bảo toàn A lượng toàn phần B số nuclôn Câu 95 Tia  A có vận tốc vận tốc ánh sáng chân không D động hạt nhân 137 55 Cs D 82 137 C động lượng D số nơtron B dòng hạt nhân 42 He C không bị lệch qua điện trường từ trường D dòng hạt nhân nguyên tử hiđrô 56 Câu 96 Trong hạt nhân nguyên tử: 24 He; 26 Fe; 238 92U A 24 He B 230 90 Th C 56 26 Fe 230 90 Th , hạt nhân bền vững D 238 92 U Câu 97 Đồng vị nguyên tử mà hạt nhân có số A prôtôn kh{c số nuclôn B nuclôn kh{c số nơtron C nuclôn kh{c số prôtôn D nơtron kh{c số prôtôn Câu 98 Số nuclôn hạt nhân A B 126 230 90 210 Po Th nhiều số nuclôn hạt nhân 84 C 20 D 14 -106- ... chuyên đề lý thuyết Vật lý lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 T12  T22 C T1T2 T1  T2 D T12  T22 Câu 27 Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị... cưỡng Câu 37 Vật dao động điều hòa theo trục cố định A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ VTCB biên, vận tốc gia tốc vật dấu -7- Dodaho.vn Tổng hợp chuyên đề lý thuyết Vật lý. .. hợp chuyên đề lý thuyết Vật lý lớp 12 – ltienha@facebook.com Đồng hành kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 - 2017 Câu 24 : Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với tần số góc ω Ở li độ x, vật có gia tốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập câu hỏi lý thuyết vật lý 12, Tuyển tập câu hỏi lý thuyết vật lý 12, Tuyển tập câu hỏi lý thuyết vật lý 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay