BÀI tập NHẬN ĐỊNH môn LUẬT đất ĐAI

16 153 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 17:42

BÀI TẬP NHẬN ĐỊNH MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI I Các khẳng định sau hay sai? Giải thích Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho thuê đất quan hành nhà nước có thẩm quyền chung? Đúng Bởi: Quyết định giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất thể quyền định đoạt đất đai người đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai Với tư cách quan có thẩm quyền chung cao địa phương người thực thẩm quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai địa bàn tỉnh, huyện, xã Trước thẩm quyền quản lí nhà nước đất đai, thẩm quyền giao đất mang tính tập trung chủ yếu phủ Hiện luật đất đai 2003 xác định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho quan hành chung địa phương Các quan hành nhà nước có thẩm quyền chung bao gồm: UBND tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND xã phường, thị trấn Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất? Đúng Bởi Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiết kế sở điều 37 luật đất đai 2003 thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Như vậy, quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất việc quy định đảm bảo trách nhiệm cụ thể quan Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất xác định theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất? Sai Bởi: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất bao gồm quan hành có thẩm quyền chung gồm UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; UBND huyện quận thị xã UBND xã phường có thẩm quyền cho thuê đất có UBND tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất Mọi tổ chức, cá nhân nước nước có nhu cầu sử dụng đất làm mặt để thực hoạt động kinh doanh phải thuê đất nhà nước ? Sai Bởi: Mọi cá nhân nước nước có nhu cần sử dụng đất làm mặt để thực hoạt động kinh doanh lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không thiết phải thuê đất Người Việt Nam định cư nước có nhu cầu sử dụng đất việt nam để thực dự án đàu tư phải thuê đất? Sai Bởi: Người VN định cư nước đầu tư nhà nước giao đất cho thuê đất, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất trả tiền lần hang năm Ban quản lí khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp cao có quyền cho thuê đất tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất lĩnh vực này? Sai Bởi: Trong khu công nghiệp nhà nước chủ thể giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thê đất thu tiền đất hang năm ( theo điều 90 luật đất đai điều 84 nghị định 181/2004) Chỉ có khu công nghệ cao khu kinh tế ban quản lí có quyền cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất theo quy định pháp luật UBND xã, phường, thị trấn có thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp địa phương quỹ đất chưa có kế hoạch giao cho sử dụng? Sai Bởi Theo quy định khoản Điều 37 luật đất đai: “ UBND xã, phường, thị trấn cho thue đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường, hị trấn” vậy, UBND xã, phường, thi trấn có thẩm quyền cho thuê đất quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường, thị trấn mà UBND cấp tỉnh quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư nước tai Việt Nam? Sai Bởi: Theo quy định khoản khoản Điều 52 UBND tỉnh thẩm quyền Điều 52, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: - UND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhạn quyền sử dụng đất cho tổ chức, sở tôn giáo, người VN định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp quy định khoản điều - UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người VN định cư nước mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Mọi tranh chấp nhà đất mà bên đương loại giấy tờ thuộc thẩm quyền giải UBND từ cấp huyện trở lên? Sai Bởi: Căn vào điểm b khoản điều 136 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường có thẩm quyền giải – quan có thẩm quyền chuyên môn: Tranh chấp quyền sử dụng đất mà đương giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại giấy tờ quy định khoản 1,2 điều 50 luật giải sau: - Trường hợp chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố giải lần đầu mà bên howcj bên đương không đồng ý với định giải có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết; định chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định giải cuối - Trường hợp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải lần đầu mà bên bên đương không đồng ý với định giải có quyền khiếu nại đến trưởng TN &MT , định trưởng TN&MT định giải cuối 10 UBND xã, phường, thị trấn có thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phạm vi xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lí mình? Sai Bởi: Nếu UBND xã thuộc trường hợp quy định khoản điều 25 UBND thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: “ UBND xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị kì quy hoạch sử dụng đất tổ chức thực việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương” Trong trường hợp thẩm quyề thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định khoản điều 26: “ UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã quy định khoản điều 25 luật này” 11 Gía đất nhà nước quy định làm xác định nghĩa vụ tài người sử dụng đất? Sai Theo khoản điều 56 LĐĐ giá đất dùng để tính tiền bồi thường nhà nước thu hồi đất, tính tiền bồi thường người có hành vi vi phạm phạm pháp luật đất đai gây thiệt hại cho nhà nước; giá đất tính giá trị quyền sử dụng đất… 12 Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất UBND cấp? Sai Theo điều 37 Luật đất đai UBND xã, phường, thị trấn cho thuê đất (thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích xã, phường, thị trấn) thẩm quyền giao đất 13 Chủ thể SDĐ làm mặt sản xuất kinh doanh lựa chọn hình thức sử dụng đất? Sai Theo khoản điều 93 LĐĐ tổ chức, cá nhân nước lựa chọn hình thức thuê đất 14 Thu hồi đất trưng dụng đất giống nhau? Sai Theo khoản điều LĐĐ thu hồi đất dẫn đến hậu pháp lý chấm dứt quyền sử dụng đất người sử dụng đất quyền quản lý đất đai chủ thể Nhà nước giao đất để quản lý Theo điều 45 LĐĐ trưng dụng đất không dẫn đến hậu chấm dứt quyền sử dụng đất người sử dụng đất… 15 Nhà nước thu hồi đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế trường hợp định? Sai Về nguyên tắc câu Sai 16 Chỉ có UBND cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền giải khiếu nại đất đai? Sai Ngoài có chủ thể khác theo quy định Luật khiếu nại tố cáo (điều 165 nghị định 181) 17 Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải tranh chấp đất đai mà đương có định giao đất CQNN có thẩm quyền? Sai Theo khoản điều 136 LĐĐ TAND có thẩm quyền giải tranh chấp đất đai mà đương có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có loại giấy tờ quy định khoản 1,2 điều 50 LĐĐ 18 Tổ chức phát triển quỹ đất văn phòng đăng ký quyền SDĐ thành lập quan quản lý đất đai cấp? Sai Theo điều nghị định 181 văn phòng đăng ký quyền SDĐ thành lập theo định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (bắt buộc); UBND quận huyện thị xã (ko bắt buộc mà vào nhu cầu) Theo điều 10 nghị định 181 tổ chức phát triển quỹ đất UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW định thành lập 19 Hộ gia đình, cá nhân không sử dụng 30 đất nông nghiệp? Sai Theo điều 71 LĐĐ đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao gồm đất nông nghiệp Nhà nước giao, cho thuê; nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.Như vậy, việc hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không giới hạn (chỉ có hạn mức giao đất nông nghiệp – mà loại đất mà chủ thể ko tính vào hạn mức - khoản điều 69 nghị định 181) 20 Mọi hành vi vi phạm pháp luật đất đai bị xử phạt vi phạm hành chính? Sai Theo điều 140 LĐĐ hành vi vi phạm LĐĐ bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp với hộ gia đình, cá nhân khác Sai Theo điều 113 LĐĐ, điều 102 nghị định 181 để chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân phải thỏa mãn điều kiện sau: + Đất nông nghiệp nhà nước giao đất chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác (không phải đất thuê) + Phải chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân khác xã, phường, thị trấn Người Việt Nam định cư nước nhận thừa kế quyền sử dụng đất từ cá nhân nước Sai Theo quy định khoản điều 113 LĐĐ người Việt Nam định cư nước thuộc đối tượng quy định khoản điều 121 LĐĐ nhận thừa kế quyền sử dụng đất, không thuộc đối tượng hưởng giá trị phần thừa kế (xem thêm điều 13 nghị định 84) Tổ chức, cá nhân nước sử dụng đất để đầu tư Việt Nam góp vốn quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh Sai Theo điểm đ khoản điều 119 LĐĐ tổ chức, cá nhân nước thực quyền Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê; trường hợp thuê đất thu tiền thuê đất hang năm không thực quyền (khoản điều 119 LĐĐ) Mọi tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê không thực giao dịch quyền sử dụng đất Sai Theo điểm đ khoản điều 111 LĐĐ tổ chức kinh tế nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật có hiệu lực thi hành mà trả tiền thuê đất cho thời gian thuê trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất trả tiền lại năm thực giao dịch quyền sử dụng đất Thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất hai hình thức chuyển quyền sử dụng đất khác Sai Theo quy định khoản điều 31 NĐ 84 bảo lãnh QSDĐ xem chấp QSDĐ Người sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất Sai Theo quy định điều Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, loại đất nông nghiệp sau nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp: - Đất có rừng tự nhiên; - Đất đồng cỏ tự nhiên; - Đất dùng để ở; - Đất chuyên dùng Tổ chức kinh tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất Sai Người Việt Nam định cư nước sử dụng đất để đầu tư Việt Nam tặng, cho quyền sử dụng đất Sai Chỉ có đối tượng thuộc khoản điều 121 LĐĐ thực quyền (điểm đ khoản điều 121 LĐĐ) Cộng đồng dân cư chấp quyền sử dụng đất để vay vốn sản xuất kinh doanh Sai Theo khoản điều 117 LĐĐ cộng đồng dân cư không chấp quyền sử dụng đất (ngoại trừ trường hợp quy định khoản điều 10 NĐ84) 10 Mọi giao dịch quyền sử dụng đất làm thay đổi chủ thể sử dụng đất Sai Giao dịch thuê, thuê lại quyền sử dụng đất không làm thay đổi chủ thể sử dụng đất 11 Cá nhân sử dụng tối đa đất nông nghiệp trồng hàng năm Sai Theo điều 71 LĐĐ đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao gồm đất nông nghiệp Nhà nước giao, cho thuê; nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.Như vậy, việc hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không giới hạn (chỉ có hạn mức giao đất nông nghiệp – mà loại đất mà chủ thể không tính vào hạn mức - khoản điều 69 nghị định 181) 12 Người sử dụng đất để sản xuất VLXD phải thuê đất nhà nước Sai Theo quy định điểm a khoản điều 95 LĐĐ người sử dụng đất giao đất theo định nhà nước 13 Hòa giải tranh chấp đất đai hoạt động mang tính khuyến khích Sai Hòa giải sở bắt buộc (khoản điều 135 LĐĐ, điều 159 nghị định 181) 14 Cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quan có thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ Sai UBND cấp xã, phường, thị trấn có thẩm quyền cho thuê đất theo quy định khoản điều 37 LĐĐ thẩm quyền cấp giấy CNQSDĐ (điều 52 LĐĐ) 15 Hạn mức giao đất diện tích tối đa mà chủ thể phép sử dụng Sai Vì diện tích đất nông nghiệp mà chủ thể phép sử dụng quy định điều 71 LĐĐ không giao đất mà cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất 16 Mọi trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải phép quan nhà nước có thẩm quyền Sai Chỉ có trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất quy định khoản điều 36 LĐĐ phải xin phép quan nhà nước có thẩm quyền, trường hợp không thuộc quy định khoản xin phép phải đăng ký (khoản điều 36 LĐĐ) 17 Chủ thể sử dụng đất xây dựng kinh doanh nhà lựa chọn hình thức sử dụng đất Sai Chỉ có người VN định cư nước có quyền lựa chọn (điều 34-35, điểm a,c khoản điều 84 LĐĐ) 18 Mọi trường hợp nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh bồi thường Sai Phải thỏa mãn điều kiện quy định khoản điều 42 LĐĐ (có giấy CNQSDĐ đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ quy định điều 50 LĐĐ) dược bồi thường, không thỏa mãn không bồi thường 19 Mọi trường hợp nhà nước giao đất cấp GCNQSDĐ Sai Chỉ có trường hợp nhà nước giao đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày LĐĐ có hiệu lực thi hành (01/07/2004) mà chưa cấp GCNQSDĐ Ngoài đất nhà nước giao để quản lý theo quy định điều NĐ181 không cấp giấy CNQSDĐ (điểm a khoản điều 41 NĐ181) 20 Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ ủy quyền cho quan quản lý đất đai cấp cấp GCNQSDĐ Sai Chỉ có UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW ủy quyền, UBND huyện không ủy quyền (khoản điều 52 LĐĐ) 21 Khi cần sử dụng đất cho mục đích phát triển kinh tế nhà nước áp dụng biện pháp thu hồi đất người sử dụng đất để chuyển giao cho nhà đầu tư Sai Nhà nước thu hồi trường hợp đầu tư xây khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế dự án đầu tư lớn theo quy định phủ (khoản điều 40 LĐĐ - khoản điều 36 NĐ181) Đối với dự án sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất xét duyệt nhà đầu tư nhận chuyển nhượng….của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân mà thực thủ tục thu hồi đất (khoản điều 40 LĐĐ - khoản điều 36 NĐ181) 22 Người VN định cư nước nhận thừa kế quyền sử dụng đất từ cá nhân nước Sai Chỉ có người VN định cư nước thuộc đối tượng quy định khoản điều 121 LĐĐ nhận thừa kế quyền sử dụng đất (khoản điều 113) Các trường hợp lại giải theo điều 13 NĐ84 (hưởng giá trị phần thừa kế) 23 Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân khác Sai Theo điều 113 LĐĐ, điều 102 nghị định 181 để chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân phải thỏa mãn điều kiện sau: + Đất nông nghiệp nhà nước giao đất chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác (không phải đất thuê) + Phải chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân khác xã, phường, thị trấn 24 Tổ chức, cá nhân nước sử dụng đất để đầu tư VN góp vốn QSDĐ để hợp tác sản xuất kinh doanh Sai Tổ chức, cá nhân nước đầu tư VN nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm quyền mà có quyền giao dịch đầu tư VN nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê (điểm đ khoản điều 119 LĐĐ) 25 Khi sử dụng đất hình thức thuê, tổ chức kinh tế nước không thực giao dịch quyền sử dụng đất Sai Theo điểm đ khoản điều 111 LĐĐ tổ chức kinh tế nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật có hiệu lực thi hành mà trả tiền thuê đất cho thời gian thuê trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất trả tiền lại năm thực giao dịch quyền sử dụng đất 26 Thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất hình thức chuyển quyền sử dụng đất khác Sai Theo quy định khoản điều 31 NĐ 84 bảo lãnh QSDĐ xem chấp QSDĐ 27 Người VN định cư nước sử dụng đất để đầu tư VN không tặng cho QSDĐ Sai Theo khoản điều 113, điểm đ khoản điều 121 LĐĐ đối tượng người VN định cư nước quy định khoản điều 121 LĐĐ tặng cho QSDĐ 28 Cộng đồng dân cư chấp quyền sử dụng đất để vay vốn sản xuất kinh doanh Sai Theo khoản điều 117 LĐĐ cộng đồng dân cư không chấp quyền sử dụng đất (ngoại trừ trường hợp quy định khoản điều 10 NĐ84) 29 Cộng đồng dân cư không thực giao dịch QSDĐ Sai Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, làm sở hoạt động từ thiện sở tôn giáo mà đất nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thực quyền chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chấp, bảo lãnh QSDĐ (khoản điều 10 NĐ 84) 30 Người sử dụng đất phải có GCNQSDĐ thực giao dịch QSDĐ Sai Trong trường hợp sau, người sử dụng đất chưa có GCNQSDĐ thực GDQSDĐ: + Trong thời hạn hoàn thành cấp GCNQSDĐ, người sử dụng đất có giấy tờ QSDĐ quy định khoản 1,2 điều 50 LĐĐ (khoản điều 146 LĐĐ) (Tuy nhiên phải tuân thủ thời hạn quy định điều 66 NĐ84) 31 Hộ gia đình để thừa kế QSDĐ cho người VN định cư nước thuộc đối tượng quy định k1, đ121, LĐĐ 2003 sửa đổi năm 2008, 2009 Sai Hộ gia đình để lại thừa kế mà có cá nhân, thành viên hộ gia đình người VN định cư nước (khoản điều 113, khoản điều 121 LĐĐ) 32 Mọi trường hợp xác định nghĩa vụ tài người sử dụng đất dựa vào giá đất UBND cấp tỉnh ban hành theo khung giá đất Chính phủ Sai Để tính tiền sử dụng đất dựa vào giá đất UBND cấp tỉnh ban hành dựa vào giá đất trúng đấu giá (khoản điều NĐ198) 33 Tiền sử dụng đất nghĩa vụ tài bắt buộc phải thực chủ thể nhà nước giao đất Sai Các đối tượng quy định điều NĐ198 nộp tiền sử dụng đất ( có đối tượng người nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định điều 33 LĐĐ) 34 Mọi trường hợp thu tiền sử dụng đất áp dụng giá đất nhà nước quy định Sai Ngoài trường hợp đấu giá đất đấu thầu dự án có sử dụng đất để áp dụng thu tiền sử dụng đất giá đất trúng đấu giá (khoản điều NĐ 198) 35 Tổ chức kinh tế nhà nước giao đất nông nghiệp nộp tiền sử dụng đất Sai Theo quy định điểm e khoản điều NĐ 198 đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất 36 Chủ thể nhận quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác nộp tiền SDĐ Sai Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp tiền nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, cấp GCNQSDĐ phải nộp tiền SDĐ (khoản điều NĐ 198) 37 Chỉ có chủ thể nhà nước cho thuê phải nộp tiền thuê đất Sai Theo quy định điều NĐ 142 trường hợp nhà nước cho thuê đất có trường hợp chuyển từ hình thức nhà nước giao đất sang cho thuê đất (khoản điều NĐ 142) 38 Tất chủ thể nhà nước cho phép sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất Sai Có số đối tượng quy định NQ số 15/2003/QH11 miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 39 Thuế sử dụng đất nghĩa vụ tài áp dụng chủ thể sử dụng đất hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất Sai 40 Mọi trường hợp chuyển nhượng QSDĐ phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền SDĐ Sai Theo điều Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 trường hợp quy định điều miễn thuế thu nhập (VD: thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đấtnhân trường hợp người chuyển nhượng có nhà ở, quyền sử dụng đất VN) 41 Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng QSDĐ phải nộp thuế chuyển QSDĐ Sai Tương tự câu (Luật thuế chuyển QSDĐ thay Luật Thuế TNDN (01/01/2004) Luật Thuế TNCN (01/01/2009) nên áp dụng tương tự câu trên) 42 Thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất áp dụng tất chủ thể có hành vi chuyển quyền SDĐ Sai Các chủ thể có hành vi chuyển quyền SDĐ quy định điều Luật thuế Thu nhập cá nhân không áp dụng miễn 43 Lệ phí trước bạ nghĩa vụ tài áp dụng chủ thể đăng ký quyền sử dụng đất giao Sai Theo điểm d tiểu mục 1.2 khoản thông tư 68 lệ phí trước bạ nghĩa vụ tài áp dụng đất nhận chuyển nhượng tỗ chức, cá nhân 44 Thu lệ phí trước bạ không áp dụng giá đất nhà nước quy định Sai Theo tiểu mục 1.2 khoản điều thông tư số 68 có quy định: “Trường hợp người nộp thuế kê khai không giá thực tế chuyển nhượng xác định giá đất vào giá m2 đất Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng địa bàn tỉnh theo phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Chính phủ quy định” II Trả Lời Câu Hỏi: Trên sở quy hoạch quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ủy quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện A định giao đất cho trường trung học nông nghiệp với quy mô để xây dựng khu thí nghiệm nông nghiệp thu 30 triệu đồng tiền sử dụng đất Vậy,quyết định nêu có không? Trả lời: Sai: k2, đ37, LĐĐ 2003 UBND H thẩm quyền giao đất cho tổ chức mà thẩm quyền giao đất cho tổ chức UBND tỉnh, TP trực thuộc TW theo k1 Điều 37 LĐĐ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tổ chức; giao đất sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất người Việt Nam định cư nước ngoài; cho thuê đất tổ chức, cá nhân nước Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân; giao đất cộng đồng dân cư Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường, thị trấn Cơ quan có thẩm quyền định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định khoản 1, Điều không ủy quyền Năm 1997 , ông K làm đơn xin giao đất cấp có thẩm quyền giao 100m2 đất nộp 12 triệu đồng tiền sử dụng đất Ông thương binh hạng 2/4 nên giảm triệu đồng Theo ông K biết thương binh bị 80% sức lao động miễn toàn tiền sử dụng đất.Vậy, địa phương áp dụng với ông K pháp luật chưa? Trả lời: Sai: Gạch đầu dòng thứ điểm c khoản điều QĐ118/1996/QĐ-TTg ngày 27/2/1996 VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở (Thương binh, người hưởng sách thương binh, bệnh binh bị sức lao động từ 61% đến 80% hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất ) Ông K giảm 90% 12 triệu đồng 10.800.000 đồng Ông K nộp tiền sử dụng đất 1.200.000 đồng Gia đình ông A thị xã đất ông bà để lại từ năm kháng chiến (trước năm 1975) gia đình ông giấy tờ , hàng năm nộp thuế sử dụng đât cho nhà nước Nay có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Trả lời: Đúng: Căn khoản điều 50 LĐĐ2003 (Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất loại giấy tờ quy định khoản Điều đất sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đất tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất xét duyệt nơi có quy hoạch sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất.) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho thuê đất quan hành nhà nước có thẩm quyền chung Trả lời: Đúng: Căn (Điều 37 Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tổ chức; giao đất sở tôn giáo; giao đất, cho thuê đất người Việt Nam định cư nước ngoài; cho thuê đất tổ chức, cá nhân nước Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân; giao đất cộng đồng dân cư Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã, phường, thị trấn Cơ quan có thẩm quyền định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định khoản 1, Điều không ủy quyền.) Quyết định giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất thể quyền định đoạt đất đai người đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai Với tư cách quan có thẩm quyền chung cao địa phương người thực thẩm quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai địa bàn tỉnh, huyện, xã Trước thẩm quyền quản lí nhà nước đất đai, thẩm quyền giao đất mang tính tập trung chủ yếu phủ Hiện luật đất đai 2003 xác định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho quan hành chung địa phương Các quan hành nhà nước có thẩm quyền chung bao gồm: UBND tỉnh thành phố trực thuộc trung ương; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; UBND xã phường, thị trấn Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất Trả lời: Đúng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ trường hợp quy định khoản Điều 2 Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định khoản Điều uỷ quyền cho quan quản lý đất đai cấp Chính phủ quy định điều kiện ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất việc quy định đảm bảo trách nhiệm cụ thể quan Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất xác định theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất Trả lời: Sai Căn (Điều 125 Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp phải xin phép Việc nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp phải xin phép quy định sau: a) Tổ chức, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ quan quản lý đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ quan quản lý đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất; b) Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án đầu tư tổ chức theo quy định pháp luật đầu tư Trong thời hạn không hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thực thủ tục hành cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định mức thu tiền sử dụng đất trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thông báo cho người chuyển mục đích sử dụng đất thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật; trường hợp không đủ điều kiện trả lại hồ sơ thông báo lý cho người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết Trong thời hạn không năm ngày làm việc, kể từ ngày người phép chuyển mục đích sử dụng đất thực xong nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật, quan tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉnh lý cho người phép chuyển mục đích sử dụng đất.) Mọi tổ chức, cá nhân nước nước có nhu cầu sử dụng đất làm mặt để thực hoạt động kinh doanh phải thuê đất nhà nước Trả lời: Sai Căn Điều 108 (Quyền lựa chọn hình thức giao đất, thuê đất Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm mặt xây dựng sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; tổ chức kinh tế sử dụng đất vào mục đích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng cho thuê, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất Người Việt Nam định cư nước thực dự án đầu tư Việt Nam lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê Tổ chức, cá nhân nước thực dự án đầu tư Việt Nam, tổ chức nước có chức ngoại giao lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước thuê đất Nhà nước để làm mặt xây dựng sở sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng cho thuê chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất có nhu cầu phải thực nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật.) Người Việt Nam định cư nước có nhu cầu sử dụng đất việt nam để thực dự án đàu tư phải thuê đất Trả lời: Sai Căn k2 điều 108: Người VN định cư nước đầu tư nhà nước giao đất cho thuê đất, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất trả tiền lần hàng năm Ban quản lí khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao có quyền cho thuê đất tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất lĩnh vực Trả lời: Sai Căn cứ: Điều 90 Đất khu công nghiệp Đất khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác có chế độ sử dụng đất Việc sử dụng đất để xây dựng khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt Khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp phải bảo đảm đồng với quy hoạch nhà ở, công trình công cộng phục vụ đời sống người lao động làm việc khu công nghiệp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngoài; cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê thu tiền thuê đất hàng năm người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung khu công nghiệp nhà đầu tư trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh khu công nghiệp lựa chọn hình thức nhận giao đất có thu tiền sử dụng đất thuê đất Nhà nước; nhận chuyển nhượng, thuê đất, thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư nước đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng tổ chức, cá nhân nước đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Người Việt Nam định cư nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh khu công nghiệp lựa chọn hình thức nhận giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất Nhà nước trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất, thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước khác đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng tổ chức, cá nhân nước đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tổ chức, cá nhân nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh khu công nghiệp lựa chọn hình thức thuê đất Nhà nước trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất, thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng tổ chức, cá nhân nước khác đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Người sử dụng đất khu công nghiệp phải sử dụng đất mục đích xác định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có quyền, nghĩa vụ theo quy định Luật Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu công nghiệp người nhận chuyển nhượng phải tiếp tục sử dụng đất mục đích xác định Người thuê lại đất khu công nghiệp trước ngày Luật có hiệu lực thi hành mà trả tiền thuê lại đất cho thời gian thuê lại trả trước tiền thuê lại đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê lại đất trả tiền lại năm năm tổ chức kinh tế có quyền quy định Điều 110 Luật này, hộ gia đình, cá nhân có quyền quy định Điều 113 Luật Điều 91 Đất sử dụng cho khu công nghệ cao Đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo định thành lập Thủ tướng Chính phủ bao gồm loại đất có chế độ sử dụng khác phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao; nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao Ban quản lý khu công nghệ cao Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đất lần cho toàn khu công nghệ cao, giao lại đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm tổ chức, cá nhân; giao lại đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê thu tiền thuê đất hàng năm người Việt Nam định cư nước ngoài; cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê thu tiền thuê đất hàng năm tổ chức, cá nhân nước sử dụng đất khu công nghệ cao Người sử dụng đất Ban quản lý khu công nghệ cao giao lại đất khu công nghệ cao có quyền nghĩa vụ Nhà nước giao đất theo quy định Luật này; người sử dụng đất Ban quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất khu công nghệ cao có quyền nghĩa vụ Nhà nước cho thuê đất theo quy định Luật Quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết lập chung cho toàn khu công nghệ cao Nhà nước khuyến khích tổ chức, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao khuyến khích tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước sử dụng đất vào mục đích phát triển khoa học công nghệ Người sử dụng đất khu công nghệ cao phải sử dụng đất mục đích xác định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có quyền, nghĩa vụ theo quy định Luật Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu công nghệ cao người nhận chuyển nhượng phải tiếp tục sử dụng đất mục đích xác định Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng đất khu công nghệ cao Điều 92 Đất sử dụng cho khu kinh tế Đất sử dụng cho khu kinh tế bao gồm đất để xây dựng khu kinh tế mở, khu kinh tế cửa khu kinh tế khác thành lập theo định Thủ tướng Chính phủ Đất sử dụng cho khu kinh tế bao gồm loại đất có chế độ sử dụng khác khu vực riêng biệt nhằm khuyến khích đặc biệt cho hoạt động đầu tư xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao đất cho Ban quản lý khu kinh tế diện tích đất thu hồi theo quy hoạch phát triển khu kinh tế quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt Ban quản lý khu kinh tế giao lại đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; giao lại đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê thu tiền thuê đất hàng năm người Việt Nam định cư nước ngoài; cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê thu tiền thuê đất hàng năm tổ chức, cá nhân nước sử dụng đất khu kinh tế Người sử dụng đất Ban quản lý khu kinh tế giao lại đất khu kinh tế có quyền nghĩa vụ Nhà nước giao đất theo quy định Luật này; người sử dụng đất Ban quản lý khu kinh tế cho thuê đất khu kinh tế có quyền nghĩa vụ Nhà nước cho thuê đất theo quy định Luật Quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết lập chung cho toàn khu kinh tế Nhà nước khuyến khích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu kinh tế khuyến khích sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế Chế độ sử dụng đất, quyền nghĩa vụ người sử dụng đất khu kinh tế áp dụng loại đất theo quy định Luật Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng đất khu kinh tế Trong khu công nghiệp nhà nước chủ thể giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thê đất thu tiền đất hang năm Chỉ có khu công nghệ cao khu kinh tế ban quản lí có quyền cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất theo quy định pháp luật Nguồn: tranhuynhhau.blogspot.com ... quyền định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định khoản 1, Điều không ủy quyền.) Quyết định giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất thể quyền định đoạt đất đai. .. khiếu nại đất đai? Sai Ngoài có chủ thể khác theo quy định Luật khiếu nại tố cáo (điều 165 nghị định 181) 17 Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải tranh chấp đất đai mà đương có định giao đất CQNN... Người sử dụng đất phải nộp thuế sử dụng đất Sai Theo quy định điều Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, loại đất nông nghiệp sau nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp: - Đất có rừng tự nhiên; - Đất đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập NHẬN ĐỊNH môn LUẬT đất ĐAI, BÀI tập NHẬN ĐỊNH môn LUẬT đất ĐAI, BÀI tập NHẬN ĐỊNH môn LUẬT đất ĐAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay