Ma trận và đề thi HKII Tin Học lớp 8

8 318 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 17:23

SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THCS DTNT SƠN TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự – hạnh phúc MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TIN HỌC KỲ II LỚP NĂM HỌC 2016 – 2017 I Mục tiêu: Kiến thức: Học viên hệ thống hóa lại kiến thức học kỳ II: Câu lệnh lặp; Lặp với số lần chưa biết trước, Làm việc với dãy số, Các phần mềm học tập Kỹ năng: Kỹ phân tích, so sánh, tổng hợp kiến thức làm việc độc lặp Thái độ: Có thái độ trung thực, nghiêm túc làm kiểm tra II Sự chuẩn bị giáo viên học viên: Giáo viên: Chuẩn bị đề kiểm tra Học viên: Xem lại câu hỏi đề cương III Nội dung: Ma trận: Đề thi thiết kế theo ma trận sau: Đề thi gồm: 10 câu trắc nghiệm đơn vị kiến thức câu 0,4 điểm, câu lý thuyết đơn vị kiến thức câu điểm Mức độ Nội dung PHẦN II LẬP TRÌN H ĐƠN GIẢN Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Thấp Cao Tổng cộng Câu 4, Câu 7, BÀI CÂU Câu 1, Câu LỆNH LẶP Câu 10 Câu 2b Số câu Số điểm, tỉ lệ % 0.8 điểm 1.2 điểm 1.0 điểm = 8% = 12% = 10% 3.0 điềm = 30% Câu: 1a Câu: 1b Số câu 1 Số điểm, tỉ lệ % 2.0 điểm 1.0 điểm = 20% = 10% 3.0 điểm = 30% BÀI 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC Mức độ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Câu Câu 5, Câu Số câu 1 Số điểm, tỉ lệ % 0,4 điểm 0.8 điểm = 4% = 8% 1.0 điểm =10% 1.0 điểm =10% 3.2 điểm = 32% Nội dung Thấp Câu 2a Cao Tổng cộng Câu 2c HỌC VẼ HÌNH VỚI Câu PHẦN MỀM GEOGEBRA PHẦN II PHẦN MỀM HỌC TẬP Số câu 1 Số điểm, tỉ lệ % 0,4 điểm 0.4 điểm = 4% = 4% QUAN SÁT HÌNH Câu KHÔNG GAN VỚI PHẦN Số câu 1 Số điểm, tỉ lệ % 0,4 điềm 0,4 điểm =4% = 4% Tổng số câu 6 Số điểm, tỉ lệ % 4.0 = 40% 3.0 = 30 % Đề thi: 2.0 = 20% 1.0 = 10% 15 10 = 100% SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THCS DTNT SƠN TÂY ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2016-2017 Môn: Tin học Lớp: Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) A TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1: Hoạt động sau lặp với số lần định: A Đi học thường xuyên tuần B Mỗi tuần tập đàn lần C Học thuộc D Nhặt cọng rau xong Câu 2: Phần mềm học vẽ hình là: A Sun Times B Yenka C Finger Break Out D Geogebra Câu 3: Khai báo biến mảng đúng: A Var Y: Array[6 20] of Integer; B Var Y: Array[10.5 25.5] of Real; C Var Y: Array[10,50] of Integer; D Var Y: Array[30 15] of Real; Câu 4: Trong ngôn ngữ Pascal, đoạn chương trình sau đưa hình kết gì? For i:=10 to write (i,’ ‘); A 10 B 10 C Đưa 10 dấu cách D Không đưa kết Câu 5: Khai báo mảng a có 30 phần tử số nguyên ta khai báo sau A a:Array [1 11] of integer; B a:Array [5 15] of integer; C a:Array [30 59] of integer; D a:Array [30] of integer; Câu 6: Phần mềm quan sát hình không gian là: A Sun Times B Yenka C Finger Break Out D Geogebra Câu 7: cho đoạn chương trình sau giá trị i s sau chương trình kết thúc là: s:=0; For i:=1 to s:=s+i; A i=6, s=10 B i= 5, s =6 C i =5, s=15 D i=15, s = 10 Câu 8: Cú pháp câu lệnh lặp for … … ? A B C D If (điều kiện) then (câu lệnh); For (biến đếm):=(giá trị đầu) to (giá trị cuối) (câu lệnh); Var n, i:interger; Phải kết hợp a, b c Câu 9: Khai báo mảng a có 11 phần tử từ đến 15 số nguyên ta khai báo sau A a:Array [1 11] of integer; B a:Array [5 15] of integer; C a:Array [5 15] of integer; D a:Array [11] of integer; Câu 10: cho đoạn chương trình cho biết số lần lặp đoạn chương trình s:=0; For i:=2 to 22 s:=s+i; A 21 B 23 C 19 D 20 B TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: a) Nêu cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước Pascal? (2 điểm) b) Viết đoạn chương trình thể việc lặp vô hạn? (1 điểm) Câu 2: Viết chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím, in hình số lớn N nhập từ bàn phím a) Viết đoạn chương trình khai báo biến cho chương trình (1 điểm) b) Sử dụng câu lệnh lặp với số lần biết trước nhập giá trị cho mảng (1 điểm) c) Viết đoạn chương trình in giá trị lớn mảng (1 điểm) Lưu ý : Học sinh viết đoạn theo yêu cầu a,b,c viết chương trình hoàn chỉnh Hết (Cán coi thi không giải thích thêm) Giáo viên đề SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THCS DTNT SƠN TÂY KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2016-2017 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC LỚP Câu Đáp án TRẮC NGHIỆM B Điểm Ghi 10 D A D C B C B C A a) Cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước Pascal: - While < điều kiện> < câu lệnh>; 1.5 đ 0.5 đ - Trong đó: + Điều kiện: thường phép so sánh + Câu lệnh câu lệnh đơn giản hay câu Câu lệnh ghép b) Đoạn chương trình thể việc lặp vô hạn: 1đ Var s : integer; Begin TỰ LUẬN S:=7; While S
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận và đề thi HKII Tin Học lớp 8, Ma trận và đề thi HKII Tin Học lớp 8, Ma trận và đề thi HKII Tin Học lớp 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay