Tổng hợp dẫn xuất của Flavonoid (Rutin, Quercetin, Hesperidin, Hesperetin) và xác định hoạt tính sinh học của chúng

267 211 0
  • Loading ...
1/267 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 17:16

MC LC Trang DANH MC CC TVIT tt DANH MC CC HèNH V DANH MC CC BNG DANH MC CC TH DANH MC CC s M U CHUễNG 1: TNG QUAN 1.1- CU TRC V PHN LOI CC FLAVONOIT 1.2- HOT TNH SINH HC CA CC FLAVONOIT 1.2.1- Vai trũ ca flavonoit i vi cõy c 1.2.2- Tớnh cht dc lý ca flavonoit 1.2.2.1 - Kh nng khỏng oxy húa ca flavonoit 1.2.2.2- Tỏc nhõn chng ung th 1.2.2.3- Kh nng khỏng viờm 1.2.2.4- Vai trũ phũng nga v iu tr bnh tim 1.2.2.5- Flavonoit c ch cỏc enzim 1.2.2.6- Cỏc hot tớnh khỏc ca flavonoit 8 10 10 10 1.3- NHNG NGHIấN c ỳ u TRấN TH GII 1.3.1- Tinh hỡnh nghiờn cu tng hp cỏc flavonoit 1.3.1.1- Cỏc phn ng tng hp da trờn cu trỳc ban u ca flavonoit 1.3.1.2- Tng hp ton phn 1.3.1.3- Mt s hp cht tng hp cú kh nng khỏng t bo ung th 1.3.2- Nghiờn cu mi quan h gia cu trỳc v hot tớnh sinh hc 10 10 10 1.3.2.1- Tng quan chung v cỏc lý thuyt nghiờn cu mi tng quan gia cu trỳc v hot tớnh sinh hc 1.3.2.2- Cỏc nghiờn cu v mi quan h gia cỏc flavonoit v cỏc dn xut vi hot tớnh sinh hc 14 17 18 18 21 1.3- XC NH ễè TNG NGHIấN c ỳ 1.3.1- Hoa hũe v rutin 1.3.2- Quercetin 1.3.3- V quýt v hesperidin 1.3.4- Hesperetin 22 23 24 25 26 CHNG 2: PHNG PHP NGHIấN c ỳ u 28 2.1- NGUYấN LIU - HểA CHT 28 2.2- PHNG PHP TCH CHIT RUTIN T HOA HềE V 29 HESPERIDIN TV QUíT 2.3- PHNG PHP THY PHN RUTIN V HESPERIDIN 29 2.4- PHNG PHP TNG HP CC DAN x u t FLAVONOIT 29 2.5- PHNG PHP PHN LP CC HP CHT 30 2.6- PHNG PHP XC NH C TRC HểA HC CC HP 31 CHT 2.7- CC PHNG PHP XC NH HOT TNH SINH HC 31 2.7.1 - Phng phỏp xỏc nh kh nng khỏng oxy húa 31 2.7.1.1 - Kho sỏt kh nng bt gc t bng th nghim DPPH 31 2.7.1.2- Xỏc nh sn phm ca quỏ trỡnh peroxi húa lipit 32 2.7.2- Phng phỏp xỏc nh kh nng khỏng nm, khỏng khun 2.7.3- Th nghim kh nng gõy c t bo theo phng phỏp SRB 2.7.4- Th nghim kh nng gõy apoptosis (cht theo chng trỡnh) theo phng phỏp xỏc nh hin tng ADN phõn mnh 2.7.5- Phng phỏp xỏc nh mt in tớch v h s phõn b du/nc 2.7.6- Phng phỏp xỏc nh mi quan h nh lng gia cu trỳc v tỏc dng sinh hc QSAR 32 33 34 CHNG 3: THC NGHIM 38 3.1- XLí NGUYấN LIU 38 3.2- CHIT FLAVONOIT T NGUYấN LIU-THY PHN TO 35 35 38 DN XUT 3.3- TNG HP CC DAN x u t ca QUERCETIN 40 3.3.1- Tng hp cỏc dn xut este ca quercetin 40 3.3.2- Tng hp cỏc dn xut ete ca quercetin 43 3.4- TNG HP CC DN XUT CA HESPERIDIN 46 3.5- TNG HP CC DN XUT CA HESPERETIN 48 3.5.1- Tng hp cỏc dn xut este ca hesperetin 48 3.5.2- Tng hp cỏc dn xut chalcon t hesperetin 3.5.3- Tng hp cỏc dn xut cha halogen ca hesperetin 50 51 3.6- THNGHIM HOT TNH KHNG OXY HểA 52 3.6.1 - Kho sỏt kh nng bt gc t DPPH 3.6.2- Xỏc nh sn phm ca quỏ trỡnh peroxi húa lipit 52 53 3.7- XC NH HOT TNH KHNG NM, KHNG KHUN 54 3.8- THNGHIM KH NNG GY C T BO 55 3.9- THNGHM KH NNG GY APOPTOSIS 57 3.10- XC NH MI QUAN Hấ NH LUệNG GIA CAU TRC 58 V TC DNG SINH HC QSAR CHUễNG 4: KấT QU V THO LUN 4.1- XC NH CU TRC CC HệP CHAT FLAVONOIT V 59 DN XUT 4.1.1- Cỏc flavonol v dn xut 4.1.1.1 - Xỏc nh cu trỳc ca rutin (ký hiu Ru) 4.1.1.2- Xỏc nh cu trỳc ca quercetin (ký hiu Q) 4.1.1.3- Xỏc nh cu trỳc ca 3,3,4,7-tetrabutylcacbamoyloxy5-hydroxyflavon (ký hiu Q-l) 4.1.1.4- Xỏc nh cu trỳc ca 3,3,4,5,7-pentathiophen-2carbonyloxyflavon (ký hiu Q-2) 4.1.1.5- Xỏc nh cu trỳc ca 3,3,4,5,7-pentabenzoyloxyflavon (ký hiu Q-3) 4.1.1.6- Xỏc nh cu trỳc ca 3,3\4,7-tetra(morpholin-4cacbonyloxy)-5-hydroxyflavon (ký hiu Q-4) 4.1.1.7- Xỏc nh cu trỳc ca pentapropionyloxyflavon (ký hiu Q-5) 3,3,4,5,7- 59 59 60 62 63 65 66 68 4.1.1.8- Xỏc nh cu trỳc ca 3,3,4\5,7-pentaacetoxyflavon (ký 69 hiu Q-6) 4.1.1.9- Xỏc nh cu trỳc 3,3,4,5,7-pentametoxyflavon (ký hiu 71 Q-7) 4.1.1.10- Xỏc nh cu trỳc ca 3,3,4,5,7-pentabenzyloxyflavon (ký hiu Q-8) 4.1.1.11- Xỏc nh cu trỳc ca hydroxyflavon (ký hiu Q-9) 72 3,3,4,7-tetrapropoxy-5- 74 4.1.1.12- Xỏc nh cutrỳc ca 3,4,5,7-tetrametoxy-3hydroxyflavon (ký hiu Ru-1) 4.1.2- Cỏc flavanon v dn xut 4.1.2.1- Xỏc nh cu trỳc ca hesperidin (ký hiu HD) 4.1.2.2- Xỏc nh cu trỳc ca hesperetin (ký hiu HT) 4.1.2.3- Xỏc nh cu trỳc ca octabenzoat hesperidin (HD-1 ) 4.1.2.4- Xỏc nh cu trỳc ca octapropionat hesperidin (HD-2) 4.1.2.5- Xỏc nh cu trỳc ca octaacetat hesperidin (HD-3) 75 4.1.2.6- Xỏc nh cu trỳc ca 3,7-dibutylcacbamoyloxy-5hydroxy-4-metoxyflavanon (ký hiu HT-1) 87 4.1.2.7- Xỏc nh cu trỳc ca 3,5,7-tribenzoyloxy-4metoxyflavanon (ký hiu HT-2) 89 4.1.2.8- Xỏc nhcu trỳc ca 3,5,7-triacetoxy-4metoxyflavanon (ký hiu HT-3) 91 4.1.2.9- 78 78 81 82 84 86 Xỏc nh cu trỳc ca 2,3,4,4-tetrametoxy-6hydroxychalcon (ký hiu HT-4) 92 4.1.2.10- Xỏc nh cu trỳc ca 2\3,4-tripropoxy-4-metoxy-6hydroxychalcon (ký hiu HT-5) 94 4.1.2.11- Xỏc nh cu trỳc ca 6,8-dibrom-3,5,7-trihydroxy-4metoxyflavanon (ký hiu HT-6) 95 4.1.2.12- Xỏc nh cu trỳc ca 6,8-diclo-3,5,7-trihydroxy-4metoxyflavanon (ký hiu HT-7) 4.1.3- Bn lun 4.1.3.1- Phn ng este húa (axyl húa) cỏc flavonol v flavanon 4.1.3.2- Phn ng ete húa (ankyl húa) cỏc flavonol v flavanon 4.1.3.3- Phn ng halogen húa hesperetin 96 100 100 102 103 4.2- KT QU TH NGHIM HOT TNH KHNG NM, 104 KHNG KHUN 4.3- THNGHIM HOT TNH KHNG OXY HểA 4.3.1- Kh nng ỏnh bt gc t theo phng phỏp DPPH 4.3.1.1 - Cỏc flavonol v dn xut 4.3.1.2- Cỏc flavanon v dn xut 4.3.1.3- Xỏc nh nng bt 50% gc t DPPH (SC50) ca mu 4.3.2- Xỏc nh kh nng khỏng oxy húa theo phng phỏp MDA 4.3.3- Mi tng quan gia cu trỳc vihot tớnh khỏng oxy húa ca cỏc ớlavonoit v dn xut 4.4- THNCiHIM KH NNG GY C T BO 107 107 107 108 110 112 114 118 4.4.1 - Cỏc flavonol v dn xut 4.4.2- Cỏc flavanon v dn xut 4.4.3- Xỏc nh giỏ tr IC50 4.4.4- Kt qu gõy apoptosis 4.4.5- Mi tng quan gia cu trỳc húa hc v hot tớnh gõy c t bo ung th ca cỏc flavonoit 4.4.6- Mi quan h nh lng gia cu trỳc v tỏc dng gõy c t bo (QSAR) 4.4.6.1 - Phng trỡnh QSAR s b 4.4.6.2- Phng trỡnh QSAR kt hp 118 120 121 125 126 KT LUN 134 KIN NGH 135 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B LIấN QUAN N 136 LUN N TI LIU THAM KHO PHU LUC 127 127 131 DANH MUC CAC TIẻV IấT TAT bp base pair l3C-NMR Carbon-13 Nuclear Magnetic phd cụng hudng tCr hat nhõn Resonance Spectroscopy carbon 13 DMSO Dimethyl sulfoxide DPPH 1,1 -Diphenyl-2-picrylhydrazyl ESI-MS Electron Spray Ionization khoi luong phun mu Mass Spectrum diờn tự i c 50 50% Inhibitory Concentration nụng dụ de chộ 50% IR Infrared Rays phd hụng ngoai kbp kilo base pair HeLa dong tộ bo ung thir co tu cung 'H-NMR HMBC HSQC LC Proton Magnetic Resonance phd cụng hudng tự hat nhõn Spectroscopy proton Heteronuclear Multiple Bond phd tuong tac di hat nhõn Connectivity qua nhiờu lien kột Heteronuclear Single- phd tuofng tac di hat nhõn Quantum Coherence qua mot lien kột Liquid Chromatography sỹc k long dong te bo ung thu vu MCF-7 MDA Malonyl dialdehyde MIC Minimum Inhibitory nụng dụ ực chộ toi thiởu (vi Concentration sinh võt bi ực chộ phõt triờn gõn nhu hon ton) NCI-H460 OD dong tộ bo ung thu phoi Optical Density mõt dụ quang PEOE_V SA_POL PEOE: Partial Equalization of tong dien tich be mat van Orbital Electronegativity, total der Waals phan cue Polar van der Waals Surface Area QJPRCQSAR RMSE Relative negative Partial tuong quan dien tich am Charge tung phan Q Quantitative Structure- moi quan he dinh lupng cau Activity Relationship truc-hoat tinh Root Mean Squared Error sai so binh phuong danh gia cheo SC50 50% Scavenger Concentration SRB Sulforhodamine B TPSA Topological Polar Surface dien tich topo be mat phan Area cue phan tu Ultra Violet tur ngoai UV nong dp biit 50% goc tu DANH MC CC HèNH V Trang Hỡnh 1.1: Cu trỳc ca mt s dng flavonoil Hỡnh 1.2: Phc ca quercetin vi cỏc kim loi t him 14 Hỡnh 2.1: Cỏc dũng t bo ung th th nghim 28 Hỡnh 2.2: Hin tng ADN phõn mnh t bo apoptosis 35 Hỡnh 2.3: Tớnh toỏn din tớch tụpụ b mt phõn cc ca phõnt TPSA 36 Hỡnh 4.1: Mt in tớch ca quercetin 104 Hỡnh 4.2: Mt in tớch ca hesperetin 104 Hỡnh 4.3: Kt qu gõy apoptosis ca mu HT-6 125 Hỡnh 4.4: Mi tng quan gia hot tớnh sinh hc v thụngs tng quan 130 in tớch õm tng phn Q_PRC-(A), din tớch tụ pụ b mt phõn cc phõn t TPSA (B), tng din tớch b mt van der Waals phõn cc PEOE PEOE_VSA_POL (C) Hỡnh 4.5: Tng quan gia giỏ tr c tớnh t bo thc nghim v tớnh toỏn t phng trỡnh QSAR 132 DANH MC CC BNG Trang Bng 1.1: Phõn loi v mt s ngun thc phm cha flavonoit Bng 1.2: Cu trỳc cỏc hp cht chalcon 17 Bng 4.1: D liu ph NMR ca hp cht Q 59 Bng 4.2 : D liu ph NMR ca hp cht Q 61 Bng 4.3: D liu ph NMR ca hp cht Q -1 63 Bng 4.4: D liu ph NMR ca hp cht Q-2 64 Bng 4.5: D liu ph NMR ca hp cht Q-3 66 Bng 4.6: D liu ph NMR ca hp cht Q-4 67 Bng 4.7: D liu ph NMR ca hp cht Q-5 69 Bng 4.8 : D liu ph NMR ca hp cht Q-6 70 Bng 4.9: D liu ph NMR ca hp cht Q-7 72 Bng 4.10: D liu ph NMR ca hp cht Q-8 73 Bng 4.11: D liu ph NMR ca hp cht Q-9 74 Bng 4.12: D liu ph NMR ca hp cht Ru-1 76 Bng 4.13: Cu trỳc v hiu sut phn ng ca cỏc dn xut flavonol 77 Bng 4.14: D liu ph NMR ca hp cht HD 80 Bng 4.15: D liu ph NMR ca hp cht HT 82 Bng 4.16: D liu ph NMR ca hp cht HD-1 83 Bng 4.17: D liu ph NMR ca hp cht HD-2 85 Bng 4.18: D liu ph NMR ca hp cht HD-3 86 Bng 4.19: D liu ph NMR ca hp cht HT-1 88 Bng 4.20: D liu ph NMR ca hp cht HT-2 90 Bng 4.21: D liu ph NMR ca hp cht HT-3 91 Bng 4.22: D liu ph NMR ca hp cht HT-4 93 Bng 4.23: D liu ph NMR ca hp cht HT-5 94 Bng 4.24: D liu ph NMR ca hp cht HT-6 96 Bng 4.25: D liu ph NMR ca hp cht HT-7 97 Bng 4.26: Cu trỳc v hiu sut phn ng ca cỏc dn xut tlavanon 99 Bng 4.27: Cu trỳc v hiu sut phn ng ca cỏc dn xut chalcon 99 Bng 4.28: Kl qu th hot tớnh khỏng nm, khỏng khun ca cỏc 105 ớlavonol v dn xut Bng 4.29: Kt qu th hot tớnh khỏng nm, khỏng khun 106 ca cỏc ớlavanon, chalcon v dn xut Bng 4.30: Kt qu c ch DPPH (%) theo nng ca cỏc 107 llavonol v dn xut Bng 4.31: Kt qu c ch DPPH (%) theo nng ca cỏc 109 tlavanon, chalcon v dn xut Bng 4.32: Giỏ tr SC50 (DPPH) ca cỏc mu cú hot tớnh Bng 4.33: Kh nng chng oxy húa (%) ca hp cht theo nng Bng 4.34: Kt qu tớnh sc50(phng phỏp MDA) 112 113 Bng 4.35: Kt qu c ch DPPH ca mt s ớlavonoit 117 Bng 4.36: Kt qu th kh nng gõy c t bo trờn dũng 118 HeLa, MCF-7, NCI-H460 ca cỏc ớlavonol v dn xut Bng 4.37: Kt qu th kh nng gõy c t bo trờn dũng HeLa, 120 MCF-7, NCI-H460 ca cỏc ớlavanon v dn xut Bng 4.38: Giỏ tr IC50 ca cỏc hp cht 124 Bng 4.39: Kt qu trng lng phõn t v tớnh toỏn loaP 127 Bng 4.40: c tớnh t bo trờn dũng MCF-7 ca cỏc dn xut 128 Bng 4.41: Giỏ tr thụng s mụ t phõn t xõy dng 128 phng trỡnh QSAR Bng 4.42: Phng trỡnh QSAR s b s dng nht mt thụng s 129 mụ t phõn t Bng 4.43: H s tng quan chộo gia cỏc thụng s mụ t phõn t 131 v c tớnh t bo Bng 4.44: H s tng quan chộo gia thụng s mụ t phõn t dựng phng trỡnh kt hp v c tớnh t bo 131 50 100 450 Phu lue 166: Ph MS ca HT-1 m iz DUNGH T 1-D M S O -1H C urrant C ata Paraatatara la H t 11 ODVằô_HTJ KXFNO F ROCHO F2 - Jk cq alF lt io n t a t i n a n D ata_ (1 rim a l } 24 INS7MM ô rflM FROBUâ s m> Kultlnocl rvLPJttx: *330 re ôS)ô 0 300 HĂ 0.1S2S8B Hl ) 27 (0 ( ô 40 300 0 4 0 0 0 0 0 M ai K M M 0.01*00)00 M -HftNVXL r i -F ru iroi II.* 0a i -i.oo ' ' ' r -1 VP 00 IN *f m o o rt> 00 UD (JU HUI r ^ o ^ I o o r* r* r> r- (*> ô m < n< n M in in iô ! mmrủrvlrúrủrjrớr^oj NNC4M NM ẹẹ w w w f' w ằ ô I V ô m n rt n V (ủ N N (N J L r fừ ici kn[ r* Iâ leal Ph lc 169: Ph 'H-NMR gión rng ca HT-1 -< r ' in >J CD
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp dẫn xuất của Flavonoid (Rutin, Quercetin, Hesperidin, Hesperetin) và xác định hoạt tính sinh học của chúng, Tổng hợp dẫn xuất của Flavonoid (Rutin, Quercetin, Hesperidin, Hesperetin) và xác định hoạt tính sinh học của chúng, Tổng hợp dẫn xuất của Flavonoid (Rutin, Quercetin, Hesperidin, Hesperetin) và xác định hoạt tính sinh học của chúng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay