Thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại thành phố Mỹ Tho năm 2016

82 132 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 17:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG THÁI NGỌC HẠNH THỰC TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO NĂM 2016 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG Mã số: 60.72.03.01 Hà Nội-2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG THÁI NGỌC HẠNH THỰC TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO NĂM 2016 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH Y TẾ CÔNG CỘNG Mã số: 60.72.03.01 TS Nguyễn Hùng Vĩ ThS Đỗ Thị Hạnh Trang Hà Nội-2016 LỜI CẢM ƠN Với lòng thành kính, xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Trƣờng Đại học Y tế công cộng Hà Nội, Phòng Đào tạo Sau Đại học thầy, cô Trƣờng, cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho học tập hoàn thành luận văn Trong trình học tập, nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình quan, cấp lãnh đạo nhiều cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn tất tập thể cá nhân tạo điều kiện hỗ trợ cho trình học tập nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Hùng Vĩ ThS Đỗ Thị Hạnh Trang, cám ơn Thầy, Cô tận tình hƣớng dẫn động viên hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang, Sở Giáo dục Đào tạo Tiền Giang, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Mỹ Tho, Ban Giám hiệu, giáo viên cán y tế 10 trƣờng tiểu học thực nghiên cứu, tập thể cán viên chức khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm Dinh dƣỡng-Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang bạn lớp hỗ trợ suốt trình học tập nhƣ việc thu thập số liệu, điều tra thực đề tài, hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên tạo điều kiện cho trnhf học tập hoàn thành luận văn Tôi xin gửi đến tất ngƣời lòng biết ơn sâu sắc Học viên Thái Ngọc Hạnh i MỤC LỤC Trang Mục lục i Danh mục chữ viết tắt iii Danh mục hình ảnh, biểu đồ iv Danh mục bảng v TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vii ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 THỪA CÂN, BÉO PHÌ: 1.1.1 Một số khái niệm, định nghĩa: 1.1.2 Đánh giá thừa cân, béo phì: 1.2 THỰC TRẠNG TCBP Ở TRẺ EM TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM .6 1.2.1 Tình hình thừa cân béo phì giới 1.2.2 Tình hình thừa cân, béo phì Việt Nam 1.3 HẬU QUẢ CỦA THỪA CÂN, BÉO PHÌ: .8 1.3.1 Ảnh hƣởng tới sức khoẻ: 1.3.2 Tăng nguy mắc bệnh tử vong: 1.3.3 Liên quan thừa cân, béo phì bệnh tim mạch: 1.3.4 Liên quan thừa cân, béo phì bệnh đái tháo đƣờng: 10 1.3.5 Liên quan thừa cân, béo phì tăng huyết áp: 10 1.3.6 Liên quan thừa cân, béo phì rối loạn lipid máu: 10 1.3.7 Liên quan thừa cân, béo phì hội chứng chuyển hoá: 11 1.3.8 Liên quan thừa cân, béo phì đột quỵ: 11 1.3.9 Liên quan thừa cân, béo phì rối loạn hormon nội tiết ảnh hƣởng tới chức sinh sản: 11 1.3.10 Liên quan thừa cân, béo phì viêm xƣơng khớp mạn tính gout: 12 1.3.11 Liên quan thừa cân, béo phì ung thƣ: 12 1.3.12 Liên quan thừa cân, béo phì bệnh đƣờng tiêu hoá: 12 1.3.13 Hậu kinh tế xã hội béo phì: 12 ii 1.3.14 Béo phì phát triển tâm lý xã hội trẻ em: 13 1.4 YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TC, BP Ở TRẺ EM LỨA TUỔI HỌC ĐƢỜNG 14 1.4.1 Khẩu phần thói quen ăn uống: 14 1.4.2 Hoạt động thể lực: 14 1.4.3 Yếu tố gia đình: 15 1.4.4 Những yếu tố nguy khác gây thừa cân, béo phì: 15 1.5 THÔNG TIN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 16 1.5.1 Thông tin chung: 16 1.5.2 Nguồn lực y tế thành phố M Tho 17 1.5.3 Số trƣờng số trẻ đƣợc quản lý thành phố M Tho 17 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 19 2.2 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 19 2.2.1 Thời gian nghiên cứu: 19 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu: 19 2.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 19 2.4 CỠ MẪU 19 2.5 PHƢƠNG PHÁP CHỌN MẪU: 20 2.6 PHƢƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU: 22 2.7 CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU 23 2.8 CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ BIẾN SỐ 23 2.9 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 25 2.10 VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU .25 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .26 3.1 THÔNG TIN CHUNG: 26 3.1.1 Đặc điểm nhân học: .26 3.1.2 Đặc điểm kinh tế hộ gia đình: 28 3.2 ĐẶC ĐIỂM TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ 28 3.3 THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN: 30 3.3.1 Mối liên quan TCBP trẻ với yếu tố liên quan đến trẻ: 30 3.3.2 Mối liên quan TCBP trẻ với yếu tố liên quan đến gia đình trẻ: 35 iii 3.3.3 Mối liên quan tình trạng TCBP trẻ với TCBP cha mẹ: 37 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 38 4.1 TỈ LỆ TCBP Ở HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO 38 4.2 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI TÌNH TRẠNG TCBP Ở TRẺ 39 4.2.1 Mối liên quan giới tính thừa cân, béo phì 39 4.2.2 Mối liên quan nơi cƣ trú thừa cân, béo phì .39 4.2.3 Mối liên quan cân nặng sơ sinh thừa cân, béo phì 40 4.2.4 Mối liên quan thứ tự thừa cân, béo phì 40 4.2.5 Mối liên quan trình độ học vấn ngƣời chăm sóc TCBP .40 4.2.6 Mối liên quan nghề nghiệp ngƣời chăm sóc TCBP 41 4.2.7 Mối liên quan kinh tế hộ gia đình TCBP 41 4.2.8 Mối liên quan TCBP cha, mẹ TCBP trẻ 41 4.2.9 Mối liên quan thói quen ăn uống trẻ TCBP 42 4.2.10 Mối liên quan chế độ vận động trẻ TCBP .44 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 45 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN 46 5.1 TỈ LỆ THỪA CÂN, BÉO PHÌ: 46 5.2 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỚI TÌNH TRẠNG TCBP 46 KHUYẾN NGHỊ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU 54 PHỤ LỤC 2: CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU 61 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BMI Body Mass Index (Chỉ số khối thể) BP Béo phì CC Chiều cao CĐ Cao đẳng CN Cân nặng CNSS Cân nặng sơ sinh CHCB Chuyển hóa ĐH Đại học ĐTĐ Đái tháo đƣờng HĐTT Hoạt động tĩnh SD Standard Deviation (Độ lệch chuẩn) SDD Suy dinh dƣỡng TC Thừa cân TDTT Thể dục, thể thao TP thành phố WHO World Health Organization (Tổ chức y tế Thế giới) v DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Hình 1.1 Tỉ lệ trẻ em TC, BP Châu Á, Châu Phi Châu Mỹ (1990 – 2010) Hình 1.2 Số trẻ TC, BP Châu Á, Châu Phi Châu Mỹ (1990 – 2010) Hình 1.3 Bản đồ thành phố Mỹ Tho 16 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ chọn mẫu 21 Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ thừa cân béo phì theo nhóm tuổi 29 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Thông tin nhân học trẻ 26 Bảng 3.2 Thông tin nhân học ngƣời chăm sóc trẻ 27 Bảng 3.3 Thông tin kinh tế hộ gia đình 28 Bảng 3.4 Tỉ lệ thừa cân, béo phì chung 28 Bảng 3.5 Tỉ lệ thừa cân, béo phì theo giới 29 Bảng 3.6 Mối liên quan tình trạng TCBP trẻ với đặc điểm nhân học 30 Bảng 3.7 Mối liên quan tình trạng TCBP trẻ với thứ tự sinh trẻ 31 Bảng 3.8 Mối liên quan tình trạng TCBP trẻ với CNSS trẻ 31 Bảng 3.9 Mối liên quan TC, BP trẻ với thói quen ăn uống trẻ 32 Bảng 3.10 Mối liên quan TCBP trẻ với chế độ vận động trẻ 34 Bảng 3.11 Mối liên quan TCBP trẻ với thời gian ngủ trung bình hàng ngày trẻ 35 Bảng 3.12 Mối liên quan tình trạng TCBP trẻ với kinh tế hộ gia đình, tuổi, mối quan hệ với trẻ, trình độ học vấn, nghề nghiệp ngƣời chăm sóc 36 Bảng 3.13 Mối liên quan tình trạng TCBP trẻ với TCBP cha, mẹ 37 vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Thừa cân, béo phì yếu tố nguy bệnh mạn tính không lây đe dọa sức khỏe tuổi thọ ngƣời Đặc biệt trẻ em – 11 tuổi, thừa cân béo phì ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe tâm lý trẻ Vì nghiên cứu “Thực trạng thừa cân, béo phì học sinh tiểu học thành phố Mỹ Tho năm 2016” nhằm xây dựng biện pháp can thiệp phòng ngừa thừa cân, béo phì trẻ Mục tiêu: Xác định tỉ lệ TCBP số yếu tố liên quan học sinh tiểu học thành phố Mỹ Tho Phương pháp: Nghiên cứu với thiết kế cắt ngang mô tả phân tích đƣợc tiến hành 593 học sinh tiểu học ngƣời chăm sóc học trƣờng tiểu học địa bàn thành phố Mỹ Tho Sử dụng câu hỏi điều tra, cân đo nhân trắc, sau sử dụng phần mềm Epidata 3.1, WHO AnthroPlus, SPSS 19.0 để nhập phân tích số liệu Kết nghiên cứu cho thấy tỉ lệ TCBP học sinh tiểu học 43,2%, tỉ lệ thừa cân 19,1% tỉ lệ béo phì 24,1% Tỉ lệ TCBP trẻ nam (50,2%) cao trẻ nữ (36,1%) Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p 2500g Các thành viên khác Hội đồng đại biểu dự bảo vệ phát biểu, phân tích, đánh giá luận văn TS Nguyễn Thúy Quỳnh - Trang 24, điều chỉnh công thức tính cỡ mẫu - Xem lại phƣơng pháp chọn mẫu - Đồng ý thông qua luận văn PGS.TS Phạm Ngọc Châu - Thống với góp ý thành viên hội đồng - Trẻ em Việt Nam bị gánh nặng thép dinh dƣỡng gì? - Đồng ý thông qua luận văn PGS.TS Hà văn Nhƣ - Thống với góp ý thành viên hội đồng - Học viên chỉnh sửa theo ý kiến góp ý hội đồng Tổng số có 05 ý kiến phát biểu phân tích đóng góp cho luận văn có 03 câu hỏi đƣợc nêu (Chi tiết phần trả lời câu hỏi) Học viên trả lời câu hỏi đƣợc nêu trình bày thêm (03 phút) 71 4.1 Câu hỏi: - Nguyên nhân trực tiếp gây béo phì gì? - Đánh giá BMI cha mẹ cách nào? - Trẻ em Việt Nam bị gánh nặng thép dinh dƣỡng gì? 4.2 Trả lời: - Cám ơn ý kiến góp ý hội đồng - Nguyên nhân chế độ ăn lƣợng - Tính BMI cách hỏi cha mẹ - Gánh nặng thép tỷ lệ SDD trẻ em cao mà tỷ lệ thừa cân béo phì lại gia tăng - Học viên chỉnh sửa nội dung luận văn theo góp ý hội đồng KẾT LUẬN: Hội đồng thống đánh giá chung, kết luận nhƣ sau: Luận văn đạt đƣợc kết sau: - Luận văn đạt yêu cầu nội dung hình thức, chủ đề phù hợp - Cần chỉnh sửa nội dung theo góp ý hội đồng Những điểm cần chỉnh sửa: - Phƣơng pháp nghiên cứu phải định nghĩa rõ ràng - Phần đặt vấn đề cần nêu rõ lý tiến hành nghiên cứu đề tài - Trang 24, điều chỉnh công thức tính cỡ mẫu - Viết lại tiêu chuẩn đánh giá Z-score cho xác phần phƣơng pháp nghiên cứu trang 36 - Kiểm tra lại tất số đo lƣờng để đành giá cách khách quan - Bổ sung khái niệm ăn nhanh, ăn chậm, thích ăn béo, thích uống - Nên phân tích thừa cân, béo phì theo thành thị nông thôn - Kiểm tra lại phần nhập liệu phân tích số liệu tỷ lệ béo phì trẻ - Biểu đồ 3.1 biểu đồ biểu thị thừa cân hay béo phì cần xem lại số liệu - Các biểu đồ không nên để tiếng Anh - Xem lại chọn lại biến số độc lập để tìm hiểu mối liên quan - Bỏ bớt số yếu tố thể dục, thể thao, thời gian tập luyện thể dục thể thao - Trang 38,37 kết bỏ OR 72 - Chỉnh sửa lại bàn luận sau chỉnh sửa kết - Kết luận khuyến nghị viết lại - Xem lại cách trình bày - Xem chỉnh sửa lại tài liệu tham khảo - PGS.TS Nguyễn Thanh Hà đồng ý sau chỉnh sửa luận văn đƣợc nộp thƣ viện Căn kết chấm điểm Hội đồng ban kiểm phiếu báo cáo: Tổng số điểm trình bày: 32.5 Điểm chia trung bình trình bày (Tính đến số thập phân): 6.5 Xếp loại: Trung bình Hội đồng trí đề nghị hoàn thiện hồ sơ báo cáo Nhà trƣờng định công nhận tốt nghiệp báo cáo Bộ Giáo dục & Đào tạo xem xét cấp Thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng cho học viên Thư ký h i đồng Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2016 Chủ tịch Hội đồng TS Nguyễn Thúy Quỳnh PGS.TS Hà Văn Nhƣ Thủ trƣởng sở đào tạo Hiệu trƣởng ... cân, béo phì học sinh tiểu học thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang năm 2016 Xác định số yếu tố liên quan đến tình trạng thừa cân, béo phì học sinh tiểu học thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang năm 2016. .. xác định thừa cân, béo phì học sinh tiểu học thành phố Mỹ Tho - Phân tích hồi quy logistic đơn biến để xác định số yếu tố liên quan đến thừa cân, béo phì học sinh tiểu học thành phố Mỹ Tho 2.4...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG THÁI NGỌC HẠNH THỰC TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO NĂM 2016 LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại thành phố Mỹ Tho năm 2016, Thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại thành phố Mỹ Tho năm 2016, Thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại thành phố Mỹ Tho năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay