Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực

46 56 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 17:14

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (((( MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 10 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC .19 CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 28 CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 37 CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN 51 CHƯƠNG 7: THÙ LAO VÀ CÁC PHÚC LỢI 59 CHƯƠNG 8: QUAN HỆ LAO ĐỘNG 72 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Câu 1: Với tư cách chức quản trị tổ chức QTNL là… A Là tất hoạt động tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn giữ gìn lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc tổ chức mặt số lượng chất lượng B Việc tuyển mộ, tuyển chọn, trì, phát triển, sử dụng, động viên cung cấp tiện nghi cho nhân lực thông qua tổ chức C Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật huy, nghệ thuật làm việc với người D Bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa), tổ chức, huy kiểm soát hoạt động nhằm thu hút, sử dụng phát triển người để đạt mục tiêu tổ chức Câu 2: Đi sâu vào việc làm Quản trị nhân lực, hiểu Quản trị nhân lực là… A Là tất hoạt động tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá, bảo toàn giữ gìn lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc tổ chức mặt số lượng chất lượng B Việc tuyển mộ, tuyển chọn, trì, phát triển, sử dụng, động viên cung cấp tiện nghi cho nhân lực thông qua tổ chức C Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật huy, nghệ thuật làm việc với người D Bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa), tổ chức, huy kiểm soát hoạt động nhằm thu hút, sử dụng phát triển người để đạt mục tiêu tổ chức Câu 3: Đối tượng quản trị nhân lực là… A Người lao động tổ chức B Chỉ bao gồm người lãnh đạo cấp cao tổ chức C Chỉ bao gồm nhân viên cấp D Người lao động tổ chức vấn đề liên quan đến họ Câu 4: Thực chất QTNL là… A Là công tác quản lý người phạm vi nội tổ chức B Là đối xử tổ chức người lao động C Chịu trách nhiệm đưa người vào tổ chức giúp cho họ thực công việc, thù lao cho sức lao động họ giải vấn đề phát sinh D Tất Câu 5: Quản trị nhân lực đóng vai trò…….trong việc thành lập tổ chức giúp cho tổ chức tồn phát triển thị trường A Chỉ đạo B Trung tâm C Thiết lập D Không có đáp án Câu 6: Sự tiến khoa học kỹ thuật với phát triển kinh tế buộc nhà quản trị phải quan tâm hàng đầu vấn đề: A Áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất, quản lý B Tìm người phù hợp để giao việc, cương vị C Tuyển chọn, xếp, đào tạo, điều động nhân tổ chức nhằm đạt hiệu tối ưu D Không có đáp án TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Câu 7: Do cạnh tranh ngày gay gắt thị trường nên tổ chức muốn tồn phát triển vấn đề quan tâm hàng đầu là: A Áp dụng tiến khoa học kĩ thuật vào sản xuất, quản lý B Tìm người phù hợp để giao việc, cương vị C Tuyển chọn, xếp, đào tạo, điều động nhân tổ chức nhằm đạt hiệu tối ưu D Không có đáp án Câu 8: Chức quản trị nhân lực bao gồm: A Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực B Nhóm chức đào tạo phát triển C Nhóm chức trì nguồn nhân lực D Cả nhóm chức Câu 9: Nhóm chức trọng vấn đề đảm bảo có đủ số lượng nhân viên với phẩm chất phù hợp với công việc? A Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực B Nhóm chức đào tạo phát triển C Nhóm chức trì nguồn nhân lực D Nhóm chức bảo đảm công việc Câu 10: Nhóm chức trọng nâng cao lực nhân viên, đảm bảo cho nhân viên doanh nghiệp có kỹ năng, trình độ nghề nghiệp cần thiết? A Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực B Nhóm chức đào tạo phát triển C Nhóm chức trì nguồn nhân lực D Cả nhóm chức Câu 12: Các hoạt động vấn, trắc nghiệm trình tuyển dụng nhân viên thuộc chức quản trị nhân lực? A Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực B Nhóm chức đào tạo phát triển C Nhóm chức trì nguồn nhân lực D Nhóm chức tuyển dụng nhân viên Câu 13: Kích thích, động viên nhân viên thuộc nhóm chức quản trị nhân lực? A Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực B Nhóm chức đào tạo phát triển C Nhóm chức trì nguồn nhân lực D Nhóm chức mối quan hệ lao động Câu 14: Triết lý Quản trị nhân lực những…………của người lãnh đạo cấp cao cách thức quản lý người tổ chức A Quyết định B Hành động C Tư tưởng, quan điểm D Nội quy, quy định Câu 17: Quan niệm người nhà tâm lý xã hội học nước tư công nghiệp phát triển (Đại diện Mayo) là: A Con người muốn cư xử người B Con người động vật biết nói TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC C Con người coi công cụ lao động D Con người có tiềm cần khai thác làm cho phát triển Câu 19: Tương ứng với ba quan niệm người lao động có mô hình quản lý người: A Cổ điển, tiềm người, quan hệ người B Cổ điển, quan hệ người, tiềm người C Các quan hệ người, cổ điển, tiềm người D Các quan hệ người, tiềm người, cổ điển Câu 20: Thuyết X nhìn nhận đánh giá người, ngoại trừ: A Con người chất không muốn làm việc B Cái mà họ làm không quan trọng mà họ kiếm C Con người muốn cảm thấy có ích quan trọng D Rất người muốn làm công việc đòi hỏi tính sáng tạo, tự quản, sáng kiến tự kiểm tra Câu 22: Thuyết Y nhìn nhận, đánh giá người là: A Con người chất không muốn làm việc B Cái mà họ làm không quan trọng mà họ kiếm C Con người muốn cảm thấy có ích quan trọng D Người lao động sung sướng chìa khóa dẫn tới suất lao động cao Câu 23: Thuyết Z nhìn nhận, đánh giá người là: A Con người chất không muốn làm việc B Cái mà họ làm không quan trọng mà họ kiếm C Con người muốn cảm thấy có ích quan trọng D Người lao động sung sướng chìa khóa dẫn tới suất lao động cao Câu 24: Phương pháp quản lý người theo Thuyết X, ngoại trừ: A Người quản lý cần phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ cấp người lao động B Phải để cấp thực số quyền tự chủ định tự kiểm soát cá nhân trình làm việc C Phân chia công việc thành phần nhỏ dễ làm, dễ thực hiện, lặp lặp lại nhiều lần thao tác D Áp dụng hệ thống trật tự rõ ràng chế độ khen thưởng trừng phạt nghiêm ngặt Câu 27: Phương pháp quản lý người theo thuyết X là: A Người quản lý quan tâm lo lắng cho nhân viên cha mẹ lo lắng cho B Có quan hệ hiểu biết thông cảm lẫn cấp cấp C Phân chia công việc thành phần nhỏ dễ làm, dễ thực hiện, lặp lặp lại nhiều lần thao tác D Phải để cấp thực số quyền tự chủ định tự kiểm soát cá nhân trình làm việc Câu 28: Phương pháp quản lý người theo thuyết Y là: A Người quản lý quan tâm lo lắng cho nhân viên cha mẹ lo lắng cho B Tạo điều kiện để học hành, phân chia quyền lợi thích đáng, công bằng, thăng tiến cho cấp đủ điều kiện C Phân chia công việc thành phần nhỏ dễ làm, dễ thực hiện, lặp lặp lại nhiều lần thao tác TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC D Phải để cấp thực số quyền tự chủ định tự kiểm soát cá nhân trình làm việc Câu 30: Phương pháp quản lý người theo thuyết Z là: A Người quản lý quan tâm lo lắng cho nhân viên cha mẹ lo lắng cho B Có quan hệ hiểu biết thông cảm lẫn cấp cấp C Phân chia công việc thành phần nhỏ dễ làm, dễ thực hiện, lặp lặp lại nhiều lần thao tác D Người quản lý cần phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ cấp người lao động Câu 32: Cách thức tác động tới nhân viên thuyết X, ngoại trừ: A Làm cho người lao động cảm thấy sợ hãi lo lắng B Chấp nhận việc nặng nhọc vất vả, đơn giản miễn họ trả công xứng đáng người chủ công C Tự nguyện, tự giác làm việc, tận dụng khai thác tiềm D Lạm dụng sức khỏe, tổn hại thể lực, thiếu tính sáng tạo Câu 35: Cách thức tác động tới nhân viên thuyết Y? A Tự thấy có ích quan trọng, có vai trò định tập thể họ có trách nhiệm B Làm cho người lao động cảm thấy sợ hãi lo lắng C Chấp nhận việc nặng nhọc vất vả, đơn giản miễn họ trả công xứng đáng người chủ công D Lạm dụng sức khỏe, tổn hại thể lực, thiếu tính sáng tạo Câu 38: Cách thức tác động tới nhân viên thuyết Z? A Tự thấy có ích quan trọng, có vai trò định tập thể họ có trách nhiệm B Tự nguyện, tự giác làm việc, tận dụng khai thác tiềm C Tin tưởng, trung thành dồn hết tâm lực vào công việc D Cả A B Câu 39: Cách thức tác động tới nhân viên thuyết Z? A Làm cho người lao động sợ hãi lo lắng B Tin tưởng, trung thành dồn hết tâm lực vào công việc C Đôi ỷ lại, thụ động trông chờ D Cả B C Câu 41: Nguyên tắc quản lý người trường phái cổ điển, ngoại trừ: A Tiêu chuẩn hóa thống thủ tục B Thiết lập trật tự kỷ luật nghiêm ngặt sản xuất C Công bằng, không thiên vị, khước từ đặc quyền đặc lợi D Phát triển tinh thần trách nhiệm, tự kiểm tra Câu 43: Trường phái cổ điển có ưu điểm, ngoại trừ: A Đưa phân tích khoa học, tỉ mỉ công việc B Quan tâm đến nhu cầu vật chất tinh thần C Ấn định mức lao động, tiêu chuẩn thực công việc D Đưa cách trả công xứng đáng với kết công việc TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Câu 44: Trường phái cổ điển có nhược điểm, ngoại trừ: A Không tin vào người đánh giá thấp người B Đưa phân tích khoa học, tỉ mỉ công việc C Kiểm tra, kiểm soát người giây, phút D Buộc người phải làm việc với cường độ cao, liên tục Câu 45: Nguyên tắc quản lý người trường phái tâm lý xã hội, ngoại trừ: A Tập trung quyền lực cho cấp cao doanh nghiệp B Phân bớt quyền lực trách nhiệm cho cấp C Đánh giá cao vai trò động viên người quản lý, điều khiển D Phát triển tinh thần trách nhiệm, tự kiểm tra Câu 48: Nguyên tắc quản lý người trường phái đại, ngoại trừ: A Phát triển hình thức tổ chức lao động B Đào tạo nhà tâm lý lao động C Quản lý cần mềm dẻo, uyển chuyển D Bàn bạc, thuyết phục, thương lượng với người Câu 51: “Không thừa nhận có nhiều kênh, nhiều tuyến huy, lệnh sản xuất rối, chồng chéo, có cạnh tranh lẫn (về quyền lực, uy tín)” nằm nguyên tắc quản lý người trường phái cổ điển? A Tập trung quyền lực B Thống huy điều khiển C Tiêu chuẩn hóa thống thủ tục D Phân tích hợp lý, khoa học công việc Câu 52: Con người “một hệ thống mở, phức tạp độc lập” quan điểm trường phái nào? A Trường phái cổ điển (tổ chức lao động khoa học) B Trường phái tâm lý xã hội (trường phái quan hệ người) C Trường phái QTNL đại (trường phái nguồn nhân lực) D Không thuộc trường phái Câu 53: Khi hoạch định sách quản lý người cần quan tâm đến điều gì? A Tôn trọng quý mến người lao động B Tạo điều kiện để người làm việc có suất lao động cao, đảm bảo yêu cầu doanh nghiệp C Làm cho người ngày có giá trị xã hội D Cả A, B C Câu 56: Môi trường bên Quản trị nhân lực bao gồm, ngoại trừ: A Khách hàng B Đối thủ cạnh tranh C Sứ mạng tổ chức D Pháp luật Câu 57: Môi trường bên Quản trị nhân lực bao gồm, ngoại trừ: TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC A B C D Mục tiêu tổ chức Khách hàng Cơ cấu tổ chức Bầu không khí tâm lý xã hội Câu 59: Trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trước hết thuộc ai? A Trưởng phòng quản trị nhân lực B Giám đốc doanh nghiệp C Những người quản lý lãnh đạo cấp, phận doanh nghiệp D Toàn thể lực lượng lao động doanh nghiệp Câu 62: Trong tổ chức, thường có quyền hạn nào? A Trực tuyến B Tham mưu C Chức D Cả quyền hạn Câu 67: Quy mô cấu phận nguồn nhân lực tổ chức phụ thuộc vào yếu tố nào? A Quy định pháp luật Nhà nước B Trình độ nhân lực quản lý nhân lực C Đặc điểm công việc D Cả đáp án Câu 68: Yêu cầu chủ yếu thành lập phận nguồn nhân lực là: A Cân đối B Linh hoạt C Kịp thời D Cả A B Câu 70: Ở doanh nghiệp Việt Nam, tên gọi phận nguồn nhân lực là: A Tổ chức lao động B Tổ chức cán C Lao động – Tiền lương D Cả đáp án Câu 71: Ở doanh nghiệp Việt Nam, tên gọi phận nguồn nhân lực sáp nhập với chức quản trị hành là? A Tổ chức – hành B Hành tổng hợp C Tổ chức cán - hành D Cả A B Câu 72: Yêu cầu cân đối phận nguồn nhân lực tức là? A Số người thực hiện, sở vật chất, tiền vốn phân bổ tương quan với khối lượng công việc phải thực đóng góp vào mục tiêu tổ chức tương quan với phận chức khác B Số người thực hiện, sở vật chất, tiền vốn phân bổ tương quan với khối lượng công việc phải thực đóng góp vào mục tiêu phận tương quan với phận chức khác TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC C Số người thực phải tương ứng với số năm hoạt động tổ chức D Không có đáp án Câu 76: Đối với công việc điều kiện làm việc, công nhân viên đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại trừ: A Một việc làm an toàn B Giờ làm việc hợp lý C Được cảm thấy quan trọng cần thiết D Việc tuyển dụng ổn định Câu 77: Đối với công việc điều kiện làm việc, công nhân viên đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại trừ: A Một khung cảnh làm việc hợp lý B Các quỹ phúc lợi hợp lý C Các sở vật chất thích hợp D Việc tuyển dụng ổn định Câu 78: Đối với quyền lợi cá nhân lương bổng, công nhân đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại trừ: A Được đối xử theo cách tôn trọng phẩm giá người B Được cấp lắng nghe C Cơ hội học hỏi kỹ D Không có vấn đề đặc quyền đặc lợi địa vị Câu 79: Đối với quyền lợi cá nhân lương bổng, công nhân đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại trừ: A Được trả lương theo mức đóng góp cho công ty B Được cấp lắng nghe C Được quyền tham dự vào định ảnh hưởng trực tiếp đến minh D Một khung cảnh làm việc hợp lý Câu 80: Đối với hội thăng tiến, công nhân đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại trừ: A Giờ làm việc hợp lý B Cơ hội cải thiện sống C Một công việc có tương lai D Cơ hội học hỏi kỹ Câu 81: Đối với hội thăng tiến, công nhân đòi hỏi nơi nhà quản trị, ngoại trừ: A Được cấp nhận biết thành tích khứ B Cơ hội có chương trình đào tạo phát triển C Các quỹ phúc lợi hợp lý D Cơ hội cải thiện sống TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC Câu Khi dự báo cầu nhân lực dài hạn, phương pháp có ưu điểm tính toán đơn giản, số liệu dễ thu thập lại có hạn chế số liệu khứ nên dự báo không hết biến động ảnh hưởng đến cầu nhân lực? A Phương pháp chuyên gia B Phương pháp ước lượng trung bình C Phương pháp dự đoán xu hướng D Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính Câu Đặc điểm nguồn nhân lưc Việt Nam A Quy mô lớn, trình độ cao B Quy mô nhỏ, trình độ cao C Quy mô lớn, chất lượng chưa cao, bước cải thiện D Quy mô lớn, chất lượng cao giảm sút Câu Khi cầu nhân lực cung nhân lực, doanh nghiệp nên làm gì? A Không cần có thay đổi nhân B Bố trí, xếp lại nhân C Tuyển thêm lao động D Cả B C Câu Khi xác định nhu cầu nhân lực cho năm tới theo phương pháp tính lượng lao động hao phí, yếu tố không cần thiết? A Hệ số tăng suất lao động dự tính năm kế hoạch B Tổng số sản phẩm cần sản xuất năm kế hoạch C Mức lương trung bình lao động năm D Tất phương án Câu “…….” số lượng cấu nhân lực cần thiết để hoàn thành số lượng sản phẩm, dịch vụ khối lượng công việc tổ chức thời kỳ định Đó là: A Hoạch định nguồn nhân lực B Cung nhân lực C Cầu nhân lực D Cả A,B,C sai Câu Đây phương pháp dự báo cầu nhân lực ngắn hạn cách lấy tổng sản lượng năm kế hoạch bao gồm vật, giá trị chia cho suất lao động người lao động năm kế hoạch: A Phương pháp ước lượng trung bình B Phương pháp dự đoán xu hướng C Phương pháp tính theo suất lao động D Cả A,B,C sai Câu Ưu điểm phương pháp này, chuyên gia không tiếp xúc trực tiếp với họp, mà thông qua văn nên thuận lợi hơn, tránh hạn chế( nể nang, bất đồng quan điểm): A Phương pháp dự đoán xu hướng B Phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính C Phương pháp ước lượng trung bình D Phương pháp chuyên gia Câu Các yếu tố ảnh hưởng đến cung nhân lực tổ chức: A Tình hình di dân B Nguồn lao động từ nước C Cả A,B TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC D Cả A,B sai Câu Để dự đoán cầu nhân lực ngắn hạn, ta sử dụng phương pháp: A Tính theo lượng lao động hao phí B Tính theo suất lao động C Dự đoán xu hướng D Cả A B Câu 10 Thuê lao động làm việc không trọn ngày sử dụng lao động tạm thời nhằm khắc phục tình trạng: A Thiếu lao động B Thừa lao động C Cầu cung nhân lực D A, B, C sai Câu 11 Khi cầu nhân lực lớn cung nhân lực (thiếu lao động), tổ chức thường tiến hành biện pháp khai thác huy động lực lượng lao động từ bên tổ chức biện pháp sau, biện pháp áp dụng ngắn hạn: A Tuyển mộ người lao động từ tổ chức B Đề bạt nhân viên tổ chức C Huy động người lao động tổ chức làm thêm D Tất phương án Câu 12 Phương pháp sau dùng để dự báo cầu nhân lực dài hạn? A Phương pháp tính theo lượng lao động hao phí B Phương pháp dự báp cầu nhân lực tổ chức dựa vào cầu nhân lực đơn vị C Phương pháp tiêu chuẩn định biên D Cả B C Câu 13 Dự đoán cung nhân lực từ bên tập trung vào: A Biến động mức sinh, mức tử, quy mô cấu dân số B Phân tích quy mô cấu lực lượng lao động xã hội C Phân tích chất lượng nguồn nhân lực D Tất câu Câu 14 Biện pháp hữu hiệu thừa lao động: A Thực kế hoạch hóa kế cận B Thuyên chuyển nhân lực đến phận thiếu C Tuyển mộ nhân viên từ bên vào D Thực chương trình đào tạo kỹ người lao động Câu 15 Khi lao động cân đối nhà quản trị cần làm gì? A Thực kế hoạch hóa kế cận B Tạm thời không thay người chuyển C Chia sẻ công việc D Tất Câu 16 Hoạch định nguồn nhân lực bao gồm? A Dự báo cầu lao động B Dự báo cung lao động C Lựa chọn chương trình cần thiết để đảm bảo tổ chức có số nhân viên với kỹ vào nơi lúc D Cả A, B C Câu 17 Hoạch định nguồn nhân lực là? 10 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC B Là hoạt động học tập để chuẩn bị cho người bước vào nghề nghiệp hay chuyển sang nghề , thích hợp tương lai C Là phương pháp đào tạo người học tách khỏi thực công việc thực tế D Là hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động thực có hiệu chức , nhiệm vụ 20 Chi phí đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tính đến là: A Tiền lương cho người quản lí thời gian họ quản lí phận học việc B Nguồn tài doanh nghiệp bỏ cho phòng nhân trình thực nhiệm vụ C Chi phí cho phương tiện vật chất kỹ thuật như: Xây dựng trường sở, trang bị kỹ thuật, nguyên vật liệu sử dụng trình giảng dạy D Câu a, c E Câu a, b, c 21 Vì đào tạo kỹ thuật ngày càng nâng cao? A Việc áp dụng trang thiêt bị công nghệ, kỹ thuật vào trình sản xuất làm cho lao động thủ công thay lao động máy móc B Việc áp dụng máy móc kỹ thuật vào trình sản xuất làm cho tỷ trọng thời gian máy làm việc tăng lên quỹ thời gian ca C Sự phát triển sản xuất xã hội làm tính chất phức tạp sản xuất ngày tăng D Cả câu 22 Nguyên nhân đào tạo không hiệu quả: A Do thái độ người học – không sẵn sàng tiếp nhận kiến thức B Người học nhận thấy kiến thức không phù hợp thực tế C Động lực thúc đẩy việc học không rõ ràng khiến người học tinh thần ham muốn học hỏi D Tất 23 Phương pháp nào sau dùng để xác định nhu cầu đào tạo? A Sử dụng bảng câu hỏi B Phỏng vấn cá nhân C Phân tích đánh giá tình hình thực công việc công ty D Tất 27 Lựa chọn đối tượng đào tạo không dựa trên: A Độ tuổi người đào tạo B Tác dụng đào tạo người lao động C Nghiên cứu xác định nhu cầu, động đào tạo người lao động D Khả nghề nghiệp cá thể lao động 28 Hoạt động nào sau thuộc phương pháp đào tạo cách tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp: A Một chuyên gia nhân hướng dẫn trưởng phận cách đánh giá hiệu làm việc nhân viên 32 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC B Công nhân lâu năm nhà máy hường dẫn công nhân vào nghề cách vận hành dây chuyền sản xuất C Các nhân viên kĩ sư khí giảng lí thuyết quy trình vận hành máy móc Sau đó, học viên tiếp tục thực tập phân xưởng hướng dẫn kĩ sư D Các học viên cử đến trường Trung cấp nghề để trang bị thêm kiến thức lí thuyết thực hành khí 30 Chỉ tiêu nào sau không dùng để đánh giá hiệu trình đào tạo: A Năng suất lao động B Tổng doanh thu C Tổng lợi nhuận D Độ tuổi nhân viên 33 Phương pháp đào tạo nào sau thường áp dụng cho quản trị gia và chuyên viên? A Đào tạo theo kiểu kèm cặp bảo B Đào tạo theo kiểu học nghề C Đào tạo kĩ xử lí công văn, giấy tờ D Đào tạo theo kiểu dẫn công việc 35 Phương pháp đào tạo nào sau thường áp dụng cho công nhân? A Đào tạo chỗ theo kiểu học nghề B Mô hình hóa hành vi C Đào tạo từ xa D Trò chơi kinh doanh 36 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mang lại lợi ích cho đối tượng nào: A Doanh nghiệp B Học viên đào tạo C Xã hội D Tất 37 Phương pháp đào tạo nào sau áp dụng cho quản trị gia, chuyên viên và công nhân? A Luân phiên thuyên chuyển công việc B Đào tạo theo kiểu chương trình hóa với trợ giúp máy tính C Giảng theo thứ tự chương trình D Tất 38 Nối hoạt động với phương pháp đào tạo đúng: (1) Công ty A cử quản lý bán hàng đào tạo trường Đại Học Kinh tế Huế (2) Trưởng quầy hướng dẫn nhân viên cấp thái độ phục vụ khách hàng (3) Quản lý phòng hành lệnh chuyển sang làm quản lý phòng Marketing (4) Nhân viên phòng nhân tham gia tập tình buổi hội thảo học tập 33 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (5) Giám đốc hướng dẫn nhân viên phòng tài hướng dẫn rõ bước làm việc cho nhân viên (A) Luân chuyển, thuyên chuyển (B) Cử người học trường quy (C) Đào tạo kiểu phòng thí nghiệm (D) Kèm cặp bảo (E) Chỉ dẫn công việc A 1-B, 2-D, 3-A, 4-C, 5-E B 1-B, 2-E, 3-A, 4-C, 5-D C 1-C, 2-D, 3-A, 4-B, 5-E D 1-C, 2-E, 3-A, 4-B, 5-D 39 Sự khác đào tạo và phát triển là: A Phạm vi tổ chức họat động B Thời gian thực C Mục đích thực D Tất 40 Những hoạt động không thuộc phát triển nguồn nhân lực: A Giáo dục B Đào tạo C Hoạch định nguồn nhân lực D Phát triển 42 Lợi ích nào sau mà đào tạo và phát triển nguồn nhân mang lại cho xã hội: A Nâng cao tính ổn định động tổ chức B Đáp ứng nhu cầu nguyện vọng phát triển người lao động C Chống lại thất nghiệp D Tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp 44 _ là việc xác định xem sau đào tạo và phát triển, nhân viên tiếp thu kiến thức gì? A Tổng kết kết học tập học viên B Đánh giá kết học tập học viên C Nâng cao chất lượng học tập học viên D Định hướng kết học tập học viên 45 Câu trả lời nào sai cho câu hỏi “Vì tổ chức nên hạn chế hình thức đào tạo từ xa?” A Chi phí cao B Cần có phương tiện trang thiết bị riêng cho học tập C Đầu tư cho việc chuẩn bị giảng lớn D Thiếu trao đổi trực tiếp học viên giảng viên 34 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 47 Sắp xếp theo trình tự xây dựng chương trình đào tạo: (1) Xác định mục tiêu ĐT, (2) Lựa chọn đối tượng ĐT, (3) Xác định nhu cầu ĐT, (4) Lựa chọn và ĐT giảng viên, (5) Xác định chương trình và phương pháp ĐT, (6) Dự tính chi phí ĐT, (7)Thiết lập trình lại A 1-2-3-4-5-6-7 B 1-2-3-5-4-6-7 C 3-1-2-4-5-6-7 D 3-1-2-5-4-6-7 49 Tổ trưởng phân xưởng hướng dẫn công nhân quy trình vận hành máy móc Đây là phương pháp đào tạo nào? A Đào tạo theo kiểu học nghề B Đào tạo theo kiểu dẫn công việc C Luân chuyển thuyên chuyển công việc D Đào tạo theo phương thức từ xa 50 Công tác xác định mục tiêu đào tạo bao gồm : A Những kỹ cụ thể cần đào tạo trình độ kỹ có sau đào tạo B Số lượng cấu học viên C Thời gian đào tạo D Cả đáp án 51 Tốn chi phí cao không nhược điểm phương pháp đào tạo nào? A B C D Tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp Đào tạo kỹ xử l công văn giấy tờ Đào tạo từ xa Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm 52 Nhược điểm phương pháp “Đào tạo theo nghề”? A Làm hư hỏng trang thiết bị B Không hiểu đầy đủ công việc C Mất thời gian D Cả A, B, C 53 Ưu điểm phương pháp “đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm”? A Đơn giản, dễ tổ chức B.Cung cấp thông tin cho học việc lượng lớn thông tin nhiều lĩnh vực khác C Được trang bị kiến thức lý thuyết kỹ thực hành D Không tồn nhiều công sức tiền 54 Nhược điểm loại hình đào tào nguồn nhân lực “kèm cặp bảo” gì? A.Đắt B.Làm hư hỏng C.Bị lây nhiễm số phương pháp, cách thức làm việc không tiên tiến 35 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC D.Không có điều kiện thử công việc thật 55 Phương pháp sau phương pháp “ đào tạo nguồn nhân lực công việc”? Tổ chức lớp canh DN Cử học trường quy Đào tạo theo kiểu học nghề Đào tạo theo phương thức từ xa A 1, 2, 3, B 1, 2, C 1, 2, D 1, 56 Nhược điểm phương pháp đào tạo NNL “ luân chuyển thuyên chuyển công việc” gì? A Được làm công việc B Thời gian lại công việc hay vị trí ngắn B Không mở rộng kỹ làm việc học viên D Đáp án khác 57 Ba vấn đề ưu tiên quan trọng hàng đầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực kỷ 21 là: A B C D Phục vụ khách hàng- Đổi công nghệ- Đào tạo kỹ xử lí công văn, giấy tờ Nâng cao chất lượng- Đổi công nghệ, kỹ thuật- Phục vụ khách hàng Kỹ xử lí công văn, giấy tờ- Nâng cao chất lượng- Phục vụ khách hàng Nâng cao chất lượng- Đổi công nghệ, kỹ thuật- Mở rộng quy mô 58 Đối với nghề tương đối phức tạp, công việc có tính đặc thù, nên thực phương pháp đào tạo phát triển nào? A B C D Đào tạo kèm cặp, bảo Đào tạo theo kiểu dẫn Tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp Đào tạo chương trình hóa với trợ giúp máy tính 59 Phương pháp sử dụng để đào tạo nhiều kỹ mà không cần người dạy là: A B C D Đào tạo theo phương thức từ xa Mô hình hóa hành vi Chương trình hóa có trợ giúp máy tính Các giảng- hội nghị- báo cáo 60 Xác định nhu cầu đào tạo xác định: A B C D Khi nào- phận nào- đào tạo- cần người Khi nào- phận nào- đào tạo kỹ nào? Khi nào- phận nào- kỹ nào- loại lao động nào- cần người Ai đào tạo- phận nào- cần người 61 Phương pháp đào tạo bao gồm hội thảo, học tập sử dụng thủ thuật : tập tình huống, diễn kịch, mô vi tính, trò chơi quản lí là: A B C D Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm Mô hình hóa hành vi Chương trình hóa có trợ giúp máy tính Đào tạo xử lí công văn giấy tờ 62 điều kiện định để tổ chức đứng vững thắng lợi môi trường cạnh tranh: A Đào tạo phát triển 36 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC B Hoạnh định nguồn nhân lực C Giáo dục đào tạo D Tất sai 63 Kèm cặp bảo bao gồm: A B C D Kèm cặp người lãnh đạo trực tiếp Kèm cặp cố vấn Kèm cặp người quản lý có kinh nghiệm Cả A,B,C 64.: Đào tạo theo kiểu chương trình hóa với trợ giúp máy tính có ưu điểm là: A Được sử dụng để đào tạo nhiều kĩ mà không cần người dẫn B Cung cấp tức thời phản hồi câu trả lời người học thông qua việc cung cấp lời giảng sau câu trả lời C Đơn giản, dễ tổ chức D A B 65 Đào tạo theo kiểu: giảng hội nghị hay thảo luận có nhược điểm gì? A Đầu tư cho chuẩn bị giảng lớn B Tốn thời gian,phạm vi hẹp C Cần có phương tiện trang thiết bị riêng cho học tập D Có thể gây thiệt hại 66 Phương pháp huấn luyên bàn giấy áp dụng cho: A B C D E Quản trị gia chuyên viên nơi làm việc Quản trị gia chuyên viên nơi làm việc Công nhân nơi làm việc Công nhân nơi làm việc A,C 67 Phương pháp dụng cụ mô áp dụng cho: A Quản trị gia chuyên viên nơi làm việc B Quản trị gia chuyên viên nơi làm việc C Công nhân nơi làm việc D Công nhân nơi làm việc 68 Ưu điểm phương pháp luân chuyển thuyên chuyển công việc là: A Được làm thật nhiều công việc B Giúp cho trình lĩnh hội kiến thức kỹ cần thiết dễ dàng C Học viên trang bị lượng lớn kiến thức kĩ D Tất 69.Phương pháp đào tạo ngoài công việc đại ngày giúp xử lý tình thực tế tốt là? A Cử học trường quy B Mở hội thảo, hội nghị C Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm D Đào tạo theo phương thức từ xa 73.Bộ phận có vai trò lãnh đạo việc xây dựng thực chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực là? A Phòng quản trị sản xuất B Phòng quản trị nhân C Phòng quản lý lao động 37 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC D Phòng tổ chức 74.Để xác định nhu cầu đào tạo, Doanh nghiệp cần trả lời câu hỏi nào? A Thách thức môi trường kinh doanh đặt cho doanh nghiệp ngắn hạn dài hạn gì? B Nhân viên doanh nghiệp có khả đáp ứng đến đâu đòi hỏi thị trường? C Nhân viên thiếu để thực chiến lược doanh nghiệp? D Tất câu hỏi 75.Nội dung bao quát tiến trình đào tạo gì? A B C D Đào tạo nâng cao lực kỹ thuật Đào tạo nâng cao lực bán hàng Đào tạo nâng cao lực quản trị A C 76 Đặc trưng việc đầu tư vào nhân lực khác hẳn so với loại đầu tư khác chỗ: A Chi phí tương đối cao khoảng thời gian sử dụng lại lớn, thường khoảng thời gian làm việc đời người B Các hiệu ứng gián tiếp lan tỏa đầu tư vào vốn nhân lực lớn C Thu hồi vốn cao D Cả A,B,C 77 Đào tạo công việc là: A Phương pháp đào tạo trực tiếp nơi làm việc, người học học kiến thức kĩ cần thiết cho công việc thông qua thực công việc B Là phương pháp cho phép học viên thực hành mà tổ chức mong họ sau trình đào tạo kết thúc C Là phương pháp tạo điều kiện cho học viên làm việc với đồng nghiệp tương lai họ bắt chước hành vi lao động đồng nghiệp D Cả A,B,C 80 Theo phương pháp số, biết số tăng suất lao động 1,2; số tăng công nhân viên kỹ thuật 1,03; số tăng sản phẩm 1,21.Chỉ số tăng tỷ trọng công nhân viên kỹ thuật rên tổng số bằng: A B C D 1,0215 1,0235 1,5693 1,3356 81 Số lượng máy móc trang thiết bị kỹ thuật cần thiết kỳ triển vọng 1000, hệ số ca làm việc máy móc thiết bị 1,03; số lượng máy móc trang thiết bị nhân viên kỹ thuật phải tính 30 Nhu cầu công nhân viên cần đào tạo là: A B C D 34,03 34,33 33,60 35,05 82 Một doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất thiết bị điện tử.với số lượng máy móc trang thiết bị kĩ thuật kì nghiên cứu 5000 máy Mức độ đảm nhiệm nhân viên kĩ thuật máy Biết hệ số ca làm việc máy móc thiết bị 2.Vậy số lượng máy móc trang thiết bị công nhân kĩ thuật phải tính là: A 2000 máy B 4000 máy C 6000 máy D 8000máy 38 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC 83 Vấn đề tồn đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp là: A B C D Nguồn nhân lực Việt Nam dồi chưa quan tâm mức Đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu công việc Đào tạo không cân xứng với thực tế Cả A,B,C 39 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN Câu 2: Để đánh giá nhân viên theo phương pháp thang đo đánh giá đồ họa, người đánh giá phải: A Xác định xem mức độ thực công việc đối tượng thuộc thứ hạng theo tiêu thức B Xác định xem hành vi đối tượng thuộc loại số thứ hạng C Xác định vị trí đối tượng bảng xếp hạng D Đánh giá thực công việc đối tượng so với người khác Câu 3: Phương án bước thực đánh giá công việc? A Lựa chọn phương án đánh giá B Thực đánh giá theo tiêu chuấn mẫu C Xác định mục tiêu kết cho nhân viên D Thảo luận với nhân viên lương thưởng nhân viên đánh giá cao Câu 4: Đánh giá lực thực công việc nhân viên có tác động tới? A Tổ chức B Cá nhân đối tượng C Tổ chức cá nhân D Bộ phận đối tượng làm việc Câu 5: Đối tượng xem việc đánh giá lực thực công việc hội để thăng tiến? A Người có kết công việc cao B Người làm tốt công việc có tham vọng cầu tiến C Người lo sợ bị việc D Người cầu tiến Câu 6: Để đánh giá công việc cần thiết lập hệ thống đánh giá với yếu tố nào? A Các tiêu chuẩn thực công việc B Đo lường thực công việc thoe tiêu thức tiêu chuẩn C Thông tin phản hồi người lao động phận quản lý nguồn nhân lực D Tất yếu tố Câu 7: Mục đích việc đánh giá lực thực công việc? A Đào thải nhân viên yếu B Đánh giá đạo cấp C Tăng cường quan hệ tốt đẹp cấp cấp D Tất Câu 8: Đánh giá thực công việc sử dụng A Hoạch định nguồn nhân lực B Trả lương khen thưởng C Đào tạo, kích thích D Tất Câu 9: Để xác định yêu cầu cần đánh giá, người đánh giá dựa vào A Tiêu chuẩn hành vi tiêu chuẩn thực công việc B Trình độ C Kinh nghiệm làm việc D Tất 40 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Câu 10: Phương pháp đánh giá nhân viên mà người đánh giá cho ý kiến đánh giá thực công việc đối tượng đánh giá dựa ý kiến chủ quan theo thang đo từ thấp đến cao: A Phương pháp xếp hạng B Phương pháp so sánh C Phương pháp thang đo đánh giá đồ hoạ D Phươnh pháp đánh giá thang đo dựa hành vi Câu 11: Phương pháp đánh giá nhân viên xếp nhân viên từ người giỏi đến người theo số điểm như: thái độ làm việc, kết công việc… A Phương pháp so sánh B Phương pháp xếp hạng đơn giản C Phương pháp xếp hạng luân phiên D Phương pháp cho điểm Câu 12: Đo lường thực công việc là: A Việc đưa đánh giá có tính quản lý mức độ “tốt” hay “kém” việc thực công việc người lao động B Các mốc chuẩn cho việc đo lường thực tế thực công việc người lao động C Khâu xem xét lại toàn tình hình thực công việc người lao động, qua cung cấp cho họ thông tin tình hình thực công việc họ D Đánh giá công việc có phù hợp tiêu chuẩn thực công việc đề Câu 13: Người đánh giá để yếu tố tuổi tác, màu da, giới tính ảnh hưởng đến trình đánh giá thực công việc người đánh giá mắc phải lỗi: A Thiên kiến B Định kiến C Tiêu chuẩn không rõ ràng D Xu hướng cực đoan Câu 14: Tiêu chuẩn đánh giá công việc xây dựng theo cách mà người lãnh đạo phận viết tiêu chuẩn phổ biến cho người lao động để thực hiện.Cách xây dựng tiêu chuẩn là: A Chỉ đạo thảo luận B Thảo luận dân chủ C Chỉ đạo tập trung D Tất sai Câu 15: Các phương tiện đánh giá phải đơn giản, dể hiểu dể sử dụng người lao động với người quản lý Đó yêu cầu hệ thống đánh giá thực công việc có hiệu quả: A Tính chấp nhận B Tính tin cậy C Tính thực tiễn D Tính phù hợp Câu 16: Trong phương pháp sau đây, phương pháp tốt cho tổ chức để đánh giá nhân viên? A Phương pháp thang đo đồ họa B Phương pháp đánh giá thang đo dựa hành vi C Các phương pháp so sánh D Tùy trường hợp để tổ chức kết hợp lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp 41 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Câu 18: Hiện tượng trọng nhiều vào mục tiêu đo lường làm giảm chất lượng coi nhẹ số yếu tố trách nhiệm công việc nhược điểm phương pháp phương pháp đây? A Phương pháp phối hợp B Phương pháp quản trị theo mục tiêu C Phương pháp định lượng D Phương pháp đánh giá bảng điểm đồ thị Câu 19: Một đánh giá nhân viên cần phải: A Phải ghi việc nhân viên làm trình đánh giá để tránh tình trạng dựa trí nhớ cảm tính B Phải nêu rõ ràng chi tiết đánh giá C Tránh mập mờ, chung chung nêu rõ ngày, cụ thể việc xảy D Cả A, B, C Câu 20: Trong công thức để đánh giá tổng hợp lực thực nhân viên, giá trị Gi cho biết điều gì? A Điểm số tầm quan trọng của yêu cầu chủ yếu B Điểm số đánh giá lực thực công việc nhân viên theo yêu cầu C Cả A B D Cả A B sai Câu 21: Nếu người đánh giá ưa thích người lao động người khác dễ dẫn đến tượng: A Thiên kiến B Thiên vị C Định kiến D Xu hướng cực đoan Câu 22: Phát biểu sau nói khái niệm đánh giá nhân viên? A Đánh giá nhân viên cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên biết mức đọ thực công việc họ so với tiêu chuẩn mẫu so với nhân viên khác B Đánh giá nhân viên đánh giá lực thực nhân viên để giúp doanh nghiệp kiểm tra lại chất lượng hoạt động quản trị nhân lực khác tuyển chọn, định hướng hướng dẫn công việc, đào tạo, trả công C Đánh giá nhân viên đánh giá có hệ thống thức tình hình thực công việc người lao động quan hệ so sánh với tiêu chuẩn xây dựng thảo luận đánh giá với người lao động D Đánh giá nhân viên đánh giá thực công việc người lao động dựa so sánh thực công việc người với người bạn làm việc phận khác Câu 23: Trong phương pháp đánh giá nhân viên đây, phương pháp tốn thời gian chi phí nhất? A Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa B Phương pháp đánh giá thang đo dựa hành vi C Phương pháp xếp hạng D Phương pháp so sánh cặp Câu 25: Các lọai hình thức vấn là: A Thỏa mãn - thăng tiến; thỏa mãn không thăng tiến; không thỏa mãn - điều chỉnh 42 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC B Thỏa mãn - thăng tiến; không thỏa mãn - điều chỉnh C Cả A B D Cả A B sai Câu 26: Cán nhân có xu hướng đánh giá nhân viên theo cách cao thấp biểu của: A Xu hướng cực đoan B Xu hướng trung bình C Thiên kiến D Tiêu chuẩn không rõ ràng Câu 27: Các phương pháp đánh giá nhân viên có nhược điểm chung là: A Dễ dẫn đến phạm lỗi thiên vị, thành kiến B Gặp khó khăn phải xác định tương tự hành vi thực công việc đối tượng với hành vi mô tả thang đo C Phát sinh vấn đề khó khăn đặc trưng lựa chọn không phù hợp kết hợp không xác điểm số kết tổng thể D Tất đáp án Câu 28: xếp trình tự bước thực đánh giá sau Xác định yêu cầu cần đánh giá (1) Thảo luận với nhân viên nội dung phạm vi đánh giá(2) Xác định mục tiêu kết cho nhân viên (3) Thảo luận với nhân viên kết đánh giá(4) Thực đánh giá theo tiêu chuẩn mẫu(5) Huấn luyện nhà lãnh đạo người làm công tác kỹ đánh giá lực nhân viên(6) Lựa chọn phương pháp đánh giá(7) Trình tự thực đánh giá A (1), (4), (3), (6), (2), (7), (5) B (1), (5), (3), (6), (4), (7), (2) C (1), (7), (6), (2), (5), (4), (3) D (1), (3), (4), (7), (2), (5), (6) Câu 29: Vì nhà lãnh đạo nên thảo luận với nhân viên kết đánh giá A Để cho nhân viên biết điểm tốt điểm cần khắc phục trình thực công việc nhân viên B Để tạo nên môi trường bình đẳng dân chủ công ty, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, than thiện lãnh đạo nhân viên công ty C Để cho nhân viên phát biểu điều trí chưa trí cách đánh giá nhằm khắc phục, điều chỉnh công việc đánh giá ngày hoàn thiện D Tất ý Câu 30: Trong phương pháp đánh giá nhân viên, phương pháp đươc sử dụng phổ biến A Phương pháp thang đo đồ họa B Phương pháp đánh giá thang đo dựa hành vi C Phương pháp so sánh D Phương án khác Câu 31: Các phương pháp đánh giá thường tác dụng khuyến khích cộng tác đoàn kết lao động tập thể 43 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC A Dễ dẫn đến tình trạng chạy đua thành tích mạnh làm, không mục tiêu chung tổ chức B Thường gây ganh ghét, đố kị người có thành tích thấp với người đánh giá cao C Thường dẫn đến tình trạng chia bè kéo cánh, gây sư đoàn kết tổ chức D Tât phương án Câu 32: Một ông chủ nhà hàng đánh giá nhân viên dựa cách thức phục nhân viên khách hàng Vậy ông chủ cửa hàng đánh giá nhân viên phương pháp nào? A.Phương pháp đánh giá thang đo đồ họa B Phương pháp đánh giá thang đo dựa hành vi C Phương pháp so sánh D Đây chưa phải phương pháp đánh giá nhân viên đánh giá nhân viên trình phức tạp đòi hỏi chuyên môn cao Câu 33: Yêu cầu sau không nằm hệ thống đánh giá nhân viên tốt A Tính tin cậy B Tính phổ biến C Tính phù hợp D Tính thực tiễn Câu 34: Ưu điểm sau không pải ưu điểm phương pháp thang đo đánh giá đồ họa A Dễ hiểu B Ít thiên vị thang đo khác C Tương đối đơn giản D Sử dụng thuận tiện Câu 35: Các lỗi thường gặp phương pháp thang đo đánh giá đồ họa A Lỗi thiên vị,thành kiến,định kiến B Các đặc trưng lựa chọn không phù hợp C Kết hợp không xác điểm số kết tổng thể D Tất lỗi Câu 36: Những nhân viên cảm thấy không an toàn,lo lắng,sợ hãi bị đánh giá người: A Có kết làm việc không cao B Không tin tưởng vào việc đánh giá công C Có xu hướng tự đánh giá họ thấp D Tất phương án Câu 37: Những người sau coi trọng việc đánh giá nhân viên xem hội để thăng tiến khẳng định vị trí mình.Chọn câu trả lời A Những nhân viên làm việc chăm không cầu tiến B Những nhân viên làm việc xuất sắc ,có tham vong cầu tiến C Những nhân viên có kết làm việc không cao D Những người có tham vọng làm việc mức thấp Câu 38: Tiêu chuẩn đòi hỏi hệ thống đánh giá phải có công cụ đo lường có khả phân biệt người hoàn thành tốt công việc người không hoàn thành tốt công việc? a Tính phù hợp b Tính tin cậy c Tính nhạy cảm 44 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC d Tính chấp nhận Câu 41: Phương pháp đánh giá nhân viên mà cán nhân để ý tới rắc rối,trục trặc liên quan tới công việc nhân viên sau gặp nhân viên để bàn việc thực công việc nhắc lại rắc rối kiểm tra xem nhân viên có tự giải rắc rối hay chưa? A Phương pháp phê bình lưu trữ B Phương pháp mẫu tường thuật C Phương pháp phối hợp D Tất sai Câu 42: Biện pháp để đánh giá tình hình thực công việc nhân viên cách tốt là: A Tiến hành đánh giá việc thực công việc thường xuyên B Cán nhân cần phối hợp với nhân viên C Đào tạo, huấn luyện cán nhân công tác đánh giá thực công việc D Tất Câu 43: Trong phương pháp quản trị theo mục tiêu để đánh giá nhân viên, nhà lãnh đạo thường trọng đến mục tiêu A định tính B định lượng C chiến lược D hoàn thành công việc nhân viên Câu 44: Đánh giá nhân viên giúp những………… khẳng định vị trí họ doanh nghiệp thêm hội thăng tiến nghề nghiệp A Người có lực B Người lực C Giám đốc D Nhà quản trị Câu 45: Phương pháp sau không dùng để đánh giá nhân viên A Xếp hạng luân phiên B So sánh cặp C Phê bình lưu trữ D Phương pháp tập hợp Câu 46: Bước cuối trình tự thực vấn gì? A Mời hợp tác B Chú trọng lên vấn đề phát triển C Đánh giá lực thực công việc nhân viên D Thu thập thông tin cần thiết nhân viên Câu 47: ……………là hệ thống tiêu/tiêu chí để thể yêu cầu việc hoàn thiện công việc mặt số lượng chất lượng A Đo lường thực công việc B Tiêu chuẩn thực công việc C Khả thực công việc D Phân tích công việc Câu 48: Khâu quan trọng xây dựng thực chương trình đánh giá để đảm bảo có hiệu quả? A Lựa chọn người đánh giá B Xác định chu kỳ đánh giá C Đào tạo người đánh giá D Phỏng vấn đánh giá 45 TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Câu 49: Nếu DN bạn có 1200 nhân viên, bạn có tuần để đánh giá nhân viên, để kịp chọn nhân viên xuất sắc nhận quà, tuyên dương vào lễ tổng kết năm DN vào tuần sau, trường hợp bạn chọn pp tối ưu nhất? A Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa B Phương pháp đánh giá thang đo dựa hành vi C Phương pháp xếp hạng D Phương pháp so sánh cặp Câu 50: Lỗi………là lỗi tỷ lệ mà tất nhân viên xếp loại bậc thang điểm: A Lỗi xu hướng trung tâm B Lỗi hào quang C Lỗi bao dung D Lỗi nghiêm khắc Câu 51: Theo bạn phương pháp đánh giá ? NVA-NVB; NVB-NVC; NVC-NVA A Đánh giá nhân viên thang đo dựa hành vi B Xếp hạng C So sánh cặp D Tất sai Câu 52: Phương pháp đánh giá thực công việc đơn giản phổ biến nhất: A Đánh giá bảng điểm đồ thị B Xếp hạng luân phiên C So sánh cặp D Phương pháp quản trị theo mục tiêu Câu 54: Lâm nhân viên phòng marketing công ty X, anh hăng hái công việc, có nhiều sáng kiến hay bị trưởng phòng marketing ông Thành chê bai sáng kiến anh cho anh trẻ tuổi chưa đủ kinh nghiệm Ông Thành mắc phải lỗi đánh giá A Thiên kiến B Thiên vị C Định kiến D Tất -( the end( - 46 ... Biên chế nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực B Đào tạo nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực C Phát triển nguồn nhân lực, biên chế nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực D Cả A,B,C sai Câu 35...TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Câu 1: Với tư cách chức quản trị tổ chức QTNL là… A Là tất hoạt... lượng,hiệu A Nhu cầu nguồn nhân lực / phẩm chất,kỹ B Chất lượng nguồn nhân lực / lực, kinh nghiệm C Kỹ chuyên môn nguồn nhân lực / lực, kinh nghiệm D Chất lượng nguồn nhân lực / phẩm chất,kỹ Câu 30 Chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực, Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực, Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay