TIỂU LUẬN VỀ CHUYỂN GIÁ NĂM 2017 BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

112 58 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 17:10

Đầu tư quốc tế là một quá trình trong đó có sự di chuyển vốn từ quốc gia này sang quốc gia khác để thực hiện các dự án đầu tư nhằm đưa lại lợi ích cho các bên tham gia.Với khái niệm đầu tư quốc tế như thế, cho thấy mục tiêu của sự chuyển dịch vốn ra nước ngoài chính là lợi nhuận, cho nên ý nghĩa thực tiễn của khái niệm này là:Đối với nhà doanh nghiệp đóng vai trò là người tìm đối tác đầu tư nước ngoài cùng hợp tác làm ăn với mình thì họ phải sẵn có trong tay dự án đầu tư mang tính khả thi cao, có như vậy mới tạo ra được sự quan tâm của đối tác.Đối với doanh nghiệp khi đóng vai trò là nhà đầu tư ra nước ngoài thì trước khi chuyển vốn ra nước ngoài phải nghiên cứu kỹ: môi trường đầu tư ở nước sở tại (nơi mà doanh nghiệp lựa chọn để đầu tư) và sự tác động đến khả năng sinh lời của dự án; tính rủi ro của môi trường đầu tư.Đối với Chính phủ muốn tăng cường thu hút vốn đầu tư quốc gia mình thì phải tạo ra môi trường đầu tư mang tính cạnh tranh cao ( so với với môi trường đầu tư của các nước khác) trong việc mang lại cơ hội CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO (ĐGCG) CỦA CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Đầu tư quốc tế: 1.1.1.1 Khái niệm đầu tư quốc tế Đầu tư quốc tế trình có di chuyển vốn từ quốc gia sang quốc gia khác để thực dự án đầu tư nhằm đưa lại lợi ích cho bên tham gia Với khái niệm đầu tư quốc tế thế, cho thấy mục tiêu của chuyển dịch vốn nước lợi nhuận, ý nghĩa thực tiễn của khái niệm là: - Đối với nhà doanh nghiệp đóng vai trò người tìm đối tác đầu tư nước cùng hợp tác làm ăn với họ phải sẵn có tay dự án đầu tư mang tính khả thi cao, có vậy mới tạo quan tâm của đối tác - Đối với doanh nghiệp đóng vai trò nhà đầu tư nước trước chuyển vốn nước phải nghiên cứu kỹ: môi trường đầu tư ở nước sở (nơi mà doanh nghiệp lựa chọn để đầu tư) tác động đến khả sinh lời của dự án; tính rủi ro của môi trường đầu tư - Đối với Chính phủ muốn tăng cường thu hút vốn đầu tư quốc gia phải tạo môi trường đầu tư mang tính cạnh tranh cao ( so với với môi trường đầu tư của nước khác) việc mang lại hội tạo lợi nhuận cao cho nhà đầu tư nước 1.1.1.2 Nguyên nhân của đầu tư quốc tế: - Nguyên nhân thứ nhất: lợi so sánh trình độ phát triển kinh tế của nước không giống Cho nên, đầu tư nước nhằm khai thác lợi so sánh của quốc gia khác nhằm giảm thiểu chi phí tăng lợi nhuận - Nguyên nhân thứ hai: xu hướng giảm dần tỷ suất lợi nhuận ở nước công nghiệp phát triển cùng với tượng dư thừa tương đối tư bản ở nước này, đầu tư nước nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn - Nguyên nhân thứ ba: toàn cầu hóa gia tăng, tạo điều thuận lợi về môi trường để công ty xuyên quốc gia bành trướng mạnh mẽ, chiếm lĩnh chi phối thị trường giới - Nguyên nhân thứ tư: đầu tư nước nhằm nắm thị trường lâu dài, ổn định nguồn cung cấp, nguyên nhiên vật liệu chiến lược với giá rẻ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nước 1.1.1.3 Các hình thức đầu tư quốc tế 1.1.1.3.1 Đầu tư trực tiếp nước Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment, viết tắt FDI) hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước vào nước khác cách thiết lập sở sản xuất, kinh doanh Cá nhân hay công ty nước sẽ nắm quyền quản lý sở sản xuất kinh doanh Đặc điểm của hình thức đầu tư trực tiếp: - Các chủ đầu tư nước phải đóng góp số vốn tối thiểu hoặc tối đa tùy theo quy định của luật đầu tư nước, ví dụ luật đầu tư Việt Nam quy định “số vốn góp tối thiểu của của phía nước phải 30% vốn pháp định của dự án” - Quyền điều hành doanh nghiệp phụ thuộc độ góp vốn của chủ đầu tư vốn pháp định - Lợi nhuận chủ đầu tư có phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh tỷ lệ góp vốn vốn pháp định của doanh nghiệp Các hình thức đầu tư trực tiếp: - Đóng góp vốn để xây dựng xí nghiệp mới - Mua lại toàn hay phần xí nghiệp hoạt động - Mua cổ phiếu để thôn tính - Đầu tư theo hình thức BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, BT - Đầu tư mở rộng phát triển kinh doanh 1.1.1.3.2 Đầu tư gián tiếp nước ngoài Đầu tư gián tiếp nước (Foreign Portfolio Investment, viết tắt FPI) hình thức đầu tư gián tiếp xuyên biên giới Nó hoạt động mua tài sản tài nước nhằm kiếm lời Hình thức đầu tư không kèm theo việc tham gia vào hoạt động quản lý nghiệp vụ của doanh nghiệp Đây hình thức mà chủ tư bản thông qua thị trường tài mua cổ phần hoặc chứng khoán của công ty ở nước nhằm thu lợi nhuận dưới hình thức cổ tức hoặc thu nhập chứng khoán Đặc điểm của hình thức đầu tư gián tiếp: - Chủ đầu tư không trực tiếp tham gia điều hành quản lý đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư - Số vốn mua cổ phần ở chủ đầu tư bị hạn chế - Đầu tư dưới hình thức tiền tệ Hình thức đầu tư rất đa dạng: trái phiếu, cổ phiếu, công cụ phái sinh… 1.1.1.3.3 Hình thức tính dụng quốc tế Về thực chất cũng hình thức đầu tư gián tiếp có những đặc điểm riêng, thực tế, hình thức vẫn phân loại loại hình độc lập Tính dụng quốc tế hình thức đầu tư dưới dạng cho vay vốn kiếm lời thông qua lãi suất tiền vay Đây hình thức chủ yếu có những ưu điểm sau đây: - Vốn chủ yếu dưới dạng tiền tệ, dễ dàng chuyển thành phương tiện đầu tư khác - Nước tiếp nhận đầu tư toàn quyền sử dụng vốn cho mục đích riêng rẽ của - Chủ đầu tư nước có thu nhập ổn định thông qua lãi suất, số tiền không phụ thuộc vào kết quả của vốn đầu tư - Nhiều nước cho vay vốn trục lợi về trị, trói buộc nước vay vốn vào vòng ảnh hưởng của Bên cạnh đó, cũng có nhược điểm hiệu quả sử dụng vốn thường thấp bên nước không trực tiếp tham gia quản lý Hậu quả, nhiều nước chậm phát triển lâm vào tình trạng vay nợ, nhiều nước mất khả chi trả ODA là một hình thức tính dụng quốc tế đặc biệt: Hỗ trợ phát triển thức (Official Development Assistance, viết tắt ODA), hình thức đầu tư nước Gọi hỗ trợ bởi khoản đầu tư thường khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời gian vay dài, còn gọi viện trợ Đặc điểm của ODA: - Người cho vay tổ chức tài quốc tế hoặc phủ nước - Người vay phủ nước có nhu cầu về vốn - Đa số vốn vay phải hoàn trả cả gốc lẫn lời - Muốn sử dụng vốn phải có dự án thẩm định bởi nhiều bên - Việc triển khai dự án phải có giám sát hiệu quả đầu tư về phía bên cho vay bên nước nhận nợ vay 1.1.1.3.4 Vai trò của đầu tư quốc tế: 1.1.1.3.4.1 Đối với nước xuất khẩu vốn: - Giúp củng cố vai trò trị vị kinh tế của nước đầu tư khu vực giới Nền kinh tế quốc gia sẽ có điều kiện thuận lợi thâm nhập sâu vào nền kinh tế giới, thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở nước đầu tư - Khi nước đầu tư xuất khẩu vốn sẽ làm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công nghệ đó, họ khai thác tối đa nguồn vốn công nghệ nước nhận đầu tư Bên cạnh đó, nước đầu tư còn giảm chi phí xuất khẩu tới thị trường nước đầu tư, tận dụng lợi của nước nhận đầu tư - Thông qua hoạt động đầu tư nước ngoài, quốc gia sẽ có thêm nguồn nguyên liệu, nhiên liệu… phục vụ cho phát triển kinh tế nước Các doanh nghiệp thường tận dụng quy mô công nghệ sản xuất của nước khác, đầu tư vào trình sản xuất những nước này, để tạo nguồn nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất nước, điều kiện nước đầu tư bị thiếu công nghệ hoặc không mạnh về loại nguyên liệu, nhiên liệu - Đầu tư nước tạo tiền đề cho hoạt động kinh tế đối ngoại của nước đầu tư đa dạng phong phú, hoạt động ngoại giao vào chiều sâu - Đầu tư nước thành công sẽ tác động ngược lại nền kinh tế nước theo hướng thúc đẩy công cải tổ nền kinh tế: về thể chế sách, về thuế, về thủ tục hành chính, về hệ thống thông tin đối ngoại, về sách điều hành vĩ mô Đầu tư nước còn tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua thuế thu nhập, thuế đầu tư - Đầu tư nước góp phần tạo đội ngũ thương nhân động, có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, góp phần làm tăng lực quốc gia - Đầu tư nước góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế của nước đầu tư theo hướng ổn định có hiệu quả sở sản xuất dịch vụ ở nước điểm đến của hàng hóa, thiết bị, bí công nghệ (y khoa, chế biến thực phẩm…), nhân công 1.1.1.3.4.2 Đối với nước tiếp nhận vốn đầu tư: Hiện nay, dòng chảy của tư bản quốc tế vào hai khu vực chính: nước tư bản phát triển nước chậm phát triển Đối với cả hai khu vực này, đầu tư quốc tế đều có vai trò quan trọng đặc biệt a Đối với nước tư phát triển Mỹ và Tây Âu: Đầu tư của nước có ý nghĩa quan trọng chuyên gia kinh tế của Mỹ sau nghiên cứu tượng Nhật Bản đầu tư ồ ạt vào Mỹ (từ 1951 đến 1991, Nhật Bản đã đầu tư 148.6 tỷ USD vào Mỹ, chiếm 42.4% tổng số vốn đầu tư của Nhật Bản nước ngoài) đã đưa nhận định việc đầu tư của Nhật Bản đem lại nhiều lợi kinh tế Mỹ mặt hại, những lợi là: - Giúp giải những vấn đề khó khăn về kinh tế xã hội nước như: thất nghiệp, lam phát… - Việc mua lại những công ty, xí nghiệp có nguy bị phá sản giúp cải thiện tình hình toán, tạo công ăn việc làm mới cho người lao động - Tăng thu ngân sách dưới hình thức loại thuế để cải thiện tình hình bội chi ngân sách của Mỹ - Giúp nhà doanh nghiệp Mỹ học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến của Nhật Bản b Đối với nước chậm và phát triển: - Đầu tư quốc tế giúp nước đẩy mạnh tốc độ phát triển nền kinh tế thông qua việc tạo những xí nghiệp mới hoặc tăng quy mô của đơn vị kinh tế - Thu hút thêm lao động, giải phần nạn thất nghiệp ở nước - Các dự án FDI góp phần hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng bình đẳng, minh bạch công khai, đạt chuẩn mực chung của quốc tế, nhờ tăng lực cạnh tranh ở cấp độ quản lý của nền kinh tế - Hoạt động đầu tư nước giúp nước phát triển mở mang hoạt động kinh doanh, tăng GDP mà không cần phải vay nợ nhiều - Ngoài ra, thông qua tiếp nhận đầu tư quốc tế, nước phát triển có điều kiện tiếp nhận kĩ thuật, công nghệ kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước 1.1.1.3.4.3 Đối với doanh nghiệp: - Đầu tư nước giúp doanh nghiệp thâm nhập sâu vào thị trường giới, tìm kiếm hội đầu tư tốt hơn, nhờ mà nâng cao hiệu quả sử dụng vốn - Đầu tư nước giúp mở rộng thị trường xuất khẩu nước ngoài, doanh nghiệp gặp phải những rào cản của nước tiếp nhận đầu tư xuất khẩu thông qua đầu tư trực tiếp lại không gặp phải trở ngại còn hưởng những ưu đãi từ nước tiếp nhận đầu tư - Đầu tư nước giúp doanh nghiệp tăng nội lực kinh doanh: tích lũy kinh nghiệm thương trường quốc tế; học hỏi tiếp thu công nghệ bí công nghệ; sử dụng đội ngũ quản lý khoa học kỹ thuật bản xứ… áp dụng những thành công ở nước vào hoạt động kinh doanh của công ty mẹ nước - Đầu tư nước tạo khả cho doanh nghiệp thực “chuyển giá” để giảm thiểu mức thuế đóng góp cho toàn hệ thống công ty ở nước khác Nhờ mà tối đa hóa lợi nhuận thu - Đầu tư nước giúp công ty phát triển vốn vô hình của mình: thương hiệu, công nghệ, bí công nghệ Tạo hội cho doanh nghiệp nước nâng cao khả cạnh tranh thị trường nước nhận đầu tư có ưu đãi từ phía nước - Đầu tư nước giúp doanh nghiệp có điều kiện phân tán rủi ro kinh doanh, điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giới đầy biến động về kinh tế trị 1.1.1.3.5 Hậu quả của đầu tư quốc tế 1.1.1.3.5.1 - Đối với nước xuất khẩu vốn Việc chuyển vốn ạt nước làm cho cán cân toán của quốc gia bị giảm, khả đầu tư cho phát triển kinh tế nước bị hạn chế - Vốn tài sản bất hợp pháp: tham nhũng, kinh doanh bất chính… chuyển nước đầu tư khiến quốc gia bị thất thoát tài sản mà phủ khó kiểm soát thu hồi tốn kém - Chảy máu chất xám, mất vị độc quyền về công nghệ cũng nguyên nhân chuyển vốn nước để đầu tư - Tạo thị trường cạnh tranh với sản xuất kinh doanh nước 1.1.1.3.5.2 - Đối với nước nhập khẩu vốn đầu tư: Lợi dụng có chênh lệch về trình độ phát triển công nghệ kỹ thuật giữa nước, những nước có trình độ phát triển cao đầu tư nước ở số dự án họ chuyển công nghệ cũ, lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường - Bị thất thu thuế có “chuyển giá” ở công ty đa quốc gia, mà kiểm soát tượng “chuyển giá” rất khó khăn - Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác kiệt quệ mục tiêu thu hồi vốn nhanh lợi nhuận của nhà đầu tư - Các nhà đầu tư nước thông qua dự án FDI cạnh tranh gay gắt với nhà đầu tư nội địa, làm thị phần của nhà đầu tư nội địa bị thu hẹp, phận không nhỏ bị phá sản - Sự thao túng về kinh tế trị xảy tập đoàn kinh tế nước dùng tiền “lobby” quan phủ - Tính tự chủ xây dựng chế sách kinh tế bị giảm nhà đầu tư nước gây sức ép lên phủ của họ thông qua đường ngoại giao, đòi hỏi nước tiếp nhận đầu tư phải thay đổi chế sách, luật lệ theo hướng có lợi cho nhà đầu tư 1.1.1.3.6 Tình hình đầu tư quốc tế: 1.1.1.3.6.1 Đầu tư quốc tế gia tăng đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp: Đơn vị: Tỷ USD Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Đầu tư trực tiếp Đầu tư gián tiếp Tổng đầu tư Tốc độ tăng trưởng Tổng đầu tư Tốc độ tăng trưởng 801.7 22.2 9662 13.8 954.8 19.1 10317 1222.5 22.0 11450 11.0 1285.3 4.9 12639 10.4 1407.3 5.1 13888 9.9 1470.6 4.5 15192 9.4 1541.2 4.8 16560 9.0 Bảng 1: Tình hình đầu tư quốc tế Nguồn : World Investment Prospects to 2010, IMF, UNCTAD Trong ba năm 2005- 2008, kinh tế Mỹ suy thoái, đối mặt với khủng hoảng kinh tế tài chính, kéo theo khó khăn kinh tế toàn cầu, tốc độ đầu tư vẫn gia tăng Nguyên nhân nhiều nước dư thừa tương đối vốn đầu tư có thu nhập lớn từ dầu mỏ; nhu cầu phát triển của nước tăng cao, kéo theo gia tăng nhu cầu về vốn; cả nước công nghiệp phát triển lẫn nước phát triển, đều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư để tăng cường thu hút vốn đầu tư nước Đến năm 2010 nền kinh tế toàn cầu dần hồi phục, mặc dù còn tiềm ẩn nhiều nguy tái khủng hoảng, tốc độ đầu tư cả trực tiếp gián tiếp có khuynh hướng tăng trở lại 1.1.1.3.6.2 Đầu tư quốc tế gián tiếp vẫn là hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu: Do tính bất ổn của tình hình kinh tế giới: có tượng suy thoái, chiến tranh nội chiến ở nhiều nơi, với ưu điểm của hình thức đầu tư gián tiếp tính linh hoạt cao hoạt động đầu tư, đưa vốn rút vốn khỏi thị trường tài cách nhanh chóng so với đầu tư trực tiếp, nữa linh hoạt của đầu tư gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận hội kinh doanh có lợi nhuận cao, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở nước Chính lý này, tương lai, đầu tư quốc tế gián tiếp vẫn hình thức đầu tư bản toàn cầu Năm Tổng đầu tư Trong FDI FII 2004 100 % 7.69 % 92.31 % 2005 100 % 8.47 % 91.53 % 2006 100 % 9.65 % 90.35 % 2007 100 % 9.23 % 90.77 % 2008 100 % 9.20 % 90.80 % 2009 100 % 8.83 % 91.17 % 2010 100 % 8.51 % 91.49 % Bảng 2: So sánh đầu tư trực tiếp và gián tiếp Nguồn : World Investment Prospects to 2010 (IMF) 1.1.1.3.6.3 ODA có xu hướng giảm: Dòng vốn tài trợ thức song phương đa phương đều giảm: Năm 2005 đạt 56.1 tỷ USD; năm 2006 47.7 tỷ USD; năm 2008 45.3 tỷ USD (nguồn IMF) Nguyên nhân giảm sút nhiều nhà tài trợ lớn Hoa Kỳ, EU,… gặp khó khăn về kinh tế, Nga nhờ đẩy mạnh xuất khẩu dầu mỏ mà có nguồn vốn dồi dào, trả nợ gần hết cho nhà tài trợ; nguyên nhân nữa nhiều nước phát triển cân nhắc tiếp nhận vốn ODA, số nước Philipines nhiều dự án đã từ chối sử dụng vốn ODA 1.1.1.3.6.4 Dòng chảy đầu tư quốc tế trực tiếp chủ yếu vào nước công nghiệp phát triển: Nếu đầu kỷ 20, 70% vốn đầu tư tư bản đổ vào nước chậm phát triển để khai thác tài nguyên của nước với tư cách thuộc địa, sau chiến tranh giới thứ 2, khu vực Tây Âu nơi thu hút nhiều vốn đầu tư nhất Thời gian này, Tây Âu thu hút đến 158 tỷ USD vốn đầu tư, phân nửa vốn đầu tư của Mỹ nhằm khôi phục lại Châu Âu sau chiến tranh giới Ngày nay, nước công nghiệp phát triển vẫn vùng thu hút vốn đầu tư nhiều nhất: năm 1999, nước công nghiệp phát triển chiếm 76.5% tổng số vốn đầu tư FDI của giới, 865 tỷ USD Trong đó, nước phát triển chiếm ¾ dân số giới, chiếm 23.5% vốn đầu tư FDI, khoảng 192 tỷ USD Trong những năm gần dự báo những năm tới, tỷ trọng FDI vào nước công nghiệp phát triển sẽ giảm, vẫn chiếm tỷ trọng cao so với nước phát triển Sở dĩ nước công nghiệp phát triển thu hút nhiều vốn FDI do: - Làn sóng hợp nhất, thôn tính công ty quốc tế diễn chủ yếu ở nước phát triển - Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm tích tụ tập trung ngành công nghiệp mũi nhọn ở nước tư bản phát triển ngành bán dẫn vi điện tử, ngành công nghệ sinh học, sản xuất người máy Lợi nhuận siêu ngạch thu từ ngành đã tạo lực hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư quốc tế - Các nước công nghiệp phát triển xem thị trường có khả tiêu thụ toán lớn, địa điểm lý tưởng cho nhà đầu tư phát triển - Môi trường đầu tư ở nước tư bản phát triển ổn định hấp dẫn chế độ trị ổn định, hệ thống luật pháp hoàn chỉnh điều tiết xã hội hữu hiệu, thêm vào hạ tầng sở đại, lao động có trình độ kỹ thuật cao - Chính sách bảo hộ ngày chặt chẽ, tinh vi ở nước phát triển, buộc nước tư bản phát triển phải xây dựng “căn cứ” nằm lòng nước để tránh hàng rào bảo hộ mậu dịch của nước nhập khẩu Đơn vị: Tỷ USD Năm Tổng vốn FDI Tổng giá 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 trị 801.7 954.8 1222.5 1285.3 1407.3 1470.6 1541.2 Tỷ trọng Đầu tư vào nước Đầu tư vào nước phát triển Giá trị Tỷ trọng phát triển Giá trị Tỷ trọng (%) (%) 100 485.6 60.57 100 555.6 58.19 100 754.3 61.70 100 814.8 53.39 100 880.7 62.58 100 927.0 63.06 100 979.4 63.55 Bảng 3: Tổng FDI vào nước 316.1 399.2 410.6 407.7 404.7 413.9 427.9 (%) 39.43 41.81 38.30 46.61 33.42 36.94 36.45 10 nghệ thông tin, công nghệ sinh học, dầu khí, y dược… nhằm giảm rủi ro giao dịch sản phẩm chuyển giá phương pháp MNC lựa chọn 2.3.2.2 - Nhóm nhân tố chủ quan Chính sách thu hút vốn FDI cách ồ ạt chọn lựa của quan nhà nước ở trung ương địa phương, chúng ta chưa có hệ thống pháp lý chặt chẽ đầy đủ quy định về việc định giá chuyển giao nội của công ty, đã tạo nhiều hội cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thực việc chuyển giá Bên cạnh đó, chế thủ tục dành cho việc đầu tư giám sát đầu tư còn nhiều hạn chế, khiến cho việc kiểm soát phát hành vi chuyển giá gặp phải nhiều khó khăn Có chồng chéo việc phân công quản lý hoạt động đầu tư quốc tế, đặc biệt dự án lớn Các quan quản lý thường thiếu cứng rắn việc xử lý vấn đề nhạy cảm liên quan đến chuyển giá Bên cạnh đó, phận cán quản lý biến chất, tham nhũng, nhận hối lộ từ công ty đa quốc gia, nên mắt nhắm mắt mở hành vi chuyển giá thực hiên cách công khai không bị xử lý theo đúng pháp luật Do sách thu hút vốn đầu tư của phủ nên về thuế chúng ta cũng có những ưu đãi nhất định cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam Trong đó, khả thẩm định tài sản, kiểm toán của quan thuế còn hạn chế, rất dễ dàng bị doanh nghiệp có vốn đầu tư nước qua mặt Trình độ cán ở tất cả quan quản lý nhìn chung đã nâng cao trước rất nhiều, nhiên, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của công việc Bởi vì, trình độ của công ty đa quốc gia ngày tinh vi vấn đề chuyển giá, đó, cán của chúng ta lại thiếu kiến thức thông tin về vấn đề Những người Việt Nam tài giỏi về lĩnh vực lại không thích làm việc cho quan nhà nước của Việt Nam mà lại làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Kết luận chương Thứ nhất, qua thực trạng đầu tư trực tiếp của nước vào Việt Nam, chúng ta thấy trình hội nhập kinh tế quốc tế từ lúc mở của nền kinh tế kêu gọi đầu tư nước vào năm 1987 đến thức trở thành thành viên của 98 WTO cho đế n thờ i điể m nà y hệ thống pháp luật kinh tế đầu tư của Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi để phù hợp với tình hình kinh tế nước phù hợp với thông lệ quốc tế Chúng ta phải công nhận vai trò quan trọng của pháp luật đối với sức thu hút FDI của nền kinh tế Từ mở cửa kinh tế đến nay, lần chỉnh sửa Luật Đầu Tư gần với thông lệ quốc tế lần chúng ta lại gặt hái thành công việc thu hút vốn FDI về cả số lượng chất lượng Đúng thế, từ năm 1988 số lượng vốn đầu tư nước đến Việt Nam nhìn chung tăng liên tục, mặc dù có những thời điểm có sụt giảm chút ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn khu vực giới Điều chứng tỏ sách thu hút vốn đầu tư nước của Việt Nam đã thực thành công Môi trường kinh tế của chúng ta ngày hoàn thiện hơn, giúp cho nhà đầu tư nước thấy tiềm lớn định đầu tư vào Việt Nam Mặc dù, đầu tư trực tiếp nước có những mặt trái nhất định của Tuy nhiên, những lợi mà mang lại nhiều phủ nhận Do đó, đà phát triển của nền kinh tế, Việt Nam sẽ vẫn những nước thu hút FDI nhiều nhất giới thời gian tới Thứ hai, với tình hình đầu tư trực tiếp vào Việt Nam ngày nhiều đa dạng của công ty đa quốc gia, tình hình chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngày phức tạp Với nhiều mục đích khác nhau, công ty có vốn đầu tư nước đã thực biện pháp tinh vi để chuyển giá Trong đó, chủ yếu mua bản quyền, sáng chế, nguyên vật liệu, chi phí quảng cáo từ công ty mẹ ở nước để nhằm mục đích chuyển lợi nhuận nước để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam Ngoài ra, việc chuyển giá diễn cách phức tạp đa dạng phần hệ thống pháp luật, chế quản lý, trình độ cán quản lý của quan nhà nước Chuyển giá đã làm cho Việt Nam thất thoát khoản thuế khổng lồ (có còn phải hoàn thuế) làm mất công cạnh tranh giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước có thực chuyển giá với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước hành vi chuyển giá cũng công ty nội địa của Việt Nam Thực tế, đã có rất nhiều công ty của Việt Nam phải chấm dứt hoạt động cạnh tranh không công kể trên, dẫn tới việc toàn thị trường Việt Nam dần rơi vào tay của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Chuyển giá, với những tác động có hại của đối với nền kinh tế nêu ở trên, ngày tinh vi, phức 99 tạp thời gian tới Do đó, quan quản lý của Việt Nam cần phải chủ động hoàn thiện cách đưa những giải pháp ngắn hạn dài hạn phù hợp với thời kì để kiểm soát tình trạng chuyển giá cách hiệu quả nhất 100 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐGCG TRONG CÁC DN FDI TẠI VIỆT NAM 3.1 Quan điểm và sở đề xuất giải pháp Định giá chuyển giao quả thật vấn đề phức tạp nhạy cảm mà tất cả doanh nghiệp FDI đều hướng đến mục tiêu nhất: lợi nhuận Và hoàn cảnh đó, chuyển giá tất yếu, đương nhiên xảy để doanh nghiệp FDI thực mục tiêu Tác hại của việc chuyển giá chúng ta đã rõ Nó không những làm thất thu khoản thuế lớn cho Nhà nước của nước tiếp nhận đầu tư mà còn gây tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước Rõ ràng phải có những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn vấn đề chuyển giá Tuy vậy, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận đóng góp vô cùng quan trọng của nguồn vốn FDI cho phát triển của nền kinh tế Việt Nam Vì thế, việc thực biện pháp chống chuyển giá cũng phải tiến hành cách kiên khôn ngoan, không, sẽ gây ảnh hưởng xấu cho dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam Theo nhóm, trình đưa thực biện pháp để quản lý hoạt động định giá chuyển giao cũng chống lại việc chuyển giá, chúng ta cần phải quán triệt những quan điểm sau: - Phù hợp với thông lệ quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm của nước trước Phù hợp với tình hình thực tiễn khả quản lý của Việt Nam Không làm giảm tính hấp dẫn của môi trường thu hút đầu tư nước vào Việt Nam 3.2 Các giải pháp : 3.2.1 Hoàn thiện chế chính sách pháp luật có liên quan tới quản lý hoạt động ĐGCG đối với hoạt động FDI Việt Nam Kể từ sau Quốc hội khóa III thông qua Luật đầu tư, nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam đã tăng lên đáng kể đạt đỉnh vào năm 1996 ở mức 8,497 tỷ USD Mặc dù sau đó, nguồn vốn có giảm xuống tác động của nhiều yếu tố những năm gần đây, tăng lên rất nhiều những số xem kỷ lục liên tục bị phá vỡ: 101 năm 2006 thu hút 10,2 tỷ USD; năm 2007 20,3 tỷ USD năm 2008 tổng vốn FDI đăng ký đã tăng vọt lên số 64 tỷ USD, lập số kỷ lục mới Đến năm 1987, chúng ta bắt đầu thực cải cách toàn diện về kinh tế Luật đầu tư nước sở pháp lý cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp FDI Việt Nam Tuy đã qua lần sửa đổi bổ sung vào tháng 11/1996 tháng 6/2000 nội dung của vẫn không đề cập cách rõ ràng cụ thể về vấn đề chuyển giá hoạt động định giá chuyển giao Sau đó, vấn đề đã nói đến Thông tư số 74/TC/BTC ngày 20/10/1997 sau bổ sung thay Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/07/1999 Xét về mặt nội dung Thông tư cũng mới mà tổng hợp lại biện pháp chống chuyển giá đề cập văn bản trước Và đến ngày 19/12/2005 Thông tư 117/2005/TT-BTC ban hành Thông tư sở pháp lý hướng dẫn biện pháp chống chuyển giá sở hướng dẫn thực việc xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh giữa bên có quan hệ liên kết Thông tư 117 xem văn bản pháp lý hướng dẫn cách chi tiết cụ thể nhất về vấn đề chuyển giá tính đến thời điểm Trong nội dung của Thông tư có những hướng dẫn định nghĩa rõ ràng dùng làm cứ cho việc xác định hoạt động của doanh nghiệp FDI có mang yếu tố chuyển giá hay không Ngoài việc đưa định nghĩa để giải thích từ ngữ cách rõ ràng cụ thể, Thông tư 117 cũng đã đưa phương pháp bản để hướng dẫn doanh nghiệp thực nghiệp vụ định giá chuyển giao cũng làm sở cho việc kiểm soát hoạt động chuyển giá phương pháp là: - Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập Phương pháp giá bán lại Phương pháp giá vốn cộng lãi Phương pháp so sánh lợi nhuận Và phương pháp tách lợi nhuận (Để tìm hiểu chi tiết phương pháp, xin tham khảo Thông tư 117/2005/TT- BTC) Và đến ngày 22/04/2010, Thông tư 66/2010/TT-BTC ban hành thay Thông tư 117 nhằm hướng dẫn thực việc xác định giá thị trường giao dịch kinh doanh giữa bên có quan hệ liên kết Thông tư 66 về bản vẫn bao gồm phần lớn nội dung đã nêu Thông tư 117 vẫn giữ nguyên toàn 24 ví dụ Tuy 102 nhiên, Thông tư 66 có bổ sung số điểm thay đổi quan trọng như: mở rộng khái niệm bên có quan hệ liên kết yêu cầu về cung cấp thông tin đối với doanh nghiệp Sau đây, nhóm xin tóm tắt số điểm thay đổi quan trọng của Thông tư 66 so với Thông tư 117 (1) Đối tượng áp dụng: Thông tư 66 giới hạn phạm vi áp dụng ở tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ (dưới gọi “doanh nghiệp”) thực giao dịch kinh doanh với bên có quan hệ liên kết Khác với Thông tư 117, cá nhân không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 66 (2) Các khái niệm: Khái niệm “các bên có quan hệ liên kết”: Khái niệm “các bên có quan hệ liên kết” bị điều chỉnh bởi quy định về chống chuyển giá mở rộng làm rõ Thuật ngữ “vốn cổ phần hoặc tổng tài sản” thay “vốn đầu tư của chủ sở hữu” Tuy nhiên, khái niệm cũng chưa thực định nghĩa rõ ràng Thông tư mới hiểu vốn điều lệ nêu Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp Thông tư 66 cũng bổ sung thêm tiêu chí để xác định bên liên kết: Cả hai doanh nghiệp đều nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu của bên thứ ba Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức với điều kiện khoản vốn vay nhất 20% vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp vay chiếm 50% tổng giá trị khoản nợ trung dài hạn của doanh nghiệp vay Khái niệm “khác biệt trọng yếu”: Thông tư 66 đã lượng hóa khái niệm “khác biệt trọng yếu” dẫn đến điều chỉnh giá so sánh hoặc giao dịch so sánh Theo đó, khác biệt về thông tin hoặc dữ liệu làm tăng hoặc giảm nhất 1% đơn giá sản phẩm giao dịch hoặc khác biệt về thông tin hoặc dữ liệu làm tăng hoặc giảm nhất 0,5% tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất sinh lời coi khác biệt trọng yếu (3) Phân tích so sánh và điều chỉnh: 103 Thông tư 117 không phân biệt giao dịch mua giao dịch bán mặc dù hai loại giao dịch có tác động ngược chiều đến thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp Thông tư 66 nêu rõ, đối với giao dịch độc lập giao dịch liên kết doanh nghiệp thực phân bổ hợp lý doanh thu hoặc chi phí có liên quan cho loại giao dịch, giao dịch gộp chung coi giao dịch liên kết mức giá của sản phẩm giao dịch gộp chung sẽ mức giá cao nhất của sản phẩm có liên quan (nếu giao dịch bán ra) hoặc mức giá thấp nhất của sản phẩm sản phẩm có liên quan (nếu giao dịch mua vào) (4) Giá trị trung vị: Khái niệm giá trị trung vị (sử dụng thống kê kinh tế) đã thức sử dụng Thông tư 66 để bổ trợ cho việc tính toán giá thị trường Thông tư 66 đưa hướng dẫn về cách xác định giá thị trường giao dịch mua bán xác định, theo đó, việc điều chỉnh đối với giao dịch liên kết thực sau: - Đối với giao dịch bán, trường hợp giá bán sản phẩm, tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ suất sinh lời của sản phẩm giao dịch liên kết thấp giá trị trung vị doanh nghiệp thực điều chỉnh theo giá trị phù hợp nhất thuộc biên độ giá thị trường chuẩn không thấp giá trị trung vị phản ánh mức giá bán, phần lợi nhuận gộp hoặc lợi nhuận tương ứng Mục tiêu của điều chỉnh để đảm bảo doanh nghiệp bán với giá cao nhất biên độ giá thị trường chuẩn Đối với giao dịch mua, trường hợp giá mua sản phẩm giao dịch liên kết cao giá trị trung vị doanh nghiệp thực điều chỉnh theo giá trị phù hợp nhất thuộc biên độ giá thị trường chuẩn không cao giá trị trung vị phản ánh mức giá mua tương ứng Mục tiêu của điều chỉnh để đảm bảo doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ ở mức giá thấp nhất biên độ giá thị trường chuẩn (5) Xử lý vi phạm và giải khiếu nại: Thông tư 66 không đề cập đến nội dung doanh nghiệp phải tuân theo quy định Luật quản lý thuế văn bản hướng dẫn (6) Mẫu kê khai thông tin và giao dịch liên kết: 104 Thông tư 66 yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT ban hành kèm Thông tư nộp cho quan quản lý thuế cùng với tờ khai toán thuế TNDN Mẫu kê khai mới có thêm những yêu cầu sau: - Mẫu kê khai mới yêu cầu cung cấp thông tin về phương pháp xác định giá cho giao dịch với bên liên kết theo loại giao dịch Mẫu kê khai yêu cầu cung cấp thông tin về hình thức liên kết theo tiêu chí nêu Thông tư Như vậy, cùng với thời gian, chúng ta cũng có những chuyển biến tích cực về mặt sách pháp luật để vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, lại vừa ngăn chặn những hành vi chuyển giá ngày tinh vi Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn những bất cập về hệ thống văn bản pháp luật thi hành văn bản pháp luật mà phủ cần có biện pháp giải nhằm nâng cao tính hiệu quả của văn bản luật: - Khi ban hành văn bản luật phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của nền kinh tế, phải phù hợp với điều kiện thực tế thời kỳ phù hợp với mục tiêu quản lý kinh tế của phủ Các văn bản luật phải ban hành kịp thời, đáp ứng nhu cầu thực tiễn độ trễ không lớn so với thực tiễn Các văn bản luật ban hành phải thống nhất, không chồng chéo lên nhau, văn bản luật qui định trái ngược với văn bản luật làm cho doanh nghiệp người thực thi luật lúng túng việc áp dụng Các văn bản hướng dẫn dưới luật phải phổ biến nhanh chóng, tránh trường hợp Nghị định đã có Thông tư hướng dẫn của ngành chưa ban hành triển khai Vì vậy làm cho việc hành xử của doanh nghiệp lúng túng vần đề phát sinh Ngôn ngữ trình bày văn bản luật phải rõ ràng, không dùng những từ ngữ mập mờ gây dễ hiểu nhầm đối tượng xấu dựa vào để lách luật Đồng thời ngôn ngữ rõ ràng sẽ giúp cho quan thi hành luật thực nhất quán việc hành xử với doanh nghiệp Tránh trường hợp quan hiểu cách khác nhau, gây nhũng nhiễu cho doanh nghiệp Riêng đối với hoạt động định giá chuyển giao chuyển giá đã xây dựng Thông tư cần phải có văn bản luật khác hỗ trợ Luật chống phá giá, Luật 105 cạnh tranh, Luật chống độc quyền Vì vậy văn bản luật cần hoàn thiện hướng dẫn rõ ràng để việc áp dụng hiệu quả 3.2.2 Tăng cường công tác tra, kiểm tra giá chuyển giao Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Việt Nam cần gấp rút xây dựng hệ thống theo dõi giá cả thị trường giới Cơ quan cụ thể ở ngành thuế cần kiểm tra những báo cáo tài chính, kiểm toán chặt chẽ Những số liệu của báo cáo cần so sánh, đối chiếu cứ giá thực tế ở những thị trường nhập khẩu, những quốc gia có đặt trụ sở của công ty mẹ Xác minh những số liệu không khó để quan kiểm tra có sở bác bỏ những thông tin báo cáo sai thật của doanh nghiệp FDI 3.2.3 Đào tạo nguồn nhân lực quản lý chuyên sâu phục vụ cho công tác chống chuyển giá Chuyển giá vấn đề phức tạp nhạy cảm Các doanh nghiệp FDI cũng MNC thực việc cách rất tinh vi nên có ban hành luật không chưa đủ Điều cần thiết phải có người, những cán phục vụ cho công tác chống chuyển giá Đây nhân viên, cán ngành thuế, hải quan trực tiếp làm việc khu vực đầu tư nước ngoài, còn có nhân lực làm việc cho MNC Họ những người thực luật, áp dụng sách vào thực tế Vì vậy họ cần phải am hiểu luật cách thấu đáo cặn kẽ để hướng dẫn đúng cho đối tượng khác cùng thực Về phía cán thuế hải quan cần phải thường xuyên đào tạo cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế, thực tế MNC thường có trụ sở quốc gia phát triển có trình độ quản lý kinh tế cao Ngoài ra, cán ngành thuế hải quan cần phải trang bị cho ngoại ngữ thật tốt để tham gia khóa học ở nước phục vụ cho công tác nghiệp vụ Ngoại ngữ kiến thức, kỹ tin học hai yếu tố định cho thành công việc làm việc với doanh nghiệp nước họ có những nhân viên với kỹ ngoại ngữ tin học rất tốt Một vấn đề khó khăn thường hay gặp của cán quản lý thuế hải quan nhân hiểu biết rất giỏi về chuyên môn kế toán trình độ ngoại ngữ lại 106 yếu kém, vậy khó khăn việc giao tiếp tìm hiểu tài liệu kiểm tra việc chuyển giá Hay ngược lại, cán có trình độ ngoại ngữ rất giỏi lại chuyên môn về kế toán tài nên vấn đề lại khó khăn công tác chuyên môn Khi bố trí cán làm việc khu vực đầu tư nước quan thuế hải quan cần chú ý đến vấn đề Bên cạnh cần phải bồi dưỡng đào tạo cho cán làm công tác trình độ chuyên môn thẩm định giá thật tốt Thường xuyên cập nhật kiến thức gởi học hỏi kinh nghiệm quốc gia phát triển để có đủ lực làm việc thông thường tập đoàn đa quốc gia có trình độ quản lý cao trụ sở quốc gia phát triển Ngoài về phía quan chức cần xem xét lại chế độ tiền lương thưởng cho nhân viên làm công tác phận này, chúng ta thực nước làng giềng “dùng lương để dưỡng liêm” Tạo cho cán an tâm về sống để công tác tốt Nhưng đồng thời cũng có những hình thức xử lý nặng đối với cán nhũng nhiễu doanh nghiệp gây khó khăn để nhằm đòi tiền hối lộ, quà cáp 3.2.4 Xây dựng chế phối hợp ngành thuế và ngành có liên quan Việc quản lý hoạt động định giá chuyển giao cũng vấn đề chuyển giá liên quan tới rất nhiều quan hữu quan khác như: Tổng cục thuế, Hải quan, ngân hàng, Thanh tra phủ, Bộ Công thương, Bộ tài cũng sở ban ngành khác Có thể thấy, chế phối hợp hoạt động giữa quan việc quản lý hoạt động định giá chuyển giao cũng vấn đề chuyển giá sẽ trở nên vô cùng rối rắm, thậm chí còn xảy tình trạng không thống nhất ý kiến, giẫm đạp lên làm việc Thực trạng hoạt động của quan cũng xảy tình trạng bất cập Ví dụ Tổng cục thuế kiểm tra phát có tình trạng gian lận thuế vẫn quyền định mức thuế doanh nghiệp đóng mà phải quan khác đảm trách Ngoài ra, quyền hạn trách nhiệm của quan cụ thể vấn đề chuyển giá quy định chung chung rất mơ hồ, không rõ ràng, minh bạch Chính điều làm cho hiệu quả hoạt động kiểm soát chuyển giá của doanh nghiệp FDI rất thấp Một chế thích hợp để phối hợp hoạt động cách linh hoạt, uyển chuyển giữa quan điều cần kíp cần phải làm bây giờ 107 Hoạt động định giá chuyển giao liên quan tới rất nhiều khâu: nhập khẩu máy móc thiết bị, lắp đặt đưa vào hoạt động, sản xuất rồi lại xuất khẩu những sản phẩm làm Hoặc vấn đề chuyển tiền lại có liên quan đến ngân hàng…Chúng ta thấy, tất cả hoạt động liên quan đến tất cả những quan kể Trong cả chuỗi những hoạt động đó, ranh giới giữa khâu không rõ ràng thế, đề chế thích hợp để phối hợp hành động giữa quan không phải vấn đề đơn giản Để thực việc này, Chính phủ cần phối hợp với quan, Bộ ngành cùng với những chuyên gia có uy tín để đưa quyền hạn trách nhiệm cụ thể của quan Nên tổ chức những buổi hội thảo chuyên sâu về vấn đề để nhận đóng góp ý kiến tích cực từ chuyên gia cũng những quan tâm 3.2.5 Quy định biện pháp chế tài đủ mạnh, phù hợp đối với hành vi không tuân thủ quy định liên quan đến ĐGCG Bà Lê Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM đã nói rằng: “Việc chuyển giá sẽ không bao giờ hết lúc cũng có những doanh nghiệp tìm cách lách luật, tìm kẽ hở để hưởng lợi Ngay cả những nước phát triển cũng phải đương đầu với vấn đề Ví dụ Nhật Bản cũng phải đối phó với chuyển giá của nhà đầu tư từ nước Mỹ” Qua lời phát biểu của bà Hương ta thấy có luật không chưa đủ Chúng ta cần xây dựng chế để doanh nghiệp thực luật cách nghiêm túc Và theo nhóm, việc đưa biện pháp chế tài thật mạnh những cách hay để răn đe doanh nghiệp FDI, giúp hạn chế tình trạng chuyển giá Thời gian gần đây, quan An ninh điều tra thuộc Bộ công an đã định khởi tố vụ án trốn thuế khách sạn Equatorial (số 242, Trần Bình Trọng, P.1, Q.5) Khách sạn dù báo lỗ 338 tỷ đồng trước bị Cục thuế TP.HCM tra, khách sạn vẫn tăng quy mô từ 308 lên 352 phòng Việc khởi tố hình khách sạn Equatorial chắc chắn sẽ dấu hiệu cho thấy tâm việc chống chuyển giá của Việt Nam nói chung TP.HCM nói riêng Đây biện pháp mạnh nhất áp dụng cho doanh nghiệp (thường doanh nghiệp bị phạt hành chính) 108 Chúng ta coi vụ khách sạn Equatorial ví dụ điển hình để đề những biện pháp chế tài thật nặng những doanh nghiệp FDI có hành vi chuyển giá Với những chế tài thật nặng đó, ngăn chặn hoàn toàn vấn đề chuyển giá, những doanh nghiệp FDI vẫn cảm thấy “sợ” có ý định thực hành vi Và nỗi sợ ấy làm giảm phần tình trạng 3.2.6 Từng bước ban hành chế APA (Advance Pricing Agreement – chế thỏa thuận giá trước ) và khuyến khích DN FDI áp dụng Đây biện pháp coi hiệu quả nhất để chống lại tình trạng chuyển giá đã nhiều nước tiên tiến giới áp dụng Nếu Việt Nam áp dụng biện pháp này, thiết nghĩ việc kiểm soát hoạt động định giá chuyển giao vấn đề chuyển giá sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều Vậy chế thỏa thuận giá trước gì? Thỏa thuận giá trước nghĩa trước vào đầu tư, doanh nghiệp FDI quan thuế sẽ thỏa thuận giá trước để hạn chế những vướng mắc sau Cơ quan thuế sẽ tính toán, tham khảo với quan thuế của nước để đưa mức thuế, nhà đầu tư tính toán đầu vào, đầu thấy mức thuế hợp lý chấp thuận hoặc trao đổi lại Cơ chế thỏa thuận giá trước sẽ giúp doanh nghiệp quan thuế tránh những bất đồng việc xác định giá giao dịch giữa bên liên kết tương lai Thỏa thuận giá trước thường có hiệu lực năm tài Cần quy định rõ giao dịch đề cập đến thỏa thuận, phương pháp xác định giá thị trường, điều khoản về giá trước thỏa thuận, điều khoản về hoạt động thực Thỏa thuận cần điều chỉnh phù hợp với diễn biến xảy tương lai, tuân thủ quy định báo cáo hàng năm Hiện nay, giới đã có khoảng 30 quốc gia cho phép thực thi thỏa thuận giá trước như: Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Indonesia,… Tại Việt Nam, chưa có quy định thức về vấn đề thỏa thuận giá trước Chính phủ cũng có đề cập tới vấn đề thời gian gần Cụ thể, vào tháng 05/2011, định Thủ tướng Chính phủ ký về cải cách lĩnh vực thuế, có đề cập đến việc ban hành quy định liên quan đến thỏa thuận giá trước; vào tháng 07/2011, Tổng cục thuế có thực khảo sát lấy ý kiến của doanh nghiệp nộp thuế cục thuế về việc thực hoàn thiện quy định chuyển giá 109 cũng số vấn đề liên quan đến thỏa thuận giá trước Những động thái cho thấy tín hiệu việc ban hành quy định thức về thỏa thuận giá trước sẽ thực thời gian không xa tới Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chuẩn bị số biện pháp để phổ biến cũng khuyến khích doanh nghiệp FDI áp dụng chế 3.2.7 Các biện pháp khác Ngoài những giải pháp đã nêu ở trên, thiết nghĩ những giải pháp sau cũng nên xem xét, áp dụng vào thực tiễn - Thu hẹp ưu đãi thuế: Như đã phân tích ở trên, chênh lệch thuế TNDN giữa quốc gia, chênh lệch thuế suất thuế TNDN quốc gia áp dụng thuế suất ưu đãi ưu đãi khác như: miễn, giảm thuế,…là tiền đề để doanh nghiệp FDI thực hành vi chuyển giá Hiển nhiên, những mục tiêu nhất định, cần phải thực ưu đãi thuế Song, cần cân nhắc cách thức khác để điều tiết vấn đề về kinh tế, sử dụng ưu đãi thuế những trường hợp có lợi nhất so với hình thức ưu đãi khác, chẳng hạn như: trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng…Nên hạn chế tối đa sách xã hội ưu đãi thuế - Thành lập bộ phận tình báo thuế Tổng cục thuế: Đây quan có chức chuyên trách thu thập thông tin phục vụ quản lý thuế ở cả nước quốc tế Tình báo thuế không cần thiết cho hoạt động chống chuyển còn rất hữu ích cho công tác tra, kiểm tra thuế - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp: Chuyển giá những vấn đề liên quan đến “đạo đức kinh doanh” Nhưng mục tiêu cao nhất lợi nhuận, doanh nghiệp vẫn bất chấp tất cả để thực chuyển giá, bỏ qua gọi “đạo đức kinh doanh” Vì thế, cần phải có những biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung pháp luật thuế nói riêng cho doanh nghiệp Tuyên truyền cho doanh nghiệp hiểu Nhà nước đã tạo mọi điều kiện cho việc sản xuất kinh doanh của họ thuận lợi, họ phải có trách nhiệm nghĩa vụ đóng góp trở lại để phát triển sở hạ tầng Đất nước có phát triển thương hiệu của họ cũng phát triển theo giới 110 ghi nhận, thêm nhiều giá trị gia tăng cho họ Điều đồng thời cũng thể đạo đức kinh doanh - Xây dựng Luật chống chuyển giá: Hiện tại, vấn đề định giá chuyển giao, đặc biệt chuyển giá đề cập văn bản luật về thuế Thông tư riêng rẽ Chúng ta cần xây dựng riêng cho Luật chống chuyển giá sẽ sở pháp lý cao nhất cho vấn đề Đồng thời, cũng phải tiến hành bổ sung văn bản pháp luật có liên quan như: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Luật thuế TNDN, Luật dân cho phù hợp với những quy định Luật chống chuyển giá Có vậy, chúng ta mới hạn chế hành vi chuyển giá, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nội địa Kết luận chương Hoạt động định giá chuyển giao có vấn đề chuyển giá vấn đề phức tạp đòi hỏi nhiều kinh nghiệm Ở Việt Nam, cùng với trình mở rộng thu hút vốn đầu tư vấn đề để quản lý tốt hoạt động định giá chuyển giao cũng hạn chế tình trạng chuyển giá lại trở nên cấp bách Để làm việc này, Chính phủ phải phối hợp với quan hữu quan việc hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan, cũng đề biện pháp để thực việc kiểm tra, kiểm soát cũng chế tài thật nặng trường hợp vi phạm Ngoài ra, cần phải tìm chế để phối hợp hành động giữa quan hữu quan cũng học hỏi kinh nghiệm nước việc áp dụng chế thỏa thuận giá trước (APA) Đồng thời với những việc đó, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu để phục vụ cho vấn đề định giá chuyển giao quan trọng nhất xét cho cùng, tất cả người Trong việc đào tạo nhân lực, đào tạo kiến thức kỹ thuật ngoại ngữ hai vấn đề quan trọng nhất Tất cả những biện pháp nêu đều cần thời gian nỗ lực rất lớn mới thực 111 112 ... trường hợp gọi hành vi chuyển giá Vì vậy chuyển giá có khái niệm sau: Chuyển giá hoạt động mang tính chủ quan, áp đặt giá cả mua bán lên giao dịch nội không cứ giá cả thị trường, quy... MNC hoạt động Việc định giá chuyển giao cần thiết cho công tác quản trị của thành viên MNC, giá chuyển giao nội cao hay thấp giá thị trường xảy hoạt động chuyển giá, đồng thời cũng phương... hiểm, vận chuyển quốc tế) Tỷ suất lợi nhuận gộp giá bán (doanh thu thuần) xác định giá trị chênh lệch giữa giá bán (doanh thu thuần) giá vốn sản phẩm mua vào chia cho (:) giá bán (doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN VỀ CHUYỂN GIÁ NĂM 2017 BÀI HỌC CHO VIỆT NAM, TIỂU LUẬN VỀ CHUYỂN GIÁ NĂM 2017 BÀI HỌC CHO VIỆT NAM, TIỂU LUẬN VỀ CHUYỂN GIÁ NĂM 2017 BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay