Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 11 file word có đáp án chi tiết

241 166 0
  • Loading ...
1/241 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 17:06

Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 11 năm học 2016_2017 file word có đáp án chi tiết cực hay,là tài liệu cực kì hữu ích giúp các em học sinh tự luyện ở nhà và cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên ôn tốt nghiệp THI MINH HA K THI THPT QUC GIA NM 2017 s 101 Mụn: TON Thi gian lm bi: 90 phỳt z = 3i Cõu 1: Cho s phc =4 w = z + (1 + i ) z Tỡm mụ un ca s phc A =2 = 10 =2 B C D Cõu 2: th hm s no di õy khụng cú tim cn ngang? y= A x2 + x y= B x x2 + y= C x x+2 y= x +1 y' = log ( x + 1) D Cõu 3: Trong khụng gian h ta Oxyz cho mt cu cú phng trỡnh x2 + y + z + 2x y + 2z + = Tỡm tõm I v bỏn kớnh R ca mt cu I ( 1; 2;1) A v I ( 1; 2;1) C v I ( 1; 2; 1) R=2 B v I ( 1; 2; 1) R=4 D v R=4 R=2 y = log ( x + 1) Cõu 4: Tỡm o hm ca hm s y' = ( x + 1) ln A y' = B x +1 y' = C ln x +1 2x + x Cõu 5: Tỡm hp tt c cỏc nghim ca phng trỡnh { 1; 2} A { 0;1} B = D { 1;0} C { 2;1} y = x4 + x2 + Cõu 6: Cho hm s Mnh no di õy ỳng? ( 0; + ) A Hm s ng bin trờn khong ( ;0 ) B Hm s ng bin trờn khong ( 1; + ) C Hm s ng bin trờn khong D ( ; 1) D Hm s ng bin trờn khong Cõu 7: Tỡm nguyờn hm I= A I= C ( x + 1) ( x + 1) I = x + 1dx +C I= +C 2x +1 I= +C 2x +1 B +C D Cõu 8: Cho bng bin thiờn nh hỡnh v di õy x y' y -1 + + + -1 Mnh no di õy ỳng? A Hm s giỏ tr cc i bng B Hm s cú giỏ tr cc i bng C Hm s cú giỏ tr cc i bng D Hm s cú giỏ tr cc i bng -1 Cõu 9: Cho s phc z = 2+i = ( i) z Hóy xỏc nh im biu din hỡnh hc ca s phc A im M B im N C im P D im Q r a Cõu 10: Trong khụng gian vi to Oxyz; tỡm vộc t ch phng ca ng thng cú phng trỡnh x = + t y = t z = + 2t r a = ( 2;1;3) A r a = ( 1; 1; ) r a = ( 1;1; ) B C D y = x x2 x + [ 1;3] Cõu 11: Tỡm giỏ tr ln nht ca hm s max y = A trờn on max y = [ 1;3] r a = ( 1; 2;3) max y = [ 1;3] [ 1;3] B C 67 27 max y = [ 1;3] D y = x3 3x + Cõu 12: Cho hm s cú th nh hỡnh v Tỡm hp tt c cỏc giỏ tr ca tham s m phng trỡnh A 0m4 x3 3x + m = B cú ba nghim phõn bit m < C m D 0 C -1 < x 0, rỳt gn biu thc A 2b P = log ữ a P = log ( b a ) B P = log ( ab ) C D y= Cõu 15: Tỡm hp tt c cỏc tham s m hm s A < m < B m C x + mx + x + < m < b2 P = log ữ a ng bin trờn R D m y = ( x 5) x2 Cõu 16: Cho hm s Mnh no di õy ỳng? A Hm s t cc i ti x = B Hm s t cc i ti x = C Hm s t cc i ti x = D Hm s khụng cú cc i y = x3 x Cõu 17: Tớnh o hm ca hm s y' = A 33 x y' = y' = 23 x B C y=3 23 x y' = 33 x D x +1 Cõu 18: Tớnh o hm ca hm s y' = x +1 + y'= A B y' = x ln x +1 C .3 x +1 y' = D Cõu 19: Cho s phc z = a +bi, vi a, b x ln x 2+1 x +1 x ln x + x +1 R, tha (1 + 3i)z +2i = + 7i Tớnh tng a+b a+b = A 11 a +b = B I = Cõu 20: Tỡm nguyờn hm A 19 C I = ln x + ln x + C B I = x + ln x + C z1 Cõu 21: Gi D a + b = 1 + ln x dx x C a +b =1 D I = ln x + ln x + C I = x + ln x + C z2 v l hai nghim phc ca phng trỡnh z2 + 2z + = Tớnh giỏ tr ca P = z12016 + z22016 biu thc A P = 21009 B P= C P = 22017 D P = 22018 I = cos xdx Cõu 22: Tớnh tớch phõn I= A +2 I= B I= C I= D I = tan xdx Cõu 23: Tỡm nguyờn hm A +2 I = ln sin x + C B I = ln sin x + C I = ln cos2 x + C I = ln cos2 x + C C D Cõu 24: Cho mt lp phng cú cnh bng a Tớnh din tớch mt cu ni tip hỡnh lp phng ú A S = a B S = a2 C S = a2 S= D a I ( 1;1; ) Cõu 25: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, vit phng trỡnh mt cu cú tõm M ( 2; 1;0 ) v i qua im A (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z - 2)2 = B (x - 1)2 + (y - 1)2 + (z + 2)2 = C (x - 1)2 + (y - 1)2 + (z + 2)2 = D (x + 1)2 + (y + 1)2 + (z - 2)2 = Cõu 26: Cho mt hỡnh hp ch nht cú mt cú din tớch bng 12, 15 v 20 Tớnh th tớch ca hỡnh hp ch nht ú A V = 960 B V = 20 C V = 60 D V = 2880 Cõu 27: Cho chop S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn, AB = AC = a, SA vuụng gúc vi mt ỏy v SA = 2a Tớnh th tớch V ca chúp S.ABC V= A a V= B a V= C a D V = a3 Cõu 28: Trong khụng gian cho tam giỏc ABC vuụng ti A cú AB = a, A = 2a Quay tam giỏc ABC xung quanh cnh AB ta c mt nún Tớnh th tớch V ca nún ú A V = a V= B a 3 C V = a V= D a 3 A ( 1; 2;1) Cõu 29: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho im v mt phng ( P) : x y + z = Vit phng trỡnh mt phng (Q) i qua A v song song vi (P) A (Q): 2x y + z + = B (Q): 2x y + z - = C (Q): -x + 2y + z + = D (Q): -x + 2y + z + = A ( 0;1; 1) Cõu 30: Trong khụng gian vi h ta Oxyz cho im B ( 1; 2;3 ) v Vit phng trỡnh ng thng d i qua im A v B d: A d: C x y +1 z = = 1 d: x y +1 z = = d: x y z +1 = = B x y +1 z +1 = = 1 D y = x mx + (m 1) x + Cõu 31: Tỡm hp tt c cỏc tham s m hm s ng bin trờn khong (1;2) m A 11 m< B 11 C m2 D m3 m= D 33 16 y = x3 3x Cõu 45: th hm s A v trc honh cú bao nhiờu im chung? B C D y= Cõu 46: Phng trỡnh no l phng trỡnh tip tuyn ca th hm s y= A x + 10 B y = 3x + 10 3x + 10 C D x+2 x ? y = x + 10 Cõu 47: Gi M v N ln lt l giỏ tr nh nht v giỏ tr ln nht ca hm s [ 0; 2] y = x4 x2 + trờn on A thỡ M +N bng bao nhiờu ? B 13 C 15 Cõu 48: Bng bin thiờn sau õy l ca hm s no? Chn Cõu ỳng? x y' y + -1 + -1 y = x3 3x + A y = x + 3x + B y = x 3x + C y = x3 + 3x + D + D 14 y = f ( x) Cõu 49: Cho hm s ( a, b ) , f ' ( x ) > 0x ( a, b ) cú o hm trờn Khng nh no sau õy l khng nh ỳng ? x1 , x2 ( a, b ) : x1 < x2 f ( x1 ) < f ( x2 ) A x1 , x2 ( a, b ) : x1 < x2 f ( x1 ) f ( x2 ) B x1 , x2 ( a, b ) : x1 < x2 f ( x1 ) f ( x2 ) C x1 , x2 ( a, b ) : x1 < x2 f ( x1 ) > f ( x2 ) D Cõu 50: Mt hỡnh tr cú bỏn kớnh ỏy l r = 50 , chiu cao h = 50 Din tớch xung quanh ca hỡnh tr l A 5000 B 5000 C 2500 D 2500 P N - HNG DN GII CHI TIT 1-A 2-C 3-D 4-D 5-B 6-B 7-C 8-D 9-C 10-A 11-A 12-A 13-A 14-A 15-B 16-A 17-A 18-D 19-D 20-A 21-A 22-A 23-B 24-A 25-D 26-A 27-D 28-B 29-A 30-A 31-A 32-A 33-C 34-D 35-B 36-D 37-D 38-A 39-C 40-D 41-B 42-A 43-B 44-A 45-B 46-C 47-B 48-D 49-A 50-B LI GII CHI TIT Cõu Thit din qua trc ca hỡnh nún l tam giỏc vuụng cõn cnh kớnh ỏy v chiu cao ca hỡnh nún u bng 2a =a Th tớch nún l a 2. a3 V = a 2. ( a 2)2 = 3 Chn A Cõu Cú y = 9x2 - 2x - 7; y(0) = -7 nờn phng trỡnh tip tuyn ti A(0;1) l y = -7x + Chn C Cõu Cú gúc SCA = 60 AC = AB + BC = a SA = AC.tan 60 = a = a a3 VS ABCD = SA.S ABCD = 3 Chn D Cõu Chn D Cõu Cỏc hm s bc bn v hm s bc nht trờn bc nht khụng th nghch bin trờn Hm s bc ý A cú h s x dng nờn khụng th nghch bin trờn Ă Ă Loi A Loi C, D Kim tra: Hm s ý B cú y = -6x2 + 2x - < x Ă nờn hm s nghch bin trờn Chn B Cõu y = 3x - Vỡ x x Vy GTNN ca y l -3 y x nờn Du bng xy x = H s gúc nh nht ca tip tuyn bng -3 Chn B Cõu y = x + x = x = ( tm ) hoc x = (loi) y( 2) = 20; y(0) = 0; y(1) = GTLN y [ 2;1] 20 Chn C Cõu Cú y = -3(m2 + 5m)x2 + 12mx + 6; y = -6(m2 + 5m)x + 12m x = y '(1) = y"(1) > Hm s bc ba t cc tiu ti 3(m + 5m) + 12 m + = 6(m + 5m ) + 12m > m + m = m + 3m < m = Chn D Cõu Hỡnh nún thu c cú ng sinh r = OB = AB.sin30 = Sxq = rl = a l = AB = a; bỏn kớnh ỏy v din tớch xung quanh l a2 Chn C Cõu 10 y ' = x x = x x = x = x = y( 4) = 41; y( 1) = 40; y(3) = 8; y(4) = 15 M = 40; m = 41 Chn A Ă Cõu 11 o hm ti im cc tiu (hoc im cc i) ca hm s bc ba luụn bng nờn tip tuyn ti im cc tr ca th hm s ú luụn cú h s gúc 0, tip tuyn ú song song vi Ox Chn A Cõu 12 V1 = BC AB; V2 = AB BC V1 BC = = V2 AB Chn A Cõu 13 y = x = Ta cú nờn th hm s ó cho ct Ox ti (-1;0) Chn A Cõu 14 Hm s bc ba ó cho cú y = -3x2 + 6x + l tam thc bc cú nghim phõn bit nờn hm s ó cho cú cc tr Chn A Cõu 15 y ' = sin x Với x 0; , y ' = sin x = y(0) = 2; y ữ = + 1; y ữ = M = + 1; m = 4 2 Chn B Cõu 16 Din tớch ton phn ca hỡnh lp phng ú l 6.42 = 96 Chn A Cõu 17 y = x + x + = x = x = 3; y > < x < Hàm số đồng biến (1;3) Chn A Cõu 18 r= = l = r = 6; h = l r = 3 Chn D Cõu 19 Xột phng trỡnh honh giao im ca th: x + m = x 2x + x+2 ( x + 2)( x + m) = x + x + x (m 2) + 2m = x + x + x (4 m) + m = 0(*) = (4 m)2 ( m ) = m + 12 > 0, x Ă Phng trỡnh (*) cú nghim phõn bit nờn (*) luụn cú 2 th luụn ct ti im phõn bit x Ă Chn D Cõu 20 Th tớch hỡnh chúp ó cho l 10.6:3 = 20 (cm3) Chn A Cõu 21 x+ x ( 1; + ) Vi ta cú Du bng xy 1 = x 1+ + ( x 1) +1 = x x x 1 x = x x = x > Vy GTNN ca y l Chn A Cõu 22 Hm s bc nht trờn bc nht cú tim cn ng v ngang v cú nhỏnh th Loi C, D y > x Ă \ {1} Ta cú nờn hm s ng bin trờn tng khong xỏc nh ca nú, th i lờn Chn A Cõu 23 AB AH ( ABC ) Gi H l trung im V HK AC ti K gúc AKH = 45 AH = AB a a a = ; HK = AH sin 60 = A ' H = HK = 2 4 VABC A ' B ' C ' = A ' H SABC = a a 3a = 4 16 Chn B Cõu 24 Ă y ' = x 2(m + 1) x (2m + 3) x Ă Hm s ó cho ng bin trờn ' = (m + 1)2 + (2m + 3) m + m + m = Chn A Cõu 25 Hm s ó cho cú mt cc tiu ti x0 v mt cc i ti x2 Chn D Cõu 26 Khi x tin ti + thỡ y tin ti + , ú h s ca x3 phi dng Loi B, C Hm s i qua im (0;0) nờn hm s ý D khụng tha Chn A Cõu 27 Khi t din u l a din u loi {3;3} Chn D Cõu 28 Hm s cú tim cn ng x = 1/2 v tim cn ngang y = 1/2 nờn cú tõm i xng (1/2; 1/2) Chn B Cõu 29 Hm s cú im cc tr y = x mx + m = Phng trỡnh ' = (2m )2 + m > m + m > m > m < / Chn A Cõu 30 Hm s bc nht trờn bc nht luụn cú TC v TCN Chn A cú nghim phõn bit Cõu 31 y = ( d) Hm s ó cú cú tim cn ngang = Khong cỏch t A(0;5) n d l Chn A Cõu 32 y = x = x = nờn cú tip tuyn ca th hm s song song vi trc honh (cú h s gúc 0) Chn A Cõu 33 Khi m = thỡ hm s khụng cú tim cn ng Khi m0 hm s ó cho cú mt tim cn ng x = m tim cn ng ca hm s nm bờn phi trc Oy thỡ m > Chn C Cõu 34 Hm s bc cú im cc tr v ch o hm ca nú cú nghim phõn bit y = x + x = x = 0(loại) Hm s ý A cú y = x x = x = (loại) Hm s ý B cú y = x + x = x = (loại) Hm s ý C cú y = x x = x = x = (tm) Hm s ý D cú Chn D Cõu 35 Xột phng trỡnh honh giao im ca th: x + mx + = x ( x + m ) = x = x = m th ct ti im phõn bit thỡ m > m < Chn B Cõu 36 Gi s chiu di, chiu rng, chiu cao ca hp ch nht l a, b, c Th tớch ca hp l V = abc Khi tng tt c cỏc cnh ca hp lờn gp ụi thỡ th tớch hp thu c l V = a.2 b.2c = 8abc = 8V Chn D Cõu 37 t x2 = t t 2t m = ( * ) ta cú phng trỡnh (*) Phng trỡnh ó cho cú nghim phõn bit cú nghim dng phõn bit ' = + m > t1t2 = m > < m < Chn D Cõu 38 l= Hỡnh tr ú cú ng sinh V R2 v din tớch ton phn Stp = R + Rl = R + 2V V V V V = R + + 3 R = 3 V R R R R R Dấu "=" xảy R = V V V R3 = R=3 R 2 Chn D Cõu 39 S giao im ca th hm s y = f(x) vi ng thng d: y = g(x) bng s nghim ca phng trỡnh f(x) = g(x) (phng trỡnh honh giao im ca th hm s) Vỡ phng trỡnh bc luụn cú ớt nht nghim nờn th hm s bc luụn ct trc honh Khụng phi hm s no cng ct trc tung v trc honh, vớ d hm s y = khụng ct trc honh ax + b a bc ad bc ad bc ad 2cd = +2 = cx + d = x= cx + d c c(cx + d ) 2c 2c Vỡ hm s ý D luụn ct ti im Chn C Cõu 40 th hm s ó cho cú tim cn ng x = 1, tim cn ngang y = Chn D nờn th ca Cõu 41 Ta cú AD CD v SD CD nờn gúc gia (SCD) v ỏy l gúc SDA = 60 o SA = AD.tan 60 = a a3 VS ABCD = SA.SABCD = 3 Chn B Cõu 42 VS AMN SM SN SA 1 = = VS AMN = VS ABC = VS ABCD VS ABC SB SC SA 4 VS AND SN 1 = = VS AND = VS ACD = VS ABCD VS ACD SC 2 VS AMND = VS AMN + VS AND = VS ABCD Chn A Cõu 43 y = x x = x = Hm s ó cho l hm s bc trựng phng, cú hoc x = nờn cú im cc tr Mt khỏc h s ca x4 dng nờn hm s cú im cc tiu v im cc i ( th hm s cú dng ch W) Chn A Cõu 44 t x =t f ( t) = , xột hm s t tm trờn [2;4] (4;16) (t ) Hm s y nghch bin trờn f '(t ) = nghch bin trờn (2;4) m (2;4) 3m < 0, t (2; 4) m4 (t m ) m < Chn A Cõu 45 x 3x = x = Xột phng trỡnh hoc x =3 nờn th hm s ó cho giao vi trc honh ti im Chn B Cõu 46 y' = < 0, x Ă ( x 1)2 Hm s ó cho cú Xột nờn loi A, B x = y = y ' = ( x 1)2 = x = y = y = x Phng trỡnh tip tuyn vi th hm s ti (0;-2) l y = ( x ) + y = x + 10 Phng trỡnh tip tuyn vi th hm s ti (2;4) l Chn C Cõu 47 y = x x = x = hoc x =1 hoc x = y(0) = 3; y(1) = 2; y(2) = 11 M = 11, N = M + N = 13 Xột Chn B Cõu 48 Vỡ y tin ti x tin ti + nờn h s ca x3 phi õm Loi B, C Hm s bc cú cc tr nờn phng trỡnh y = cú nghim phõn bit y = x < x Hm s ý A cú nờn loi y = x + = x = Kim tra: Hm s ý D cú Chn D Cõu 49 f ( x1 ) < f ( x2 ) a < x1 < x2 < b Hm s ó cho ng bin trờn (a;b) nờn Chn A thỡ Cõu 50 Din tớch xung quanh ca hỡnh tr ú l S = r.h = 5000 Chn B 241 ... nội tiếp tam giác ABC Ta có OH = r2 , HC = r1 ∆HOC vuông H có góc OCH = 30 T= r2 = tan 300 = r1 nên Chọn C ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Đề số 102 Thời gian làm bài: 90... Chọn đáp án C Câu 8: - Phương pháp: Sử dụng kiến thức chương khảo sát hàm số - Cách giải Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy Hàm số không xác định x = −1 nên đáp án A không Đáp án B Chọn đáp án B... có góc đỉnh bẳng 60 bán kính đường tròn đáy r1 Mặt cầu (C) có bán kính r2 tiếp xúc với mặt đáy mặt xung quanh (N) Tính tỉ số T= r2 r1 T= A 2+ T= B 1+ T= C 3 T= D ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 11 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 11 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 11 file word có đáp án chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay