bài kiểm tra hành vi tổ chức về phát triển dự án đổi mới văn hóa doanh nghiệp

20 87 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 17:00

BÀI KIỂM TRA HẾT MÔN OB “Bạn phát triển dự án đổi mô hình quản lý cá nhân nhóm làm việc cho doanh nghiệp bạn làm việc” - Tháng năm 2011 – MỤC LỤC PHẦN I LỜI MỞ ĐÂU PHẦN II TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP .4 PHẦN III: NHỮNG TỒN TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PSC 10 PHẦN IV: NHỮNG GIẢI PHÁP .12 PHẦN V: CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIẢI PHÁP CỤ THỂ .14 PHẦN VI: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ .17 PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU Nhận thức yếu doanh nghiệp nhà nước trình độ quản lý kém, yếu lực cạnh tranh, công nghệ lạc hậu - lỗi thời, tài sản - nguồn vốn manh múm, chế quản lý cứng nhắc Mặt khác, đứng trước xu toàn cầu hoá diễn ngày mạnh mẽ, đòi hỏi Việt nam phải có chuyển biến tích cực ý thức hệ trị kinh tế, chủ động vấn đề hội nhập quan hệ quốc tế Thực tế cho thấy, qua 16 năm cải cách kinh tế, chuyển đổi từ chế bao cấp sang kinh tế thị trường, kinh tế nước ta thu nhiều thành tựu đáng kích lệ Góp phần vào thành công không nói đến công cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Tuy nhiên, tất doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá hoạt động kinh doanh thành công, tỷ lệ định doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, rượu cũ - bình Trong thời gian học tập nghiên cức môn học Quản trị hành vi tổ chức Áp dụng vào Công ty Cổ phần thương mại Phú Hải Thành (PSC), nơi công tác để đưa số giải pháp đổi mô hình quản lý để qua hoạt động kinh doanh cải thiện tăng trưởng Với chia sẻ, đóng góp ý kiến thày cô vào giải pháp kiến nghị mà đề cập giúp công ty có nhìn tổng thể xác mặt hạn chế để cải tổ cho hoạt động kinh doanh hiệu Xin chân thành cảm ơn! PHẦN II TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP:  Tên gọi đầy đủ : Công ty Cổ phần Thương mại Phú Hải Thành  Tên tiếng Anh COMPANY : PHU HAI THANH TRADING JOINT STOCK  Tên viết tắt : P.S.C  Trụ sở : Số 199 Bạch Đằng, P Thượng Lý, Q Hồng Bàng, Hải Phòng  Điện thoại : 031 3.838.880 Fax: 031 8.8.154 Sơ lược trình hình thành phát triển  Công ty Cổ phần Thương mại Phú Hải Thành tiền thân Cửa hàng kinh doanh dịch vụ ô tô xe máy trực thuộc Công ty Thương mại Dịch vụ & Xuất nhập Hải Phòng (nay Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & Xuất nhập Hải Phòng)  Năm 2007, thực chủ trương Nhà nước đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Cửa hàng kinh doanh dịch vụ ô tô xe máy chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thương mại Hòa Bình (quyết định số 302/QĐ- UBND ngày 25/02/2008 UBND thành phố Hải Phòng)  Ngày 24/03/2008 theo Quyết định số 460/QĐ-UBND việc đổi tên Công ty Cổ phần Thương mại Hòa Bình thành Công ty Cổ phần Thương mại Phú Hải Thành  Công ty Cổ phần Thương mại Phú Hải Thành có vốn điều lệ 4.500.000.000 đồng vốn Nhà nước ban đầu 1.800.000.000 đồng chiếm 40% vốn điều lệ  Cơ cấu cổ đông: Stt Đối tượng sở hữu Đại diện phần vốn Nhà nước: Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ XNK Hải Phòng (Tradimexco) Công ty TNHH may xuất Minh Thành Ông Lê Minh Đằng Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Cổ đông khác Giá trị (VND) Số cổ phần Tỷ lệ/VĐL (%) 1.800.000.0 00 180.000 40,00% 675.000.000 67.500 15,00% 128.520 28,56% 45.000 10,00% 28.980 450.000 6,44% 100% 1.285.200.0 00 450.000.000 289.800.000 4.500.000.0 00 Tổng cộng (Nguồn: BCTC năm 2010 chưa kiểm toán Công ty Cổ phần Thương mại Phú Hải Thành) Ngành nghề kinh doanh Dịch vụ thương mại kinh doanh sắt thép; Kinh doanh ô tô, mô tô; Kinh doanh phụ tùng dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy; Dịch vụ, kinh doanh văn phòng phẩm; Đầu tư xây dựng dân dụng giao thông, nhà ở, kinh doanh nhà; Kinh doanh khách sạn du lịch; Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh sản phẩm khí, điện tử; Kinh doanh vận tải hành khách đường Tình hình tài Công ty  Giá trị TSCĐ theo báo cáo tài thời điểm 31/12/2010 Đơn vị: VND Khoản mục Nguyên giá Giá trị lại GTCL/NG I Tài sản cố định hữu hình 1.683.819.587 1.016.429.112 63,36% Nhà cửa, vật kiến trúc 1.394.759.328 896.367.051 64,27% 78.885.714 47.837.397 60,64% Máy móc thiết bị 56.645.455 23.568.506 41,60% 153.529.090 48.656.158 31,69% II Tài sản cố định vô hình 3.010.000.000 2.595.742.427 86,23% Giá trị lợi vị trí địa lý 3.000.000.000 2.590.909.104 86,36% 10.000.000 4.833.323 48,33% 4.693.819.587 3.612.171.593 76,95% Phương tiện vận tải Thiết bị dụng cụ quản lý Phần mềm kế toán Fast Cộng (Nguồn: BCTC 2010 chưa kiểm toán Công ty Cổ phần Thương mại Phú Hải Thành)  Tình hình sử dụng đất đai, nhà xưởng Tình hình thuê sử dụng đất Công ty Cổ phần Thương mại Phú Hải Thành sau: Lô đất số 199 đường Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng (trụ sở Công ty) có tổng diện tích 876,9 m theo hợp đồng thuê đất số 10/HD-TĐ ngày 22/03/2000 UBND thành phố Hải Phòng Công ty Thương mại Dịch vụ & Xuất nhập Hải Phòng (Tradimexco) việc cho Tradimexco thuê dài hạn 50 năm hết hạn năm 2043 Hiện hợp đồng thuê đất đứng tên Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ & Xuất nhập Hải Phòng (Tradimexco), dự kiến thời gian tới hợp đồng thuê chuyển tên đơn vị thuê Công ty cổ phần Thương mại Phú Hải Thành  K ết hoạt động kinh doanh Đơn vị: VND Stt Chỉ tiêu Doanh thu Năm 2009 Năm 2010 111.058.705.0 125.646.055.8 Tăng trưởng 2010/2009 (%) 13,13% BH&CCDV 80 14 Vốn chủ sở hữu 4.500.000.00 4.500.000.00 - Lợi nhuận trước thuế 678.628.885 822.278.679 21,16% Lợi nhuận sau thuế 559.868.831 616.709.009 10,15% LNST chưa phân phối 546.119.903 604.709.009 10,72% Tỷ suất LNST/Vốn CSH 12,13% 13,43% 10,71% Thuế thu nhập nộp ngân sách 118.760.054 205.569.670 73,09% Nợ phải trả 7.066.019.24 7.570.861.71 7,14% Nợ phải thu 212.334.722 1.067.625.78 402,8% (Nguồn: BCTC năm 2010 chưa kiểm toán Công ty Cổ phần Thương mại Phú Hải Thành) Lực lượng lao động trình độ lao động Tổng số lao động thời điểm Công ty 51 người,  Phân theo trình độ lao động Tốt nghiệp đại học đại học : 15 người Tốt nghiệp cao đẳng trung cấp : 12 người Công nhân kỹ thuât, Lao động phổ thông : 14 người  Phân theo hợp đồng lao động Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 36 người Hợp đồng lao động có xác định thời hạn : 05 người Cơ cấu tổ chức máy Công ty Cổ phần Thương mại Phú Hải Thành tổ chức hoạt động tuân thủ theo:  Luật Doanh nghiệp 2005  Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát (3 người) Hội đồng quản trị ( người) Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phòng tổ chức hành (5 người) Phòng tài kế toán (4 người) Bộ phận dịch vụ (9 người) Bộ phận kỹ thuật (9 người) Bộ phận bảo hành (12 người) Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát:  Stt Bộ phận bán hàng (6 người) Hội đồng quản trị Họ tên Chức vụ Lê Minh Đằng Trần Minh Đông Thành viên Trần Quang Việt Thành viên  Chủ tịch HĐQT Ban Tổng giám đốc Stt Họ tên Chức vụ Lê Minh Đằng Trần Minh Đông Phó Tổng Giám đốc Trần Quang Việt Phó Tổng Giám đốc  Tổng Giám đốc Ban kiểm soát Stt Họ tên Chức vụ Đỗ Thị Hội Trưởng ban Vũ Hồng Dương Thành viên Đỗ Văn Thành Thành viên Do qui mô doanh nghiệp nhỏ, thành viên HĐQT đồng thời thành viên ban TGĐ 10 PHẦN III: NHỮNG TỒN TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PSC Kể từ ngày cổ phần hoá đến nay, nhìn chung hoạt động kinh doanh PSC có nhiều tích cực, kinh doanh có hiệu quả, công tác quản trị nâng cao Tuy nhiên, sau năm hoạt động mô hình công ty cổ phần, PSC bộc lộ mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục sau: Bộ máy kinh doanh cồng kềnh, chưa tinh gọn Được hình thành sở cửa hàng kinh doanh xe máy Tradimexco, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nên số lượng nhân đông, chất lượng chưa cao, máy cồng kềnh hoạt động hiệu quả, chưa phát huy hết lực thành viên công ty Dựa qui mô nay, PSC cắt giảm 10 nhân viên đảm bảo hoạt động kinh doanh tốt, quĩ lương giảm nhiều thu nhập bình quân người lại tăng lên đáng kể Không chủ động kinh doanh tỷ lệ sở hữu cổ phần nhà nước cao (40%) Sau cổ phần hoá, chuyển đổi mô hình hoạt động, tỷ lệ phần vốn nhà nước Tradimexco đại diện PSC 40% vốn chủ sở hữu Chính với tỷ lệ sở hữu này, Tradimexco không lần phủ số vấn đề hoạt động kinh doanh PSC, bỏ lỡ nhiều hội kinh doanh Đề cử, quí năm 2009, có dấu hiệu xe máy Honda tăng giá cho số dòng xe Spacy, Dream family, Future 11 PSC nhận thấy hội để đầu tư, chủ động làm việc với Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động Tuy nhiên, Tradimexco phủ việc vay vốn tín dụng >>> PSC bỏ hội kinh doanh Chưa xây dựng tầm nhìn chiến lược “Xây dựng để tồn tại” hiệu mà doanh nghiệp phải biết hiểu điều Tuy nhiên PSC, thời điểm chưa kể từ Tổng giám đốc nhân viên nhắc đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty Xây dựng PSC đến đâu phát triển theo mô hình nào? “Giá trị cốt lõi” PSC gì? Toàn thể nhân viên PSC chưa biết làm với mục đích gì? Điều trước tiên thuộc trách nhiệm HĐQT, ban TGĐ Ví dụ Hãng điện tử Sony - Nhật xây dựng mục tiêu năm 1950 là: “Trở thành công ty tiếng việc thay đổi hình ảnh chất lượng hàng hóa Nhật Bản toàn giới” Và người phấn đấu mục tiêu Chưa có kế hoạch kinh doanh để giảm phụ thuộc vào mặt hàng xe máy Honda Kể từ ngày thành lập đến nay, PSC độc canh kinh doanh sản phẩm xe máy hãng Honda, nhu cầu dòng sản phẩm ngày giảm HĐQT, ban TGĐ chưa đưa kế hoạnh kinh doanh nhằm hạn chế phụ thuộc vào Honda Kinh doanh xe máy Honda theo thời vụ, tháng âm, tháng đầu năm sản lượng tiêu thụ giảm, không đủ việc cho nhân viên làm dẫn đến thu nhập người lao động không ổn định Chưa định hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp Do chưa có tầm nhìn mới, toàn thể PSC chưa biết “Giá trị cốt lõi” gì? Hiện tại, chưa nghe nhắc đến cụm từ “Văn hoá doanh nghiệp” định hình, xây dựng phát triển Mọi hoạt động kinh doanh PSC mang tính bột phát 12 ngẫu hứng Ví dụ như: Không biết lý gì? Ban TGĐ định cho anh em nghỉ mát ngày, hoạt động không thường xuyên Nhìn cách tổng thể PSC sắc văn hoá riêng Chưa tổ chức học hỏi, tổ chức kinh doanh đơn Có thể ban TGĐ chưa ý thức việc hướng PSC trở thành tổ chức học hỏi, chưa thấy lợi ích từ việc học hỏi Do chưa gắn kết, lôi thành viên PSC vào việc học tập, tìm kiếm, phát giải vấn đề, vào việc làm cho tổ chức có khả thực nghiệm cách làm mới, để biến đổi, phát triển liên tục cải tiến nhằm thúc đẩy khả tăng trưởng tổ chức, khiến tổ chức đạt mục tiêu cách tốt đẹp PHẦN IV: NHỮNG GIẢI PHÁP: Tinh gọn máy kinh doanh: Mục tiêu giảm từ 51 xuống 41 người, cụ thể; SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MỚI Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát (3 người) Hội đồng quản trị (3 người) Tổng Giám đốc 13 Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phòng tổ chức hành Phòng tài kế toán Phòng kinh doanh Phòng dịch vụ (4 người) (3 người) (7 người) (18 người) Giảm tỷ lệ bán hết phần vốn nhà nước PSC: Phương án hiệu thoái toàn 40% phần vốn nhà nước, mặt nhà nước thu khoản tài không nhỏ, mặt khác PSC chủ động kinh doanh HĐQT, ban TGĐ xây dựng tầm nhìn chiến lược cho PSC: HĐQT, ban TGĐ phải đưa đến toàn nhân viên thông điệp tầm nhìn chiến lược trung dài hạn PSC gì? Cụ thể; + Giai đoạn 2011 - 2012, PSC xác định “giá trị cốt lõi” gì? + Giai đoạn 2011 - 2015, PSC phải trở thành đơn vị dẫn đầu thị phần phân phối sản phẩm xe máy dân dụng địa bàn thành phố Hải phòng Bổ sung phương án kinh doanh nhằm hạn chế phụ thuộc vào Honda: + Xây dựng phương án kinh doanh xe máy Yamaha, Suzuki + Xây dựng phương án kinh doanh xe đạp điện 14 + Đầu tư, khai thác văn phòng cho thuê vị trí tại, số 199 Bạch Đằng, HP Xây dựng văn hoá doanh nghiệp: Toàn thể PSC phải ý thức văn hóa doanh nghiệp định trường tồn doanh nghiệp Nó giúp doanh nghiệp trường tồn vượt xa đời người sáng lập mà tài sản doanh nghiệp Cụ thể hơn, văn hoá doanh nghiệp giúp: giảm xung đột; điều phối kiểm soát; tạo động lực làm việc; tạo lợi cạnh tranh Xây dựng PCS thành tổ chức học hỏi Bắt đầu từ lãnh đạo PSC, ban TGĐ thành viên ý thức tác dụng việc học hỏi Mỗi thành viên, cá nhân người học hỏi để tự trang bị, nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức, qua gắn kết người tìm kiếm thực nghiệm khiến PSC đạt mục tiêu mình, đạt “giá trị cốt lõi” hoạt động kinh doanh PHẦN V: CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIẢI PHÁP CỤ THỂ 15 Sắp xếp tổ chức, tinh gọn máy kinh doanh: Theo mô hình tổ chức trên, PSC tinh giảm 10 người Với qui mô, lực tình hình kinh doanh 41 người đủ khả thực công việc cho 51 người Hướng giải quyết, xử lý 10 lao động dôi dư sau: + Thông báo kế hoạch xếp nhân >>>> thông điệp ban TGĐ đến người để họ thay đổi tư làm việc, có hiệu công việc có ganh đua để lựa chọn + Có lộ trình việc cắt giảm biên chế, để người lao động có thời gian tìm kiếm chuyển đổi công việc + Công bố máy tổ chức sau xếp, đồng thời qui chế tiền lương để tạo động lực khai thác hết khả lao động người lại Tóm lại: Với thu nhập bình quân khoảng triệu đồng/người, với việc giảm 10 lao động, năm PSC tiết kiệm 400 triệu tiền lương PSC dung ½ số tiền để bổ xung vào quĩ lương cho lao động lại tạo niềm tin cho họ vào hiệu việc xếp Giảm tỷ lệ bán hết phần vốn nhà nước PSC: Đề xuất Tradimexco trình uỷ ban nhân dân thành phố Hải phòng lập hồ sơ bán toàn 40% phần vốn nhà nước PSC Hiện nay, Tradimexco thuê đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TSC) xây dựng phương án bán đấu giá cổ phần nhà nước Tradimexco đại diện PSC với giá khởi điểm 18.000 đ/cổ phần Với thiện chí Tradimexco mong muốn chủ động kinh doanh CBCNV PSC việc đấu giá thành công Cơ cấu cổ đông (dự kiến) sau đấu giá là: 16 Xây dựng tầm nhìn chiến lược cho PSC: + Thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để họ khảo sát, tư vấn cho HĐQT ban TGĐ xây dựng tầm nhìn chiến lược cho PSC + Thành lập tiểu ban để kết hợp với đơn vị tư vấn, xác định giá trị cốt lõi PSC gì? Giá trị phải toàn thể PSC thừa nhận kim nam xuyên suốt trình phát triển PSC Có thể phát động thi để thu hút người tham gia đóng góp ý tưởng, qua đánh giá gắn kết thành viên với PSC + Tập trung nguồn lực cho phòng kinh doanh để khai thác, đa dạng chủng loại hàng kinh doanh Yêu cầu Honda hỗ trợ việc đào tạo chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật để cung cấp cho khách hang dịch vụ tốt + Chủ động việc quan hệ với cty sản xuất xe máy khác Suzuki, Yamaha để đa dạng chủng loại, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào Honda Hiện tại, PSC thành công việc làm đại lý theo qui chuẩn YES Yamạha + Thành lập tổ nghiên cứu thị trường xây dựng phương án kinh doanh mặt hàng xe đạp điện Đây mặt hàng chủ lực thay xe máy tương lai không xa Cụ thể, thiết lập xin làm đại lý đơn vị sản xuất xe đạp điện nước, nghiên cứu xe nhập Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Cụ thể qua bước sau; + Đánh giá thực PSC tình trạng nào? 17 + Tìm hiểu môi trường yếu tố ảnh hưởng đến tầm nhìn chiến lược doanh nghiệp tương lai Xem xét có yếu tố làm thay đổi chiến lược doanh nghiệp tương lai + Xác định đâu giá trị cốt lõi làm sở cho thành công Đây bước để xây dựng văn hoá doanh nghiệp Các giá trị cốt lõi phải giá trị không phai nhòa theo thời gian trái tim linh hồn doanh nghiệp + Xây dựng tầm nhìn mà doanh nghiệp vươn tới Tầm nhìn tranh lý tưởng doanh nghiệp tương lai Tầm nhìn định hướng để xây dựng văn hoá doanh nghiệp Có thể doanh nghiệp mà ta mong muốn xây dựng hoàn khác biệt so với doanh nghiệp có + Phổ biến nhu cầu thay đổi, kế hoạch hành động động viên tinh thần, tạo động lực cho thay đổi Sự thay đổi ảnh hưởng đến đời sống nhân viên Họ cần biết thay đổi đem lại điều tốt đẹp cho họ Sự động viên, khuyến khích dễ dàng người biết vai trò đóng góp xây dựng tương lai doanh nghiệp + Thể chế hóa, mô hình hóa củng cố thay đổi văn hóa Các hành vi, định lãnh đạo phải thể mẫu hình cho nhân viên noi theo phù hợp với mô hình văn hoá xây dựng Trong gia đoạn hành vi theo mẫu hình lý tướng cần khuyến khích, động viên Hệ thống khen thưởng phải thiết kế phù hợp với mô hình xây dựng văn hoá doanh nghiệp Xây dựng PCS thành tổ chức học hỏi PSC muốn trở thành tổ chức học hỏi, việc người thực tốt qui trình “5S - KAIZEN” Đây qui trình hiểu Honda đào tạo cho áp dụng thời gian qua Nhưng ý thức tuân thủ người mang tính đối phó thiếu giám sát ban An toàn Các cấp lãnh đạo phải gương mẫu việc thực “5S - KAIZEN”, đầu việc hoc tập để nhân viên noi gương Thường xuyên tổ chức kiện để thành viên PSC tham gia buổi học như; + Tổ chức hoạt động ngoại khoá thường kỳ 18 + Tổ chức buổi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo với nhân viên, nhân viên với nhân viên để tạo động lực cho người tham gia + Kích lệ, động viên người khai thác kiến thức từ công nghệ thong tin, internet + Tổ chức hội thảom hội nghị khách hàng để nhân viên có hội giao lưu chia sẻ trao đổi kinh nghiệm PHẦN IV: ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ: Là thành viên PSC, với suy nghĩ: Sự thịnh vượng gia đình gắn liền với phát triển PSC nên có số đề xuất với HĐQT, ban TGĐ sau: + Làm thủ tục chuyển đổi bên thuê đất số 166 Bạch Đằng từ Tradixeco sang PSC + Xem xét cách nghiêm túc giải pháp dựa tồn mà nêu phần 19 + Tạo hội để thành viên khác giống chia sẻ, đóng góp ý kiến vào hoạt động kinh doanh PSC + Quan tâm việc tăng quĩ hoạt động Công đoàn PSC, cầu nối người lao động với người sử dụng lao động Trân trọng 20 ... ban Vũ Hồng Dương Thành vi n Đỗ Văn Thành Thành vi n Do qui mô doanh nghiệp nhỏ, thành vi n HĐQT đồng thời thành vi n ban TGĐ 10 PHẦN III: NHỮNG TỒN TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PSC Kể từ... tim linh hồn doanh nghiệp + Xây dựng tầm nhìn mà doanh nghiệp vươn tới Tầm nhìn tranh lý tưởng doanh nghiệp tương lai Tầm nhìn định hướng để xây dựng văn hoá doanh nghiệp Có thể doanh nghiệp mà... đời người sáng lập mà tài sản doanh nghiệp Cụ thể hơn, văn hoá doanh nghiệp giúp: giảm xung đột; điều phối kiểm soát; tạo động lực làm vi c; tạo lợi cạnh tranh Xây dựng PCS thành tổ chức học hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: bài kiểm tra hành vi tổ chức về phát triển dự án đổi mới văn hóa doanh nghiệp , bài kiểm tra hành vi tổ chức về phát triển dự án đổi mới văn hóa doanh nghiệp , bài kiểm tra hành vi tổ chức về phát triển dự án đổi mới văn hóa doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay