Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

21 212 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 16:56

Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ((( BÀI TẬP NHÓM HỌC PHẦN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đề bài: QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS Trần Văn Lực Nhóm Lí 3B Huế QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI I – Thời kỳ trước đổi Chủ trương Đảng giải vấn đề xã hội Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội a Giai đoạn 1945-1954 - Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm thực nhiệm vụ kháng chiến , kiến quốc ,chính sách xã hội Đảng nhằm thực mục tiêu làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc , làm cho dân có chỗ , làm cho dân học hành Tiếp sau làm cho người nghèo đủ ăn , người đủ ăn giàu , người giàu giàu thêm Chủ trương nhanh chóng vào sống đạt hiệu thiết thực - Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có chủ trương hướng dẫn để tầng lớp nhân dân chủ động tự tổ chức giải vấn đề xã hội : sách gia tăng sản xuất, chủ trương tiết kiệm , đồng cam cộ.ng khổ; khuyến khích tự sản xuất; kinh doanh thực sách điều hòa lợi ích chủ thợ … chẳng hạn như: hũ gạo cứu đói , nhường cơm sẻ áo … b Giai đoạn 1955- 1975 Các vấn đề xã hội giải mô hình CNXH kiểu cũ ( kế hoạch hóa tập trung ) hoàn cảnh có chiến tranh - Chế độ phân phối ( phân phối cho sản xuất : phân chia yếu tố sản xuất cho ngành sản xuất phân chia cho tiêu dùng : phân chia sản phẩm cho cá nhân tiêu dùng ) thực chất theo chủ nghĩa bình quân , cào - Nhà nước tập thể đáp ứng nhu cầu xã hội thiết yếu chế độ bao cấp tràn lan dựa vào viện trợ từ bên Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội Nhận xét: Trong chiến tranh Đảng Nhà nước có đường lối phù hợp nên huy động sức mạnh toàn dân tộc vùng lên đánh bại kẻ thù xâm lược thống Tổ quốc, nước lên CNXH c Giai đoạn 1975- 1985 Các vấn đề xã hội giải theo chế kế hoạch hóa tập trung , quan liêu , hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế , xã hội Nghiêm trọng, nguồn viện trợ giảm dần , bị bao vây, cô lập cấm vận Nhận xét: Trong hòa bình, Đảng Nhà nước quan tâm đến vấn đề XH, KT,VH nhằm nâng cao đời sống nhân dân vật chất lẫn tinh thần Đánh giá việc thực hiên đường lối a Thành tựu: Chính sách xã hội năm kháng chiến , kiến quốc , tiếp sau thời bao cấp suốt 30 năm bảo đảm ổn định xã hội đạt nhiều thành tựu phát triển đáng tự hào số lĩnh vực : văn hóa, giáo dục , y tế, lối sống, đạo đức , kỉ cương an ninh xã hội , hoàn thành nghĩa vụ hậu phương lớn tiền tuyến lớn b Ý nghĩa Những thành tựu nói lên chất tốt đẹp chế độ lãnh đạo đắn Đảng giải vấn đề xã hội điều kiện chiến tranh kéo dài, kinh tế chậm phát triển c Hạn chế - Trong xã hội hình thành tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước tập thể cách giải vấn đề xã hội - Chế độ phân phối thực tế bình quân cao không khuyến khích đơn vị cá nhân làm tốt, làm giỏi - Đã hình thành xã hội đóng, ổn định động, chậm phát triển nhiều mặt Trước đổi mới, việc thủ tiêu hình thức sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất, xác lập chế độ công hữu cách nóng vội kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất, đẩy kinh tế vào khủng hoảng, từ không đủ điều kiện để giải vấn đề xã hội; Cơ chế “bao cấp” không huy động nguồn lực xã hội (ngoài Nhà nước) để giải vấn đề xã Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội hội; Việc thiết lập hệ thống “Thị trường có tổ chức”, phân phối kết sản xuất theo biện pháp hành chính, tạo bất bình đẳng lợi ích người lao động, tạo kẽ hở để tầng lớp đặc quyền kiếm lợi bất chính; Việc thực phương thức phân phối “bình quân chủ nghĩa” tách rời lao động với kết lao động, nảy sinh lười biếng, ỷ lại, làm suy giảm tích cực sáng tạo nguồn nhân lực Đó nhóm nguyên nhân dẫn đến tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội thời kỳ trước đổi d.Nguyên nhân: - Đặt chưa tầm sách xã hội quan hệ với sách kinh tế, trị - Đồng thời lại áp dụng trì lâu chế quản lý kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp II- Trong thời kì đổi 1.Quá trình đổi nhận thức giải vấn đề xã hội * Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng (12/1986) lần nâng vấn đề xã hội lên tầm "Chính sách xã hội", đặt rõ tầm quan trọng sách xã hội sách kinh tế sách lĩnh vực khác Đại hội cho rằng: “ Trình độ phát triển kinh tế điều kiện vật chất để thực sách xã hội, mục tiêu xã hội lại mục đích hoạt động kinh tế.’’ Ngay khuôn khổ hoạt động kinh tế , sách xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến suất lao động , chất lượng sản phẩm - Đây đổi tư giải vấn đề xã hội đặt tổng thể đường lối phát triển đất nước, đặc biệt giải mối quan hệ sách kinh tế với sách xã hội Do , cần có sách xã hội , lâu dài , phù hợp với yêu cầu khả chặng đường thời kì độ Có thể kể đến : - Phấn đấu hạ tỷ lệ phát triển dân số -Đảm bảo việc làm cho người lao động nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng đầu Nhà nước cố gắng tạo thêm việc làm có sách để người lao động tự tạo việc làm -Ban hành thực Luật lao động -Chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khoẻ nhân dân Từng bước xây dựng sách bảo trợ xã hội XHCN toàn dân, theo phương châm “nhà nước nhân dân làm Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội Xoá bỏ quan liêu bao cấp không với lĩnh vực đời sống mà với lĩnh vực sản xuất, phân phối nguồn lực, trao quyền tự chủ cho xí nghiệp quốc doanh hạch toán kinh doanh, khắc phục tình trạng “lãi giả - lỗ thật” * Tại đại hội lần thứ VII (24-27/6/1991) Đảng ta thức khẳng định số quan điểm đạo việc phát triển hài hòa giưũa tăng trưởng kinh tế giải vấn đề xã hội Cụ thể : Mục tiêu sách xã hội thống với mục tiêu phát triển kinh tế chỗ nhằm phát huy sức mạnh nhân tố người Phát triển kinh tế sở tiền đề để thực sách xã hội, đồng thời thực tốt sách xã hội động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Có thể kể đến như: việc chuyển đổi kinh tế sang chế mới, như: xác lập nguyên tắc chi trả tiền lương, tiền công theo kết lao động chủ yếu; xây dựng quỹ bảo hiểm xã hội chung người lao động thuộc thành phần kinh tế; xác định giải việc làm trách nhiệm ngành, cấp, thành phần kinh tế * Đại hội lần thứ VIII Đảng (6/1996) chủ trương hệ thống sách xã hội phải hoạch định theo quan điểm sau: + Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến công xã hội bước suốt trình phát triển + Công xã hội phải thể khâu phân phối hợp lý tư liệu sản xuất lẫn khâu phân phối kết sản xuất , việc tạo điều kiện cho người có hội phát triển sử dụng tốt lực + Khuyến khích làm giàu hợp pháp đôi với tích cực xoá đói , giảm nghèo + Các vấn đề sách xã hội giải theo tinh thần xã hội hoá.tốt Phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc uống nước nhớ nguồn , đền ơn đáp nghĩa , nhân hậu , thủy chung * Đại hội lần thứ IX Đảng (4/2001): + Chủ trương sách xã hội phải hướng vào phát triển làm lành mạnh hoá xã hội Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội + Thực công phân phối, tạo động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất + Tăng suất lao động xã hội, thực bình đẳng quan hệ xã hội Coi trọng công hưởng thụ dịch vụ xã hội, đặc biệt công thụ hưởng dịch vụ giáo dục chăm sóc y tế + Khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp, động viên toàn xã hội tham gia giải vấn đề xã hội * Đại hội lần thứ X Đảng (4/2006): khẳng định thành tựu đạt bản, đồng thời rõ hạn chế việc tổ chức thực số sách xã hội như: Kết xoá đói giảm nghèo chưa thật vững chắc, nguy tái nghèo lớn; khoảng cách chênh lệch thu nhập, mức sống tầng lớp nhân dân, vùng có xu hướng doãng ra; nhu cầu việc làm thành thị nông thôn chưa đáp ứng tốt; tội phạm tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng Để khắc phục tình trạng trên, Đại hội X đề chủ trương “Thực tiến công xã hội buớc sách phát triển” Những vấn đề xã hội Đại hội Đảng lần thứ X nhận thức giải toàn diện góc độ mục tiêu hệ thống giải pháp tổng thể sách phát triển, mà người thực trung tâm, động lực mục tiêu phát triển xã hội bền vững *Đai hội lần thứ XI(12-19/1/2011) Đại hội nhận xét đánh giá công tác thực sau đại hội X tiếp tục nhấn mạnh quan điểm:” Mở rộng nhân chủ, phát huy tối đa nhân tố người, coi người chủ thể, nguồn lực chủ yếu mục tiêu phát triển” Nhìn tổng thể, kể từ năm 1986 đến nay, tư Đảng Cộng sản Việt Nam giải vấn đề xã hội có bước phát triển mới: Từ chỗ không đặt tầm quan trọng sách xã hội mối quan hệ tương tác với sách kinh tế đến thống sách kinh tế với sách xã hội; Tăng trưởng kinh tế đôi với bảo đảm tiến công xã hội bước phát Từ chỗ Nhà nước bao cấp toàn việc giải việc làm chuyển trọng tâm sang thiết lập chế, sách để thành phần kinh tế người lao động tham gia tạo việc làm Từ chỗ không chấp nhận có phân hoá giàu - nghèo đến khuyến khích người làm giàu hợp pháp đôi với tích cực xoá đói, giảm nghèo, coi việc phận dân cư giàu trước cần thiết cho phát triển Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội Quan điểm giải vấn đề xã hội: Một là, kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội - Kết hợp phát triển kinh tế phải tính đến mục tiêu phát triển lĩnh vực xã hội có lien quan trực tiếp - Mục tiêu phát triển kinh tế phải tính đến tác động hệ xã hội xảy để chủ động xử lí - Phải tạo thống đồng sách kinh tế sách xã hội - Sự kết hợp hai mực tiêu phải quán triệt tất cấp, ngành, địa phương, đơn vị kinh tế sở Hai là, xây dựng hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công xã hội bước sách phát triển - Trong bước sách phát triển cần đặt rõ xử lí hợp lí viiệc gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến công xã hội - Nhiệm vụ gắn kết không dừng lại hiệu, lời khuyến nghị mà phải phát chế hóa thành thể chế có tính cưỡng chế, buộc chủ thể phải thi hành - Các quan, nhà hoạch định sách quốc phải quán triệt quan điểm phát triển bền vững, phát triển” sạch”, phát triển hài hòa, không chạy theo số lượng, phát triển giá Ba là, sách xã hội thực sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến hưởng thụ - Chính sách xã hội có vị trí vai trò độc lập tuơng đối so với kinh tế, tách rời trình độ phát triển kinh tế, dựa vào viện trợ thời bao cấp - Trong sách xã hội, phải gắn bó quyền lợi nghĩa vụ, cống hiến hưởng thụ Đó yêu cầu công xã hội tiến xã hội; xóa bỏ quan điểm bao cấp, cào bằng; chấm dứt chế xin cho sách xã hội Bốn là, coi trọng tiêu GDP bình quân đầu người gắn với tiêu phát triển người HDI tiêu phát triển lĩnh vực xã hội Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội Tiến xã hội thể tập trung phát triển nhân tố người Liên hợp quốc dùng khái niệm số phát triển người (HDI- Human Development Isue) làm tiêu đánh giá tiến phát triển quốc gia Chỉ số HDI xây dựng với tiêu bản: + Tuổi thọ bình quân, số năm sống bình quân người dân quốc gia từ lúc sinh đến lúc chết + Thành tựu giáo dục, tính trình độ học vấn người dân số năm học bình quân người dân tính từ tuổi học (mặt dân trí) + Mức thu nhập bình quân đầu người (GDP) HDI tiêu tổng hợp quan trọng đánh giá tiến xã hội Quan điểm khẳng định mục tiêu cuối cao phát triển người, xã hội dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước lên chủ nghĩa xã hội Chủ trương giải vấn đề xã hội Một là, khuyến khích người dân làm giàu theo pháp luật, thực có hiệu mục tiêu xoá đói giảm nghèo -Tạo hội, điều kiện cho người tiếp cận bình đẳng nguồn lực phát triển + NHCSXH thực cho vay đối tượng sau: cho vay giải việc làm, hộ nghèo, sinh viên – học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người diện sách xuất lao động - Tạo động lực làm giàu đông đảo dân cư tài năng, sáng tạo thân, khuôn khổ pháp luật đạo đức cho phép: + Chính sách tài khuyến khích hộ dân cư, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh làm giàu cho đất nước + Tăng cường quản lý nguồn thu, cải cách hành chính, đẩy mạnh công khai tài phát huy dân chủ sở + Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; phân cấp ngân sách, tăng quyền chủ động quyền địa phương Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội - Xây dựng thực có kết cao chương trình xóa đói giảm nghèo; đề phòng tái đói, tái nghèo nâng cao dần chuẩn đói nghèo mức sống tăng, tạo điều kiện người thoát nghèo vươn lên làm giàu: “Bằng nguồn lực Nhà nước toàn xã hội, tăng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cho vay vốn, trợ giúp đào tạo nghề, cung cấp thông tin, chuyển giao công nghệ giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm vùng nghèo, xã nghèo, nhóm dân cư nghèo” H Chính sách người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số: + Chính sách Thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo; thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo; quan tâm đến người lao động nghèo trình chuyển đổi DNNN thành công ti cổ phần; Thành lập Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu XĐGN; thành lập Ban đạo thực chương trình phát triển kinh tế – xã hội xã đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu, vùng xa Các sách xóa đói giảm nghèo áp dụng cho vùng sâu, vùng xa, vùng đăc biệt khó khăn… Chính sách 134: Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn mà Chính phủ Việt Nam áp dụng từ năm 2004 nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ xóa nghèo cho hộ dân tộc thiểu số Việt Nam Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội Chính sách 135: Chương trình phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền Có nhiều biện pháp thực chương trình này, bao gồm đầu tư ạt nhà nước, dự án nhà nước nhân dân làm (nhà nước nhân dân chịu kinh phí, thi công), miễn giảm thuế, cung cấp miễn phí sách giáo khoa, số báo chí, v.v Hai là, bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu, bình đẳng cho người dân, tạo việc làm thu nhập, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng - Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm đa dạng, Nhà nước ta ban hành: + Sắc lệnh , ấn định điều kiện cho công chức hưu; + Sắc lệnh , ấn định việc cấp hưu bổng cho công chức; + Sắc lệnh, ấn định cụ thể chế độ trợ cấp hưu trí, thai sản, chăm sóc y tế, tai nạn, tiền tuất công chức; + Sắc lệnh ấn định chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất công nhân sản xuất; + Nhiều viện dưỡng lão xây dựng; -Phát triển số lượng chất lượng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: + Thực sách chăm sóc y tế , miễn phí cho trẻ em tuổi, người già neo đơn, người có công với cách mạng + Khuyến khích nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể , bảo hiểm thất nghiệp… +Đảm bảo chăm sóc y tế theo chế độ bắt buộc không công nhân, viên chức nhà nước mà mở rộng người lao động ăn lương Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội + Thực bảo hiểm y tế bắt buộc với học sinh , sinh viên +Bắt đầu thực chủ trương chuyển Bảo hiểm y tế sang quản lý chung với BHXH - Đa dạng hóa, linh hoạt hóa loại hình cứu trợ xã hội: có khả bảo vệ giúp đỡ thành viên xã hội, nhóm yếu thế, nhóm dễ bị tổn thương, vượt qua khó khăn, rủi ro đời sống - Tạo nhiều việc làm nước đẩy mạnh xuất lao động - Đổi sách tiền lương: Thứ nhất, năm, số tăng trưởng kinh tế đất nước, thị trường lao động để điều chỉnh mức lương tối thiểu chung cho hợp lý Thứ hai, tiếp tục mở rộng quan hệ tiền lương (tối thiểu - trung bình - tối đa) nhằm khắc phục trạng bình quân chi trả lương, đặc biệt khắc phục triệt để tính bình quân (cào bằng) chi trả lương Thứ ba, cải cách tiền lương phải gắn với cải cách hành (tinh giản biên chế, thu gọn tổ chức, máy); nâng cao lực cán bộ, công chức người lao động hưởng lương Thứ tư, tạo nguồn: Bên cạnh giải pháp (tiết kiệm chi 10%; sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương để chi lương; tách khu vực nghiệp công Nhóm Lí 3B 10 Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội khỏi đối tượng cán bộ, công chức ) cần cấu lại chi thường xuyên chi đầu tư phát triển Luật Ngân sách -Phân phối thu nhập xã hội công bằng, hợp lí (Hướng tới Làm theo lực, hưởng theo lao động) Ba là, phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu -Củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở: + Nâng cao lực bệnh viện y tế tuyến huyện tuyến tỉnh, đại hóa số bệnh viện đầu ngành +Tăng đầu tư nhà nước đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa hoạt độg y tế + Nâng cao y đức, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực hoạt động khám chữa bệnh - Chăm sóc y tế: chăm sóc y tế tốt đối tượng sách: + Bảo đảm người có BHYT khám chữa bệnh thuận lợi, người dân có nhu cầu khả đáp ứng nhu cầu y tế chất lượng chất lượng cao + Thực chăm sóc y tế miễn phí tức toàn nhà nước đài thọ (cung cấp dịch vụ khám, điều trị, tiền thuốc men, bồi dưỡng, phí tổn tàu xe lại khám – chữa bệnh, …) Bốn là, xây dựng chiến lược quốc gia nâng cao sức khoẻ cải thiện giống nòi - Phát triển mạnh thể dục thể thao,nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao - Nghiên cứu xây dựng tuyên truyền hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cấu bữa ăn phù hợp với lứa tuổi - Quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khoẻ bà mẹ trẻ em Giảm nhanh tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng dân số + Bảo đảm quyền trẻ em, tạo môi trường lành mạnh cho trẻ em phát triển + Chú trọng bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ngăn chặn đẩy lui nguy xâm hại trẻ em - Đẩy mạnh công tác bảo vệ giống nòi, kiên trì phòng Nhóm Lí 3B 11 Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội chống HIV/ AIDS đa dạng nhiều hình thức: tuyên truyền, mitting, áp phích, tổ chức thi tìm hiểu tệ nạn ma túy, mại dâm,… Năm là, thực tốt sách dân số kế hoạch hoá gia đình - Giảm tốc độ gia tăng dân số, trì mức sinh hợp lí, bảo đảm quy mô cấu dân số hợp lí +Tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ,giáo dục nâng cao nhận thức huy động tham gia toàn xã hội vào công tác dân số kế hoạch hóa gia đình:chính sách tuyên truyền gia đình có từ đến hai .-Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc; bảo đảm bình đẳng giới; chống nạn bạo hành quan hệ gia đình Nhóm Lí 3B 12 Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội h Chính sách bình đẳng giới h Nạn bạo hành gia đình Sáu là, trọng sách ưu đãi xã hội - Thực tốt sách xã hội người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, gồm có : + Chính sách ưu đãi thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến đẻ họ bị nhiễm chất độc da cam + Chính sách ưu đãi gia đình liệt sỹ, gia đình có công giúp đỡ Cách mạng + Luôn quan tâm thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình liệt sĩ, … + Sắc lệnh 20/SL ban hành sách thương binh, gia đình liệt sĩ qui định khoản BHXH đặc biệt như: hưu bổng, thương tật, tử tuất + Sắc lệnh 77/SL có sách bảo đảm cho công nhân viên ngành quân giới bị thương hưởng quyền lợi giống quân nhân quyền lợi ưu tiên thương binh + Qui định chế độ trợ cấp thương tật, chế độ thương binh trại, chế độ miễn, giảm tiền tàu xe, ưu tiên xếp việc làm, xác định khái niệm “liệt sĩ”thay cho “tử sĩ”, trợ cấp tử tuất cho gia đình liệt sĩ, sách trợ giúp thương binh, gia đình liệt sĩ hoạt động hợp tác xã nông nghiệp + công việc xác định liệt sỹ, tìm kiếm, qui tập hài cốt, xây dựng nghĩa trang liệt sỹ, xác nhận thương binh, thống sách người có công gia đình có công Nhóm Lí 3B 13 Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội + Qui định danh hiệu danh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng - Vận động toàn dân tham gia hành động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn lão thành cách mạng, người có công với nước, người hưởng sách xã hội + Vào ngày 27/ hàng năm vị lãnh đạo nhà nước thăm hỏi, tặng qùa gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng + Sáng mùng Tết Đoan Ngọ tổ chức lễ chào cờ, thắp hương nghĩa trang liệt sĩ + Nhận trợ cấp thường xuyên không thường xuyên +Giải dứt điểm tồn đọng sách người có công Tạo điều kiện, khuyết khích người gia đình có công tích cực tham giai phát triển kinh tế Nhóm Lí 3B 14 Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội - Chăm sóc người già, người già neo đơn không nơi nương tựa +Ban hành sách người cao tuổi (Pháp lệnh người cao tuổi); + Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cụ già vào dịp lễ, xây nhà tình nghĩa, tổ chức mừng thọ cụ + Nhận trợ cấp thường xuyên - Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi +Chính sách người tàn tật: Ban hành pháp lệnh người tàn tật, Khuyến khích thành lập hỗ trợ Hội bảo trợ người tàn tật (Hội người mù,…); +Chính sách nạn nhân chất độc da cam: Thành lập qũi bảo trợ nạn nhân chất độc da cam,… Bảy là, đổi chế quản lý phương thức cung ứng dịch vụ công cộng Tám là, đấu tranh phòng chống có hiệu tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông - Đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, đề cao vai trò giáo dục gia đình thiếu niên tác hại ma túy, tệ nạn xã hội Nhóm Lí 3B 15 Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội + Đấu tranh liệt với việc buôn bán, sử dụng ma túy + Đề cao trách nhiệm gia đình, đoàn thể, quyền quản lí, tạo việc làm cho đối tượng sau cai nghiện - Nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời xử lí nghiêm vi phạm luật giao thông - Tăng cường hạ tầng kĩ thuật, phương tiện giao thông công cộng , lực tổ chức giao thông quản lý chất luợng phuơng tiện giao thông để giảm tới mức thấp tai nạn giao Mục tiêu chủ yếu phát triển xã hội đề cập Đại hội Đảng XI “Đến năm 2020, số phát triển người (HDI) đạt nhóm trung bình cao giới; tốc độ tăng dân số ổn định mức khoảng 1%; tuổi thọ bình quân đạt 75; đạt bác sĩ 26 giường bệnh vạn dân; thực BHYT toàn dân; lao động qua đào tạo đạt 70%, đào tạo nghề chiếm 55% tổng lao động xã hội; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5-2%; phúc lợi xá hội, an ninh xã hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng bảo đảm Thu nhập thực tế dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với 2010, thu hẹp khoảng cách thu nhập vùng nhóm dân cư Xóa nhà đơn sơ, tỉ lệ nhà kiên cố đạt 70%, bình quân 25 m sàn xây dựng nhà tính người dân” Đánh giá việc thực đường lối: a Kết quả: - Tính động xã hội khác hẳn với thời bao cấp Một xã hội hình thành với người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không chấp nhận đói nghèo, lạc hậu, biết làm giàu, biết cạnh tranh hành động cộng đồng Tổ quốc Nhóm Lí 3B 16 Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội -Đã xuất ngày đông đảo doanh nhân, tiểu chủ, chủ trang trại nhóm xã hội khác phấn đấu nghiệp dân giàu, nước mạnh - Thực công xã hội giáo dục , chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện học hành; có sách trợ cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo b Thành tựu : Từ năm 2005 đến năm 2010, tạo việc làm cho 7,5 triệu lao động; thành phần kinh tế nhà nước thu hút gần 91% lực lượng lao động xã hội tạo 90% việc làm Năm 2005, thất nghiệp thành thị giảm xuống 5,3%; thời gian sử dụng lao động nông thôn đạt 80,6% Năm 2008, bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động bất lợi đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta, theo báo cáo Bộ Lao động - Thương binh, xã hội, năm 2008 toàn ngành giải việc làm cho 1.615 triệu người (đạt 95% kế hoạch); Giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống 4,7% Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 5,7 triệu đồng năm 2005 lên 10 triệu đồng năm 2010, tăng 12,1%/năm số phát triển người nâng lên: tuổi thọ bình quân tăng từ 67 lên 72,8, mục tiêu đến năm 2015 74 tuổi; trình độ học vấn phổ cập xong THCS tiến tới phổ cập THPT; GDP bình quân 1.168 USD/đầu người/năm (năm 2010 ) đưa nước ta bước vào hàng nước phát triển trung bình Công tác xoá đói giảm nghèo đẩy mạnh nhiều hình thức, thu nhiều kết tốt: Đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo 5% (kế hoạch 2,5%, theo chuẩn Việt Nam cho giai đoạn 2010-2015) Vấn đề xoá nghèo năm gần triển khai tích cực theo tiêu chủ yếu xoá đói, giảm nghèo giai đoạn 2010-2015 Công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trọng Hoạt động y tế dự phòng đẩy mạnh Một số dịch bệnh dịch viêm phổi cấp ngăn chặn, khắc phục nhanh Mạng lưới y tế, đặc biệt y tế sở củng cố phát triển; hầu hết xã, phường nước có trạm y tế, 65% trạm có bác sĩ Một số sở y tế chuyên ngành nâng cấp, ứng dụng công nghệ tiên tiến Chế độ khám, chữa bệnh cho người nghèo, khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em tuổi triển khai thực Việc phòng, chống HIV/AIDS đẩy mạnh Tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 33,4% năm 2000 xuống 25% năm 2005 Việc chăm sóc người có công với cách mạng trợ giúp người có đời sống khó khăn trì mở rộng Đi đôi với mở rộng diện hưởng sách trợ giúp Nhà nước, Nhóm Lí 3B 17 Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội phong trào “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, ngành, cấp tổ chức, triển khai kịp thời, có hiệu huy động tham gia đông đảo nhân dân Về bảo hiểm xã hội, theo Báo cáo Chính phủ, năm 2010 2011, số người tham gia bảo hiểm xã hội ngày tăng: Năm 2010 10,7 triệu người, năm 2011 11,7 triệu người (tính đến tháng 10) Công tác bảo hiểm xã hội góp phần ổn định đời sống cho đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm thường xuyên, công nhân lao động ốm đau, thai sản gặp rủi ro Chủ trương, sách bảo hiểm xã hội Đảng Nhà nước thực trở thành điểm tựa tin cậy người lao động xã hội Từ tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước tập thể, trông chờ viện trợ chuyển sang tính động, chủ động tính tích cực xã hội tất tầng lớp dân cư Hành động cộng đồng, Tổ quốc Cách thức quản lý xã hội dân chủ, cởi mở hơn, đề cao pháp luật Chương trình : “Góp đá xây dựng Trường Sa”, “Bình chọn Vịnh Hạ Long trở thành kì quan thiên nhiên giới” quan tâm hưởng ứng toàn dân, Bên cạnh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, xuất ngày đông đảo doanh nhân, tiểu chủ, chủ trang trại nhóm xã hội khác phấn đấu nghiệp "dân giàu, nước mạnh" 10 Đã coi phát triển giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững C Ý nghĩa : Những thành tựu lĩnh vực phát triển xã hội chứng tỏ đưòng lối giải vấn đề xã hội Đảng phát huy tác dụng tích cực thực tiễn vận động Đất nước d Hạn chế nguyên nhân: Áp lực gia tăng dân số lớn Chất lượng dân số thấp cản trở lớn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hội nhập kinh tế quốc tế Vấn đề việc làm xúc nan giải + Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm, từ đầu năm 2010 đến tỷ lệ thất nghiệp lại có xu hướng gia tăng nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh, chí phải đóng cửa bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu Ðặc biệt, nông Nhóm Lí 3B 18 Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội thôn năm gần đây, hàng trăm nghìn hộ nông dân bị thu hồi đất mà việc hỗ trợ đào tạo nghề chưa đáp ứng, nên tình trạng thiếu việc làm nghiêm trọng 2.Sự phân hoá giàu - nghèo bất công xã hội tiếp tục gia tăng đáng lo ngại +Những năm gần tốc độ giảm nghèo có xu hướng chậm lại, tình trạng tái nghèo nhiều, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường bị thiên tai, dịch bệnh 3.Tệ nạn xã hội gia tăng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn kinh tế an sinh xã hội Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng thêm; tài nguyên bị khai thác bừa bãi tàn phá Hệ thống giáo dục, y tế lạc hậu, xuống cấp, có nhiều bất cập; an sinh xã hội chưa bảo đảm - Trong lĩnh vực giáo dục, nội dung chương trình giảng dạy học tập vừa tải vừa lạc hậu; cấu lao động ngành nghề đào tạo chưa hợp lý, thiếu nhiều thợ bậc cao, chuyên gia cán quản lý giỏi +Chất lượng giáo dục đào tạo thấp, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa + Còn chênh lệch rõ điều kiện học tập, sở trường lớp thành thị nông thôn, miền xuôi miền núi Tỷ lệ học sinh em gia đình nghèo cận nghèo học tuổi học lên cấp học cao có xu hướng giảm sút -Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân: mạng lưới y tế mở rộng, trang bị thiếu thốn, phân bố chưa hợp lý, chưa thuận tiện cho dân Cơ chế sách bảo hiểm y tế, thu viện phí khám, chữa bệnh cho người nghèo không bất cập Cùng đó, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp  Nguyên nhân chủ yếu hạn chế nêu là: - Tăng trưởng kinh tế tách rời mục tiêu sách xã hội, chạy theo lượng ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển bền vững xã hội - Quản lý xã hội nhiều bất cập, không theo kịp phát triển kinh tế - xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO 1, Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam Nhóm Lí 3B 19 Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Ban đạo tổng kết lý luận: Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi (1986-2006) Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam, NXB Chính Trị Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam, Trần Văn Lực-Trần Như Hiền Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội, ngày 15- 5-2010 10 Trang tin điện tử Nhóm Lí 3B 20 ... tế vào khủng hoảng, từ không đủ điều kiện để giải vấn đề xã hội; Cơ chế “bao cấp” không huy động nguồn lực xã hội (ngoài Nhà nước) để giải vấn đề xã Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải. .. đổi 1 .Quá trình đổi nhận thức giải vấn đề xã hội * Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng (12/1986) lần nâng vấn đề xã hội lên tầm "Chính sách xã hội" , đặt rõ tầm quan trọng sách xã hội sách... hội lần thứ IX Đảng (4/2001): + Chủ trương sách xã hội phải hướng vào phát triển làm lành mạnh hoá xã hội Nhóm Lí 3B Quá trình nhận thức chủ trương giải vấn đề xã hội + Thực công phân phối, tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội, Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội, Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay