Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 9 file word có đáp án chi tiết

165 200 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 16:47

Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 9 năm học 2016_2017 file word có đáp án chi tiết cực hay,là tài liệu cực kì hữu ích giúp các em học sinh tự luyện ở nhà và cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên ôn tốt nghiệp THI MINHHTTP://TAILIEUTOAN.TK/ HA K THI THPT QUC GIA NM THI 2017 MINH HA K THI THPT QUC Mụn: TON Mụn: TON lm s 089 Thi gian bi: 90 phỳt Thi gian lm bi: 90 phỳt Cõu th di õy l th hm s y = x + 3x A y = x 3x + B Cõu Tip tuyn ca th hm s A y = x B y = x 2x C y = x3 + 3x y = 9x + C y = 9x D Cõu Phng trỡnh cỏc ng tim cn ca th hm s A C v x = y=2 v B y = D Cõu Vi cỏc giỏ tr no ca k thỡ phng trỡnh A < k < B Cõu Hm s A m=0 A v x3 3x = k 02 D y = x4 + x2 + (0; 3) v 3x x +1 D t cc i ti x = B không tồn m C v x=2 C Cõu Cỏc khong ng bin ca hm s (; 3) x = k y = x3 3x + mx D ti im cú honh y= x =1 y= m>4 l: ( 3; +) k < (; ) C D y= Cõu Hm s A x4 3x + 2 Ă cú s im cc tr l B C D m Cõu Cỏc giỏ tr ca tham s th hm s thnh nh ca mt tam giỏc vuụng l A m=0 B m>0 C y = x 2(m + 1) x + m m 0; b > ta c: D x = a.b A 1+ x x x + 1+ x B C x + 1+ x D + + x2 Cõu 15: Mnh sai l A.Vi a > thỡ C 3 < a : a = a2 B D y= Cõu 16: Tp xỏc nh ca hm s A ( 0;64 ) U ( 64; + ) B Ă 43+ 2.21 2 =8 log < log log x C l : Ă \ { 64} D Cõu 17: Trong cỏc hm s sau, hm s no nghch bin trờn Ă ? x x A y = x Cõu 18: Cho A m n m + n +1 B y= ữ C x = 1; x = v x = x = 0; x = v x = A m < m B x + < m C Cõu 21: Tng cỏc nghim ca phng trỡnh A.101 mn m+n + 4x D Cõu 20: Giỏ tr m phng trỡnh D Khi ú giỏ tr ca C 4x y = ex log 30 m + n m + n +1 Cõu 19: Nghim ca phng trỡnh A C m = log v n = log B ( 0;+ ) cú nghim l D A(0; m ) B ( m + 1; 2m 1) C ( m + 1; m 1) +) t ; ; ; uuu r u u u r AB = ( m + 1; m 2m 1) AC = ( m + 1; m 2m 1) +) ; uuu ruuur m = 0, m = AB AC = +) Tỡm c +) Chn m = Chn A Cõu D y' = vụ nghim; So sỏnh y(-1) v y(1), kt lun Cõu 10 y'= x2 + 1 Kt lun F ( x) Cõu 11 Tớnh y', lp bng bin thiờn hm Kt lun: x = 20 2x < x < + Chn A log x = 4log a + log3 b = log ( a b ) x = a 4b7 1+ (mg) Chn A x = = x2 5x + = x = x + Cõu 12: Cõu 13: trờn Chn A x x + + x2 1 + x y' = = = x + 1+ x + x2 + x2 x + + x2 ) ( Cõu 14: Cõu 15: Vi a > thỡ a3 : a = a3 Cõu 16: iu kin xỏc nh: = a a2 Chn A vy chn A x > x > log x x 64 Chn A x y =3 = ữ x Cõu 17: Hm s nghch bin trờn Ă Nờn chn A 3 10 = log log 10 = log ( log ) = m n log 30 = 10 log 30 log ( 2.3.5 ) + log + log + m + n log Cõu 18: Cõu 19: t 4x u = 4x 2 x + + 4x +6 x+5 x + > 0; v = x = 42 x + x +5 +3 x + vy chn A +1 >0 u + v = uv + u = x x + S = { 5; 1;1;2} v = x + 6x + = Chn A Cõu 20: t t = 2x > Tỡm m phng trỡnh t 4m ( t 1) = Vỡ t = khụng nghim ỳng nờn PT tng ng: qu: 10 t2 4m = t cú nghim t > Lp BBT hm t2 g ( t) = t cú kt y ' > 0" x ẻ D A Hm s ng bin trờn tng khong xỏc nh, y ' 0" x ẻ D B Hm s ng bin trờn tng khong xỏc nh, y ' < 0" x ẻ Ă C Hm s nghch bin trờn tng khong ca xỏc nh, y ' Ê 0" x ẻ Ă D Hm s nghch bin trờn tng khong ca xỏc nh, y = x3 + 3x2 - 9x + Cõu Hm s ng bin trờn khong no? ( - 3;1) ( - 1;3) A ( - Ơ ;- 1) B C ( 3;+Ơ ) v ( - Ơ ;- 3) ( 1;+Ơ ) D x > sin x Cõu Cho bt ng thc (1) Khng nh no sau õy ỳng? ộ pử ữ x ẻ ờ0; ữ xẻ 2ữ ứ ữ A (1) luụn ỳng B (1) luụn ỳng C (1) luụn ỳng ộ pự x ẻ ờ0; ỳ 2ỳ ỷ x D (1) luụn ỳng xỏc nh, liờn tc trờn - Ơ Ă v cú bng bin thiờn sau: y + Khng nh no sau õy l khng nh ỳng? A Hm s cú ỳng mt cc tr 33 C Hm s cú giỏ tr ln nht bng v giỏ tr nh nht bng Cõu Giỏ tr cc tiu - 33 x=0 x =2 v t cc tiu ti yCT + +Ơ - Ơ - D Hm s t cc i ti +Ơ - y B Hm s cú giỏ tr cc tiu bng ổ pự ỗ 0; ỳ ỗ ỗ ố 2ỳ ỷ ổ pữ ữ xẻ ỗ 0; ỗ ữ ỗ ố 2ữ ứ y = f (x) Cõu Cho hm s v y = x4 - 4x2 + ca hm s l: 151 yCT = B A yCT = C yCT = D yCT = - y = - x3 + 3x2 + 3(m2 - 1)x - 3m2 - m Cõu 7: Cho hm s Tỡm th hm s cú cc i, cc tiu v cỏc im cc tr ca th hm s cỏch u gc ta O m=0 m= A m=0 m=B m= C m= D ộ1;3ự y = x3 - 3x + ỳ ỷ Cõu Giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca hm s trờn on l: 4;0 20;4 20;0 B A 20;- C Cõu Mt cht im chuyn ng theo quy lut D s = 6t2 - t t Tỡnh thi im (giõy) ti ú v m/ s tc ( ) ca chuyn ng t giỏ tr ln nht A 10 (m/s) B 64(m/s) y= Cõu 10 th hm s A Cú tim cn ng l 2x - x +2 x =- C 12(m/s) D 14(m/s) cú: v khụng cú tim cn ngang y =- B Cú tim cn ngang v khụng cú tim cn ng y =- x =2 C Cú tim cn ng l v tim cn ngang y=2 x =- D Cú tim cn ng l v tim cn ngang y= Cõu 11 Cú bao nhiờu tip tuyn vi th hm s x- x +1 Bit tip tuyn song song vi y = 3x - ng thng A B.1 C Cõu 12 Phng trỡnh A 0 sin = mạ ( ) ( A 1- m;- - 2m3 , B 1+ m;- + 2m3 ) +) Hai im cc tr ca th hm s l: OA = OB m = +) O cỏch u A v B ỏp ỏn: D Cõu C Cõu v = s ' = 12t - 3t2 +) Ta cú: v ' = 12- 6t v ' = t = ị v = 12 ỏp ỏn: C Cõu 10 D Cõu 11 B Cõu 12 B Cõu 13 log3 50 = log3 10 + log3 = log3 10 + log3 15 - = a + b- ỏp ỏn: A 5x = 5x = Cõu 14 Phng trỡnh cú nghim ỏp ỏn: A Cõu 15 A Cõu 16 D Cõu 17 A Cõu 18 B Cõu 19 C Cõu 20 A Cõu 21 B x = - log5 100.(0.5) P (t) = 65 Ta cú: Cõu 22: B x=0 Nờ ta cú phng trỡnh: 161 t 5750 = 65 t = 5750 ln 0.65 ; 3574 ln0.5 Cõu23: B e I = ũ ( 1+ ln x) d ( 1+ ln x) = ( 1+ ln x) e = Cõu 24:D Ta cú p I = ũe p sinx d ( sinx) = e sinx Cõu25:C Ta cú 2 =e2 - Cõu 26:B T hỡnh v ta suy honh giao im A, B l nghim ca phng trỡnh: x2 - 4x + = x + x = 0, x = Khi ú : S = ũ ((x + 3) - (x2 - 4x + 3))dx +ũ ((x + 3) - (- x2 + 4x - 3))dx + ũ ((x + 3) - (x2 - 4x + 3))dx = y = x ln x, y = Cõu 27:A Ta cú phng trỡnh honh giao im ca th hai hm s x ln x = x = ( x>0) e V = pũ x2 ln2 xdx Khi ú ỡù u = ln2 x ùớ ị ùù dv = x2dx ùợ t ỡù ùù du = 2ln xdx ùớ x ùù ùù v = x ùợ 162 e ộx3 ự 2p e p ỳ V = pũ x ln xdx = p ờ3 ln xỳ - ũ x ln xdx = (5e - 2) 1 27 ỷ1 e Ta cú : ẻ (P ) Cõu 28:B Ly M(m; m + 2) Ta cú y = 2x ị y(m) = 2m Tip tuyn ti M cú PT:y = 2mx +m2 +2 ổ 1ử 7 ữ S = ũ (- 2mx + m + 2)dx = ỗ + ỗm + ữ ữ ữ 4 ỗ 2ứ ố Din tớch hỡnh thang : ổ 1 7ử ữ m= ị M ỗ ; ữ ỗ ữ ỗ ữ 2 ố 4ứ S t GTNN ị V = a3 Cõu 29:A Cnh ca hỡnh lp phng l a Cõu 30:B Cõu 31:D Cõu 32:D 1 V = SABCD SA = a3 3 1 VS.ABC = SABC SA = a3 ị VS MNP = V 3 V = a3 ị SA = a (SBC) l AH p dng 2prl = a 12 K AH vuụng gúc SB Khi ú khong cỏch t A n 1 a = + ị AH = 2 2 AH SA AB Cõu 33:D ng cao ca hỡnh nún l: Cõu 34:B S1= S ABC h =a hỡnh ch nht cú mt cnh bng ng sinh, mt cnh bng chu S2 = 2prl ị vi ng trũn ỏy nờn S1 =1 S2 163 Cõu 35:C Khi tr cú bỏn kớnh ng trũn ỏy bng 1, ng cao bng V = pr 2h = 2p ị r =a ị V = Cõu 36:A Tõm cu l trung im SC Vi SC= 2a 37 B 38 D 39 A 40 B 41 D 42 A 43 C 44 B HT 164 45 B 46 C 47 A 48 B 49 A pa 50 C 165 ... từ điểm A B C D 10 ĐÁP ÁN CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐÁP ÁN A B C C A B C D B A D A B D C D A B D D B A C C D CÂU 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43... hình chi u A d nên AH ⊥ d ⇒ AH u = (u = (2;1;3) véc tơ phương d) ⇒ H (3;1;4) ⇒ AH (−7;−1;5) Vậy (P): 7(x – 10) + (y – 2) – 5(z + 1) =  7x + y -5z -77 = Đề số 082 ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI THPT. .. = 5  10    100 5  10   5   A B 2 2 2 2  13    521 2  13   3 25   x− ÷ + y+ ÷ +z− ÷ = x− ÷ + y+ ÷ +z− ÷ = 5  10    100 5  10   5   C D Oxyz Câu 49 Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 9 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 9 file word có đáp án chi tiết, Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 9 file word có đáp án chi tiết, Câu 35: Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng , mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho?, Câu 28: Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường (P): y = –x2 +2, y = 0, x = 0, x = 1. Tại điểm M nào trên (P) mà tiếp tuyến tại đó tạo với (H) một hình thang có diện tích nhỏ nhất

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay