Bài thu hoạch học NQTW XII

6 289 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 16:40

Sau khi được học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những vấn đề cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút ra một số vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tiễn của bản thân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân ĐẢNG BỘ XÃ HỮU HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ THÔN HỮU TRUNG Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016 BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG -Họ tên: Đoàn Sáng Đảng viên Chi Thôn Hữu Trung Sau học tập Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII Đảng, thân nhận thức vấn đề từ chuyên đề học tập rút số vấn đề từ Nghị thực tiễn thân trình thực thi nhiệm vụ thân, cụ thể sau: I Nhận thức, tiếp thu thân vấn đề bản, điểm chuyên đề nêu Nghị quyết: Qua nội dung học tập Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, thân tiếp thu nội dung sau: Về kết cấu, Nghị Đại hội XII gồm phần: (1) Tán thành nội dung đánh giá tình hình năm thực Nghị Đại hội XI (2011-2015) phương hướng, nhiệm vụ năm 2016-2020 nêu Báo cáo Chính trị, Báo cáo KT-XH Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI trình Đại hội; (2) Thông qua Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, đạo Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI trình Đại hội XII; (3) Thông qua Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI; đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hành; (4) Thông qua Báo cáo tổng kết thực Nghị T.Ư khoá XI; (5) Thông qua kết bầu Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII; (6) Trách nhiệm lãnh đạo, đạo, triển khai thực (NQ Đại hội XI Đảng có thêm phần: Thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Thông qua dự thảo Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020).Nội dung Văn kiện Đại hội XII xây dựng sở tổng kết sâu sắc lý luận thực tiễn 30 năm đổi mới, có kế thừa, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI, nghị Hội nghị Trung ương nhiệm kỳ đường lối, quan điểm Đảng nhiệm kỳ trước Trong đó, quan điểm bản, tư tưởng đạo, nội dung cốt lõi, vấn đề mới, diện tất lĩnh vực trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng hệ thống trị, cụ thể sau:Về đổi mô hình tăng trưởng hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kế thừa kết đạt nhiệm kỳ Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII có phát triển rõ nét,nêu rõ định hướng giải pháp đổi mô hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng, xác định đặc trưng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam kinh tế thị trường đại hội nhập quốc tế; có quản lý Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" Về lĩnh vực văn hoá – xã hội, Văn kiện đặc biệt trọng nhiệm vụ, giải pháp gắn kết giáo dục, đào tạo khoa học công nghệ với phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hiệu trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, đổi mô hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế, thực đột phá chiến lược Việc xây dựng, phát triển văn hoá người Việt Nam, Văn kiện lựa chọn, định hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhấn mạnh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng người.Thực tiến bộ, công xã hội, đặc biệt bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội thành tựu bật 30 năm đổi mới, Văn kiện xác định điểm nhấn điểm mới, thực hiệu năm tới vấn đề quản lý phát triển xã hội Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh hoạt động đối ngoại, Báo cáo trị Đại hội XII có nêu: “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tình hình mới” Cụm từ "trong tình hình mới" điểm nhấn mạnh Về công tác đối ngoại hội nhập quốc tế, Báo cáo vấn đề cốt lõi phải xác định mục tiêu tối thượng lợi ích quốc gia – dân tộc Trong nhận rõ hợp tác phát triển xu đồng thời không mơ hồ thấy hợp tác chiều Hợp tác đồng thời phải đôi với đấu tranh, cạnh tranh để bảo vệ lợi ích đáng quốc gia; đồng thời đấu tranh, cạnh tranh để hợp tác không dẫn tới đối đầu, bất lợi.Về chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, so với Nghị Đại hội XI, điểm Văn kiện Đại hội XII có nêu: "Phát huy mạnh mẽ nguồn lực, tiềm sáng tạo nhân dân"; "Tôn trọng điểm khác biệt không trái với lợi ích chung quốc gia - dân tộc" Trong định hướng xây dựng giai tầng xã hội, Văn kiện có yêu cầu “tiếp tục hoàn thiện sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp tôn giáo”.Về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực quyền làm chủ nhân dân, số nhiệm vụ, giải pháp mới, Văn kiện bổ sung phương hướng: “Dân chủ phải thực đầy đủ, nghiêm túc tất lĩnh vực đời sống xã hội” “Tập trung xây dựng văn pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ nhân dân” Bổ sung nội dung “giám sát” phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” Về xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền, Văn kiện nêu lên nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới, bật việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Nhà nước theo quy định Hiến pháp năm 2013 Thực thí điểm dân trực tiếp bầu số chức danh sở cấp huyện; mở rộng đối tượng thi tuyển chức danh cán quản lý; hoàn thiện tiêu chí đánh giá chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ; xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu quan hành Về xây dựng Đảng vững mạnh, Báo cáo trị nêu trọng tâm kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực Nghị Trung ương khoá XI Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quan, đơn vị cá nhân cán lãnh đạo, quản lý cấp từ Trung ương đến sở nghiêm túc, tự giác có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm Ngoài ra, phần nhiệm vụ, giải pháp, Văn kiện đề 10 nội dung, tất bổ sung phát triển sở kế thừa từ văn kiện Đại hội khoá trước Những điểm nêu Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước tiến tư lý luận Đảng trở thành định hướng trị quan trọng mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước năm tới Việc làm rõ vấn đề Văn kiện Đại hội XII giúp cán bộ, đảng viên, cán chủ chốt cấp nắm vững bước nội dung Văn kiện, chuẩn bị cho đợt sinh hoạt trị rộng lớn, từ góp phần thực đắn, sáng tạo Nghị Đại hội XII Đảng, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế đơn vị, sớm đưa Nghị Đại hội XII Đảng vào sống Tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo, cầm quyền sức chiến đấu Đảng, xây dựng hệ thống trị vững mạnh Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa Đẩy mạnh toàn diện, đồng công đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng tảng để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa Giữ gìn hoà bình, ổn định để phát triển đất nước Nâng cao vị uy tín Việt Nam khu vực giới Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, đủ lực, phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Xây dựng tổ chức máy toàn hệ thống trị tinh gọn, hoạtđộng hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu 3 Tập trung thực giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động sức cạnh tranh kinh tế Tiếp tục thực có hiệu ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cấu lại tổng thể đồng kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, trọng công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn Chú trọng giải tốt vấn đề cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu bảo đảm an toàn nợ công Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội Mở rộng đưa vào chiều sâu quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượtqua thách thức, thực hiệu hội nhập quốc tế điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị uy tín đất nước trường quốc tế Thu hút, phát huy mạnh mẽ nguồn lực sức sáng tạo nhân dân Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải tốt vấn đề thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội giảm nghèo bền vững Phát huy quyền làm chủ nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh II Những công việc thân cần làm để thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII Đảng đề Về tư tưởng trị: - Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởngHồ Chí Minh - Luôn chấp hành nghiêm chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng thời vận động gia đình người thân thực tốt qui định địa phương nơi cư trú - Nghiêm túc học tập nghiên cứu chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh Phẩm chất đạo đức, lối sống: - Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực Luôn giữ gìn đoàn kết khu dân cư - Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng quần chúng để có đề xuất kịp thờivới lãnh đạo quan III Những kiến nghị, đề xuất: Để tổ chức, thực tốt nội dung Nghị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII Đảng chi thời gian tới, xin đề xuất số nhiệm vụ giải pháp sau: - Một là, thân cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình phê bình, nói đôi với làm, nêu gương đạo đức, lối sống để từ đề hoạt động thực công tác chuyên môn, sách Đảng, Nhà nước có liên quan, ảnh hưởng lớn đến người dân - Hai là, tự phê bình phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành sở tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp Thực nghiêm túc Quy định điều Đảng viên không làm Làm tốt việc kiểm điểm hàng năm để có xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên chi nhằm nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng - Ba là, tôn trọng, lắng nghe giải tâm tư, nguyện vọng cán bộ, viên chức, người lao động quan trọng để tổ chức xem xét cán - Bốn là, thực tốt việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị “tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, gương, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” Thực tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng.Với truyền thống, chất tốt đẹp Đảng, nhân dân, cán bộ, công chức đồng tình, ủng hộ, định thực thắng lợi nghị này, tạo bước chuyển biến công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày sạch, vững mạnh, đưa đất nước thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập phát triển toàn diện đất nước với mục tiêu“Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH Đoàn Sáng ... Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước tiến tư lý luận Đảng trở thành định hướng trị quan trọng mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước năm tới Việc làm rõ vấn đề Văn kiện Đại hội XII giúp cán bộ,... trị rộng lớn, từ góp phần thực đắn, sáng tạo Nghị Đại hội XII Đảng, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế đơn vị, sớm đưa Nghị Đại hội XII Đảng vào sống Tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh,... diện đất nước với mục tiêu“Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH Đoàn Sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch học NQTW XII, Bài thu hoạch học NQTW XII, Bài thu hoạch học NQTW XII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay