BÀI GIẢNG xây DỰNG ĐẢNG về đạo đức

11 1,281 19
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 15:39

Chuyên đề 9 xây dựn Đảng về Đạo đức. Nội dung gồm: I ĐẠO ĐỨC VÀ VAI TRÒ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI: Khái niệm về Đạo đức;Vai trò của đạo đức trong Xã hội; Chức năng của đạo đức trong xã hội. II NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.1 Thực hiện những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng HCM.2 Xây dựng đảng về đạo đức, đảng phải “là đạo đức, là văn minh”; 3 Nội dung xây dựng đảng “là đạo đức, là văn minh”III NHIỆM VỤ CHỦ YẾU XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. (Đại hội XII đã chỉ ra có 4 nhóm nhiệm vụ) CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC I ĐẠO ĐỨC VÀ VAI TRÒ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Khái niệm Đạo đức Những vấn đề chung Hiểu theo nghĩa chung baohình gồm thái ý Đạo đứcĐạo đức thức xã hội, bao gồm nguyên tắc, chuẩn mực thang Ý thức vi đạo đức bậcđạo giáđức trị xã hộiHành thừa nhận toàn quan niệm đạo đức Là biểu ứng xử thực tiễn ý thức đạo đức I ĐẠO ĐỨC VÀ VAI TRÒ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Vai trò đạo đức Xã hội Chi phối đời sống tinh thần xã hội góp phần giữ vững ổn định trị, xã hội - thúc đẩy phát triển KT-XH Chức đạo đức xã hội Chức Giáo dục Chức điều chỉnh Chức phản ánh II- NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ạo đ g n ự d M C y â H x c ng ắ Nói đôi với làm, phải t n tư ê nêu gương đạo đức y t u g o n he g t n i nhữ ức mớ đ Xây phải đôi với chống Tu dưỡng đạo đức suốt đời II- NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Xây dựng đảng đạo đức, đảng phải “là đạo đức, văn minh” Phải kiên định mục tiêu lý tưởng đảng,tuân củathủ cáchtheo mạng, xuất tắc phát từ mục phải nguyên xây Xây dựng đảng đạo đức tư đích cao quý đảng để hy sinh, để dựng đạo đức vàtathực hành đạoích phấn đấu; đảng không cótịch lợi tưởng quán Chủ khácxây lợi ích nhân dân dân, đức, phải đôi với chống, tu HCM từ thành lập Đảng giai cấp công nhân; đảng phấn đấu dưỡng đạo tộc đứcvìsuốt đời độc lập dân tự dân chủ, hạnh phúc nhân dân II- NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Một là: “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt” Nội dung xây dựng đảng “là đạo đức, văn minh” Hai là: Phải thực tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng lấy Chủ Đảng phải Tăng nghĩa đấu tranh cường Ba Lê là: Quan tâm xây dựng rèn luyện đội Mác chống nghiên ngũ cán đảng viên có Đức,cứu, có tàiquán nin, tư tưởng biểumối hiệnquan hệ triệt học BốnHồ là: tăng cường gắn bó Chí minh đảng củavới CN nhân cá dân tập Chủ nhân, nghĩa tảng tư hội, thực Mác Lê Năm là: Đảng phải thường xuyên tự đổi tưởng dụng Nin mới, tự chỉnh đốn đảng III- NHIỆM VỤ CHỦ YẾU XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM; coi công viẹc thường xuyên tổ chức Đảng, cấp quyền, tổ chức trị xã hội, địa phương đơn vị gắn với chống suy thoái tư tưởng trị, đạo đức lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nội Về phong cách tư TưPhong cách HCM tưởng, đạo làđức đặc trưng HCM bật Về phong cách làm việc Về phong cách lãnh đạo Về phong cách diễn đạt Về phong cách ứng xử Về phong cách sinh hoạt III- NHIỆM VỤ CHỦ YẾU XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Kiên đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống hội, thực dụng bè phái, “lợi ích nhóm”, “nói không đôi với làm” cần tập trung vào nhóm giải pháp Về công tác trị tư tưởng, tự phê bình phê bình Nhóm giải pháp chế, sách Nhóm giải pháp kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng phát huy vai trò nhân dân MTTQ đoàn thể III- NHIỆM VỤ CHỦ YẾU XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Xây dựng thực tốt quy định để phát huy vai trò gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách tác phong, lề lối công tác cán bộ, đảng viên cán lãnh đạo quản lý cấp, người đứng đầu quan đơn vị Trung ương ban hành Quy định số 101 QĐ/TW yêu cầu cán đảng viên ĐCSVN phải tích cực học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức HCM, cán có chức vụ cao phải gương mẫu III- NHIỆM VỤ CHỦ YẾU XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Thực nghiêm chế KT- GS, kiểm soát tổ chức Đảng, giám sát phản biện xã hội, MTTQ đoàn thể trị xã hội nhân dân phẩm chất đạo đức lối sống CB, ĐV Nội dung kiểm tra gồm lĩnh vực Việc nghiên cứu quán triệt, xây dựng kế hoạch rèn luyện CB, ĐV tinh thần yêu nước, kiên định mục tiêu ĐLDT gắn liền với CNXH ý thức phục vụ nhân dân việc làm thiết thực tình thương yêu đoàn kết với đ/c, đồng đội , chống chia rẽ, cục Về thực cần, kiệm, liêm chống phô trương hình thức, chống tham nhũng lãng phí Về trách nhiệm tự giác đầu gương mẫu thực chuẩn mực đạo đức đạo đức nghề nghiệp động viên gia đình, giáo dục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống Xin chân thành cảm ơn ! ... gương đạo đức y t u g o n he g t n i nhữ ức mớ đ Xây phải đôi với chống Tu dưỡng đạo đức suốt đời II- NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Xây dựng đảng đạo đức, đảng phải... Ý thức vi đạo đức bậcđạo gi đức trị xã hộiHành thừa nhận toàn quan niệm đạo đức Là biểu ứng xử thực tiễn ý thức đạo đức I ĐẠO ĐỨC VÀ VAI TRÒ ĐẠO ĐỨC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Vai trò đạo đức Xã hội... “là đạo đức, văn minh” Phải kiên định mục tiêu lý tưởng đảng, tuân củathủ cáchtheo mạng, xuất tắc phát từ mục phải nguyên xây Xây dựng đảng đạo đức tư đích cao quý đảng để hy sinh, để dựng đạo đức
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG xây DỰNG ĐẢNG về đạo đức, BÀI GIẢNG xây DỰNG ĐẢNG về đạo đức, BÀI GIẢNG xây DỰNG ĐẢNG về đạo đức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay