atlas kiến trúc – cấu tạo đá biến chất Việt Nam

10 190 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 14:56

Việc nghiên cứu kiến trúc các đá biến chất và phát hiện trong đó các kiến trúc tàn dư, sót hoặc kế thừa có giá trị to lớn để tái lập hiện trạng của các tầng đá ban đầu hay từng loại đá riêng biệt, từ đó cho phép phân tích lịch sử địa chất khu vực và nhận định về đặc điểm cũng như tính liên tục của quá trình hình thành đất đá đạt tới trạng thái hiện tại. Nhận rõ tầm quan trọng đó nên ở các quốc gia có nền khoa học địa chất phát triển như Liên Xô (cũ), Mỹ, Nhật, Canada… đều đã thành lập những atlas kiến trúc cấu tạo các đá nói chung và đá biến chất nói riêng. Một mặt phục vụ công tác nghiên cứu điều tra địa chất, mặt khác nhằm giới thiệu về sự có mặt của các tướng đá biến chất phổ biến ở mỗi quốc gia. Đối với các nhà địa chất Việt Nam, ba tập “Kiến trúc và cấu tạo các đá magma và biến chất” của Iu.Ir.Polovikina (xuất bản bằng tiếng Nga, 1966) được xem như cẩm nang tra cứu của các phòng phân tích thí nghiệm về thạch học, các cán bộ nghiên cứu, các giảng viên và sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng. Tuy nhiên atlas này chỉ đề cập tới các đá phổ biến ở Liên Xô (cũ). Để có một cách nhìn tổng quan về hoạt động biến chất ở Việt Nam và những đá biến chất đặc trưng cho các khu vực, Phòng phân tích Khoáng thạch học được sự ủng hộ của lãnh đạo Viện, các phòng ban chức năng đã mạnh dạn xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học “Thành lập atlas kiến trúc – cấu tạo đá biến chất Việt Nam” thông qua bộ sưu tập mẫu của các tác giả khác nhau ở các khu vực khác nhau trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bộ Tài nguyên môi trờng viện nghiên cứu địa chất khoáng sản -*** atlas kiến trúc cấu tạo đá biến chất Việt nam Viện trởng Viện NC Địa chất Khoáng sản Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển TS Nguyễn Văn Học 6379-2 21/5/2007 Hà Nội, 2006 Bộ Tài nguyên môi trờng viện nghiên cứu địa chất khoáng sản -*** Chủ nhiệm: TS Nguyễn Văn Học Những ngời tham gia: Nguyễn Ngọc Liên, Phạm Bình, Lê Thị Thanh Hơng, Nguyễn Đức Chính Biên tập: TS Nguyễn Văn Học atlas kiến trúc cấu tạo đá biến chất Việt nam Thuộc đề tài: Thành lập atlas kiến trúc - cấu tạo quặng Việt Nam; Biên tập để xuất 04 atlas kiến trúc - cấu tạo đá quặng (magma, biến chất, trầm tích quặng) Hà Nội, 2006 Mc lc Li m u Chng I: Khỏi nim v phõn loi kin trỳc cu to ỏ bin cht I.1 Phõn loi cỏc kin trỳc ỏ bin cht I.1.1 Nhúm cỏc kin trỳc bin tinh I.1.2 Nhúm cỏc kin trỳc c nỏt I.1.3 Nhúm cỏc kin trỳc bin d (tn d) I.1.4 Nhúm kin trỳc trao i thay th I.2 Phõn loi cu to ỏ bin cht I.2.1 Nhúm cu to tn d (sút) I.2.2 Nhúm cu to bin cht I.2.3 Nhúm cu to migmatit Chng II: Cỏc kin trỳc cu to ỏ bin cht Vit Nam II.1 Nhúm ỏ bin cht nhit ng khu vc II.1.1 Tng prenit pumpelyit II.1.2 Tng ỏ phin lc II.1.3 Tng ỏ epidot amphibolit II.1.4 Tng amphibolit II.1.5 Kin trỳc v cu to ca cỏc ỏ thuc tng granulit II.2 Cu to ca nhúm ỏ siờu bin cht (migmatit) II.3 Nhúm ỏ bin cht tip xỳc nhit II.4 Nhúm ỏ bin cht ng lc II.5 Nhúm ỏ bin cht nhit dch trao i Kt lun Bng tra cu Ti liu tham kho Trang 7 9 10 10 11 12 14 16 16 18 27 38 44 50 59 66 71 93 94 95 Li m u Cỏc yu t quan trng nht xỏc nh tờn ỏ l kin trỳc v thnh phn khoỏng vt, hn na hai yu t ú thỡ yu t kin trỳc l quan trng nht (E.S Fedorov, 1896) Vic nghiờn cu kin trỳc cỏc ỏ bin cht v phỏt hin ú cỏc kin trỳc tn d, sút hoc k tha cú giỏ tr to ln tỏi lp hin trng ca cỏc tng ỏ ban u hay tng loi ỏ riờng bit, t ú cho phộp phõn tớch lch s a cht khu vc v nhn nh v c im cng nh tớnh liờn tc ca quỏ trỡnh hỡnh thnh t ỏ t ti trng thỏi hin ti Nhn rừ tm quan trng ú nờn cỏc quc gia cú nn khoa hc a cht phỏt trin nh Liờn Xụ (c), M, Nht, Canada u ó thnh lp nhng atlas kin trỳc - cu to cỏc ỏ núi chung v ỏ bin cht núi riờng Mt mt phc v cụng tỏc nghiờn cu iu tra a cht, mt khỏc nhm gii thiu v s cú mt ca cỏc tng ỏ bin cht ph bin mi quc gia i vi cỏc nh a cht Vit Nam, ba Kin trỳc v cu to cỏc ỏ magma v bin cht ca Iu.Ir.Polovikina (xut bn bng ting Nga, 1966) c xem nh cm nang tra cu ca cỏc phũng phõn tớch thớ nghim v thch hc, cỏc cỏn b nghiờn cu, cỏc ging viờn v sinh viờn cỏc trng i hc v Cao ng Tuy nhiờn atlas ny ch cp ti cỏc ỏ ph bin Liờn Xụ (c) cú mt cỏch nhỡn tng quan v hot ng bin cht Vit Nam v nhng ỏ bin cht c trng cho cỏc khu vc, Phũng phõn tớch Khoỏng thch hc c s ng h ca lónh o Vin, cỏc phũng ban chc nng ó mnh dn xõy dng thuyt minh ti nghiờn cu khoa hc Thnh lp atlas kin trỳc cu to ỏ bin cht Vit Nam thụng qua b su mu ca cỏc tỏc gi khỏc cỏc khu vc khỏc trờn ton lónh th Vit Nam Xut phỏt t tớnh cp thit ca ti, ngy 05 thỏng 12 nm 2003 B Ti nguyờn v Mụi trng (bờn A) ó ký hp ng nghiờn cu khoa hc v cụng ngh s 26 R/H BTNMT vi Vin Nghiờn cu a cht v Khoỏng sn (bờn B), giao cho bờn B thc hin ti Thnh lp atlas kin trỳc cu to ỏ bin cht Vit Nam Ngy 08 thỏng 12 nm 2003, Vin trng Vin nghiờn cu a cht v Khoỏng sn quyt nh phiu giao vic s 111/GV KH giao cho Phũng Phõn tớch Khoỏng thch hc thc hin ti Thnh lp atlas kin trỳc cu to ỏ bin cht Vit Nam TS Nguyn Vn Hc lm ch nhim Nm 2004 ti ó c hi ng nghim thu ca Vin v B ỏnh giỏ rt cao kt qu t c Nm 2005, B Ti Nguyờn v Mụi trng giao cho Vin Nghiờn cu a cht v Khoỏng sn trin khai ti Thnh lp atlas kin trỳc cu to qung Vit Nam; biờn xut bn 04 atlas kin trỳc cu to ỏ v qung (magma, bin cht, trm tớch v qung) TS Nguyn Vn Hc lm ch nhim Trờn c s nhim v c phờ duyt, th tỏc gi ó tin hnh b sung v biờn atlas kin trỳc cu to ỏ bin cht Vit Nam theo nguyờn tc sau: - La chn nhng kin trỳc cu to c trng nht hoc nhng kin trỳc cu to c bit ca cỏc loi ỏ bin cht Vit Nam - Cõn i s lng nh ca cỏc nhúm ỏ - B sung cỏc nh kin trỳc hoc cu to cũn thiu, chn lc cỏc nh p Sp xp, dn dng b cc atlas theo trt t hp lý v khoa hc - Hiu chnh ni dung din gii i kốm theo trt t: a tờn kin trỳc (hoc cu to) lờn u, tip theo l tờn gi ỏ, mụ t tt c im ca cỏc khoỏng vt cú mt ỏ; tip theo l s hiu mu, ni ly mu, ch chp nh, ngi su mu v ngi chp nh - Cỏc khoỏng vt cú nh u c kốm theo ch vit tt th hin tờn khoỏng vt - Cỏc kin trỳc v cu to c mụ t theo trt t cỏc nhúm ỏ: Nhúm bin cht nhit ng khu vc, nhúm ỏ siờu bin cht, nhúm bin cht nhit tip xỳc, nhúm bin cht ng lc, nhúm bin cht nhit dch v trao i Ni dung atlas gm cú hai chng: Chng I: Khỏi nim v phõn loi kin trỳc v cu to ỏ bin cht Trong phn ny cp ti khỏi nờm v kin trỳc v cu to ỏ bin cht Chng II: Cỏc kin trỳc cu to ỏ bin cht Vit Nam Phõn loi cỏc ỏ bin cht l mt ln m hin trờn Th gii cha cú s phõn chia thng nht v cỏc quỏ trỡnh bin cht v cỏc ỏ bin cht Da trờn s chim u th ca yu t ny hay yu t khỏc v b su mu hin cú Vit Nam, cỏc kin trỳc v cu to c chỳng tụi xp vo nm nhúm bin cht chớnh Atlas c trỡnh by 95 trang gm 131 nh minh cho cỏc kiu kin trỳc, cu to cỏc loi ỏ ph bin Vit Nam v din gii kốm theo Nghiờn cu thch hc ỏ bin cht l mt lnh vc khú v phc nờn quỏ trỡnh trin khai ti chỳng tụi ó tranh th s gúp ý, cng tỏc vi cỏc nh khoa hc v ngoi Vin b sung v lý lun cng nh mu vt cho b su thờm phong phỳ c bit quỏ trỡnh thnh lp Atlas, th tỏc gi ó nhn c s ng viờn v giỳp ca Ban Giỏm c, cỏc phũng chuyờn mụn v nghip v cú liờn quan ca Vin Nghiờn cu a cht v Khoỏng sn, B Ti nguyờn v Mụi trng, cng nh cỏc cỏ nhõn TS Nguyn Xuõn Khin, TS Nguyn Linh Ngc, PGS.TS Bựi Minh Tõm, PGS.TSKH Dng c Kiờm, TS Nguyn c Thng, KS Nguyn Th Giỏo v cỏc cng tỏc viờn khoa hc TS Nguyn Ngc Liờn, KS Phm Bỡnh, KS Nguyn c Chớnh v nhiu ng nghip khỏc Nhõn dp ny, th tỏc gi xin c by t lũng bit n chõn thnh v s giỳp quý bỏu ú Do iu kin thi gian v kinh phớ u t cú hn, Atlas khụng th trỏnh nhng khim khuyt, k c ni dung khoa hc, cng nh hỡnh thc th hin, th tỏc gi rt mong nhn c ý kin gúp ý ca tt c ng nghip s dng Atlas Xin trõn trng cỏm n DANH SCH TấN VIT TT KHONG VT Tờn khoỏng vt Actinolit Albit Aegirin Almandin Alunit Amphibol Andaluzit Andradit Antigorit Anthophilit Apatit Augit Biotit Breinerit Brucit Calcit Casiterit Chlorit Chloritoid Clinoamphibol Clinopyroxen Clinoenstatit Clinozoizit Clinohumit Cordierit Corindon Cumingtonit Diaspor Diopsit Disten Dolomit Enstatit Epidot Egirin Ganit Granat Vit tt act ab aeg amd al am ad adr atg anp ap aug bt bre brc ca csr cl clt cam cpx cen czo ch co crd cum dip dp di en ep eg gn gr Tờn khoỏng vt Graphit Glaucophan Hornblend Kaolinit Magnetit Magnesit Margazit Microclin Monticelit Muscovit Olivin Orthoclaz Octhopyroxen Phlogopit Plagioclas Prenit Pyrit Pyrophylit Pyrov Pyroxen Thch anh Riebeckit Rutil Sapphirin Scapolit Sericit Serpentin Silimanit Sphen Spinel Staurolit Talc Tremolit Wolastonit Zircon Zoizit Vit tt gp gl hor kln mt mg mr mi mnt mus ol or opx phl pl pr py pp pv px q ri rt spr scp src srp sil sph sp st tal tr wo zr zo CHNG I KHI NIM V PHN LOI KIN TRC - CU TO BIN CHT Cỏc quan nim v kin trỳc v cu to ca cỏc loi ỏ núi chung ch yu l ỏ magma v bin cht cho n tn ti nhiu ý kin trỏi ngc gia cỏc nh nghiờn cu khoỏng vt thch hc cỏc nc Tõy u, Bc M v Liờn Bang Nga T cỏc lun c khỏc v thch sinh, mt s nh thch hc chõu u v M ó ng nht húa hai khỏi nim kin trỳc v cu to, t ú li cng tr nờn khú hiu hn Vit Nam chỳng ta thng s dng ti liu ca cỏc nh khoa hc Liờn Xụ (c) Liờn Bang Nga, cho n chỳng ta tuõn th theo cỏc quan im truyn thng ú, vỡ vy cụng trỡnh khoa hc ny chỳng tụi da vo quan im ca cỏc nh khoa hc Liờn Bang Nga m ch yu l theo quan im ca nh thch hc Iu.Ir Polovinkina Kin trỳc Khỏi nim kin trỳc ca ỏ theo ngha rng l ton b nhng du hiu xỏc nh nhng c im v hỡnh thỏi ca tng hp phn v mi quan h khụng gian gia chỳng vi Theo ngha hp kin trỳc bao gm nhng du hiu nh trỡnh kt tinh, kớch thc, hỡnh dng ca cỏc tinh th v quan h tng h gia chỳng vi Nhng c im ca kin trỳc thng c nhn bit di kớnh hin vi phõn cc Kin trỳc ca ỏ c xỏc nh bi cỏc yu t sau: Trỡnh kt tinh ca cỏc hp phn Kớch thc ca cỏc hp phn (tuyt i v tng i) Hỡnh dng ca cỏc hp phn v mi quan h gia chỳng (dng tinh th, t hỡnh, cỏc bin i hỡnh dng kớch thc vi cỏc kiu vi kin trỳc thay th hoc xen ghộp di tỏc ng ca cỏc hot ng a cht k tip) Cu to Cu to l c im phõn phi, b trớ khụng gian ca cỏc b phn hp thnh ca cỏc loi ỏ, c trng cho trỡnh ng nht ca chỳng Cỏc c im cu trỳc bờn ngoi nh dng khi, ộp, phõn lp, phõn phin, vi un np, l hng cú th nhn bit bng mt thng c gi l cu to Cu to c xỏc nh bi cỏc du hiu sau: S phõn phi, b trớ cỏc hp phn to ỏ khụng gian liờn quan vi c im kt tinh v nh hng ca tỏc ng bờn ngoi Phng thc lp y khong rng ca ỏ h qu ca cỏc quỏ trỡnh kt tinh I.1 PHN LOI KIN TRC BIN CHT Trong s cỏc loi kin trỳc ca ỏ bin cht v ỏ bin cht trao i cú th phõn chia lm bn nhúm: nhúm cỏc kin trỳc bin tinh, nhúm cỏc kin trỳc c nỏt, nhúm cỏc kin trỳc tn d v nhúm cỏc kin trỳc thay th I.1.1 NHểM CC KIN TRC BIN TINH õy l kin trỳc c trng cỏc loi ỏ bin cht cỏc vt cht ban u nguyờn thy b tỏi kt tinh hon ton trng thỏi rn, t hp cng sinh khoỏng vt t ti trng thỏi cõn bng húa lý iu kin nhit ng mi Nhúm kin trỳc ny thng c trng cho cỏc loi ỏ bin cht nhit ng khu vc v tip xỳc nhit Loi kin trỳc ny c trng bi mt lot cỏc c im nh: ranh gii cỏc khoỏng vt thng mộo mú, vng vnh, nhiu bao th ca khoỏng vt ny nm cỏc khoỏng vt khỏc Cỏc khoỏng vt thng cm li thnh tng ỏm, tng khúm th hin c im ca quỏ trỡnh kt tinh chn lc thuc giai on u ca cỏc quỏ trỡnh bin cht Da vo hỡnh dng ca cỏc khoỏng vt to ỏ chớnh cỏc loi ỏ bin cht, ngi ta chia hai loi: cỏc tinh th cú hỡnh dng mộo mú ht tha hỡnh v cỏc tinh th cú hỡnh dng hon chnh ht t hỡnh Hỡnh dng khoỏng vt a s cỏc loi ỏ bin cht ph thuc vo kh nng kt tinh ca chớnh cỏc khoỏng vt v trung vt cht ca ỏ nguyờn thy hỡnh thnh khoỏng vt ú Kin trỳc bin tinh c chia cỏc dng khỏc c c trng bi hỡnh thỏi (hỡnh dng), kớch thc v mi quan h ca cỏc khoỏng vt I.1.1.1 Kin trỳc ht bin tinh Trong ỏ cỏc ht khoỏng vt cú kớch thc tng i u nhau, hỡnh dng hi trũn, hi kộo di hoc rng ca Da vo hỡnh dng ca khoỏng vt cú th chia cỏc bin th kin trỳc sng v kin trỳc men rn Kin trỳc sng (hornfels texture) Kin trỳc c trng bi kớch thc ht nh, ranh gii gia cỏc khoỏng vt cú nhiu khớa cnh phc thng gp cỏc ỏ bin cht tip xỳc nhit - ỏ sng Kin trỳc men rn (mosaic texture) Kin trỳc ny tng t nh kin trỳc sng nhng kớch thc ht ln hn thuc kin trỳc ht bin tinh c trng I.1.1.2 Kin trỳc vy ht bin tinh (lepidogranoblastic texture) Kin trỳc ny c trng cho cỏc loi ỏ bin cht cha nhiu cỏc khoỏng vt dng tm vy nh mica, chlorit, talc, chloritoidxen cựng cỏc khoỏng vt dng ht nh thch anh, plagioclas ỏ thng cú cu to phõn phin c trng, ú cỏc khoỏng vt dng tm phõn b nh hng I.1.1.3 Kin trỳc si bin tinh (fibroblastic texture) Kin trỳc ny c trng cho cỏc loi ỏ bin cht cha nhiu khoỏng vt dng si, dng kim, dng tm nh kộo di nh serpentin, amphibol, fibrolitCỏc khoỏng vt dng si bn vi to nờn hp bú túc ri Kin trỳc ny thng gp cỏc ỏ serpentinit, nefrit, phin fibrolit v mt s loi gneis I.1.1.4 Kin trỳc que bin tinh (nematoblastic texture) c im chớnh ca kin trỳc ny l s cú mt ỏ cỏc khoỏng vt hỡnh tr kộo di, liờn kt cht ch vi Ngoi cỏc khoỏng vt cú dng kim que hay gp cỏc khoỏng vt cú dng hỡnh tr, lng tr, tm kộo di Kin trỳc ny thng gp ỏ amphibolit, gneis amphibol, gneis biotit silimanit I.1.1.5 Kin trỳc ban bin tinh (porphyroblastic texture) Kin trỳc c trng cho cỏc loi ỏ bin cht cú kớch thc ht khoỏng vt khụng u vi s cú mt ca cỏc tinh th ln, ban bin tinh nm trờn nn ht bin tinh nh hn Cỏc ban bin tinh thng l cỏc khoỏng vt granat, disten, staurolit, andaluzit, cordierit cỏc khoỏng vt ny thng cú lc kt tinh ln thng cha nhiu bao th, ụi cú tớnh phõn i nh granat Trong ỏ bin cht trao i ban bin tinh cú th l microclin, albit, biotit I.1.1.6 Kin trỳc khm bin tinh (poikiloblastic texture) õy l kin trỳc, ú cỏc tm, ht hoc ban bin tinh cha nhiu bao th nh Cỏc bao th cú t hỡnh, cú tha hỡnh, phõn b khụng cú quy lut Kin trỳc khm bin tinh thng gp cỏc loi ỏ sng, ỏ bin cht trao i (metasomatit), ỏ phin kt tinh I.1.1.7 Kin trỳc khung xng (skeleton texture) Kin trỳc ny c trng cho quỏ trỡnh thay th khụng hon ton khoỏng vt trc bng khoỏng vt th sinh to nờn tn d ca khoỏng vt trc dng khung xng I.1.2 NHểM CC KIN TRC C NT Nhúm kin trỳc c trng cho cỏc loi ỏ bin cht ng lc c nỏt b tỏc ng ca hot ng kin to phay phỏ chng cht v sau Nột c trng nht l s dp v, c nỏt cỏc ht khoỏng vt ln to thnh hp ỏm ht nh hn Kớch thc cỏc ht khoỏng vt v cng nh phõn phin ca ỏ th hin mc c nỏt khỏc t ú cú th phõn cỏc kiu kin trỳc khỏc giai on u ca quỏ trỡnh dp v ỏ, cỏc khoỏng vt dũn nh thch anh, felspar b v vn, cỏc khoỏng vt nh mica, chlorit, talc b un cong i vi thch anh thng cú hin tng tt súng, i vi felspar, carbonat cỏc h thng song tinh, cỏt khai b bin dng un cong hoc trt
- Xem thêm -

Xem thêm: atlas kiến trúc – cấu tạo đá biến chất Việt Nam, atlas kiến trúc – cấu tạo đá biến chất Việt Nam, atlas kiến trúc – cấu tạo đá biến chất Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay