Sơ đồ nguyên lý chuẩn

1 185 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 14:40

5 U1 1 + 4 +12V 4.7k R17 22k - 1uF R15 150R AUDIO IN'' R21 1R D 100K R5 100k + C1 C13 224 C10 100uF + R20 680R R6 C14 + R19 22k C12 102 - Xanh R2 100K R18 22k -12V R3 100k R1 TDA2030 D R13 + C8 +12V J2 22k 1uF C2 J3 22uF 472 - Xanh R4 R8 U2 + - 4.7uF SPEAK R - L C4 4.7uF RC4558 - R9 22k C3 + + + 22k U4A R7 +12V 100k R10 22K R12 1R TDA2030 C 100k C -12V C6 C7 224 102 - Xanh R11 680R + C11 100uF J4 BASS + C5 22uF R16 150R +12V + U3 + R22 22k - R23 22k 4.7k 1uF R14 -12V C9 B R24 22k R26 1R B TDA2030 -12V D1 C22 C19 3300uF - 50V C23 104 -100v R25 680R 2200uF - 16v LED -12V +12V 1 C17 J1 DIODE D3 C16 224 + D5 + J5 -12V DIODE 2A D2 + C15 102 - XAnh 22uF C18 + DIODE D4 SOURCE 12~ R27 10K OUT 2200uF - 16V C20 C21 104 -100V +12V 3300uF - 50V + DIODE A A Title Size A3 Date: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Document Number Monday, December 31, 2012 Rev Sheet 1 of
- Xem thêm -

Xem thêm: Sơ đồ nguyên lý chuẩn, Sơ đồ nguyên lý chuẩn, Sơ đồ nguyên lý chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay