Thực trạng cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý tại bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh của việt nam

145 225 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 12:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC -oOo - NGUYỄN THỊ MAI HIÊN THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỊ LIỆU TÂM LÝ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TUYẾN TỈNH CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÂM LÝ HỌC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC -oOo - NGUYỄN THỊ MAI HIÊN THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỊ LIỆU TÂM LÝ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TUYẾN TỈNH CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÂM LÝ HỌC Chuyên ngành: TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN Mã số: THÍ ĐIỂM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bahr Weiss PGS.TS Đặng Hoàng Minh HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo Sau Đại học, thầy, cô giáo giảng dạy chƣơng trình tâm lý học lâm sàng trẻ em vị thành niên, Trƣờng Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu trƣờng Tôi xin gửi lời biết ơn đến PGS.TS Bahr Weiss, PGS.TS Đặng Hoàng Minh định hƣớng hỗ trợ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn, từ việc xây dựng đề cƣơng nghiên cứu, xây dựng câu hỏi, cách thức phân tích, tổ chức liệu nghiên cứu viết đề tài luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Trần Văn Công, giảng viên chƣơng trình cao học tâm lý lâm sàng trẻ em vị thành niên tận tình bảo cách thức phân tích kết nghiên cứu thực địa, cách thức tìm phân tích tài liệu có sẵn Xin trân trọng cảm ơn BS Trƣơng Lê Vân Ngọc, cán phụ trách sức khỏe tâm thần, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Bộ Y Tế, lãnh đạo, cán y tế 41 bệnh viện tâm thần nƣớc tạo điều kiện giúp đỡ trình xây dựng kế hoạch, công cụ nghiên cứu thu thập số liệu Tôi xin cảm ơn Ths.Trần Anh Toàn, phụ trách đào tạo cao học, Trƣờng Đại Học Giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ tận tình để hoàn thành thủ tục bảo vệ luận văn thời gian đáp ứng yêu cầu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bên tôi, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Mai Hiên i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ “Thực trạng cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh Việt Nam” công trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu luận văn số liệu trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016 Nguyễn Thị Mai Hiên ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần 1.1.2 Nghiên cứu trị liệu tâm lý 20 1.2 Một số vấn đề lý luận 39 1.2.1 Trị liệu tâm lý cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý 39 1.2.2 Rối loạn tâm thần, chăm sóc sức khỏe tâm thần 43 CHƢƠNG : TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.1 Phương pháp nghiên cứu 45 2.1.1 Mẫu nghiên cứu 45 2.1.2 Địa bàn nghiên cứu 46 2.1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 51 2.2 Tiến trình tổ chức nghiên cứu 55 2.2.1 Giai đoạn nghiên cứu lý luận 55 2.2.2 Giai đoạn khảo sát thực trạng 55 2.2.3 Giai đoạn nhập liệu, phân tích kết viết báo cáo 57 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 3.1 Mô tả chung dịch vụ trị liệu tâm lý triển khai BVTT tuyến tỉnh 58 3.1.1 Triển khai dịch vụ trị liệu tâm lý BVTT tỉnh 58 3.1.2 Đặc điểm tuổi, giới, trình độ chuyên môn nhân viên TLTL 59 3.1.3 Thời gian tham gia trị liệu tâm lý 61 3.1.4 Đào tạo trị liệu tâm lý 61 iii 3.1.5 Nguồn chi trả dịch vụ trị liệu tâm lý 62 3.1.6 Tỷ lệ bệnh nhân đƣợc trị liệu tâm lý 63 3.2 Đặc điểm cụ thể cung cấp trị liệu tâm lý BVTT tuyến tỉnh 63 3.2.1 Các loại dịch vụ trị liệu tâm lý cụ thể đƣợc cung cấp 63 3.2.2 Cách tiếp cận trị liệu tâm lý sử dụng bệnh viện tâm thần tỉnh 67 3.2.3 Mục tiêu trị liệu tâm lý 69 3.2.4 Thời gian trị liệu tâm lý 70 3.2.5 Rối loạn tâm thần đƣợc trị liệu tâm lý 74 3.2.6 Địa điểm trị liệu tâm lý 76 3.2.7 Sử dụng quy trình/hƣớng dẫn trị liệu tâm lý 77 3.3 Đánh giá lãnh đạo nhân viên dịch vụ trị liệu tâm lý 78 3.3.1 Đánh giá chất lƣợng trị liệu tâm lý 78 3.3.2 Đánh giá ích lợi/hiệu trị liệu tâm lý 79 3.3.4 Mức độ tự tin trị liệu tâm lý 83 3.3.5 Mức độ hài lòng khả trị liệu tâm lý thân 84 3.3.6 Mức độ coi trọng trị liệu tâm lý bệnh viện 85 3.3.7 Những rào cản, khó khăn trị liệu tâm lý 86 3.3.8 Đề xuất để triển khai dịch vụ trị liệu tâm lý hiệu 88 3.4 Nhu cầu phát triển/tăng cường trị liệu tâm lý 90 3.4.1 Nhu cầu phát triển trị liệu tâm lý nói chung 90 3.4.2 Nhu cầu dịch vụ TLTL cụ thể thời gian tới 91 3.4.3 Nhu cầu cách tiếp cận trị liệu tâm lý 94 3.4.4 Nhu cầu nguồn nhân lực tham gia trị liệu tâm lý 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………… …109 TÀI LIỆU THAM KHẢO .113 PHỤ LỤC 124 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT APA American Psychological Association – Hội tâm lý học Hoa Kỳ APA American Psychiatric Association – Hội tâm thần học Hoa Kỳ BHYT Bảo hiểm y tế BNTT Bệnh nhân tâm thần BVĐK Bệnh viện đa khoa BVTT Bệnh viện tâm thần BYT Bộ Y Tế CBT Cognitive Behavioral Therapy – Liệu pháp nhận thức hành vi CSO Civil Societal Organization – Tổ chức dân xã hội CSSKTT Chăm sóc sức khỏe tâm thần CTXH Công tác xã hội CTV Cộng tác viên DALY Disability adjusted life years – Số năm sống điều chỉnh theo mức độ khuyết tật EBP Evidence based Practice – Thực hành dựa chứng ICD-10 International Codes of Diseases – Bảng phân loại mã bệnh quốc tế (của Tổ chức Y tế Thế giới) DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Version - Sổ tay Chẩn đoán Thống kê Rối loạn tâm thần phiên lần thứ (của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ GBD Global burden of diseases – Gánh nặng bệnh tật toàn cầu NGO Non-Government Organization – Tổ chức phi phủ NVYTTB Nhân viên y tế thôn PHCN Phục hồi chức v Quality adjusted life years – Số năm sống điều chỉnh theo chất QALY lƣợng sống Rối loạn tâm thần RLTT Sức khỏe tâm thần SKTT Statistical Package for the Social Sciences – Phần mềm xử lý số SPSS liệu thống kê Sở Y Tế SYT Trị liệu tâm lý TLTL Years lived with disability – Số năm sống tàn tật YLD World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới WHO vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số giƣờng bệnh tâm thần phân theo khu vực địa lý 47 Bảng 2.2 Loại hình nguồn nhân lực BVTT tuyến tỉnh 48 Bảng 2.3 Hoạt động khám chữa bệnh BVTT tuyến tỉnh 49 Bảng 2.4 Các dạng rối loạn tâm thần BVTT tuyến tỉnh 50 Bảng 3.1 Đặc điểm tuổi giới ngƣời cung cấp dịch vụ TLTL 59 Bảng 3.2 Nguồn chi trả dịch vụ trị liệu tâm lý 62 Bảng 3.3 Các dịch vụ TLTL cụ thể cung cấp BVTT tuyến tỉnh 63 Bảng 3.4 Số lƣợng bệnh nhân sử dụng dịch vụ TLTL cụ thể 66 Bảng 3.5 Mục tiêu trị liệu tâm lý ngƣời thực trị liệu 69 Bảng 3.6 Số buổi trị liệu tâm lý cho bệnh nhân 70 Bảng 3.7 Thời gian cho buổi trị liệu tâm lý 71 Bảng 3.8 Các dạng RLTT đƣợc TLTL 74 Bảng 3.9 Ý kiến đánh giá chất lƣợng dịch vụ TLTL 78 Bảng 3.10 Ý kiến ích lợi trị liệu tâm lý 79 Bảng 3.11 Ý kiến ích lợi trị liệu tâm lý RLTT khác 81 Bảng 3.12 Nhu cầu TLTL nhân viên chƣa triển khai trị liệu 91 Bảng 3.13 Nhu cầu dịch vụ TLTL cụ thể nhân viên chƣa TLTL.… 92 Bảng 3.14 Nhu cầu dịch vụ TLTL cụ thể nhân viên TLTL… 93 Bảng 3.15 Nhu cầu tiếp cận TLTL cụ thể nhân viên chƣa TLTL 95 Bảng 3.16 Nhu cầu tiếp cận TLTL cụ thể nhân viên TLTL 95 Bảng 3.17 Nhu cầu nguồn nhân lực nhân viên chƣa TLTL 97 Bảng 3.18 Nhu cầu nguồn nhân lực nhân viên TLTL 98 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Số lƣợng BVTT có triển khai dịch vụ trị liệu tâm lý 58 Biểu đồ 3.2 Số lƣợng cán y tế có triển khai dịch vụ trị liệu tâm lý 59 Biểu đồ 3.3 Đặc điểm trình độ chuyên môn ngƣời cung cấp TLTL 60 Biểu đồ 3.4 Thời gian tham gia TLTL ngƣời cung cấp dịch vụ TLTL 61 Biểu đồ 3.5 Đào tạo trị liệu tâm lý vòng năm 61 Biểu đồ 3.6 Tỷ lệ bệnh nhân đƣợc TLTL so với tổng số bệnh nhân điều trị 63 Biểu đồ 3.7 Cách tiếp cận trị liệu tâm lý đƣợc nhân viên sử dụng 67 Biểu đồ 3.8 Số lƣợng bệnh nhân sử dụng cách tiếp cận trị liệu tâm lý 68 Biểu đồ 3.9 Tần suất trị liệu tâm lý cho bệnh nhân 73 Biểu đồ 3.10 Ý kiến nhân viên địa điểm trị liệu tâm lý 76 Biểu đồ 3.11 Sử dụng quy trình/hƣớng dẫn trị liệu tâm lý 77 Biểu đồ 3.12 Mức độ yêu thích áp dụng trị liệu tâm lý 82 Biểu đồ 3.13 Mức độ tự tin trị liệu tâm lý 83 Biểu đồ 3.14 Mức độ hài lòng khả trị liệu tâm lý thân 84 Biểu đồ 3.15 Mức độ coi trọng trị liệu tâm lý bệnh viện 85 Biểu đồ 3.16 Nhu cầu TLTL bệnh viện chƣa triển khai TLTL 90 Biểu đồ 3.17 Nhu cầu dịch vụ TLTL cụ thể bệnh viện chƣa TLTL 91 Biểu đồ 3.18 Nhu cầu dịch vụ TLTL cụ thể bệnh viện TLTL 92 Biểu đồ 3.19 Nhu cầu cách tiếp cận TLTL BV chƣa TLTL 94 Biểu đồ 3.20 Nhu cầu cách tiếp cận TLLT BV TLTL 94 Biểu đồ 3.21 Nhu cầu nguồn nhân lực TLTL BV chƣa TLTL 96 Biểu đồ 3.22 Nhu cầu nguồn nhân lực TLTL BV TLTL 97 viii 25 Trị liệu tâm lý đƣợc Tại phòng khám tiến hành đâu?(khoanh Tại phòng dành cho trị liệu tâm lý tròn số tương ứng với Tại buồng bệnh phương án lựa chọn bên Tại khoa chuyên trị liệu tâm lý phải; Khác (ghi rõ)…………………………… chọn nhiều phương án trả lời) 26 Bệnh viện có xây dựng Có quy trình cho liệu Không pháp trị liệu tâm lý áp dụng bệnh viện không? 27 Nếu có, ghi đầy đủ tên quy trình trị liệu tâm …………………………………………………………………… lý 28 Bệnh viện bắt đầu triển khai trị liệu tâm lý từ Năm………………………… năm nào? 29 Ai chi trả dịch vụ trị Bệnh nhân trả toàn Bảo hiểm y tế trả liệu tâm lý bệnh viện Bảo hiểm y tế trả toàn phần cung cấp? Không chi trả dịch vụ Khác, ghi rõ……………… 30 Anh/chị đánh giá chất Không Chất Rất lƣợng dịch vụ trị liệu tâm có lượng có lý cung cấp chất vừa chất bệnh viện mức độ lượng phải lượng nào?(khoanh tròn vào điểm số chất lượng dịch vụ bên phải) 121 10 31 Theo anh/chị, trị liệu tâm Không Có ích Rất lý nói chung có ích có ích vừa có ích phải mức độ việc giúp đỡ bệnh nhân rối 10 loạn tâm thần bệnh viện?(khoanh tròn vào điểm số mức độ có ích bên phải) 32 Theo anh/chị, trị liệu tâm 0-18 19-60 Trên 60 lý tuổi tuổi tuổi có ích để trị liệu Tâm thần phân liệt rối loạn tâm thần nào, Động kinh cho lứa tuổi nào? Rối loạn lưỡng cực (khoanh tròn số tương ứng với phương án lựa chọn bên phải; chọn nhiều phương án trả lời Ở cột tuổi, đánh dấu “x” vào ô lựa chọn) Trầm cảm Rối loạn lo âu Rối loạn stress sau sang chấn Lạm dụng chất gây nghiện Lạm dụng rượu Chậm phát triển tâm thần 10 Tự kỷ 11 Tăng động giảm ý 12 Những vấn đề hành vi trẻ em vị thành niên 13 Rối loạn nhân cách 14 Rối loạn dạng thể 15 Vấn đề khác (ghi rõ)… …………………………………… 122 33 Bệnh viện định tập trung Trắc nghiệm tâm lý phát triển dịch vụ trị 2.Trị liệu tâm lý cá nhân liệu tâm lý thời Trị liệu nhóm gian tới? Trò chuyện, giải thích hợp lý (khoanh tròn số tương Âm nhạc trị liệu ứng với phương án lựa Tâm kịch chọn bên phải; Hội họa chọn nhiều Thư giãn/thiền/yoga phương án trả lời) Trị liệu gia đình 10 Tư vấn sống 11 Liệu pháp lao động 12 Trị liệu khác (ghi rõ) …………………………………………………………… 34 Bệnh viện tập trung triển Nhận thức hành vi khai trị liệu tâm lý theo Phân tâm học hƣớng nào/cách tiếp cận Thân chủ trọng tâm thời gian tới? Chánh niệm (khoanh tròn số tương Hệ thống gia đình ứng với phương án lựa Chiết trung chọn bên phải; Hướng tiếp cận khác (ghi rõ) chọn nhiều ……………………………………………………… phương án trả lời) 35 Trị liệu tâm lý nên cán Bác sỹ tâm thần Cử nhân giáo dục đặc thực Cử nhân tâm lý (cả tâm lý biệt thời gian tới? giáo dục, tâm lý lâm sàng) Cử nhân công tác xã hội (khoanh tròn số tương Thạc sĩ tâm lý Khác (ghi rõ) ứng với phương án lựa Điều dưỡng chọn bên phải; ………………………………… chọn nhiều …………….…………………… phương án trả lời) ………………………… 123 36 Xin cho biết trở ngại việc triển khai trị liệu tâm lý bệnh viện? Xin cho biết cụ thể tốt 37 Để phát triển dịch - Đối với Bộ Y Tế ngành liên quan khác - Đối với ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố - Đối với bệnh viện - Đối với bệnh nhân/gia đình bệnh nhân vụ tâm lý trị liệu hiệu hơn, bệnh viện có đề xuất giải pháp cần giúp đỡ gì? (đề xuất/yêu cầu giúp đỡ Bộ Y Tế ngành liên quan khác; đề xuất/yêu cầu giúp đỡ ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; giải pháp cho bệnh viện; đề xuất bệnh nhân/gia đình bệnh nhân) Đề xuất cụ thể tốt Cảm ơn hợp tác bệnh viện! 124 Phụ lục 3: Bảng hỏi dành cho nhân viên trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân Mã người trả lời: _ PHIẾU KHẢO SÁT SỐ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI TRỊ LIỆU TÂM LÝ NĂM 2015 (Phiếu dành cho bác sỹ, cử nhân tâm lý, cử nhân giáo dục đặc biệt, cử nhân công tác xã hội, điều dưỡng đại học) Tên bệnh viện:……………………………………………………… Để có sở xây dựng sách, kế hoạch phát triển dịch vụ trị liệu tâm lý chăm sóc sức khỏe tâm thần thời gian tới, Cục Quản lý Khám Chữa bệnh triển khai khảo sát thực trạng triển khai trị liệu tâm lý bệnh viện tâm thần Việt Nam Để tiến hành khảo sát trên, Cục Quản lý Khám Chữa bệnh xây dựng mẫu phiếu thu thập ý kiến cán bệnh viện tham gia chăm sóc bệnh nhân có trình độ từ đại học trở lên bao gồm bác sỹ, cử nhân tâm lý, cử nhân giáo dục đặc biệt, cử nhân công tác xã hội, điều dƣỡng đại học Anh/chị điền đầy đủ xác thông tin mẫu phiếu PHẦN THÔNG TIN CHUNG STT CÂU HỎI TRẢ LỜI Họ tên ngƣời trả lời Điện thoại liên hệ …………………… ……………………………………… Vị trí công tác (khoanh Giám đốc bệnh viện Phó khoa/phòng tròn số tương ứng bên 2.Phó giám đốc bệnh viện Bác sỹ điều trị phải) Trưởng khoa/phòng Nhân viên Năm sinh….………… Giới tính Nam Nữ Trình độ chuyên môn Tiến sỹ Chuyên ngành: Bác sỹ chuyên Chuyên ngành: (khoanh tròn số tương khoa II ứng với phương án lựa Thạc sỹ Chuyên ngành: chọn bên phải ghi Bác sỹ chuyên Chuyên ngành: rõ chuyên ngành học) khoa I Bác sỹ Chuyên ngành: Cử nhân đại học Chuyên ngành: Khác (ghi rõ) Chuyên ngành: 125 STT CÂU HỎI TRẢ LỜI Số năm làm việc Số năm làm việc bệnh Thời gian anh/chị thực trị lĩnh vực chăm sóc sức viện tâm thần liệu tâm lý ………………… năm .năm………….tháng khỏe tâm thần …………… năm PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ STT 10 CÂU HỎI TRẢ LỜI Điều trị Anh/chị tham gia cung Thở dưỡng sinh/thư thuốc cấp dịch vụ cho bệnh giãn/thiền nhân? Trị liệu tâm lý Làm trắc nghiệm tâm lý (khoanh tròn số tương ứng bên Phục hồi chức Khác (ghi rõ) phải; chọn nhiều phương Giáo dục đặc án trả lời) biệt ………………………… Trƣờng hợp anh/chị KHÔNG triển khai trị liệu tâm lý, anh/chị trả lời câu hỏi từ số 11 đến số 17 Trƣờng hợp anh/chị CÓ triển khai trị liệu tâm lý, anh/chị trả lời câu hỏi từ số 18 đến số 49 Phần dành cho KHÔNG triển khai trị liệu tâm lý (trả lời câu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) CÂU HỎI STT 11 TRẢ LỜI Lý anh/chị không thực Trị liệu tâm lý tác dụng không cao trị liệu tâm lý cho bệnh nhân Dịch vụ tâm lý phức tạp gì? Không có chuyên môn để cung cấp trị liệu tâm lý (khoanh tròn số tương ứng với cách đắn phương án lựa chọn bên phải; chọn nhiều phương án trả lời) Không có quy trình trị liệu tâm lý/hướng dẫn trị liệu Không có kinh phí triển khai dịch vụ trị liệu tâm lý Thù lao không tương xứng với công sức bỏ Trị liệu tâm lý không bảo hiểm y tế chi trả Không có sở vật chất (ví dụ: phòng riêng) Không có sách/cơ chế phát triển dịch vụ trị liệu tâm lý 10 Bệnh nhân không yêu cầu 11 Bệnh nhân không chấp nhận dịch vụ 12 Lý khác (ghi rõ)……………………………………… 126 12 Anh/chị có mong muốn thực Có trị liệu tâm lý thời Chưa gian tới không? 13 Nếu có mong muốn, anh/chị Có có lập kế hoạch triển khai trị Chưa liệu tâm lý thời gian tới không? 14 Nếu có mong muốn, anh/chị Trắc nghiệm tâm lý Hội họa muốn triển khai dịch vụ trị Trị liệu tâm lý cá nhân Thư giãn/thiền/yoga liệu tâm lý thời gian Trị liệu nhóm Trị liệu gia đình tới? Trò chuyện, giải thích hợp 10 Tư vấn sống lý 11 Liệu pháp lao động Âm nhạc trị liệu 12 Trị liệu khác (ghi Tâm kịch rõ) (khoanh tròn số tương ứng với phương án lựa chọn bên phải; chọn nhiều phương án ………………………………… trả lời) 15 Anh/chị muốn áp dụng trị liệu Nhận thức hành vi tâm lý theo hƣớng Phân tâm học thời gian tới? Thân chủ trọng tâm (khoanh tròn số tương ứng với Chánh niệm phương án lựa chọn bên phải; chọn nhiều phương án trả lời) 16 Hệ thống gia đình Chiết trung Hướng tiếp cận khác (ghi rõ) ………………………………………………………………………… Theo anh/chị, cán có Bác sỹ tâm thần Cử nhân giáo dục đặc biệt thể thực trị liệu tâm lý? Cử nhân tâm lý (cả tâm Cử nhân công tác xã hội (khoanh tròn số tương ứng với lý giáo dục, tâm lý lâm Khác (ghi rõ) phương án lựa chọn bên sàng) phải; chọn nhiều phương án Thạc sĩ tâm lý Điều dưỡng trả lời) 127 …………………………………… 17 Để anh/chị thực hiên trị liệu tâm lý cách hiệu quả, - Đối với Bộ Y Tế ngành liên quan khác - Đối với ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố - Đối với bệnh viện - Đối với bệnh nhân/gia đình bệnh nhân anh/chị có đề xuất giải pháp cần giúp đỡ gì? (đề xuất/yêu cầu giúp đỡ Bộ Y Tế ngành liên quan khác; đề xuất/yêu cầu giúp đỡ ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; giải pháp cho bệnh viện; đề xuất bệnh nhân/gia đình bệnh nhân) Đề xuất cụ thể tốt 128 Phần dành cho CÓ triển khai trị liệu tâm lý (trả lời từ câu 18 đến câu 49) STT 18 CÂU HỎI Trong năm 2015, anh/chị Trắc nghiệm thực dịch vụ trị tâm lý liệu tâm lý nào? Số lƣợng Trị liệu tâm lý bệnh nhân cho dịch cá nhân vụ bao nhiêu? (khoanh tròn số tương ứng với dịch vụ triển khai bên phải điền số lượng; 19 TRẢ LỜI Số lượng: Hội họa Số lượng: Số lượng: Thư giãn/ Số lượng: thiền/yoga Trị liệu nhóm Số lượng: Trị liệu gia đình Số lượng: Trò chuyện, Số lượng: 10 Tư vấn Số lượng: giải thích hợp lý Âm nhạc trị liệu sống Số lượng: 11 Liệu pháp Số lượng: lao động Tâm kịch Số lượng: 12 Trị liệu khác chọn nhiều phương (ghi rõ) án trả lời) ………………… Số lượng: Anh/chị triển khai trị Nhận thức hành vi Số lượng: Chánh niệm Số lượng: liệu tâm lý theo hƣớng Phân tâm học Số lượng: Hệ thống gia Số lượng: đình nào? Số lƣợng bệnh nhân bao nhiêu? Thân chủ trọng tâm Số lượng: (khoanh tròn vào số tương Chiết trung Số lượng: Hướng tiếp cận Số lượng: khác (ghi rõ) ứng cách tiếp cận trị liệu …………………… triển khai bên phải điền số lượng; chọn nhiều phương án trả lời) 20 Có khoảng phần trăm số bệnh nhân đƣợc anh/chị trị liệu tâm lý so với tổng số bệnh nhân anh chị điều trị? ……………………… 21 Khi trị liệu tâm lý, anh/chị Cho bệnh nhân lời khuyên đặt mục tiêu trị liệu cho Giúp bệnh nhân tuân thủ định bệnh nhân gì? (chỉ lựa chọn 03 mục tiêu mục tiêu liệt kê bên phải) thầy thuốc Giúp bệnh nhân hiểu bệnh Giúp bệnh nhân giảm triệu chứng bệnh Giúp nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân Giúp bệnh nhân có kỹ Giúp bệnh nhân thay đổi kiểm soát hành vi không Hỗ trợ bệnh nhân giải vấn đề thích nghi 10 Giúp bệnh nhân trải nghiệm 129 Giúp bệnh nhân tự khám phá thân cảm xúc 11 Giúp bệnh nhân nhận diện suy nghĩ tiêu cực điều chỉnh 12 Khác (ghi rõ) …………………………………… 22 Trung bình bệnh nhân đƣợc anh/chị trị liệu tâm lý buổi? buổi 23 Trung bình buổi trị liệu tâm lý anh/chị kéo dài phút? ………………….phút 24 Anh/chị liệt kê hoạt động tất buổi trị liệu cho bệnh nhân mà anh/chị thƣờng thực hiện? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 25 Anh/chị mô tả hoạt động buổi trị liệu anh/chị làm thƣờng xuyên ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 26 Trong số bệnh nhân đƣợc trị liệu tâm lý, đa Khoảng lần tháng hoặc số bệnh nhân đƣợc trị liệu tâm lý theo tần Khoảng lần tháng suất nhƣ nào? Khoảng lần tuần (chỉ chọn lựa chọn mang tính phổ biến Hơn lần tuần Khác (ghi rõ) bên phải) 27 ……………………………………………………………… Năm năm gần đây, anh/chị có đƣợc đào tạo Có trị liệu tâm lý không? Không 130 28 Nếu có đào tạo trị liệu tâm lý, Liệt kê theo khóa học đầy đủ thông tin nội dung, anh/chị đƣợc đào tạo nội dung gì, thời gian, đơn vị,bằng cấp/chứng đào tạo bao lâu, đào tạo, cấp, chứng chỉ? (đề nghị điền thông tin nội dung, thời gian, đơn vị đào tạo, chứng đào tạo) 29 Anh/chị áp dụng 0-18 19-60 Trên 60 trị liệu tâm lý cho tuổi tuổi tuổi rối loạn tâm thần Tâm thần phân liệt cho đối tƣợng Động kinh nào? (trẻ em 0-18 tuổi, Rối loạn lưỡng cực ngƣời trƣởng thành 19- Trầm cảm 60 tuổi, Rối loạn lo âu ngƣời cao tuổi >60) Rối loạn stress sau sang chấn (khoanh tròn số tương Lạm dụng chất gây nghiện ứng với phương án lưa Lạm dụng rượu chọn bên phải; Chậm phát triển tâm thần chọn nhiều 10 Tự kỷ phương án trả lời, 11 Tăng động giảm ý cột tuổi, đánh dấu “x” 12 Những vấn đề hành vi trẻ em vào ô lựa chọn) vị thành niên 13 Rối loạn nhân cách 14 Rối loạn dạng thể 15 Vấn đề khác (ghi rõ) ………………………………………… 30 Anh/chị thƣờng tiến hành trị Tại phòng khám liệu tâm lý đâu? Tại phòng dành riêng cho trị liệu tâm lý (khoanh tròn vào số tương Tại buồng bệnh ứng với phương án lựa chọn Tại khoa chuyên trị liệu tâm lý bên phải; chọn nhiều Khác (ghi rõ) phương án trả lời) 131 31 Anh/chị có sử dụng quy Có trình/hƣớng dẫn cho liệu Không pháp trị liệu tâm lý anh/chị áp dụng không? 32 Nếu có, ghi đầy đủ tên quy trình/hƣớng dẫn trị liệu …………………………………………………………………… tâm lý anh/chị sử dụng …………………………………………………………………… 33 Trong trình trị liệu tâm lý Có cho bệnh nhân, anh chị có Không đƣợc giám sát hỗ trợ chuyên môn không? 34 35 Nếu có, hình thức giám sát hỗ Quan sát trực tiếp Qua báo cáo ca bệnh trợ anh/chị nhận đƣợc gì? Qua video Khác, ghi rõ…………… Nếu đƣợc giám sát hỗ trợ, anh Thời gian buổi giám chị đƣợc giám sát bao sát………giờ Giám sát Ai người lâu lần………… giám sát……… lâu, mức độ thƣờng xuyên nhƣ giám sát? 36 Anh/chị có thấy cần giám sát Có chuyên môn để hỗ trợ anh/chị Không trị liệu tâm lý không? 37 Ai chi trả dịch vụ trị liệu tâm Bệnh nhân trả toàn lý anh/chị thực hiện? Bảo hiểm y tế trả toàn Bảo hiểm y tế trả phần Không chi trả dịch vụ Khác, ghi rõ……………… 132 38 Anh/chị đánh giá chất lượng Không có Chất Rất dịch vụ trị liệu tâm lý chất lượng lượng có cung cấp bệnh viện vừa chất mức độ nào? phải lượng (khoanh tròn vào điểm số 10 chất lượng dịch vụ bên phải) 39 Theo anh/chị, trị liệu tâm lý Không có Có ích Rất nói chung có ích mức độ ích vừa có ích phải việc giúp đỡ bệnh nhân rối loạn tâm thần bệnh 10 viện? (khoanh tròn vào điểm số mức độ có ích) 40 Theo anh/chị, trị liệu tâm lý 0-18 19-60 Trên 60 có ích/có hiệu để trị liệu tuổi tuổi tuổi rối loạn tâm thần nào, Tâm thần phân liệt cho lứa tuổi nào? Động kinh (khoanh tròn vào số tương Rối loạn lưỡng cực ứng với phương án lựa chọn Trầm cảm bên phải; Rối loạn lo âu chọn nhiều phương án trả lời Ở cột tuổi, đánh dấu “x” vào ô lựa chọn) Rối loạn stress sau sang chấn Lạm dụng chất gây nghiện Lạm dụng rượu Chậm phát triển tâm thần 10 Tự kỷ 11 Tăng động giảm ý 12 Những vấn đề hành vi trẻ em vị thành niên 13 Rối loạn nhân cách 14 Rối loạn dạng thể 15 Vấn đề khác (ghi rõ)………… 133 41 Anh/chị yêu thích áp dụng trị Không Yêu Rất liệu tâm lý mức độ nào? yêu thích thích yêu (khoanh tròn vào điểm số vừa thích mức độ yêu thích) phải 42 10 Anh/chị cảm thấy tự tin Không tự Tự tin Rất việc trị liệu tâm lý mức độ tin vừa tự tin phải nào? (khoanh tròn vào điểm số 10 mức độ tự tin) 43 Anh/chị thấy hài lòng khả Không Hài Rất trị liệu tâm lý hài lòng lòng hài mức độ nào? vừa lòng (khoanh tròn vào điểm số phải mức độ hài lòng) 44 10 Theo anh/chị, bệnh viện coi Không Coi Rất trọng trị liệu tâm lý mức độ coi trọng trọng Coi vừa trọng nào? phải 45 10 Anh/chị mong muốn áp dụng Trắc nghiệm tâm lý Trị liệu gia đình dịch vụ trị liệu tâm lý 2.Trị liệu tâm lý cá nhân 10 Tư vấn sống thời gian tới? Trị liệu nhóm 11 Liệu pháp lao (khoanh tròn vào số tương Trò chuyện, giải thích hợp lý động ứng với phương án lựa chọn Âm nhạc trị liệu 12 Trị liệu khác (ghi bên phải; chọn nhiều Tâm kịch rõ) phương án trả lời) Hội họa ………………………… Thư giãn/thiền/yoga 46 Anh/chị mong muốn áp dụng Nhận thức hành vi trị liệu tâm lý theo hƣớng Phân tâm học nào/cách tiếp cận 10 Thân chủ trọng tâm thời gian tới? 11 Chánh niệm 134 47 (khoanh tròn vào số tương 12 Hệ thống gia đình ứng với phương án lựa chọn 13 Chiết trung bên phải; chọn nhiều 14 Hướng tiếp cận khác (ghi rõ) phương án trả lời) ………………………………………………………… Theo anh/chị, trị liệu tâm lý Bác sỹ tâm thần Cử nhân giáo dục đặc biệt nên cán thực hiện? Cử nhân tâm lý (cả tâm lý giáo Cử nhân công tác xã hội (khoanh tròn vào số tương dục, tâm lý lâm sàng) Khác (ghi rõ) ứng với phương án lựa chọn Thạc sĩ tâm lý bên phải; chọn nhiều Điều dưỡng ……………………………… phương án trả lời) 48 ……………………………… Anh/chị gặp khó khăn triển khai trị liệu tâm lý? Xin cho biết cụ thể tốt 49 Để triển khai dịch vụ trị liệu tâm lý - cách có hiệu quả, Anh/chị có đề Đối với Bộ Y Tế ngành liên quan khác xuất giải pháp cần giúp đỡ gì? (đề xuất/yêu cầu giúp đỡ Bộ Y Tế ngành liên quan khác; đề - Đối với ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố - Đối với bệnh viện - Đối với bệnh nhân/gia đình bệnh nhân xuất/yêu cầu giúp đỡ ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; giải pháp cho bệnh viện; đề xuất bệnh nhân/gia đình bệnh nhân) Xin cho biết cụ thể tốt Cảm ơn hợp tác anh/chị! 135 ... triển dịch vụ trị liệu tâm lý, mô hình cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý, cách tiếp cận trị liệu tâm lý, trị liệu tâm lý hệ thống chăm sóc sức khỏe, đào tạo cán trị liệu tâm lý, hiệu trị liệu tâm lý. .. tuyến tỉnh Việt Nam cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý nhƣ nào? - Những rào cản cho việc phát triển dịch vụ trị liệu tâm lý bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh Việt Nam? - Bệnh viện tâm thần tỉnh có nhu... cho việc phát triển dịch vụ trị liệu tâm lý bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh nguồn nhân lực cho tâm lý trị liệu - Bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh mong muốn phát triển trị liệu tâm lý theo hƣớng tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý tại bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh của việt nam , Thực trạng cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý tại bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh của việt nam , Thực trạng cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý tại bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh của việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay