Quản lý nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia

213 242 0
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 12:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ======== PHẠM NHƢ NGHỆ QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC QUỐC GIA LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN GIÁO DỤC Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu,kết nghiên cứu luận án trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN PHẠM NHƯ NGHỆ i DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Chữ viết đầy đủ CĐ Cao đẳng CĐN Cao đẳng nghề CN Chuyên nghiệp CNH-HĐH Công nghiệp hóa- đại hóa CHXHCNVN Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam CTĐT Chương trình đào tạo CTGD Chương trình giáo dục CT Chuyển tiếp D-H Dạy- học ĐH Đại học ĐH&SĐH Đại học Sau đại học ĐT Đào tạo ĐTLT Đào tạo liên thông GD Giáo dục GDCN Giáo dục chuyên nghiệp GDNN Giáo dục nghề nghiệp GDĐC Giáo dục Đại cương GDĐH Giáo dục đại học GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDQD Giáo dục quốc dân KH-ĐT Khoa học- Đào tạo HK-KT Khoa học-kỹ thuật KT-XH Kinh tế- xã hội LT Liên thông ii LT&CT Liên thông chuyển tiếp LĐTB&XH Lao động Thương binh Xã hội PPDH Phương pháp dạy học SP Sư phạm TC Trung cấp TCCN Trung cấp chuyên nghiệp TCN Trung cấp nghề THCN Trung học chuyên nghiệp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TC&QL Tổ chức Quản Th.S Thạc sĩ TS Tiến sĩ BCHTW Ban chấp hành Trung Ương UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa Liên hợp quốc UNDP Chương trình phát triển Liên hợp quốc XHCN Xã hội chủ nghĩa WB Ngân hàng Thế giới iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPGIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC QUỐC GIA 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề đào tạo quản đào tạo liên thông 1.1.1 Các công trình nghiên cứu nước 1.1.2 Các công trình nghiên cứu nước 18 1.2 Một số khái niệm 20 1.2.1 Đào tạo liên thông 20 1.2.2 Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục đại học 23 1.2.3 Quản nhà nước giáo dục 25 1.2.4 Quản nhà nước đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 28 1.2.5 Nhân lực (Manpower) 28 1.3 Cơ sở khoa học đào tạo quản đào tạo liên thông giáo dục29 1.3.1 Cơ sở Tâm học nghề nghiệp 29 1.3.2 Cơ sở Tâm học xã hội 30 1.3.3 Cơ sở Giáo dục học 31 1.3.4 Cơ sở Kinh tế học giáo dục 33 1.3.5 Cơ sở Pháp 35 1.3.6 Cơ sở Khoa học quản 36 1.4 Đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp-giáo dục đại học 36 1.4.1 Mục đích, ý nghĩa đào tạo liên thông 36 1.4.2 Bản chất đào tạo liên thông 37 1.4.3 Điều kiện đào tạo liên thông 38 1.4.4 Các loại hình đào tạo liên thông 41 1.5 Đào tạo liên thông GDNN-GDĐH đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia 43 1.5.1.Dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia đến năm 2020 43 1.5.2 Cơ cấu nhu cầu cách thức đào tạo liên thông đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia 46 1.5.3 Đào tạo liên thông dọc đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia 49 1.5.4 Đào tạo liên thông ngang đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia 50 1.5.5 Mối quan hệ phân luồng với đào tạo liên thông đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia 52 iv 1.6 Nội dung quản nhà nƣớc đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 53 1.6.1 Hoạch định sách, ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 53 1.6.2 Quản chương trình đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 55 1.6.3 Kiểm định chất lượng đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 55 1.6.4 Tổ chức, đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán quản đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 57 1.6.5 Quản huy động, sử dụng nguồn lực phát triển đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 57 1.6.6 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật giáo dục; giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị xử hành vi vi phạm pháp luật giáo dục đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠOLIÊN THÔNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC ĐẠI HỌCỞ VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 62 2.1 Đặc điểm cấu giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam 62 2.1.1 Cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp 62 2.1.2 Cơ cấu hệ thống giáo dục đại học 65 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 68 2.2.1 Mục đích khảo sát 68 2.2.2 Đối tượng kháo sát 68 2.2.3 Nội dung khảo sát 68 2.2.4 Phương pháp khảo sát 69 2.2.5 Địa điểm khảo sát 69 2.3 Thực trạng đào tạo liên thông GDNN-GDĐH Việt Nam 70 2.3.1 Quá trình triển khai loại hình đào tạo liên thông 70 2.3.2 Kết khảo sát thực trạng đào tạo liên thông GDNN-GDĐH Việt Nam 74 2.4.Thực trạng quản nhà nƣớc đào tạo liên thông GDNN-GDĐH Việt Nam 84 2.4.1.Về thể chế hiệu công tác quản nhà nước đào tạo liên thông GDNN 84 2.4.2 Về hoạch định sách, ban hành tổ chức thực văn pháp quy đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 85 v 2.4.3 Về quản chương trình đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 92 2.4.4 Về quản chất lượng đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 94 2.4.5 Về công tác tổ chức, đạo việc đào tạo, bồi dưỡng quản nhà giáo, cán quản đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 98 2.4.6 Về công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phát triển đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 100 2.4.7 Về công tác tra, kiểm tra xứ vi phạm đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 101 2.5 Kinh nghiệm quốc tế đào tạo quản đào tạo liên thông 103 2.5.1 Hoa Kỳ 103 2.5.2 Canada 105 2.5.3 Australia 107 2.5.4 Nhật Bản .109 2.5.5.Trung Quốc 112 2.5.6 Các nước ASEAN 113 KẾT LUẬN CHƢƠNG 117 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠOLIÊN THÔNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐẠI HỌCĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC QUỐC GIA 119 3.1 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 119 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu .119 3.1.2 Đảm bảo tính kế thừa 119 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn 119 3.1.4 Đảm bảo tính hệ thống .120 3.1.5 Đảm bảo tính khả thi 120 3.2 Các giải pháp quản nhà nƣớc đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp-giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia 121 3.2.1 Hoàn thiện khung sách quốc gia phát triển đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 121 3.2.2 Xây dựng ban hành hệ thống chuẩn trình độ đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học .126 3.2.3 Quản chương trình đào tạo liên thông giáo GDNN-GDĐH .131 3.2.4 Kiểm định chất lượng đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 143 3.2.5 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cán quản đào tạo liên thông giáo GDNN-GDĐH 148 vi 3.2.6 Quản huy động, sử dụng nguồn lực phát triển đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 150 3.2.7 Hoàn thiện quy trình, hình thức giám sát, tra đào tạo liên thông GDNN-GDĐH 152 3.3 Khảo nghiệm thử nghiệm giải pháp 154 3.3.1 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi giải pháp .154 3.3.2 Thử nghiệm giải pháp 157 KẾT LUẬN CHƢƠNG3 165 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 167 KẾT LUẬN 167 KHUYẾN NGHỊ 168 2.1 Đối với Chỉnh phủ 170 2.2 Đối với Bộ giáo dục&Đào tạo Bộ Lao động Thương binh&Xãhội 169 2.3 Đối với sở đào tạo hệ thống GDNN GDĐH 170 TÀI LIỆU THAM KHẢO 172 PHỤ LỤC 1.DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG (GIAI ĐOẠN THÍ ĐIỂM) 178 PHỤ LỤC 2.CÁC MẪU PHIẾU HỎI VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNGQUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG GDNN-GDĐH 184 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Bảng 1.2: Bảng 1.3: Bảng 2.1: Bảng 3.1: Bảng 3.2: Bảng 3.3: Bảng 3.4: Bảng 3.5: Bảng 3.6: Bảng 3.7: So sánh cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dânViệt Nam với ISCED 1997 2011 – UNESCO 15 Quan hệ cấu chất lượng lao động trình độ tiến kỹ thuật 43 Dự báo nhu cầu nhân lực cho toàn bộnền kinh tế quốc gia đến năm 2020 45 Số trường tham gia ĐTLT giai đoạn 2008-2014 73 Kết khảo sát cán quản giáo dục cấp giảng viên tính cấp thiết tính khả thi giải pháp quản nhà nước đào tạo liên thông GDNN-GDĐH đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia 155 Kết khảo sát sinh viên học liên thông tính cấp thiếtvà tính khả thi giải pháp quản nhà nước đào tạo liên thôngGDNN-GDĐH đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia 156 Kết học tập học kỳ sinh viên lớp thử nghiệm ĐTLTtừ TCCN lên CĐ, khóa 2014-2016, ngành sư phạm mầm non 162 Kết học tập học kỳ sinh viên lớp thử nghiệm ĐTLTtừ TCCN lên CĐ, khóa 2014-2016, ngành sư phạm mầm non 162 Kết học tập học kỳ sinh viên lớp thử nghiệm ĐTLTtừ TCCN lên CĐ, khóa 2015-2017, ngành sư phạm mầm non 162 Kết điều tra dự luận sinh viên, giảng viên, CBQL chương trình đào tạo lớp thử nghiệm ĐTLT từ trình độ TCCN lên trình độ CĐ, ngành SP mầm non, trường CĐ Sư phạm Trung ương 163 Kết điều tra dự luận sinh viên, giảng viên, CBQL việc công nhận kết học tập miễn trừ khối lượng học tập cho người học lớp thử nghiệm chương trình ĐTLT từ trình độ TCCN lên trình độ CĐ, ngành sư phạm mầm non, CĐ Sư phạm Trung ương 164 viii MẪU PHIẾU HỎI VỀ NHU CẦU HỌC LIÊN THÔNG (Dành cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp người tốt nghiệp chưa qua ĐTLT) Để có sở khoa học & thực tiễn đề xuất giải pháp quản nhà nước đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học cách có hiệu quả, xin Anh/Chị cho biết ý kiến thông qua việc trả lời câu hỏi cách đánh dấu vào ô phù hợp điền vào chỗ trống Mọi thông tin phiếu nhằm mục đích nghiên cứu không sử dụng vào mục đích khác Chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị Xin Anh/Chị cho biết số thông tin cá nhân: Tên trường tốt nghiệp: ………………………………………………… Trình độ đào tạo:…………………………………………………… Ngành/Nghề đào tạo:………………………………………………… Năm tốt nghiệp:…………………………………………………………… Cơ quan công tác (nếu làm):………………………………………… Hãy trả lời câu hỏi sau cách khoanh tròn vào chữ a,b,c,…nào với Anh/Chị (Anh/Chị lựa chọn) Câu hỏi 1: Sự cần thiết Anh/Chị học tiếp (học liên thông) để nhận văn khác là.: a) không cần; b) cần; c) cần; d) cần; e) cần Câu hỏi 2: Anh/Chị cần năm để trở lại học liên thông ? a) không ý kiến; b) Ít năm; c) năm; d) năm; e) liên thông Câu hỏi 3: Anh/Chị cần học lấy văn loại liên thông gì: a) Liên thông dọc lên trình độ đào tạo cao ngành học 186 b) Liên thông ngang sang ngành đào tạo khác trình độ đào tạo c) Liên thông chéo sang ngành đào tạo khác trình độ đào tạo khác d) Liên thông ngược xuống trình độ đào tạo thấp Câu hỏi 4: Xin Anh/Chị cho biết ý kiến đánh giá mức độ quan trọng Anh/Chị chọn học liên thông Xin trả lời cách bôi đen toàn số chọn nằm bên phải tờ phiếu Các chọn lựa trả lời mức độ quan trọng tăng dần bên phải tờ phiếu Cụ thể: (1) không quan trọng;(2) quan trọng; (3) trung bình; (4) quan trọng; (5) quan trọng  1) Để có cấp cao  2) Để nâng cao trình độ chuyên môn 3) Để chuyển đổi ngành nghề  4) Do yêu cầu công việc  5) Do áp lực gia đình  6) Đi học theo bạn bè  7) Do chưa tìm việc làm, rãnh rỗi thời gian  8) Học đại học mục đích cuối  Chân thành cám ơn sư cộng tác Anh/Chị 187 MẪU PHIẾU HỎI VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG (Dành cho Sinh viên học liên thông) Để có sở khoa học & thực tiễn đề xuất giải pháp quản nhà nước đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học cách có hiệu quả, xin bạn cho biết ý kiến thông qua việc trả lời câu hỏi cách đánh dấu vào ô phù hợp điền vào chỗ trống Mọi thông tin phiếu nhằm mục đích nghiên cứu không sử dụng vào mục đích khác Chân thành cảm ơn hợp tác bạn Xin Bạn cho biết số thông tin chung thông tin cá nhân: Tên trường bạn học liên thông:……………………………………… Học ngành/nghề gì:………………………………………………………… Liên thông từ trình độ………………đến trình độ……………………… Hãy trả lời câu hỏi sau cách bôi đen toàn số chọn nằm bên phải tờ phiếu Chú ý chọn lựa xếp theo thứ tự tăng dần Câu hỏi 1: Xin bạn cho biết ý kiến đánh giá mức độ quan trọng bạn chọn học liên thông ? Các chọn lựa trả lời mức độ quan trọng tăng dần hướng phải tờ phiếu Cụ thể: (1) không quan trọng; (2) quan trọng; (3) trung bình; (4) quan trọng; (5) quan trọng  1) Để có cấp cao 2) Để nâng cao trình độ chuyên môn   3) Để chuyển đổi ngành nghề  4) Do yêu cầu công việc 5) Do áp lực gia đình  6) Đi học theo bạn bè  7) Do chưa tìm việc làm, rãnh rỗi thời gian  8) Học đại học mục đích cuối  Câu hỏi 2: Xin bạn cho biết học liên thông bạn gặp phải khó khăn mức độ vấn đề sau Mức độ khó khăn tăng dần bên phải: (1) không khó khăn; (2) khó khăn; (3) trung bình; (4) khó khăn; (5) khó khăn 188 41 Khó khăn việc học tập công nhận kết học tập giai đoạn trước để miễn trừ khối lượng học tập, chương trình đào tạo trình độ đầu vào chương trình ĐTLT chuẩn thống nhất, kế thừa tiếp nối khối kiến thức, kỹ chương trình ĐTLT hạn chế  Khó khăn khác biệt hình thức phương thức tổ chức đào tạo chương trình liên thông mà bạn học so với chương trình đào  tạo trình độ đầu vào liên thông mà bạn tốt nghiệp Khó khăn đội ngũ giảng viên cán quản nhà trường chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo liên thông  Khó khăn sở vật chất nhà trường thiếu thốn , phối hợp huy động doanh nghiệp tham gia hạn chế  Khó khăn quy định đào tạo liên thông có nhiều nội dung  chưa phù hợp Khó khăn lực học tập hạn chế học liên thông trình độ  cao có yêu cầu lực học tập cao Câu hỏi 3: Xin bạn cho biết ý kiến đánh giá mức độ đáp ứng nguyện vọng người học hình thức đào tạo liên thông đây, cụ thể: (1) không đáp ứng; (2) đáp ứng; (3) trung bình; (4) đáp ứng tốt; (5) đáp ứng tốt  1) Liên thông dọc lên trình độ đào tạo cao ngành học  2) Liên thông ngang sang ngành đào tạo khác trình độ đào tạo  3) Liên thông chéo sang ngành đào tạo khác trình độ đào tạo khác  4) Liên thông ngược xuống trình độ thấp Chân thành cám ơn sư cộng tác bạn 189 MẪU PHIẾU HỎI VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG (Dành cho giảng viên, giáo viên cán quản lýcác sở ĐTLT) Để có sở khoa học & thực tiễn đề xuất giải pháp quản nhà nước đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học cách có hiệu quả, xin Ông/Bà cho biết ý kiến thông qua việc trả lời câu hỏi (xin khoanh O vào mức lựa chọn trả lời mức bên phải tờ phiếu) Mọi thông tin phiếu nhằm mục đích nghiên cứu không sử dụng vào mục đích khác Trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/Bà! Câu hỏi 1: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá vai trò, ý nghĩa đào tạo liên thông GDNN-GDĐH với nội dung Mức đánh giá theo hướng tăng dần bên phải, cụ thể: (1) không quan trọng; (2) quan trọng; (3) trung bình; (4) quan trọng; (5) quan trọng Góp phần đào tạo nhân lực đồng cấu ngành nghề  cấu trình độ Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát triển trình độ  nghề nghiệp Đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời người dân, góp phần xây dựng  xã hội học tập Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuyển đổi  ngành nghề Câu hỏi 2: Xin Ông/Bà cho biết triển khai đào tạo liên thông nhà trường gặp phải khó khăn mức độ vấn đề sau Mức độ khó khăn tăng dần bên phải:(1) không khó khăn gì; (2) khó khăn; (3) trung bình; (4) khó khăn; (5) khó khăn Khó khăn chương trình ĐTLT chương trình đào tạo đầu vào, đầu trình ĐTLT chuẩn thống nhất, kế thừa tiếp nối khối kiến thức, kỹ hạn chế  Khó khăn khác biệt hình thức phương thức tổ chức đào tạo chương trình liên thông so với chương trình đào tạo trình độ đầu  vào liên thông Khó khăn đội ngũ giảng viên cán quản chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn đào tạo liên thông  190 Khó khăn sở vật chất phục vụ thực hành, thực tập chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đào tạo liên thông  Khó khăn việc công nhận kết học tập miễn trừ khối lượng học tập cho người học phương pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập  GDNN GDĐH khác Khó khăn chưa có thỏa thuận thống trường đào tạo  liên thông với trường cung cấp sinh viên đầu vào cho ĐTLT Khó khăn lực học tập sinh viên vào học liên thông bị  hạn chế so với sinh viên quy dài hạn Khó khăn số quy định đào tạo liên thông chưa thật phù hợp  Khó khăn danh mục ngành, nghề đào tạo không thống  10 Khó khăn có hai quan quản nhà nước giáo dục nghề nghiệp 10  nên có nhiều quy định không thống Câu hỏi 3: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến mức độ đáp ứng nguyện vọng người học yêu cầu xã hội hình thức đào tạo liên thông đây: Mức đánh giá tăng dần phí phải tờ phiếu Cụ thể: (1) không đáp ứng; (2) đáp ứng; (3) trung bình; (4) đáp ứng tốt; (5) đáp ứng tốt 1) Liên thông dọc lên trình độ đào tạo cao ngành học  2) Liên thông ngang sang ngành đào tạo khác trình độ đào tạo   3) Liên thông chéo sang ngành đào tạo khác trình độ đào tạo khác  4) Liên thông ngược xuống trình độ thấp Xin Ông/Bà cho biết số thông tin cá nhân: Họ Tên Tuổi .Nam Nữ quan công tác : Địa chỉ: Chức vụ nay: Số năm giảng dạy: Trân trọng cảm ơn sư cộng tác Ông/Bà 191 MẪU PHIẾU HỎI QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Dành cho cán quan quản nhà nước giáo dục) Để có sở khoa học & thực tiễn đề xuất giải pháp quản đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học cách có hiệu quả, xin Ông/Bà cho biết ý kiến thông qua việc trả lời câu hỏi (xin khoanh O vào mức lựa chọn trả lời mức bên phải tờ phiếu) Mọi thông tin phiếu nhằm mục đích nghiên cứu không sử dụng vào mục đích khác Trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/Bà! Câu hỏi 1: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá chung hiệu công tác quản nhà nước đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học Việt Nam năm vừa qua (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình ; (4) Cao; (5) Rất cao Câu hỏi 2: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá sách đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học Việt Nam theo tiêu chí Mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn sách (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình ; (4) Cao; (5) Rất cao Mức độ phù hợp sách triển khai thực (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình; (4) Cao; (5) Rất cao Mức độ hiệu sách triển khai thực (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình; (4) Cao; (5) Rất cao Mức độ thuận lợi triển khai thực sách (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình; (4) Cao; (5) Rất cao Câu hỏi 3: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá mức độ tham gia đóng góp ý kiến trình hoạch định sách đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học Việt Nam đối tượng bị điều chỉnh sách (bị ảnh hưởng sách) (1) Không tham gia; (2) Ít tham gia; (3) Có tham gia; (4) Được tham gia nhiều; (5) Được tham gia nhiều 192 Câu hỏi 4: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá thể chế quản nhà nước đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học Việt Nam theo tiêu chí Mức độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn thể chế (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình ; (4) Cao; (5) Rất cao Mức độ phù hợp thể chế triển khai thực (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình ; (4) Cao; (5) Rất cao Mực độ hiệu thể chế triển khai thực (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình ; (4) Cao; (5) Rất cao Mực độ thuận lợi thể chế triển khai thực (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình ; (4) Cao; (5) Rất cao Câu hỏi 5: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá hiệu công tác quản nhà nước chương trình đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệpGiáo dục đại học Việt Nam (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình; (4) Cao; (5) Rất cao Câu hỏi 6: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá hiệu công tác kiểm định đảm bảo chất lượng đào tạo đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học Việt Nam (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình; (4) Cao; (5) Rất cao Câu hỏi 7: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá hiệu công tác tra, kiểm tra xử vi phạm đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học Việt Nam (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình; (4) Cao; (5) Rất cao Câu hỏi 8: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá hiệu công tác quản nhà nước giáo dục tổ chức, đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản nhà giáo cán quản đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệpGiáo dục đại học Việt Nam năm vừa qua (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình; (4) Cao; (5) Rất cao Câu hỏi 9: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá hiệu công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực để phát triển đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học Việt Nam (1) Rất thấp; (2) Thấp; (3) Trung bình; (4) Cao; (5) Rất cao Câu hỏi 10: Xin Ông/Bà cho ý kiến đề xuất vấn đề cần điều chỉnh quản nhà nước nhằm phát triển đào tạo liên thông Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục đại học, góp phần xây dựng xã hội học tập Việt Nam, 193 cách viết thêm vào khoảng trống Xin Ông/Bà cho biết số thông tin cá nhân: Họ Tên Tuổi .Nam Nữ quan công tác : Địa chỉ: Chức vụ nay: Số năm làm quản giáo dục : Trân trọng cảm ơn sư cộng tác Ông/Bà 194 MẪU PHIẾU HỎI XIN Ý KIẾN Về giải pháp quản nhà nƣớc đào tạo liên thông GDNN-GDĐH (Dành cho cán quan quản nhà nước giáo dục cán quản nhà trường, giảng viên sở đào tạo liên thông) Đề tài nghiên cứu: “Quản nhà nƣớc đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp-giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập” Trên sở luận thực trạng đào tạo liên thông, quản nhà nước đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp-giáo dục đại học, đề xuất số giải pháp quản nhà nước đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp-giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến tính cấp thiết tính khả thi giải pháp đề xuất cách đánh dấu (X) vào ô trống mức độ phù hợp Mọi thông tin phiếu nhằm mục đích nghiên cứu không dùng vào mục đích khác Trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/Bà Ý kiến đánh giá mức độ cấp thiết mức độ khả thi giải pháp Mức độ cấp thiết STT Các giải pháp đề xuất Hoàn thiện khung sách quốc gia phát triển đào tạo liên thông GDNNGDĐH Xây dựng ban hành hệ thống chuẩn trình độ đào tạo liên thông GDNNGDĐH Quản lýchương trìnhđào tạo liên thông GDNNGDĐH Kiểm định chất lượng đào tạo liên thông GDNNGDĐH Không cấp thiết 195 Cấp thiết Rất cấp thiết Mức độ khả thi Rất Không Khả khả thi khả thi thi Mức độ cấp thiết STT Các giải pháp đề xuất Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán quản đào tạo liên thông GDNNGDĐH Quản huy động, sử dụng nguồn lực phát triển đào tạo liên thông GDNNGDĐH Hoàn thiện quy trình, hình thức giám sát, kiểm tra, tra đào tạo liên thông GDNN-GDĐH Không cấp thiết Cấp thiết Rất cấp thiết Mức độ khả thi Rất Không Khả khả thi khả thi thi Xin Ông/Bà cho biết số thông tin cá nhân: Họ Tên Tuổi .Nam Nữ quan công tác : Địa chỉ: Chức vụ nay: Số năm làm quản lý: Trân trọng cảm ơn sư cộng tác Ông/Bà 196 MẪU PHIẾU HỎI XIN Ý KIẾN Về giải pháp quản nhà nƣớc đào tạo liên thông GDNN-GDĐH (Dành cho Sinh viên học liên thông GDNN-GDĐH) Đề tài nghiên cứu: “Quản nhà nƣớc đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp-giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập” Trên sở luận thực trạng đào tạo liên thông, quản nhà nước đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp-giáo dục đại học, đề xuất số giải pháp quản nhà nước đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp-giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia Xin bạn vui lòng cho biết ý kiến tính cấp thiết tính khả thi giải pháp nêu cách đánh dấu (X) vào ô trống mức độ phù hợp Mọi thông tin phiếu nhằm mục đích nghiên cứu không dùng vào mục đích khác Trân trọng cảm ơn hợp tác bạn Ý kiến đánh giá mức độ cấp thiết mức độ khả thi giải pháp Mức độ cấp thiết STT Các giải pháp đề xuất Hoàn thiện khung sách quốc gia phát triển đào tạo liên thông GDNNGDĐH Xây dựng ban hành hệ thống chuẩn trình độ đào tạo liên thông GDNNGDĐH Quản lýchương trình đào tạo liên thông GDNNGDĐH Kiểm định chất lượng đào tạo liên thông GDNNGDĐH Không Cấp cấp thiết thiết 197 Mức độ khả thi Rất Rất Không Khả khả cấp khả thi thi thiết thi Mức độ cấp thiết STT Các giải pháp đề xuất Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán quản đào tạo liên thông GDNNGDĐH Quản huy động, sử dụng nguồn lực phát triển đào tạo liên thông GDNNGDĐH Hoàn thiện quy trình, hình thức giám sát, kiểm tra, tra đào tạo liên thông GDNN-GDĐH Không Cấp cấp thiết thiết Mức độ khả thi Rất Rất Không Khả khả cấp khả thi thi thiết thi Xin Bạn cho biết số thông tin chung thông tin cá nhân: Tên trường bạn học liên thông:……………………………… Học ngành/nghề gì:……………………………………………………… Liên thông từ trình độ……………………… đến trình độ……………… Xin chân thành cảm ơn bạn 198 MẪU PHIẾU HỎI Ý KIẾN Về trình đào tạo liên thông GDNN-GDĐH (Dành cho Sinh viên thử nghiệm đào tạo liên thông từ trình độ TCCN lên trình độ CĐ,ngành sư phạm mầm non) Bạn thân mến, Phiếu dùng để tìm hiểu tình hình, biết nhận xét, đánh giá người học ĐTLT Rất cần bạn điền xác nêu nhận xét, đánh giá khách quan Phiếu bạn bổ ích cho việc quản phát triển ĐTLT Không cần ký ghi tên Cám ơn bạn Xin bạn điền thêm vào chỗ trống khoanh tròn chữ a,b,c, điền thêm vào chỗ trống 1/ Bạn sinh viên lớp:……………………………………………………… 2/ Bạn làm việc ở: a) Cơ sở giáo dục mầm non công lập b) Cơ sở giáo dục mầm non công lập c) Cơ quan, doanh nghiệp nhà nước d) Cơ quan, doanh nghiệpnhân nước e) Cơ quan, doanh nghiệp vốn nước liên doanh với nước f) Gia đình (bao gồm chưa có việc làm) 3/ Bạn nhận tốt nghiệp trung cấp (ngành học liên thông) a) Của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương b) Của Trường TC Sư phạm Mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội c) Của Trường TC Tổng hợp Hà Nội d) Của sở đào tạo khác 4/ Thời gian bạn nhận Trung cấp, tính đến cuối tháng 9//2014 a) chưa năm b) từ năm đến cận năm c) từ năm đến cận 10 năm d) từ 10 năm đến cận 15 năm e) từ 15 năm trở lên 5/ Bạn cho chương trình học liên thông trường đáp ứng nhu cầu bạn ? a) không đáp ứng yêu cầu d) đáp ứng tốt yêu cầu b) đáp ứng yêu cầu e) đáp ứng tốt yêu cầu c) tạm (trung bình) 6/ Theo bạn chất lượng thực hành chương trình đào tạo liên thông trường là: 199 a) không đáp ứng yêu cầu d) đáp ứng tốt yêu cầu b) đáp ứng yêu cầu e) đáp ứng tốt yêu cầu c) tạm (trung bình) 7/ Theo bạn chất lượng, hiệu thực tập sở thực tập đào tạo liên thông trường là: a) thấp d) cao b) thấp e) cao c) trung bình 8, Theo bạn, số học phần học, học phần bạn cho chưa đạt điều mà bạn mong muốn Hãy kể tên:………… ……………………… ……………………………………………… …………………… …………… …………………………………………………… ……………………………… ….………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………… … 9/ Bạn cho việc công nhận kết học tập trình độ TC miễn trừ khối lượng học nội dung học tập học liên thông lên CĐ trường là: a) mức, phù hợp với nội dung bạn học b) yêu cầu cao, nhiều nội dung học không công nhận c) yêu cầu thấp, nhiều nội dung chưa học học không đầy đủ công nhận d) không phù hợp, công nhận theo cảm tính mà không dựa nguyên tắc thống sở khoa học 10/ Nhìn chung, giảng viên giảng dạy lớp liên thông bạn: a) Kiến thức, kỹ tốt, giảng dạy dễ hiểu b) Kiến thức, kỹ tốt, giảng dạy tương đối dễ hiểu c) Kiến thức, kỹ tốt, giảng dạy khó hiểu d) Kiến thức, kỹ chưa tốt, cần thay 11/ Theo bạn sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học trường là: a) không tốt d) tốt b) không tốt e) tốt c) tạm (trung bình) 12/ Công tác quản cán nhà trường quản lớp liên thông bạn là: a) không tốt d) tốt b) không tốt e) tốt c) tạm (trung bình) Xin chân thành cảm ơn bạn 200 ... luận quản lý nhà nước đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp -giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia Chương 2: Thực trạng đào tạo liên thông quản lý nhà nước đào tạo liên thông giáo dục. .. ta ̣o liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học 4.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý nhà nước đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp- giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia Câu... tác đào tạo liên thông quản lý nhà nước đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học Việt Nam Đề xuất số giải pháp quản lý nhà nước đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp -giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia , Quản lý nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia , Quản lý nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay