Quản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học điều dưỡng nam định

131 231 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 12:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CÙ THỊ THU HÀ QUẢN LÝ HỌC LIỆU TẠI THƢ VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CÙ THỊ THU HÀ QUẢN LÝ HỌC LIỆU TẠI THƢ VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ TIẾN SỸ HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, tác giả nhận đƣợc ủng hộ, giúp đỡ nhiều từ thầy cô giáo, nhà lãnh đạo, quản lý, đồng nghiệp gia đình Trƣớc hết, xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn đến thầy, cô giáo, Phòng Đào tạo sau đại học Khoa Quản lý giáo dục – Trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Thƣ viện, cán bộ, giảng viên trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ để tác giả hoàn thành khóa học cách tốt Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Tiến Sỹ, trực tiếp hƣớng dẫn em với tinh thần trách nhiệm, chu đáo tận tình để em hoàn thành luận văn tiến độ thời gian quy định Cuối cùng, lời cảm ơn xin đƣợc gửi đến gia đình, bạn bè, ngƣời bên cạnh động viên, khuyến khích tác giả trình thực đề tài nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, khả kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi thiếu sót Kính mong dẫn góp ý thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp để công trình nghiên cứu đƣợc tốt Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả luận văn Cù Thị Thu Hà i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý CSVC Cơ sở vật chất CNTT Công nghệ thông tin CNH-HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa ĐPT Đa phƣơng tiện ĐVHT Đơn vị học trình GV Giảng viên HỌC LIỆU ĐT Học liệu điện tử HSSV Học sinh sinh viên NDT Ngƣời dùng tin PMTV Phần mềm thƣ viện TLS Tài liệu số TLTK Tài liệu tham khảo TBDH Thiết bị dạy học TBGD Thiết bị giáo dục TTTV Trung tâm Thƣ viện XHCN Xã hội chủ nghĩa ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HỌC LIỆU TẠI THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Quản lý 10 1.2.2 Quản lý giáo dục 12 1.2.3 Quản lý nhà trƣờng 12 1.2.4 Quản lý sở vật chất- thiết bị dạy học (CSVC- TBDH) 13 1.3 Học liệu thƣ viện trƣờng đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo 14 1.3.1 Giáo dục đại học 14 1.3.2 Thƣ viện đại học 16 1.3.3 Học liệu Thƣ viện 19 1.4 Vai trò học liệu thƣ viện việc hỗ trợ dạy, học trƣờng đại học 21 1.4.1 Hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy 21 1.4.2 Hỗ trợ cho hoạt động học tập 23 1.5 Nội dung quản lý học liệu thƣ viện đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo24 1.5.1 Quản lý phát triển học liệu thƣ viện 24 1.5.2 Quản lý đội ngũ cán thƣ viện làm công tác học liệu 25 1.5.3 Quản lý hoạt động phục vụ học liệu cho ngƣời dùng tin( NDT) 26 1.5.4 Quản lý công tác bảo quản, lọc học liệu 27 1.5.5 Quản lý sở vật chất- trang thiết bị thƣ viện phục vụ công tác học liệu29 iii 1.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý học liệu thƣ viện trƣờng đại học 30 1.6.1 Các yếu tố chủ quan 30 1.6.2 Các yếu tố khách quan 32 Tiểu kết chƣơng 34 CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC LIỆU TẠI THƢ VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH 35 2.1 Quá trình hình thành phát triển Trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định 35 2.1.1 Lịch sử phát triển 35 2.1.2 Quy mô chất lƣợng đào tạo 36 2.1.3 Cơ sở vật chất-trang thiết bị phục vụ đào tạo 37 2.2 Giới thiệu thƣ viện trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định 38 2.2.1 Lịch sử phát triển 38 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Thƣ viện 39 2.2.3 Cơ cấu tổ chức thƣ viện 42 2.3 Thực trạng công tác học liệu thƣ viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định 43 2.3.1 Thực trạng học liệu thƣ viện 43 2.3.2 Thực trạng nhu cầu học liệu ngƣời dùng tin (NDT) 45 2.3.3 Thực trạng đội ngũ cán thông tin- tƣ liệu 52 2.3.4 Thực trạng sở vật chất- trang thiết bị phục vụ công tác học liệu 53 2.4 Thực trạng quản lý học liệu thƣ viện trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định 55 2.4.1 Giới thiệu khảo sát 55 2.4.2 Quản lý phát triển học liệu 56 2.4.3 Quản lý đội ngũ cán làm công tác học liệu 61 2.4.4 Quản lý công tác phục vụ học liệu cho NDT 64 iv 2.4.5 Quản lý hoạt động bảo quản, lọc học liệu 67 2.4.6 Quản lý sở vật chất, trang thiết bị thƣ viện phục vụ công tác học liệu70 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý học liệu thƣ viện trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định đáp ứng yêu cầu đào tạo 74 2.5.1 Những điểm mạnh 74 2.5.2 Những mặt hạn chế 76 CHƢƠNG III: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC LIỆU THƢ VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH 79 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 79 3.1.1 Nguyên tắc tính mục tiêu 79 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống đồng 79 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn 80 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 80 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý học liệu thƣ viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định 80 3.2.1 Tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng cán thƣ viện làm công tác học liệu 80 3.2.2 Xây dựng, phát triển nguồn học liệu phục vụ NDT đáp ứng yêu cầu đào tạo nhà trƣờng 84 3.2.3 Tổ chức triển khai ứng dụng phần mềm thƣ viện phát triển phần mềm thƣ viện số vào quản lý học liệu 87 3.2.4 Phát triển dịch vụ cung cấp học liệu thƣ viện nhà trƣờng 93 3.2.5 Tăng cƣờng sở vật chất, trang thiết bị, đại hóa đáp ứng công tác quản lý học liệu theo yêu cầu đào tạo nhà trƣờng 95 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý học liệu thƣ viện trƣờng đại học Điều Dƣỡng Nam Định đáp ứng yêu cầu đào tạo 96 3.3.1 Mục đích việc tổ chức khảo nghiệm 96 v 3.3.2 Đối tƣợng tổ chức khảo nghiệm 96 3.3.3 Phƣơng pháp tổ chức khảo nghiệm 97 3.3.4 Quy trình khảo nghiệm 97 3.3.5 Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý học liệu 98 3.3.6 Đánh giá tƣơng quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý học liệu 103 Tiểu kết chƣơng 105 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 106 Kết luận 106 Khuyến nghị 107 PHỤ LỤC 111 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên nhân viên nhà trườn g 36 Bảng 2: Thống kê, phân loại số lượng người học nhập học (5 năm gần đây) hệ quy liên thông 37 Bảng 2.3: Các nhóm người dùng tin Thư viện 45 Bảng 2.4: Mức độ thường xuyên NDT đến thư viện đại học Điều dưỡng 48 Bảng 2.5: Nhu cầu học liệu NDT theo ngành đào tạo trường 49 Bảng 2.6: Nhu cầu NDT loại hình học liệu 50 Bảng 2.7: Mức độ đáp ứng học liệu với nhu cầu tin 52 Bảng 2.8: Trình độ đào tạo cán TV 52 Bảng 2.9: Kết điều tra thực trạng quản lý phát triển học liệu Thư viện trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định Error! Bookmark not defined Bảng 2.10:Quản lý đội ngũ cán làm công tác học liệu qua khảo sát thu kết bảng 2.10 Error! Bookmark not defined Bảng 2.11: Hình thức phục vụ NDT thích sử dụng Error! Bookmark not defined Bảng 2.12: Kết quản lý công tác phục vụ học liệu cho NDT 66 Bảng 2.13: Kết khảo sát quản lý công tác bảo quản, lọc học liệu 69 Bảng 2.14: Kết khảo sát quản lý CSVC-TTB thư viện 71 Bảng 2.15: Thực trạng tác động yếu tố ảnh hưởng đến quản lý học liệu Thư viện trường Đại học Điều Dưỡng đáp ứng yêu cầu đào tạo 73 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp quản lý học liệu 98 Bảng 3.2: Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp quản lý học liệu 100 Bảng 3.3.Tương quan tính cần thiết tính khả thi 103 biện pháp quản lý học liệu 103 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 3.1 Quy trình nghiệp vụ thư viện truyền thống tính tương ứng PMTV 88 Biểu đồ 2.1 Thống kê học liệu theo ngành đào tạo Thư viện Đại học Điều dưỡng Nam Định 44 Biểu đồ 2.2 Độ tuổi cán Thư viện 53 Biểu đồ 2.3 Tỉ lệ học liệu bổ sung theo chủ đề 57 Biểu đồ 3.1 So sánh mức độ cần thiết với cần thiết biện pháp 99 Biểu đồ 3.2 So sánh mức độ khả thi với khả thi biện pháp 102 Biểu đồ 3.3 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý học liệu 104 Hình 3.1 Các Phân hệ phần mềm ILib.Me 89 Hình 3.2 Giao diện trang Thư viện số 91 Hình 3.3 Liên kết trang Thư viện số 92 viii Tổ chức triển khai phần mềm thƣ viện phần mềm thƣ viện số vào quản lý học liệu Phát triển dịch vụ cung cấp học liệu thƣ viện 5.Tăng cƣờng sở vật chất trang thiết bị đại hóa đáp ứng công tác quản lý học liệu Kết khảo nghiệm biện pháp cho thấy bƣớc đầu đƣợc cán quản lý, giảng viên, sinh viên ghi nhận đánh giá có tính cấp thiết khả thi, hoàn toàn áp dụng điều kiện thực tế nhà trƣờng giai đoạn Trên sở lý luận quản lý học liệu thƣ viện phân tích thực trạng quản lý học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo trƣờng, chƣơng đề xuất biện pháp có tính khả thi có ảnh hƣởng tích cực tới đào tạo Các biện pháp nhiều yếu tố tác động tới chất lƣợng đào tạo, yêu cầu đào tạo giai đoạn Để quản lý học liệu thƣ viện trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định phát huy hiệu đáp ứng yêu cầu đào tạo, biện pháp đƣợc tiến hành đồng bộ, vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm Khuyến nghị Từ nghiên cứu lý luận thực tiễn đề tài: “Quản lý học liệu Thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định”, để nâng cao hiệu quản lý học liệu thƣ viện, đề tài xin đƣa số khuyến nghị: 2.1 Đối với Bộ, ngành liên quan Hiện Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch chịu trách nhiệm quản lý mặt Nhà nƣớc công tác TT-TV toàn quốc Tuy nhiên hệ thống thƣ viện trƣờng đại học nói chung (bao gồm học viện, trƣờng đại học, cao đẳng) lại trực thuộc trƣờng đại học chịu quản lý Bộ Giáo dục Đào tạo Chính đầu mối chế quản lý thống điều cần thiết để thƣ viện đại học phát triển Trong thời gian tới 107 Bộ, ngành liên quan cần sớm đề xuất phƣơng án, giải pháp tham mƣu cho Chính phủ để tạo quán trách nhiệm quản lý, tạo điều kiện thƣ viện đại học có điều kiện phát triển mạnh 2.2 Đối với trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định - Nhà trƣờng xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm TT-TV có quy định quản lý phát triển học liệu Các văn ban hành nhà trƣờng sở tham mƣu Thƣ viện cần bám sát thực tiễn yêu cầu đặc thù chuyên ngành điều dƣỡng - Tăng cƣờng đầu tƣ nguồn ngân sách giúp Thƣ viện nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị đại cho việc ứng dụng CNTT, bổ sung vốn học liệu, đào tạo ngƣời, triển khai sản phẩm dịch vụ cung cấp học liệu đại… nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng phong phú NDT - Thành lập Hội đồng Thƣ viện, bao gồm: thành viên Ban Giám hiệu trƣờng đại học thành viên, trƣởng khoa trƣởng tổ môn góp phần tích cực đẩy mạnh hoạt động khai thác phục vụ thông tin cho việc giảng dạy học tập theo học chế tín 2.3 Đối với Thư viện trường đại học Điều Dưỡng Nam Định -Tham mƣu, đề suất sách cung cấp, phát triển quản lý học liệu Thƣ viện phù hợp NDT -Cần có kế hoạch khảo sát, đánh giá dịch vụ cung cấp học liệu cho NDT tập trung vào việc thăm dò mức hài lòng NDT với Thƣ viện -Cần nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán thƣ viện đặc biệt cán trực tiếp làm công tác học liệu Xây dựng kế hoạch cụ thể cho 108 cán đƣợc bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tin học -Xây dựng kế hoạch đầu tƣ mua sắm, tu sửa trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn Thƣ viện -Mở lớp đào tạo NDT khai thác sử dụng hiệu học liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo, Bùi Tiến Phú (2012), Một số góc nhìn phát triển quản lý giáo dục NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thành Vinh (2011), Quản lý nhà trường NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Bộ Giáo dục & đào tạo ( 2014), Văn Hội nghị số 06/VBHNBGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng đại học Bộ Giáo dục & đào tạo ( 2012), Luật giáo dục đại học Bộ Giáo dục & đào tạo ( 2012), Bộ chƣơng trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe trình độ đại học Bộ Giáo dục & đào tạo (1986), Quyết định 688/QĐ ngày 14/7/1986 Bộ Y tế ( 2012), Chuẩn lực Điều Dƣỡng Việt Nam Bộ Văn hóa thể thao & Du lịch (2013), Quy chế mẫu tổ chức hoạt động Thƣ viện trƣờng đại học Bộ Văn hóa thể thao & Du lịch (2012), Thông tƣ số 21/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí thủ tục lọc tài liệu thƣ viện 10 Nguyễn Huy Chƣơng (2006), “Đề xuất đổi thƣ viện đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, Hội nghị quốc tế thư viện, Tp.HCM 11 Trịnh Tất Đạt (2011), Xây dựng phát triển nguồn học liệu phục vụ đào tạo theo phƣơng thức tín trung tâm Thông tin-Thƣ viện-Học 109 liệu trƣờng cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ Thông tin thƣ viện, Đại học KHXH&NV, Hà Nội 12 Đặng Xuân Hải, Quản lý hệ thống giáo dục, quản lý nhà trường bối cảnh thay đổi, Bài giảng cho học viên sau đại học 13 Nguyễn Văn Hành (2008), “Thƣ viện trƣờng đại học với công tác phát triển học liệu phục vụ đào tạo tín chỉ”, Tạp chí Thông tin tư liệu, Số 1/2008 14 Tô Thị Hiền (2014), Tổ chức bảo quản kho tài liệu NXB đại học Quốc gia Hà Nội 15 Học viện Công nghệ Bƣu viễn thông (2013), Quy định quản lý cung cấp học liệu Học viện 16 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2015), Quản lý đại cương NXB đại học Quốc gia Hà Nội 17 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn NXB đại học Quốc gia Hà Nội 18 Vũ Dƣơng Thúy Ngà (2008), Thư viện học đại cương NXB đại học Quốc gia Hà Nội 19 Bùi Văn Ngân (2008), Biện pháp quản lý nguồn học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín khoa Sƣ phạm Đại học Quốc gia Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Phạm Văn Thuần (2015), Quản lý sở vật chất, trang thiết bị, thư viện nhà trường, Bài giảng cho học viên sau đại học 21 Nguyễn Thị Phƣơng Trà ( 2012), “Vai trò thƣ viện đổi phƣơng pháp giảng dạy”, tạp chí Thông tin tư liệu, Số 5/2012 22 Trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định (2015), Cẩm nang đào tạo 23 Trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định (2014), Quy định thu thập, khai thác sử dụng tài liệu nội sinh 24 Trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định (2013), Quy định tổ chức hoạt động thƣ viện trƣờng Đại học Điều dƣỡng Nam Định 110 25 Trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định (2012), Quyết định ban hành chƣơng trình giáo dục ngành Điều dƣỡng bậc đại học quy 26 Trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định (2012), Quy chế đào tạo cao đẳng, đại học 27.Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội (2000), Pháp lệnh Thƣ viện số 31/2000/UBTVQH10 28 Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ VIII (1996), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội PHỤ LỤC THƢ VIỆNTRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH 246 Hàn Thuyên- Tp Nam Định- Tỉnh Nam Định PHIẾU KHẢO SÁT NGƢỜI DÙNG TIN (Dành cho học viên cao học, sinh viên Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định) Nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ học liệu cho ngƣời dùng tin (NDT) ngày tốt hơn, đáp ứng nhu cầu ngƣời học yêu cầu đổi giáo dục Đại học Việt nam thời kỳ hội nhập khu vực giới Thƣ viện mong nhận đƣợc hƣởng ứng tích cực đóng góp ý kiến NDT học liệu quản lý học liệu Thƣ viện I Những thông tin chung 1.Giới tính: Nam  Nữ  2.Anh/ chị sinh viên khoa: Điều dƣỡng □ Y tế công cộng □ Hộ sinh □ Sau đại học □ Anh/ chị sinh viên năm: Năm □ Năm □ Năm □ Năm □ 111 II Nội dung Bạn có thƣờng xuyên sử học liệu thƣ viện không? Thƣờng xuyên □ Thỉnh thoảng □ Rất □ (2-3 lần/tuần) (5-7 lần/tháng) (1-2lần/tháng) Học liệu thƣ viện đáp ứng đƣợc nhu cầu thông tin bạn chƣa ? Đã đáp ứng □ Chƣa đáp ứng □ Đáp ứng □ Bạn thƣờng đọc học liệu chủ đề nào? (Đánh số chủ đề dƣới theo lĩnh vực ƣu tiên) Điều dƣỡng □ Khoa học □ Y tế công cộng □ Y sở □ Sản khoa- Hộ sinh □ Y học lâm sàng □ Điều dƣỡng □ Các lĩnh vực khác (ghi cụ thể) Loại hình học liệu bạn thƣờng sử dụng: Sách □ Báo □ Tạp chí nghiên cứu khoa học chuyên ngành □ Tài liệu điện tử □ Luận án luận văn □ Các loại tài liệu khác: Bạn thƣờng sử dụng hình thức phục vụ thƣ viện (Đánh theo thứ tự ƣu tiên) Mƣợn đọc chỗ (kho mở) □ Mƣợn nhà (kho mở) □ Mƣợn đọc theo yêu cầu kho đóng □ 112 Bạn cho biết ý kiến nội dung quản lý công tác phục vụ học liệu cho NDT TT Nội dung Mức độ Tốt Bình Chƣa thƣờ tốt ng Tổ chức triển khai dịch vụ cung cấp học liệu cho NDT Thực quy trình phục vụ học liệu cho NDT Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hƣớng dấn khai thác học liệu Đánh giá chất lƣợng học liệu dựa điều tra mức độ hài lòng NDT Bạn cho biết yếu tố sau tác động nhƣ đến quản lý học liệu Thƣ viện đáp ứng yêu cầu đào tạo TT Yếu tố ảnh hƣởng Tác Bình Ít tác động Thƣờng động nhiều Yếu tố chủ quan Nhận thức NDT học liệu phục vụ học tập, nghiên cứu, giảng dạy Đội ngũ cán thƣ viện Tài chính, Cơ sở vật chất- kỹ thuật Yếu tố khách quan Những tác động xã hội Tác động phát triển khoa học công nghệ Thƣ viện 113 Bạn có đề xuất học liệu cách khai thác sử dụng học liệu thƣ viện trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định thời gian tới ? Xin chân thành cảm ơn đóng ý kiến quý bạn ! PHỤ LỤC THƢ VIỆNTRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH 246 Hàn Thuyên- Tp Nam Định- Tỉnh Nam Định PHIẾU KHẢO SÁT NGƢỜI DÙNG TIN (Dành cho cán quản lý, giảng viên) Để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý học liệu Thƣ viện đáp ứng yêu cầu đào tạo Trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định, xin Thầy/Cô vui long cho biết ý kiến nội dung sau cách điền dấu (X) vào ô thích hợp Thầy/Cô có thƣờng xuyên sử học liệu thƣ viện không? Thƣờng xuyên □ Thỉnh thoảng □ Rất □ (2-3 lần/tuần) (5-7 lần/tháng) (1-2lần/tháng) Học liệu thƣ viện đáp ứng đƣợc nhu cầu thông tin Thầy/Cô chƣa ? Đã đáp ứng □ Chƣa đáp ứng □ Đáp ứng □ Bạn thƣờng đọc học liệu chủ đề nào? (Đánh số chủ đề dƣới theo lĩnh vực ƣu tiên) Điều dƣỡng □ Khoa học □ Y tế công cộng □ 114 Y sở □ Sản khoa- Hộ sinh □ Y học lâm sàng □ Điều dƣỡng □ Các lĩnh vực khác (ghi cụ thể) Loại hình học liệu Thầy/Cô thƣờng sử dụng: Sách □ Báo □ Tạp chí nghiên cứu khoa học chuyên ngành □ Tài liệu điện tử □ Luận án luận văn □ Các loại tài liệu khác: Thầy/Cô thƣờng sử dụng hình thức phục vụ thƣ viện (Đánh theo thứ tự ƣu tiên) Mƣợn đọc chỗ (kho mở) □ Mƣợn nhà (kho mở) □ Mƣợn đọc theo yêu cầu kho đóng □ 6.Thầy/ Cô cho ý kiến nội dung quản lý học liệu Thƣ viện đáp ứng yêu cầu đào tạo Trƣờng: 6.1 Quản lý phát triển học liệu TT Nội dung Tốt Kế hoạch bổ sung học liệu hàng năm phù hợp với ngành đào tạo Danh mục học liệu bổ sung dựa yêu cầu khoa, môn, giảng viên, sinh viên Quy trình bổ sung học liệu quy định nhiệm vụ phận tham gia 115 Mức độ Bình Chƣa thƣờng tốt Chính sách thu thập tài liệu nội sinh trƣờng 6.2 Quản lý đội ngũ cán làm công tác học liệu TT Nội dung Thực quy trình tuyển dụng theo quy định Nhà nƣớc, Nhà trƣờng Trình độ cán thƣ viện phù hợp với công việc đƣợc giao Cán thƣ viện đáp ứng yêu cầu học liệu NDT Chính sách khuyến khích cán thƣ viện dự lớp đào tạo, tập huấn Tổ chức kiểm tra, đánh giá cán theo định kỳ Tốt Mức độ Bình Chƣa thƣờng tốt Tốt Mức độ Bình Chƣa thƣờng tốt 6.3 Quản lý công tác phục vụ học liệu cho NDT TT Nội dung Tổ chức triển khai dịch vụ cung cấp học liệu cho NDT Thực quy trình phục vụ học liệu cho NDT Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hƣớng dấn khai thác học liệu Đánh giá chất lƣợng học liệu dựa điều tra mức độ hài lòng NDT 116 6.4 Quản lý công tác bảo quản, lọc lọc liệu TT Nội dung Xây dựng kế hoạch bảo quản, lọc học liệu hàng năm Quy trình bảo quản, lọc học liệu theo quy định Thực làm vệ sinh kho tàng, tu sửa học liệu thƣờng xuyên Thanh lọc học liệu dựa mức độ sử dụng NDT Tổ chức định kỳ kiểm kê học liệu Tốt Mức độ Bình Chƣa thƣờng tốt Tốt Mức độ Bình Chƣa thƣờng tốt 6.5.Quản lý CSVC_TTB phục vụ công tác học liệu TT Nội dung Thực quy trình sử dụng thiết bị đại Thƣ viện Xây dựng dự trù thiết bị hàng năm Tổ chức phối hợp Thƣ viện với phòng chức mua sắm thiết bị Đảm bảo CSVC- TTB phục vụ NDT 6.6 Thầy/Cô cho biết yếu tố sau tác động đến quản lý học liệu Thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo TT Yếu tố ảnh hƣởng Tác Bình Ít tác động Thƣờng động nhiều Yếu tố chủ quan Nhận thức NDT học liệu phục vụ 117 học tập, nghiên cứu, giảng dạy Đội ngũ cán thƣ viện Tài chính, Cơ sở vật chất- kỹ thuật Yếu tố khách quan Những tác động xã hội Tác động phát triển khoa học công nghệ Thƣ viện Xin chân thành cảm ơn hợp tác Thầy/Cô! PHỤ LỤC THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƢỠNG NAM ĐỊNH 246 Hàn Thuyên- Tp Nam Định- Tỉnh Nam Định PHIẾU XIN Ý KIẾN CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Để nâng cao chất lƣợng quản lý học liệu thƣ viện phục vụ đào tạo trƣờng đại học Điều Dƣỡng Nam Định, xin anh (chị) cho biết ý kiến cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn bảng dƣới tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý học liệu Thƣ viện Tính cấp thiết STT Các biện pháp quản lý đề xuất Tăng cƣờng đào tạo, nâng cao chất lƣợng cán thƣ viện làm công tác học liệu Tăng cƣờng nguồn học liệu phục vụ đào tạo Tổ chức triển khai PMTV PMTV số vào Rất cấp thiết 118 Cấp thiết Không cấp thiết Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Không khả thi quản lý học liệu Phát triển dịch vụ cung cấp học liệu thƣ viện Tăng cƣờng sở vật chất trang thiết bị đại hóa đáp ứng công tác quản lý học liệu Trên 05 biện pháp quản lý học liệu thƣ viện mà tác giả đề xuất, đề nghị anh (chị) cho ý kiến biện pháp quản lý khác nhằm góp phần làm cho công tác ngày đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo trƣờng Xin chân thành cảm ơn đóng ý kiến quý bạn ! 119 PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN (Dành cho cán quản lý giảng viên) Câu hỏi 1: Đề nghị Thầy/Cô cho biết ý kiến cá nhân quy trình bổ sung học liệu Thƣ viện trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định Câu hỏi 2: Xin cho biết ý kiến Thầy/Cô việc thực dịch vụ cung cấp học liệu thƣ viện cho NDT Câu hỏi 3: Đề nghị Thầy/Cô cho biết ý kiến cá nhân công tác quản lý phát triển học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo trƣờng Câu hỏi 4: Xin cho biết ý kiến Thầy /Cô việc quản lý học liệu phục vụ cho NDT 120 Câu hỏi 5: Đề nghị Thầy/Cô cho biết ý kiến cá nhân công tác quản lý sở vật chất-thiết bị thƣ viện phục vụ cho công tác học liệu Xin chân thành cảm ơn hợp tác Thầy/Cô! 121 ... sở lý luận quản lý học liệu thƣ viện trƣờng Đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý học liệu thƣ viện Trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định đáp ứng yêu cầu đào tạo. .. pháp quản lý học liệu thƣ viện đáp ứng yêu cầu đào tạo Trƣờng Đại học Điều Dƣỡng Nam Định Kết luận khuyến nghị CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HỌC LIỆU TẠI THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU... nghiên cứu tác giả đề cập đến vấn đề quản lý học liệu đáp ứng nhu cầu đào tạo Chính “ Quản lý học liệu thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định đƣợc tác giả lựa chọn làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học điều dưỡng nam định , Quản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học điều dưỡng nam định , Quản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học điều dưỡng nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay