Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận hoàng mai hà nội

112 246 1
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 12:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HUYỀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON QUẬN HOÀNG MAI – HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HUYỀN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON QUẬN HOÀNG MAI – HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60.14.01.14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu đề tài: “Quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non quận Hoàng Mai- Hà Nội” đến hoàn thành Luận văn Với tình cảm lòng biết ơn sâu sắc, chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo, cán nhân viên Trường Đại học giáo dục tạo điều kiện, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi chân thành cảm ơn Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hoàng Mai Hà Nội, Ban giám hiệu, thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp em học sinh trường mầm non địa bàn quận Hoàng Mai - Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ suốt trình thu thập thông tin, số liệu nghiên cứu đề tài luận văn Đặc biệt chân thành cảm ơn cô giáo GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Mặc dù cố gắng song Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận bảo thầy, cô giáo ý kiến đóng góp bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn: “Quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non quận Hoàng Mai- Hà Nội” công trình nghiên cứu cá nhân, thực sở nghiên cứu lý thuyết, khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Cụm từ viết đầy đủ BGH Ban giám hiệu CBGV Cán giáo viên CMHS Cha mẹ học sinh CL Công lập CNTT Công nghệ thông tin CQG Chuẩn quốc gia CSVC Cơ sở vật chất ĐDĐC Đồ dùng đồ chơi GDMN Giáo dục mầm non GD&ĐT Giáo dục đào tạo MN Mầm non MNTT Mầm non tư thục QG Quốc gia QLGD Quản lý giáo dục UBND Ủy ban nhân dân TBDH Thiết bị dạy học TCM Tổ chuyên môn THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TT Tư thục TTCM Tổ trưởng chuyên môn iii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Danh mục chữ viết tắt .iii Mục lục iv Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phương pháp nghiên cứu 10 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TẠI TRƢỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý, Quản lý giáo dục, Quản lý nhà trường 1.2.2 Giáo dục mầm non, trường mầm non 14 1.2.3 Tổ chuyên môn 16 1.3 Một số vấn đề lí luận tổ chuyên môn trường mầm non 16 1.3.1 Vai trò, vị trí tổ chuyên môn trường mầm non 16 1.3.2 Chức nhiệm vụ tổ chuyên môn trường mầm non 17 1.3.3 Nội dung hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non 18 iv 1.4 Lí luận quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non 20 1.4.1 Nội dung quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non 20 1.4.2.Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non 27 Tiểu kết chương 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƢỜNG MẦM NON QUẬN HOÀNG MAI 33 2.1 Khái quát quận Hoàng Mai 33 2.1.1 Vị trí địa lý, kinh tế-xã hội, văn hóa- giáo dục quận Hoàng Mai 33 2.1.2 Về giáo dục mầm non quận Hoàng Mai 34 2.2 Giới thiệu khảo sát 42 2.2.1 Mục đích khảo sát 42 2.2.2 Nội dung khảo sát 42 2.2.3 Phương pháp khảo sát 43 2.2.4 Đối tượng khảo sát 43 2.3 Kết khảo sát 43 2.3.1 Thực trạng hoạt động tổ chuyên môn số trường mầm non quận Hoàng Mai- Hà Nội 44 2.3.2 Thực trạng Quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non quận Hoàng Mai 45 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn 51 2.4.1 Điểm mạnh 51 2.4.2 Hạn chế 52 2.4.3 Nguyên nhân thành công 53 2.4.4 Nguyên nhân hạn chế 53 Tiểu kết chương 55 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CÁC TRƢỜNG MẦM NON QUẬN HOÀNG MAI 56 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 56 v 3.1.1 Đảm bảo tính đồng 56 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 56 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 57 3.1.4 Đảm bảo tính khoa học 57 3.1.5 Đảm bảo tính hiệu 57 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội 58 3.2.1 Biện pháp Nâng cao nhận thức cho tổ trưởng chuyên môn giáo viên mầm non hoạt động tổ chuyên môn 58 3.2.2 Biện pháp Đổi kế hoạch hóa hoạt động tổ chuyên môn 61 3.2.3 Biện pháp Tăng cường phân cấp quản lý tổ trưởng chuyên môn 65 3.2.4 Biện pháp Chỉ đạo cải tiến nội dung hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 67 3.2.5 Biện pháp Tích cực khuyến khích công tác tự học, tự bồi dưỡng tổ chuyên môn 71 3.2.6 Biện pháp Quản lý công tác thi đua tổ chuyên môn 75 3.3 Mối quan hệ biện pháp 80 3.4 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 81 3.4.1 Tính cấp thiết biện pháp đề xuất 81 3.4.2 Mức độ khả thi biện pháp đề xuất 83 3.4.3 Tương quan tính cấp thiết mức độ khả thi 85 Tiểu kết chương 87 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 Khuyến nghị 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 95 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thực trạng hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non 44 Bảng 2.2 Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn 45 Bảng 2.3 Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động tổ chuyên môn 46 Bảng 2.4 Đánh giá thực trạng đạo hoạt động tổ chuyên môn 49 Bảng 2.5 Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá hoạt động tổ chuyên môn 49 Bảng 3.1 Kết đánh giá tính cấp thiết biện pháp 81 Bảng 3.2 Kết đánh giá mức độ khả thi biện pháp 83 Bảng 3.3 Tương quan tính cấp thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất quản lý hoạt động tổ chuyên môn 85 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Quy mô số trường mầm non quận Hoàng Mai 35 Biểu đồ 2.2 Quy mô số lớp mầm non quận Hoàng Mai 35 Biểu đồ 2.3 Quy mô số học sinh mầm non quận Hoàng Mai 37 Biểu đồ 2.4 Trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên quận Hoàng Mai 39 Biểu đồ 2.5 Số lượng giáo viên Đảng viên 39 Biểu đồ 2.6 Trình độ tin học đội ngũ giáo viên mầm non quận Hoàng Mai 40 Biểu đồ 2.7 Trình độ ngoại ngữ đội ngũ giáo viên mầm non quận Hoàng Mai 40 Biểu đồ 3.1 Mức độ tính cấp thiết biện pháp 83 Biểu đồ 3.2 Mức độ tính khả thi biện pháp 84 Biểu đồ 3.3 Tương quan mức độ cấp thiết mức độ khả thi biện pháp 86 viii KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non quận Hoàng Mai năm gần có bước chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ trường mầm non, tạo lòng tin phụ huynh đưa đến trường Tuy nhiên, chuyển biến tích cực dừng lại số trường trung tâm quận Nhìn chung, hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non quận Hoàng Mai phát triển chưa đồng bộ, kế hoạch hoạt động chung tổ chung chung chưa phù hợp với thực tiễn tổ Trong tổ chuyên môn, người tổ trưởng chưa phát huy khả thể vai trò quản lý họ chưa tin tưởng uỷ quyền, giao việc Việc sinh hoạt chuyên môn tự bồi dưỡng tổ chuyên môn hình thức, chưa ý đến thực chất với nội dung sinh hoạt tổ nghèo nàn Trong giảng dạy, có tượng dạy chay, ngại sử dụng đồ dùng dạy học… Thực tế nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn người Hiệu trưởng chưa chặt chẽ đồng Xuất phát từ nghiên cứu lý luận thực tiễn đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn Hiệu trường Đó biện pháp quản lý sau đây: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho tổ trưởng chuyên môn giáo viên mầm non hoạt động tổ chuyên môn Biện pháp 2: Đổi kế hoạch hóa hoạt động tổ chuyên môn Biện pháp 3: Tăng cường phân cấp quản lý tổ trưởng chuyên môn Biện pháp 4: Chỉ đạo cải tiến nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 88 Biện pháp 5: Tích cực khuyến khích công tác tự học, tự bồi dưỡng tổ chuyên môn Biện pháp 6: Quản lý công tác thi đua tổ chuyên môn Kết xin ý kiến chuyên gia cho thấy chuyên gia đánh giá cao mức độ cấp thiết mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn mà đề tài đề xuất Trong biện pháp mà đề xuất biện pháp có mối quan hệ hữu với nhau, có tác dụng hỗ trợ biện pháp lại có tác dụng với hoạt động tổ chuyên môn khía cạnh định chúng hướng tới mục đích chung đưa hoạt động tổ chuyên môn vào nề nếp, hoạt động tích cực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Chính thế, không nên coi trọng biện pháp mà xem nhẹ biện pháp kia, trình quản lý hoạt động tổ chuyên môn cần phải tiến hành đồng biện pháp Khuyến nghị Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn Hiệu trưởng trường mầm non có thực thi hay có đạo, giúp đỡ cấp lãnh đạo, đơn vị liên quan ngành, xin mạnh dạn đề xuất khuyến nghị sau đây: 2.1 Với Bộ Giáo dục Đào tạo Trong điều lệ trường mầm non cần có điều khoản quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn nhiệm vụ tổ chuyên môn tổ trưởng chuyên môn trường mầm non Có chương trình bồi dưỡng thường xuyên nghiệp vụ quản lý trường mầm non cho đội ngũ cán quản lý đương nhiệm góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý, lý luận khoa học quản lý để hạn chế tình trạng quản lý theokinh nghiệm mà phối hợp với khoa học quản lý 2.2 Với Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội 89 Có chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán nguồn để bổ nhiệm họ không bị ngỡ công tác quản lý Xây dựng chương trình để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn Có đạo sát chuyên môn, quan tâm đến mũi nhọn làm nòng cốt cho ngành học 2.3 Với Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hoàng Mai Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên cán quản lý trường mầm non Tổ chức đạo, kiểm tra đánh giá kịp thời công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, có chế độ khen thưởng kịp thời Phối hợp chặt chẽ với trường bồi dưỡng cán chuyên gia hàng đầu ngành giáo dục mầm non Vụ mầm non, Sở Giáo dục Đào tạo lĩnh vực quản lý… để bồi dưỡng, nâng cao lưc quản lý ngành giáo dục nói chung ngành giáo dục mầm non nói riêng 2.4 Đối với trường mầm non quận Hoàng Mai Các đồng chí Hiệu trưởng phải thực chăm lo cho công tác chuyên môn, vận dụng biện pháp quản lý chuyên môn cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhà trường Các đồng chí Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh dạn việc uỷ quyền giao việc, phân cấp rõ ràng quản lý hoạt động chuyên môn để hoạch định rõ phần việc Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên Tránh tình trạng ôm đồm công việc, chồng chéo đạo thực Lựa chọn hàng ngũ tổ trưởng chuyên môn giỏi chuyên môn mà thể lực quản lý, có khả lập kế hoạch tập hợp quần chúng Không vậy, thể khả hợp tác trình làm việc, phối hợp tổ với ban giám hiệu tổ trưởng chuyên môn khác để làm cho công tác quản lý nhà trường thuận lợi 90 Quan tâm mức vật chất tinh thần đến đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn Sắp xếp, phân bố chuyên môn hợp lý, không nên xếp tổ có nhiều khối lớp, khó khăn cho công tác đạo chuyên môn quản lý tổ trưởng chuyên môn Cần thay đổi quan niệm kiểm tra, không nên coi trọng đến việc kiểm tra kết mà phải ý đến việc kiểm tra trình Cần quản lý chặt chẽ nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Cần phát huy sáng kiến cải tiến nội dung sinh hoạt chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày cao giáo dục 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1985), Một số tiếp cận khoa học quản lý việc vận dụng vào quản lý giáo dục Trường Cán quản lý GD&ĐT TW1, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2007), Cẩm nang nâng cao lực phẩm chất đội ngũ giáo viên Nxb lí luận trị, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Hệ thống hoá văn quy phạm pháp luật Giáo dục Đào tạo Nxb giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2002), Thông tư 14 việc đổi chương trình giáo dục phổ thông, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Chương trình Giáo dục Mầm non Nxb GD Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Thông tư số 30/2009/TT-BGD&ĐT ngày 22/10/2008 qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2013-2014, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2014-2015, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Điều lệ trường mầm non 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2015-2016, Hà Nội 11 C.Mác (1978), Tư Bản, Quyển III tập Nxb Sự thật Hà Nội 12 Phạm Thị Châu - Trần Thị Sinh (2000), Một số vấn đề quản lý Giáo dục mầm non Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội 13 Phạm Thị Châu (1994), Quản lý Giáo dục mầm non Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội 14 Chiến lƣợc giáo dục mầm non từ năm 1998 đến năm 2020 (1999) Nxb Hà Nội 92 15 Phạm Khắc Chƣơng, (2004), Lý luận quản lý giáo dục đại cương Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII) Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban Bí thư TW Đảng 18 Đỗ Ngọc Đạt (1997), Tiếp cận đại hoạt động dạy học Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 19 Giáo trình Quản lý Giáo dục Đào tạo (2002), Trường Cán quản lý Giáo dục trung ương 2, TP Hồ Chí Minh 20 G.I.Goóccscaia, Tổ chức trình giảng dạy-giáo dục nhà trường (Nguyễn Trọng Di lược dịch) Tủ sách CBQL 21 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề Quản lý giáo dục khoa học giáo dục Nxb Giáo dục, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Bích Hạnh (2009) "Cẩm Nang Nghiệp Vụ Quản Lí Giáo Dục Mầm Non - Kiến Thức Và Kỹ Năng”, Nxb Hà Nội 23 Hồ Chí Minh Toàn tập (2000) Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Nguyễn Văn Huấn (2010), Hoạt động tổ chuyên môn trường THCS, THPT Nxb Giáo dục Việt Nam 25 Trần Kiểm (2008), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 26 Harold Kootz (1998), Những vấn đề cốt yếu quản lý Nxb Khoa học kĩ thuật, Hà Nội 27 O.V.Kozlova I.N.Kuznetsov (1976), Những sở khoa học quản lý sản xuất Nxb KHXH, Hà Nội 28 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Đại cương khoa học quản lý Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 93 29 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên), Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sĩ Thƣ (2015), Quản lý giáo dục – Một số vấn đề lý luận thực tiễn Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 30 Luật Giáo dục (2005), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Luật Giáo dục (2009), Sửa đổi,bổ sung số điều Luật giáo dục 2005 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 M.Lkonđakôp (1984) Cơ sở lý luận Khoa học quản lý giáo dục Trường CBQLGD TW - Hà Nội 33 Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1988), Giáo dục học tập 1, tập Nxb Giáo dục, Hà Nội 34 Nghị Đại hội Đảng quận Hoàng Mai khoá IV (2015) 35 Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ: Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – 2015 36 Sở GD-ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai: Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 37 Đinh Văn Vang (1997), Một số vấn đề quản lý trường mầm non 38 Nguyễn Thành Vinh (2012), Khoa học quản lý đại cương Nxb Giáo dục Việt Nam 39 Viện ngôn ngữ học (1994), Từ điển Tiếng Việt Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội 40 Viện ngôn ngữ học (2001), Từ điển tiếng Việt Nxb Đà Nẵng 41 Phạm Viết Vƣợng (2001), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 42 Phạm Viết Vƣợng (2003), Quản lý hành Nhà nước quản lý ngành Giáo dục Đào tạo Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 94 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giáo viên trƣờng mầm non) Trong trường mầm non tổ chuyên môn có vị trí, vai trò định cho phát triển giáo viên nhà trường Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau tổ chuyên môn (đánh dấu X vào nội dung lựa chọn): Tầm quan trọng tổ chuyên môn nhà trường + Rất quan trọng + Quan trọng + Bình thường + Không quan trọng Xin đồng chí cho biết mức độ đánh giá hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non STT Các nội dung Đánh giá Mức độ nhận thức Tốt Khá TB Mức độ thực Yếu Xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ theo tuần, tháng, năm học Trao đổi rút kinh nghiệm thực chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ Bồi dưỡng chuyên môn, nghiêp vụ Đánh giá chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ Sinh hoạt chuyên đề, tổ CM, tổ chức thao giảng Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụngđồ dùng dạy học 95 Tốt Khá TB Mức độ hiệu Yếu Tốt Khá TB Yếu 10 11 Kiểm tra việc soạn giảng, thực hồ sơ sổ sách giáoviên Tham gia viết SKKN ứng dụng SKKN hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ Tổ chức phong trào thi đua tổ, hoạt động ngày hội ngày lễ, công tác xã hội hoá, công tác đoàn thể, … Đánh giá, xếp loại giáo viên Đề xuất khen thưởng kỷ luật Đồng chí đánh giá mức độ thực lập kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn STT Mức độ đánh giá Nội dung Tốt Xác định mục tiêu Cụ thể hoá mục tiêu Xác định hoạt động ưu tiên Xác định nguồn lực Xây dựng lịch hoạt động Xây dựng cách thức thực hoạt động Khá TB Yếu Đồng chí đánh giá mức độ thực Tổ chức hoạt động tổ chuyên môn STT Mức độ đánh giá Nội dung Tốt Sắp xếp tổ chức hoạt động : 1.1 Phân loại hoạt động tổ chuyên môn 1.2 Xác định khối lượng công việc 1.3 Cấu trúc nhóm hoạt động có hỗ trợ lẫn 96 Khá TB Yếu 1.4 Xác định cá nhân nòng cốt với loại hoạt động Những để phân công chuyên môn cho giáo viên 2.1 Năng lực chuyên môn 2.2 Khả hợp tác 2.3 Điều kiện hoàn cảnh 2.4 Nguyện vọng cá nhân Hình thức phân công chuyên môn cho giáo viên 3.1 Dạy nhóm lớp nhiền năm 3.2 Dạy năm lớp 3.3 Dạy năm lớp 3.4 Dạy đuổi từ lớp bé đến lớp lớn Căn bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn 4.1 Điều kiện hoàn cảnh 4.2 Năng lực chuyên môn 4.3 Năng lực quản lý Tiêu chuẩn bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn 5.1 Chuyên môn giỏi 5.2 Khả lập kế hoạch quản lý tốt 5.3 Có uy tín với giáo viên 5.4 Kết hợp tốt với Hiệu trưởng 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Tổ chức hoạt động tổ chuyên môn Tổ chức hoạt động bồi dưỡng CM nghiệp vụ cho GV năm Tổ chức việc soạn giảng, thực hồ sơ sổ sách giáo viên Phát động viết SKKN, ứng dụng SKKN hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ Tổ chức chuyên đề, tổ chức hội giảng, hội thi Đánh giá chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ Tổng 97 Ý kiến đánh giá đồng chí mức độ thực đạo nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn Mức độ đánh giá STT Nội dung Xây dựng tổ, khối chuyên môn vững mạnh Tạo động lực, khuyến khích tinh thần làm việc cho giáo viên Ra định thi hành định Tốt Khá TB Yếu Bố trí, xếp nhân hợp lý; điều phối hướng dẫn thực công việc Kiểm tra, đánh giá phát triển giáo viên Công tác thi đua, khen thưởng tổ CM nhà trường Đồng chí đánh giá mức độ thực Kiểm tra đánh giá hoạt động chuyên môn tổ STT 1.1 Mức độ đánh giá Nội dung Tốt Nội dung kiểm tra Kiểm tra xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn 1.2 Kiểm tra hoạt động giảng dạy tự bồi dưỡng giáo viên 1.3 Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn tổ 1.4 Kiểm tra làm sử dụng đồ dùng dạy học 1.5 Kiểm tra sổ sách, kê hoạch giáo án giáo viên 1.6 Kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên Hình thức kiểm tra 2.1 Hiệu trưởng KT trực tiếp 2.2 Hiệu trưởng ủy quyền cho tổ trưởng 98 Khá TB Yếu CM KT chéo Cách thức kiểm tra 3.1 Kiểm tra toàn diện 3.2 Kiểm tra xác xuất 3.3 Kiểm tra đột xuất 3.4 Kiểm tra có báo trước Xin đồng chí cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố chủ quan đến quản lý hoạt động tổ chuyên môn Mức ảnh hƣởng STT Các yếu tố chủ quan Mức độ uỷ quyền cho phó Hiệu trưởng Ảnh hƣởng nhiều công tác quản lý hoạt động chuyên môn Thời gian thường xuyên dành cho quản lý hoạt động tổ chuyên môn Hiệu trưởng Tự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Hiệu trưởng Tự bồi dưỡng trình độ văn hoá chuyên môn Hiệu trưởng Năng lực quản lý Hiệu trưởng hoạt động dạy học Những đóng góp, sáng tạo kịp thời Hiệu trưởng với tổ chuyên môn Quan niệm Hiệu trưởng vị trí, vai trò tổ trưởng chuyên môn trường mầm non 99 Ảnh hƣởng Không ảnh hƣởng Các đồng chí cho biết mức độ ảnh hưởng yếu tố khách quan đến quản lý hoạt động tổ chuyên môn Mức ảnh hƣởng STT Các yếu tố khách quan Nề nếp sinh hoạt theo tổ, nhóm giáo viên Điều kiện thực thi nhiệm vụ giáo viên Năng lực quản lý tổ trưởng chuyên môn Trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức Ảnh hƣởng nhiều Ảnh hƣởng Không ảnh hƣởng tổ trưởng việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý thường xuyên cho tổ trưởng chuyên môn Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường cho hoạt động tổ chuyên môn Nhận thức giáo viên tầm quan trọng hoạt động tổ chuyên môn Xin đồng chí vui lòng cho biết đôi điều thân Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: Xin chân thành cảm ơn đồng chí! 100 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho chuyên gia) Xin đồng chí vui lòng cho biết quan điểm cá nhân đồng chí tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non, cách đánh dấu X vào ô thích hợp Tính cấp thiết STT Các nội dung đánh Rất giá cấp thiết Cấp thiết Tính khả thi Không Rất cấp cần thiết thiết Cần thiết Không cần thiết Nâng cao nhận thức cho tổ trưởng chuyên môn giáo viên mầm non hoạt động tổ chuyên môn Đổi kế hoạch hóa hoạt động tổ chuyên môn Tăng cường phân cấp quản lý tổ trưởng CM Chỉ đạo cải tiến nội dung sinh hoạt TCM theo hướng tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Tích cực khuyến khích công tác tự học, tự bồi dưỡng tổ chuyên môn Quản lý công tác thi đua tổ chuyên môn Ngoài biện pháp nêu trên, theo đồng chí cần có biện pháp khác để nâng cao hiệu quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non địa bàn Quận Hoàng Mai 101 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin đồng chí vui lòng cho biết đôi điều thân Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: Xin chân thành cảm ơn đồng chí! 102 ... hoạt động tổ chuyên môn quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non quận Hoàng Mai, từ đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý hoạt động tổ chuyên môn cán quản lý trường mầm non quận Hoàng. .. vụ tổ chuyên môn trường mầm non 17 1.3.3 Nội dung hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non 18 iv 1.4 Lí luận quản lý hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non 20 1.4.1 Nội dung quản lý hoạt động. .. thực trạng hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.3 Đề xuất biện pháp quản lí hoạt động tổ chuyên môn trường mầm non, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 3.4 Khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận hoàng mai hà nội , Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận hoàng mai hà nội , Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận hoàng mai hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay