Quản lý bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh nam định đáp ứng chuẩn hiệu trưởng

119 232 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 12:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG THỊ THÚY HOA QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG CHUẨN HIỆU TRƢỞNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẶNG THỊ THÚY HOA QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG CHUẨN HIỆU TRƢỞNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Văn Lê HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Bằng lòng kính trọng biết ơn, tác giả xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu, khoa, phòng thuộc Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ giảng dạy lớp Cao học Quản lý giáo dục khoá 2014-2016, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình giảng dạy, cung cấp hệ thống tri thức quý báu khoa học quản lý giáo dục phương pháp nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện thuận lợi giúp tác giả hoàn thành trình học tập, nghiên cứu làm Luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Văn Lê, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả để đề tài sớm hoàn thành Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, phòng chức Sở GD&ĐT Nam Định; Lãnh đạo chuyên viên 10 Phòng GD&ĐT huyện, thành phố tỉnh Nam Định; Hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Nam Định; bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ, tham gia góp ý kiến tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành nhiệm vụ học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 TÁC GIẢ Đặng Thị Thuý Hoa i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ CBQL : Cán quản lý GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GDMN : Giáo dục mầm non HĐND : Hội đồng nhân dân HT : Hiệu trưởng MN : Mầm non Nxb : Nhà xuất QLGD : Quản lý giáo dục UBND : Ủy ban nhân dân ii MỤC LỤC Lời cảm ơn .i Danh mục từ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ, sơ đồ viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG MẦM NON ĐÁP ỨNG CHUẨN HIỆU TRƢỞNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Các khái niệm 10 1.2.1 Bồi dưỡng, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng đáp ứng chuẩn 10 1.2.2 Chuẩn, chuẩn hiệu trưởng trường mầm non 13 1.2.3 Quản lý, quản lý bồi dưỡng theo Chuẩn hiệu trưởng 14 1.3 Bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng 21 1.3.1 Sự cần thiết việc bồi dưỡng 21 1.3.2 Mục tiêu bồi dưỡng 23 1.3.3 Nội dung bồi dưỡng 24 1.3.4 Hình thức bồi dưỡng 25 1.3.5 Phương pháp bồi dưỡng 25 1.4 Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non theo Chuẩn hiệu trưởng 26 1.4.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng 27 1.4.2 Tổ chức bồi dưỡng 30 1.4.3 Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng 33 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng 35 iii 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trường trường mầm non 38 Kết luận Chương 39 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH 41 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục tỉnh Nam Định 41 2.1.1 Về kinh tế - xã hội 41 2.1.2 Về giáo dục đào tạo 41 2.2 Thực trạng đội ngũ hiệu trưởng mầm non mức độ đáp ứng so với Chuẩn hiệu trưởng 44 2.2.1 Số lượng, chất lượng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 44 2.2.2 Mức độ đáp ứng đội ngũ hiệu trưởng mầm non so với Chuẩn hiệu trưởng 46 2.3 Thực trạng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng tỉnh Nam Định 50 2.3.1 Nội dung bồi dưỡng 51 2.3.2 Phương pháp bồi dưỡng 54 2.3.3 Hình thức bồi dưỡng 57 2.3.4 Kết bồi dưỡng 61 2.4 Thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trưởng trường mầm non đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng tỉnh Nam Định 61 2.4.1 Công tác lập kế hoạch bồi dưỡng 62 2.4.2 Công tác tổ chức bồi dưỡng 63 2.4.3 Công tác đạo hoạt động bồi dưỡng 64 2.4.4 Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng 65 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Nam Định 66 2.6 Đánh giá chung 68 2.6.1 Những thành công 68 2.6.2 Những hạn chế 69 iv 2.6.3 Nguyên nhân 69 Kết luận Chương 71 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG CHUẨN HIỆU TRƢỞNG 72 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 72 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 72 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống 72 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 73 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 73 3.2 Biện pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Nam Định đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng 74 3.2.1 Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vai trò tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non đáp ứng Chuẩn cho cán quản lý cấp Phòng, cấp trường 74 3.2.2 Tổ chức đánh giá thực trạng nhu cầu bồi dưỡng hiệu trưởng 77 3.2.3 Chỉ đạo xây dựng nội dung cần bồi dưỡng theo mức độ ưu tiên 79 3.2.4 Kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức bồi dưỡng 81 3.2.5 Đảm bảo điều kiện thực bồi dưỡng 84 3.3 Mối quan hệ biện pháp 86 3.4 Kết thăm dò tính cấp thiết, khả thi biện pháp 87 3.4.1 Đối tượng khảo nghiệm 87 3.4.2 Cách đánh giá kết khảo nghiệm 87 3.4.3 Kết khảo nghiệm 88 Kết luận Chương 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 95 Khuyến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 102 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Quy mô, mạng lưới trường, lớp năm học 2015 - 2016 42 Bảng 2.2 Thống kê đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên năm học 2015 - 2016.43 Bảng 2.3 Thống kê trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ hiệu trưởng trường mầm non năm học 2015 - 2016 46 Bảng 2.4 Tổng hợp kết đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Nam Định (Tự đánh giá hiệu trưởng) 47 Bảng 2.5 Tổng hợp kết đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Nam Định (phòng GD&ĐT huyện, thành phố đánh giá) 47 Bảng 2.6 Thống kê kết cho điểm tiêu chí tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non theo chuẩn năm học 2015 - 2016 48 Bảng 2.7 Bảng thống kê nhận thức mức độ cần thiết nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 52 Bảng 2.8 Bảng thống kê nhận thức mức độ thực nội dung bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 53 Bảng 2.9 Bảng thống kê nhận thức mức độ tác dụng nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 54 Bảng 2.10 Bảng thống kê nhận thức mức độ cần thiết phương pháp bồi dưỡng cho đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 55 Bảng 2.11 Bảng thống kê nhận thức mức độ thực phương pháp bồi dưỡng cho đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 56 Bảng 2.12 Bảng thống kê nhận thức mức độ tác dụng phương pháp bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 56 Bảng 2.13 Bảng thống kê nhận thức mức độ cần thiết hình thức bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 58 Bảng 2.14 Bảng thống kê nhận thức mức độ thực hình thức bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 59 Bảng 2.15 Bảng thống kê nhận thức mức độ tác dụng hình thức bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 60 Bảng 2.16 Tổng hợp kết đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Nam Định năm học 2012 - 2013 năm học 2015 - 2016 61 vi Bảng 2.17 Thống kê mức độ thực công tác lập kế hoạch bồi dưỡng hiệu trưởng trường mầm non đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng 62 Bảng 2.18 Thống kê mức độ thực công tác tổ chức bồi dưỡng hiệu trưởng trường mầm non đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng 63 Bảng 2.19 Thống kê mức độ thực công tác đạo bồi dưỡng hiệu trưởng trường mầm non đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng 64 Bảng 2.20 Thống kê mức độ thực công tác kiểm tra, đánh giá bồi dưỡng hiệu trưởng trường mầm non đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng 65 Bảng 2.21 Kết khảo sát đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Nam Định 67 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết biện pháp đề xuất 88 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm mức độ khả thi biện pháp đề xuất 90 Bảng 3.3 Tương quan mức độ cần thiết, tính khả thi biện pháp 92 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Các thành tố quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN đáp ứng Chuẩn HT 20 Biểu đồ 2.1: Độ tuổi HT trường MN tỉnh Nam Định năm học 2015 - 2016 44 Biểu đồ 2.2: Thâm niên quản lý HT trường MN tỉnh Nam Định 45 năm học 2015 - 2016 45 Biểu đồ 2.3: Thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN tỉnh Nam Định 66 viii KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ sở mầm non, góp phần thực thành công mục tiêu đổi giáo dục việc bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, lực quản lý nhà trường HT theo Chuẩn nhiệm vụ trọng tâm cán QLGD Với mục đích trên, Đề tài tiến hành nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN tỉnh Nam Định theo Chuẩn HT, là: - Xác định sở lí luận quản lý bồi dưỡng đội ngũ HT đáp ứng Chuẩn Bộ GD&ĐT quy định, cụ thể: Quản lý hoạt động bồi dưỡng HT theo Chuẩn HT việc thực chức quản lý tác động vào trình tổ chức bồi dưỡng HT, từ chức lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển đến khâu kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng HT để đạt yêu cầu tiêu chuẩn, tiêu chí quy định Chuẩn HT Chuẩn HT gồm tiêu chuẩn với 19 tiêu chí Đây sở, phương pháp luận giúp cho việc nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp Đề tài cách khách quan, khoa học phù hợp với thực tiễn - Tìm hiểu đánh giá thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN tỉnh Nam Định, tác giả nhận thấy với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, phong trào giáo dục tỉnh đạt kết quan trọng Trong đó, cấp học MN có thành tựu đáng kể, quy mô trường lớp củng cố phát triển; công tác phổ cập cho trẻ mẫu giáo tuổi trì bền vững; công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo coi trọng Công tác triển khai bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN đáp ứng Chuẩn HT đảm bảo yêu cầu Bộ GD&ĐT Hình thức bồi dưỡng đa dạng, có đổi Tuy nhiên, mức độ đạt mục tiêu bồi dưỡng chưa cao nội dung bồi dưỡng chưa phong phú, chưa phù hợp với nhóm đối tượng Công tác tự bồi dưỡng HT chưa thực quan tâm Công tác quản lý, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN đáp ứng Chuẩn HT 95 tỉnh Nam Định gặp nhiều khó khăn bộc lộ hạn chế Việc xây dựng chương trình bồi dưỡng chưa có trọng tâm, chưa đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng HT, công tác tổ chức bồi dưỡng cấp Sở, Phòng thiếu tính liên kết Đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng cấp huyện thiếu tính chuyên nghiệp; nguồn kinh phí dành cho công tác bồi dưỡng đội ngũ HT hạn hẹp từ nêu điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân thực trạng quản lý bồi dưỡng HT trường MN đáp ứng Chuẩn HT tỉnh Nam Định - Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN đáp ứng Chuẩn tỉnh Nam Định, minh chứng mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp Các biện pháp là: Biện pháp Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vai trò tầm quan trọng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN đáp ứng Chuẩn HT cho cán quản lý cấp Phòng, cấp trường; Biện pháp Tổ chức đánh giá thực trạng nhu cầu bồi dưỡng HT theo Chuẩn HT; Biện pháp Chỉ đạo xây dựng nội dung cần bồi dưỡng theo mức độ ưu tiên; Biện pháp Kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức bồi dưỡng; Biện pháp Đảm bảo điều kiện thực bồi dưỡng Những biện pháp tiến hành khảo nghiệm thực tế CBQL giáo dục HT trường MN tỉnh Nam Định nhận ý kiến đồng thuận cao Như vậy, nhiệm vụ đặt Luận văn vấn đề nghiên cứu thực Khi thực hiện, biện pháp phải tiến hành đồng để tạo hỗ trợ biện pháp, từ nâng cao hiệu công tác quản lý bồi dưỡng đội ngũ HT đáp ứng Chuẩn HT Những biện pháp đề xuất Luận văn kết nghiên cứu giai đoạn định thực tế quản lý hoạt động bồi dưỡng HT trường MN tỉnh Nam Định Vì vậy, theo thời gian cần bổ sung để phù hợp với giai đoạn phát triển giáo dục xã hội 96 Khuyến nghị Với mong muốn biện pháp quan tâm thực có hiệu thực tế công tác quản lý, tác giả xin đề xuất số khuyến nghị sau: 2.1 Với Bộ Giáo dục Đào tạo - Hoàn thiện sách chế độ đãi ngộ nhà giáo CBQL giáo dục nhằm tạo môi trường làm việc thuận lợi: sách hỗ trợ kinh phí học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính thâm niên cho CBQL giáo dục cấp Sở, cấp Phòng - Cần tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm sau năm thực đánh giá CBQL theo Chuẩn HT để có điều chỉnh kịp thời cho phù hợp - Ban hành quy định công nhận trường MN chất lượng cao 2.2 Với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định - Chỉ đạo Ngành GD&ĐT tập trung xây dựng đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho CBQL cấp học MN - Nghiên cứu sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thu hút nhân tài tỉnh Nam Định - Tổ chức cho CBQL tham quan, học tập công tác quản lý CBQL giỏi, tiêu biểu tỉnh, tỉnh nước 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định - Tăng cường đạo Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, nhà trường thực công tác đánh giá CBQL theo Chuẩn HT cách sát thực - Chỉ đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định tăng cường nội dung, thời gian thực hành cho lớp đào tạo CBQL - Tham mưu với UBND tỉnh, HĐND tỉnh cho phép UBND huyện, thành phố tuyển nhân viên y tế, nhân viên kế toán trường MN 2.4 Đối với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố - UBND huyện, thành phố đạo Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ thực tốt việc đánh giá CBQL hàng năm Thực chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ, nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào giáo viên; giới 97 thiệu nhiệm CBQL gắn với quy hoạch cán hàng năm lấy tiêu chuẩn Chuẩn HT để xem xét, tuyển chọn CBQL đảm bảo chất lượng - Kết hợp bồi dưỡng trình độ lí luận trị với bồi dưỡng quản lý hành cho đội ngũ HT trường MN Tăng cường mở lớp bồi dưỡng trình độ tin học, ngoại ngữ, bổ túc kiến thức trị, kinh tế - xã hội cho CBQL - Bồi dưỡng quản lý tài cho HT trường MN, sớm giao quyền tự chủ tài cho trường MN huyện, thành phố - Thành lập Ban đạo cấp huyện công tác bồi dưỡng đội ngũ (trong có bồi dưỡng CBQL cấp trường), cử Phòng GD&ĐT làm quan thường trực; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ dài hạn trung hạn sát với điều kiện thực tế địa phương 2.5 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thành phố - Cùng với Sở GD&ĐT xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng nhà giáo: đủ số lượng, đảm bảo chất lượng - Làm tốt công tác quản lý bồi dưỡng cấp huyện (lập kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng, đạo, tra, kiểm tra) - Tạo động lực để đội ngũ CBQL cấp trường tích cực, chủ động tham gia hoạt động bồi dưỡng tự bồi dưỡng - Thực nghiêm, có chất lượng việc đánh giá CBQL cấp trường theo Chuẩn HT 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/06/2004 việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lý giáo dục Hà Nội, 2004 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa VIII (1996), Nghị định hướng chiến lược phát triển GD&ĐT thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI (2013), Nghị 29 đổi toàn diện GD&ĐT Đặng Quốc Bảo Đào tạo bồi dưỡng CBQL giáo dục cho thể kỷ XXI Kỷ yếu hội thảo công tác đào tạo bồi dưỡng CBQL công chức ngành giáo dục thời kỳ (2000) Đặng Quốc Bảo Quản lý nhà trường Tài liệu giảng dạy lớp cao học quản lý giáo dục, Hà Nội, 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Điều lệ trường mầm non Hà Nội, 2008 Bộ Giáo dục Đào tạo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non Hà Nội, 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo Tài liệu tập huấn cán quản lý giáo dục mầm non Hà Nội, năm 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Công văn số 5516/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19/8/2011 10 Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Nội Vụ Thông tư số 47/2011/TTLTBGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 11 Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 việc phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 12 Nguyễn Đức Chính (2016) Quản lý chất lượng giáo dục, Nxb Giáo dục 13 C Mac - Ph Ănghen - V.I.Lênin - Xtalin (1996), Về Giáo dục, Nxb Sự thật, Hà Nội 99 14 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X, XI Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Nguyễn Tiến Đạt (2004), Kinh nghiệm phát triển Giáo dục Đào tạo giới, Nxb Đại học sư phạm 18 Đặng Xuân Hải Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường bối cảnh thay đổi Nxb Giáo dục, 2012 19 Nguyễn Trọng Hậu Quản lý nguồn nhân lực Tài liệu giảng dạy lớp cao học quản lý giáo dục, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 20 Bùi Thị Minh Hiền, Trần Kiểm, (2006), Quản lý lãnh đạo nhà trường, Giáo trình khoa quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội 21 H Koontz, C Odonnell, H Weirich (1998), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 22 Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 23 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc Lý luận đại cương quản lý Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996 24 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 25 Hồ Chí Minh (1974), Vấn đề cán bộ, Nxb Sự thật, Hà Nội 26 P Hersey, Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục, Trường Cán Quản lý giáo dục, Hà Nội 28 Quốc hội (2005), Luật giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội (2009), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật giáo dục năm 2005, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 100 30 Raja Roy Singh (1994), Nền giáo dục kỷ XXI: Những triển vọng Châu Á Thái Bình Dương, Viện nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam 31 Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định Báo cáo Tổng kết năm học từ năm học 2012-2013 đến 2015 - 2016 32 Nguyễn Phú Trọng, Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (2001) 33 Từ điển Tiếng Việt (1992), Trung tâm Ngôn ngữ - Hà Nội 34 Từ điển Tiếng Việt (1994), Nxb Khoa học - Hà Nội 101 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL giáo dục HT trường MN) Câu 1: Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến mức độ (cần thiết, thực hiện, tác dụng) nội dung thực bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN đáp ứng Chuẩn HT Ý kiến đồng chí sử dụng vào mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích khác (hãy đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến đồng chí) Nội dung bồi dƣỡng Mức độ cần thiết Rất Cần Không cần thiết cần thiết thiết Mức độ thực Theo Theo Không tuần tháng thực Mức độ tác dụng Tác Tác Không dụng dụng tác nhiều dụng Lý luận trị Năng lực chuyên môn Nghiệp vụ quản lý Năng lực quản lý nhà trường Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình trẻ xã hội Câu 2: Xin đồng chí cho biết nội dung bồi dưỡng Sở, Phòng GD&ĐT thực nội dung bồi dưỡng khác: Câu 3: Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin thân: Tuổi đời: .; Giới tính: ; Dân tộc: Số năm công tác: Chức vụ nay: Số năm giữ chức vụ: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận trị: Được học, bồi dưỡng QLGD từ năm: Xin chân thành cảm ơn! 102 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL giáo dục HT trường MN) Câu 1: Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến mức độ (cần thiết, thực hiện, tác dụng) phương pháp thực bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN đáp ứng Chuẩn HT Ý kiến đồng chí sử dụng vào mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích khác (hãy đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến đồng chí) Phƣơng pháp bồi dƣỡng Mức độ cần thiết Rất Cần Không cần thiết cần thiết thiết Mức độ thực Theo Theo Không tuần tháng thực Mức độ tác dụng Tác Tác Không dụng dụng tác nhiều dụng Hành – pháp luật Giáo dục – tâm lý Khuyến khích Câu 2: Xin đồng chí cho biết phương pháp bồi dưỡng Sở, Phòng GD&ĐT thực phương pháp bồi dưỡng khác: Câu 3: Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin thân: Tuổi đời: .; Giới tính: Dân tộc: Số năm công tác: Chức vụ nay: Số năm giữ chức vụ: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận trị: Được học, bồi dưỡng QLGD từ năm: Xin chân thành cảm ơn! 103 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL giáo dục HT trường MN) Câu 1: Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến mức độ (cần thiết, thực hiện, tác dụng) hình thức thực bồi dưỡng đội ngũ hiệu trường trường MN đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng Ý kiến đồng chí sử dụng vào mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích khác (hãy đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến đồng chí) Mức độ cần thiết Rất Cần Không cần thiết cần thiết thiết Hình thức bồi dƣỡng Mức độ thực Theo Theo Không tuần tháng thực Mức độ tác dụng Tác Tác Không dụng dụng tác nhiều dụng Bồi dưỡng dài hạn Bồi dưỡng ngắn hạn Bồi dưỡng chuyên đề Bồi dưỡng đón đầu Tự bồi dưỡng Hội thảo, hội thi Bồi dưỡng từ xa Câu 2: Xin đồng chí cho biết ý kiến yếu tố ảnh hưởng (rất ảnh hưởng, ảnh hưởng, ảnh hưởng không ảnh hưởng) đến công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN đáp ứng Chuẩn HT Ý kiến đồng chí sử dụng vào mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích khác (hãy đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến đồng chí) Mức độ ảnh hƣởng Yếu tố ảnh hƣởng Rất Ảnh Ít ảnh Không ảnh hưởng hưởng ảnh hưởng Nhận thức CBQL HT trường MN Trình độ đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng Chế độ, sách với công tác bồi dưỡng 104 hưởng Câu 3: Xin đồng chí cho biết hình thức bồi dưỡng Sở, Phòng GD&ĐT thực hình thức bồi dưỡng khác: Câu 4: Xin đồng chí cho biết yếu tố ảnh hưởng có yêu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN đáp ứng Chuẩn HT: Câu 5: Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin thân: Tuổi đời: .; Giới tính: ; Dân tộc: Số năm công tác: Chức vụ nay: Số năm giữ chức vụ: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận trị: Được học, bồi dưỡng QLGD từ năm: Xin chân thành cảm ơn! 105 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL giáo dục HT trường MN) Câu 1: Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đánh giá nội dung công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN đáp ứng Chuẩn HT Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Cho điểm theo mức độ: tốt điểm, tốt điểm, trung bình điểm, chưa tốt điểm, yếu điểm Ý kiến đồng chí sử dụng vào mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích khác TT Chức quản lý Lập kế hoạch bồi dưỡng Nội dung Xác định nhu cầu bồi dưỡng HT Thiết lập mục tiêu bồi dưỡng Xây dựng nội dung bồi dưỡng Xây dựng kế hoạch thực nội dung bồi dưỡng Tổ chức bồi dưỡng Xây dựng cấu tổ chức bồi dưỡng Xác định nhiệm vụ phận tham gia bồi dưỡng Thiết lập chế làm việc phận Chỉ đạo hoạt Xác định phương thức, cách động bồi dưỡng thức tổ chức bồi dưỡng Ra định đạo hoạt động bồi dưỡng Kiểm tra, đánh Kiểm tra trình bồi dưỡng 106 Đánh giá việc thực Sở Đánh giá việc thực Phòng giá hoạt động Kiểm tra phận thực bồi dưỡng nhiệm vụ giao Tổng kết,rút kinh nghiệm Câu Xin đồng chí cho biết ý kiến khác: Câu 3: Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin thân: Tuổi đời: .; Giới tính: ; Dân tộc: Số năm công tác: Chức vụ nay: Số năm giữ chức vụ: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận trị: Được học, bồi dưỡng QLGD từ năm: Xin chân thành cảm ơn! 107 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL giáo dục HT trường MN) Câu Nhằm kiểm chứng mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý bồi dưỡng hiệu trưởng trường MN đáp ứng yêu cầu Chuẩn HT đề xuất, xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá cách cho điểm, theo thang điểm sau: TT Rất cần thiết/Rất khả thi: điểm Cần thiết/Khả thi: điểm Không cần thiết/Không khả thi: điểm Các biện pháp đƣợc đề xuất Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN đáp ứng Chuẩn HT cho cán quản lý cấp Phòng, cấp trường Tổ chức đánh giá thực trạng nhu cầu bồi dưỡng HT theo Chuẩn HT Chỉ đạo xây dựng nội dung cần bồi dưỡng theo mức độ ưu tiên Kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức bồi dưỡng Đảm bảo điều kiện thực bồi dưỡng 108 Mức độ Mức độ cần thiết khả thi Câu 2: Với biện pháp đề xuất trên, xin đồng chí cho biết thêm ý kiến thân: - Những biện pháp cần cắt bỏ: - Những biện pháp cần điều chỉnh: - Những biện pháp đề nghị bổ sung: Câu 3: Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin thân: Tuổi đời: .; Giới tính: Dân tộc: Số năm công tác: Chức vụ nay: Số năm giữ chức vụ: Trình độ chuyên môn: Trình độ lý luận trị: Được học, bồi dưỡng QLGD từ năm: Xin chân thành cảm ơn! 109 ... dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng Chƣơng 2: Thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Nam Định Chƣơng 3: Biện pháp quản lý bồi dưỡng đội. .. 1.2.1 Bồi dưỡng, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng đáp ứng chuẩn 10 1.2.2 Chuẩn, chuẩn hiệu trưởng trường mầm non 13 1.2.3 Quản lý, quản lý bồi dưỡng theo Chuẩn hiệu trưởng 14 1.3 Bồi dưỡng. .. dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Nam Định đáp ứng Chuẩn hiệu trưởng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG MẦM NON ĐÁP ỨNG CHUẨN HIỆU TRƢỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh nam định đáp ứng chuẩn hiệu trưởng , Quản lý bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh nam định đáp ứng chuẩn hiệu trưởng , Quản lý bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh nam định đáp ứng chuẩn hiệu trưởng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay