Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện duy tiên, tỉnh hà nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

117 245 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 12:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM MINH NGHĨA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢNGIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢNGIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Từ Đức Văn NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn, tác giả nhận động viên, khuyến khích giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo, thầy giáo, giáo, bạn bè đồng nghiệp gia đình Với tình cảm chân thành, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - PGS.TS Từ Đức Văn, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình thực luận văn - Khoa Quản giáo dục trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Nội, thầy giáo giảng dạy lớp Cao học Quản giáo dục, phòng chuyên môn trường Đại học Giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu - Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên, cán quản lí, giáo viên trường Trung học sở huyện Duy Tiên nhiệt tình cộng tác, cung cấp thông tin, số liệu, góp ý tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu đề tài luận văn Mặc dù cố gắng, chắn luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến chân thành thầy giáo, nhà khoa học bạn đồng nghiệp để luận văn giá trị thực tiễn Xin chân thành cảm ơn ! Nội, tháng 10 năm 2016 Tác giả Phạm Minh Nghĩa i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành CBQL Cán quản CBQLGD Cán quản giáo dục CNH-HĐH Công nghiệp hoá - đại hoá CNTT Công nghệ thông tin CSVC sở vật chất GD Giáo dục GDPT Giáo dục phổ thông GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HĐND Hội đồng nhân dân KT-XH Kinh tế - xã hội QL Quản QLGD Quản giáo dục SP Sư phạm THCS Trung học sở UBND Uỷ ban nhân dân XH Xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ viii MỞ ĐẦU Chƣơng SỞ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Khái niệm đề tài 1.2.1 Quản quản giáo dục 1.2.2 Đổi giáo dục 14 1.2.3 Cán quản cán quản giáo dục 15 1.2.4 Phát triển đội ngũ cán quản giáo dục 18 1.3 Giáo dục trung học sở hệ thống giáo dục quốc dân 19 1.3.1 Trường trung học sở 19 1.3.2 Đội ngũ cán quản trường trung học sở 20 1.3.3 Yêu cầu phát triển đội ngũ cán quản trường trung học sở 22 1.3.4 Phòng Giáo dục Đào tạo 24 1.4 Nội dung phát triển đội ngũ cán quản trường trung học sở Phòng Giáo dục Đào tạo 28 1.4.1 Dự báo đội ngũ cán quản 28 1.4.2 Quy hoạch đội ngũ cán quản trường trung học sở 29 1.4.3 Tuyển chọn, sử dụng, đánh giá đội ngũ cán quản trường trung học sở 30 1.4.4 Bồi dưỡng đội ngũ cán quản trường trung học sở 32 iii 1.4.5 Giám sát, kiểm tra công tác phát triển đội ngũ cán quản trường trung học sở 33 1.4.6 Tạo môi trường làm việc, đảm bảo chế độ, sách đội ngũ cán quản trường trung học sở 34 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ cán quản trường trung học sở 35 1.5.1 Những yếu tố khách quan 35 1.5.2 Những yếu tố chủ quan 36 Tiểu kết chương 37 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH NAM 38 2.1 Khái quát giáo dục đào tạo huyện Duy Tiên 38 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 38 2.1.2 Những thành tựu giáo dục trung học sở huyện Duy Tiên 38 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 41 2.2.1 Mục đích khảo sát 41 2.2.2 Đối tượng khảo sát 41 2.2.3 Quy mô khảo sát 41 2.2.4 Nội dung khảo sát 41 2.2.5 Phương pháp kĩ thuật tiến hành 41 2.3 Kết khảo sát thực trạng đội ngũ cán quản trường trung học sở huyện Duy Tiên 42 2.3.1 Phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp 42 2.3.2 Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 44 2.3.3 Năng lực quản nhà trường 45 2.3.4 Năng lực tổ chức, phối hợp hoạt động quản 48 2.4 Kết khảo sát phát triển đội ngũ cán quản trường trung học sở Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Duy Tiên 49 2.4.1 Dự báo phát triển đội ngũ cán quản trường trung học sở 49 2.4.2 Quy hoạch đội ngũ cán quản trường trung học sở 51 iv 2.4.3 Tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đội ngũ cán quản trường trung học sở 53 2.4.4 Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản trường trung học sở 55 2.4.5 Kiểm tra, đánh giá công tác phát triển đội ngũ cán quản trường trung học sở 56 2.4.6 Tham mưu xây dựng thực chế độ, sách đội ngũ cán quản trường trung học sở 58 2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ cán quản trường trung học cở huyện Duy Tiên 60 2.5.1 Ưu điểm 60 2.5.2 Hạn chế 60 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 61 Tiểu kết chương 63 Chƣơng BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 64 3.1 Định hướng phát triển giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi 64 3.1.1 Định hướng chung 64 3.1.2 Định hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 giáo dục đào tạo tỉnh Nam 64 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 65 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp 65 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 66 3.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 66 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 66 3.3 Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán quản trường trung học sở huyện Duy Tiên, tỉnh Nam đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 67 3.3.1 Thực tuyên truyền nhận thức phát triển đội ngũ cán quản trường trung học sở 67 v 3.3.2 Chỉ đạo, hướng dẫn trường trung học sở thực tốt quy hoạch đội ngũ cán quản theo chuẩn hiệu trưởng trường trung học sở 70 3.3.3 Thực tốt việc tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm cán quản trường trung học sở 73 3.3.4 Thực đào tạo, bồi dưỡng cán quản theo hướng thiết thực, hiệu quả; khuyến khích cán quản tự học tập, bồi dưỡng để nâng cao lực, trình độ 79 3.3.5 Chỉ đạo thực đổi đánh giá cán quản trường trung học sở theo chuẩn hiệu trưởng gắn với kết thực nhiệm vụ yêu cầu đổi giáo dục 83 3.3.6 Xây dựng môi trường, tạo động lực làm việc cho cán quản 86 3.4 Mối quan hệ biện pháp đề xuất 88 3.5 Khảo nghiệm mức độ tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 89 3.5.1 Tổ chức khảo nghiệm 89 3.5.2 Kết khảo nghiệm 90 Tiểu kết chương 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 Khuyến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 100 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê tình hình đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên 40 Bảng 2.2 Thực trạng phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên 42 Bảng 2.3 Thực trạng lực chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên 44 Bảng 2.4 Thực trạng lực QL nhà trường đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên 46 Bảng 2.5 Thực trạng lực tổ chức, phối hợp hoạt động quản đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên 48 Bảng 2.6 Thực trạng dự báo phát triển đội ngũ CBQL trường THCS Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên 50 Bảng 2.7 Thực trạng quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên 52 Bảng 2.8 Thực trạng tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm CBQL trường THCS Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên 53 Bảng 2.9 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường THCS Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên 55 Bảng 2.10 Thực trạng kiểm tra, đánh giá công tác phát triển đội ngũ CBQL trường THCS Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên 57 Bảng 2.11 Thực trạng công tác tham mưu xây dựng thực chế độ, sách đội ngũ CBQL trường THCS Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên 59 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp 90 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 91 Bảng 3.3 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 92 vii DANH MỤC CÁC ĐỒ, BIỂU ĐỒ đồ 1.1 Khái quát máy tổ chức Phòng GD&ĐT 27 Biểu đồ 3.1 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 93 viii MỞ ĐẦU chọn đề tài Đội ngũ CBQL giáo dục nói chung, CBQL nhà trường nói riêng vai trò quan trọng tạo nên thắng lợi công đổi nghiệp GD&ĐT Xây dựng, phát triển để hoàn thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trở thành vấn đề trọng tâm ngành GD&ĐT Yêu cầu đổi GD phổ thông đòi hỏi ngành GD&ĐT phải thực đồng hàng loạt biện pháp nhằm tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đội ngũ, CSVC, trang thiết bị, nguồn lực tài chính… đổi QLGD ý nghĩa định nghiệp đổi giáo dục, mở đường cho việc triển khai chủ trương đề Để thực tốt nhiệm vụ đó, công tác xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo nói chung, cán quản nói riêng vấn đề then chốt, tác động trực tiếp đến hệ thống giáo dục hoạt động giáo dục làm nên thành tựu nghiệp GD&ĐT Với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng cấu, đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQLGD; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 phê duyệt đề án “Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQLGD giai đoạn 2005-2010” nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày cao nghiệp GD công đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020 khẳng định thành tựu nghiệp GD&ĐT công xây dựng đất nước Trong khẳng định quy mô giáo dục mạng lưới sở giáo dục phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu học tập xã hội Chất lượng giáo dục cấp học trình độ đào tạo tiến Tất tỉnh, thành phố Tiểu kết chƣơng - Trên sở nghiên cứu luận QL, QLGD, thực trạng đội ngũ CBQL, thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên, tỉnh Nam nay, đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên Các biện pháp mối quan hệ chặt chẽ với nhau, biện pháp tiền đề, tạo điều kiện thuận lợi để thực biện pháp khác - Các biện pháp đề xuất kế thừa cách làm hiệu thực Phòng GD&ĐT Duy Tiên, đồng thời tập trung vào giải vấn đề chưa thực tốt trình phát triển đội ngũ CBQL trường THCS địa bàn huyện Những biện pháp đảm bảo tính pháp lí, tính đồng bộ, tính hệ thống tính kế thừa - Qua ý kiến chuyên gia, biện pháp đề xuất đánh giá cần thiết khả thi; bước đầu kiểm chứng thực tiễn công tác phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Các biện pháp đề xuất không áp dụng trường THCS huyện Duy Tiên, tỉnh Nam, mà áp dụng địa bàn khác điều kiện, đặc điểm tình hình tương tự 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Xây dựng phát triển đội ngũ CBQL trường THCS điều kiện quan trọng để ổn định máy tổ chức, phát triển nhà trường mặt, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục toàn diện nhà trường giai đoạn Do ngành GD&ĐT cấp nhà trường cần đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đội ngũ CBQL, đặc biệt phát triển chất lượng 1.2 Phát triển đội ngũ CBQL trường THCS Phòng GD&ĐT thực theo chức quản Nhà nước GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đóng vai trò trực tiếp việc đạo nhà trường thực công việc công tác này, đồng thời Phòng GD&ĐT trực tiếp thực bước việc tuyển chọn, bổ nhiệm, luân chuyển, bãi miễn CBQL nhà trường 1.3 Các nội dung QL Phòng GD&ĐT phát triển đội ngũ CBQL trường THCS thực với nội dung cụ thể biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương giai đoạn định 1.4 Việc khảo sát thực tế phân tích đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên, tỉnh Nam công tác QL Phòng GD&ĐT cho thấy thành tựu, hạn chế công tác Ở trường THCS, nhìn chung CBQL trình độ đạt chuẩn trở lên, lực QL tốt, nghiệp vụ QL vững vàng; song chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp đổi GD&ĐT Các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL Phòng GD&ĐT áp dụng mang lại kết khả quan, nhiên hạn chế cần khắc phục 1.5 Các biện pháp đề xuất lấy ý kiến khảo nghiệm từ cán Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng trường THCS, cán Phòng Nội vụ Ban tổ chức huyện uỷ Các biện pháp kế thừa điểm mạnh công tác phát triển đội ngũ CBQL trường THCS địa bàn huyện Duy Tiên, đồng 95 thời sáng tạo Những biện pháp nhằm vào giải vấn đề chưa thực tốt trình xây dựng phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên Khuyến nghị 2.1 Với Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Nam Chỉ đạo cụ thể, sâu sát công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường THCS từ nội dung đến hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL 2.2 Với Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên - Phê duyệt ban hành lộ trình thực cụ thể chiến lược phát triển GD&ĐT huyện đến năm 2030 - Tạo điều kiện nguồn kinh phí hỗ trợ cho CBQL, giáo viên học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 2.3.Với Phòng Giáo dục Đào tạo Duy Tiên - Kịp thời cung cấp thông tin QL, phổ biến kinh nghiệm QL tốt thực tiễn QL nhà trường cho CBQL trường THCS - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá năm công tác cán bộ, để điều chỉnh kịp thời sai sót công tác phát triển đội ngũ GV CBQL nhà trường 2.4 Với CBQL trường trung học sở huyện Duy Tiên - Trước yêu cầu đổi giáo dục yêu cầu phát triển giáo dục địa phương, CBQL cần xác định trách nhiệm, phải tích cực tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, lực, nghiệp vụ QL - Cập nhật thông tin vận dụng sáng tạo hoạt động QL, phát huy nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục địa phương 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1998), Quản giáo dục tiếp cận số vấn đề luận từ lời khuyên góc nhìn thực tiễn Nxb giáo dục, Nội Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thành Vinh (2011), Quản nhà trường Nxb giáo dục, Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Quy định chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT trường phổ thông nhiều cấp học, (ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGD&ĐT ngày 22/10/2009 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Bộ giáo dục Đào tạo (2011), Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông nhiều cấp học, (ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Bộ Giáo dục Đào tạo-Bộ Nội vụ (2011), Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế Sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (ban hành kèm theo thông tư số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011) Bộ Giáo dục Đào tạo - Ngân hàng phát triển Châu Á (2013), Một số vấn đề luận thực tiễn lãnh đạo quản giáo dục thời kì đổi Nxb Văn hoá - Thông tin, Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban Bí thư Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội X NXB Chính trị quốc gia, Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội XI NXB Chính trị quốc gia, Nội 97 10 Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 11 Nguyễn Minh Đạo (1996), sở khoa học quản Nxb giáo dục, Nội 12 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục Nxb giáo dục, Nội 13 Phạm Minh Hạc (2002), Giáo dục giới vào kỉ XXI Nxb Chính trị quốc gia, Nội 14 Đặng Xuân Hải, Nguyễn Sỹ Thƣ (2012), Quản giáo dục, quản nhà trường bối cảnh thay đổi Nxb Giáo dục Việt Nam 15 Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản giáo dục Nxb Đại học sư phạm Nội 16 Học viện Quản giáo dục Việt Nam (2011), Tài liệu bồi dưỡng cán quản lí, công chức nhà nước ngành giáo dục đào tạo - Phần I, Nội 17 Học viện Quản giáo dục Việt Nam (2011), Tài liệu bồi dưỡng cán quản lí, công chức nhà nước ngành giáo dục đào tạo - Phần II, Nội 18 Học viện Quản giáo dục Việt Nam (2011), Tài liệu bồi dưỡng cán quản lí, công chức nhà nước ngành giáo dục đào tạo - Phần III, Nội 19 Đặng Thành Hƣng (2010), “Đặc điểm quản giáo dục quản trường học bối cảnh đại hoá hội nhập quốc tế”, Tạp chí Quản giáo dục, số 17 tháng 10/2010, Nội 20 Trần Kiểm (2011), Những vấn đề khoa học quản giáo dục Nxb ĐHSP Nội 21 Trần Kiểm (2011), Khoa học tổ chức tổ chức giáo dục, Nxb Đại học sư phạm Nội 22 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quốc Chí (2014), Lý luận đại cương quản lý Nxb Đại học quốc gia Nội 23 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sĩ Thƣ (2015), Quảngiáo dục - số vấn đề lý luận thực tiễn Nxb Đại học quốc gia Nội 98 24 Luật Giáo dục (2009) Nxb Chính trị quốc gia, Nội 25 Trần Thị Tuyết Oanh, Phạm Khắc Chƣơng, Phạm Viết Vƣợng, Bùi Minh Hiền, Nguyễn Ngọc Bảo, Bùi Văn Quân, Phan Hồng Vinh, Từ Đức Văn (2008), Giáo trình giáo dục học - tập Nxb Đại học sư phạm Nội 26 Trần Thị Tuyết Oanh, Phạm Khắc Chƣơng, Phạm Viết Vƣợng, Nguyễn Văn Diện, Lê Tràng Định (2008), Giáo trình giáo dục học- tập Nxb Đại học sư phạm Nội 27 Hoàng Phê, Vũ Xuân Lƣơng, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thuỷ, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hoà (2009), Từ điển Tiếng Việt Nxb Đà Nẵng 28 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm quản giáo dục Trường CBQL giáo dục đào tạo Trung ương 1, Nội 29 Nguyễn Gia Quý (1996), Bản chất hoạt động quản lý, quảngiáo dục, thành tựu xu hướng Nxb giáo dục, Nội 30 Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo 31 Quyết định số 711/2012/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ''Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020" 32 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 UBND huyện Duy Tiên việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Duy Tiên 33 UBND tỉnh Nam (2012), Quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 99 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho cán Phòng Giáo dục Đào tạo; CBQL, Giáo viên Trƣờng THCS huyện Duy Tiên) Để sở đưa biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên, tỉnh Nam đáp ứng yêu cầu đổi GD nay, đề nghị ông (bà) cho biết ý kiến cách đánh dấu () vào ô tương ứng viết câu trả lời phù hợp Thông tin phiếu sử dụng vào mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn ông (bà) Câu 1: Ông (bà) đánh phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên nay? TT Mức độ đánh giá Trung Tốt Khá Yếu bình Các nội dung Phẩm chất trị Đạo đức nghề nghiệp Lối sống Tác phong làm việc Giao tiếp, ứng xử Câu 2: Ông (bà) đánh lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đội ngũ CBQL trường THCS huyện nay? TT Mức độ đánh giá Trung Tốt Khá Yếu bình Các nội dung Hiểu biết chương trình giáo dục phổ thông Trình độ chuyên môn Nghiệp vụ sư phạm Tự học sáng tạo Năng lực ngoại ngữ ứng dụng công nghệ thông tin 100 Câu 3: Ông (bà) đánh lực quản nhà trường đội ngũ CBQL trường THCS huyện nay? Mức độ đánh giá TT Các nội dung Trung Tốt Khá Yếu bình Phân tích dự báo Tầm nhìn chiến lược Thiết kế định hướng triển khai Quyết đoán, lĩnh đổi Lập kế hoạch hoạt động Tổ chức máy phát triển đội ngũ Quản hoạt động dạy học Quản tài tài sản nhà trường Phát triển môi trường giáo dục 10 Quản hành 11 Quản công tác thi đua, khen thưởng 12 Xây dựng hệ thống thông tin 13 Kiểm tra đánh giá Câu 4: Ông (bà) đánh lực tổ chức, phối hợp hoạt động quản đội ngũ CBQL trường THCS huyện nay? TT Các nội dung phối hợp Phối hợp với gia đình học sinh Phối hợp với Ban đại diện CMHS Phối hợp với quyền, đoàn thể địa phương trình thực nhiệm vụ nhà trường Phối hợp với ngành liên quan việc thực hoạt động nhà trường Thực xã hội hoá để huy động nguồn lực cho hoạt động GD 101 Mức độ đánh giá Trung Tốt Khá Yếu bình Câu 5: Ông (bà) đánh công tác dự báo Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên công tác phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện? Mức độ đánh giá Trung Tốt Khá Yếu bình TT Các nội dung Dự báo yêu cầu đội ngũ CBQL Dự báo số lượng cán quản Dự báo cấu đội ngũ CBQL Dự báo chất lượng nguồn CBQL Dự báo khả mong muốn chất lượng đội ngũ CBQL Câu 6: Ông (bà) đánh công tác quy hoạch đội ngũ CBQL trường THCS Phòng GD&ĐT Duy Tiên? Mức độ đánh giá Trung Tốt Khá Yếu bình TT Các nội dung Xác định mục tiêu phát triển đội ngũ CBQL giai đoạn Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường THCS tính khả thi Xây dựng tiêu chuẩn giáo viên diện quy hoạch CBQL trường THCS Dự kiến nguồn lực thực quy hoạch Lựa chọn giải pháp thực quy hoạch Quy hoạch xem xét, bổ sung, điều chỉnh hàng năm, đảm bảo tính khoa học thực tiễn, thúc đẩy phấn đấu cán bộ, giáo viên 102 Câu 7: Ông (bà) đánh công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đội ngũ CBQL trường THCS Phòng GD&ĐT? Mức độ đánh giá Trung Tốt Khá Yếu bình TT Các nội dung Xây dựng tiêu chuẩn phẩm chất lực đội ngũ CBQL trường THCS Thực quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Nhà nước, ngành quy định phù hợp với hoàn cảnh địa phương Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm thực động viên, khích lệ đội ngũ CBQL Luân chuyển CBQL trường THCS hợp lí, nguyện vọng lực CBQL, phù hợp với hoàn cảnh thực tế trường đến Câu 8: Ông (bà) đánh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường THCS Phòng GD&ĐT? Mức độ đánh giá TT Các nội dung Trung Tốt Khá Yếu bình Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng xác định tính khả thi Thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhiều hình thức Cử CBQL học luận trị, bồi dưỡng nghiệp vụ quản Cử CBQL học chuẩn Sử dụng hợp CBQL sau họ kết thúc khoá học bồi dưỡng đào tạo Thực đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng nằm quy hoạch chưa bổ nhiệm chức danh quản 103 Câu 9: Ông (bà) đánh công tác kiểm tra, đánh giá phát triển đội ngũ CBQL trường THCS Phòng GD&ĐT? Mức độ đánh giá Trung Tốt Khá Yếu bình TT Các nội dung kế hoạch cụ thể kiểm tra, đánh giá hoạt động quản CBQL trường THCS Nội dung kiểm tra thực quy định, phù hợp để đánh giá công tác quản lí, điều hành CBQL trường THCS điều chỉnh định quản hiệu lực sau kiểm tra Công tác kiểm tra thực thúc đẩy, giúp CBQL nhà trường nâng cao, phát triển phẩm chất lực quản lí, lãnh đạo Lấy kết kiểm tra làm tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm học Câu 10: Ông (bà) đánh việc tham mưu xây dựng thực chế độ, sách Phòng GD&ĐT đội ngũ CBQL trường THCS? TT Mức độ đánh giá Trung Tốt Khá Yếu bình Các nội dung Việc thực chế độ, sách Nhà nước đội ngũ CBQL Xây dựng sách riêng đãi ngộ, khen thưởng ngành GD&ĐT đội ngũ CBQL Huy động nguồn lực vật chất để thực sách đãi ngộ CBQL Tạo chế làm việc thuận lợi cho đội ngũ CBQL trường THCS Các điều kiện CSVC điều kiện làm việc cho CBQL Công tác thi đua, khen thưởng CBQL tập thể nhà trường 104 Câu 11: Những ý kiến khác ông (bà) phát triển đội ngũ CBQL trường THCS huyện Duy Tiên nay? Xin ông (bà) cho biết, ông (bà) là: - Cán Phòng GD&ĐT thời gian công tác Phòng năm - Cán QL Trường THCS thời gian làm CBQL nhà trường năm - Giáo viên Trường THCS thâm niên công tác ngành GD năm Xin trân trọng cảm ơn ông (bà) 105 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho cán Phòng GD&ĐT, hiệu trƣởng trƣờng THCS, cán Ban tổ chức huyện uỷ Phòng Nội vụ) Để góp phần xây dựng đội ngũ cán quản đáp ứng yêu cầu đổi GD&ĐT giai đoạn nay, đề xuất số biện pháp phát triển đội ngũ cán quản trường THCS huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Đề nghị ông (bà) cho biết ý kiến riêng cách đánh dấu (×) vào ô trống viết câu trả lời phù hợp Thông tin Phiếu sử dụng vào mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn ông (bà) Đề nghị ông (bà) cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ cán quản trƣờng THCS sau đây: Tính cần thiết TT Rất Không Rất Cần Ít cần cần cần khả thiết thiết thiết thiết thi Biện pháp Tính khả thi Không Khả Ít khả khả thi thi thi Thực tuyên truyền nhận thức phát triển đội ngũ CBQL trường THCS Chỉ đạo, hướng dẫn trường THCS thực tốt quy hoạch đội ngũ CBQL theo chuẩn hiệu trưởng trường THCS Thực tốt việc tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm CBQL trường THCS Thực đào tạo, bồi dưỡng CBQL theo hướng thiết thực, hiệu quả; khuyến khích CBQL tự học tập, bồi dưỡng để nâng cao lực, trình độ Chỉ đạo thực đổi đánh giá CBQL trường THCS theo chuẩn hiệu trưởng gắn với kết thực nhiệm vụ yêu cầu đổi giáo dục Xây dựng môi trường, tạo động lực làm việc cho CBQL Theo ông (bà), cần thực biện pháp để phát triển đội ngũ cán quản trƣờng THCS huyện Duy Tiên, tỉnh Nam giai đoạn nay? Xin ông (bà) cho biết, ông (bà) là: - Cán Phòng GD&ĐT - Hiệu trưởng trường THCS - Cán Ban Tổ chức huyện uỷ - Cán Phòng Nội vụ Xin trân trọng cảm ơn ông (bà) 106 Phụ lục QUY MÔ TRƢỜNG LỚP, ĐỘI NGŨ, SỞ VẬT CHẤT CÁC CẤP HỌC HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH NAM Tiêu chí Cấp học Trung học sở Tổng cộng 20 18 56 240 310 184 734 7533 8640 5911 22084 56 51 39 146 428 488 421 1337 19 44 55 118 503 583 517 1603 Số lượng 240 310 184 734 Đạt chuẩn 219 303 176 698 Số lượng 20 18 38 Đạt chuẩn 20 13 33 Số lượng 58 79 137 Đạt chuẩn 58 73 131 Số lớp Số học sinh Cán quản Đội ngũ Tiểu học 18 Số lượng nhà trường Học sinh Mầm non Giáo viên Nhân viên hành Tổng cộng Phòng học sở vật chất Thư viện Phòng học môn (Nguồn: Thống kê Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên tháng năm 2016) 107 Phụ lục KẾT QUẢ GIÁO DỤC CẤP TRUNG HỌC SỞ HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH NAM Kết giáo dục văn hoá Năm học Tổng số học sinh Xếp loại văn hoá Kết GD cuối cấp Số giải Đỗ tốt Đỗ h/s giỏi nghiệp THPT cấp Giỏi (%) Khá (%) TB (%) Yếu (%) Kém (%) Số hs lớp 2013-2014 5.706 12,30 38,20 43,70 5,70 0,10 1.348 65 1.340 1.147 2014-2015 5.900 12,41 39,54 44,20 3,78 0,07 1.443 69 1.440 1.302 2015-2016 5.743 12,59 39,20 44,68 3.,36 0,17 1.403 136 1.398 1.102 Tổng cộng 17.349 12,42 38,99 44,2 4,27 0,12 4.194 270 4.178 3.551 (Nguồn: Thống kê Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên tháng năm 2016) Kết xếp loại hạnh kiểm Năm học Tổng số h/s Loại tốt Số lƣợng Tỉ lệ % Loại Loại TB Loại yếu Số lƣợng Tỉ lệ % Số lƣợng Tỉ lệ % Số lƣợng Tỉ lệ % 2013-2014 5.706 4.795 84,03 788 13,81 111 1,94 12 0,22 2014-2015 5.900 5.166 87,55 657 11,13 74 1,25 0,07 2015-2016 5.743 5.238 91,21 474 8,25 30 0,52 0,02 Tổng cộng 17.349 15.199 87,61 1.919 11,06 215 1,24 16 0,09 (Nguồn: Thống kê Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên tháng năm 2016) 108 ... lí trường trung học sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC... lí trường trung học sở đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Chương Thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lí trường trung học sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Chương Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản. .. PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 64 3.1 Định hướng phát triển giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi 64
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện duy tiên, tỉnh hà nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện duy tiên, tỉnh hà nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện duy tiên, tỉnh hà nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay