đề toán lớp 5 HKII

18 149 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 12:07

đề toán mẫu lớp 5 học kỳ IIA. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 1 Chữ số 2 trong số thập phân 196,724 có giá trị là: a. 21000 b. 2100 c. 210 d. 2 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm để 2m3 = ……dm3 a. 20 b. 200 c. 2000 d. 20000 3 Thể tích của một khúc gỗ hình lập phương có cạnh 5dm là a. 125 m3 b. 125dm c. 125 dm2 d . 125dm3 4 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để được 0,075kg = ......g là: a. 7,5 b. 0,75 c. 75 d. 750 ĐỀ SỐ A PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời U U 1/ Chữ số số thập phân 196,724 có giá trị là: a b 1000 c 100 d 10 2/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm để 2m3 = ……dm3 P a 20 b 200 P P c 2000 d 20000 3/ Thể tích khúc gỗ hình lập phương có cạnh 5dm a 125 m3 P c 125 dm2 b 125dm P P d 125dm3 P P P P 4/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 0,075kg = g là: a 7,5 U b 0,75 c 75 d 750 B.PHẦN TỰ LUẬN 1/ Đặt tính tính: a 3256,34 + 428,57 b.576,40 – 59,286 c.25,04 x 6,5 d 125,76 : 1,6 …………………………… …………………………………………………………… … 2/ Điền dấu >, ,
- Xem thêm -

Xem thêm: đề toán lớp 5 HKII, đề toán lớp 5 HKII, đề toán lớp 5 HKII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay