Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền trung và tây nguyên hiện nay (tt)

22 138 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:59

1 I MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu đề tài: Toàn cầu hóa thông tin tạo đặt hội, thách thức cạnh tranh lớn cho quan báo chí truyền thông: cạnh tranh quan báo chí thống lực lượng truyền thông không thống (mạng xã hội blog cá nhân…), cạnh tranh báo in báo điện tử; cạnh tranh báo in, báo điện tử với đài phát truyền hình; cạnh tranh đài phát truyền hình với Bên cạnh đó, chủ trương số hóa toàn quốc chế tự chủ tài làm cho kênh truyền hình địa phương bước vào thời kỳ cạnh tranh thị phần, phải nỗ lực trước hết để đảm bảo nguồn chi, sau cạnh tranh với kênh truyền hình khác để tồn Với tư cách đài cấp tỉnh, truyền hình địa phương mặt phải thực nhiệm vụ trị thông tin, tuyên truyền kiện, vấn đề địa phương cho công chúng Mặt khác, phải làm tốt nhiệm vụ kinh doanh, giành số lượng người xem cao trách nhiệm quảng cáo cho tỉnh nhà Việc phân tích, nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh truyền hình việc cần phải làm người làm nhà nghiên cứu lý luận báo chí Qua nghiên cứu, rút mặt tích cực tạo nên lợi cạnh tranh nhận rõ hạn chế, yếu kìm hãm phát triển kênh truyền hình địa phương, từ giúp cho lãnh đạo đài, kênh truyền hình có thông tin đắn để định hướng phát triển, phát huy mạnh cạnh tranh truyền hình đia phương Với yêu cầu thực tiễn đặt thế, việc nghiên cứu vấn đề ”Năng lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên nay” cần thiết chọn đề tài làm đề tài luận án Tiến sĩ chuyên ngành Báo chí học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ vấn đề lý luận lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương, phân tích nhân tố ảnh hưởng, đưa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh từ đánh giá thực trạng lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương Luận án đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương khảo sát, nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Làm rõ vấn đề lý luận lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương - Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên - Đề xuất giải pháp kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.Đối tượng nghiên cứu đề tài Năng lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên 3.2.Khách thể nghiên cứu: Các kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên, chủ yếu kênh quảng bá 3.3.Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu đề tài lực cạnh tranh kênh truyền hình đài PTTH địa phương miền Trung Tây Nguyên từ năm 2010 đến 2014 miền Trung Tây Nguyên, tập trung mặt: Nguồn tài nguyên chương trình; Lượng khán giả; Hiệu kinh tế; Chất lượng nguồn nhân lực việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ Phạm vi khảo sát: Tác giả chọn kênh truyền hình địa phương đại diện cho miềnTrung Tây Nguyên Kênh TRT (đài PTTH Thừa Thiên Huế) đại diện cho khu vực Bắc Trung Bộ; kênh KTV(đài PTTH Khánh Hòa) đại diện cho khu vực Nam Trung Bộ kênh LTV(đài PTTH Lâm Đồng) đại diện cho khu vực Tây Nguyên Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu luận án 4.1 Câu hỏi nghiên cứu - Các kênh truyền hình địa phương cần đáp ứng tiêu chí để nâng cao lực cạnh tranh? - Thực tế lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương có bất cập nguyên nhân bất cập đó? - Làm để cạnh tranh diễn lành mạnh, để kênh truyền hình địa phương thực tốt nhiệm vụ trị với bảo đảm hiệu kinh tế? - Cần thực giải pháp để khắc phục bất cập nâng cao lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi nay? 4.2 Giả thuyết nghiên cứu - Xu vận động phát triển nội dung chương trình, công chúng, thị trường, thị phần quảng cáo với vấn đề cạnh tranh thông tin bối cảnh khiến cho kênh truyền hình địa phương phải cạnh tranh với kênh truyền hình Trung ương, truyền hình trả tiền, loại hình báo chí khác hệ thống kênh truyền hình địa phương với - Cơ chế hoạt động thay đổi, tự hạch toán, tự bù đắp phần toàn chi phí làm nghĩa vụ với Nhà nước, với quan chủ quản, phải đảm bảo nhiệm vụ trị, đặt yêu cầu nâng cao lực cạnh tranh - Trong kinh tế thị trường phát triển đa dạng sản phẩm báo chí -truyền thông nay, loại hình báo chí nói chung, truyền hình nói riêng muốn phát triển bền vững cần phải nâng cao lực cạnh tranh - Vấn đề đặt cần nâng cao lực cạnh tranh cách thực đồng giải pháp: nâng chất lượng nội dung chương trình, kinh doanh dịch vụ, công nghệ, nguồn nhân lực, chế tài Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu: 5.1.Cơ sở lý luận: Luận án thực sở phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam báo chí; Lý thuyết báo chí Truyền thông đại chúng; Lý thuyết cạnh tranh, lực cạnh tranh 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng tổng tích hợp phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội như: Phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích tài liệu, phương pháp tham vấn chuyên gia, khảo sát,… để thu thập thông tin đa dạng, phong phú mang tính khách quan đối tượng nghiên cứu Đóng góp khoa học luận án - Xây dựng khung lý thuyết lý luận lực cạnh tranh của truyền hình địa phương, vấn đề tương đối mẻ Việt Nam - Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh truyền hình địa phương nay, phân tích nguyên nhân thực trạng - Đưa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Luận án góp nhìn tổng thể thực trạng cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên, đề xuất giải pháp đồng bộ, phù hợp, khả thi nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên Là tin cậy để cấp có thẩm quyền nghiên cứu, tham mưu hoạch định sách, quản lý báo chí Là tài liệu nghiên cứu tin cậy cho nhà nghiên cứu, sinh viên, nghiên cứu sinh lực cạnh tranh báo chí nói chung truyền hình nói riêng Bố cục luận án: Ngoài phần Mở đầu, Tổng quan nghiên cứu đề tài, Kết luận, Danh mục công trình tác giả, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục, luận án kết cấu thành chương, 14 tiết TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Trong lĩnh vực báo chí, mảng đề tài cạnh tranh lực cạnh tranh tác giả luận án tìm thấy số công trình nghiên cứu, viết, luận văn thạc sỹ, chưa có sách chuyên khảo hay tham khảo nghiên cứu sâu đề tài Đối với truyền hình, nay, tác giả luận án chưa tìm sách chuyên khảo nghiên cứu lực cạnh tranh truyền hình Đáng ý, có luận văn thạc sỹ kinh tế trị “Năng lực cạnh tranh Truyền hình Việt Nam” Nguyễn Thành Lương (Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2006) công trình nghiên cứu cạnh tranh lĩnh vực truyền hình Tuy nhiên, luận văn nghiên cứu góc độ kinh tế - trị nghiên cứu sâu cho đài Truyền hình Việt Nam nên đề cập đến giải pháp, sách mang tính vĩ mô mà chưa sâu vào vấn đề có tính tác nghiệp hoạch định sách việc tổ chức thực thi sách lĩnh vực, đài địa phương riêng lẻ Luận văn chưa làm rõ tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh truyền hình Việt Nam gì, chưa làm rõ vấn đề mang tính lý luận báo chí nói chung kinh tế truyền thông nói riêng Đánh giá tổng quát công trình nghiên cứu công bố có liên quan Nhìn tổng thể, có nghiên cứu mảng liên quan đến lực cạnh tranh truyền thông, thấy chưa có công trình nghiên cứu sâu, đầy đủ, có trọng tâm toàn diện lực cạnh tranh truyền hình, truyền hình địa phương nhìn từ hai góc độ: kinh tế học báo chí học - Chưa đưa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh truyền hình địa phương - Chưa xác định đầy đủ đánh giá yếu tố tác động đến lực cạnh tranh truyền hình địa phương - Chưa đánh giá thực trạng lực cạnh tranh truyền hình địa phương - Chưa dự báo xu hướng cạnh tranh truyền hình địa phương thời gian tới thực đề án số hóa, đề án qui hoạch báo chí toàn quốc - Chưa đề xuất cách có giải pháp nâng cao lực cạnh tranh truyền hình địa phương giai đoạn Chính “ khoảng trống” gợi mở cho tác giả lựa chọn thực đề tài “ Nâng cao lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên nay” Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG TRUYỀN HÌNH Các khái niệm liên quan 1.1 Đài truyền hình: Là tổ chức pháp nhân có máy tổ chức ổn định; có cán quản lý, cán biên tập, cán phóng viên, cán kỹ thuật…; có phương tiện kỹ thuật phát sóng cần thiết có chương trình hoạt động có thời điểm định; chịu quản lý nhà nước báo chí, truyền dẫn phát sóng Bộ Thông tin Truyền thông; có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; thực ba loại hình: báo nói, báo hình báo điện tử, góp phần quan trọng việc thông tin tuyên truyền đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ trị quốc gia 1.2 Kênh truyền hình địa phương: Kênh truyền hình dãi tần số phát sóng kênh tần số thông qua đài truyền hình Kênh truyền hình tập hợp chương trình truyền hình, bố cục chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc chung nội dung hình thức, hình thành giới quan khoa học, tập hợp thống thành viên xã hội, thể cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với nhiệm vụ trị nhu cầu công chúng Kênh truyền hình địa phương hiểu phận nằm hệ thống đài phát truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; sản xuất, phát sóng chương trình truyền hình; góp phần tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương cấp trở lại đầu tư cho đài địa phương 1.3 Cạnh tranh: Cạnh tranh giao tranh chủ thể kinh tế môi trường hàng hóa, sản phẩm cụ thể việc sử dụng biện pháp như: giảm chi phí, tăng chất lượng, quảng cáo… nhằm chất lượng cao, giá thành hạ, mẫu mã đẹp, phục vụ tiện ích để đạt mục tiêu kinh tế mình, thông thường chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng điều kiện sản xuất thị trường có lợi Trong lĩnh vực hoạt động báo chí, khái niệm cạnh tranh nhận thức thống lĩnh vực kinh tế Tuy nhiên, chức hoạt động báo chí có khác nên động lực, mục đích cạnh tranh báo chí có khác, chẳng hạn kinh tế mục đích lợi nhuận tối đa, báo chí, nâng cao nhận thức, giác ngộ trị lại mục tiêu cao 1.4 Năng lực cạnh tranh: Năng lực cạnh tranh khả nắm giữ thị phần định với mức độ hiệu chấp nhận Như vậy, thị phần mở rộng có nghĩa lực cạnh tranh nâng cao 1.5 Cạnh tranh lực cạnh tranh truyền hình: Cạnh tranh lĩnh vực truyền hình tiêu thụ hàng hóa dịch vụ truyền hình đài truyền hình, kênh truyền hình với với phương tiện truyền thông khác nhằm thu hút lượng khán giả nhiều nhằm tăng lợi nhuận đạt hiệu hoạt động cao Lợi nhuận truyền hình lợi nhuận mang ý nghĩa vật chất tuý mà thay đổi thái độ, động làm việc người lao động, định hướng kinh doanh nhà quản lý, nhận thức công chúng C ó thể hiểu lực cạnh tranh kênh truyền sau: tổ hợp tạo nên nhiều tiêu chí nguồn tài nguyên chương trình, lượng khán giả xem đài, hiệu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nguồn nhân lực Trong đó, tài nguyên chương trình nhân tố định đến lực cạnh tranh kênh truyền hình, lượng khán giả xem đài hiệu kinh tế quan trọng định mạnh yếu lực cạnh tranh kênh truyền hình 1.2 Các quan điểm nghiên cứu cạnh tranh truyền thông 1.2.1 Quan điểm nghiên cứu từ góc độ kinh tế truyền thông: Kinh tế truyền thông xây dựng tảng lý luận kinh tế phương pháp phân tích khác nhau, nhằm tập trung vào việc nghiên cứu kinh tế áp lực tài có ảnh hưởng hệ thống, tổ chức doanh nghiệp truyền thông Sản phẩm dịch vụ truyền thông có đặc trưng thuộc tính vô độc đáo coi thứ hàng hoá, loại hàng hoá đặc biệt, có đầy đủ thuộc tính loại hàng hoá Một khác biệt tính nhị nguyên sản phẩm dịch vụ truyền thông, tức đồng thời phục vụ người xem quảng cáo Một đặc trưng khác sản phẩm dịch vụ truyền thông sử dụng nhiều lần, sản sinh nên giá trị sử dụng cao lâu dài lần 1.2.2 Quan điểm nghiên cứu cạnh tranh từ góc độ báo chí học: Cạnh tranh hoạt động báo chí phải cạnh tranh lành mạnh Khái niệm lành mạnh thực luật, tôn mục đích, nhằm thúc đẩy phát triển lên báo chí cách mạng Việt Nam điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không chạy theo xu hướng giật gân, thương mại hóa báo chí Cạnh tranh nghĩa báo lớn nuốt báo nhỏ, báo giàu lấn át báo nghèo, nhằm dẫm đạp, hay tiêu diệt lẫn nhau, tiêu diệt đối thủ cạnh tranh thủ đoạn có thể, mà phải phục vụ tốt chức báo chí cách mạng Cạnh tranh hoạt động báo chí phát huy tác dụng sở kiến thức tổng hợp người làm báo nâng cao nghệ thuật hành nghề điêu luyện, tránh lối làm báo cửa quyền, thiếu tính trung thực khách quan, chạy đua tìm lợi nhuận mức 1.2.3.Quan điểm nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp: Quan điểm nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp thường tồn hai tảng nghiên cứu bản: Một là, dựa tảng kinh tế học tân cổ điển lý luận tổ chức doanh nghiệp Hai là, lý luận quản lý doanh nghiệp tiền đề giả thiết tính khác biệt doanh nghiệp, nhấn mạnh khác biệt lực, nguồn lực, chiến lược tổ chức doanh nghiệp tạo nên ảnh hưởng lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh truyền hình địa phương 1.3.1.Các yếu tố khách quan: Sự phát triển khoa học công nghệ; Tác động toàn cầu hoá truyền thông đại chúng; Tác động chế thị trường; Trình độ dân trí công chúng; Báo chí phát triển mạnh; Các đối thủ cạnh tranh 1.3.2 Các yếu tố chủ quan: Nguồn nhân lực; Năng lực tài chính; Năng lực tổ chức, quản lý; Ứng dụng khoa học, công nghệ 1.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương - Nguồn tài nguyên chương trình bao gồm tiêu chí sau: nội dung thông tin, tỉ lệ người xem(rating), tỉ lệ chiếm hữu chương trình, thương hiệu chương trình, mức độ yêu thích chương trình - Lượng khán giá bao gồm: độ cấu thành khán giả (cơ cấu khán giả chương trình truyền hình), tỉ lệ phủ sóng kênh thương hiệu kênh(độ tin cậy kênh) - Hiệu kinh tế giá thành bao gồm: doanh thu từ quảng cáo, giá quảng cáo, mức độ phiền nhiễu quảng cáo - Chất lượng nguồn nhân lực việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ Tiểu kết: Năng lực cạnh tranh truyền hình địa phương tạo thành nhân tố tài nguyên chương trình, lượng khán giả xem kênh truyền hình, hiệu kinh tế, nguồn nhân lực việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ Tài nguyên chương trình nhân tố định lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương, khán giả xem truyền hình hiệu kinh tế quan trọng định độ mạnh yếu lực cạnh tranh Nguồn nhân lực việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ định đến việc lực cạnh tranh có tiếp tục thực hay không Truyền hình địa phương có tài nguyên chương trình, khán giả xem chương trình hiệu kinh tế khác dẫn đến khác biệt vùng miền sức cạnh tranh Tiêu chí tài nguyên chương trình phản ánh lực cạnh tranh mặt hiệu truyền hình địa phương, tiêu khán giả xem truyền hình phản ánh lực cạnh tranh mặt hiệu suất, tiêu hiệu kinh tế phản ánh lực cạnh tranh mặt hiệu ích truyền hình địa phương Tiêu chí nguồn nhân lực ứng dụng kỹ thuật công nghệ có tác động qua lại phát triển lực cạnh tranh Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNGMIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN 2.1 Sự phát triển kênh truyền hình địa phương nước ta 2.1.1.Môi trường tồn kênh truyền hình địa phương - Là tờ “báo hình” địa phương với nhiệm vụ trước hết phục vụ nhiệm vụ trị Đảng bộ, quyền diễn đàn nhân dân tỉnh, ngân sách tỉnh cấp phần kinh phí cho yêu cầu hoạt động năm - Mọi hoạt động kênh truyền hình địa phương đặt mối quan hệ với lĩnh vực, phận khác tổng thể quan thống đài Phát truyền hình - Xuất phát từ hoàn cảnh đời kênh truyền hình địa phương nên hầu hết kênh truyền hình địa phương phải vừa làm vừa học; việc đào tạo nhân lực cho yêu cầu chuyên môn chủ yếu thông qua thực tiễn hoạt động 2.1.2 Mô hình tổ chức kênh truyền hình địa phương: Các đài địa phương ban hành định thành lập đài xác định đài PTTH cấp tỉnh đơn vị nghiệp có thu, thực chức báo chí tinh thần hướng dẫn Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV Bộ Nội vụ Bộ Thông tin Truyền thông; phép tổ chức hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận tài trợ, ủng hộ tổ chức, cá nhân nước theo quy định pháp luật; nguồn thu quảng cáo dịch vụ tryền hình thuộc ngân sách địa phương cấp trở lại đầu tư cho đài PTTH địa phương (trừ số đơn vị mang tính đặc thù đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, PTTH Hà Nội) dẫn đến mô hình tổ chức nặng nề nghiệp, tính chuyên nghiệp quan báo chí không quan tâm mức 10 2.1.3 Nội dung kênh truyền hình địa phương: Kết cấu nội dung chương trình tương đối giống nhau, quy vào nhóm nội dung : Nhóm tin tức, thời ngày; Nhóm nội dung chuyên đề, chuyên mục; Nhóm chương trình văn nghệ, thể thao, giải trí; Nhóm chương trình phim truyện; Nhóm nội dung khác Ngoài chương trình tự sản xuất, kênh truyền hình địa phương tăng cương hoạt động liên kết sản xuất chương trình thông qua hình thức: mua, bán chương trình; đặt hàng sản xuất chương trình; trao đổi chương trình quyền lơi tài trợ, quảng cáo 2.1.4 Nguồn nhân lực: Nhân lực phát triển truyền hình đài địa phương không thiếu toàn cục có hẫng hụt cục cán quản lý có trình độ cao, chuyên môn sâu nhân lực chuyên nghiệp lĩnh vực kinh doanh truyền hình Bình quân đài phát thanh-truyền hình địa phương có 100 cán hưởng lương từ ngân sách Nhân đài gồm nhiều hệ, trình độ nghiệp vụ không đồng Trong hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt môi trường truyền thông, nhân tài quản lý đặc biệt nhân tài quản lý cao cấp nắm vai trò phát huy lực cạnh tranh đài cấp tỉnh 2.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ: Cả nước có 63 đài PTTH vừa sản xuất chương trình vừa có hạ tầng truyền dẫn, phát sóng độc lập Hệ thống truyền dẫn tính hiệu các đài địa phương chủ yếu hệ thống analog truyền hình cáp, số đài đưa tín hiệu lên vệ tinh IPTV 2.1.6 Công tác quản lý - Đài phát truyền hình cấp tỉnh chịu quản lý nhà nước báo chí, truyền dẫn phát sóng Bộ Thông tin Truyền thông; Ban Tuyên giáo đạo, định hướng nội dung trị, tư tưởng, xây dựng đường lối, sách theo phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh - Công tác quản lý tài chính: Các nguồn thu chủ yếu: thu từ ngân sách, thu nghiệp Phát truyền hình Thông tin điện tử, thu từ hoạt động dịch vụ quảng cáo sóng Phát thanh, Truyền hình Thông tin điện tử, nguồn thu khác 11 - Công tác quản lý, kỹ thuật công nghệ, dịch vụ: Hiện công tác quản lý nhà nước truyền hình bổ sung hoàn thiện có phân định rõ sách sách quản lý hoạt động sản xuất nội dung với hoạt động thiết lập hạ tầng mạng, hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình 2.2 Áp lực từ đối thủ cạnh tranh: Đối với kênh truyền hình địa phương nay, áp lực từ đối thủ cạnh tranh ngày phức tạp đa chiều nội dung thông tin, giải trí nguồn thu từ hoạt động kinh tế truyền thông Nhận thức thách thức to lớn trước cạnh tranh ngày khốc liệt đó, đánh giá thực trạng hoạt động mình, kênh truyền hình địa phương xây dựng chiến lược, kế hoạch, bước phù hợp để tồn tại, cạnh tranh phát triển 2.3 Phân tích lực cạnh tranh dựa tiêu chí riêng biệt 2.3.1.Nguồn tài nguyên chương trình * Nội dung thông tin: Nội dung thông tin truyền hình địa phương phải mang tính tư tưởng, nhanh, xác, có giá trị ý nghĩa thực tế công chúng, đặc biệt phải mang tính “gần gũi” với công chúng địa phương mang sắc địa phương * Tỉ lệ người xem: Nhìn từ góc độ so sánh, tỉ lệ người xem VTV1 VTV3 cao so với kênh địa phương nơi khảo sát kênh truyền hình khác có mặt địa bàn khảo sát, điều có liên quan mật thiết đến thị trường cạnh tranh kênh truyền hình địa phương Ở khung khán giả xem nhiều kênh địa phương chiếm tỉ lệ người xem khung 20h00-21h00, 11h00-12h00 *Tỉ lệ chiếm hữu chương trình - Ở khung khán giả xem nhiều Thời 19h VTV chương trình có tỉ lệ chiếm hữu cao Tiếp đến Thời địa phương chương trình phim truyện khung tối kênh HBO Starmovies 12 - Các chương trình đài tự sản xuất có xu hướng giảm tỉ lệ chiếm hữu chương trình, nghĩa tổng số khán giả có mở tivi tỉ lệ khán giả xem chương trình đài, kênh chiếm thấp Từ chương trình tự sản xuất chương trình hợp tác chương trình kênh truyền hình khác cho thấy: Lý chương trình thời địa phương có tỉ lệ chiếm hữu cao, vì, phát sóng không trùng với Thời 19h VTV1 khán giả địa phương có nhu cầu xem tin tức địa phương Ngoài Thời 19h VTV tiềm phát triển thực lực cạnh tranh chương trình liên kết, hợp tác, chương trình kênh truyền hình nước tương đối mạnh so với chương trình đài địa phương tự sản xuất(ngay chương trình thời địa phương) * Thương hiệu chương trình: Bên cạnh kênh VTV3, kênh truyền hình địa phương nghĩ đến tiên kênh có khác biệt rõ nét với kênh cạnh tranh khán giả có tình cảm sâu sắc, gắn bó lâu dài với kênh địa phương Với kênh truyền hình địa phương thương hiệu chương trình không nhiều chủ yếu Thời địa phương số chuyên đề, chuyên mục mang sắc địa phương An ninh Lâm Đồng (LTV), Chuyện nhà nông (LTV), Huế xưa (TRT), Âm sắc Huế (TRT)…Thời địa phương kênh địa phương, phim truyện, chương trình đài sản xuất hình mẫu thương hiệu chương trình tỉ lệ nhận biết khán giả chương trình cao * Mức độ yêu thích chương trình: thể loại chương trình khán giả yêu thích Thời sự, Phim truyện chương trình giải trí Các kênh địa phương chưa có phân bổ chương trình hợp lý tỉ lệ cấu chương trình kênh với tỉ lệ khán giả yêu thích chương trình có chênh lệch lớn Những chương trình có mức độ yêu thích lại chưa kênh địa phương quan tâm, cấu phân bố chương trình chưa phù hợp chất lượng 2.3.2.Lượng khán giả * Cơ cấu khán giả: Điểm chung thấy kênh địa phương, khán giả địa phương dành thời gian cho truyền hình, lứa tuổi xem truyền hình nhiều từ 2545 tuổi, người dân nông thôn xem truyền hình nhiều thành thị, nữ có xu hướng xem 13 truyền hình nhiều nam, em học sinh cấp dành nhiều thời gian xem truyền hình nhất, vào ngày cuối tuần, khán giả xem ti vi nhiều ngày thường *Tỉ lệ phủ sóng: Với nhiều hệ thống truyền dẫn phát sóng tín hiệu đài phủ toàn phạm vi tỉnh, nước quốc tế qua hệ thống cáp, hệ thống Vinasat Bên cạnh độ phủ sóng rộng chất lượng phát sóng phải đảm bảo Về chất lượng phát sóng có TRT LTV đạt số điểm tương đối cao, KTV có số điểm thấp đồng nghĩa với việc chất lượng phát sóng chưa tốt 2.3.3 Hiệu kinh tế * Thu từ quảng cáo: Nhìn chung, kênh truyền hình địa phương có nguồn thu từ dịch vụ quảng cáo chiếm khoảng 50-60% tổng nguồn thu đài, phần lại thu từ ngân sách 40-50% Có thể thấy hầu hết kênh địa phương, nguồn thu chiếm tỉ trọng từ 50-70% nhu cầu chi năm, bao gồm thu từ hoạt động sau: Thu từ hoạt động quảng cáo thông qua hợp đồng nguyên tắc năm; Thu từ hoạt động quảng cáo từ sản phẩm đơn lẻ; Thu từ hoạt động quảng cáo thông qua giới thiệu sản phẩm, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh; Thu từ hoạt động dịch vụ tự giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm đơn vị sản xuất kinh doanh tỉnh; Thu từ hoạt động tài trợ, hỗ trợ dịch vụ phát thanh, truyền hình; Thu từ dịch vụ khác *Giá quảng cáo: Giá quảng cáo kênh truyền hình tỉnh không giống chất lượng chương trình không đồng đều, đặc tính vùng miền khác nhau, số lượng người xem không đồng đều, uy tín,thương hiệu kênh khác Đài đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu quảng cáo đài PTTH Khánh Hòa có mức giá vào khung 20h00-22h00 23.000.000đ/spot 30’’ cao gần gấp ba lần đài PTTH Thừa Thiên Huế 9.500.000đ/spot 30’’ cao gần gấp đôi đài PTTH Lâm Đồng 14.000.000đ/spot 30’’ Giá quảng cáo phụ thuộc vào chất lượng chuyên mục phim truyền hình Mức giá quảng cáo kênh KTV LTV cao chứng tỏ hai kênh phần đạt thành công chiến lược kinh doanh truyền hình theo hướng hướng ngoại chiến lược thương hiệu chương trình, thương hiệu kênh Ngoài ra, tỉ lệ giảm giá kênh chứng tỏ thị trường quảng cáo kênh mạnh hay yếu 14 * Mức độ phiền nhiễu quảng cáo: Khi hỏi anh(chị) phản ứng xem quảng cáo truyền hình phần lớn khán giả lựa chọn bật qua kênh khác làm cho hết quảng cáo quay lại Như vậy, chứng tỏ độ phiền nhiễu quảng cáo đem lại cho khán giả lớn biết rằng, quảng cáo nhiều đồng nghĩa với việc chương trình khán giả xem nhiều mức thu quảng cáo từ chương trình đem lại cao 2.3.4 Nguồn nhân lực: - Lãnh đạo đài: Ở đài truyền hình địa phương lãnh đạo đài thường người công tác lâu năm ngành truyền hình, có kinh nghiệm công tác đạo, điều hành hoạt động chung đài, nhiên, để vừa giỏi đạo nội dung, vừa chuyên quản lý nhà nước sắc sảo hoạt động kinh doanh - Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, dẫn chương trình: Ở đài địa phương đội ngũ phóng viên, biên tập viên hội tụ kỹ khả xử lý thông tin, viết tin cần tự sản xuất tin tác nghiệp xa quay phim, dựng tin, đọc lời bình, truyền tin Một điều thấy rõ trình độ học vấn đại học đội ngũ phóng viên, biên tập viên đài địa phương lại có tỉ lệ cao nhân lực tốt nghiệp ngành báo chí chiếm tỉ lệ thấp so với ngành khác - Đội ngũ kỹ thuật viên: nhìn chung cán kỹ thuật đài chủ yếu sử dụng thành thạo kỹ dựng phi tuyến, phận phát sóng thành thạo sử dụng tổng khống chế đầu tín hiệu Ngoài đài có phận quản trị mạng riêng để quản lý vận hành mạng sản xuất chương trình thông qua server lưu trữ Tuy nhiện, đội ngũ kỹ thuật thiếu yếu, đáp ứng phần công việc - Đội ngũ nhân viên làm quảng cáo: Điểm chung thường thấy đài địa phương đội ngũ nhân viên làm quảng cáo yếu nghiệp vụ, thường người không đào tạo chuyên ngành mà từ nhiều ngành nghề khác nhau, phận quảng cáo thực công việc cụ thể mang tính vụ việc, thực hoạt động quảng cáo theo lập trình có sẵn 2.3.5 Việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ kênh truyền hình địa phương: Các đài địa phương dần chuyển từ truyền hình tương tự (anlog) sang truyền hình số từ khâu tiền kỳ đến hậu kỳ Phát sóng qua nhiều phương thức truyền dẫn nhờ mà tín hiệu đài mở rộng hơn, rõ ràng nét hơn, khả chống nhiễu cao, có khả phát sửa lỗi, chất lượng chương trình trung thực, bị ảnh hưởng nhiễu đường truyền, tránh 15 tượng bóng hình thường gặp truyền hình analog; đồng thời,truyền nhiều chương trình đồng thời kênh sóng, công nghệ truyền hình số giúp cho việc nâng cao hiệu sử dụng phổ tần tiết kiệm kinh phí đầu tư, chi phí vận hành 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên 2.4.1.Những điểm mạnh: Chính vị quan trọng địa phương tạo nguồn thông tin đa dạng, phong phú tất lĩnh vực làm tốt việc thông tin thời sự, trị địa phương mà đài Trung ương đài khu vực “chứa” Về tỉ lệ khán giả: công chúng địa phương thích xem đài địa phương trước hết họ luôn muốn biết thông tin địa phương mình, thông tin diễn xung quanh mình; họ muốn tâm tư, nguyện vọng phản ánh sóng truyền hình để tiếng nói họ nhận ủng hộ nhiều người Về thương hiệu: kênh địa phương nhận thức vấn đề thương hiệu kênh, thương hiệu chương trình nên đầu tư cho chương trình đinh chương trình thời sự, chương trình mang sắc địa phương văn hóa, phong tục tập quán người xứ, điều mà kênh truyền hình khác có muốn khó làm tốt Về phạm vi phủ sóng: đài địa phương nỗ lực cố gắng áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến để mở rộng phạm vi phủ sóng địa bàn phạm vi nước thông qua công nghệ truyền hình số mặt đất số vệ tinh (DTH) đem đến cho người sử dụng chương trình phong phú Về hiệu kinh tế: nguồn thu từ hoạt động dịch vụ quảng cáo đài miền Trung Tây Nguyên tăng năm Cơ cấu nguồn thu truyền hình địa phương phát triển theo hướng tích cực chủ động Trong thu từ ngân sách tăng khoảng từ 8-10% năm nguồn thu từ nghiệp dịch vụ truyền thông tăng bình quân 20-30% Trong nguồn thu từ hoạt động kênh truyền hình địa phương thu từ dịch vụ quảng cáo chiếm tỉ trọng cao (từ 6570%) tăng năm, khoản thu khác : thu nghiệp, thu hợp tác tuyên truyền, thu tài trợ, hỗ trợ tăng đáng kể Về quản lý cân đối thu - chi có nề nếp Trên sở nguồn thu để bố trí hợp lý khoản chi Cơ cấu khoản chi có ý thức bố trí ưu tiên cho hoạt động sản xuất hợp tác sản xuất chương 16 trình, tạo động lực mạnh mẽ việc nâng chất lượng chương trình nhằm thu hút công chúng 2.4.2 Những hạn chế: Thứ nhất, nguồn ngân sách cấp đáp ứng 50% nhu cầu chi năm; nguồn thu quảng cáo hạn chế việc đầu tư cho sở vật chất, thiết bị sản xuất nhân lực không tốt, nhiều kênh truyền hình địa phương khó sản xuất chương trình đặc sắc phù hợp với nhu cầu ngày phát triển khán giả văn hóa truyền hình Thứ hai, truyền hình địa phương có nội dung chương trình giống nhau, nhiều thông tin, nhiều chương trình trùng lắp gây lãng phí không thực hiệu Thứ ba, thương hiệu chương trình, có nhiều kênh tưởng có định vị kênh rõ ràng lại thiếu đặc điểm thị trường thiếu nội dung chương trình tiêu biểu kênh truyền hình địa phương Thứ tư, kết cấu chương trình kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên phân bổ theo lối tư cũ nghĩa phát kênh có để lấp sóng chưa thực bám sát nhu cầu xem truyền hình khán giả Thứ năm, thời gian xem truyền hình ít, khán giả tập trung xem kênh VTV1,VTV3, HBO, HTV7, kênh địa phương khán giả đón xem tỉ lệ thấp, chủ yếu xem tin tức thời địa phương Thứ sáu, ý thức kinh doanh truyền hình kênh truyền hình địa phương chưa mạnh, thiếu lực đối phó với cạnh tranh thị trường Thứ bảy, hẫng hụt cục cán quản lý có trình độ cao, chuyên môn sâu đội ngũ phóng viên, biên tập, kỹ thuật viên cán kinh doanh đào tạo chuyên ngành Thứ tám, hạn chế truyền hình địa phương phương tiện thiết bị theo kịp với nhiều kênh truyền hình công ty truyền thông, đài quốc gia, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chương trình 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế trên: Nguyên nhân người: tư làm truyền hình “một chiều” nặng nề; việc bổ nhiệm, phân công người lãnh đạo, quản lý tờ báo hình lại không đào tạo chuyên môn quản lý báo chí Về mô hình tổ chức: Tổ chức máy nhiều bất cập, số lượng người nhiều đào tạo quy chuyên ngành, phần lớn lại xuất thân từ phát nên kinh nghiệm làm truyền hình thiếu yếu Về chế hoạt động: Vừa quan báo chí vừa đơn vị nghiệp có thu yếu tố khiến cho hệ thống đài truyền hình địa phương gặp nhiều khó khăn 17 hoạt động Thiếu hướng dẫn lý luận quản lý kinh doanh truyền thông cách xác 2.5 Những vấn đề đặt nhằm nâng cao lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên - Các kênh truyền hình địa phương cần đáp ứng tiêu chí sau để nâng cao lực cạnh tranh: nguồn tài nguyên chương trình, thị phần khán giả, hiệu kinh tế, nguồn nhân lực việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ - Truyền hình địa phương muốn tăng chương trình tự sản xuất thân chương trình đài tự sản xuất lại không khán giả xem nhiều không tạo nguồn thu, muốn mở rộng quy mô đối tượng phục vụ chủ yếu công chúng địa phương, muốn đổi nội dung, đề cập vấn đề gai góc sống bị giới hạn quy định tuyên truyền - Cơ chế hoạt động thay đổi, truyền hình địa phương tự hạch toán, tự bù đắp phần toàn chi phí, tự lo đầu tư sở vật chất kỹ thuật, đời sống cho cán bộ, phóng viên làm nghĩa vụ với Nhà nước, với quan chủ quản, phải đảm bảo nhiệm vụ trị, phải chấp hành luật pháp quy định quan báo chí phải cạnh tranh để tồn phát triển - Truyền hình địa phương phải bước đại hóa sở thiết bị, phương tiện nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ truyền hình đại, khơi dậy nhiều tiềm lực lượng làm báo đổi cách thức hành nghề để hòa nhập với truyền hình nước giới Tiểu kết: Toàn nội dung chương tập trung vào việc phân tích, đánh giá lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương tỉnh lựa chọn khảo sát.Trước phân tích lực cạnh cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên, tác giả tìm hiểu thực trạng phát triển kênh truyền hình địa phương nước ta phân tích nội dung: môi trường tồn tại, mô hình tổ chức, nội dung chương 18 tình, nguồn nhân lực, sở vật chất kỹ thuật, công nghệ, công tác quản lý kênh truyền hình địa phương Đồng thời, nêu áp lực từ đối thủ cạnh tranh truyền hình địa phương, từ phân tích lực cạnh tranh truyền hình địa phương dựa tiêu chí riêng biệt: nguồn tài nguyên chương trình, lượng khán giả, hiệu kinh tế, nguồn nhân lực việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ Từ phân tích trên, tác giả tiến hành đánh giá điểm mạnh, hạn chế nguyên nhân Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO NĂNG LỰC CANH TRANH CỦA CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNGMIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN 3.1 Bối cảnh tác động tới lực cạnh tranh truyền hình địa phương: Bối cảnh quốc tế; Bối cảnh nước 3.2 Dự báo xu hướng phát triển truyền hình Việt Nam năm tới: Truyền hình địa phương có nhiều đổi song chưa theo kịp sống, thích ứng với chế thị trường Truyền hình địa phương có xu hướng bị kênh truyền hình lớn chèn ép 3.3 Quan điểm, định hướng Đảng; chủ trương, sách Nhà nước phát triển báo chí năm tới 3.3.1.Về phát triển báo chí : Quan điểm đạo Đảng báo chí thời kỳ đổi thể tất phương diện: vai trò, chức năng, nhiệm vụ báo chí; tự báo chí Đảng lãnh đạo báo chí; nguyên tắc hoạt động báo chí tuyên truyền Đảng; tổ chức báo chí, nhà báo, đạo đức nghề báo; định hướng cụ thể cho báo chí 3.3.2 Định hướng phát triển kênh truyền hình địa phương: Đảng Nhà nước xác định đài Phát truyền hình địa phương quan ngôn luận Đảng bộ, quyền diễn đàn nhân dân, giữ vai trò quan trọng việc giữ vững ổn định trị, thúc đẩy công đổi phương diện, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao dân trí dân chủ hóa mặt đời sống xã hội địa phương 19 3.4 Những giải pháp chủ yếu nâng cao lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương 3.4.1 Những giải pháp chung: Thứ nhất, đổi nâng chất lượng nội dung chương trình.Thứ hai thực phương châm xã hội hoá truyền hình Thứ ba đổi nội dung phải gắn liền với đầu tư trang thiết bị sản xuất, phát sóng Thứ tư coi trọng đào tạo, bồi dưỡng độ nâng cao trình độ đội ngũ phóng viên, biên tập kỹ thuật viên Thứ năm truyền hình địa phương cần đổi mô hình kinh doanh thô sơ, thiếu phân công chuyên nghiệp hóa cân nhắc chi phí Thứ sáu kênh truyền hình địa phương phải nhìn nhận nghiêm túc, cần đổi quan điểm, nhận thức vai trò, vị kinh tế lĩnh vực truyền hình Thứ bảy cần có chế độ sách phù hợp đội ngũ người làm báo 3.4.2 Nhóm giải pháp cụ thể 3.4.2.1 Nhóm giải pháp nội dung chương trình: Không ngừng cải tiến, đổi để nâng cao chất lượng nội dung chương trình yếu tố quan trọng hàng đầu, có tính định lực cạnh tranh kênh truyền hình Tăng cường nội dung mang tính đặc trưng địa phương, lợi so sánh truyền hình địa phương Nâng cao tính chuyên nghiệp hóa sản xuất chương trình phương thức sản xuất đại 3.4.2.2.Nhóm giải pháp kinh doanh dịch vụ: Cần đổi quan điểm, nhận thức vai trò, vị kinh tế lĩnh vực truyền hình T ừng bước tự chủ thu chi Tăng thu từ nguồn khác quảng cáo Khai thác tối đa“ thị trường ngách” để có nhiều lợi tiếp cận khách hàng công chúng dễ dàng có đối thủ cạnh tranh hơn.Tái cấu trúc lại mô hình hoạt động kinh doanh đài (bộ phận dịch vụ quảng cáo) theo hướng chuyên nghiệp có tính chiến lược 3.4.3 Nhóm giải pháp công nghệ: Đổi công nghệ sản xuất chương trình Tiếp tục thực liệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 Đề án số hóa truyền dẫn, phát truyền hình mặt đất đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 20 3.4.4 Nhóm giải pháp chế tài chính: Cơ quan chủ quản phải có nghĩa vụ việc đầu tư phát triển cho quan báo chí Các kênh truyền hình địa phương cần nghiên cứu xây dựng chế độ nhuận bút, định mức lao động phù hợp, khuyến khích say mê, sáng tạo nhà báo Truyền hình địa phương cần có sách rõ ràng việc tăng nguồn thu từ hoạt động quảng cáo Truyền hình địa phương cần đa dạng hóa đầu tư sản xuất ngày nhiều chương trình, thể loại chương trình, thỏa mãn nhu cầu ngày cao công chúng Có chiến lược cạnh tranh rõ ràng 3.4.5.Nhóm giải pháp nguồn nhân lực: Hoàn thiện mô hình máy tổ chức theo hướng tinh gọn chuyên nghiệp Phân định rõ chức danh gắn với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn cho phận, người từ nâng cao lực cho đội ngũ phóng viên, biên tập, kỹ thuật phận kinh doanh Nâng cao nhận thức, lực lãnh đạo, làm chủ khoa học, kỹ thuật cho đội ngũ lãnh đạo quản lý trước xu phát triển 3.5 Một số đề xuất kiến nghị 3.5.1 Đối với Đảng Nhà nước: Sớm triển khai việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật báo chí có phát thanh, truyền hình Kiện toàn tổ chức, máy nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước báo chí Tái qui hoạch, xếp lại nhiệm vụ chức đài, kênh truyền hình trung ương, bộ, ngành, địa phương Triển khai thực hóa thị, hướng dẫn Đảng, văn pháp luật Nhà nước cách sâu sát, phù hợp thực tiễn 3.5.2 Đối với quan đạo, quản lý báo chí Trung ương: Đề nghị Bộ thông tin Truyền thông phối hợp với quan liên quan tham mưu trình Chính phủ phê duyệt qui hoạch hệ thống PTTH nước Đề nghị Bộ Tài nghiên cứu điều chỉnh số sách tài đơn vị Đề nghị sở đào tạo chuyên ngành báo chí có kế hoạch mở lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đối tượng cán quản lý quan báo chí nói chung, đài, kênh truyền hình nói riêng 3.5.3 Đối với quan chủ quản: Cần tăng cường đầu tư nguồn lực cho kênh truyền hình địa phương, giúp cho đài địa phương có điều kiện thực tốt 21 vai trò, vị trí quan ngôn luận Đảng bộ, Chính quyền diễn đàn nhân dân tỉnh 3.5.4 Đối với đài PTTH địa phương: Chú trọng việc đổi nội dung, chất lượng chương trình Lãnh đạo đài phải nhận thức điều rằng, đơn vị nghiệp có thu phải tìm biện pháp để tăng thu năm từ nội lực tăng thu từ ngân sách cấp, ra, cần có kế hoạch đào tạo cán trước mắt lâu dài với nhiều hình thức đào tạo theo chức danh, đ tạo lại, đào tạo chứng hành nghề Tiểu kết: Toàn chương ba tập hợp vấn đề quan trọng mà đề tài luận án mong muốn đề cập Tác giả cho giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương trước hết xác định rõ ràng định vị kênh, định vị thị trường định vị khu vực Trên sở tiến hành phân tích bối cảnh tác động tới lực cạnh tranh truyền hình địa phương; xu hướng phát triển truyền hình Việt Nam; quan điểm, định hướng Đảng Nhà nước phát triển báo chí năm tới; đồng thời dựa phân tích cách khoa học tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương để đưa nhóm giải pháp cụ thể, nhóm giải pháp nội dung, nhóm giải pháp kinh doanh dịch vụ, nhóm giải pháp công nghệ, nhóm giải pháp chế tài chính, nhóm giải pháp nguồn nhân lực Cuối cùng, tác giả đưa kiến nghị, đề xuất KẾT LUẬN Làm rõ khái niệm lực cạnh tranh truyền hình, kênh truyền hình địa phương; lưc cạnh tranh hạt nhân cấu thành kênh truyền hình địa phương; yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh truyền hình địa phương; tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương Từ việc nghiên cứu tài liệu truyền hình, công chúng truyền hình, chương trình truyền hình tiếng Việt Nam giới, tác giả khái quát, định nghĩa lực cạnh tranh kênh truyền hình tổ hợp đa nhiều tầng tạo nên nhiều tiêu chí nguồn tài nguyên chương trình, lượng khán giả xem đài, hiệu kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nguồn nhân lực điều biến động Bên cạnh đó, tác giả phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh truyền hình địa phương bao gồm yếu tố khách quan chủ quan Nội dung chương này, tác giả tìm nghiên 22 cứu phân tích tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương gì, tiêu chí nguồn tài nguyên chương trình, lượng khán giả xem đài,hiệu kinh tế ứng dụng kỹ thuật công nghệ nguồn nhân lực Đó đóng góp mặt nghiên cứu lý luận luận án Qua khảo sát thực trạng tỉnh đại diện cho khu vực miền Trung Tây Nguyên Lâm Đồng, Khánh Hòa Thừa Thiên Huế với 350 phiếu/ tỉnh, đồng thời tìm hiểu khảo sát đài PTTH Thừa Thiên Huế, đài PTTH Lâm Đồng đài PTTH Khánh vào tháng 4/2014 bao gồm: nội dung chương trình, chế hoạt động, tổ chức máy, ứng dụng công nghệ, nhân ; nêu áp lực từ đối thủ cạnh tranhkênh truyền hình địa phương phải đối mặt truyền hình nước, truyền hình nước ngoài, loại hình truyền thông khác Từ đó, tiến hành phân tích, đánh giá lực cạnh tranh kênh dựa tiêu chí nêu chương Từ kết khảo sát này, kết hợp với khảo sát tình hình thực tế đài, phân tích điểm thành công, điểm hạn chế nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương Trong phần này, tác giả phân tích bối cảnh giới nước có ảnh hưởng đến lực cạnh tranh truyền hình địa phương; Dự báo xu hướng phát triển truyền xu hướng phát triển nội dung, xu hướng công nghệ, xu hướng tự chủ tài chính; đồng thời trình bày quan điểm, định hướng Đảng Nhà nước phát triển báo chí năm tới, có đề cập đến quan điểm , định hướng Đảng Nhà nước truyền hình…Từ đó, tác giả đưa số kiến nghị mang tầm vĩ mô cho nhà quản lý ... luận lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương - Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên - Đề xuất giải pháp kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh kênh truyền. .. tài “ Nâng cao lực cạnh tranh kênh truyền hình địa phương miền Trung Tây Nguyên nay Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG TRUYỀN HÌNH Các khái niệm liên quan 1.1 Đài truyền hình: ... CỦA CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN 2.1 Sự phát triển kênh truyền hình địa phương nước ta 2.1.1.Môi trường tồn kênh truyền hình địa phương - Là tờ “báo hình địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền trung và tây nguyên hiện nay (tt) , Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền trung và tây nguyên hiện nay (tt) , Nâng cao năng lực cạnh tranh của các kênh truyền hình địa phương miền trung và tây nguyên hiện nay (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay