Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (tt)

27 139 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2017, 11:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐỖ MINH TUẤN VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC HÀ NỘI - 2016 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS Dƣơng Xuân Ngọc PGS TS Nguyễn Viết Thông Phản biện 1: PGS.TS Lại Quốc Khánh Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Hà Nội Phản biện 2: PGS.TS Ngô Văn Thạo Ban Tuyên giáo Trung ương Phản biện 3: TS Lƣơng Ngọc Vĩnh Học viện Báo chí Tuyên truyền Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường họp tại: Phòng Bảo vệ luận án tầng 10 nhà A1 Học viện Báo chí Tuyên truyền Vào hồi ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Học viện Báo chí Tuyên truyền MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Nhà nước ta Người không đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục LLCT, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên nhân dân mà nhà giáo mẫu mực Với đối tượng khác Hồ Chí Minh tìm nội dung, hình thức phương pháp phù hợp giúp người dễ hiểu, dễ nhớ dễ thực hành Đối diện với thời với thời thách thức, công tác giáo dục LLCT cho sinh viên Đảng theo TTHCM cần tăng cường hết, nhằm tạo nên lớp người chủ tương lai nước nhà vừa “hồng” vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế, thực thành công công đổi mới, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Cho đến nay, đề tài nghiên cứu có tính chuyên khảo dạng vận dụng TTHCM giáo dục LLCT cho sinh viên, sinh viên trường đại học Hà Nội thiếu vắng Vì vậy, chọn vấn đề: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục lý luận trị cho sinh viên trường đại học Hà Nội nay” làm luận án tiến sĩ Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng Mục đích, nhiệm vụ luận án 2.1 Mục đích Trên sở làm rõ nội dung TTHCM giáo dục LLCT vấn đề lý luận việc giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học, luận án tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng việc giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM, từ đó, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM 2.2 Nhiệm vụ - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, vấn đề nghiên cứu, xác định vấn đề luận án tập trung nghiên cứu - Nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học theo TTHCM - Đánh giá thực trạng, phân tích yếu tố tác động vấn đề đặt giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM - Xác định phương hướng, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học theo TTHCM Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Với đề tài luận án thuộc diện liên ngành, Hồ Chí Minh học Chính trị học, góc độ Chính trị học, luận án xác định đối tượng nghiên cứu: Giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận án xác định phạm vi nghiên cứu giáo dục LLCT tập trung vào việc giảng dạy, học tập môn LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM - Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu việc giáo dục LLCT cho sinh viên khối trường đại học không chuyên ngành Mác-Lênin, TTHCM Hà Nội - Về thời gian: luận án khảo sát việc giáo dục LLCT cho sinh viên khối trường đại học Hà Nội từ năm 2008 đến Cơ sở lý luận, thực tiễn phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận, thực tiễn - Luận án dựa nguyên lý CNMLN, TTHCM, quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật, Nhà nước, BGD&ĐT giáo dục LLCT Đồng thời tiếp thu, kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu công trình khoa học có liên quan đến luận án - Luận án nghiên cứu dựa sở thực tiễn việc giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học đóng địa bàn Hà Nội 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở giới quan, phương pháp luận khoa học CNMLN, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp lôgíc, phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích - tổng hợp, điều tra, khảo sát chọn mẫu, hệ thống hoá, khái quát hoá, phương pháp công tác tư tưởng, tâm lý học, giáo dục học xã hội học như: hệ thống - cấu trúc, chuyên gia, tổng kết thực tiễn, thống kê, so sánh, thu thập thông tin… Đóng góp khoa học luận án - Luận án góp phần làm sáng tỏ giá trị bền vững TTHCM giáo dục LLCT, giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học - Làm rõ sở lý luận giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học theo TTHCM - Đề xuất phương hướng giải pháp có tính khả thi cao nhằm tăng cường giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Kết nghiên cứu luận án cung cấp luận khoa học cho việc tăng cường giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học theo TTHCM - Khuyến nghị sửa đổi, bổ sung chế bất cập quản lý giáo dục LLCT trường đại học - Kết nghiên cứu luận án chuyển giao trực tiếp cho BTGTW, HVCTQGHCM, BGD&ĐT quan có liên quan Kết cấu luận án Ngoài phần phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục luận án kết cấu thành chương, 12 tiết Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các công trình nghiên cứu giáo dục LLCT 1.1.1 Các công trình nghiên cứu giáo dục LLCT tác giả nước Liên Xô (cũ) có nhiều công trình nghiên cứu giáo dục LLCT có số công trình tiêu biểu như: “Phương pháp luận công tác tư tưởng” (1984), D.A.Vôn-cô-gô-nôp, Nxb Quân đội Nhân dân; “Hình thành niềm tin cho hệ trẻ” (1983), V.A Xu-khôm-lin-xki, Nxb Thanh niên; “Hoạt động tư tưởng Đảng Cộng sản Liên Xô” (1982), X.I Xu-rơ-ni-tren-cô, Nxb Thông tin lý luận; “Công tác Đảng- Chính trị lực lượng vũ trang Xô -Viết” (1981), Nxb Quân đội Nhân dân, HN Trung Quốc có nhiều công trình nghiên cứu giáo dục LLCT tiêu biểu có công trình sau: Cuốn sách Cục cán bộ, Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (2005), “Công tác tuyên truyền tư tưởng thời kỳ mới”, “Những gợi ý từ tuyến đầu giảng dạy lý luận mácxít”, Tạp chí Cầu thị số 24/2005 tác giả Nguyễn Đức Sâm biên dịch tạp chí Những vấn đề trị - xã hội số 16/2006) Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào có nhiều công trình nghiên cứu giáo dục LLCT tiêu biểu là: Bài viết PGS Sạ Mút Thong Sôm Pha Nít (2007), “Vai trò người thày điều kiện mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận Chính trị - Hành Lào (số 6); Luận án tiến sĩ Triết học Bun Phết Xu Ly Vông Xắc (1994), “Nâng cao trình độ tư lý luận cho cán bộ, đảng viên Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn nay” Các công trình nghiên cứu nước có tên gọi khác khẳng định công tác giáo dục trị, tư tưởng hoạt động cần thiết quan trọng hướng vào việc xây dựng niềm tin, lý tưởng trị cho người với nội dung chủ yếu truyền bá tri thức thuộc lĩnh vực trị 1.1.2 Các công trình nghiên cứu giáo dục LLCT tác giả nước TS Lương Gia Ban (2002), Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy đổi nội dung, chương trình môn khoa học Mác - Lênin, TTHCM, Nxb CTQG, Hà Nội; TS Nguyễn Duy Bắc (2004), Một số vấn đề lý luận thực tiễn dạy học môn Mác - Lênin TTHCM trường Đại học, Nxb CTQG, Hà Nội; TS Trần Thị Anh Đào (2010), Giáo dụcLLCT cho sinh viên Việt Nam nay, Nxb CTQG, Hà Nội Các công trình nghiên cứu cho thấy rõ giá trị to lớn công tác giáo dục LLCT sinh viên Ngoài có viết sau: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận trị thời kỳ mới” (2015), GS, TS Dương Xuân Ngọc, Tạp chí lý luận trị Truyền thông số 2; “Từng bước đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận trị nước ta nay” (2015), PGS, TS Phạm Huy Kỳ, Tạp chí lý luận trị Truyền thông số 4; “Giảng dạy môn LLCT trường đại học nay” (2015), TS Đinh Thanh Xuân, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 12.… Trong số viết đáng ý có bài: “Giảng dạy môn lý luận trị Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội”, đăng Tạp chí lý luận trị truyền thông số năm 2013; Bài: “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho sinh viên đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới” đăng Tạp chí lý luận trị truyền thông số năm 2016 bài: “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho sinh viên”, đăng Tạp chí giáo dục Thủ đô, (số 79, tháng 8/2016) tác giả Đỗ Minh Tuấn Các tác giả nhóm công trình nêu bật tầm qua trọng công tác giáo dục LLCT việc hình thành giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp tư biện chứng phương pháp hành động khoa học cho sinh viên trường đại học Từ đó, nêu hệ thống giải pháp có tính đồng nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học góp phần phát huy tính tích cực sinh viên việc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đề tài KX 10-09 PGS.TS Tô Huy Rứa (2004) làm chủ nhiệm: “Đổi nội dung, chương trình đào tạo giảng viên LLCT trường đại học, cao đẳng”; Đề tài KX 10-08, “Đổi phương pháp giảng dạy môn khoa học Mác - Lênin Việt Nam - Những vấn đề chung”, Hà Nội 2002, GS.TS Nguyễn Hữu Vui, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ nhiệm; BTGTW, Đề tài nghiên cứu khoa học: “Tình hình giảng dạy, học tập môn khoa học Mác - Lênin, TTHCM trường đại học, cao đẳng chủ trương, giải pháp cho thời gian tới” (10-2007) Nhìn chung, đánh giá nhóm tác giả đề tài khoa học nêu gợi mở hướng tiếp cận tượng phổ biến thực trạng đội ngũ giảng viên môn khoa học Mác - Lênin, yếu tố quan trọng tác động trực tiếp chất lượng giáo dục LLCT sinh viên trường đại học, cao đẳng, song quan tâm ý tới Đó định hướng nghiên cứu, mà giải vấn đề thuộc nội dung luận án tác giả luận án trọng Hội thảo khoa học:“Giảng dạy môn LLCT trường đại học Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế” (kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên LLCT, Hà Nội - 2007); Hội thảo khoa học quốc gia: “Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên LLCT Việt Nam nay”, (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, BTGTW - BGD&ĐT - HVBC&TT, Hà Nội - 2014) Hội thảo khoa học quốc gia: “Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn LLCT trường đại học, cao đẳng”, (kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp với BGD&ĐT, TP Hồ Chí Minh - 2015) Các ý kiến Hội thảo nêu bật thành đáng khích lệ nghiên cứu, giảng dạy học tập môn LLCT Tuy nhiên, công tác giảng dạy, học tập môn học không hạn chế, chưa thực đáp ứng tốt đòi hỏi nghiệp đổi Luận án tiến sĩ Triết học Hoàng Anh (2006), “Giáo dục lý luận Mác - Lênin với việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam điều kiện kinh tế thị trường nay”; Luận án tiến sĩ Triết học Trần Hùng (2000), “Hiệu giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học TP Hồ Chí Minh -Thực trạng giải pháp” 1.2 Các công trình nghiên cứu tƣ tƣởng Hồ Chí Minh giáo dục LLCT vận dụng giáo dục LLCT TS Hoàng Anh (2013), TTHCM giáo dục vận dụng vào đào tạo đại học nay, Nxb CTQG, Hà Nội; TS Hoàng Quốc Bảo (2006), “Học tập phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí Minh” Nxb CTQG, Hà Nội; “Vận dụng TTHCM giáo dục LLCT trường trị tỉnh thành phố nay”(2010), Nguyễn Thế Nghĩa, Tạp chí Phát triển nhân lực, số 5; “Học tập cách học dạy lý luận Hồ Chí Minh” (2013), Bùi Thị Thanh Hương, Tạp chí lý luận trị truyền thông, số 5… Các tác giả nhóm công trình nêu vấn đề TTHCM giáo dục LLCT sở đưa giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng có hiệu công tác Đề tài cấp Bộ mã B.08-22 PGS.TS Ngô Ngọc Thắng (Chủ nhiệm đề tài), (2008), “Vận dụng TTHCM công tác giáo dục LLCT hệ thống trường trị nước ta giai đoạn nay”; Luận án tiến sĩ Lịch sử Nguyễn Văn Thắng (2001): “Nâng cao chất lượng giáo dục LLCT cho cán sở quân đội ánh sáng TTHCM”, Các công trình khoa học có cách tiếp cận vấn đề phong phú, từ đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp, mà TTHCM giáo dục LLCT thường liên hệ mẫu mực trở thành nguyên tắc đạo công tác giáo dục LLCT 1.3 Đánh giá kết công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 1.3.1 Giá trị công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài - Hệ thống hóa phát triển số vấn đề lý luận giáo dục LLCT, giáo dục LLCT cho sinh viên Việt Nam - Phương hướng giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục LLCT cho sinh viên - Khái quát nội dung TTHCM giáo dục LLCT, tầm quan trọng việc vận dụng TTHCM giáo dục LLCT vào việc nâng cao chất lượng giáo dục LLCT cho cán bộ, đảng viên - Đánh giá thực trạng việc vận dụng TTHCM công tác giáo dục LLCT: hệ thống trường trị nước ta - Phương hướng, giải pháp vận dụng TTHCM giáo dục LLCT hệ thống trường trị nước ta, xác định điều kiện, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục LLCT 1.3.2 Hạn chế công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài - Chưa làm rõ sở lý luận việc giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM; - Chưa đánh giá thực trạng vấn đề đặt giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM; - Các giải pháp đơn lẻ, chưa tạo hệ thống chỉnh thể giải pháp nhằm tăng cường giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM 1.3.3 Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu - Nghiên cứu làm sáng tỏ giá trị bền vững TTHCM giáo dục LLCT; vấn đề lý luận việc giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM - Tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng, yếu tố tác động vấn đề đặt giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm tăng cường giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM Tiểu kết chƣơng Trong năm qua, công tác giáo dục LLCT, vận dụng TTHCM giáo dục LLCT nhà khoa học nước quan tâm nghiên cứu với mục đích nâng cao chất lượng hoạt động đạt kết quan trọng Trên sở kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu nhà khoa học trước, hạn chế công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án nghiên cứu chương luận án Chƣơng TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ SỰ CẦN THIẾT VẬN DỤNG TRONG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY 2.1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh giáo dục LLCT 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.1.1 Khái niệm lý luận trị “Lý luận trị hệ thống lý luận, quan điểm, tư tưởng trị, mang tính toàn diện, có tác dụng định hướng, đạo toàn hoạt động trị nhà nước, quốc gia” 2.1.1.2 Khái niệm giáo dục lý luận trị cho sinh viên “Giáo dục LLCT cho sinh viên hoạt động truyền bá, nhận thức vận dụng sáng tạo nguyên lý CNMLN, TTHCM, đường lối, quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước tinh hoa tư tưởng trị dân tộc nhân loại nhằm hình thành giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp tư biện 11 2.2 Sự cần thiết yêu cầu vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh giáo dục LLCT cho sinh viên 2.2.1 Sự cần thiết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục lý luận trị cho sinh viên 2.2.1.1 Xuất phát từ yêu cầu xây dựng hệ sinh viên Việt Nam thời kỳ đổi hội nhập quốc tế - Giáo dục LLCT cho sinh viên góp phần phát triển người toàn diện - Giáo dục LLCTcho sinh viên góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng trình CNH, HĐH phát triển kinh tế tri thức hội nhập quốc tế 2.2.1.2 Xuất phát từ thực trạng công tác giáo dục LLCT cho sinh viên Nội dung, chương trình lạc hậu, phương pháp giảng dạy thiếu hấp dẫn, việc đánh giá kết học tập chưa thực khoa học, công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, tổ chức đào tạo chuyên ngành chưa đầu tư mức… 2.2.1.3 Xuất phát từ yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục LLCT cho sinh viên Trước hết, nguyên tắc, cần khẳng định tầm quan trọng môn LLCT trường đại học Hai là, đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nước nhà với bước đi, cách làm thích hợp bao hàm yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học tất môn học Trong có môn LLCT Ba là, với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học môn LLCT phải có cách tiếp cận đắn toàn diện vấn đề nội dung, phương pháp, phương tiện; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, quy chế thi cử môn khoa học nhà trường 2.2.1.4 Xuất phát từ nhu cầu vận dụng giá trị bền vững tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục lý luận trị Tư tưởng đạo, phương thức thực Hồ Chí Minh giáo dục LLCT trở thành nguyên lý, phương châm, phương pháp, nguyên tắc công tác giáo dục LLCT 2.2.2 Yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục LLCT cho sinh viên 12 2.2.2.1 Nghiên cứu cách nghiêm túc, sâu sắc, giá trị TTHCM công tác giáo dục LLCT vận dụng sáng tạo, phù hợp với đối tượng đào tạo TTHCM giáo dục LLCT vấn đề lớn cần nghiên cứu sâu sắc, rút giá trị định hướng công tác giáo dục LLCT, làm sở cho vận dụng vào thực tiễn 2.2.2.2 Vận dụng đồng TTHCM giáo dục LLCT xác định mục tiêu, xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy công tác quản lý đào tạo Vận dụng TTHCM giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học vấn đề cấp bách cần phải tiến hành đồng bộ, mang tính thực phải tiến hành quy trình hợp lý Tiểu kết chƣơng Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục LLCT hệ thống quan điểm có giá trị khoa học thực tiễn sâu sắc vị trí, vai trò, nội dung hình thức giáo dục LLCT Mục tiêu đổi nâng cao chất lượng giáo dạy LLCT cho sinh viên giai đoạn hướng tới đẩy mạnh nghiên cứu học tập lý luận Mác - Lênin, giúp sinh viên hình thành giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học niềm tin, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, lòng tự hào dân tộc Trên sở sinh viên xác định trách nhiệm, nghĩa vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Với mục tiêu đó, việc nghiên cứu, vận dụng TTHCM giáo dục LLCT cho sinh viên phải coi giải pháp có tính định tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học nước ta Chƣơng GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI THEO TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 Những yếu tố tác động đến công tác giáo dục LLCT cho sinh viêc trƣờng đại học Hà Nội theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 3.1.1 Đặc điểm sinh viên- đối tượng công tác giáo dục LLCT 13 Sinh viên Hà Nội nhạy bén với tình hình trị, tích cực tham gia hoạt động trị xã hội; có lối sống lịch, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, có ý thức giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa giới có chọn lọc; tích cực học tập, rèn luyện Tuy nhiên, tác động mặt trái kinh tế thị trường, phận sinh viên Hà Nội dao động lập trường tư tưởng, có biểu suy thoái đạo đức, lối sống, bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội 1.2 Xu toàn cầu hóa, hội nhập, giao lưu quốc tế Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu văn minh nhân loại, học tập ứng dụng tiến KH- CN giới Song, hội nhập làm nảy sinh nhiều tiêu cực tệ nạn xã hội.Với xu toàn cầu hoá nay, biến động tình hình giới ảnh hưởng không nhỏ tới công tác giáo dục LLCT cho sinh viên 3.1.3 Sự phát triển mạnh mẽ KH - CN Sự phát triển KH - CN làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục nhà trường, góp phần đại hóa trình giáo dục, đại hóa công nghệ đào tạo Thực trạng đặt cần thiết tiến hành cách mạng giáo dục đại học nước ta có giáo dục LLCT phù hợp yêu cầu thời đại 3.1.4 Tình hình KT - XH đất nước sau 30 năm đổi Nhiều vấn đề thực tiễn mà lý luận chưa thể tổng kết, giải thích đầy đủ đắn Do đó, giáo dục LLCT cho sinh viên đòi hỏi phải thường xuyên liên hệ thực tiễn, làm cho sinh viên nhận thức sâu sắc vấn đề lý luận, đồng thời tạo hứng thú, động lực để sinh viên học tập, nghiên cứu LLCT 3.1.5 Chiến lược “DBHB” lực thù địch Đối tượng mà chiến lược “DBHB” hướng tới để tác động hệ trẻ, niên, sinh viên Chúng tìm cách lôi kéo, công vào ý thức hệ, làm sa sút niềm tin, gây hoang mang dao động, kích động chia rẽ gây đoàn kết nội sinh viên 3.2 Các trƣờng đại học Hà Nội công tác giáo dục LLCT cho sinh viên trƣờng đại học Hà Nội 3.2.1 Khái quát trường đại học Hà Nội 14 Thủ đô Hà Nội trung tâm kinh tế, trị, văn hoá, khoa học, giáo dục đồng thời trung tâm đào tạo đại học lớn nước ta 3.2.2 Công tác giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội 3.2.2.1.Về vị trí, vai trò môn LLCT chương trình đào tạo bậc đại học Chương trình LLCT dùng cho sinh viên không chuyên ngành Mác - Lênin, TTHCM gồm môn học: Những nguyên lý CNMLN; TTHCM Đường lối cách mạng ĐCSVN Các môn LLCT môn học bắt buộc, chiếm thời lượng 10 tín tổng số 125 - 130 tín chương trình đào tạo bậc đại học 3.2.2.2 Về kết cấu, nội dung chương trình môn LLCT Môn học Những nguyên lý CNMLN: Thời lượng: tín chỉ; Môn học TTHCM: Thời lượng: tín chỉ; Môn Đường lối cách mạng ĐCSVN: Thời lượng: tín 3.2.2.3.Về hình thức tổ chức giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá kết học tập môn LLCT Tổ chức theo lớp đông (ghép lớp nhỏ lại thành lớp lớn) với số lượng sinh viên lên tới 100 sinh viên cá biệt có lớp 200 sinh viên tổ chức giảng dạy hội trường lớn Phương pháp giảng dạy giảng viên lớp chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình (phương pháp dạy học truyền thống) Hiện nay, trường đại học Hà Nội tồn hai hình thức đánh giá kết học tập, đánh giá theo hệ thống đào tạo niên chế đánh giá theo hệ thống đào tạo tín Hình thức tổ chức thi: tự luận, trắc nghiệm, thi vấn đáp, viết tiểu luận, có số trường kết hợp hình thức trắc nghiệm tự luân (trắc nghiệm 40%; tự luận 60%) 3.3 Thực trạng việc giáo dục lý luận trị cho sinh viên trƣờng đại học Hà Nội theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 3.3.1.Thành tựu giáo dục LLCT cho sinh viêc trường đại học Hà Nội theo TTHCM nguyên nhân 3.3.1.1 Thành tựu 15 * Thành tựu đạt việc xác định triết lý giáo dục LLCT thể qua việc xác định mục tiêu, quan điểm giáo dục LLCT Xác lập động học tập LLCT sáng cho sinh viên, kết hợp chặt chẽ việc truyền thụ, trang bị kiến thức lý luận với việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, đặc biệt coi trọng rèn luyện phẩm chất “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, vô tư” cho sinh viên * Thành tựu đạt xác định nguyên tắc, phương châm giáo dục LLCT Các nguyên tắc, phương châm giáo dục LLCT xác định việc xây dựng nội dung, chương trình, trình giảng dạy việc vận dụng tri thức giáo dục LLCT vào thực tiễn * Thành tựu đạt xác định nội dung, chương trình giáo dục LLCT Nội dung, chương trình môn LLCT trường đại học năm qua không ngừng cải tiến theo hướng gọn hơn, đại hơn, thiết thực * Thành tựu đạt xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT Về bản, đội ngũ cán giảng dạy LLCT vững vàng chuyên môn, có khả đáp ứng với nhiệm vụ giáo dục LLCT * Thành tựu đạt xác định phương pháp, hình thức, phương tiện giáo dục LLCT - Phương pháp giảng dạy Thời gian qua, trường đại học địa bàn Hà Nội tích cực tiến hành đổi phương pháp giáo dục LLCT đạt kết định - Phương pháp đánh giá kết học tập sinh viên Nhiều trường cải tiến khâu đánh giá kết học tập sinh viên như: kết hợp thi trắc nghiệm khách quan với thi tự luận; tăng cường thi vấn đáp trực tiếp; khuyến khích viết tiểu luận - Về hình thức, phương tiện giáo dục LLCT Trong năm qua, trường đại học có nhiều tìm tòi, sáng tạo sử dụng hình thức giáo dục LLCT: khoá, ngoại khoá, tự giáo dục, phù hợp với loại đối tượng 16 * Thành tựu đạt hiệu giáo dục LLCT Thứ nhất, giới quan khoa học nhân sinh quan cách mạng sinh viên ổn định Thứ hai, lý tưởng đạo đức cách mạng sinh viên tạo lập vững Thứ ba, phương pháp luận khoa học lực tư lý luận sinh viên nâng lên Thứ tư, tính tích cực xã hội sinh viên tăng cường 3.3.1.2 Nguyên nhân thành tựu * Nguyên nhân khách quan Một là, quan tâm Đảng Nhà nước công tác giáo dục LLCT trường đại học Hai là, quan tâm đoàn thể hệ thống trị công tác giáo dục LLCT cho sinh viên Ba là, thành tựu đổi đất nước, phát triển KH - CN, kinh tế tri thức, mở rộng hội nhập, giao lưu quốc tế * Nguyên nhân chủ quan Một là, quan tâm đảng ủy ban giám hiệu trường đại học công tác giáo dục LLCT cho sinh viên Hai là, nỗ lực cố gắng đội ngũ cán quản lý, giảng dạy LLCT trường đại học Ba là, ưu tuổi trẻ cố gắng, chủ động học tập sinh viên 3.3.2 Hạn chế giáo dục lý luận trị cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo tư tưởng Hồ Chí Minh nguyên nhân 3.3.2.1 Hạn chế * Việc xác định triết lý giáo dục LLCT chưa quan tâm mức Chưa trọng giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong cho sinh viên theo mục tiêu “làm người, làm cán bộ” * Việc xác định nguyên tắc, phương châm giáo dục LLCT chưa gắn với thực tiễn Trong giảng dạy môn LLCT, kiến thức thực tiễn sôi động xã hội chưa giảng viên kịp thời đưa vào giảng 17 chưa giải thích cách thuyết phục vấn đề thực tiễn mà sinh viên nêu * Việc xác định nội dung, chương trình giáo dục LLCT thiếu quán, trùng lắp Nội dung trình bày chương bị trùng lắp, thiếu quán, dung lượng không cân đối, Các giáo trình, chương trình chưa “cá biệt hóa” theo khối ngành đào tạo * Việc xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT chưa quan tâm mức, thiếu giảng viên đầu đàn Một số giảng viên giảng dạy LLCT thiếu nhiệt huyết, chưa đầu tư thỏa đáng cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ chí số có biểu suy thoái đạo đức, lối sống * Việc xác định phương pháp, hình thức, phương tiện giáo dục LLCT nhiều lúng túng, bất cập - Phương pháp giảng dạy môn LLCT: trường đại học giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình, nói chiều, có hội để sinh viên trao đổi - Hình thức, phương tiện giáo dục LLCT cho sinh viên nhiều hạn chế, bất cập: Thứ nhất, hoạt động ngoại khóa, câu lạc ngoại khóa chưa có có hoạt động không hiệu Thứ hai, phương tiện, trang thiết bị, sở vật chất phục vụ giáo dục LLCT nhiều trường đại học thiếu, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu Thứ ba, tài liệu phục vụ giệc giảng dạy học tập môn LLCT (giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu bổ trợ, sách báo, tạp chí…) thiếu * Hiệu giáo dục LLCT chưa quan tâm mức Hiệu giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM chưa đạt so với yêu cầu đặt 3.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế * Nguyên nhân khách quan Một là, tác động mặt trái kinh tế thị trường 18 Hai là, hạn chế, khiếm khuyết trình đổi đất nước ta Ba là, chiến lược “DBHB” lực thù địch, lĩnh vực tư tưởng - văn hóa *Nguyên nhân chủ quan Một là, việc triển khai phương thức đào tạo môn LLCT theo tín hạn chế, bất cập Hai là, số cán giảng dạy LLCT thiếu nhiệt huyết, chưa đầu tư thoả đáng cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ Ba là, phương thức kiểm tra, đánh giá kết học tập LLCT chưa khoa học, thiếu công Bốn là, động cơ, thái độ học tập phận sinh viên chưa thật đắn Năm là, phối hợp chủ thể giáo dục LLCT chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên 3.4 Những vấn đề đặt giáo dục LLCT cho sinh viên trƣờng đại học Hà Nội theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 3.4.1 Triết lý giáo dục LLCT chưa thật rõ với yêu cầu cao xu hướng giáo dục đại Việc xác định mục tiêu, quan điểm giáo dục LLCT cho sinh viên trọng đến việc truyền thụ, tiếp thu tri thức LLCT việc vận dụng tri thức LLCT để làm việc, làm người, làm người cách mạng chưa trọng 3.4.2 Nguyên tắc, phương châm giáo dục LLCT hành bất cập với yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục - đào tạo có đổi nguyên tắc, phương châm giáo dục LLCT Những kiến thức LLCT sinh viên lĩnh hội có khả vận dụng vào thực tế vận dụng hiệu không cao Trong kế hoạch đào tạo khóa học có nội dung đưa sinh viên lao động, xong nội dung hầu hết trường không thực thực không với mục đích đặt 19 3.4.3 Nội dung, chương trình giáo dục LLCT chưa thật phù hợp, lạc hậu với đòi hỏi lý luận phải gắn với thực tiễn, học đôi với hành Nội dung giảng dạy không gắn với thực tiễn nên người học khó khăn việc vận dụng kiến thức lý luận vào nâng cao lực hoạt động thực tiễn thân 3.4.4 Đội ngũ giảng viên LLCT thiếu số lượng, yếu chất lượng với yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng với xu hướng giảng dạy tích hợp Chưa xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên LLCT, việc chuẩn hóa đội ngũ nhiều bất cập, chế độ đãi ngộ đội ngũ giảng viên LLCT chưa phù hợp 3.4.5 Phương pháp, hình thức giáo dục LLCT lạc hậu, nặng truyền thụ nội dung với yêu cầu đổi mạnh mẽ phương pháp, hình thức giáo dục LLCT theo hướng phát huy tính tích cực người học Việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo người học không đạt mục đích đặt Trên thực tế số trường tổ chức dạy ghép lớp, hình thức tham quan di tích lịch sử, viện bảo tàng, nghe nói chuyện thời trường không tổ chức kinh phí Tiểu kết chƣơng Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta quan tâm đến việc giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học theo TTHCM Vì vậy, công tác năm qua đạt nhiều thành tựu quan trọng Tuy nhiên, việc giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học theo TTHCM hạn chế, bất cập Trên sở đánh giá khách quan thực trạng việc giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM Chương nêu số vấn đề đặt giáo dục LLCT cho sinh viên, xem vấn đề cần giải nhằm tăng cường giáo dục LLCT cho sinh viên theo TTHCM góp phần nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động 20 Chƣơng PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI THEO TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH 4.1 Phƣơng hƣớng 4.1.1 Xây dựng, hoàn thiện triết lý giáo dục LLCT phù hợp với thực tế xu hướng giáo dục đại Phải xác định triết lý giáo dục LLCT phù hợp với thực tế:“Học để làm việc, làm người, làm cán Học để phụng Đoàn thể, giai cấp nhân dân, Tổ quốc nhân loại Muốn đạt mục đích, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” Và xu hướng đại: “Học để biết, Học để làm, Học để chung sống Học để làm người” 4.1.2 Đổi nội dung, chương trình, giáo trình giáo dục LLCT theo hướng đại, thiết thực, hiệu phù hợp với đối tượng sinh viên Điều quan trọng phải thể vấn đề CNMLN, TTHCM, đường lối Đảng, sát với thực tiễn, không máy móc, giáo điều, khô cứng; gắn với CNXH đường lên CNXH Việt Nam 4.1.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên LLCT gắn với phát huy phẩm chất, lực sáng tạo tự chủ học tập LLCT sinh viên Điều quan trọng có ý nghĩa định đến chất lượng giáo dục LLCT phải xây dựng phát triển đội ngũ người phải gắn với với phát huy phẩm chất,năng lực sáng tạo tự chủ học tập LLCT sinh viên 4.2 Giải pháp 4.2.1 Nhóm giải pháp đổi nội dung, chương trình, giáo trình giáo dục LLCT trường đại học 4.2.1.1 Đổi nội dung Nội dung chương trình vừa đảm bảo tính bản, chuyên sâu, vừa đảm bảo nâng cao lực vận dụng vào thực tiễn phát triển tư sáng tạo người học 21 4.2.1.2 Đổi chương trình Chương trình phải tạo thành thể thống biện chứng, bổ sung cho nhau, phù hợp với nhận thức người học, giúp người học tiếp thu nội dung, mà hình thành cho lực tư logíc trình học tập 4.2.1.3 Đổi giáo trình Xây dựng chương trình, giáo trình cho đối tượng khác như: hệ đại học khối ngành kỹ thuật, nghệ thuật cao đẳng, hệ đại học khối ngành khoa học xã hội nhân văn, hệ đại học khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh 4.2.2 Nhóm giải pháp xây dựng phát triển đội ngũ cán giảng dạy LLCT trường đại học đủ số lượng, cao chất lượng, phù hợp cấu Để có đội ngũ giảng viên LLCT có chất lượng bên cạnh việc có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ sau đại học cho đội ngũ cần ý việc đào tạo chỗ 4.2.3 Nhóm giải pháp đổi phương pháp, phương tiện hình thức giáo dục LLCT 4.2.3.1 Đổi phương pháp Một là, giảng viên cần giảm bớt đến mức tối thiểu việc sử dụng phương pháp độc thoại Hai là, giảng viên phải xây dựng giảng theo giáo án điện tử phù hợp với đối tượng sinh viên trường, ngành học Ba là, cần tạo động lực cho đổi phương pháp theo hướng tích cực 4.2.3.2 Đa dạng hoá phương tiện giáo dục Nhà trường cần đầu tư sở vật chất trường hệ thống giảng đường, thư viện đại, bên cạnh cần có phòng tự học cho sinh viên giảng đường, ký túc xá 4.2.3.3 Đa dạng hóa hình thức giáo dục LLCT Tăng cường sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao sinh viên với chế có tổ chức, có khen thưởng động viên kịp thời, có kiểm tra chặt chẽ tránh hoạt động tự phát, tránh ảnh hưởng chủ nghĩa sinh, chủ nghĩa thực dụng 22 4.2.4 Nhóm giải pháp đổi phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết học tập môn LLCT Kiểm tra đánh giá theo mục tiêu mang đậm tính nhân văn, tiến người học, đáp ứng yêu cầu chất lượng 4.2.5 Nhóm giải pháp xây dựng môi trường giáo dục văn minh, tiến 4.2.5.1 Xây dựng môi trường giáo dục nhà trường Trước hết, việc giữ gìn, kỷ cương, nếp nhà trường Thứ hai, phải xây dựng tập thể lớp, chi đoàn sạch, vững mạnh, đoàn kết tương thân tương Thứ ba, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên có nhu cầu ký túc xá tiện lợi cho học tập sinh hoạt 4.2.5.2 Xây dựng môi trường giáo dục xã hội Phát triển KT - XH, giữ vững ổn định trị củng cố niềm tin nhân dân nói chung, sinh viên nói riêng, kiểm soát, ngăn chặn sản phẩm phi văn hoá, phản tuyên truyền 4.2.5.3 Xây dựng môi trường giáo dục gia đình Các bậc phụ huynh cần chủ động tạo gìn giữ môi trường gia đình đầm ấm, nếp làm điểm tựa vững cho em trình học tập khích lệ em rèn luyện phấn đấu, tích cực tham gia hoạt động trường đại học 4.2.6 Nhóm giải pháp tạo điều kiện nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sinh viên đại học nhận thức, vận dụng tri thức LLCT vào thực tiễn Đối với chủ thể giáo dục (đặc biệt với giảng viên LLCT) phải khơi dậy cho sinh viên hứng thú, ham thích, say mê nhận thức vận dụng tri thức LLCT vào thực tiễn Đối với sinh viên, cần nhận thức không khác, họ chủ nhân tương lai đất nước, đất nước trông chờ nhiều việc học tập rèn luyện họ 4.3 Kiến nghị nhằm tăng cƣờng giáo dục LLCT cho sinh viên trƣờng đại học Hà Nội theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 4.3.1 Đối với Ban Tuyên giáo Trung ương 23 BTGTW chủ trì, phối hợp với Ban cán đảng Bộ Khoa học Công nghệ, Ban cán đảng BGD&ĐT, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện CTQG Hồ Chí Minh quan liên quan đạo, rà soát, xây dựng đổi “Chương trình chuẩn” BTGTW chủ trì, phối hợp với BGD&ĐT, BTCTW xây dựng triển khai đề án “Giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy đảng, công tác trị, tư tưởng trường đại học, cao đẳng” 4.3.2 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo BGD&ĐT tạo tăng cường quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán làm công tác giáo dục LLCT BGD&ĐT chủ trì tổ chức biên soạn “Giáo trình chuẩn” “các tài liệu tham khảo” tương ứng với “Chương trình chuẩn” nêu BGD&ĐT chủ trì triển khai việc thực đổi phương pháp giảng dạy học tập môn LLCT theo hướng lấy người học trung tâm, dạy theo phương pháp dạy học tích cực phát huy lực tính sáng tạo người học BGD&ĐT xây dựng phận chuyên trách từ BGD&ĐT đến sở GD&ĐT tỉnh thành phố trực thuộc TW trường đại học thực chức tham mưu, quản lý công tác giáo dục LLCT 4.3.3 Đối với trường đại học Hà Nội 4.3.3.1 Nâng cao nhận thức đảng uỷ, ban giám hiệu trường đại học vị trí, vai trò tầm quan trọng môn LLCT giáo dục đại học Trước hết, đảng uỷ, ban giám hiệu, phòng đào tạo, ban chủ nhiệm khoa nhà trường phải thay đổi cách nghĩ môn LLCT, khẳng định tầm quan trọng môn học 4.3.3.2 Nâng cao nhận thức giảng viên đại học tầm quan trọng môn LLCT Bằng hoạt động giáo dục LLCT, giảng viên trang bị giới quan, phương pháp luận khoa học, tri thức khoa học LLCT cho sinh viên, bồi đắp lý tưởng sống cho họ, giúp họ định hướng lối sống, lẽ sống đắn cao đẹp 24 4.3.3.3 Nâng cao nhận thức cán đoàn thể trường đại học vị trí, vai trò, tầm quan trọng giáo dục LLCT hoạt động đoàn thể Cán đoàn thể trường đại học cần nhận thức rõ giáo dục LLCT cho sinh viên quan trọng nhiệm vụ giảng viên LLCT mà nhiệm vụ hệ thống trị nhà trường Tiểu kết chƣơng Xuất phát từ nhu cầu khai thác giá trị to lớn TTHCM giáo dục LLCT, từ thực trạng công tác giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học, việc xây dựng phương hướng giải pháp nhằm tăng cường giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học theo TTHCM nhiệm vụ cấp thiết phương diện lý luận thực tiễn Đổi nâng cao chất lượng giáo dục LLCT theo hướng thực phương hướng, giải pháp kiến nghị trình bày góp phần tăng giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học theo TTHCM KẾT LUẬN Hiện nay, trước suy thoái tư tưởng trị phận sinh viên yêu cầu ngày cao nghiệp cách mạng, ĐCSVN đặt yêu cầu phải tăng cường giáo dục lý luận Mác - Lênin, TTHCM, quan điểm đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Hơn lúc hết, TTHCM giáo dục LLCT cần phải nhận thức, quán triệt cách sâu sắc, thấu đáo vận dụng sáng tạo cho phù hợp với tình hình thực tế Trên sở luận chứng vấn đề lý luận việc giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học theo TTHCM Luận án tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học Hà Nội theo TTHCM Từ đó, xây dựng sở khoa học, đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường giáo dục LLCT cho sinh viên trường đại học theo TTHCM, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập phát triển nước ta giai đoạn nay./ DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Đỗ Minh Tuấn (2004), “Sự thông lý luận thực tiễn nguyên tắc tuân thủ để nâng cao chất lượng giảng dạy môn trị trường trung học chuyên nghiệp”, Kỷ yếu hội thảo đổi phương pháp dạy học môn trị trường trung cấp chuyên nghiệp Đỗ Minh Tuấn (2007), “Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn trị trường trung cấp chuyên nghiêp”, Kỷ yếu hội thảo đổi phương pháp dạy học môn trị trường trung cấp chuyên nghiệpcác tỉnh Phía Bắc Đỗ Minh Tuấn (2007), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội giai đoạn 1954 - 1964 vào công đổi nước ta giai đoạn nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Hồ Chí Minh nhà Mácxít sáng tạo, Viện Hồ Chí Minh lãnh tụ Đảng - Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh Đỗ Minh Tuấn (2008), “Đổi phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chính trị đáp ứng thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”, Kỷ yếu hội thảo tập huấn giáo viên giảng dạy học môn trị trường trung cấp chuyên nghiệp Đỗ Minh Tuấn (2009), “Về đổi chương trình môn học Chính trị Trung Cấp Chuyên Nghiệp”, Kỷ yếu hội thảo tập huấn giáo viên giảng dạy học môn Chính trị trường trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Phía Bắc Đỗ Minh Tuấn (2010), “Con đường Cách mạng Vô sản, đường đắn cách mạng Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học mở rộng: “Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với đường cách mạng Việt Nam - Giá trị lịch sử thực”, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng Đỗ Minh Tuấn (2013), “Giảng dạy môn Lý luận trị trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội”, Tạp chí Lý luận trị truyền thông, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí Tuyên truyền số Đỗ Minh Tuấn (2016), “Giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho sinh viên trường đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lý luận trị truyền thông, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Học viện Báo chí Tuyên truyền số 10 Đỗ Minh Tuấn (2016), Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận trị cho sinh viên trường đại học nước ta nay, Tạp chí Giáo dục Thủ đô số ... sinh viên trường đại học Hà Nội thiếu vắng Vì vậy, chọn vấn đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục lý luận trị cho sinh viên trường đại học Hà Nội nay làm luận án tiến sĩ Chính trị học, chuyên... cầu vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí Minh giáo dục LLCT cho sinh viên 2.2.1 Sự cần thiết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục lý luận trị cho sinh viên 2.2.1.1 Xuất phát từ yêu cầu xây dựng hệ sinh viên. .. CHÍNH TRỊ VÀ SỰ CẦN THIẾT VẬN DỤNG TRONG GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY 2.1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh giáo dục LLCT 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.1.1 Khái niệm lý luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (tt) , Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (tt) , Vận dụng tư tưởng hồ chí minh trong giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay